Quyết định 1387/TC-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Quyết định 1387/TC-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1387/TC-QĐ về chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1387/TC-QĐ

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1387/TC-QĐ Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ văn hoá - thông tin; Căn cứ Quyết định số 123/TTg ngày 1-3-1995 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp các đơn vị trực thuộc Bộ văn hoá - thông tin; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ đào tạo và ông Hiệu trưởng Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội trực thuộc Bộ văn hoá - thông tin, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghệ thuật, kỹ thuật và kinh tế ở bậc đại học, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật và sau đại học cho lĩnh vực sân khấu và điện ảnh; nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sân khấu và điện ảnh nhằm bảo tồn và khai thác tinh hoa văn hoá dân tộc, tiếp thu và phổ biến tinh hoa văn hoá của nhân loại góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của trường và xây dựng nền sân khấu - điện ảnh Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Trường có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước. Điều 2: Trường đại học sân khấu và điện ảnh có các nhiệm vụ sau: - Căn cứ định hướng và kế hoạch của Bộ, lập kế hoạch (và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được duyệt) đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghệ thuật, kỹ thuật và kinh tế cho lĩnh vực sân khấu và điện ảnh ở bậc đại học, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật và sau đại học theo hình thức chính quy, chuyên tu, tại chức, đào tạo theo địa chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, tạo nguồn theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và yêu cầu của các đơn vị. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn và phát huy các tinh hoa văn hoá dân tộc, tiếp thụ và phổ biến các tinh hoá văn hoá của nhân loại góp phần nâng cao chất lượng cho các lĩnh vực đào tạo của trường.
  2. - Xây dựng đề cương, chương trình và tổ chức biên soạn giáo trình (lý thuyết và thực hành) cho các cấp, hệ đào tạo được Bộ giao. - Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ thực hành, thể nghiệm nghệ thuật, kỹ thuật và kinh tế. - Thực hiện các chính sách, chế độ đối với học sinh; chăm lo sự phát triển toàn diện của học sinh (Đức - Trí - Thể - Mỹ). - Chăm lo việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và viên chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. - Thực hiện hợp tác quốc tế với các Trường đại học nghệ thuật, các cơ sở khoa học cùng lĩnh vực của các nước (nhất là các nước trong khu vực) và các tổ chức quốc tế theo quy chế của Nhà nước. - Quản lý công chức, viên chức, tài sản, tài chính của Trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3: Tổ chức của trường gồm có: + Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; + Các phòng: - Hành chính - quản trị; - Phòng tổ chức và quản lý học sinh - sinh viên; - Phòng tài vụ - kế hoạch; - Phòng đào tạo và quản lý khoa học; - Phòng kỹ thuật và thiết bị. + Các khoa: - Khoa nghệ thuật điện ảnh; - Khoa sân khấu; - Khoa múa; - Khoa kịch hát dân tộc;
  3. - Khoa mỹ thuật sân khấu và điện ảnh; - Khoa Mác - Lê nin và kiến thức cơ bản; - Khoa kinh tế kỹ thuật điện ảnh; - Khoa đào tạo sau đại học. + Viện nghiên cứu (Viện sân khấu) + Cơ sở thực hành: - Xưởng phim thể nghiệm; - Nhà hát thể nghiệm. Đồng chí Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ cho các phòng, khoa, viện, cơ sở thực hành và quy chế hoạt động của Trường trình Bộ trưởng xét, quyết định. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các văn bản trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5: Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Vụ trưởng Vụ đào tạo, Hiệu trưởng Trường đại học sân khấu và điện ảnh Hà Nội và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Trần Hoàn ((Đã ký)
Đồng bộ tài khoản