Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
66
lượt xem
15
download

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 14/2004/Q§­BTC  ngµy16 th¸ng 01 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy t¾c,  BiÓu phÝ b¶o hiÓm båi thêng cho ngêi lao ®éng  trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, l¾p ®Æt. Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   LuËt   kinh   doanh   b¶o   hiÓm   sè   24/2000/QH10   ngµy 09/12/2000; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   42/2001/N§­CP   ngµy   01/8/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña   LuËt kinh doanh b¶o hiÓm; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/8/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/2003 cña   ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ  qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30/1/2003   cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP   ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ ban hµnh quy chÕ qu¶n lý ®Çu   t vµ x©y dùng; ­ C¨n cø Th«ng t sè 76/2003/TT­BTC ngµy 4/8/2003 cña  Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   vÒ   b¶o   hiÓm   trong   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô B¶o hiÓm, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy t¾c,  BiÓu phÝ b¶o hiÓm båi thêng cho ngêi lao ®éng trong c¸c  doanh nghiÖp x©y dùng, l¾p ®Æt. §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu   3:   Vô trëng Vô B¶o hiÓm, Ch¸nh V¨n phßng Bé  Tµi chÝnh vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch  nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 Quy t¾c b¶o hiÓm  B å i   t h ê n g   c h o   n g ê i   l a o   ® é n g   t r o n g   c ¸ c   d o a n h   n g h i Ö p   x © y  dùng, l¾p ®Æt (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 14/2004/Q§­BTC  ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) §iÒu  1.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Theo Quy t¾c b¶o hiÓm nµy, nh÷ng tõ ng÷ díi ®©y ®îc  hiÓu nh sau: 1. Ngêi lao ®éng: Lµ ngêi Ýt nhÊt ®ñ 15 tuæi, cã kh¶  n¨ng lao ®éng vµ cã giao kÕt hîp ®ång lao ®éng. 2. Tai n¹n lao ®éng: Lµ tai n¹n g©y tæn th¬ng cho bÊt  kú bé phËn, chøc n¨ng nµo cña c¬ thÓ ngêi lao ®éng hoÆc  g©y tö vong, x¶y ra trong  qu¸  tr×nh  lao ®éng,  g¾n  liÒn  víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm vô lao ®éng. 3. BÖnh nghÒ nghiÖp: Lµ bÖnh ph¸t sinh do ®iÒu kiÖn  lao ®éng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp t¸c ®éng ®èi víi ngêi lao  ®éng.   Danh   môc   c¸c   lo¹i   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   ®îc   x¸c   ®Þnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Qu¸ tr×nh lao ®éng: Lµ qu¸ tr×nh lµm viÖc theo hîp  ®ång lao ®éng,  bao gåm c¶ lao  ®éng  trong vµ ngoµi  giê,  thêi gian ®i c«ng t¸c vµ qu¸ tr×nh ®i vµ vÒ gi÷a n¬i ë vµ  n¬i lµm viÖc. 5. TiÒn l¬ng: Lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng, ®­ îc tÝnh b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tríc khi tai n¹n  lao   ®éng   x¶y   ra   hoÆc   tríc   khi   ®îc   x¸c   ®Þnh   bÖnh   nghÒ  nghiÖp, gåm l¬ng cÊp bËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô  cÊp chøc vô (nÕu cã) theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña ChÝnh  phñ. Trêng hîp thêi gian lµm viÖc kh«ng ®ñ ®Ó tÝnh tiÒn  l¬ng theo hîp ®ång b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ, th× lÊy  møc tiÒn l¬ng cña th¸ng liÒn kÒ  hoÆc tiÒn l¬ng theo h×nh  thøc tr¶ l¬ng t¹i thêi ®iÓm x¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh  nghÒ nghiÖp ®Ó tÝnh båi thêng, trî cÊp tai n¹n, bÖnh nghÒ  nghiÖp. 6. Sù kiÖn b¶o hiÓm: Lµ tai n¹n lao ®éng vµ/hoÆc bÖnh  nghÒ nghiÖp  thuéc tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm. 7. Ngêi ®îc b¶o hiÓm: Lµ ngêi sö dông lao ®éng trong  c¸c doanh nghiÖp x©y dùng, l¾p ®Æt ®îc b¶o hiÓm theo c¸c  ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n cña Quy t¾c b¶o hiÓm nµy. §iÒu  2.  §èi tîng vµ ph¹m vi b¶o hiÓm Theo Quy t¾c b¶o hiÓm nµy, trong trêng hîp ngêi ®îc  b¶o hiÓm ®∙ tr¶ hoÆc ®ång ý tr¶ sè phÝ b¶o hiÓm ghi trong 
 3. 3 hîp ®ång b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ båi thêng cho  ngêi ®îc b¶o hiÓm nh÷ng kho¶n tiÒn mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm  cã tr¸ch nhiÖm båi thêng cho ngêi lao ®éng khi x¶y ra sù  kiÖn b¶o hiÓm.  §iÒu  3.  QuyÒn lîi b¶o hiÓm Khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm, Doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ  cã tr¸ch nhiÖm båi thêng nh÷ng kho¶n tiÒn sau ®©y:  1. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ chÕt hoÆc suy gi¶m kh¶  n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn tõ 81% trë lªn: a) 30 th¸ng tiÒn l¬ng nÕu kh«ng do lçi cña chÝnh ngêi  lao ®éng ®ã. b) 12 th¸ng tiÒn l¬ng nÕu do lçi cña chÝnh ngêi lao  ®éng ®ã. 2. Trêng hîp ngêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao  ®éng vÜnh viÔn díi 81%: a) 30 th¸ng tiÒn l¬ng nh©n víi tû lÖ båi thêng theo  B¶ng båi thêng b¶o hiÓm quy ®Þnh t¹i Phô lôc 1 ban hµnh  kÌm theo Quy t¾c b¶o hiÓm nµy nÕu kh«ng do lçi cña chÝnh  ngêi lao ®éng ®ã. b)  40% sè tiÒn  båi  thêng  tÝnh  theo ®iÓm  a, kho¶n  2  nªu trªn nÕu do lçi cña chÝnh ngêi lao ®éng ®ã.  3. Phô cÊp nghØ viÖc trong thêi gian ®iÒu trÞ (kh«ng  ph©n   biÖt  lçi)   ®îc   tÝnh   b»ng   100%  tiÒn   l¬ng   ngµy   (1/30  tiÒn l¬ng th¸ng) ®èi víi mçi ngµy nghØ viÖc theo chØ ®Þnh  cña b¸c sÜ ®iÒu trÞ cho ®Õn khi th¬ng tËt vÜnh viÔn ®îc  x¸c ®Þnh,  nhng kh«ng vît qu¸ 6 th¸ng trong  mçi sù kiÖn  b¶o hiÓm. 4.   Chi   phÝ   y   tÕ   thùc   tÕ   (kh«ng   ph©n   biÖt   lçi)   bao  gåm: chi phÝ cÊp cøu, chi phÝ ®iÒu trÞ néi, ngo¹i tró cÇn  thiÕt   vµ   hîp   lý   nhng   kh«ng   vît   qu¸   6   th¸ng   tiÒn   l¬ng  trong mçi sù kiÖn b¶o hiÓm. Trêng   hîp   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   muèn   tham   gia   b¶o  hiÓm víi møc tr¸ch nhiÖm cao h¬n, ph¹m vi b¶o hiÓm réng  h¬n   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   t¾c   b¶o   hiÓm   nµy   th×   cã   thÓ   tho¶  thuËn  víi  doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   vÒ   møc   tr¸ch   nhiÖm   b¶o  hiÓm vµ phÝ b¶o hiÓm.   §iÒu  4.  Thêi h¹n b¶o hiÓm Thêi h¹n b¶o hiÓm ®îc ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm. 
 4. 4 §iÒu  5.  Lo¹i trõ tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm Doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm båi  thêng ®èi víi: 1. Tr¸ch nhiÖm mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm tháa thuËn kh«ng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng; 2.   Tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   x¶y   ra   ngoµi  thêi h¹n b¶o hiÓm; 3. BÊt kú tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp nµo cã  thÓ quy cho chiÕn tranh, hµnh ®éng x©m lîc hoÆc thï ®Þch  cña níc ngoµi, néi chiÕn, b¹o lo¹n, khñng bè, ®×nh c«ng,  b∙i c«ng; 4. BÊt kú tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp nµo trùc  tiÕp hay gi¸n tiÕp ph¸t sinh tõ: a) Nguyªn liÖu h¹t nh©n vµ vò khÝ h¹t nh©n; b) Phãng x¹ hoÆc nhiÔm phãng x¹ h¹t nh©n; 5. BÊt kú tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp nµo ph¸t sinh do  sö dông vµ bÞ ¶nh hëng trùc tiÕp cña rîu, bia, ma tuý vµ  c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c, trõ trêng hîp sö dông c¸c chÊt  kÝch thÝch nh»m môc ®Ých ®iÒu trÞ theo chØ ®Þnh cña b¸c  sÜ. Riªng ®èi víi nh÷ng ngêi nghiÖn ma tuý th× dï sö dông  ma   tuý   theo   chØ   dÉn   cña   b¸c   sÜ   còng   kh«ng   thuéc   tr¸ch  nhiÖm b¶o hiÓm; 6. Ngêi lao ®éng bÞ ngé ®éc thøc ¨n, ®å uèng; 7. Tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp x¶y ra do hµnh  ®éng cè ý cña ngêi ®îc b¶o hiÓm hoÆc ngêi lao ®éng; 8. Tai n¹n x¶y ra do ngêi lao ®éng ®¸nh nhau, trõ tr­ êng hîp ®Ó tù vÖ, cøu ngêi, tµi s¶n; 9. Tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp x¶y ra do ngêi ®îc b¶o  hiÓm hoÆc ngêi lao ®éng vi ph¹m ph¸p luËt; 10.   Tai   n¹n,   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   x¶y   ra   ngoµi   ph¹m   vi  l∙nh thæ níc Céng hoµ X∙ héi Chñ nghÜa ViÖt Nam. §iÒu  6.  §iÒu kiÖn b¶o hiÓm 1. Ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c  quy ®Þnh trong Quy t¾c b¶o hiÓm nµy. Trêng hîp ngêi ®îc  b¶o hiÓm kh«ng tu©n theo ®óng quy ®Þnh trong Quy t¾c b¶o  hiÓm nµy, doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã quyÒn kh«ng båi thêng  hoÆc yªu cÇu ngêi ®îc b¶o hiÓm tr¶ l¹i toµn bé sè tiÒn  doanh nghiÖp b¶o hiÓm ®∙ båi thêng.  2.   Ngêi   ®îc   b¶o   hiÓm   cã   nghÜa   vô   kª   khai   ®Çy   ®ñ,  trung thùc mäi chi tiÕt liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm  theo yªu cÇu cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 
 5. 5 3. Ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i thùc hiÖn mäi biÖn ph¸p an  toµn cÇn thiÕt, chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËt  vÒ an toµn lao ®éng  vµ phßng  chèng bÖnh  nghÒ  nghiÖp cho ngêi lao ®éng. 4. Trong trêng hîp sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra cã thÓ dÉn  ®Õn khiÕu  n¹i  ®ßi  båi  thêng  theo  Quy t¾c b¶o hiÓm nµy,  ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho doanh  nghiÖp b¶o hiÓm trong vßng 72 giê kÓ tõ khi ph¸t hiÖn. 5.   Ngêi   ®îc   b¶o   hiÓm   ph¶i   göi   cho   doanh   nghiÖp   b¶o  hiÓm tÊt c¶ c¸c th tõ khiÕu n¹i, khiÕu kiÖn ®ßi båi thêng  vÒ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng  vµ th«ng b¸o c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn tai n¹n lao  ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng theo yªu cÇu cña  doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 6.  Ngêi  ®îc b¶o  hiÓm kh«ng  ®îc tù ý chÊp  nhËn,  høa  hÑn chÊp nhËn  båi  thêng  hoÆc  chi tr¶ bÊt cø kho¶n  tiÒn  nµo liªn quan ®Õn Quy t¾c b¶o hiÓm nµy nÕu kh«ng cã sù  ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 7.   NÕu   ho¹t   ®éng   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   cña   ngêi   ®îc  b¶o hiÓm cã nh÷ng thay ®æi lµm t¨ng møc ®é rñi ro vÒ tai  n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp th× ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i  th«ng   b¸o   ngay   b»ng   v¨n   b¶n   cho   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm  biÕt   vµ   ph¶i   ®îc   doanh   nghiÖp  b¶o  hiÓm   chÊp   thuËn  b»ng  v¨n b¶n tríc khi tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp x¶y  ra.  8. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ ngêi ®îc b¶o hiÓm ®Òu cã  quyÒn ®¬n ph¬ng hñy bá hîp ®ång b¶o hiÓm. a)   Trêng   hîp   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   hñy   bá   hîp   ®ång  b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n  b¶n cho ngêi ®îc b¶o hiÓm biÕt tríc 7 ngµy. Trong trêng  hîp nµy, doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ hoµn tr¶ cho ngêi ®îc  b¶o hiÓm sè phÝ b¶o hiÓm t¬ng øng víi thêi gian cßn l¹i  cña hîp ®ång b¶o hiÓm. b)  Trêng  hîp ngêi ®îc  b¶o hiÓm  huû bá  hîp ®ång  b¶o  hiÓm, ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o tríc b»ng v¨n b¶n  cho   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm.   Trong   trêng   hîp   nµy,   doanh  nghiÖp b¶o hiÓm sÏ hoµn tr¶ cho ngêi ®îc b¶o hiÓm kho¶n  phÝ b¶o hiÓm chªnh lÖch gi÷a sè phÝ b¶o hiÓm ®∙ ®ãng vµ  phÝ b¶o hiÓm ng¾n h¹n cho thêi gian hîp ®ång b¶o hiÓm ®∙  cã hiÖu lùc víi ®iÒu kiÖn cha cã yªu cÇu ®ßi båi thêng  nµo   ®∙   ®îc   doanh   nghiÖp   gi¶i   quyÕt   trong   thêi   h¹n   b¶o  hiÓm.  PhÝ b¶o hiÓm ng¾n h¹n ®îc x¸c ®Þnh theo BiÓu phÝ b¶o  hiÓm ng¾n h¹n quy ®Þnh t¹i Phô lôc 2 ban hµnh kÌm theo  Quy t¾c b¶o hiÓm nµy.
 6. 6 9. NÕu cã th¬ng tËt hoÆc bÖnh tËt tån t¹i tríc hoÆc  sau   tai   n¹n   lao   ®éng,   bÖnh   nghÒ   nghiÖp   lµm   trÇm   träng  thªm møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cña ngêi lao ®éng  th× doanh nghiÖp b¶o hiÓm sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù  trÇm träng thªm ®ã. 10.   NÕu   doanh   nghiÖp   b¶o   hiÓm   ®∙   båi   thêng   hÕt   møc  tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm theo quy t¾c b¶o hiÓm nµy cho bÊt kú  sù kiÖn b¶o hiÓm nµo th× tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp b¶o  hiÓm sÏ chÊm døt ®èi víi sù kiÖn b¶o hiÓm ®ã. 11. Ngêi ®îc b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n mäi hå  s¬, giÊy tê, sæ s¸ch liªn quan ®Õn hîp ®ång lao ®éng vµ  viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm  cã quyÒn kiÓm tra nh÷ng tµi liÖu nµy vµo bÊt kú lóc nµo  trong thêi h¹n b¶o hiÓm. 12. Trong trêng hîp b¶o hiÓm trïng, doanh nghiÖp b¶o  hiÓm chØ chÞu  tr¸ch  nhiÖm  båi  thêng  theo  tû lÖ gi÷a  sè  tiÒn b¶o hiÓm  ®∙ tháa  thuËn  trªn tæng  sè tiÒn  b¶o  hiÓm  cña tÊt c¶ c¸c hîp ®ång mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm ®∙ giao kÕt.  §iÒu   7.  PhÝ b¶o hiÓm vµ c¸ch thøc x¸c ®Þnh phÝ b¶o  hiÓm PhÝ b¶o hiÓm ®îc tÝnh trªn c¬ së tæng quü tiÒn l¬ng  mµ   ngêi   ®îc   b¶o   hiÓm   ph¶i   tr¶   cho   ngêi   lao   ®éng   trong  thêi h¹n b¶o hiÓm. NÕu tæng quü tiÒn l¬ng mµ ngêi ®îc b¶o hiÓm tr¶ cho  ngêi lao ®éng trong thêi h¹n b¶o hiÓm kh¸c víi tæng quü  tiÒn   l¬ng   tÝnh   phÝ   b¶o   hiÓm,   phÝ   b¶o   hiÓm   sÏ   ®îc   ®iÒu  chØnh   l¹i   theo   tæng   quü   tiÒn   l¬ng   thùc   tÕ.   ViÖc   ®iÒu  chØnh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8.  PhÝ b¶o hiÓm ®îc x¸c ®Þnh theo BiÓu phÝ b¶o hiÓm quy  ®Þnh   t¹i   Phô   lôc   2   ban   hµnh   kÌm   theo   Quy   t¾c   b¶o   hiÓm  nµy. §iÒu   8.  Thay ®æi sè lîng lao ®éng vµ tiÒn l¬ng cña  ngêi lao ®éng: 1.   Ngêi   lao   ®éng   do   ngêi   ®îc   b¶o   hiÓm   tuyÓn   thªm  trong thêi h¹n b¶o hiÓm tù ®éng ®îc b¶o hiÓm tõ khi hîp  ®ång lao ®éng cã hiÖu lùc. §Þnh kú 60 ngµy, ngêi ®îc b¶o  hiÓm ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n mäi sù thay ®æi vÒ sè l­ îng lao ®éng cho doanh nghiÖp b¶o hiÓm.  2. Mäi thay ®æi vÒ tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng hiÖn  ®ang lµm viÖc ®îc tù ®éng b¶o hiÓm ngay tõ ngµy thay ®æi.  §Þnh kú 60 ngµy, ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i th«ng  b¸o b»ng 
