Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin về chức năng nhiệm vụ của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1387/TC-QĐ của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ Cñ A   é   ëNG   é   B TR B V¨N  HO¸    ­TH«NG   TIN  è  S 1387/TC­   µ Y   TH¸NG   N¨M   Q§ NG 19  6  1996  Ò   V CHøC   N¨NG   NHIÖ M   ô   ñ A   êNG   IHä C   © N   Ê U VC TR ®¹   S KH Vµ   I Ö N   ® ¶NH   µ   éI HN Bé  ëNG   é  TR B V¨N  HO¸   ­TH«NG   TIN ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 81/CP  µy  11­ ng 8­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   ho¸ ­ th«ng  c B v¨n      tin; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 123/TTg  µy  3­ ng 1­ 1995  ña  ñ íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   ¾p  Õp    n  Þ  ùcthuéc Bé       vs x c¸c®¬ v tr     v¨n ho¸ ­th«ng  tin; ­ X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ô   ëng  ô   chøc    é, Vô   ëng  ô   o   V tr V tæ  c¸n b   tr V ®µ t¹ovµ    «ng  Öu  ëng  êng  ihäc  ©n  Êu  µ  iÖn  Hi tr Tr ®¹   s kh v ® ¶nh  µ   éi. HN QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu    êng  ihäc  ©n  Êu  µ  iÖn  1: Tr ®¹   s kh v ® ¶nh  µ   éi trùcthuéc Bé     HN      v¨n ho¸ ­ th«ng    ã     tin, chøc  c n¨ng  o  ¹ovµ  åidìng c¸n bé  Ö   Ët,kü  Ët ®µ t   b       ngh thu   thu   vµ kinh tÕ    Ëc  ihäc,cao  ng,    ë b ®¹     ®¼ trung häc,c«ng  ©n  ü  Ëtvµ        nh k thu   sau ®¹ihäc    cho  Ünh  ùc  ©n  Êu  µ  iÖn  l v s kh v ® ¶nh;nghiªncøu      khoa  äc  éc lÜnh  h thu   vùc  ©n  Êu  µ  iÖn  s kh v ® ¶nh  nh»m  b¶o  ån  µ  t v khaith¸ctinhhoa  ho¸ d©n      v¨n    téc,tiÕp thu vµ        phæ   Õn    bi tinhhoa      ña  ©n  ¹ gãp  Çn  ©ng    v¨n ho¸ c nh lo i   ph n cao chÊt l ng   î gi¶ng  ¹y  ña  êng  µ  ©y  ùng  Òn   ©n  Êu    iÖn  d c tr vx d n s kh ­® ¶nh  Öt Vi   Nam     Õn ®Ë m     tiªnti   ®µ b¶n  ¾c  ©n  éc; s d t  Trêng  ã  c con  Êu  d riªng, îcm ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc.     t  ® t  i h Nh n   §iÒu    êng  ihäc  ©n  Êu  µ  iÖn  cã    Öm  ô  2:Tr ®¹   s kh v ® ¶nh  c¸cnhi v sau: ­ C¨n  ®Þnh  íng vµ  Õ   ¹ch cña  é, lËp kÕ   ¹ch (vµ tæ    cø  h   k ho   B     ho     chøc  ùc th   hiÖn    Õ   ¹ch  îc duyÖt) ®µo   ¹o vµ  åi dìng  khi k ho ®    t  b  c¸n  é  b nghÖ   Ët,kü  thu   thuËt vµ    kinh  Õ  t cho  Ünh  ùc  ©n  Êu  µ  iÖn  l vs kh v® ¶nh    Ëc  i häc, cao  ëb ®¹     ®¼ ng,  trung häc,c«ng  ©n  ü  Ëtvµ      nh k thu   sau  ihäc  ®¹   theo  ×nh  h thøc  Ýnh  ch quy,chuyªn tu,t¹ chøc,®µo  ¹otheo ®Þa         i   t    chØ,  åidìng nghiÖp  ô  ¾n  ¹n, b    v ng h  t¹onguån    theo chØ    ©n    ña  µ   ícvµ    Çu  ña    n  Þ.   tiªuph bæ c Nh n   yªu c c c¸c®¬ v ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch vµ  chøc    d k ho   tæ  nghiªncøu    khoa  äc  h nh»m  b¶o  ån vµ  t  ph¸thuy        c¸c tinhhoa  ho¸ d©n  éc,tiÕp  ô  µ  v¨n    t  th v phæ   Õn          bi c¸c tinhho¸ v¨n ho¸ cña  ©n  ¹ gãp  Çn  ©ng    nh lo i   ph n cao  Êt l ng cho    Ünh  ùc  o  ¹ocña  ch  î   c¸cl v ®µ t   tr ng. ê ­ X ©y  ùng    ¬ng, ch¬ng  ×nh  µ  chøc    d ®Ò c   tr v tæ  biªn so¹n    ×nh  ý   gi¸o tr (l   thuyÕtvµ  ùc hµnh) cho    Êp,h Ö   o  ¹o® îcBé    th     c¸cc   ®µ t     giao. ­  ©y   ùng  ¬  ë  Ët  Êt  ü  Ët phôc  ô  ùc  µnh, thÓ  X d c s v ch k thu   v th h   nghiÖ m   nghÖ   Ët, ü  Ëtvµ  thu   thu   kinhtÕ. k   ­ Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸c ch s¸ch,chÕ     i  íihäc    ®é ®è v   sinh;ch¨m    ù    lo s ph¸t   tr Óntoµn  Ön  ña  äc  i  di c h sinh (§øc   Ý   Ó    ü).   ­Tr ­Th ­M
  2. 2 ­Ch¨m    Öc  ©ng    lovi n cao  ×nh ®é   tr   nghiÖp  ô  òng    i sèng  ËtchÊt vc nh ®ê   v    vµ    Çn  tinhth cho  i ngò  ®é   gi¶ng viªn,    nghiªncøu    µ      viªnv viªnchøc nh»m   ©ng  n cao  Êtl ng ®µo  ¹ovµ  ch  î   t   nghiªncøu    khoa  äc  ña  êng. h c Tr ­ Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ  íic¸c Trêng  ihäc  Ö   Ët,c¸c c¬  ë    hi h     t v    ®¹   ngh thu     s khoa  äc  ïng lÜnh  ùc  ña    íc(nhÊtlµ c¸c níctrong khu  ùc) vµ      hc  v c c¸c n            v   c¸c tæ chøc  èc  Õ  qu t theo quy  Õ   ña  µ   íc.   ch c Nh n ­ Qu¶n  ýc«ng    l  chøc,viªnchøc,tµis¶n,tµichÝnh  ña  êng           c Tr theo  ng  ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n §iÒu      3: Tæ chøc  ña  êng  å m   ã: c tr g c +  Öu  ëng,c¸cPhã  Öu  ëng; Hi tr    hi tr +  C¸c  phßng: ­Hµnh  Ýnh     ch ­qu¶n  Þ; tr ­Phßng  chøc  µ    tæ  v qu¶n  ýhäc  l  sinh­sinh viªn;      ­Phßng  µivô   Õ   ¹ch;   t   ­k ho ­Phßng  o  ¹ovµ    ®µ t   qu¶n  ýkhoa  äc; l  h ­Phßng  ü  Ëtvµ  ÕtbÞ.   k thu   thi   +  C¸c  khoa: ­Khoa  Ö   Ët®iÖn    ngh thu   ¶nh; ­Khoa  ©n  Êu;   s kh ­Khoa  óa;   m ­Khoa  Þch    ©n  éc;   k h¸td t ­Khoa  ü   Ëts©n  Êu  µ  iÖn    m thu   kh v ® ¶nh; ­Khoa    M¸c       µ  Õn  ­Lª ninv ki thøc c¬    b¶n; ­Khoa    kinhtÕ  ü  Ët®iÖn    k thu   ¶nh; ­Khoa  o  ¹osau  ihäc.   ®µ t   ®¹   +  Ön  Vi nghiªncøu  Ön  ©n  Êu)   (Vi s kh +  ¬   ë  ùc hµnh: C s th   ­X ëng    phim  Ó  th nghiÖm; ­Nhµ     Ó    h¸tth nghiÖ m. §ång  Ý   Öu  ëng  ã  ch Hi tr c tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng    x d chøc  n¨ng  Ö m   ô, nhi v  s ¾p  Õp  chøc,bè  Ý c¸n bé  x tæ    tr     cho   c¸c phßng, khoa,viÖn,c¬  ë  ùc hµnh        s th   vµ quy  Õ   ¹t®éng  ña  êng  ×nh Bé  ëng  Ðt,quyÕt ®Þnh. ch ho   c Tr tr   tr x    §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  4:Quy ®Þ n c hi l   t   ban  µnh.C¸c      h   v¨n b¶n tr c®©y  ã  éidung    íi í  cn  tr¸v   Õt ®Þnh  µy  u     á. i quy   n ®Ò b∙i b
  3. 3 §iÒu    «ng:Ch¸nh    5: C¸c    v¨n phßng  é, Vô   ëng  ô   chøc    é, Vô  B   tr V tæ  c¸n b   tr ng  ô  µichÝnh  Õ   ë V t  k to¸n,Vô  ëng  ô  Õ   ¹ch,Vô  ëng  ô  o  ¹o, Öu    tr V k ho   tr V ®µ t   Hi tr ng  êng  ihäc  ©n  Êu  µ  iÖn  ë Tr ®¹   s kh v ® ¶nh  µ   éi vµ  ñ  ëng    n  Þ  H N   th tr c¸c ®¬ v cã  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản