Quyết định 139/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định 139/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 139/2006/QĐ-UBND về chuyển Trường Văn hóa thể thao thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thuộc Sở Thể dục thể thao Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 139/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I C L P - T DO - H NH PHÚC --------- ---------------- S : 139/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 09 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V VI C CHUY N TRƯ NG VĂN HÓA TH THAO THÀNH TRƯ NG PH THÔNG NĂNG KHI U TH D C TH THAO THU C S TH D C TH THAO HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Thông tư Liên b s 88/2005/TT- UBTDTT-BNV ngày 30/3/2005 hư ng d n th c hi n ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương; Căn c Quy t nh s 32/2003/Q -GD& T ngày 11/7/2003 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a trư ng l p năng khi u TDTT trong giáo d c ph thông; Căn c Quy t nh s 128/2001/Q -UB ngày 17/12/2001 c a UBND Thành ph ban hành quy ch qu n lý công ch c khu v c hành chính s nghi p; Xét ngh c a Giám c S N i v và Giám c S Th d c Th thao; QUY T NNH i u 1. Chuy n Trư ng Văn hóa Th thao thu c S Th d c Th thao Hà N i thành Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i. - Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i là ơn v s nghi p tr c thu c S Th d c Th thao Hà n i, có con d u và có tài kho n t i kho B c; ch u s ch o tr c ti p, s qu n lý toàn di n c a S Th d c Th thao Hà n i, ch u s qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o c a S Giáo d c và ào t o Hà N i. - Tên giao d ch: Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i. - Tr S : t t i Trung tâm ào t o V n ng viên c p cao M ình thu c S Th d c Th thao Hà n i. i u 2. Ch c năng, nhi m v , t ch c b máy và biên ch : 1.1. Ch c năng: Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i có ch c năng ào t o, b i dư ng phát tri n năng khi u th thao i v i h c sinh có năng khi u th d c th thao trên cơ s m b o trình h c v n ph thông, ư c các câu l c b chuyên môn c a S Th d c Th thao tuy n ch n và gi i thi u.
  2. 1.2. Nhi m v : 1. Ph i h p v i các câu l c b chuyên môn t ch c tuy n sinh i v i các c p ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông theo ch o c a S Th d c Th thao và hư ng d n c a S Giáo d c và ào t o Hà N i; 2. Xây d ng chương trình, k ho ch gi ng d y và ti n hành gi ng d y và ánh giá k t qu h c t p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o i v i Trư ng năng khi u th d c th thao; 3. T ch c thi chuy n l p, thi chuy n c p và thi t t nghi p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; 4. Th c hi n ch chính sách i v i giáo viên và h c sinh theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph ; 5. Qu n lý cán b , giáo viên và h c sinh; qu n lý tài s n và cơ s v t ch t k thu t ph c v gi ng d y theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . i u 3. T ch c b máy và biên ch : 1. T ch c b máy: 1.1. Ban giám hi u, bao g m: - Hi u trư ng: 01. - Phó hi u trư ng : 02. Hi u trư ng do UBND Thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c S Th d c Th thao. Phó hi u trư ng do Giám c S Th d c Th thao b nhi m, mi m nhi m theo ngh c a Hi u trư ng. 1.2. Kh i ph c v , bao g m các b ph n: - Hành chính qu n tr ( Bao g m c văn thư, ánh máy, k toán, y t , b o v , t p v ). - Thư vi n. - Phòng thí nghi m. 1.3. Kh i giáo viên gi ng d y: - 01 T giáo vi n năng khi u. - 01 T giáo viên ti u h c. - 01 T giáo viên trung h c cơ s . - 01 T giáo viên trung h c ph thông .
  3. 2. Biên ch : Biên ch c a Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i do UBND Thành ph giao hàng năm theo ngh c a Giám c S Th d c Th thao và Giám c S N i v . Trư c m t năm 2006 giao 35 biên ch , trong ó có 25 biên ch là giáo viên và cán b qu n lý. Ngoài s giáo viên trong biên ch ư c giao, Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i ư c ký h p ng gi ng d y v i các c ng tác viên khi có nhu c u c u. i u 4. Giao Giám c S Th d c Th thao ph i h p v i S N i v , S Giáo d c và ào t o xây d ng và phê duy t cơ c u biên ch , ch c danh tiêu chuNn cán b , giáo viên và quy ch ho t ng c a Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i. i u 5. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Th d c Th thao, Giám c S Giáo d c và ào t o, Hi u trư ng Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN K/T. CH TNCH Nơi g i PHÓ CH TNCH - B GD & T - U ban TDTT báo - Thư ng tr c Thành u cáo - Thư ng tr c H ND - /c C.T. UBND.TP - Như i u V - Lưu. Ngô Th Thanh H ng BÁO CÁO V VI C THÀNH L P TRƯ NG PH THÔNG NĂNG KHI U TH D C TH THAO HÀ N I, THEO CH OC A NG CHÍ, S N I V XIN BÁO CÁO: 1/ V tu i c a h c sinh h c t p, t p luy n t i Trư ng: Quy t nh s 32/Q - BGD& T c a B trư ng B Giáo d c và ào t o quy nh h c sinh h c t p, t p luy n t i Trư ng ph thông năng khi u th d c th thao không quá 20 tu i. Tuy nhiên, th c t t i Trư ng văn hoá Th d c Th thao c a S Th d c Th thao và Trư ng i H c Th d c Th thao cho th y, do ph i t p luy n thi u vì thành tích chung, nên nhi u v n ng viên ph i kéo dài th i gian h c t p t i trư ng. N u quy nh không quá 20 tu i như t i Quy t nh s 32/Q - BGD& T c a B trư ng B Giáo d c và ào t o thì không ít v n ng viên s không i u ki n thi t t nghi p c p h c ph thông vì quá tu i. Cũng vì lý do này mà U Ban th d c th thao ã cho phép V n ng viên ư c kéo dài th i gian h c t i Trư ng i H c Th d c Th thao n 08 năm. Do ó, S N i v th ng nh t như S Th d c Th thao
  4. ngh trong án. ( án này do S Th d c Th thao và S Giáo d c và ào t o xây d ng ). 2/ V biên ch : Hi n nay Trư ng Văn hoá Th d c Th thao có 10 biên ch . Khi chuy n thành Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao, Trư ng s xây d ng i ngũ giáo viên th nh gi ng, kiêm gi ng và h p ng. b o m s ho t ng n nh c a Truòng, S N iv ngh trư c m t giao 35 biên ch , trong ó có 25 biên ch là giáo viên và cán b qu n lý. Kính ngh ng chí xem xét, ký quy t nh thành l p trong năm nay Trư ng Ph thông năng khi u th d c th thao c a Thành ph có th ưa h c sinh c a mình tham d H i kho Phù ng toàn qu c. PHÓ GIÁM C Nguy n Th Vinh
Đồng bộ tài khoản