Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1371/2004/Q -BTM Hà N i, ngày 24 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1371/2004/Q -BTM NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh c a Chính ph s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph s 13/2004/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004 v vi c th c hi n m t s gi i pháp ch y u nh m phát tri n m nh th trư ng n i a; t ng bư c tiêu chu n hóa ph c v cho công tác quy ho ch phát tri n, qu n lý xây d ng và ho t ng kinh doanh c a các lo i hình t ch c thương m i hi n i áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và nhu c u tiêu dùng c a nhân dân; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách th trư ng trong nư c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Siêu th , Trung tâm thương m i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các quy nh trư c ây v Siêu th , Trung tâm thương m i trái v i các quy nh c a Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b . i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Thương m i; V trư ng, C c trư ng các V , C c liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Th Ru ( ã ký) QUY CH
  2. SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1371/2004/Q -BTM ngày 24 tháng 09 năm 2004 c a B trư ng B Thương m i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh tiêu chuNn và qu n lý ho t ng c a Siêu th , Trung tâm thương m i, áp d ng i v i thương nhân kinh doanh lo i hình Siêu th , Trung tâm thương m i. i u 2. Gi i thích t ng M t s t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Siêu th là lo i hình c a hàng hi n i; kinh doanh t ng h p ho c chuyên doanh; có cơ c u ch ng lo i hàng hóa phong phú, a d ng, b o m ch t lư ng; áp ng các tiêu chuNn v di n tích kinh doanh, trang b k thu t và trình qu n lý, t ch c kinh doanh; có các phương th c ph c v văn minh, thu n ti n nh m th a mãn nhu c u mua s m hàng hóa c a khách hàng. 2. Trung tâm thương m i là lo i hình t ch c kinh doanh thương m i hi n i, a ch c năng, bao g m t h p các lo i hình c a hàng, cơ s ho t ng d ch v ; h i trư ng, phòng h p, văn phòng cho thuê... ư c b trí t p trung, liên hoàn trong m t ho c m t s công trình ki n trúc li n k ; áp ng các tiêu chuNn v di n tích kinh doanh, trang b k thu t và trình qu n lý, t ch c kinh doanh; có các phương th c ph c v văn minh, thu n ti n áp ng nhu c n phát tri n ho t ng kinh doanh c a thương nhân và tho mãn nhu c u v hàng hoá, d ch v c a khách hàng. 3. Di n tích kinh doanh là di n tích sàn (k c l i i l i) c a các t ng nhà dùng b trí các ho t ng kinh doanh c a Siêu th , Trung tâm thương m i. 4. Tên hàng là tên g i c a m t m t hàng ho c tên g i hay ký hi u c a m t m u mã c th trong m t lo i m t hàng phân bi t v i m t m u mã c th khác trong lo i m t hàng này. 5. Thương nhân kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i là thương nhân t ch c qu n lý, i u hành ho t ng c a siêu th ho c Trung tâm thương m i. Chương 2: TIÊU CHU N SIÊU THN, TRUNG TÂM THUƠNG M I VÀ HÀNG HÓA, DNCH V KINH DOANH T I SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I i u 3. Tiêu chu n Siêu th
  3. ư c g i là Siêu th và phân h ng Siêu th n u cơ s kinh doanh thương m i có a i m kinh oanh phù h p v i Quy ho ch phát tri n m ng lư i thương m i c a t nh, thành ph và có quy mô, trình t ch c kinh doanh áp ng các tiêu chuNn cơ b n c a m t trong ba h ng Siêu th theo quy nh dư i ây: 1. Siêu th h ng I: 1.1. Áp d ng i v i Siêu th kinh doanh t ng h p: 1.1. 