Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc Vi Ö t N a m   n s è  1380/2001/Q§­N H N N  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   5  2001 v Ò  vi Ö c  s ö a ® æ i,  æ   u n g  Gi Ê y p h Ð p  h o ¹t ® é n g  c Ê p   h o  c¸c  b s c n g © n  h µ n g  liªn d o a n h  h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t  a m    Vi N Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 13/1999/N§­   µy  CP ng 17/3/1999  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ   chøc,ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi,v¨n phßng  idiÖn  tæ     c tæ  td n     ®¹   cña  chøc  Ýn  ông  ícngoµit¹ ViÖtNam; tæ  td n     i   ­ C¨n  ý  Õn    cø  ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ C«ng    è  ®¹ c Th t   ph t i  v¨n s 1367/ CP­QHQT   µy  ng 17/11/1998  Ò   Öc  v vi giao  ©n   µng  µ   íc nghiªn cøu  ng h Nh n     viÖc  íi áng h¹n chÕ   Ën  Òn göi®èi víi   ©n  µng  ªndoanh; n  l   nh ti         ng c¸c h li   ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông  ng h v tæ  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Bæ  sung  iÓ m   m ôc     ® 1  A kho¶n    Òu    ña  Êy  Ðp  ¹t ®éng  II§i V c Gi ph ho   ng©n  µng  ªndoanh    h li   nh sau: "NhËn  Òn göidíih×nh  ti       thøc  ë   µikho¶n  m t  b»ng  ¹itÖ  ã  ån  èc  ngo   c ngu g cña    ©n  µ ngêiViÖt Nam   èi®a   c¸ nh l      t   kh«ng    qu¸ 50%   èn  iÒu  Ö  ña  ©n   v® l c ng hµng  ªndoanh." li   §i Ò u 2. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k 2. Ch¸nh    V¨n phßng, Vô   ëng  ô     ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    tr V c¸c ng h v tæ  td phing©n  µng,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc,   h   tr c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n   tæng  Gi¸m  c    ©n  µng  ªndoanh  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   Þu  ®è c¸c ng h li   ho   tiVi   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản