Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc Vi Ö t n a m   n s è 1381/2002/Q§­N H N N   g µ y  16 th¸ng 12  m  2002 v Ò  vi Ö c  n n¨ t æ   h øc   Ý n  ô n g  ch o  vay k h« n g   ã  b¶ o   ¶ m  b» n g  t µi c t d c ®  s¶n T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,  ¬    h vcc tæ  c B c quan   ngang  é; B ­ C¨n cø  Kho¶n  19  §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè  85/2002/N§­  ngµy  CP 25/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/ N§­CP   µy  ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña      c c¸c tæ chøc  Ýn  ông; td ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.  1. C¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td c¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung NghÞ   nh  è    ®Þ s 178/1999/ N§­CP   µy  ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña      c c¸c tæ chøc  Ýn  ông,NghÞ   nh  è  td   ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999 cña  Ýnh     Ch phñ  Ò   v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông  µ      ® ti   c c¸c tæ  td v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  thihµnh      ®Ó ban  µnh  h quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  tµis¶n  µ    v møc   cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n,nh»m   t    b¶o  ¶m     ® an toµn  ¹t®éng  Ýn  ông  µ  ùchÞu  ho   td v t  tr¸chnhiÖm  Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh.   v quy   cm 2. Trong  Öc    vi cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n,c¸c tæ  t      chøc  Ýn  t dông  Êp  µnh  ch h quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ò     û lÖ  ®Þ c Ng h Nh n     v c¸c t   b¶o  ¶m   toµn,c¸c h¹n  Õ     ® an     ch ®Ó b¶o  ¶m   toµn  µ  Ých lËp  ù  ® an  v tr   d phßng  rñiro.   §i Ò u 2. C¸c Quy Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt ®Þ c Th ®è Ng h Nh n     Nam   íi y  Õt  Öu  ùcthi µnh: d  ®© h hi l     h ­ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 991/2001/Q§­NHNN   µy  ng 06/8/2001  Ò   v quy  nh   ®Þ møc  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i víi ü   Ýn  ông  ©n  ©n  t  ®è     Qu t d nh d c¸ccÊp;   ­ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 992/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 06/8/2001  Ò   v quy  nh   ®Þ møc  cho vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   t  c Ng h th m  phÇn, C«ng    µichÝnh    Çn  µ  ©n  µng  ªndoanh;   tyt   cæ ph v Ng h li  
  2. 2 ­ Quy Õt  nh   è  ®Þ s 993/2001/Q§­NHNN   µy  ng 06/8/2001  Ò   v quy  nh   ®Þ møc  cho vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íiNg ©n   µng  ¬ng  ¹i t  ®è v   h th m  nhµ  íc,chinh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam,  n   Ng h n    i   C«ng    µichÝnh  tyt   trong  Tæng  c«ng    µ  ícvµ  ©n  µng  ôc  ô  êinghÌo. tynh n   Ng h Ph v ng   §i Ò u 3. Ch¸nh Thanh    ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tra Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng  µ  ñ  ëng    ¬ v Th tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc cã  ªnquan  Þu  v thu Ng h Nh n   li   ch tr¸chnhiÖ m     thanh    tra, gi¸m      chøc  Ýn  ông  s¸tc¸c tæ  td trong  Öc  Êp  µnh  vi ch h quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   ícViÖt Nam   Ò     û lÖ  Nh n     v c¸c t   b¶o  ¶m   toµn,c¸c h¹n  Õ       ® an      ch ®Ó b¶o ®¶m   toµn  µ  Ých lËp  ù  an  v tr   d phßng  ñiro  r   nh»m     Ön  µ  ö  ýkÞp  êi ph¸thi v x l   th   rñiro  ã  ªnquan  n     c li   ®Õ cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ña      t  c c¸c tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 4. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 5. Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng; Héi ¬   ®ång  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản