Quyết định 1373/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 1373/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1373/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1373/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1373/QĐ-CTN Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 132/TTr-CP ngày 04/9/2009. QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 811 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Liên bang Đ c; 32 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Dân ch nhân dân Lào; 14 công dân hi n đang cư trú t i Nh t B n; 01 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Vanuatu; 48 công dân hi n đang cư trú t i H ng Kông (Trung Qu c); 05 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Áo; 05 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Séc; 16 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Đan M ch; 59 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Na Uy; 09 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan; 01 công dân hi n đang cư trú t i H p ch ng qu c Hoa Kỳ; 03 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Th y Đi n; 09 công dân hi n đang cư trú t i Vương qu c Hà Lan; 01 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Indonesia và 724 công dân hi n đang cư trú t i Hàn Qu c (có tên trong danh sách kèm theo) Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG Đ C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1373/QĐ-CTN ngày 18 tháng 09 năm 2009 c a Ch t ch nư c) 1. Đinh Th Loan, sinh ngày 23/02/1963 t i Ninh Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland 2. Đinh Th Hi n Lương, sinh ngày 05/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland
 2. 3. Đinh Th Vân Anh, sinh ngày 24/3/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland 4. Huỳnh Vi t Dũng, sinh ngày 04/01/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Ring Str 0, 31275 Lehrte, Deutschland 5. Nguy n Qu c Hùng, sinh ngày 09/3/1963 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Mandau Str 3 – 02763 Zitlau 6. Nguy n H ng Anh, sinh ngày 12/3/1999 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Mandau Str 3 – 02763 Zitlau 7. Đ ng Nghĩa Hi u, sinh ngày 09/4/1986 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Beethoven Strasse 13 – 84130 Dingolfing Deutschland 8. Lý Anh Tu n, sinh ngày 25/6/1983 t i Trà Vinh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Felsennelken Anger 14/5 80937 Munchen 9. Đinh Th Thu Hi n, sinh ngày 05/01/1986 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Lubecker Str 5 – 10559 Berlin 10. Bành Th Thu Hà, sinh ngày 05/01/1973 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: Halden weg 4 71049 Schwaikheim 11. Nguy n Thanh H i, sinh ngày 28/3/1995 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Halden weg 4 71049 Schwaikheim 12. Lê H ng G m, sinh ngày 09/11/1984 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Soldner Str 15, 90766 Fuerth 13. Nguy n Xuân Thính, sinh ngày 06/5/1960 t i H i Dương Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Friedrich – Hegel – Str 8, 01187 Dresden 14. Nguy n Th Anh Thơ, sinh ngày 30/8/1964 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedrich – Hegel – Str 8, 01187 Dresden 15. Ph m Quang Giang, sinh ngày 02/01/1970 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grosser Hillen 5 30559 Hannover 16. Tr n Khiêm L , sinh ngày 02/5/1962 t i Tp H Chí Minh
 3. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kriemhilden Str 51 55232 Alzey 17. Đ ng Ng c Hà, sinh ngày 16/12/1966 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 18. Đ ng Ti n Sơn, sinh ngày 04/3/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 19. Đ ng Quang Minh, sinh ngày 05/7/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kiefholz Str 20 – 12435 Berlin 20. Tr n Th Th y, sinh ngày 13/11/1964 t i Phú Th Gi i tính: N Hi n trú t i: Ring Str 7; 38446 Wolfsburg 21. Tr n M Th , sinh ngày 20/5/1969 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Plantagennweg 47 - 85354 Freising 22. Tr n Sophia M Chi, sinh ngày 06/11/2003 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Plantagennweg 47 - 85354 Freising 23. Tr n Ng c Dương, sinh ngày 05/3/1982 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hinter Den Hofen 15D, 30938 Burgwedel 24. Tr n Đ Khá, sinh ngày 18/01/1969 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven 25. Tr n Th Thanh H ng, sinh ngày 08/9/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven 26. Tr n Đ Kh i, sinh ngày 02/4/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Genossen Schafts Str 17 – 26389 Wilhelmshaven 27. Nguy n Th Bích Hư ng, sinh ngày 14/5/1964 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Brunnen Str 51 – 70372 Stuttgart 28. Tr nh Hoài Nam, sinh ngày 28/6/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Brunnen Str 51 – 70372 Stuttgart 29. Nguy n Văn Qu , sinh ngày 21/7/1962 t i H i Phòng Gi i tính: Nam
 4. Hi n trú t i: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim 30. Lê Th Ánh Tuy t, sinh ngày 18/02/1969 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim 31. Lê Tuy t Mai, sinh ngày 15/6/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim 32. Lê Phi Đ c sinh ngày 28/8/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Traifelberg Str 15 – 70806 Kornwestheim 33. Nguy n Th An, sinh ngày 10/6/1964 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Nurnberger Str 2a, 92237 Sulzbach – Rosenberg 34. Tr n Th Tuy t Lan, sinh ngày 04/11/1990 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Niedere Str 47 D- 78050 VS Villing 35. Nguy n Th Ng c Bình, sinh ngày 21/8/1975 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: DompfaffWeg 6, 33607 Bielefeld 36. Đào Th Kim Quy n, sinh ngày 07/5/1984 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Westersteder Str 7b 26160 Bad Zwischenahn 37. Đ ng Tr n Thư ng, sinh ngày 12/10/1954 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesen Str 8d 07922 Tanna 38. Đ ng David Khương, sinh ngày 16/7/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wiesen Str 8d 07922 Tanna 39. Nguy n Minh Chính, sinh ngày 12/02/1971 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: Kopenickerstr 112, 10179 Berlin 40. Nguy n Di m Thy, sinh ngày 03/3/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Martinstr 37 – 41063 Monchengladbach 41. Nguy n Đ c Thi, sinh ngày 03/3/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Martinstr 37 – 41063 Monchengladbach 42. Lê Minh Hà, sinh ngày 12/6/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Hankenhof 59 -26340 Zetel Deutschland
 5. 43. Nguy n Lê Huy n Chi, sinh ngày 13/4/2000 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Dorpfeld Str 50 – 12489 Berlin 44. Nguy n Long Tùng Henry, sinh ngày 12/10/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kopenicker Str 112 – 10179 Berlin 45. Lê Th y Tiên, sinh ngày 20/02/2000 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wallfahfsweg 2 – 49661 Cloppenburg 46. Nguy n Tommy, sinh ngày 28/5/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Saatwinkler Damm 153 47. Tr n Hoài Nam, sinh ngày 22/01/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Brandenburger Str 9 – 87700 Memminger 48. Nguy n Thanh Đ c, sinh ngày 25/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Saatwinkler Damm 153, 13629 Berlin 49. Tr n Đ c Linh, sinh ngày 24/01/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Petersburger Str 2b, 10249 Berlin 50. Bùi Ng c Bích, sinh ngày 16/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sankt Gallen Ring 166 – 90431 Nurnberg 51. Ngô Phan Ý, sinh ngày 11/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Karl Marx Allee 52 – 10178 Berlin 52. Nguy n Th Huy n Trang, sinh ngày 18/6/1988 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wendenschlob Str 53 – 12559 Berlin 53. Tr n Th Thiên Trang, sinh ngày 10/02/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Markische Allee 412 – 12689 Berlin 54. Tr n Ki u Trang, sinh ngày 23/11/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Markische Allee 412 – 12689 Berlin 55. Đào Thu Hương, sinh ngày 29/5/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Launtel – 3 89357 Giengen/Brenz West 56. Bùi Quỳnh Hoa, sinh ngày 21/02/1992 t i Đ c
 6. Gi i tính: N Hi n trú t i: Leipzig 04249 Gleitsmann Str 10 57. Nguy n Ng c Dương, sinh ngày 30/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wald Str 64 – 04105 Leipzig 58. Nguy n Tr n Hi n Đ c, sinh ngày 21/6/1993 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Glienicker Str 9 – 12557 Berlin 59. Nguy n Ng c Đ c, sinh ngày 24/8/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Tier park 70 – 10319 Berlin 60. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 27/02/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Tier park 70 – 10319 Berlin 61. Nguy n H i Nam, sinh ngày 28/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Geraer Ring 98 – 12689 Berlin 62. Tr n Chí Lương, sinh ngày 26/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Niederkleiner Str 39 – 35260 Stadtallendorf 63. Nguy n Anh Minh, sinh ngày 29/10/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schiller Strasse 3; 26655 Westerstede 64. Ph m Th Thu Th o, sinh ngày 17/4/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rhin str 7 – 10315 Berlin 65. Ph m Tu n Anh, sinh ngày 24/7/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhin str 7 – 10315 Berlin 66. Nguy n Vi t Á, sinh ngày 06/9/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kurt Eisner Str 55 – 04275 Leipzig 67. Nguy n Thanh Vân, sinh ngày 14/01/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kurt Eisner Str 55 – 04275 Leipzig 68. Tr n Mai Khanh, sinh ngày 29/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Inneve Fruhling Str 14E – 94315 Straubing 69. Nguy n Sơn Tùng, sinh ngày 28/6/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam
 7. Hi n trú t i: Landsberger Allee 273/1406 – 13055 Berlin 70. Hoàng Th Phương Mai, sinh ngày 01/6/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lehrter Str 47 – 10557 Berlin 71. Lê Danny, sinh ngày 26/6/1989 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bekkampsweg 18 – 22045 Hamburg 72. Tri u H i Anh, sinh ngày 04/5/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Elchinger Weg 14, 89075 Ulm 73. Mai Vi t Huỳnh Antonio, sinh ngày 30/12/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HolderlinStr 15 – 5312 Bonn 74. Đào Thu Trang, sinh ngày 27/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Umfassung Str 25 – 39124 Magderburg 75. Nguy n Th Thu Hoài, sinh ngày 23/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lichtenberger Strasse 5 – 10178 Berlin 76. Nguy n Th Tú Anh, sinh ngày 02/4/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Lichtenberger Strasse 5 – 10178 Berlin 77. Nguy n Phương Linh, sinh ngày 22/02/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Raiffeisen Str 46 – 51570 Windeck 78. Nguy n Thu Th y, sinh ngày 29/11/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bruecken Str 17 – 63110 Rodgau Deutschland 79. Tr n Tu n Hi p, sinh ngày 20/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Neustadter Wall 9, 26427 Esens Deutschland 80. Lê H i Thúy, sinh ngày 28/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Graftegge 9, 26427 Esens 81. Hoàng Hà Mi, sinh ngày 04/3/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Fritz Schmenkel Str 12 – 04157 Leipzig 82. Lê Ng c Bích Trâm, sinh ngày 04/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Neisse Strabe 11 – 31582 Nienburg/Weser
 8. 83. Hoàng Thùy Linh, sinh ngày 22/01/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Grevesmuhlener Str 34 – 13059 Berlin 84. Vũ Đ c Anh, sinh ngày 05/9/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grosse Str 50 – 24937 Flensburg 85. Huỳnh M Thanh, sinh ngày 21/6/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Schlesien Str 28, 89407 Dillingin a.d Dmau 86. Nguy n Michael Văn Thành, sinh ngày 29/3/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hafenstr 27 – 66111 Saarbrucken 87. Nguy n T n Đ t, sinh ngày 29/8/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hafenstr 27 – 66111 Saarbrucken 88. Đ ng Công Linh, sinh ngày 01/11/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grevesmuhlener Str 26 – 13059 Berlin 89. Võ Văn Quí, sinh ngày 18/11/1987 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Keno tom Brook Str 3 – 26529 Brookmerland 90. Nguy n Hoàng Anh, sinh ngày 05/8/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Warschauer 45 – 10243 Berlin 91. Nguy n Th Dung, sinh ngày 31/8/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Miachael Vogel Str 18 – 91052 Erlangen 92. Nguy n Thu Th o, sinh ngày 05/12/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kurt Schmacher Ring zz/18146 Rostock 93. Nguy n Đ c Anh, sinh ngày 20/6/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Diekschloot 24a – 26506 Norden 94. Nguy n Hoàng Long, sinh ngày 25/9/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Landsberger Allee 181 – 10369 Berlin 95. Nguy n Di u Huy n Jenny, sinh ngày 05/8/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wirth Str 26 – 90459 Nuernberg 96. Tr n Thanh Bích Ngân, sinh ngày 10/7/1993 t i Đ c
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl Marx Str 40 – 16816 Neuruppin 97. Tr n Thanh Bích Ng c, sinh ngày 04/3/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl Marx Str 40 – 16816 Neuruppin 98. Nguy n Th Thùy Giang, sinh ngày 02/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bahnhof Str 1 – Berlin 13125 99. Nguy n Ng c Alexander, sinh ngày 29/3/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hagenwer Ring 30 – Berlin 13059 100. Nguy n Vi t Thái Sơn, sinh ngày 20/02/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bahnhof Str 1 – Berlin 13125 101. Hoàng Đ c Thành, sinh ngày 14/12/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Muhsam Str 25 – 10249 Berlin 102. Hoàng Đ c Th ng, sinh ngày 08/10/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Muhsam Str 25 – 10249 Berlin 103. Lu Syensi, sinh ngày 14/5/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Schanzstr. 18-20, 67063 Ludwigshafen 104. Nguy n B o, sinh ngày 17/10/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Johnn Schreiner Str 7A – 94333 Geiselhoring Bayern 105. Nguy n Xuân Th o, sinh ngày 26/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Tauben Str 16C/49661 Cloppenburg 106. Nguy n Trung Hi u, sinh ngày 25/02/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Tauben Str 16C/49661 Cloppenburg 107. Đ Qu c B o, sinh ngày 02/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Eistein Str 3 – 01796 Dirna 108. Vũ Th Thu Huy n, sinh ngày 10/02/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wustrower Strabe 19 Berlin 13051 109. Vũ Minh Duyên, sinh ngày 17/12/1996 t i Đ c Gi i tính: N
 10. Hi n trú t i: Wustrower Strabe 19 Berlin 13051 110. Bùi Vi t Đ c, sinh ngày 23/11/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Haselnussring 24 – 14469 Potsdam 111. Nguy n Th Di u Linh, sinh ngày 29/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Schweriner Ring 26 – 13059 Berlin 112. Tr n Th y Tiên Rosi, sinh ngày 09/10/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Oberspree Str 89 – 12489 Berlin 113. Tr n Trung Kiên, sinh ngày 10/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Oberspree Str 89 – 12489 Berlin 114. Nguy n Văn Phú, sinh ngày 28/8/1968 t i Hà N i Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha 115. Chu Th N , sinh ngày 14/6/1968 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha 116. Nguy n Ti n Nam, sinh ngày 31/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha 117. Nguy n Vi t Dũng, sinh ngày 04/4/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rudolf Breitscheid Str 14/09557 Floha 118. Phan Qu c Th ng, sinh ngày 29/10/1984 t i Nam Đ nh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Reisewitzer Strasse 53, 01159 Dresden 119. Lê Xuân Th , sinh ngày 23/9/1951 t i B c Giang Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Muckenberger Str 8 – 01979 Lauchhammer 120. Lê H ng Anh, sinh ngày 02/11/1989 t i Bungari Gi i tính: N Hi n trú t i: Muckenberger Str 8 – 01979 Lauchhammer 121. Nguy n Phương, sinh ngày 12/6/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sudetenstr 1, 63911 Klingenberg a. Main 122. Nguy n Xuân Phong, sinh ngày 17/3/1994 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Weststr 99, 42119 Wuppertal
 11. 123. Bùi Ti u My, sinh ngày 19/4/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Weiber Gasse 23-25 56068 Koblenz 124. Bùi Ti u Ph ng, sinh ngày 18/02/1996 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Weiber Gasse 23-25 56068 Koblenz 125. Nguy n Quang Tùng, sinh ngày 22/02/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wehrmann Str 11 – 04157 Leipzig 126. Nghiêm Văn Bình, sinh ngày 24/01/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Louis PasteurStr 16, D-60439 Frankfurt Am Main 127. Di p Thanh Ng c, sinh ngày 07/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: August Sperl Str 1 – 97074 Wurburg 128. Bùi Thu H ng, sinh ngày 06/7/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Untergasse 3 – 61250 Usinger Hessen 129. Bùi Thu Hi n, sinh ngày 07/6/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Untergasse 3 – 61250 Usinger Hessen 130. Nguy n Đ c Hoàng, sinh ngày 15/12/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sprendlinger Landstr 46 – 63069 Offenbach 131. Nguy n Thanh Nam, sinh ngày 11/4/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LiebFraunen Str 81e 65479 Raunheim 132. Nguy n Quỳnh Trâm, sinh ngày 06/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Donzdorferstr 36 – 73079 Suessen 133. Đinh Ng c Anh, sinh ngày 14/02/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Extmer Gaste 30 – 26605 Aurich 134. Lê Đ c h i, sinh ngày 24/4/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Aufdem Birgel 2 – 53518 Adenan 135. Nguy n Thanh Quỳnh, sinh ngày 05/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Theo Mackeben Str 9 – 56070 Koblenz 136. Đ Nguy n Thúy H ng, sinh ngày 13/12/1991 t i Đ c
 12. Gi i tính: N Hi n trú t i: Amhofacker 18 – 56598 Rheinbrohl 137. Tr n Thùy Dương, sinh ngày 16/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Magdeburger 97 – 99086 Erfurt 138. Ph m Trà Mi, sinh ngày 15/10/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wallersheimer Weg 30 – 32 56070 Koblenz 139. Ph m Châu Giang, sinh ngày 13/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wallersheimer Weg 30 – 32 56070 Koblenz 140. Vũ Đ c Phương, sinh ngày 14/8/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Mannheimer Str 232 – 55543 Bad Kreuznach 141. Đ ng Th Thu Thúy, sinh ngày 13/10/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: EichendorffStr 16 – 64380 Rossdorf 142. Nguy n Ng c Phúc, sinh ngày 19/3/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Blucherstr. 22, 56073 Koblenz 143. Nguy n H a Mi, sinh ngày 07/8/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Goethe Str 35 – 90542 Eckental 144. Nguy n Th B o Tuy t, sinh ngày 04/12/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Graf Siegfried st 2c 54439 Saurburg 145. Nguy n Th Thùy Linh, sinh ngày 13/12/1982 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Offenbach am Main 146. Nguy n Văn Tùng, sinh ngày 24/12/1983 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Offenbach am Main 147. Lê Quang Hi u, sinh ngày 10/01/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Naldblick 1B, 65479 Raunheim Deutschland 148. Lê Vi t Tùng, sinh ngày 12/3/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Am Naldblick 1B, 65479 Raunheim Deutschland 149. Nguy n Huy n Châu, sinh ngày 15/7/1991 t i Đ c Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: Schmelzerweg 37, 64291 Darmstadt 150. Nguy n Hoàng Nhân, sinh ngày 01/12/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Stolberger Str 40 – 52068 Aachen 151. Nguy n Đình Huy, sinh ngày 24/3/1954 t i Qu ng Ninh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhein str 35, 78262 Gailingen 152. Nguy n Đình Vi t, sinh ngày 12/9/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Rhein str 35, 78262 Gailingen 153. Nguy n T Linh, sinh ngày 06/5/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bruchstr.21, 60594 FrankFurt Am Main 154. Nguy n Vi t Đ c Thomas, sinh ngày 04/11/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Mittelstr. 75/77, 56564 Neuwied 155. Đào Quỳnh Anh, sinh ngày 20/6/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Jakob – Dieterich – Str8, 55118 Mainz 156. Tr n Phương Hi n, sinh ngày 16/4/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Frieden str 36-76767 Hagenbach 157. Lôi Di u Ngân, sinh ngày 14/3/1987 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wester-str 108, 28119 Bremen 158. Lê Ng c Trúc, sinh ngày 22/8/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Goldberg 4-63150 Heusenstamm 159. Ph m Đ c Vi t, sinh ngày 05/12/1987 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 63477 Maintal, Fechen, Hiemer Weg 160. Lê Di u Linh, sinh ngày 26/11/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Strasse des 18, Oktober 3/01 161. Võ Vương Linh, sinh ngày 12/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Annaberg str 55 Zeilsheim, Frankfurt am main 162. Âu Annika, sinh ngày 02/6/1999 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Hardemasch 20, 33719 Bielefeld
 14. 163. Khu t Phương Chi, sinh ngày 06/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Luisen str 21a, 64546 Morflden – Walldorf 164. Khu t Duy Đ c, sinh ngày 18/7/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Luisen str 21a, 64546 Morflden – Walldorf 165. Nguy n Ti n Anh, sinh ngày 14/7/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bahnhof str.85a, 45879, Gelsenkirchen 166. Tr n Ti n, sinh ngày 09/11/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Baden-Badener Str.13, 69126 Heidelberg 167. Nguy n Quỳnh Nga, sinh ngày 19/6/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock 168. Nguy n Tu n Hùng, sinh ngày 07/02/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock 169. Võ Th T Nga, sinh ngày 22/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wendland Str.15, 29439 Luchow/Wendland 170. Hoàng Vi t, sinh ngày 22/01/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Merseburger Strasse 75, 04177 Leipzig 171. Lê Đ c Thanh, sinh ngày 28/3/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Saalfelder Strasse 11, 07381 Possneck 172. Tr n Ng c Jung, sinh ngày 18/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Fischberg 5, 89407 Dillingen a.d. Donau 173. T An Chi, sinh ngày 30/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Walther-Bothe-Str.49 D, 16515 Oranienburg 174. Nguy n Duy T n, sinh ngày 08/8/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Grosse Monchenstr.9, 18055 Rostock 175. Hoàng Vi t Nghĩa, sinh ngày 22/10/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Blumberger Damm 148, 12685 Berlin 176. Hoàng Vi t Dũng, sinh ngày 02/01/1993 t i Đ c
 15. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Blumberger Damm 148, 12685 Berlin 177. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 20/02/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gorch-Fock-Str.13, 27432 Bremervorde 178. Nguy n Hoàng Mai, sinh ngày 22/3/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bahnhofstrasse 27, 21255 Tostedt 179. Tr n Lê Anh Khoa, sinh ngày 25/6/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Bahnhofstrasse 16,07422 Bad Blankenburg 180. Nguy n Minh Ng c, sinh ngày 20/01/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Theodor-Heuss-Str.31-18146 Rostock 181. Phan Nam, sinh ngày 03/01/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Kolner Str.127, 40227 Dusseldorf Germany 182. Phan Lanmi, sinh ngày 10/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kolner Str.127, 40227 Dusseldorf Germany 183. Trương Suarez John, sinh ngày 30/12/1991, t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Sternweg 20, 51147 Koln 184. Đ ng Hà Ni, sinh ngày 08/10/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Neissstr.9, 26388 Wilheimshaven 185. Tr n Frank, sinh ngày 13/8/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Christiani Str.8-24113 Kiel 186. Bùi Hoàng Phư ng Như, sinh ngày 12/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Freienfelsstr.23, 81249 Munchen 187. H Nh t Minh, sinh ngày 08/4/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frankfurter Allee 86B-10247 Berlin 188. Tr n Lê Y n Du, sinh ngày 13/02/1995 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Bahnhof Str.16, 07422 Bad-Blankenburg 189. Nguy n Lynn, sinh ngày 10/3/2000 t i Đ c Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: Michael-Vogel-Str.18, 91052 Erlangen 190. Nguy n Minh Hòa, sinh ngày 27/02/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Michael-Voleg-Str.18, 91052 Erlangen 191. Nguy n Duy Quang, sinh ngày 14/6/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Potsdamer Str.94-14974 Ludwigsfelde 192. Tr n Anh Quân, sinh ngày 06/9/1995 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KirchStr.8-26169 Friesoythe 193. Tr n Hoài Linh, sinh ngày 15/6/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kirch Str.8-26169 Friesoythe 194. Nguy n Xuân Đ c, sinh ngày 27/4/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Goethe Str.1-31275 Lehrte 195. Nguy n Huy Hoàng, sinh ngày 28/7/1997 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Roscher Str.2-01139 Dresden 196. Phùng Hưng, sinh ngày 18/6/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Keltenstr.4,76744 Worth am Rhein 197. Tr n Ph m Trung Đ c, sinh ngày 23/10/1990 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Levelingstr.44, 85049 Ingolstadt 198. Đ Trung Đ c, sinh ngày 26/3/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Gustav-makler-Str.10, 06712 Zeitz 199. Đ Minh H nh, sinh ngày 14/11/1998 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gustav-makler-Str.10, 06712 Zeitz 200. Nguy n T Phương, sinh ngày 12/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Hauptstr 4. 26524 Hage Ot Hage 201. Mai Phương Anh, sinh ngày 17/7/1993, t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Goeckestrabe 37c, 13055 Berlin 202. Mai Th Thu Phương, sinh ngày 21/9/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Goeckestrabe 37c, 13055 Berlin
 17. 203. Lưu Bách Thành, sinh ngày 02/5/1991 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schwabacher Str.160, 90763 Furth 204. Lê Hoài An, sinh ngày 07/01/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Alt Schweriner Weg 5, 17213 Malchow 205. Hoàng Trà Mi, sinh ngày 17/10/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Landsberger Allee 96, 10249 Berlin 206. Lê Th y Tiên, sinh ngày 09/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sulzdorfer Strasse 4, 74523 Schwabisch Hall 207. Nguy n Th Tú Anh, sinh ngày 13/9/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Landsberger Allee 181a, 10369 Berlin 208. Nguy n Văn Hoàn, sinh ngày 06/3/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hafbnersberg 1, 91284 Neuhaus a.d. Pegnitz 209. Nguy n Phương Nga, sinh ngày 14/12/1987, t i Séc Gi i tính: N Hi n trú t i: Gerhard – Hauptmann-Str. 62, 90763 Furth 210. Lê H i Vân, sinh ngày 23/8/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin 211. Lê Đ c Duy, sinh ngày 01/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Korvettenstr.90, 23558 Lubeck 212. Lê Di u My, sinh ngày 30/11/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Korvettenstr.90, 23558 Lubeck 213. Đ Hoàng Đan, sinh ngày 25/7/2000 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin 214. Nguy n Th Bích Ng c, sinh ngày 23/10/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Potsdamer Str.2, 40599 Dusseldorf 215. Nguy n Hoài Thương, sinh ngày 17/11/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gubener Str.27, 10243 Berlin 216. Nguy n Th o Thương, sinh ngày 19/12/1996 t i Đ c
 18. Gi i tính: N Hi n trú t i: Breite Str.40, 14943 Lukenwalde 217. Nguy n Ng c Khánh, sinh ngày 08/10/1998 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Hagenower Ring 30, 13059 Berlin 218. Ngô Quỳnh Trang, sinh ngày 18/10/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Hufnerstr.65, 03042 Cottbus 219. Lưu Hoàng H i, sinh ngày 28/6/1996 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Pestersburger Str.2B, 10249 Berlin 220. Lưu Hoàng Sơn, sinh ngày 10/7/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Petersburger Str.2B, 10249 Berlin 221. Nguy n Quang Huy Jimmy, sinh ngày 17/8/1999 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Schafergasse 20, 65428 Russelsheim 222. L c Thùy Linh, sinh ngày 21/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Albert – Schweitzer- Strasse 29A, 35423 Lich 223. Lê Thanh Phư ng, sinh ngày 03/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Oppumerstr.31, 47799 Krefeld 224. Lê Phương Thanh, sinh ngày 06/01/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Gesslerstrasse 2, 76470 Otigheim 225. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 14/5/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Am Pferdekamp 32, 28259 Bremen 226. Tôn N Trà Mi, sinh ngày 21/12/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: An der Irler Hohe 11, 93055 Regensburg 227. Nguy n Mai Ng c, sinh ngày 27/11/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Mellenseestrasse 57, 10319 Berlin 228. Nguy n Phương Marie Thúy, sinh ngày 04/12/1993 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rotaugenstrasse 26, 49661 Cloppenburg 229. Trương Anh Ti n, sinh ngày 10/10/1992 t i Đ c Gi i tính: Nam
 19. Hi n trú t i: Schulstr.5, 02763, Zittau 230. Trương Ng c Anh, sinh ngày 20/4/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Schulstr.5, 02763, Zittau 231. Tr n Thu Trang, sinh ngày 08/8/1991 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Friedhosgasse 1, 14473 Potsdam 232. Nguy n Phương Thanh, sinh ngày 16/12/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Rotaugenstrasse 26, 49661 Cloppenburg 233. Nguy n Th H ng Nhung, sinh ngày 03/12/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ernst- Barlach – Str.10, 13059 Berlin 234. Nguy n Th Tuy t Nhung, sinh ngày 03/12/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Ernst- Barlach – Str.10, 13059 Berlin 235. Tr nh Th Thanh Xuân, sinh ngày 24/4/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Sporleinstr.36, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale 236. Hoàng Thu H ng, sinh ngày 27/7/1992 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Frauentrautgasse 2, 91126 Schwabach 237. Tr n Tuy t Anh, sinh ngày 13/12/1990 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Obere Bogenstrasse 40, 55120 Mainz 238. Nguy n Thùy Dương, sinh ngày 01/01/1991 t i Séc Gi i tính: N Hi n trú t i: Wagner Str5, 30851 Langenhagen 239. Nguy n Tu n Huy, sinh ngày 22/4/1986 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Galgenleite 115, 97424 Schweinfurt 240. Võ Thanh H i, sinh ngày 08/8/1963 t i Lai Châu Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Nordliche Ringstr.80, 73033 Goppingen 241. Nguy n Th Thu Hương, sinh ngày 02/12/1981 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Maizer Landstr.412, 60326 Frankfurt 242. Nguy n Thiên Kim, sinh ngày 09/8/1979 t i Tp H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: Moritzstr.7, 65185 Wiesbaden
 20. 243. Tr n Th Thanh Hoài, sinh ngày 26/3/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Gimpelstrase 4, 49661 Cloppenburg 244. Nguy n Th Th y, sinh ngày 27/3/1969 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe) 245. Nguy n Đ c Huy, sinh ngày 24/6/1993 t i Đ c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe) 246. Nguy n Th Phương Anh, sinh ngày 11/4/1997 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Wilhelm – Bush Str 12 21423 Winsen (Luhe) 247. Nguy n Th Quỳnh, sinh ngày 27/01/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: Claudiusweg 36,18146 Rostock 248. Đào Th Hu , sinh ngày 18/8/1985 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Kongsberger str1, 26655 Westertede 249. Đào Th Ngoan, sinh ngày 28/10/1987 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: Konigsbergeer str1, 26655 Westertede 250. Trương Đ c C nh, sinh ngày 27/12/1961 t i H i Phòng Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Vogelhart str.30/4, 80807 Munchen 251. Trương Ng c Hân, sinh ngày 12/10/1994 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Vogelhart str.30/4, 80807 Munchen 252. Ph m H ng Phong, sinh ngày 03/3/1964 t i Thái Bình Gi i tính: Nam Hi n trú t i: Binzer str. 7, 18107 Rostock 253. Ph m M Linh, sinh ngày 25/01/2001 t i Đ c Gi i tính: N Hi n trú t i: Binzer str. 7, 18107 Rostock 254. Tr n Thanh Thúy, sinh ngày 26/4/1985 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Munstersstr.210, 44145 Dormund 255. Nguy n Th Phương Liên, sinh ngày 01/01/1980 t i Vĩnh Phúc Gi i tính: N Hi n trú t i: Denkmalsplatz 4, 04910 Elsterewerda 256. Đinh Hoàng Nam, sinh ngày 18/11/1997 t i Đ c
Đồng bộ tài khoản