1. Có di n tích kinh doanh t 5.000 m2 tr lên; 1.1.2. Danh m c hàng hóa kinh doanh t 20.000 tên hàng tr lên; 1.1.3. Công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có tính thNm m cao, có thi t k và trang thi t b k thu t tiên ti n, hi n i, m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an toàn và thu n ti n cho m i i tư ng khách hàng; có b trí nơi trông gi xe và khu v sinh cho khách hàng phù h p v i quy mô kinh doanh c a Siêu th ; 1.1.4. Có h th ng kho và các thi t b k thu t b o qu n, sơ ch , óng gói, bán hàng, thanh toán và qu n lý kinh doanh tiên ti n, hi n i; 1.1.5. T ch c, b trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng m t cách văn minh, khoa h c ph c v khách hàng l a ch n, mua s m, thanh tóan thu n ti n, nhanh chóng; có nơi b o qu n hành lý cá nhân; có các d ch v ăn u ng, gi i trí, ph c v ngư i khuy t t t, ph c v tr em, giao hàng t n nhà, bán hàng m ng, qua bưu i n, i n tho i. 1.2. Áp d ng i v i Siêu th chuyên doanh: tiêu chuNn 1.1.1 là t 1.000m2 tr lên; tiêu chuNn 1.1.2 là l 2.000 tên hàng tr lên; các tiêu chuNn khác như Siêu th kinh doanh t ng h p. 2. Siêu th h ng II: 2.1. Áp d ng i v i Siêu th kinh doanh t ng h p: 2.1.1. Có di n tích kinh doanh t 2.000 m2 tr lên; 2.1.2. Có Danh m c hàng hóa kinh doanh t 10.000 tên hàng tr lên; 2.1.3. Công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có tính thNm m , có thi t k và trang thi t b k thu t hi n i m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an toàn và thu n ti n cho khách hàng; có b trí nơi trông gi xe và khu v sinh cho khách hàng phù h p v i quy mô kinh doanh c a Siêu th ; 2.1.4. Có kho và các thi t b k thu t b o qu n, óng gói, bán hàng, thanh toán và qu n lý kinh doanh hi n i; 2.1.5. T ch c, b trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng m t cách văn minh, khoa h c ph c v khách hàng l a ch n, mua s m, thanh toán thu n ti n, nhanh chóng;
  4. có nơi b o qu n hành lý cá nhân; có các d ch v ăn u ng, gi i trí, ph c v ngư i khuy t t t, ph c v tr em, giao hàng t n nhà, bán hàng qua bưu i n, i n tho i. 2.2. Áp d ng i v i Siêu th chuyên doanh: tiên chuNn 2.1.1 là t 500 m2 tr lên; tiêu chuNn 2.1.2 là l 1.000 tên hàng tr lên; các tiêu chuNn khác như Siêu th kinh doanh t ng h p. 3. Siêu th h ng III: 3.1. Áp d ng i v i Siêu th kinh doanh t ng h p: 3.1.1. Có di n tích kinh doanh t 500 rn2 tr lên; 3.1.2. Danh m c hàng hóa kinh doanh t 4.000 tên hàng tr lên; 3.1.3. Công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có thi t k và trang thi t b k thu t m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an toàn, thu n ti n cho khách hàng; có b trí nơi trông gi xe và khu v sinh cho khách hàng phù h p v i quy mô kinh doanh c a Siêu th ; 3.1.4. Có kho và các thi t b k thu t b o qu n, óng gói, bán hàng, thanh toán và qu n lý kinh doanh hi n i; 3.1.5. T ch c, b trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng m t cách văn minh, khoa h c ph c v khách hàng l a ch n, mua s m, thanh toán thu n ti n, nhanh chóng; có nơi b o qu n hành lý cá nhân, có các d ch v ph c v ngư i khuy t t t, giao hàng t n nhà. 3.2. Áp d ng i v i Siêu th chuyên doanh: tiêu chuNn 3.1.1 là t 250 m2 tr lên; tiêu chuNn 3.1.2 là t 500 tên hàng tr lên; các tiêu chuNn khác như Siêu th kinh doanh t ng h p. i u 4. Tiêu chu n Trung tâm thương m i ư c g t là Trung tâm thương m i và phân h ng Trung tâm thương m i n u cơ s kinh doanh thương m i có a i m kinh doanh phù h p v i Quy ho ch phát tri n m ng lư i thương m i c a t nh, thành ph và có quy mô, trình t ch c kinh doanh áp ng các tiêu chuNn cơ b n c a m t trong ba h ng Trung tâm thương m i theo quy nh dư i ây: 1. Trung tâm thương m i h ng I: 1.1. Có di n tích kinh doanh t 50.000 m2 tr lên và có nơi trông gi xe phù h p v i quy mô kinh doanh c a Trung tâm thương m i . 1 2. Các công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có tính thNm m cao, có thi t k và trang thi t b k thu t tiên ti n, hi n i m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an ninh, an toàn, thu n ti n cho m i i tư ng tham gia ho t ng kinh doanh trong khu v c.
  5. 1.3. Ho t ng a ch c năng c v kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các lo i hình d ch v , bao g m: khu v c b trí các c a hàng bán buôn, bán l hàng hóa; nhà hàng, khách s n; khu v c t ch c h i ch tri n lãm trưng bày gi i thi u hàng hóa; khu v c dành cho ho t ng vui chơi gi i trí, cho thuê văn phòng làm vi c, h i trư ng, phòng h p t ch c các h i ngh , h i th o, giao d ch và ký k t các h p ng thương m i trong, ngoài nư c; khu v c dành cho các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m, bưu chính vi n thông, tin h c, tư v n, môi gi i u tư, du l ch. 2. Trung tâm thương m i h ng II: 2.1. Có di n tích kinh doanh t 30.000 m2 tr lên và có nơi trông gi xe phù h p v i quy mô kinh doanh c a Trung tâm thương m i. 2.2. Các công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có tính thNm m , có thi t k và trang thi t b k thu t tiên ti n, hi n i m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an ninh, an toàn, thu n ti n cho m i i tư ng tham gia ho t ng kinh doanh trong khu v c. 2.3. Ho t ng a ch c năng c v kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các lo i hình d ch v , bao g m: khu v c b trí các c a hàng bán buôn, bán l hàng hóa; nhà hàng, khách s n; khu v c trưng bày gi i thi u hàng hóa; khu v c dành cho ho t ng vui chơi gi i trí, cho thuê văn phòng làm vi c, h i trư ng, phòng h p t ch c các h i ngh , h i th o, giao d ch và ký k t các h p ng thương m i trong, ngoài nư c; khu v c dành cho các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m, bưu chính vi n thông, tư v n, môi gi i u tư, du l ch. 3. Trung tâm thương m i h ng III: 3.1. Có di n tích kinh doanh t 10.000 m2 tr lên và có nơi trông gi xe phù h p v i quy mô kinh doanh c a Trung tâm thương m i. 3.2. Các công trình ki n trúc ư c xây d ng v ng ch c, có thi t k và trang thi t b k thu t hi n i m b o các yêu c u phòng cháy ch a cháy, v sinh môi trư ng, an ninh, an toàn, thu n ti n cho m i i tư ng tham gia ho t ng kinh doanh trong khu v c. 3.3. Ho t ng a ch c năng c v kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các lo i hình d ch v , bao g m: khu v c b trí các c a hàng bán buôn, bán l hàng hóa; khu v c trưng bày gi i thi u hàng hoá; khu v c dành cho ho t ng ăn u ng, vui chơi gi i trí, cho thuê văn phòng làm vi c, phòng h p t ch c các h i ngh , h i th o, giao d ch và ký k t các h p ng thương m i trong, ngoài nư c; khu v c dành cho ho t ng tư v n, môi gi i u tư, du l ch. i u 5. Phân h ng, tên g i và bi n hi u Siêu th , Trung tâm thương m i 1. Thương nhân kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i t ti n hành phân h ng Siêu th , Trung tâm thương m i c a mình căn c các tiêu chuNn t i i u 3 và i u 4 Quy ch này theo s hư ng d n và ki m tra c a S thương m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S Thương m i).
  6. 2. Ch các cơ s kinh doanh thương m i có các tiêu chuNn quy nh t i i u 3 ( i v i Siêu th ) ho c i u 4 ( i v i Trung tâm thương m i) c a Quy ch này m i ư c t tên là Siêu th ho c trung tâm thương m i. Nghiêm c m các cơ s kinh doanh thương m i không có các tiêu chuNn quy nh t i Quy ch này t t tên là Siêu th ho c Trung tâm thương m i, ho c t tên, ghi bi n hi u b ng ti ng nư c ngoài (như Supermarket, Hypermarket, Big Mart, Big Store, Shopping Center, Trade Center, Plaza,...) 3. Bi n hi u c a Siêu th ho c Trung tâm thương m i ư c ghi theo quy nh sau ây: 3.1. Ph i ghi b ng ti ng Vi t Nam là SIÊU THN ho c TRUNG TÂM THUƠNG M I trư c tên thương m i ho c tên riêng do thương nhân t t và trư c các t ch a danh hay tính ch t c a Siêu th ho c Trung tâm thương m i (Ví d : Siêu th A, Siêu th sách B, Siêu th máy tính C; Trung tâm thương m i D... ). 3.2. N u ghi thêm b ng ti ng nư c ngoài, kích c ch ph i nh hơn kích c tên ti ng Vi t Nam và ph i t dư i ho c sau tên ti ng Vi t Nam. 3.3. Ph i ghi rõ tên thương nhân kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i, a ch , s i n tho i và h ng c a Siêu th ho c Trung tâm thương m i. i u 6. Xây d ng Siêu th , Trung tâm thương m i 1. Ch u tư xây d ng m i ho c s a ch a l n, c i t o, nâng c p Siêu th , Trung tâm thương m i ph i l p d án theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. a i m xây d ng Siêu th , trung tâm thương m i ph i phù h p v i Quy ho ch phát tri n m ng lư i thương m t c a a phương. 2. Khi l p d án xây d ng Siêu th , Trung tâm thương m i ch u tư ph i căn c vào các tiêu chuNn cơ b n v phân h ng Siêu th , Trung tâm thương m i c a quy ch này xác nh quy mô u tư phù h p v i t ng h ng Siêu th , Trung tâm thương m i. i u 7. Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i Siêu th , Trung tâm thương m i 1. Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i Siêu th , Trung tâm thương m i ph i b o m úng các quy nh c a pháp lu t và th c hi n nh ng yêu c u c th sau ây: 1.1. Có tên thương m i riêng ho c tên thương m i c a Siêu th ho c Trung tâm thương m i (n u hàng hóa, d ch v không có tên thương m i riêng ph i có tên hàng hóa, d ch v ) và ph i ghi rõ xu t x c a hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. 1.2. Có mã s , mã v ch i v i nh ng lo i hàng hóa có th ăng ký mã s , mã v ch thu n ti n cho công tác qu n lý c a Siêu th , Trung tâm thương m i và giám sát c a khách hàng. 1.3. i v i hàng hóa là th c phNm ph i m b o các tiêu chuNn v sinh, an toàn th c phNm và ghi rõ th i h n s d ng trên bao bì óng gói. N u là nông s n, th c phNm d ng tươi ho c sơ ch không có bao bì óng gói s n thì ph i qua ch n l c, phân lo i, ghi rõ xu t x , ch t lư ng và th i h n s d ng t i giá hàng, qu y hàng.
  7. 1.4. T t c các lo i hàng hóa, d ch v kinh doanh t i Siêu th , Trung tâm thương m i ph i có giá bán ư c th hi n rõ ràng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa ho c ư c niêm y t t i giá hàng, qu y hàng, i m kinh doanh d ch v . 1.5. Hàng hóa có b o hành ph i ghi rõ th i h n và a i m b o hành. 1.6. Ngu n hàng ư c t ch c cung ng n nh và thư ng xuyên thông qua ơn hàng ho c h p ng v i các nhà s n xu t kinh doanh. 2. Không ư c kinh doanh t i siêu th , Trung tâm thương m i các lo i hàng hóa, d ch v sau ây: 2.1. Hàng hóa, d ch v thu c Danh m c c m kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; hàng l u, hàng gi , hàng không rõ xu t x , hàng quá th i h n s d ng và hàng không m b o ch t lư ng theo quy nh c a pháp lu t như hàng m t phNm ch t, hàng kém ch t lư ng, hàng nhi m c và ng th c v t b d ch b nh...). 2.2. Hàng hóa không úng quy nh v nhãn hàng hóa, v tem thu hàng hóa nh p khNu và tem thu hàng hoa tiêu th c bi t. 2.3. Hàng hóa có ch a ch t phóng x ho c thi t b phát b c x i-on hóa quá m c cho phép theo quy nh. 2.4. Các loài v t li u n ; các lo i ch t l ng, ch t khí d gây cháy n (như xăng d u, gas, khí nén...). 2.5. Các lo i thu c thú y, thu c b o v th c v t thu c danh m c h n ch kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 2.6. Hàng hóa có ch a hóa ch t c h i thu c danh m c h n ch kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: QU N LÝ HO T NG SIÊU THN, TRUNG TÂM THƯƠNG M I i u 8. Trách nhi m c a thương nhân kinh doanh Siêu th , Trung tâm thương m i 1. T ch c, cá nhân kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i ph i là doanh nghi p có ăng ký kinh doanh ho t ng thương m i theo quy nh c a pháp lu t. Siêu th ho c Trung tâm thương m i có th là m t doanh nghi p c l p ho c là ơn v tr c thu c c a m t doanh nghi p có ăng ký kinh doanh ho t ng thương m i. 2. Thương nhân kinh doanh Siêu th , trung tâm thương m i ph i t ch c, qu n lý, i u hành ho t ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Siêu th , Trung tâm thương m i; nh kỳ ho c t xu t báo cáo tình hình ho t ng c a Siêu th , Trung tâm thương m i theo yêu c u và hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i.
  8. 3. Siêu th ho c Trung tâm thương m i ph i có n i quy ho t ng. N i quy c a Siêu th ho c trung tâm thương m i bao g m nh ng n i dung chính sau: 3.1. Quy n h n và trách nhi m i v i khách hàng c a cán b , nhân viên Siêu th , trung tâm thương m i. 3.2. Quy n và nghĩa v c a thương nhân tham gia kinh doanh t i Siêu th , Trung tâm thương m i. 3.3. Hàng hóa, d ch v kinh doanh t i Siêu th , trung tâm thương m i. 3.4. Quy n và nghĩa v c a khách tham gia giao d ch, mua bán, tham quan trong Siêu th , Trung tâm thương m i. 3.5. B o v tr t t , an toàn, phòng ch ng cháy n , b o m v sinh môi trư ng trong Siêu th , trung tâm thương m i. 3.6. X lý vi ph m, gi i quy t tranh ch p t i Siêu th , Trung tâm thương m i. 4. N i quy c a Siêu th ho c trung tâm thương m i do thương nhân kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i xây d ng theo hư ng d n và phê duy t c a S Thương m i. B n tóm t t nh ng i m chính c a N i quy ph i ư c ghi rõ ràng, niêm y t nơi d nhìn m i ngư i bi t và th c hi n. i u 9. Trách nhi m c a S thương m i. S Thương m i có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan h u quan giúp U ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i Siêu th , Trung tâm thương m i trên a bàn t nh, thành ph , bao g m các công vi c sau ây: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n Siêu th , Trung tâm thương m i phù h p v i quy ho ch, k ho ch phát tri n thương m i, phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và hư ng d n tri n khai th c hi n. 2. Hư ng d n, ki m tra thương nhân kinh doanh Siêu th , Trung tâm thương m i th c hi n tiêu chuNn và phân h ng Siêu th , Trung tâm thương m i. 3. Hư ng d n thương nhân kinh doanh Siêu th , Trung tâm thương m i xây d ng và th c hi n n i quy Siêu th , Trung tâm thương m i; phê duy t N i quy c a các siêu th , Trung tâm thương m i. 4. Qu n lý ho t ng kinh doanh c a các Siêu th , Trung tâm thương m i theo Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t. 5. Xây d ng, hư ng d n th c hi n các nh m c kinh t - k thu t, các tiêu chuNn nghi p v trong ho t ng kinh doanh Siêu th , Trung tâm thương m i. 6. Ch o, hư ng d n, t ch c ào t o, b i dư ng nghi p v v qu n tr kinh doanh Siêu th , Trung tâm thương m i.
  9. 7. nh kỳ ho c t xu t ki m tra ho t ng kinh doanh c a các siêu th , Trung tâm thương m i và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 8. nh kỳ ho c t xu t báo cáo theo yêu c u c a B Thương m i v tình hình phát tri n, t ch c, qu n lý và ho t ng kinh doanh c a Siêu th , Trung tâm thương m i t i a phương. Chương 4: X LÝ VI PH M VÀ T CH C TH C HI N i u 10. X lý vi ph m K t ngày Quy ch này có hi u l c thi hành, t ch c, cá nhân kinh doanh có các hành vi vi ph m sau ây s b x lý theo quy nh c a pháp lu t: 1. Kinh doanh Siêu th ho c Trung tâm thương m i mà không ph i là doanh nghi p và ăng ký kinh doanh ho t ng thương m i theo quy nh t i i u 8 Qui ch này. 2. Cơ s kinh doanh thương m i không có các tiêu chuNn Siêu th ho c Trung tâm Thương m i theo quy nh c a Quy ch này mà v n t tên, treo bi n hi u là Siêu th , Trung tâm thương m i. 3. Ghi bi n hi u Siêu th ho c Trung tâm thương m i không úng theo quy nh t i i u 5 Quy ch này. 4. Vi ph m các quy nh v hàng hóa, d ch v kinh doanh t i Siêu th ho c Trung tâm thuơng m i. 5. Không có N i quy c a Siêu th ho c trung tâm thương m i ho c N i quy không theo úng quy nh t i i u 8 Quy ch này. 6. Các vi ph m khác theo quy nh c a Quy ch này và quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 11. T ch c th c hi n S Thương m i ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c th c hi n c th Quy ch này; trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c c n k p th i báo cáo B Thương m i, U ban nhân nhân t nh, thành ph xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản