Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi một phần nội dung Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 14/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 06 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V S A I M T PH N N I DUNG QUY T NNH S 68/2008/Q -UBND NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ V M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Thông tư s 45/2006/TT-BTC c a B Tài chính ngày 25 tháng 5 năm 2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v Phí và l phí; Căn c Ngh quy t s 17/2008/NQ-H ND ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c i u ch nh, b sung m t s m c thu phí, l phí t i Ngh quy t s 04/2006/NQ- H ND ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph C n Thơ v vi c i u ch nh, b sung m t s m c thu phí, l phí t i Ngh quy t s 83/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 12 năm 2006 c a H i ng nhân dân thành ph v vi c quy t nh danh m c và m c thu phí, l phí; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp và Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i o n 1, o n 2, kho n 5, M c A Bi u M c thu l phí ăng ký h t ch ban hành kèm theo Quy t nh s 68/2008/Q -UBND ngày 15 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v m c thu l phí ăng ký h t ch, như sau: Thay i, c i chính h t ch cho ngư i t 14 tu i tr lên; xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính cho m i trư ng h p, không phân bi t tu i ( y ban nhân dân các qu n, huy n) - m c thu là 25.000 ng/trư ng h p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày và ăng báo C n Thơ ch m nh t là 05 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c s , th trư ng các cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n và các ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - VP CP (HN - TP. HCM); - B Tư pháp (C c KTVB); - B Tài chính;
  2. - B Công an; Tr n Thanh M n - TT. Thành y; - TT. H ND thành ph ; - UBMTTQVN và các oàn th thành ph ; - TV UBND thành ph (1A,B,C,D,E); - VP oàn BQH và H ND thành ph ; - S , ban, ngành thành ph ; - UBND qu n, huy n; - UBND xã, phư ng, th tr n; - Kho b c Nhà nư c C n Thơ; - Cơ quan báo, ài; - Báo C n Thơ; - Website Chính ph ; - VP UBND thành ph (3B); - TT Công báo; - Lưu VT. ATin140
Đồng bộ tài khoản