intTypePromotion=1

Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
19
lượt xem
1
download

Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 139/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 139/2005/Q§­TTg  ngµy 13  th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ viÖc phª duyÖt bæ sung  §Ò ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ  (C«ng   v¨n sè 1105/TT­UB ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2005),  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Phª duyÖt bæ sung §Ò  ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc Uû  ban nh©n d©n tØnh  Qu¶ng TrÞ n¨m 2005 ­ 2006 nh Phô lôc kÌm theo. L©m   trêng   Híng   Ho¸,   L©m   trêng   BÕn   H¶i,   L©m   trêng  TriÖu H¶i, L©m trêng §êng 9 thùc hiÖn s¾p xÕp theo NghÞ  ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng  quèc doanh. §i Ò u  2.  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ   níc   trùc   thuéc   ®∙   ®îc   phª   duyÖt   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  393/Q§­TTg ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2003 vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  2. C¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  thùc tr¹ng cña doanh  nghiÖp, quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn do Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i tõng c«ng ty. 3. ChØ  ®¹o viÖc b¸n phÇn vèn nhµ  níc t¹i c¸c c«ng ty  nhµ  níc  ®∙ cæ phÇn ho¸ mµ  xÐt thÊy Nhµ  n íc kh«ng cÇn n¾m  gi÷. §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c Bé  liªn quan  cã  tr¸ch nhiÖm  phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng  TrÞ trong viÖc thùc hiÖn §Ò ¸n nµy.
  2. 2 Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  §Ò ¸n nµy, ®ång thêi kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c  gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng TrÞ  vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   c « n g   t y   n h µ   n í c   t r ù c   t h u é c   U û   b a n   n h © n   d © n   t Ø n h  Qu¶ng TrÞ bæ sung §Ò ¸n s¾p xÕp n¨m 2005 ­ 2006  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè139 /2005/Q§­TTg  ngµy 13  th¸ng 6 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh nghiÖp H×nh thøc s¾p  Nay ®iÒu  Thêi  xÕp theo quyÕt  chØnh gian  ®Þnh sè 393/Q§­ thùc  TTg ngµy  hiÖn 10/4/2003 1 C«ng ty C«ng tr×nh  Duy tr× 100%  C«ng ty  2006 ®« thÞ §«ng Hµ vèn  TNHH nhµ níc 1 thµnh  viªn 2 C«ng ty Khai th¸c  Duy tr× 100%  C«ng ty  2006 c«ng tr×nh thuû  vèn  TNHH lîi Qu¶ng TrÞ nhµ níc 1 thµnh  viªn 3 C«ng ty CÊp tho¸t  Duy tr× 100%  C«ng ty  2006 níc Qu¶ng TrÞ vèn  TNHH nhµ níc 1 thµnh  viªn 4 C«ng ty §«ng Trêng  Duy tr× 100%  C«ng ty  2006 S¬n  vèn  TNHH (C«ng ty Xi m¨ng  nhµ níc 1 thµnh  Qu¶ng TrÞ) viªn 5 C«ng ty Th¬ng m¹i  Duy tr× 100%  C«ng ty  2006 Qu¶ng TrÞ vèn  TNHH nhµ níc 1 thµnh  viªn 6  C«ng ty In ­ Ph¸t  Duy tr× 100%  Cæ phÇn ho¸ 2005 hµnh s¸ch vµ ThiÕt  vèn  bÞ trêng häc nhµ níc 7  C«ng ty Th¬ng m¹i  S¸p nhËp Cæ phÇn ho¸ 2005 tæng hîp miÒn nói 8  C¶ng Cöa ViÖt Duy tr× 100%  §¬n vÞ sù  2005 vèn  nghiÖp cã  nhµ níc thu 9 Tr¹m §¨ng kiÓm ph­ Duy tr× 100%  §¬n vÞ sù  2005 ¬ng tiÖn c¬ giíi  vèn  nghiÖp cã  ®êng bé nhµ níc thu 10 C«ng ty Bia §«ng  Cæ phÇn ho¸ Gi¶i thÓ 2005 Hµ
  4. 4  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2