intTypePromotion=1

Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
438
lượt xem
2
download

Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  138/2001/Q§­B T C   ë n g µ y  19 th¸ng 12 n¨ m  2001  a n  h µ n h   u y  c h Õ  t¹ m th êi B q   v Ò  c h Õ  ® é  t ù b¶ o  ® ¶ m  kinh  h Ý  h o ¹t ® é n g  c ñ a ba n  q u ¶ n  lý c¸c  h u  p k c h Õ  xu Ê t v µ  c«n g  n g hi Ö p  th µ nh p h è  H å  C h Ý   n h Mi B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   cø  ®Þ 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n cø C«ng  v¨n sè  633/CV­KTTH  ngµy 12/7/2001 cña Thñ  t ng  í ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  Õp  ôc thùc hiÖn  Õ     ù ®¶m   ph ti t     ch ®é t   b¶o kinh phÝ   ¹t   ho   ®éng  ña  c Ban  Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt Thµnh  è  å   Ý     ch xu   ph H Ch Minh; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch TµichÝnh     ; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  h “Quy  Õ   ¹m  êivÒ   Õ     ùb¶o  ¶m   ch t th   ch ®é t   ® kinh phÝ  ¹t®éng     ho   cña Ban qu¶n  ýc¸c khu  Õ   Êt vµ  l    ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh”   kÌm  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ 1  ®Þ n c hi l     t   th¸ng 1    n¨m 2002. B∙ibá        c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 45/1999/Q§­BTC   µy  ng 6/5/1999  ña  é   ëng  c B tr TµichÝnh.   Riªng n¨m  2001, c¸c ho¹t®éng      ña       thu,chi c Ban  Qu¶n  ý c¸c khu  Õ   l    ch xuÊtvµ    c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  Én    ông  v ¸p d theo c¸cquy  nh      ®Þ cña Quy  nh  ¹m  êivÒ   Õ     ù b¶o  ¶m   ®Þ t th   ch ®é t   ® kinh phÝ  ¹t®éng  ña      ho   c Ban Qu¶n  ýc¸c khu  Õ   Êt vµ  l    ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  ban  µnh  h kÌm theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 45/1999/Q§­ BTC   µy  th¸ng 5  ng 6    n¨m  1999  ña  é   cB tr ng  é  µichÝnh. ë BT  ­Ph Çn    chªnh  Öch      ña  l thu,chic n¨m 2001  îcchuyÓn  µo  µikho¶n  ü   ®  v t  Qu hç  î ¹t®éng  tr    ho khu  Õ   Êtvµ  ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh.
  2. 2 §i Ò u 3: Thñ  ëng    n  Þ  éc vµ  ùcthuéc Bé  µichÝnh,Ban  tr c¸c®¬ v thu   tr     T    qu¶n  ýc¸c l    khu  Õ   Êt vµ  ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, Së   µi chÝnh    Ët    T  ­V gi¸thµnh  è  å   Ý  Minh  ã    ph H Ch   c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  Q uy   Õ   ¹ m  êi ch t th   v Ò  c h Õ  ® é  t ù b¶ o  ® ¶ m  kinh  h Ý  h o ¹t ® é n g  c ñ a ba n  q u ¶ n  lý c¸c  h u  p k c h Õ  xu Ê t v µ  c«n g  n g hi Ö p  th µ nh p h è  H å  C h Ý   n h Mi (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 138/2001/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng12  19    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1: Thùc  Ön  Õ     ù ®¶m   hi ch ®é t   b¶o kinh phÝ   ¹t®éng  ¹    ho   ti Ban Qu¶n  ýc¸c l    khu  Õ   Êt vµ  ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       ban  Qu¶n  ýhoÆc   l  Ban) ph¶i®¶m       b¶o      Çu  c¸cyªu c sau: ­ ViÖc    ông  Õ     ù ®¶m     ¸p d ch ®é t   b¶o kinh phÝ  ¹t®éng    ho   kh«ng  µm    l ¶nh hëng  ím«i  êng  u  . t  i tr ®Ç t ­ T¨ng  êng  Ýnh    ¹t trong  è  Ý,sö  ông  c t linh ho   b tr   d kinh  Ý   ¹t ®éng  ph ho   nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  µ  Êtl ng ho¹t®éng  ña  v ch  î     c Ban  Qu¶n  ý. l ­  ¹o  iÒu  Ön  T® ki t¨ng cêng    chøc n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc ®èi  íic¸c khu  l  n  v    c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt  µ  ùc  Ön      ch xu v th hi c¶i c¸ch  µnh  Ýnh  h ch trong  ¹t ho   ®éng  ña  c Ban  Qu¶n  ý. l §i Ò u 2: 1.Ban    Qu¶n  ýlËp dù    µ  Õt to¸nc¸cho¹t®éng      l     to¸nv quy         thu,chitheo    quy ®Þnh  ña  µ  íc ®èi  íi®¬n  Þ  ù    ©n  c nh n   v  v d to¸n ng s¸ch.M äi  ¹t®éng        ho   thu,chi cña Ban  Qu¶n  ýph¶ithùc hiÖn  l      th«ng qua  µikho¶n  ña  t  c Ban  Qu¶n  ým ë   ¹  l  t i kho  ¹c Nhµ   ícthµnh  è  å   Ý   b  n  ph H Ch Minh. 2. ViÖc      ña    chi tiªuc Ban  Qu¶n  ý ® îc thùc  Ön  l    hi theo  nguyªn  ¾c  t c«ng  khai,tiÕtkiÖm,  µ  ôc  ô  ã  Öu     v ph v c hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  Qu¶n  ý®Ó     l  ph¸t tr Ónc¸ckhu  i    c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êttrongph¹m      ch xu     viqu¶n  ý. l 3. Ban    Qu¶n  ýlËp  ü  ç  î ¹t®éng  l  qu h tr    ho khu  Õ   Êt vµ  ch xu   c«ng  nghiÖp  thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  õ nguån  t  chªnh  Öch  ÷a sè  ùc thu vµ  ù      l gi   th     d to¸nchi ® îcgiao hµng      n¨m    ôc  ô  ®Ó ph v cho  ¹t®éng  ña  ÷ng  ho   c nh khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng  nghiÖp  éc ph¹m    thu   viqu¶n  ýcña  l  Ban. §i Ò u 3:     ¬n  Þ  Òn tÖ  ö  ông  1. § v ti   s d cho    ¹t®éng      ña  c¸c ho   thu,chic Ban  Qu¶n  ý l  lµ §ång  Öt Nam.  Õ u     Vi   N ph¸tsinh    b»ng  ¹itÖ  ×  ngo   th quy  æi  §ång  Öt ® ra  Vi  
  3. 3 Nam  theo  û gi¸b×nh  ©n  ªnng©n  µng  ÷a ®ång  Öt Nam   µ  ¹itÖ  t    qu li   h gi   Vi   v ngo   do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     b t    i ph¸tsinhngo¹itÖ.     2.N¨m   µi Ýnh  ¾t  u   õ1/1 ®Õ n   Õt    t  ch b ®Ç t     h 31/12 n¨m  ¬ng  Þch.   d l C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  thu c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý §i Ò u 4: Nguån    ña  thu c Ban  Qu¶n  ýbao  å m: l  g 1. PhÝ     duy    tu,b¶o  ìng c¬  ë  ¹  Çng  C«ng    ªndoanh  ©y  ùng  d   sht do  ty li   xd vµ kinh doanh  khu  Õ   Êt T ©n   ch xu   ThuËn  (sau  y   äi t¾t lµ C«ng    ©n   ®© g       ty T ThuËn)  ©n  ph chia cho    Ban Qu¶n  ý theo  l  quy  nh  ¹  ®Þ ti “Quy  Õ   ch thu  µ  ö  vs dông  Ý   ph duy   tu,b¶o  ìng  ¬  ë  ¹  Çng  d csht Khu  Õ   Êt  ©n   ch xu T ThuËn”    ban hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 139/2001/Q§­ BTC   µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  2001  cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT  2.C¸c    kho¶n    thu kh¸c(nÕu  ã).   c §i Ò u 5: 1.  ù   D to¸n chi hµng     n¨m  ña  c Ban Qu¶n  ý ® îc lËp  l    theo  ÷ng  nh c¨n    cø sau:    ù     ­D to¸nthu; ­NhiÖ m   ô  µ    v v nhu  Çu  c c«ng  Öc    vi ph¸tsinh trongn¨m;     ­  Þnh  § møc       chi tiªutheo  Õ     Ýnh  ch ®é ch s¸ch  ña  µ  íc ®èi  íic¸c c nh n   v    kho¶n    ∙  ã  chi® c quy  nh; ®Þ ­§èivíi         kho¶n    µ   µ   íccha  c¸c chim Nh n   quy  nh  nh  ®Þ ®Þ møc        chitiªu,Ban Qu¶n  ýtù x©y  ùng  nh  l    d ®Þ møc     chitheo nguyªn  ¾c  Öu  t hi qu¶  µ  ÕtkiÖm   v ti   lµm  ¬  ë  ù  c s d to¸n; Riªng  i  íic¸c  ®è v   kho¶n    Ò   Òn ¬ng  µ  ô  Êp ¬ng, c¸c  chi v ti l v ph c l   kho¶n  ®ãng  ãp  g theo l ng  îcx¸c®Þnh   ¬ ®     theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 6  ch n 2. Dù       ña    to¸nchic Ban  Qu¶n  ý® îc x¸c ®Þnh  l      cho  n¨m,    Õttheo  c¶  chiti   tõng m ôc    µ    chi; ph¶itrong ph¹m    ù      ña  v     vid to¸nthu c n¨m. 3.Dù       µ    ña    to¸nthu v chic Ban Qu¶n  ýph¶i® îc®¨ng  ý  íi ë  µichÝnh  l     k v  T   S VËt    µnh  è  å   Ý   gi¸th ph H Ch Minh  µm  ¬  ë  ùc hiÖn. l c s th   §i Ò u 6: Dù       Òn l ng,phô  Êp ¬ng;c¸ckho¶n  ng  ãp  to¸nchiti  ¬   cl    ®ã g theo ¬ng,thùc l     hiÖn  theo quy  nh    ®Þ sau: 1.§èivíi   Òn l ng,phô  Êp ¬ng:       ti  ¬   chi cl Chi  Òn ¬ng, phô  Êp ¬ng  ña  ti l   c l c Ban  Qu¶n  ý® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  l      trªnc s quü ¬ng  ¬  l c b¶n  ña  c Ban  Qu¶n  ýnh©n  íi Ö   è  iÒu  l  v  s ® h chØnh   t¨ngthªm møc   l ng  èi Óu quy  nh. ¬ t  thi   ®Þ
  4. 4 Q uü  ¬ng  ¬  l c b¶n  ña  c Ban  Qu¶n  ý® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  è îng biªn l      trªnc s s l     chÕ   îc c¬  ®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao;h Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô    sl c b v ph cÊp  ña  bé, c«ng  c c¸n    chøc theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v møc  ¬ng  èithiÓu l t    theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ  íc. c nh n H Ö   è  iÒu  s® chØnh t¨ng thªm    møc  ¬ng  èithiÓu  îc x¸c ®Þnh  µ 2,5 l t  ®   l    lÇn. 2.§èivíi         kho¶n  ng  ãp  c¸c ®ã g theo l ng:  ¬ C¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo ¬ng    l nh b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh hi x∙h   hi y      phÝ  c«ng  oµn  îc x¸c ®Þnh  µ        ¬  ë  ü ¬ng  ¬  ® ®   v chitr¶trªnc s qu l c b¶n  ña    c Ban Qu¶n  ý. l §i Ò u 7:  1. Trong  ¹m    ù    ph vid to¸n chi®∙  ¨ng  ý  µ  îc Së   µi chÝnh    Ët      ® kv®  T  ­ V gi¸ thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  giao,Ban    Qu¶n  ý® îc chñ  ng  ö  ông  µ  iÒu  l    ®é sd v® hoµ  ÷a c¸cm ôc      ôc  ô  ã  Öu  gi     chi®Ó ph v c hi qu¶  cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  õchi (tr     mua  ¾ m   µ    öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh). s v chis ch l     c ®Þ Trêng  îp nhµ  íccã  h  n   thay ® æi  Õ     Ýnh    ch ®é ch s¸ch cã  ªnquan  n       li   ®Õ c¸c m ôc     chi,Ban Qu¶n  ý ® îc ®iÒu  l    chØnh  ÷a    ôc     ï hîp  íichÝnh  gi c¸c m chi ph   v  s¸ch,chÕ     íinhng    ®é m   kh«ng  îclµm  ®  thay ® æi    tæng  ù      ∙  ¨ng  ý  d to¸nchi® ® k vµ  îcgiao. ®  2. Ban    qu¶n  ý® îcchñ  ng  ö  ông  ù      Òn l ng     ¬ng  l    ®é sd d to¸nchiti  ¬ ®Ó chil cho c¸n  é, c«ng  ©n      ¬  ë  b  nh viªn trªnc s n¨ng  Êt vµ  Êt l ng  µm  Öc  ña  su   ch  î l vi c tõng ngêitheo c¸cquy  nh         ®Þ chung  ña  c Ban Qu¶n  ý. l Møc  ¬ng  ùc tr¶cho  êi lao ®éng  l th     ng     kh«ng  Êp  ¬n  Òn ¬ng  ¬    th h ti l c b¶n m µ   êilao ®éng  îchëng    nh  ng     ®  x¸c ®Þ theo  møc ¬ng  èithiÓu,h Ö   è ¬ng  µ  l t    sl v phô  Êp  c theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 8: 1. K Õt  óc    th n¨m  µichÝnh, Ban  t    qu¶n  ýph¶iquyÕt  l    to¸n c¸c ho¹t®éng       thu,chitrong n¨m  íi ë  µichÝnh   Ët    µnh  è  å   Ý        v  T   S ­V gi¸th ph H Ch Minh. 2. M äi    kho¶n    chiph¶icã  y       ®Ç ®ñ chøng  õ,ho¸ ®¬n.  t    C¸c kho¶n    ît chiv   qu¸ kinh phÝ   ù    d to¸n cho  ôc        m chi®ã ph¶i lÊy tõ kinh phÝ     ña    ôc          chi c c¸c m kho¸n chikh¸ctrongph¹m    ù           vid to¸nn¨m. 3. Ban    Qu¶n  ý® îcsö  ông  è  l    d s kinh phÝ  ÕtkiÖm  îc®Ó   Ëp quü    ti   ®  l  khen  th ng, quü  óc  î theo  ë  ph l   i quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc ®èi  íi®¬n   Þ  ®Þ hi h c Nh n   v  v hµnh  Ýnh,sù  ch   nghiÖp  ã    è  c thu.S kinh phÝ    cßn sau    Ých lËp haiquü  ãi khitr       n  trªn (nÕu  ã)  îc chuyÓn  µo  ü   ç   îho¹t®éng    c®  v Qu H tr    khu  Õ   Êt  µ    ch xu v khu c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh. §i Ò u 9: 1.  ü   ç  îho¹t®éng  Qu h tr    khu  Õ   Êt  µ  ch xu v c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   th ph H ChÝ   Minh  îcqu¶n  ýtËp  ®  l   trung t¹ m ét  µikho¶n  ë   ¹ Kho  ¹c nhµ  ícthµnh    i t  m t  i b  n  phè  å   Ý   H Ch Minh  Trëng  do  Ban  Qu¶n  ýlµm  ñ  µikho¶n. l  ch t  
  5. 5 2. Ban    Qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖm   ©y  ùng    xd Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d Quü   ç   î ¹t®éng  H tr    ho khu  Õ   Êt vµ  ch xu   c«ng  nghiÖp  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  tr×nh Uû     ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   Nh d th ph H Ch Minh    Öt sau    ã    Õn  phª duy   khic ý ki tho¶ thuËn  ña  é  ëng  é  µichÝnh.   c B tr BT  §i Ò u 10:  Ban  qu¶n  ýthùc hiÖn  l    c«ng khaiho¹t®éng      µichÝnh     thu,chit   theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  ti  2  Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ  ícvÒ     nh n   c«ng  khaitµi Ýnh  i víi ¬     ch ®è     quan  µnh  Ýnh  µ  íc. c h ch nh n Trong  êng  îp cÇn  Õt, tr h  thi  Ban Qu¶n  ýthùc hiÖn  Óm     ¹t®éng  l    ki to¸nho   thu,chisau  çi n¨m  µichÝnh.    m  t  C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 11: Së  µichÝnh   Ët    µnh  è  å   Ý   T  ­V gi¸th ph H Ch Minh  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ TiÕp  Ën  µ    nh v xem   Ðt dù      ù      Ban  x   to¸nthu,d to¸nchido  Qu¶n  ý®¨ng  ý  l  k vµ    ra th«ng    b¸o giao dù      ù        to¸nthu,d to¸nchicho  Ban  Qu¶n  ý; l ­Quy Õt    Öc  ùc hiÖn  ù      ù      to¸nvi th   d to¸nthu,d to¸nchi; ­ Gi¸m    s¸tBan Qu¶n  ý thùc  Ön  Õ     ù  l  hi ch ®é t b¶o  ¶m   ® kinh  Ý   ¹t ph ho   ®éng. §i Ò u 12: Ban  Qu¶n  ýcã  l   tr¸chnhiÖm   ©y  ùng    xd Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Ban theo  nguyªn  ¾c      ÕtkiÖm,  ¶m   t chi tiªuti   ® b¶o c«ng khai,d©n  ñ    ùc  Ön    ch ®Ó th hi Quy  Õ   µy. ch n K Õt  óc  th n¨m  µichÝnh, Ban  t    Qu¶n  ý cã  l   tr¸ch nhiÖ m     b¸o c¸o  é   µi BT  chÝnh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  t h th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 13: Trong    ×nh thùc hiÖn,Ban  qu¸ tr       Qu¶n  ývµ  ë  µichÝnh    Ët    µnh  l  S T   ­ V gi¸th phè  å   Ý   H Ch Minh  Þp  êiph¸t hiÖn  ÷ng  ån  ¹  µ    Êt  íiBé   µi k th     nh t t iv ®Ò xu v   T   chÝnh  íng xö  ý®Ó     h   l   bæ sung  µn  Ön Quy  Õ. ho thi   ch  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2