 7. 7 v¨n b¶n mäi sù thay ®æi tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng cho  doanh nghiÖp b¶o hiÓm. 3.  §iÒu chØnh  phÝ  b¶o hiÓm  do thay  ®æi  sè lîng lao  ®éng hoÆc tæng quü tiÒn l¬ng: a) NÕu sè lîng lao ®éng hoÆc tæng quü tiÒn l¬ng thùc  tÕ thay ®æi qu¸ 25% so víi sè lao ®éng hoÆc tæng quü tiÒn  l¬ng   ghi   trong   hîp   ®ång   b¶o   hiÓm,   phÝ   b¶o   hiÓm   sÏ   ®îc  ®iÒu chØnh ngay t¹i thêi ®iÓm cã sù thay ®æi. b) NÕu sè lîng lao ®éng hoÆc tæng quü tiÒn l¬ng thùc  tÕ thay ®æi Ýt h¬n 25% sè lao ®éng hoÆc tæng quü tiÒn l­ ¬ng ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm, phÝ b¶o hiÓm sÏ ®îc ®iÒu  chØnh vµo cuèi thêi h¹n b¶o hiÓm. §iÒu  9.  B¶o ®¶m quyÒn yªu cÇu ngêi thø ba båi hoµn Trong trêng hîp bªn thø ba cã lçi trong viÖc g©y ra  tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp cho ngêi lao ®éng,  ngêi ®îc b¶o hiÓm ph¶i ¸p dông mäi biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó  b¶o ®¶m quyÒn cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm yªu cÇu ngêi thø  ba båi hoµn. §iÒu  10.  Gi¶i quyÕt tranh chÊp Mäi   tranh   chÊp   ph¸t   sinh   tõ   hîp   ®ång   b¶o   hiÓm   nÕu  kh«ng   gi¶i   quyÕt   ®îc   b»ng   th¬ng   lîng   gi÷a   doanh   nghiÖp  b¶o   hiÓm   vµ   ngêi   ®îc   b¶o   hiÓm  sÏ   ®îc   ®a   ra   Toµ   ¸n  t¹i  ViÖt Nam ®Ó gi¶i quyÕt.
 8. 8 Phô lôc 1 B¶NG båi thêng b¶o hiÓm  I. Trêng hîp chÕt hoÆc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh  viÔn tõ 81% trë lªn ®îc båi thêng 30 th¸ng tiÒn l¬ng, cô  thÓ nh sau: 1.  Suy gi¶m  kh¶ n¨ng  lao  ®éng vÜnh  viÔn  tõ 81%  trë  lªn do  a. Mï hoÆc mÊt hoµn toµn hai m¾t b. Rèi lo¹n t©m thÇn hoµn toµn kh«ng thÓ ch÷a ®îc c. Háng hoµn toµn chøc n¨ng nhai vµ nãi (c©m) d. MÊt hoÆc liÖt hoµn toµn hai tay (tõ vai hoÆc khuûu  xuèng) hoÆc hai ch©n (tõ h¸ng hoÆc ®Çu gèi xuèng) e. MÊt c¶ hai bµn tay hoÆc hai bµn ch©n, hoÆc mÊt mét  c¸nh   tay   vµ   1   bµn   ch©n,   hoÆc   mét   c¸nh   tay   vµ   mét   c¼ng  ch©n, hoÆc mét bµn tay vµ mét c¼ng ch©n, hoÆc mét bµn tay  vµ mét bµn ch©n. f. MÊt hoµn toµn kh¶ n¨ng lao ®éng vµ lµm viÖc (toµn  bé bÞ tª liÖt, bÞ th¬ng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng n»m liÖt giêng  hoÆc dÉn ®Õn tµn tËt toµn bé vÜnh viÔn). g. C¾t toµn bé mét bªn phæi vµ mét phÇn phæi bªn kia. 2. C¸c trêng hîp suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn  tõ   81%   trë   lªn   theo   kÕt   luËn   cña   Héi   ®ång   gi¸m   ®Þnh   y  khoa hoÆc tæng møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng theo Môc  II díi ®©y tõ 81% trë lªn. II. Trêng hîp suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn díi  81% ®îc båi thêng 30 th¸ng tiÒn l¬ng nh©n víi tû lÖ båi  thêng
 9. 9 Møc ®é suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn Tû lÖ båi th­ êng I. CHI TR£N 1. MÊt mét c¸nh tay tõ vai xuèng (th¸o khíp  75% vai) 70% 2. C¾t côt c¸nh tay tõ díi vai xuèng 65% 3. C¾t côt mét c¸nh tay tõ khuûu xuèng (th¸o  60% khíp khuûu) 40% 4. MÊt trän mét bµn tay hay n¨m ngãn cña mét  bµn 35% 5. MÊt 4 ngãn tay trªn mét bµn  30% 6. MÊt ngãn c¸i vµ ngãn trá 35% 7. MÊt 3 ngãn tay : Ngãn trá, ngãn gi÷a vµ  30% ngãn ®eo nhÉn 35% 8. MÊt  1 ngãn c¸i vµ 2 ngãn kh¸c 30% 9. MÊt 1 ngãn c¸i vµ 1 ngãn kh¸c 25% 10. MÊt 1 ngãn trá vµ 2 ngãn kh¸c 20% 11. MÊt 1 ngãn trá vµ 1 ngãn gi÷a  10% 12. MÊt mét ngãn c¸i vµ mét  ®èt bµn 07% MÊt mét ngãn c¸i 20% MÊt c¶ ®èt ngoµi 18% MÊt 1/2 ®èt ngoµi 10% 13. MÊt mét ngãn trá vµ mét mét ®èt bµn 08% MÊt mét ngãn trá  18% MÊt 2 ®èt  2 vµ 3 15% MÊt ®èt 3 08% 14.   MÊt   trän   mét   ngãn   gi÷a   hoÆc   ngãn   ®eo  04% nhÉn (c¶ mét ®èt bµn) 15% MÊt mét ngãn gi÷a hoÆc mét ngãn nhÉn 10% MÊt  2 ®èt 2 vµ 3 08% MÊt ®èt 3 04% 15. MÊt hoµn toµn mét ngãn ót vµ ®èt bµn MÊt c¶ ngãn ót MÊt 2 ®èt 2 vµ 3 MÊt ®èt 3 16. Cøng khíp b¶ vai 25%
