intTypePromotion=1

Quyết định 1371/TCT/QĐ/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 1371/TCT/QĐ/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1371/TCT/QĐ/NV7 của Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1371/TCT/QĐ/NV7 của Tổng cục Thuế

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUYÕT  §ÞN H   C ñ A   æ N G  C ô C  T R¦ë N G  T æ N G   ô C  T H U Õ  sè 1371 T C T/ Q §­N V 7   T C vÒ   viÖc ba n   µ n h  q u y  tr×nh  g hi Ö p  vô  q u ¶ n     h n lý, thu T H U Õ   D § N N S T æ N G  C ô C  T R¦ëN G  T æ N G  C ô C  T H U Õ ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  281/H§BT  sè  ngµy 7/8/1990 cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay    lµ ChÝnh phñ) vÒ    viÖc thµnh lËp    hÖ thèng  thuÕ  thu  Nhµ      níc trùc thuéc Bé      TµichÝnh; ­ C¨n  Th«ng   38    cø  tsè  TC/TCCB   ngµy 25/8/1990 cña  TµichÝnh    Bé    quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña    hÖ thèng    thu thuÕ  Nhµ  n­ íc; ­ C¨n  LuËt    cø  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN)  îc Quèc    ®   héi kho¸IX kú      häp  3  thø  th«ng  qua  ngµy  10/7/1993; ­C¨n  c¸cv¨n b¶n    cø      híng dÉn      thihµnh  LuËt thuÕ    SD§NN; ­ Theo    ®Ò nghÞ cña Trëng phßng ThuÕ  n«ng nghiÖp  Tæng   ­  côc  thuÕ, QUY ÕT   NH §Þ §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy quy tr×nh nghiÖp vô  qu¶n      lý, thuÕ  dông  thu sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  (SD§NN). §iÒu    2: Quy tr×nh nghiÖp  qu¶n        vô  lý,thu thuÕ SD§NN   hiÖu    cã  lùc thi  hµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. Nh÷ng quy ®Þnh    vÒ nghiÖp  qu¶n    thuÕ  vô  lý,thu  SD§NN   íc ®©y     tr   tr¸i víi  quy  tr×nh nghiÖp  nµy    vô  ®Òu       b∙ibá. §iÒu    3: Côc  ëng  tr Côc thuÕ tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng;  Trëng  phßng    Tæ chøc,c¸n bé        ­ ®µo   t¹o;Trëng phßng  ThuÕ   n«ng nghiÖp vµ  c¸c Trëng    phßng  ªnquan  li   kh¸c thuéc    V¨n phßng Tæng  côc thuÕ chÞu tr¸ch   nhiÖm   thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Q u y  T R × N H  N G H I Ö P  v ô  Q u ¶ n  L ý, T H U  T H U Õ   s ö  D ô N G  § Ê T  N ¤ N G  N G H I Ö P Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1371/TCT/Q§/NV7  sè  ngµy  th¸ng8  21    n¨m 2001 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ §Ó  thùc hiÖn      tètLuËt thuÕ  dông    sö  ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN)  ® îc ®∙    Quèc    héikho¸IX,kú      häp  3  thø  th«ng qua ngµy 10/7/1993 vµ        c¸cv¨n b¶n híng  dÉn    díiLuËt,Tæng     côc thuÕ  ban hµnh "Quy tr×nh nghiÖp  qu¶n    vô  lý,thu  thuÕ  SD§NN". Quy  tr×nh nghiÖp  qu¶n    vô  lý,thu thuÕ SD§NN  quy ®Þnh tr×nh      tù néi dung    c¸c c«ng viÖc  chÝnh  quan  c¬  thuÕ, c¸n  thuÕ    bé  ph¶ithùc hiÖn      trong  c«ng    t¸cqu¶n      lý, thuÕ  thu SD§NN,  thÓ  cô  gåm: I. u y  tr×nh lËp s æ  thu Õ  S D § N N :  Q 1.Nguyªn    t¾c      lËp sæ thuÕ  SD§NN: 1.1.Sæ     thuÕ  SD§NN  lËp vµo th¸ng 1    cña n¨m  thuÕ. C¸c  thu    n¨m sau,  nÕu    tÝnh  c¨n cø  thuÕ cña  nép  hé  thuÕ  thay ® æi  sæ   cã    th×  thuÕ  îc lËp    ®   l¹ i chËm   nhÊt vµo    th¸ng3/n¨m      thuÕ. 1.2.Sæ     thuÕ  îc lËp  tÝnh  ®   vµ  thuÕ cho  n¨m,  c¶  nhng chia ra  vô    2  s¶n  xuÊtchÝnh    trongn¨m.   1.3.Sæ     thuÕ  îclËp theo  ®     tõng  nép  hé  thuÕ (mçihé    nép thuÕ ®øng    tªn mét  dßng   trªntrang sæ);sæ       thuÕ  îctæng    ®   hîp theo  ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh    (x∙, huyÖn, tØnh).   1.4.§Êt    s¶n xuÊt thuéc    ®Þa  bµn ®Þa  ph¬ng    (x∙)nµo  lËp    th×  sæ thuÕ  t¹ ®Þa    i bµn hµnh chÝnh  ®Þa ph¬ng  ®ã. 1.5.§èivíi nép        hé  thuÕ    chøc        lµtæ  th× lËp sæ thuÕ  sau: nh  ­ Hé    nép  thuÕ  chØ  dông  sö  ®Êt  trong 1    ë    x∙,phêng,thÞ    trÊn (gäichung      lµx∙)th× lËp sæ           thuÕ      ®Êt. t¹ x∙cã  i ­ Hé    nép  thuÕ  sö  cã  dông  ®Êt  nhiÒu    ë  x∙ trong mét    huyÖn, quËn, thÞ    x∙,thµnh    phè  thuéc tØnh      (gäichung    lµhuyÖn)        th× lËp sæ thuÕ    t¹ huyÖn  i ®ã. ­ Hé     nép  thuÕ  sö  cã  dông ®Êt  nhiÒu  ë  huyÖn trong mét    tØnh th× lËp  sæ   thuÕ    t¹ huyÖn    trôsë  i n¬icã    chÝnh  cña  nép  hé  thuÕ ®ãng. 2.Tr×nh              tù(c¸cbíc)lËp sæ thuÕ  SD§NN: 2.1.LËp  khaitÝnh    Tê    thuÕ  cña  nép  hé  thuÕ: ­ §éithuÕ      khaitÝnh      x∙ph¸tTê    thuÕ  cho  nép  hé  thuÕ (mçihé  tê)vµ    2    h­ íng dÉn    nép    ®Ó hé  thuÕ      tù kª khaidiÖn    tÝch ®Êt n«ng nghiÖp  ®ang  hé  sö  dông (phÇn  hé  do  nép  thuÕ    kª khai). ­ Hé     nép  thuÕ    i   göi l¹ tê khai®∙    khaidiÖn      tù kª    tÝch ®Êt  n«ng nghiÖp  cña  ®Õn   hé  UBND     x∙(®èivíi nép      hé  thuÕ  sæ   lËp  thuÕ  i   t¹ x∙)hoÆc     ®Õn     chi côc  thuÕ  (®èivíi nép     hé  thuÕ      lËp sæ thuÕ  i t¹ huyÖn).Tê      khaiph¶icã      ch÷  ký  cña chñ  hoÆc   hé  ngêi®¹idiÖn  nép      hé  thuÕ.
 3. 3 ­ §éi thuÕ        x∙ gióp UBND     x∙ nhËn    tê khai cña    nép    c¸c hé  thuÕ lËp    sæ thuÕ  i   t¹  (Chicôc  x∙   thuÕ nhËn   tê khaicña    nép    c¸c hé  thuÕ lËp    sæ thuÕ  i t¹  huyÖn)  thùc  vµ  hiÖn kiÓm     tra,®èi  chiÕu    tê khai cña    tõng  nép  hé  thuÕ    víi giÊy giao ®Êt  c¸ctµiliÖu li       vµ        ªnquan  kh¸c®Ó       x¸c®Þnh  chÝnh    x¸cdiÖn tÝch  tÝnh thuÕ  cña tõng    hé. NÕu     ph¸thiÖn  diÖn  tÝch      trªntê khaicha    chÝnh    x¸c th× c¬    quan  thuÕ    yªu cÇu  nép  hé  thuÕ    kª khail¹ .   i ­ Sau      khinhËn   tê khaicña  nép    hé  thuÕ, §éi thuÕ    bé      x∙ vµ  phËn  tÝnh  thuÕ  Chi côc  ë    thuÕ    vµo  c¨n cø  kÕt qu¶ ph©n  h¹ng ®Êt  tÝnh thuÕ  cña    x∙®∙  ® îcc¬    quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  phª duyÖt thùc hiÖn      ghih¹ng  ®Êt tÝnh  thuÕ  cña  tõng thöa ruéng  ®Êt vµo    tê khai cña  (phÇn  c¬    hé  do  quan  thuÕ  ghi).§èi víinh÷ng        diÖn  tÝch ®Êt cña  ghi trong    hé    tê khai nhng    cha ph©n  h¹ng    quan  th× c¬  thuÕ  phèihîp víi         ®ång   Héi tvÊn thuÕ    x∙kÞp    thêithùc hiÖn    ph©n  h¹ng ®Êt    bæ sung  ghih¹ng  vµ    ®Êt    bæ sung  vµo    têkhai. ­ Tê    khaisau    hoµn    khilËp  chØnh  îcgöicho  nép  ®     hé  thuÕ  b¶n  l 1  vµ u  tr÷t¹ §éithuÕ          i x∙(hoÆc    Chi côc  thuÕ) 1    b¶n.Thêigian l tr÷lµ10       u      n¨m.   ­ §éi thuÕ      gióp UBND     x∙ tæng  tê khaicña    nép  hîp      c¸c hé  thuÕ lËp    sæ thuÕ      b¸o c¸o Chi côc  t¹ x∙vµ        i thuÕ. ­ Chi côc      thuÕ tæng      hîp tê khaicña    nép    c¸c hé  thuÕ thuéc Chi côc        trùc tiÕp qu¶n        lý,thu thuÕ; kiÓm      tra,tæng      hîp tê khaicña    toµn huyÖn  b¸o  vµ  c¸o  UBND   huyÖn  xem     bé. xÐt s¬  2.2.TÝnh    thuÕ,lËp sæ       thuÕ: ­ C¨n  tê khaitÝnh    cø      thuÕ  ® îckiÓm    kÕ    ®∙    tra,tæ  to¸nhoÆc   nghiÖp vô  cña    Chi côc  thuÕ  thùc hiÖn    tÝnh thuÕ cho tõng  nép  hé  thuÕ. Trêng      hîp nÕu  qu¸ ngµy  th¸ng 1    nép  31    mµ hé  thuÕ  kh«ng  khaidiÖn  kª    tÝch (kh«ng  tê cã    khai)th× c¬      quan  thuÕ  îcquyÒn  ®Þnh  thuÕ      ®   Ên  sè  ghithu hµng n¨m cña hé  nép thuÕ    së        ®Êt    trªnc¬  c¸ctµiliÖu vÒ  ®ai cña    x∙hiÖn  cã. ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶  tÝnh thuÕ cña tõng  nép  hé  thuÕ  tê khaido    ë      Chi côc  thuÕ  huyÖn    i göi l¹ cho    UBND       x∙,§éi thuÕ    x∙ thùc hiÖn lËp    sæ thuÕ cña    x∙ (theo mÉu     quy ®Þnh  cña  Tæng  côc thuÕ) vµ    niªm  yÕt c«ng khaisæ     thuÕ  ®∙  lËp trong thêih¹n  ngµy      nép      20  ®Ó c¸c hé  thuÕ  biÕt vµ    tham    kiÕn  íc gia ý  tr   khitr×nh UBND       huyÖn  (Chicôc    thuÕ) xÐt duyÖt sæ         thuÕ. ­ HÕt    thêih¹n niªm yÕt    sæ thuÕ  nªu trªn,§éi thuÕ        x∙ tæng hîp    c¸c ý  kiÕn tham    gia cña    nép  c¸c hé  thuÕ, ®iÒu    chØnh          c¸c saisãt vÒ diÖn  tÝch,  h¹ng ®Êt tÝnh  thuÕ, thuÕ        ghithu cña  nép  hé  thuÕ hoÆc     gi¶ithÝch nh÷ng  ý  kiÕn,th¾c  ¾c     m kh«ng ®óng  cña  nép  hé  thuÕ. Trªn c¬  ®ã      së  tæng     hîp,lËp sæ   thuÕ  chÝnh  thøc. 2.3.Tr×nh        tùxÐt duyÖt sæ     thuÕ:  ­    §éi thuÕ    x∙ lËp xong    sæ thuÕ cña    th«ng  x∙ vµ  qua Héi ®ång   vÊn  t thuÕ        x∙,lËp biªnb¶n cuéc häp    Héi ®ång   tvÊn thuÕ    x∙. ­§éithuÕ    c¸o UBND           x∙b¸o    x∙sæ thuÕ  cña  x∙. ­UBND           x∙b¸o c¸o UBND   huyÖn    xÐt duyÖt lÇn    ®Çu    sæ thuÕ cña    x∙.Chi  côc thuÕ cïng Héi ®ång       tvÊn thuÕ huyÖn  gióp UBND     huyÖn    xÐt duyÖt    sæ thuÕ cho  tõng x∙.     ­Chi côc      thuÕ  tæng    hîp kÕt qu¶    xÐt duyÖt lÇn    ®Çu    sæ thuÕ cña      c¸cx∙, b¸o c¸o UBND       huyÖn    ®Ó tr×nh UBND     tØnh    xÐt duyÖt sæ     thuÕ  cña huyÖn.
 4. 4 ­ Côc thuÕ gióp UBND  tØnh kiÓm     tra,xÐt duyÖt    sæ thuÕ cña    c¸c huyÖn, cã  tham      sù  giacña    Héi ®ång   tvÊn thuÕ  tØnh ­ C¨n  sæ   cø  thuÕ cña huyÖn  ® îc UBND   ®∙    tØnh phª duyÖt, Chi    côc  thuÕ gióp UBND  huyÖn  xÐt duyÖt chÝnh thøc    sæ thuÕ  cña      sæ   c¸c x∙ vµ  thuÕ  cña    nép  c¸ché  thuÕ  Chi côc  do    thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý, thuÕ. thu 2.4.Quy    tr×nh ®iÒu    chØnh    sæ thuÕ  SD§NN:  ­    Sæ thuÕ cña    îc UBND   x∙ ®   tØnh  xÐt duyÖt;c¸c n¨m      sau nÕu   sù  cã  thay ®æi  hé    vÒ  nép  thuÕ, c¨n cø      tÝnh  thuÕ cña tõng  hoÆc     êng    hé  c¸c tr hîp saisãt® îcph¸thiÖn  chËm           th×  nhÊt ngµy  th¸ng 1    31    n¨m thuÕ  nép  hé  thuÕ  ph¶ilËp l¹têkhaimíigöi®Õn           i       UBND         n¬ilËp sæ thuÕ.  ­ C¨n  vµo      cø  tê khaimíicña  nép      hé  thuÕ  viÖc  vµ  kiÓm      tra,x¸c ®Þnh    l¹i cña    thuÕ      §éi   x∙,Chi côc thuÕ  thùc hiÖn    ®iÒu chØnh  ngay    sæ thuÕ  cña hé  nhng  chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ th¸ng 3    n¨m thuÕ (tr×nh tù ®iÒu      chØnh   sæ thuÕ  ® îcthùc hiÖn      theo quy    tr×nh lËp sæ       thuÕ). ­ Nh÷ng  êng      tr hîp sau ®©y   îcphÐp  ®   ®iÒu chØnh    sæ thuÕ ngay trong  n¨m  thuÕ: Hé  nép  thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp. Hé  nép  thuÕ  chuyÓn  n¬ikh¸cmµ   ®i      ®Êt  cña  kh«ng  ngêisö  hä  cã    dông.   §Êt  lÊp,lë do  bÞ      thiªntai    , ®Þch häa kh«ng s¶n xuÊt ® îc vµ    êng      c¸c tr hîp t  ¬ng    tùkh¸c. §Êt s¶n    xuÊt n«ng    nghiÖp  îcc¬  ®   quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn      thu håi chuyÓn  sang  dông  sö  vµo môc ®Ých kh¸c. II. u y  tr×nh m i Ô n  gi¶ m  thu Õ  s D § N N:  Q 1. Quy    tr×nh miÔn gi¶m thuÕ SD§NN  cho    c¸c ®èi  îng  t chÝnh s¸ch,x∙     héi:   ­ Vµo  ®Çu   n¨m thuÕ  hoÆc   ®Çu   thu  vô  thuÕ  ®Çu     tiªncña  n¨m  thuÕ  (hoÆc  ®Çu   thu  vô  thuÕ  cuèin¨m    thuÕ  nÕu    êng  ® Æc   lµ tr hîp  biÖt),c¨n    cø  vµo ®¬n   ®Ò nghÞ  miÔn, gi¶m    thuÕ  SD§NN   cña    nép  c¸ché  thuÕ  thuéc ®èi t    ­ îng chÝnh  s¸ch,x∙ héi,§éi thuÕ            x∙ phèi hîp      víiHéi ®ång  vÊn  t thuÕ      x∙ lËp danh  s¸ch c¸ché      nép  thuÕ  thuéc diÖn  îcmiÔn, gi¶m    ®     thuÕ  theo tõng lo¹ ®èi     i     t   îng chÝnh  s¸ch x∙héi(hé          gia ®×nh      th liÖtsÜ, hé  ¬ng  binh,bÖnh    binh,hé      gia ®×nh  c«ng    cã  víic¸ch m¹ng,hé        ®êi sèng  nhiÒu  cã  khã kh¨n..   dù  .vµ  kiÕn  ) sè  thuÕ  miÔn, gi¶m    tõng hé.   ­ Héi ®ång       tvÊn thuÕ    x∙häp th«ng qua danh  s¸ch hé  møc    vµ  thuÕ    ®Ò nghÞ  xÐt miÔn, gi¶m cña tõng  nép  hé  thuÕ; lËp    Biªn b¶n    cuéc häp  göi vµ    Biªn b¶n    kÌm  danh s¸ch  ®Ò   hé  nghÞ miÔn gi¶m  thuÕ  tr×nh UBND       x∙ xÐt duyÖt. ­ UBND       x∙ göi UBND   huyÖn  danh  s¸ch  ®Ò   hé  nghÞ  miÔn  gi¶m    ®Ó UBND  huyÖn   xÐt duyÖt. Chi    côc  thuÕ  phèi hîp      víiHéi ®ång   vÊn  t thuÕ  huyÖn kiÓm     tra,thÈm  ®Þnh  danh  s¸ch    ®Ò nghÞ  miÔn gi¶m cña    x∙ (vÒ sè  hé,sè    thuÕ miÔn  gi¶m cña tõng hé) tr         íckhitr×nh UBND     huyÖn    xÐt duyÖt.
 5. 5 ­ Chi    côc thuÕ gióp UBND   huyÖn  chøc  tæ  xÐt duyÖt miÔn  gi¶m thuÕ  cho    c¸c ®èi îng  t chÝnh  s¸ch      x∙ héi theo    ®Ò nghÞ  cña  UBND       ® îc c¸c x∙ ®∙    kiÓm     tra,thÈm  ®Þnh  tæng  sè  vµ  hîp  thuÕ  xÐt miÔn  gi¶m cña huyÖn  tr×nh  UBND   tØnh    ra quyÕt ®Þnh    miÔn  gi¶m thuÕ: 2. Quy    tr×nh miÔn, gi¶m thuÕ trong  êng  tr hîp thiªntai    ,®Þch ho¹ lµm  mïa  mµng  thiÖth¹i   : 2.1.X¸c    ®Þnh  møc  thiÖth¹imïa  ®é      mµng      ®Ó xÐt miÔn  gi¶m  thuÕ: ­ Ngay    sau    thêi®iÓm   x¶y  thiªntailµm  ra      thiÖth¹imïa      mµng,  Chi côc  thuÕ chñ ®éng  phèihîp víiPhßng        Thèng   kª huyÖn  UBND       thiªn vµ  x∙n¬i bÞ    taitæ    chøc  ®iÒu      tra,x¸c ®Þnh  ph¹m    vi,møc  thiÖth¹imïa  ®é      mµng  cña tõng  c¸nh ®ång, lËp Biªnb¶n          x¸cnhËn  ®¸nh    bé  vµ  gi¸s¬  møc  thiÖth¹ido  ®é      thiªn   tai     lµm  së  ®Ó c¬  cho  viÖc    x¸c®Þnh  thiÖth¹ic©y      trång khithu ho¹ch.       ­§Õn  thu ho¹ch,Côc    vô      thuÕ tØnh chØ  ®¹o      c¸cChi côc thuÕ huyÖn    n¬i cã thiªntaiphèihîp víic¸c ngµnh  ªnquan  huyÖn              li   ë  (thèng    kª,N«ng nghiÖp)   híng dÉn, kiÓm               trac¸c x∙x¸c ®Þnh  n¨ng suÊt s¶n îng thu ho¹ch    l     thùc tÕ    cña  diÖn tÝch  thiÖth¹itheo  bÞ      tõng c¸nh ®ång,  ®ång,  xø  khu vùc  lËp  vµ  Biªn  b¶n th¨m ®ång. Biªnb¶n    th¨m  ®ång  gåm       c¸cnéidung  chñ  yÕu  sau: Sè  cã  hé  diÖn  tÝch  thiÖt, bÞ    Tæng  diÖn  tÝch  thiÖth¹itrªntõng c¸nh ®ång, bÞ            N¨ng  suÊt thu ho¹ch      thùc tÕ    b×nh qu©n cña diÖn tÝch  thiÖth¹ttrªn bÞ        tõng c¸nh ®ång.     2.2.Tr×nh      tù xem  xÐt    gi¶iquyÕt miÔn, gi¶m thuÕ  thiªntaië  do      tõng  cÊp  hµnh  chÝnh  sau: nh  a.T¹icÊp      x∙: ­ C¨n  t×nh    cø  h×nh thùc tÕ  møc       vµ  ®é thiÖth¹ichung      (th«ng qua  Biªn  b¶n  ®¸nh      gi¸,x¸c nhËn  thiÖth¹ikhix¶y  thiªntaivµ        ra      Biªn b¶n    th¨m  ®ång),   §éithuÕ    Héi ®ång     x∙vµ    tvÊn  thuÕ    x∙gióp UBND     danh    x∙lËp  s¸ch c¸c hé      bÞ  thiÖth¹ivµ  diÖn      sè  tÝch  thiÖth¹icña  bÞ      tõng      thiÖth¹ib×nh  hé, tû lÖ      qu©n  cña  vµ  hé  møc  thuÕ   ®Ò nghÞ   xÐt miÔn, gi¶m    cña  tõng  nép  hé  thuÕ. Trêng    hîp hé    nép  thuÕ  diÖn  cã  tÝch ®Êt n«ng  nghiÖp    møc  vîth¹n  (theo quy    ®Þnh  cña  LuËt  ®Êt ®ai) bÞ    thiÖth¹ith×      tÝnh  thuÕ  sè  xÐt miÔn,  gi¶m  cña diÖn  tÝch      vît h¹n møc  thiÖth¹inµy  bÞ      theo quy    ®Þnh  riªng. ­ §éithuÕ        x∙ niªm yÕt c«ng khaidanh    s¸ch vµ    møc   thuÕ    ®Ò nghÞ    xÐt miÔn, gi¶m cña tõng  nªu      hé  trªntèithiÓu  ngµy      nép  20  ®Ó c¸c hé  thuÕ biÕt  vµ  tham    kiÕn  íckhitr×nh UBND       giaý  tr       x∙xÐt duyÖt.  ­ UBND     chøc    x∙ tæ  xÐt duyÖt miÔn,  gi¶m thuÕ cña tõng  nép  hé  thuÕ  theo    ®Ò nghÞ  cña    §éi thuÕ    x∙,lËp Biªn b¶n    xÐt duyÖt  b¸o  vµ  c¸o UBND   huyÖn    xÐt duyÖt miÔn, gi¶m      thuÕ cho x∙. b.T¹icÊp      huyÖn: ­C¨n  ®Ò     cø  nghÞ  Biªnb¶n    vµ    xÐt duyÖt miÔn, gi¶m      thuÕ  cña        c¸cx∙göi huyÖn  kÌm theo      c¸c lµiliÖu:Biªn b¶n      ®¸nh    x¸c nhËn  gi¸vµ    thiªntai    ; b¸o c¸o  thèng  n¨ng  kª  suÊt s¶n îng    l thùc  cña  tÕ  c©y  trång,vËt nu«i;Biªn b¶n          th¨m  ®ång;  ®¬n    ®Ò nghÞ  xÐt  miÔn, gi¶m thuÕ  cña  nép  hé  thuÕ  thuéc Chi côc  thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    lý,thu thuÕ... Chi    , côc thuÕ  cïng Héi ®ång  t vÊn thuÕ 
 6. 6 huyÖn  gióp UBND     huyÖn  chøc    tæ  xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ cho      c¸c hé  c¸c x∙vµ    nép  thuÕ thuéc Chi côc thuÕ    trùc tiÕp qu¶n    thuÕ; sau    lý,thu    ®ã tæng    hîp, lËp hå  miÔn, gi¶m    s¬    thuÕ cña huyÖn  b¸o c¸o UBND   vµ      huyÖn. ­ UBND  huyÖn xÐt duyÖt miÔn, gi¶m thuÕ cña      c¸c x∙ theo    ®Ò nghÞ  cña  UBND     Chi côc  x∙vµ    thuÕ. ­ Chi côc      thuÕ  hå  xin miÔn, gi¶m  lËp  s¬      thuÕ  cña huyÖn  tr×nh Côc  vµ    thuÕ ®Ó  Côc  thuÕ tr×nh UBND  tØnh xÐt duyÖt miÔn, gi¶m  thuÕ cña  huyÖn. Hå  xinmiÔn, gi¶m  s¬      thuÕ  cña  huyÖn  gåm: Tê  tr×nh ®Ò     nghÞ    xÐt duyÖt miÔn, gi¶m      thuÕ  cña  UBND   huyÖn. B¸o        miÔn, gi¶m  c¸o chitiÕtvÒ    thuÕ  thiªntai do      cña    Chi côc  thuÕ. Hå  xinmiÔn, gi¶m  s¬      thuÕ  cña      c¸c hé  c¸c x∙vµ    nép  thuÕ  thuéc Chi côc      thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý, thuÕ. thu Biªn b¶n    xÐt duyÖt miÔn,  gi¶m  thuÕ cña c¸c    c¸c  nép  x∙ vµ  hé  thuÕ  thuéc Chi côc      thuÕ    trùctiÕp qu¶n        lý, thuÕ. thu c.T¹icÊp      tØnh: ­ Côc    thuÕ cïng Héi ®ång       tvÊn thuÕ  tØnh gióp UBND     tØnh tiÕp nhËn    hå  ®Ò   s¬  nghÞ miÔn, gi¶m    thuÕ  thiªntaicña    do      c¸c huyÖn, thùc hiÖn      kiÓm   travµ      xÐt duyÖt miÔn, gi¶m      thuÕ cho    c¸chuyÖn, tæng    s¬    hîp hå  miÔn, gi¶m    thuÕ cña  tØnh  tr×nh  vµ  UBND  tØnh    ®Ó Chñ  tÞch  UBND   tØnh  quyÕt  ra  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ  cña    c¸chuyÖn      (chitiÕt®Õn  tõng x∙).   3. Tr×nh  thihµnh  tù    quyÕt ®Þnh  miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN  cña Chñ  tÞch  UBND   tØnh: ­  UBND   cÊp huyÖn   trùc tiÕp hoÆc   quyÒn  uû  cho Chi côc  thuÕ  thùc  hiÖn  th«ng  b¸o b»ng  v¨n b¶n  quyÕt  ®Þnh  miÔn, gi¶m thuÕ  cña Chñ  tÞch  UBND   tØnh  cho      ®Õn   c¸cx∙vµ  tõng  nép  hé  thuÕ  sè  vÒ  thuÕ  îcmiÔn, gi¶m  ®     ghi trong quyÕt      ®Þnh.  Trêng  hîp  hé  sè  nép  thuÕ  îc miÔn,  ®   gi¶m  thuÕ  cña  mét      x∙qu¸ nhiÒu  UBND   th×  huyÖn  thÓ  quyÒn  cã  uû  cho UBND     x∙th«ng  b¸o  b»ng   v¨n b¶n  sè  vÒ  thuÕ  îcmiÔn,  ®   gi¶m ®Õn  tõng  nép  hé  thuÕ. Trêng      hîp th«ng  kh«ng  b¸o  ®óng  thuÕ  îcmiÔn  sè  ®   gi¶m  cña  ghitrong quyÕt  hé      ®Þnh  th× tuú  theo  nguyªn nh©n,  møc       ®é sai ph¹m      lý vÒ   sÏ bÞ xö    hµnh  chÝnh  hoÆc   ph¸p luËt.   ­ Tæng  côc  thuÕ thùc hiÖn kiÓm     tra quyÕt ®Þnh  miÔn, gi¶m  thuÕ  SD§NN   cña    c¸c ®Þa  ph¬ng, tr×nh  Tµi chÝnh  c«ng    Bé    ra  v¨n  ý  cã  kiÕn  vÒ  quyÕt ®Þnh  miÔn,  gi¶m thuÕ  kh«ng ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p luËtvµ      b¸o c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    18, NghÞ  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy 25/10/1993 cña    ChÝnh phñ. III.Q u y  tr×nh t æ  c h ø c  thu n é p  thu Õ  S D § N N   1.BícchuÈn  tæ      bÞ  chøc    thu nép  thuÕ: ­ C¨n  vµo      cø  thêi®iÓm   kh¶  vµ  n¨ng  ho¹ch  thu  cña  s¶n  vô  xuÊt chÝnh,     thùc tÕ    thÞ  êng  ®Þa     gi¸c¶  tr ë  ph¬ng, Côc    thuÕ tr×nh UBND     tØnh  quyÕt  ra 
 7. 7 ®Þnh    vô    thêih¹n  thu thuÕ (thêi  ®iÓm   b¾t ®Çu,    thêi®iÓm   kÕt  thóc),     thãc gi¸   thu thuÕ    cña  thu thuÕ  c¸cvÊn    ªnquan  vô    vµ    ®Ò li   kh¸c. ­ C¨n  c¸cquyÕt    cø    ®Þnh  vô    vÒ  thu thuÕ  cña  Chñ tÞch UBND  tØnh,Chi     côc thuÕ  gióp UBND  huyÖn th«ng b¸o    c¸c quyÕt ®Þnh      trªnc¸c ph¬ng tiÖn  th«ng      tin®¹i chóng  tæ  vµ  chøc  tuyªn truyÒn    ph¸t®éng    phong trµo thi®ua      hoµn thµnh    vîtmøc  ho¹ch vô    kÕ    thu nép  thuÕ. ­ Chi    côc thuÕ  phèi hîp      víiUBND    x∙ chuÈn  ®Çy       bÞ  ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn  ®Ó   chøc    tæ  thu nép thuÕ  (®iÓm    thu thuÕ, sæ     s¸ch tµiliÖu vÒ        thuÕ, biªnlai       thuÕ... )Trêng  . . hîp thu thuÕ  qua  Kho  b¹c Nhµ    níc th× phèi hîp    quan    víic¬  Kho      trÝ c¸n  thu  b¹c ®Ó bè    bé  thuÕ  cña  Kho    chuÈn  ph¬ng  b¶o  b¹c vµ  bÞ  ¸n  vÖ tiÒn thuÕ  thu.   ®∙  ­ Chi côc      thuÕ    viÕtth«ng  nép  b¸o  thuÕ hoÆc     §éithuÕ    x∙gióp UBND       x∙ viÕtth«ng    b¸o nép thuÕ (theo mÉu     quy ®Þnh  cña Tæng  côc thuÕ) theo    ®ît tËp  trung vµ      göi®Õn   tõng hé    nép  thuÕ  ícvô    tr   thu thuÕ  nhÊt tõ10  Ýt      ®Õn   15  ngµy    nép  ®Ó hé  thuÕ  ®ñ    cã  thêigian chuÈn  ® îc®ñ    bÞ    tiÒn nép    thuÕ. ­ C¸n  thuÕ    bé  (hoÆc    Uû  c¸n bé  nhiÖm       thu)lµngêigiao Th«ng  nép      b¸o  thuÕ ph¶iyªu    cÇu  nép  hé  thuÕ  nhËn  i ký  t¹ cuèng u    l tê Th«ng  b¸o nép  thuÕ  ®Ó   c¨n  xö    cã  cø  ph¹thµnh  chÝnh viÖc nép  chËm  tiÒn thuÕ hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm    h×nh  ®èi víi nép  sù      hé  thuÕ (nÕu    viph¹m).  2.BíctiÕn hµnh          thu nép  thuÕ: 2.   1.Trêng    quan  hîp c¬  thuÕ    trùctiÕp thu thuÕ      b»ng  tiÒn m Æt:   ­ C¸n  thuÕ    bé  (hoÆc    Uû  c¸n bé  nhiÖm     îcgiao nhiÖm   thu thuÕ  thu)®     vô    ph¶i kiÓm       tra,®èi chiÕu  tiÒn  sè  thuÕ ph¶i nép    cña  nép  hé  thuÕ      ghi trªn th«ng  nép  b¸o  thuÕ        víi sæ s¸ch,tµiliÖu cã  ªnquan      c¸c       li   ®Ó ph¸thiÖn      saisãt (nÕu    kÞp    cã)vµ  thêi®iÒu  chØnh. ­ Th«ng  nép    b¸o  thuÕ  cña  nép  hé  thuÕ  ® îckiÓm    ®iÒu  ®∙    travµ  chØnh  saisãt(nÕu          ®Ó         cã) sÏlµc¨n cø  thu tiÒn thuÕ    cña    hé. Sau      khithu tiÒn thuÕ    vµ cÊp        biªnlai thuÕ  thu cho  nép  hé  thuÕ,c¸n bé      thuÕ    biªnlai   c¨n cø      thuÕ  thu ®Ó       ghisæ theo dâithu thuÕ  thùc hiÖn        vµ    chÊm   bé. ­ Cuèi ngµy      thu thuÕ, c¸n  thu    bé  thuÕ lËp B¶ng  sè îng  kª  l Biªn laithu       thuÕ  sö  ®∙  dông  tiÒn thuÕ  thu,vµ    vµ    ®∙    ®èi chiÕu  tiÒn ®∙      sè    thu víiB¶ng    kª. B¶ng    kª ph¶icã    ch÷  x¸cnhËn  ký    cña    ëng    §éitr ®éi thuÕ x∙. ­ C¨n  vµo      cø  c¸c B¶ng    kª Biªn laithu thuÕ, 10          ngµy  mét lÇn    thu c¸n bé    thuÕ ph¶inép    hÕt  tiÒn thuÕ  thu theo  sè    ®∙    tæng      hîp c¸cB¶ng    kª vµo Kho    l¹c nhµ      êng  khisè  níc (trõtr hîp    tiÒn  thuÕ  thu ® îc tõ 5  iÖu ®ång      ®∙        tr   trëlªnth×  ph¶inép    ngay  tiÒn thuÕ vµo Kho b¹c  nhµ    níc,kh«ng  nép theo ®Þnh  10  kú  ngµy mét  lÇn). ­ Trêng    nép    hîp hé  thuÕ    tù nguyÖn  nép thuÕ mét lÇn cho  n¨m  i c¶  t¹ vô  thu thuÕ  ®Çu  n¨m  sè  th×  tiÒn  thuÕ  ph¶inép  n¨m    c¶  cña  nép  hé  thuÕ  trong  tr êng    hîp nµy  îctÝnh  ®   theo    gi¸thãc thu thuÕ  ®Çu       vô  n¨m  quy ®Þnh    t¹ quyÕt  i ®Þnh  cña  Chñ tÞch UBND  tØnh. 2.2.Trêng        hîp thu thuÕ  qua  Kho    b¹c nhµ    nícb»ng  tiÒn m Æt:   ­ C¨n  vµo  tiÒn        cø  sè  ghitrªnTh«ng  nép  b¸o  thuÕ  cña  nép  hé  thuÕ, c¸n     bé  thuÕ  thu  thùc hiÖn    kiÓm     lËp  travµ  GiÊy nép tiÒn vµo Kho  nhµ    b¹c  níc. (GiÊy nép    tiÒn ph¶icã      ch÷  cña  nép  ký  hé  thuÕ).
 8. 8 ­ Sau      khi viÕt xong    GiÊy nép tiÒn,li   ® îc l t¹    ªn1   u  i cuèng quyÓn  GiÊy  nép tiÒn,4  ªncßn  i îc chuyÓn    li   l¹ ®     cho  bé  c¸n  Kho   b¹c nhµ      níc trùctiÕp    thu tiÒn thuÕ.   ­ C¸n  Kho      bé  b¹c nhµ      níctrùctiÕp thu tiÒn thuÕ        thùc hiÖn  tªn,®ãng    ký    dÊu    "®∙ thu tiÒn" lªnc¶  li       4  ªncña  GiÊy  nép  tiÒn,sau      ®ã giao cho ®èi  îng t   nép thuÕ  ªnsè  (giao ngêi nép  li   3      tiÒn),tr¶l¹ c¸n  thu      i   bé  thuÕ  ªnsè  ®Ó   li   4  chuyÓn  tæ  ho¹ch    to¸n­ thèng      vÒ  kÕ  ­ kÕ      kª,Chi côc  thuÕ  lµm chøng      tõ thu vµ u  s¬    l hå  thu thuÕ. ­ Cuèingµy,c¸n bé          thuÕ  îcgiao nhiÖm   lËp giÊy nép  ®     vô      tiÒn thùc hiÖn      céng  tiÒn  sè  thuÕ  thu      ®∙  ghi trªngiÊy  nép tiÒn,®èi    chiÕu    tiÒn  víisè  thuÕ  thùc thu trong ngµy        cña    Kho    c¸n bé  b¹c nhµ    lËp biªnb¶n    nícvµ      ®èi chiÕu. Biªn b¶n      ®èi chiÕu ph¶ighirâ  thuÕ  thu theo      sè  ®∙    tõng giÊy nép tiÒn,   tæng  tiÒn  sè  thùc nhËn; nÕu  chªnh      cã  lÖch ph¶ilµm  nguyªn    râ  nh©n  cã  vµ  biÖn  ph¸p xö      lýkÞp  thêi. Biªn b¶n    ®èi chiÕu ph¶i cã    ch÷  x¸c nhËn  ký    cña c¸n  viÕt giÊy  bé    nép  tiÒn  c¸n  trùc tiÕp  vµ  bé    thu tiÒn thuÕ thuéc  phËn    bé  trùc thu cña Kho    b¹c Nhµ níc. 2.3.Trêng        hîp thu nép  thuÕ  b»ng  chuyÓn  kho¶n: Nép thuÕ b»ng chuyÓn kho¶n  hé  do  nép  thuÕ    tù lµm      thñ tôc nép thuÕ  (tùviÕtSÐc      chuyÓn  kho¶n hoÆc   nhiÖm     GiÊy  Uû  chivµ  nép tiÒn theo    ®óng  ch¬ng,lo¹     ikho¶n,h¹ng,môc  ,     quy ®Þnh  göi®Õn   vµ    Kho    b¹c Nhµ níc). C¬  quan thuÕ  ph¶i më       sæ theo    dâi c¸c  nép  hé  thuÕ b»ng chuyÓn  kho¶n      ®Ó ®èi chiÕu ®Þnh  víiKho    ®«n  kú    b¹c vµ  ®èc  nép  hé  thuÕ  îcthùc ®     hiÖn  nép thuÕ kÞp thêi. 2.4.Tæ     chøc    thu nép  thuÕ  SD§NN       ®èi víi®Êt  rõng  trång: S¶n  phÈm  ®Êt  rõng trång (c©y    vµ    lÊy gç  c©y  l©u  n¨m    thu ho¹ch  lÇn) 1    sau    îckhaith¸cvµ  íckhi®em   tiªuthô hé  khi®       tr     ®i      nép  thuÕ  ph¶ilËp ho¸ ®¬n        hoÆc   b¶ng    kª b¸n hµng  b¶n  khainép  vµ  kª    thuÕ    víimøc  thuÕ  b»ng      4% gi¸ trÞ s¶n îng    l khaith¸cthùc tÕ        nh©n        (x)víigi¸b¸n thùc tÕ. Trêng      hîp  nép  hé  thuÕ    kª khaikh«ng    ®óng  thu  th×  thuÕ  theo s¶n îng  l khaith¸cthùc tÕ  gi¸       vµ    thu thuÕ  UBND     do  cÊp tØnh  quyÕt ®Þnh.   IV. u y  tr×nh thanh q u y Õt to¸n k Õt q u ¶    q thu n é p  thu Õ  S D § N N Theo quy dÞnh  i t¹ §iÒu    18, LuËt thuÕ    SD§NN   §iÒu    vµ  13, NghÞ  ®Þnh  sè 74/CP  ngµy  25/10/1993  cña ChÝnh  phñ th× kÕt thóc n¨m    thuÕ, c¬    quan  trùctiÕp thu thuÕ        (Chicôc    thuÕ quËn,huyÖn)    ph¶ithanh    quyÕt to¸nkÕt      qu¶  thu nép    thuÕ  ®Õn   tõng hé    nép  thuÕ  b¸o    vµ  c¸o quyÕt to¸nthuÕ      b»ng    v¨n b¶n  víi quan   c¬  thuÕ  cÊp    UBND   trªnvµ  cïng cÊp.   1.Thanh    quyÕt to¸nthuÕ  cÊp      ë  x∙: §éi thuÕ      x∙ thùc hiÖn  lËp quyÕt to¸n kÕt    qu¶ thu nép thuÕ trong n¨m  ®Õn   tõng hé    nép  thuÕ  theo tr×nh tùsau:       ­X¸c    ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña  nép  hé  thuÕ;
 9. 9 ­X¸c    ®Þnh  thuÕ  nép  sè  ®∙  cña  nép  hé  thuÕ; Sè thuÕ  nép  ®∙  trong n¨m    cña  nép  hé  thuÕ  îctæng        ®   hîp tõ sæ theo    dâi thu thuÕ  ®èi chiÕu            vµ    víibiªnlai thuÕ. thu ­ So    s¸nh  thuÕ  sè  ph¶inép  sè    vµ  thuÕ  nép  ®∙  cña  nép  hé  thuÕ      ®Ó x¸c ®Þnh kÕt  qu¶ nép thuÕ trong n¨m cña  vµ    hé  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  nép  thiÕu  hoÆc   nép thõa cña  nép    hé  thuÕ tÝnh  ®Õn  ngµy  th¸ng12  31    n¨m thuÕ. ­ §éi thuÕ        x∙ tæng  hîp kÕt qu¶ thanh  quyÕt to¸n thuÕ    cña tõng  vµ  hé  lËp b¸o c¸o  quyÕt to¸n thuÕ    cña    x∙ (cã  kiÕn  ý  x¸c nhËn  cña UBND     x∙)vµ  tr×nh UBND     huyÖn    xÐt duyÖt.  2.Thanh    quyÕt to¸nthuÕ  cÊp      ë  huyÖn: ­ Chi côc thuÕ gióp UBND   huyÖn  chøc  tæ  kiÓm     tra xÐt duyÖt quyÕt  to¸nkÕt    qu¶    thu thuÕ cña      c¸c x∙ trong huyÖn  c¸c hé    vµ    nép  thuÕ  huyÖn  do  (Chicôc    thuÕ) trùctiÕp qu¶n            lýthu thuÕ.   ­ Chi côc      thuÕ  tæng    hîp quyÕt to¸nkÕt      qu¶    thu thuÕ  chung toµn  huyÖn  vµ      b¸o c¸o UBND   huyÖn    ®Ó UBND   huyÖn tr×nh UBND     tØnh    xÐt duyÖt. 3.Thanh    quyÕt to¸nthuÕ  cÊp      ë  tØnh: ­ Côc    thuÕ  gióp UBND     tØnh    xÐt duyÖt  quyÕt    to¸nkÕt  qu¶    thu thuÕ cña  c¸c huyÖn  quyÕt      vµ  to¸nthuÕ    nép  c¸c hé  thuÕ  côc  do  thuÕ    trùctiÕp qu¶n      lý thu thuÕ:   ­ Côc thuÕ tæng hîp quyÕt to¸n thuÕ    chung toµn tØnh  ® îc UBND   ®∙    tØnh    xÐt duyÖt vµ        b¸o c¸o Tæng côc thuÕ,Bé      TµichÝnh. 4. Tæng    côc thuÕ chØ  ®¹o  tæng    vµ  hîp quyÕt    to¸nthuÕ hµng n¨m  cña  c¸c®Þa    ph¬ng ®Þnh  kiÓm    kú  traquyÕt to¸nthuÕ      hµng n¨m cña    c¸c®Þa ph­ ¬ng  (tØnh,huyÖn)    trongc¶    níc. V. Q u y  tr×nh ki Ó m  tra thu Õ  S D § N N : C«ng    t¸ckiÓm     trathuÕ  SD§NN     lµc«ng    t¸ckiÓm    traviÖc    thihµnh LuËt  thuÕ SD§NN   kiÓm     vµ  tra viÖc thùc hiÖn quy tr×nh nghiÖp  qu¶n    vô  lý,thu  thuÕ  SD§NN   ® îcTæng  ®∙    côc thuÕ  ban hµnh. Quy  tr×nh kiÓm      trathuÕ  SD§NN   gåm       c¸cbícc«ng  viÖc  sau: 1. C¸n  thuÕ  îcgiao nhiÖm   chñ      bé  ®     vô  tr×viÖc kiÓm     trathùc hiÖn    x©y  dùng    §Ò c¬ng  kiÓm     tra,trong    ®ã nªu  ch¬ng  râ  tr×nh    kÕ ho¹ch, thêigian,       ®Þa  ®iÓm   néidung      vµ    chitiÕtkiÓm       tra®Ó tr×nh l∙nh®¹o      ®¬n  (Chicôc  vÞ    thuÕ,Côc    thuÕ,Tæng    côc thuÕ) xÐt duyÖt.     2. L∙nh    ®¹o ®¬n  xÐt duyÖt    vÞ    ®Ò c¬ng kiÓm     giao    travµ  l¹ cho    i c¸n bé  chñ    tr×kiÓm    chøc  tratæ  thùc hiÖn    c«ng    t¸ckiÓm tra. 3.ChuÈn  kiÓm      bÞ  tra:viÖc  trÝc¸n bé  bè      tham   giakiÓm    tra,viÖc chuÈn  bÞ  s¬,tµiliÖu li   hå        ªnquan,viÖc    chuÈn  ph¬ng  bÞ  tiÖn ®i    chuÈn  chu    l¹vµ  i bÞ  ®¸o    c¸c®iÒu  kiÖn cÇn thiÕtkh¸c..   . 4. Thùc    hiÖn kiÓm     tra thùc  theo    tÕ  ®Ò c¬ng  ® îc duyÖt        ®∙    víic¸c néi dung  thÓ  cô  sau ®©y:
 10. 10 4.1   .KiÓm     traviÖc      thuÕ  lËp sæ bé  SD§NN   hµng  n¨m: 4.1.1.KiÓm       traviÖc    kª khai,     ®Þnh  x¸c diÖn  tÝch  tÝnh  thuÕ  cña  nép  hé  thuÕ  theo tr×nh tùsau:       ­ §èi chiÕu        tê khai cña  nép    hé  thuÕ      víitµiliÖu    ®o ®¹c gÇn  nhÊt cña  ngµnh  ®Þa  chÝnh  (diÖn tÝch  sù  vµ  biÕn ®éng  diÖn  tÝch,c¸c quyÕt      ®Þnh  giao ®Êt,giÊy chøng        nhËn  quyÒn  dông  sö  ®Êt)vµ        ®Êt      c¸ctµiliÖu vÒ  ®ai cã  li   ªnquan kh¸c.  ­ KiÓm         tra c¸c tµiliÖu    vÒ diÖn tÝch ®Êt khai hoang, phôc      ho¸,diÖn    tÝch ®Êt c©y  l©u n¨m  hÕt    x©y  thêih¹n  dùng  b¶n  b¾t  c¬  vµ  ®Çu  chu  s¶n  kú  xuÊtkinh doanh.     ­ KiÓm           s¬    trac¸c thñ tôc hå  ph¸p    lýcña diÖn  tÝch  tÝnh  thuÕ  hiÖn  i t¹ vµ    diÖn  tÝch t¨ng,gi¶m  víi   thuÕ    so    bé  sæ n¨m  íc. tr 4.1.2.KiÓm       traviÖc    x¸c ®Þnh diÖn tÝch theo h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña  hé  nép thuÕ: ­    §èi chiÕu  diÖn tÝch cña tõng  h¹ng ®Êt tÝnh  thuÕ cña  tõng  nép  hé  thuÕ      víitµiliÖu ph©n  h¹ng ®Êt  tÝnh  thuÕ cña    x∙,b¶n      ®å gi¶ithöa  cña    x∙. H¹ng ®Êt  tÝch thuÕ    ghitrong c¸c tµiliÖu vÒ          ®Êt   ®ai nµy cña    x∙ph¶iphï hîp       víi  h¹ng ®Êt  ® îcThñ íng ChÝnh  ®∙    t   phñ    phª chuÈn    æn ®Þnh  n¨m    10  ( 1994    ­ 2003). KiÓm     traviÖc  b¶o  ®¶m   nguyªn t¾c:tæng      diÖn  tÝch cña  tõng h¹ng  ®Êt  tÝnh thuÕ cña    nép  c¸c hé  thuÕ trong x∙ ph¶ib»ng        tæng diÖn tÝch cña tõng  h¹ng  ®Êt tÝnh thuÕ ¬ng  t øng  cña x∙. 4.l . .3 KiÓm       traviÖc  tÝnh  thuÕ  cña    nép  c¸ché  thuÕ: ­ KiÓm       traph¬ng  ph¸p tÝnh    thuÕ          ghithu ®èi víitõng  i lo¹ c©y    trång (c©y    hµng n¨m, m Æt       nícnu«itrångthuû s¶n,c©y  n¨m, rõng          l©u    trång)cña    tõng hé    nép thuÕ  theo  ®óng  híng dÉn  i   t¹  Th«ng   89  tsè  TC/TCT  ngµy  9/11/1993  cña  Bé    TµichÝnh. ­ So    s¸nh  thuÕ      sè  ghithu n¨m nay  víin¨m  íccña  so    tr   tõng  nép  hé  thuÕ  vµ  cña th«n,x∙theo c¸cchØ            tiªutæng  thuÕ,thuÕ      sè    ghithu b×nh qu©n    trªn1  ®¬n  diÖn  vÞ  tÝch ®Êt. ­KiÓm       traviÖc  ph©n ®Þnh    râ diÖn tÝch ®Êt  vên    t¹p,®Êt trång c©y    l©u  n¨m, ®Êt      vîth¹n ®iÒn    ®Ó tÝnh thuÕ      ghithu ®óng  chÝnh  s¸ch quy    ®Þnh    víi tõng lo¹ ®Êt.     i 4.1.4.KiÓm       tra viÖc thùc hiÖn quy  ®Þnh  c«ng  khai diÖn    tÝch, h¹ng    ®Êt,thuÕ      thuÕ    ghithu,sè  ph¶inép    trongn¨m    cña  tõng hé    nép  thuÕ. 4.2.KiÓm       traviÖc  thùc hiÖn      thu nép  thuÕ: 4.2.1.KiÓm       trac«ng    t¸cchuÈn  tæ  bÞ  chøc  nép  thu  thuÕ      Æt   trªnc¸c m sau: ­ Ph¬ng    thøc  nép  thu  thuÕ: c¬    quan  thuÕ    trùctiÕp  b»ng  thu  tiÒn  Æt   m hay    thu qua  kho    b¹c Nhµ    nícb»ng  tiÒn m Æt     hay    thu chuyÓn  kho¶n,thu b»ng      thãc.' ­ ViÖc      göi Th«ng b¸o nép thuÕ cho  nép  hé  thuÕ: Th«ng    b¸o nép thuÕ  chØ  dïng      ®Ó ghi nh÷ng  kho¶n thuÕ ph¶i nép, tuyÖt ®èi        kh«ng    ghi thu    c¸c kho¶n kh¸ckh«ng    ph¶ithuÕ.  
 11. 11 ­ Gi¸thãc thu thuÕ: ph¶ithu thuÕ                theo  ®óng    gi¸thãc thuÕ      mµ Chñ  tÞch  UBND  tØnh  quyÕt ®Þnh. ®∙    ­ C¸c    tµiliÖu, sæ     s¸ch cÇn thiÕt nh'sæ    thuÕ SD§NN  n¨m  thu thuÕ,  quyÕt to¸nthuÕ      n¨m  ícvµ        ªnquan  tr   c¸ctµi liÖu li   ®Õn   viÖc    thu nép thuÕ. 4.2.2.  KiÓm     traviÖc  chøc    tæ  thu nép  thuÕ  (c«ng    t¸chµnh  thu):   ­ ViÖc  trÝ ®Þa     bè    ®iÓm   thuÕ, bµn  thuÕ, c¸n  thu  thu    thu    bé  thuÕ, kÐt    b¹c,ph¬ng      ¸n b¶o  an  vÖ  toµn tiÒn thuÕ  thu ph¶i® îcthuËn    ®∙        tiÖn,khoa    häc,   ®¸p øng    yªu cÇu nhiÖm  ®Ò   vô  ra. ­ ViÖc    viÕtvµ    giao biªnlaithu thuÕ          cho  nép  hé  thuÕ: C¸n  thu thuÕ    bé    (kÓ  c¸n bé  nhiÖm      c¶    Uû  thu)lµngêiviÕtvµ      giao biªnlai         thuÕ  thu cho  nép  hé  thuÕ. ViÖc  viÕt biªn laithu        thuÕ ph¶i thùc    hiÖn theo ®óng  quy ®Þnh     t¹i QuyÕt  ®Þnh  529  sè  TC/Q§  ngµy 22/12/1992 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  Bé    ban  hµnh chÕ  qu¶n    dông  chØ  ®é  lý,sö  Ên  thuÕ). ­ ViÖc viÕt giÊy    nép tiÒn vµo Kho b¹c nhµ    níc ph¶i theo    ®óng quy  ®Þnh. ­ ThuÕ   c¸c kho¶n  kh¸c cña      vµ    thu    x∙ kh«ng nªn  cïng    thu  lóc.Trêng    hîp thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    thu kh¸c cña      x∙ cÇn thu cïng    lóc th×    khi thu ph¶i cã      sæ theo dâithu thuÕ        riªng®Ó     tr¸nhnhÇm         lÉn,tiªucùc  thÓ  ra. cã  x¶y  4.2.3.  KiÓm     thuÕ  thu vµ  nép  trasè  ®∙    ®∙  vµo Kho    b¹c nhµ    níc:®¶m   b¶o  chÝnh    x¸c,®Çy ®ñ, kÞp thêi  ,chèng  hiÖn îng chiÕm  t   dông,x©m       tiªu,tham «  tiÒn thuÕ.   4.3.KiÓm       traviÖc  thùc hiÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ: ­ KiÓm       tratr×nh tù vµ          thñ tôc thùc hiÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ    tõ cÊp      x∙(§éi thuÕ    x∙)®Õn  cÊp tØnh (Côc thuÕ) theo quy      ®Þnh. ­KiÓm       traph¬ng  ph¸p x¸c®Þnh    thiÖth¹ivµ    miÔn, gi¶m      tûlÖ      tûlÖ    thuÕ  ®óng chÝnh s¸ch quy    ®Þnh. ­ KiÓm       traviÖc thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ cña Chñ  tÞch  UBND  tØnh:viÖc    th«ng  quyÕt  b¸o  ®Þnh  miÔn, gi¶m    thuÕ ®Õn  tõng  nép  hé  thuÕ,sè    thuÕ  îcmiÔn, gi¶m  ®     cña tõng hé  ®óng      cã  víiQuyÕt  ®Þnh  kh«ng? 4.4.KiÓm       traviÖc  thùc hiÖn    thanh  quyÕt to¸nthu nép        thuÕ  hµng  n¨m: VÒ  nguyªn t¾c    ph¶ikiÓm      traviÖc  nµy    së  tõc¬  (cÊp    kiÓm      x∙)vµ  tratrªn c¸cm Æt     sau: ­ViÖc    thanh  quyÕt to¸n®Õn       tõng hé    nép  thuÕ.  ­ Thêi gian,mÉu         biÓu, tr×nh tù thanh        quyÕt to¸n thuÕ    ph¶i®óng    theo  quy  ®Þnh. ­ Sè        liÖu c¸cchØ      tiªutrªnquyÕt    to¸nph¶ikhíp ®óng              vítc¸ctµiliÖu ph¸p  lý li     ªnquan  (nh quyÕt  to¸n thuÕ    n¨m  íc ® îc duyÖt, sæ   thuÕ  tr       bé  n¨m  kÕ  ho¹ch  îcduyÖt,chøng      ®     tõ thu nép tiÒn thuÕ    trong n¨m  Biªn laithu thuÕ,   nh          GiÊy  nép  tiÒn thuÕ... QuyÕt  ,   ®Þnh  miÔn,  gi¶m thuÕ hay      xo¸ nî thuÕ cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn, c¸ctµiliÖu li           ªnquan  kh¸c). ­ KiÓm       traviÖc thùc hiÖn    tÝnh to¸n sè    liÖu c¸c chØ         tiªuph¶n ¶nh    trªn quyÕt to¸n®¶m       b¶o chÝnh  x¸c.
 12. 12 ­ KiÓm       traviÖc  lý,gi¶iquyÕt  xö      nh÷ng    i tån t¹  cña  quyÕt    to¸nthuÕ n¨m  tr   tr íc,vô  íc. 5.LËp        b¸o c¸o tæng    hîp kÕt  qu¶  kiÓm  tra: C¸n  hoÆc   phËn  bé  bé  thùc hiÖn    kiÓm    b¸o    tralËp  c¸o tæng    hîp kÕt  qu¶  kiÓm     tra tr×nh    l∙nh ®¹o ®¬n   vµ    vÞ  ®Ò xuÊt biÖn ph¸p  lý theo  xö    kÕt qu¶  kiÓm tra. 6.Xö      lýkÕt  qu¶  kiÓm  tra: C¨n  b¸o    cø  c¸o kÕt  qu¶  kiÓm    ý  travµ  kiÕn    ®Ò xuÊt biÖn    ph¸p  lýcña  xö    c¸n bé    kiÓm      tra,l∙nh®¹o  ®¬n  quyÕt ®Þnh  vÞ    viÖc  lý,   xö   gi¶iquyÕt      i c¸ctån t¹  sau    kiÓm  mçi kú  tra. VI. u y  tr×nh x ö  lý vi p h¹ m  L u Ët thu Õ  S D § N N :  Q 1.C¸c  êng        tr hîp viph¹m    luËtthuÕ  SD§NN: 1.1.Trêng        hîp viph¹m  cña   îng nép  ®èi t   thuÕ: ­Khaiman      diÖn  tÝch,h¹ng    ®Êt      ®Ó trènthuÕ. ­ Cã  dông    sö  ®Êt n«ng nghiÖp    mµ kh«ng khaib¸o    quan    víic¬  thuÕ vµ  c¬  quan qu¶n    lý®Êt    ®ai nh»m     trènthuÕ. ­ Nép    chËm   tiÒn thuÕ,tiÒn ph¹t;           thuÕ  nî d©y  kÐo    da  dµikh«ng  lýdo  cã    chÝnh ®¸ng.  ­    Cã hµnh    vi chèng ®èi c¸n  thuÕ, chèng  bé    ®èi chÝnh s¸ch ph¸p    luËt thuÕ  SD§NN. 1.2.Trêng        hîp viph¹m  cña    thuÕ  c¸n bé  hoÆc   ngêikh¸c:   ­ Cè  lµm        ý  tr¸c¸cquy  i ®Þnh  thuÕ  vÒ  SD§NN,  g©y  thiÖth¹icho      Nhµ    níc vµ  nép  hé  thuÕ  hoÆc  ngêikh¸c.   ­Cè    t×nh  bao  che  ngêiviph¹m     LuËt thuÕ    SD§NN. ­Cã    hµnh    vichiÕm  dông,x©m       tiªu, tham  tiÒn thuÕ. «    2.Tr×nh        lýviph¹m    tù,thñ tôcxö      LuËt thuÕ    SD§NN: 2.1.C¨n  vµo    cø  tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m  cña    c¸c ®èi îng,c¬  t   quan  thuÕ hoÆc   quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  thùc hiÖn        lËp biªnb¶n    x¸c®Þnh  viph¹m    LuËt thuÕ    cña ngêiviph¹m        (cã ch÷  cña  ký  ngêiviph¹m  UBND         vµ  x∙ së  i . t¹ ) 2.2.C¬     quan  lý vi ph¹m  chøc  xö      tæ  thùc hiÖn ®iÒu      tra,x¸c minh vô  viÖc,lËp    Biªn b¶n    lµm viÖc,trong ®ã         x¸c ®Þnh  ®èi îng,hµnh    møc  râ  t   vivµ  ®é    viph¹m. 2.3.C¨n  vµo    cø  quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   74/CP  sè  ngµy 25/10/1993  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    SD§NN   NghÞ  vµ  ®Þnh  sè 22/CP  ngµy 17/4/1996  cña ChÝnh  phñ    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc thuÕ; c¨n  kÕt    cø  qu¶ ®iÒu      tra,x¸c minh  viÖc  vô  th«ng qua  Biªn b¶n    lµm viÖc,c¬    quan  lýviph¹m  xö      thùc hiÖn  QuyÕt    ra  ®Þnh  ph¹t xö    (theo mÉu  quy ®Þnh)  theo thÈm  quyÒn, møc       ®é vi ph¹m. QuyÕt ®Þnh  xö 
 13. 13 ph¹tph¶igöicho        ngêi(hoÆc  chøc)bÞ  ph¹tchËm     tæ    xö    nhÊt trong thêih¹n        3  ngµy  tõngµy    kÓ    ra QuyÕt  ®Þnh  ph¹t. xö  Trêng  hîp  ph¶i truy cøu      tr¸ch nhiÖm     h×nh  ®èi    sù  víingêi (hoÆc     tæ  chøc) vi ph¹m      th×  quan  lý vi ph¹m  c¬  xö      thùc  hiÖn lËp  s¬    hå  vi ph¹m   ®Ó chuyÓn  cho  quan  c¬  ph¸p luËt®iÒu        tra,xem     lý. xÐt,xö  2.4.C¬    quan  lýviph¹m  chøc    xö      tæ  thihµnh QuyÕt ®Þnh  lýcña    xö    l∙nh ®¹o ®¬n   hoÆc   vÞ  l∙nh ®¹o    cÊp trªn.NÕu     ngêi (hoÆc   chøc)      tæ  vi ph¹m  kh«ng  chÊp hµnh QuyÕt  ®Þnh  lýth× c¬  xö      quan  lýviph¹m  xö      phèihîp víi       c¬  quan    thihµnh ph¸p    luËtthùc hiÖn    cìng chÕ    viÖc    thihµnh QuyÕt ®Þnh  lý xö    theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   VII. u y  tr×nh gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i  Q  q  tè c¸o  v Ò  thu Õ  S D § N N : Quy tr×nh    gi¶iquyÕt khiÕu      n¹i,tè c¸o    vi ph¹m LuËt thuÕ SD§NN   îc ®   thùc hiÖn    theo tr×nh tù,thñ tôc quy          ®Þnh  it¹ §iÒu    22, NghÞ ®Þnh  74/CP  sè  ngµy 25/10/1993 cña    ChÝnh  phñ. 1. Nguyªn    t¾c  b¶n  c¬  trong viÖc    gi¶iquyÕt khiÕu      n¹i,tè c¸o    vÒ thuÕ  SD§NN: ­§¬n    khiÕu        îcgi¶i n¹i, c¸o ®     tè quyÕt theo tr×nh tùtõthÊp            ®Õn   cao.Ng­   êikhiÕu      n¹ikh«ng ®ång  víi ý   quyÕt  ®Þnh    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹ihoÆc       qu¸ thêi h¹n  ngµy    30  mµ khiÕu    n¹icha  îc xem   ®   xÐt    gi¶iquyÕt  ® îc quyÒn  th×    khiÕu  n¹ilªnc¬      quan  qu¶n    lýcÊp      trªntrùctiÕp. ­ Trong      khichê    gi¶iquyÕt  khiÕu  , nép  n¹i hé  thuÕ vÉn ph¶inép      ®ñ sè  thuÕ  ®óng        vµ  thêih¹n ghitrong th«ng      b¸o nép  thuÕ. ­ Riªng    khiÕu    sè  n¹ivÒ  thuÕ  ph¶inép: ph¶ikhiÕu          n¹ingay  trong vßng    30 ngµy  tõ ngµy  kÓ    nhËn  îcth«ng  nép  ®   b¸o  thuÕ  khiÕu      gi¸trÞ th×  n¹imíicã      ph¸p luËt®Ó   quan      c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  xem      xÐt,gi¶iquyÕt. 2.Tr×nh        tùgi¶iquyÕt khiÕu  ,     n¹i  c¸o: tè 2.1.Thùc    hiÖn  ph©n  i lo¹ ®¬n:   Khi nhËn  îc ®¬n    ®   khiÕu  ,tè c¸o,c¬  n¹i      quan  thuÕ ph¶i ph©n  i   lo¹ ®¬n  theo tÝnh    chÊtcña  viÖc  îcnªu      sù  ®   râ qua   néidung  ®¬n    ®Ò cËp: ­ KhiÕu    c«ng      n¹ivÒ  t¸cnghiÖp  thuÕ  vô  (viÖc x¸c ®Þnh      tÝnh      c¸c c¨n cø  thuÕ,viÖc    thùc hiÖn      c¸cphÐp tÝnh trongviÖc    tÝnh thuÕ  kh«ng  ®óng). ­ KhiÕu    chÝnh    n¹ivÒ  s¸ch chÕ      ®é thuÕ  vÊn    ªnquan  vµ  ®Ò li   cña Nhµ  níc.   ­ KhiÕu          n¹i, c¸o viÖc  tè chiÕm dông,x©m       tiªu,tham  tiÒn thuÕ  «    cña    c¸n bé  thuÕ  nh÷ng  vµ  ngêicã  ªnquan.   li   ­ KhiÕu    n¹iquyÕt ®Þnh  lý,gi¶iquyÕt  xö      khiÕu    n¹icña  quan  c¬  thuÕ  hay  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn cÊp  . díi 2.2.Tr×nh        tùgi¶iquyÕt ®¬n    khiÕu  ,   n¹i  c¸o: tè
 14. 14 ­    Tæ chøc viÖc kiÓm     tra,x¸c minh viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ  SD§NN   cña UBND   c¬  vµ  quan  thuÕ      n¬iph¸tsinh sù    viÖc    mµ ®¬n khiÕu    n¹i, tèc¸o ®Ò       cËp. ­ TiÕp    xóc,gÆp       gì ngêikhiÕu    tæ    n¹ivµ  chøc,c¸ nh©n  li       cã  ªnquan    ®Ó t×rn hiÓu, kiÓm           trax¸c minh  i t¹ chç,lËp      biªnb¶n  kiÓm       tra,x¸c minh tõng sù  viÖc  cã  nhËn  vµ  ký  cña  ¬ng  vµ  ® sù  nh÷ng  ngêili     ªnquan. ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶ kiÓm       tra,x¸c minh    kÕt  mµ cã  luËn tõng  viÖc  sù  ®óng  saivµ    kiÕn  nghÞ    víicÊp  thÈm  cã  quyÒn    ra quyÕt ®Þnh  lý,     xö    quyÕt ®¬n  gi¶i   theo ®óng    tr×nh tùquy      ®Þnh    t¹ LuËt khiÕu  ,   i   n¹i  c¸o. tè ­ Tr¶      lêi (th«ng b¸o)cho      nguyªn ®¬n    kÕt  qu¶    gi¶iquyÕt  khiÕu        n¹i, c¸o tè theo ®¬n.   C¨n  vµo    cø  néidung quy tr×nh nghiÖp  qu¶n        vô  lý, thuÕ  thu SD§NN   cña  Tæng  côc thuÕ  ®iÒu  vµ  kiÖn,® Æc       thïs¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  ®Þa  ë  ph¬ng,   Côc thuÕ  thÓ      cô  ho¸ néidung c«ng viÖc  biÖn  vµ  ph¸p ®Ó   chøc    tæ  thùc hiÖn    tètc«ng      t¸cqu¶n      lý, thuÕ  thu SD§NN   ®Þa  ë  ph¬ng m×nh. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu          ph¸thiÖn  nh÷ng  cã  ®iÓm   quy ®Þnh  ch­ a        phï hîp,c¸c Côc thuÕ  cÇn b¸o    Tæng   c¸o vÒ  côc    ®Ó nghiªncøu, söa      ®æi,  bæ   sung  kÞp thêi.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2