 10. 10 17. Cøng khíp khuûu tay 18. Cøng khíp cæ tay 25% 19. G∙y tay can lÖch hoÆc mÊt x¬ng lµm chi  25% ng¾n   trªn 3 cm vµ chøc n¨ng quay sÊp ngöa  h¹n chÕ hoÆc t¹o thµnh khíp gi¶ 25% 20.   G∙y   x¬ng   c¸nh   tay   ë   cæ   gi¶i   phÉu,   can  xÊu, h¹n chÕ cö ®éng khíp vai 35% 21. G∙y x¬ng c¸nh tay     ­ Can tèt, cö ®éng  15% b×nh thêng 25%                    ­ Can xÊu, teo c¬ 12% 22. G∙y 2 x¬ng c¼ng tay 10% 23. G∙y 1 x¬ng quay hoÆc trô 25% 24. Khíp gi¶ 2 x¬ng 15% 25. Khíp gi¶ 1 x¬ng 10% 26. G∙y ®Çu díi x¬ng quay 08% 27. G∙y mám tr©m quay hoÆc trô 10% 28. G∙y x¬ng cæ tay 08% 29. G∙y x¬ng ®èt bµn  08% 30. G∙y x¬ng ®ßn:    ­ Can tèt 18% ­ Can xÊu, cøng vai 30% ­ Cã chÌn Ðp thÇn kinh mò 10% 31. G∙y x¬ng b¶ vai: ­ G∙y vì, khuyÕt phÇn  th©n x¬ng 17% ­ G∙y vì ngµnh ngang 30% ­ G∙y vì phÇn khíp vai 03% 32. G∙y x¬ng ngãn tay  II. Chi díi 33. MÊt 1 ch©n tõ h¸ng xuèng (th¸o khíp h¸ng  75% 1 ®ïi) 70% 34. C¾t côt 1 ®ïi: 1/3 trªn 55%                              1/3 gi÷a hoÆc   60% díi 55% 35. C¾t côt 1 ch©n tõ gèi xuèng  (th¸o khíp  gèi) 35% 36. Th¸o khíp cæ ch©n hoÆc mÊt 1 bµn ch©n 35% 37. MÊt x¬ng sªn 35% 38. MÊt x¬ng gãt 20%
 11. 11 39.   MÊt   ®o¹n   x¬ng   chµy,   m¸c   g©y   khíp   gi¶  10% c¼ng ch©n 15% 40. MÊt ®o¹n x¬ng m¸c 45% 41. MÊt m¾t c¸ ch©n:  ­ M¾t c¸ ngoµi 38% ­ M¾t c¸ trong 35% 42. MÊt c¶ 5 ngãn ch©n  25% 43. MÊt 4 ngãn c¶ ngãn c¸i 30% 44. MÊt 4 ngãn trõ ngãn c¸i  20% 45. MÊt 3 ngãn, 3­4­5 15% 46. MÊt 3 ngãn, 1­2­3 10% 47. MÊt 1 ngãn c¸i vµ ngãn 2 08% 48. MÊt 1 ngãn c¸i  45% 49. MÊt 1 ngãn ngoµi ngãn c¸i 30% 50. MÊt 1 ®èt ngãn c¸i 51. Cøng khíp h¸ng  45% 52. Cøng khíp gèi 53. MÊt phÇn lín x¬ng b¸nh chÌ   vµ giíi h¹n  40% nhiÒu kh¶ n¨ng duçi c¼ng ch©n trªn ®ïi 35% 54. G∙y ch©n can lÖch hoÆc mÊt x¬ng lµm ng¾n  35% chi  25% ­ Ýt nhÊt 5 cm ­ tõ 3 ­ 5 cm 20% 55. LiÖt hoµn toµn d©y thÇn kinh h«ng khoeo  ngoµi  30% 56. LiÖt hoµn toµn d©y thÇn kinh h«ng khoeo  trong 57. G∙y x¬ng ®ïi 1/3 gi÷a hoÆc díi ­ Can tèt 25% ­   Can   xÊu,   trôc   lÖch,   ch©n   d¹ng  35% hoÆc khÐp, teo c¬       45%           (Trêng   hîp   ph¶i   mæ   ®îc  thanh to¸n møc tèi ®a) 20% 58. G∙y 1/3 trªn hay cæ x¬ng ®ïi (Trêng hîp  15% mæ ®îc thanh to¸n tèi ®a) 15% ­ Can tèt, trôc th¼ng  10% ­   Can   xÊu,   ch©n   vÑo,   ®i   ®au,   teo  15% c¬ 10%
 12. 12 59. Khíp gi¶ cæ x¬ng ®ïi 25% 60. G∙y 2 x¬ng c¼ng ch©n (chµy + m¸c) 15% 61. G∙y x¬ng chµy 07% 62. G∙y ®o¹n m©m chµy 15% 63. G∙y x¬ng m¸c 15% 64. §øt g©n b¸nh chÌ 04% 65.   Vì   x¬ng   b¸nh   chÌ   (trêng   hîp   mæ   thanh  25% to¸n tèi ®a) 25% 66. Vì x¬ng b¸nh chÌ bÞ cøng khíp gçi hoÆc  20% teo c¬ tø ®Èu  40% 67. §øt g©n Achille (®∙ nèi l¹i) 10% 68. G∙y x¬ng ®èt bµn  25% 69. Vì x¬ng gãt 70. G∙y x¬ng thuyÒn 71. G∙y x¬ng ngãn ch©n  72. G∙y ngµnh ngang x¬ng mu 73. G∙y ô ngåi 74. G∙y x¬ng c¸nh chËu 1 bªn 75. G∙y x¬ng chËu 2 bªn, mÐo x¬ng chËu  76. G∙y x¬ng cïng:  ­ kh«ng rèi lo¹n c¬ trßn                          ­   cã   rèi   lo¹n   c¬  trßn III. cét sèng 77. C¾t bá cung sau:  ­ cña 1 ®èt sèng 35 %                               ­   cña   2   –   3  45 % ®èt sèng trë lªn 30 % 78. G∙y xÑp th©n 1 ®èt sèng (kh«ng liÖt tuû) 45 % 79. G∙y xÑp th©n   2 ®èt sèng trë lªn (kh«ng  10 % liÖt tuû) 25 % 80. G∙y vì mám gai hoÆc mám bªn:  ­   cña   1  ®èt sèng ­   cña   2   –   3   ®èt  sèng IV. sä n∙o 81.   KhuyÕt   x¬ng   sä   (cha   cã   biÓu   hiÖn   thÇn  kinh, t©m thÇn) 25 % + §êng kÝnh díi 6 cm 40 %
 13. 13 + §êng kÝnh tõ 6 – 10 cm 50 % + §êng kÝnh trªn 10 cm 82.   Rèi   lo¹n   ng«n   ng÷   do   ¶nh   hëng   cña   vÕt  30 % th¬ng ®¹i n∙o                             60 % + Nãi ngäng,  nãi l½p khã kh¨n ¶nh hëng ®Õn  giao tiÕp 55 % + Kh«ng nãi ®îc do tæn h¹i vïng Broca 45 % + MÊt kh¶ n¨ng giao dÞch b»ng ch÷ viÕt (m¾t  nhËn   biÕt   vÒ   ng«n   ng÷   do   tæn   h¹i   vïng  40 % Wernicke 30 % 83. Lét da ®Çu toµn bé (1 phÇn theo tØ lÖ) 50 % 84. VÕt th¬ng sä n∙o hë: + X¬ng bÞ nøt r¹n 20 % + Lón x¬ng sä  30 % + NhiÒu m¶nh x¬ng ®i s©u vµo n∙o 40 % 85. ChÊn th¬ng sä n∙o kÝn +   Vì   vßm   sä   (®êng   r¹n   nøt   thêng,   lâm   hoÆc  lón x¬ng) 08 % + Vì x¬ng lan xuèng nÒn sä kh«ng cã liÖt d©y  40 % thÇn kinh ë nÒn sä 50 % +   Vì   x¬ng   lan   xuèng   nÒn   sä,   liÖt   d©y   thÇn  kinh ë nÒn sä  40 % 86. ChÊn th¬ng n∙o 30 % + ChÊn ®éng n∙o + Phï n∙o + GiËp n∙o, dÑp n∙o + Ch¶y m¸u khoang díi nhÖn +   M¸u   tô   trong   sä   (ngoµi   mµng   cøng,   trong  mµng cøng, trong n∙o) V. lång ngùc 87. C¾t bá 1 ­ 2 x¬ng sên 15 % 88. C¾t bá tõ 3 x¬ng sên trë lªn 25 % 89. C¾t bá ®o¹n mçi x¬ng sên  08 % 90. G∙y 1 ­ 2 x¬ng sên  07 % 91. G∙y 3 x¬ng sên trë lªn 15 % 92.   G∙y   x¬ng   øc   ®¬n   thuÇn   (chøc   n¨ng   ph©n  15 % tim vµ h« hÊp b×nh thêng)
 14. 14 93. MΠhoÆc r¹n x¬ng øc 10 % 94. C¾t toµn bé mét bªn phæi  70 % 95. C¾t nhiÒu thuú phæi ë 2 bªn , DTS gi¶m  65 % trªn 50% 50 % 96. C¾t nhiÒu thuú phæi ë 1 bªn 35 % 97. C¾t 1 thuú phæi 05 % 98. Trµn dÞch, khÝ, m¸u mµng phæi (chØ chäc  20 % hót ®¬n  thuÇn) 99. Trµn khÝ, m¸u mµng phæi (ph¶i dÉn lu mæ  50 % cÇm m¸u) 100. Tæn th¬ng c¸c van tim, v¸ch tim do chÊn  th¬ng (cha suy tim) 60 % 101. Kh©u mµng ngoµi tim: 35 % + PhÉu thuËt kÕt qu¶ h¹n chÕ + PhÉu thuËt kÕt qu¶ tèt VI. bông 102. C¾t toµn bé d¹ dµy 75 % 103. C¾t ®o¹n d¹ dµy 50 % 104. C¾t gÇn hÕt ruét non (cßn l¹i díi 1 m) 75 % 105. C¾t ®o¹n ruét non  40 % 106. C¾t toµn bé ®¹i trµng 75 % 107. C¾t ®o¹n ®¹i trµng 50 % 108. C¾t bá gan ph¶i ®¬n thuÇn 70 % 109. C¾t bá gan tr¸i ®¬n thuÇn 60 % 110. C¾t ph©n thuú gan, tuú vÞ trÝ, sè lîng  40 % vµ kÕt qu¶ phÉu thuËt 45 % 111. C¾t bá tói mËt 40 % 112. C¾t bá l¸ l¸ch 60 % 113. C¾t bá ®u«i tôy, l¸ch 25 % 114. Kh©u lç thñng d¹ dµy 30 % 115.Kh©u lç thñng ruét non  30 % 116. Kh©u lç thñng ®¹i trµng 35 % 117. §ông rËp gan, kh©u gan 25 % 118. Kh©u vá l¸ l¸ch 30 % 119. Kh©u tôy VII. C¬ quan tiÕt niÖu, sinh dôc
 15. 15 120. C¾t bá 1 thËn, thËn cßn l¹i b×nh thêng 50 % 121. C¾t bá 1 thËn, thËn cßn l¹i bÞ tæn th­ 70 % ¬ng hoÆc bÖnh lý 30 % 122. C¾t 1 phÇn thËn tr¸i hoÆc ph¶i  123. ChÊn th¬ng thËn  04 % + NhÑ (kh«ng  ph¶i xö lý ®Æc hiÖu, theo dâi  10 % díi 5 ngµy) 47 % + Trung b×nh (ph¶i dïng thuèc ®Æc trÞ, theo  dâi trªn 5 ngµy) 27 % +   NÆng   (cã   ®ông   dËp,   ph¶i   can   thiÖp   ngo¹i  70 % khoa) 30 % 124. C¾t 1 phÇn bµng quang 125. Mæ th«ng bµng quang vÜnh viÔn 70 % 126. Kh©u lç thñng bµng quang 55 % 127. MÊt d¬ng vËt vµ 2 tinh hoµn ë ngêi 35 % + Díi 55 tuæi cha cã con + Díi 55 tuæi cã con råi 60 % + Trªn 55 tuæi  30 % 128.   C¾t   bá   d¹   con   vµ   buång   trøng   1   bªn   ë  25 % ngêi 20 % + Díi 45 tuæi cha cã con 45 % + Díi 45 tuæi cã con råi 15 % + Trªn 45 tuæi 30 % 129. C¾t vó ë n÷ díi 45 tuæi: + 1 bªn     + 2 bªn                            trªn 45 tuæi:  +  1 bªn                          + 2 bªn VIII. m¾t 130. MÊt hoÆc mï hoµn toµn 1 m¾t  + Kh«ng l¾p ®îc m¾t gi¶  55 % + L¾p ®îc m¾t gi¶  50 % 131. Mét m¾t thÞ lùc cßn ®Õn 1/10 30 % 132. Mét m¾t thÞ lùc cßn tõ 2/10 ®Õn 4/10 12 % 133. Mét m¾t thÞ lùc cßn tõ 5/10 ®Õn 7/10 07 %
 16. 16 IX. tai ­ mòi – häng 134. §iÕc 2 tai: Hoµn toµn kh«ng phôc håi ®­ 75 % îc 60 %   +   NÆng   (Nãi   to   hoÆc   thÐt   vµo   tai   cßn  35 % nghe ) 15 % + Võa (Nãi to 1­2 m cßn nghe ) 30 % + NhÑ (Nãi to 2 – 4 m cßn nghe) 15 % 135. §iÕc 1 tai: Hoµn toµn kh«ng phôc håi ®­ îc 08 % + Võa  20 % + NhÑ 10 % 136. MÊt vµnh tai 2 bªn 20 % 137. MÊt vµnh tai 1 bªn 18 % 138. SÑo róm vµnh tai, chÝt hÑp èng tai 20 % 139. MÊt mòi, biÕn d¹ng mòi 140.   VÕt   th¬ng   häng   sÑo   hÑp   ¶nh   hëng   ®Õn  nuèt X. r¨ng – hµm –mÆt 141.  MÊt 1 phÇn x¬ng hµm trªn vµ 1 phÇn x¬ng  hµm díi tõ cµnh cao trë xuèng: + Kh¸c bªn 80 % + Cïng bªn 70 % 142. MÊt toµn bé x¬ng hµm trªn hoÆc díi  70 % 143. MÊt 1 phÇn x¬ng hµm trªn hoÆc 1 phÇn x­ ¬ng hµm díi (tõ 1/3 ®Õn 1/ 2 bÞ mÊt) tõ cµnh  35 % cao trë xuèng 144.   G∙y   x¬ng   hµm   trªn   vµ   hµm   díi   can   xÊu  30 % g©y sai khíp c¾n nhai, ¨n khã 145. G∙y x¬ng gß m¸, cung tiÕp x¬ng hµm trªn  15 % hoÆc x¬ng hµm díi g©y rèi lo¹n nhÑ khíp c¾n  20 % vµ chøc n¨ng nhai. 30 % 146.   Khíp   hµm   gi¶   do   kh«ng   liÒn   x¬ng   hay  khuyÕt x¬ng 15 % 147. MÊt r¨ng:    + Trªn 8 c¸i kh«ng l¾p  08 % ®îc r¨ng gi¶  05 % + Tõ 5 – 7 r¨ng 75 %  + Tõ 3 – 4 r¨ng %  + Tõ 1 – 2 r¨ng 15 %
 17. 17 148. MÊt 3/4 lìi cßn gèc lìi (tõ ®êng gai V  10 % trë ra)  149. MÊt 2/3 lìi tõ ®Çu lìi  150. MÊt 1/3 lìi ¶nh hëng ®Õn ph¸t ©m 151. MÊt 1 phÇn nhá lìi (díi 1/3) ¶nh hëng  ®Õn ph¸t ©m XI. vÕt th¬ng phÇn mÒm, báng 152. VÕt th¬ng phÇn mÒm (VTPM) g©y ®au, r¸t,  tª, co kÐo, ¶nh hëng ®Õn g©n, c¬, m¹ch m¸u  12 % lín, thÇn kinh 35 % 153. VTPM ë ngùc, bông ¶nh hëng ®Õn h« hÊp 154. VTPM ®Ó l¹i sÑo x¬ cøng lµm biÕn d¹ng  40 % m¾t g©y trë ng¹i ®Õn ¨n, nhai vµ cö ®éng cæ 155. VTPM khuyÕt hæng lín ë chung quanh hèc  50 % miÖng,   vÕt   th¬ng   m«i   vµ   m¸   ¶nh   hëng   nhiÒu  20 % ®Õn ¨n uèng. 156. MÊt 1 phÇn hµm Õch lµm th«ng gi÷a mòi  vµ miÖng  05 % 157. Báng n«ng (®é I, ®é II)  10 % + DiÖn tÝch díi 5 cm 15 % + DiÖn tÝch tõ 5 –15% + DiÖn tÝch trªn 15% 20 % 158. Báng s©u (®é III, ®é IV, ®é V) 35 % + DiÖn tÝch díi 5% 60 % + DiÖn tÝch tõ 5­15% + DiÖn tÝch trªn 15% Nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt: Trêng hîp bÞ dÝnh c¸c khíp ngãn tay (trõ ngãn c¸i vµ  ngãn   trá)   vµ   c¸c   khíp   ngãn   ch©n   (trõ   ngãn   c¸i)   th×   sè  tiÒn båi thêng chØ b»ng 50% sè tiÒn båi thêng  quy  ®Þnh  trong trêng hîp côt ngãn ®ã. Trêng   hîp   mÊt   h¼n   chøc   n¨ng   cña   tõng   bé   phËn   hoÆc  háng vÜnh viÔn chi ®îc coi nh  mÊt tõng bé phËn ®ã hoÆc  mÊt chi. Trong   trêng   hîp   tríc   khi   x¶y   ra   tai   n¹n,   ngêi   lao  ®éng chØ cã mét m¾t vµ nay mÊt nèt m¾t lµnh cßn l¹i th×  ®îc coi lµ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng vÜnh viÔn trªn 81%.  Nh÷ng trêng hîp suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng kh«ng ®îc  liÖt kª trong  B¶ng  båi thêng  b¶o  hiÓm  sÏ ®îc båi thêng 
 18. 18 theo tØ lÖ trªn c¬ së so s¸nh tÝnh nghiªm träng cña nã  víi nh÷ng trêng hîp kh¸c cã trong B¶ng båi thêng. Trêng  hîp doanh  nghiÖp  b¶o hiÓm  kh«ng  x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ båi  thêng, viÖc båi thêng sÏ ®îc c¨n cø vµo kÕt luËn cña Héi  ®ång gi¸m ®Þnh y khoa.
 19. 19 Phô lôc 2 BiÓu phÝ b¶o hiÓm 1. BiÓu phÝ b¶o hiÓm n¨m: PhÝ b¶o hiÓm Lo¹i nghÒ nghiÖp (Tû lÖ % trªn 30 th¸ng tiÒn l¬ng) Lo¹i 1 0,42 Lo¹i 2 0,51 Lo¹i 3 0,62 Lo¹i 4 0,72 2. BiÓu phÝ b¶o hiÓm ng¾n h¹n: Thêi h¹n b¶o hiÓm PhÝ b¶o hiÓm (Tû lÖ % trªn phÝ b¶o hiÓm n¨m) §Õn 3 th¸ng 40% Tõ trªn 3 th¸ng ®Õn 6  60% th¸ng Tõ trªn 6 th¸ng ®Õn 9  80% th¸ng Trªn 9 th¸ng 100% 3. Ph©n lo¹i nghÒ nghiÖp: Lo¹i 1: Lao ®éng gi¸n tiÕp, lµm viÖc chñ yÕu trong  v¨n phßng,  bµn giÊy hoÆc nh÷ng  c«ng viÖc t¬ng  tù Ýt ®i  l¹i kh¸c. VÝ dô: kÕ to¸n, nh©n viªn hµnh chÝnh…  Lo¹i 2: NghÒ nghiÖp kh«ng ph¶i lao ®éng ch©n tay nh­ ng cã møc ®é rñi ro lín h¬n lo¹i 1, ®ßi hái ph¶i ®i l¹i  nhiÒu hoÆc bao gåm c¶ lao ®éng ch©n tay nhng kh«ng thêng  xuyªn vµ lao ®éng ch©n tay nhÑ. VÝ dô: kü s d©n dông, c¸n  bé qu¶n lý thêng xuyªn ®Õn c«ng trêng… Lo¹i 3: Nh÷ng nghÒ mµ c«ng viÖc chñ yÕu lµ lao ®éng  ch©n tay vµ nh÷ng c«ng viÖc cã møc ®é rñi ro cao h¬n lo¹i  2. VÝ dô: kü s c¬ khÝ, kü s ®iÖn, c«ng nh©n lµm viÖc trªn  c«ng trêng… Lo¹i   4:   Nh÷ng   ngµnh   nghÒ   nguy   hiÓm,   dÔ   x¶y   ra   tai  n¹n vµ kh«ng ®îc quy ®Þnh ë ba lo¹i nghÒ nghiÖp trªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản