intTypePromotion=1

Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  140/1998/Q§­T T g  n g µ y  01 th¸ng 8 n¨ m   1998 v Ò  vi Ö c  hª  u y Ö t d a n h  s¸ch  p d c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc c æ   h Ç n   ã a n¨ m  1998 n p h Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m  1998   cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn; tycæ ph Theo    Þ  ña  é  ëng    é; Chñ  Þch  y  ®Ò ngh c B tr c¸cB   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng; Chñ   Þch  éi ®ång  ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ c¸c Tæng  tr     c«ng    ty Nhµ  íc, n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  duy danh s¸ch    c¸c doanh nghiÖp  µ   íc tiÕn  µnh  Nh n   h cæ   Çn  ãa  ph h trongn¨m    1998  (danh  s¸ch kÌm    theo). §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   t   k Bé   ëng    é,  ñ  ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan ngang  é,  ñ   Þch  y  B Ch t ñ ban  ©n   nh d©n    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång    ph tr     ¬  t H  qu¶n  Þ tr   c¸c Tæng    c«ng    µ   ícvµ  tyNh n   Gi¸m  c    ®è c¸c doanh nghiÖp  µ   íccã      Nh n   tªntrªn chÞu  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ   íc n  ti Õ n  µ n h  c æ  p h Ç n  h o¸ n¨ m  1998 h T æ n g  s è : 1 78 D N A. C¸c B é : 58 D N I.Bé     Giao  th«ng  Ën    V t¶i:10 1.C«ng      Ên  ©y  ùng    tyT v x d c«ng  ×nh ® êng  û 2 tr   thu   2.C«ng    Ën    µ  Õp  ì® êng  û néi®Þa   tyV t¶i x v d  thu     3.C«ng    lÞch vµ  Õp thÞ    tyDu    ti   giao th«ng  Ën    v t¶i 4.Nhµ     m¸y  öa  ÷a  ¬ng  Ön thuû C Ç n   ¬ s ch ph ti     Th 5.C«ng    ©y  ¾p    tyX l c«ng  ×nh tr 6.C«ng    ©y  ùng  µ  Þch  ô    tyX d vd v tæng  îp h
  2. 2 7.C«ng    îp      ng  ícngoµi   tyH t¸clao®é n     8.C«ng    Ën      tyV t¶is«ng  Ón    ×nh bi Th¸iB 9.C«ng      Ên  ÕtkÕ     tyT v thi   c«ng  ×nh 625 tr   10.C«ng    Þch  ô  Ën    µiGßn   tyD v v t¶i  S II  é   . N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttriÓn    n«ng  th«n:20   1.XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ¹t®iÒu Ch bi h   2.Nhµ     m¸y  ùc  È m   ÊtkhÈu  ü   ©u Th ph xu   M Ch 3.C«ng    êng    ty® Lam   ¬n S 4.C«ng    öa  ÷a  ¬  Ý  ¾p    ×nh  Öu   tys ch c kh l r¸pB Tri 5.Ph ©n  ëng    x Nha  b¸nh  Ño  k (C«ng    êng    µ) ty® BiªnHo 6.XÝ     nghiÖp    Xi m¨ng  è  ¹ BH 7.C«ng    ÌKim    tych   Anh  8.C«ng    ÌSµiGßn   tych     9.C«ng      tyMay  ÊtkhÈu  xu   10.Kh¸ch  ¹n Ph¬ng    s  Mai 11.Trung  ©m  Ën    µ  Þch  ô  Ën    t V t¶i d v v v t¶i 12.C«ng    Ý a   êng  Ngµ     tym ® La  13.C«ng    åih¬iViÖtNam   tyn       14.XÝ     nghiÖp  îc,vËttthó y d        15.C«ng    ©y  ùng  µ  îp t¸clao®éng   tyX d vh     16.C«ng    ö  ïngViÖtNam     tyKh tr     17.C«ng      tyB¶o  Ö   ùc vËtII v th     18.C«ng    èng  û  È m   tyGi Thu C 19.C«ng      tyB¸nh  Ño    ©u k H¶i Ch 20.C«ng    íthiÖu vµ    ô s¶n  È m   tygi   i   tiªuth   ph II   é   IB C«ng  . nghiÖp:  6 1.C«ng    SµiGßn   tyDa    2.Nhµ     m¸y  ùa  ©n  ån nh V § 3.Nhµ     m¸y  û tinhGß   Êp thu     V 4.Nhµ     m¸y  ÷a  s Dielaxthuéc C«ng    ÷a     tys 5.Nhµ     m¸y  ×     Òn B×nh  ©y  éc C«ng    ü  Ö   ùc phÈ m M ¨n li   T thu   tyK ngh th   6.XÝ     nghiÖp  ¬   Ý  C kh Bao  ×  Ç u   bC Tre
  3. 3 I V. B é   © y   ù n g:    X d 11 1.C«ng    ¾p    tyl m¸y  iÖn  ícvµ  ©y  ùng ® n  x d 2.C«ng    t«ng BiªnHoµ   tybª     3.Chi nh¸nh  ËttQu¶ng     v    Ninh  (C«ng    Ët   ÕtbÞ  tyV tthi   s«ng  µ) § 4.C«ng    ¾p    tyl m¸y  µ  ©y  ùng  vx d 69.3 5.C«ng    Ëttvµ    tyv    s¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng  xu       d §«ng  Anh 6.C«ng    ¬   Ý  ©y  ùng  è    tyC kh x d s5 7.C«ng    ¬  ívµ  ¾p    tyc gi   l m¸y i 8.X ëng    bao  ×  ©n  µ b Xu Ho 9.Nhµ     m¸y  ¹ch Th¹ch Bµn   g    ­Gia  © m L 10.Nhµ     m¸y  s¶n  ÊtTÊ m   îpxµ  å  ¹ch  xu   l  g B §»ng     ­H¶i Phßng 11.Ph ©n  ëng    x s¶n  ÊtSø  Ö   xu   v sinhViÖtTr×.     V.  é   ¬ng  ¹i:7 B Th m  1.C«ng    ÕtbÞ  ¬ng  ¹i   tythi   Th m 2.C«ng    Þch  ô  Çu   ícngoµi   tyd v§ tn   3.XÝ     nghiÖp  èil vËttvµ  §  u     gom   µng h 4.XÝ     nghiÖp  Ët  Öu x©y  ùng  µ  V li   d v trangtrÝnéithÊt     5.XÝ     nghiÖp  å  ç  ãng  Çn §gS th 6.Trung  ©m  ¬ng  ¹ivµ      t Th m   DV qu¶ng    éichî c¸o h   7.XÝ     nghiÖp  Ön  ö §i t VI.Bé   ñy    Th s¶n: 2   1.Nhµ     m¸y  å  ép  ¹  § h H Long 2.C«ng    ü  Ö   ¹nh   tyK ngh l VII.  Tæng   ôc    Þch:2  c Du l   1.Kh¸ch  ¹n Ph¬ng    s  §«ng 2.Kh¸ch  ¹n Th¸iB×nh  ¬ng   s    D B. C¸c  æ n g  c«ng ty 91: 26 D N T I.Tæng     C«ng    m¨ng  Öt  ty Xi  Vi Nam:  2 1.Ph ©n  ëng    x may  bao  éc C«ng      thu   tyXi m¨ng  µng  ¹ch Ho Th 2.Ph ©n  ëng    x may  bao  éc C«ng      thu   tyxim¨ng  BØm   ¬n. S
  4. 4 II  . Tæng   c«ng    µng    Öt  ty H h¶i Vi Nam:  4 1. X Ý     nghiÖp  giao  Ën  Ën  nh v chuyÓn containerquèc  Õ  éc    t thu C«ng    ty ContainerphÝa  ¾ c   B 2.XÝ     nghiÖp  ContainerSµiGßn  éc C«ng       thu   tyContainerphÝa    Nam 3.C«ng    Ën    Ón    thuéc C«ng    Ën    ÖtNam   tyV t¶ibi H¶i¢u    tyV t¶iVi   4.C«ng    îp      ng  íi ícngoµi   tyH t¸clao®é v    n II   ITæng   . C«ng    Ön  ùc  Öt  ty §i l Vi Nam: 2 1.XÝ     nghiÖp  Ön  ¬  éc C«ng    iÖn  ùcthµnh  è  å   Ý   §i c thu   ty® l  ph H Ch Minh 2.XÝ     nghiÖp  ©y  ¾p  iÖn  éc C«ng    Ön  ùc2 X l® thu   ty§i l   IV.Tæng     C«ng    Ðp:  ty Th 2 1.XÝ     nghiÖp  kinhdoanh  Þch  ô  µ  Õp  ìvËtt   d vvx d    2.Kh¸ch  ¹n Kú  ång   s  § V.  Tæng   C«ng    Öt  ty D may:  3  1.C«ng      tymay  ¬ng  Ph §«ng 2.C«ng      tymay  ×nh  B Minh 3.Nhµ     m¸y  îi s  Kh¸nh  éi thuéc C«ng    Öt  µnh  H    tyd Th C«ng VI.Tæng     c«ng    ty ho¸  Êt  Öt  ch Vi Nam:  2 1.C«ng    Ý    tykh c«ng  nghiÖp 2.XÝ     nghiÖp  õm èi  ö  ïng tr   kh tr VII.  Tæng   c«ng    Êy: 1  ty Gi   1.C«ng    Êy ViÔn    tygi   §«ng VIII Tæng     . c«ng    ty cao  ViÖt  su  Nam:  1 1.C«ng      tyCao  §ång  ó su  Ph IX.Tæng     c«ng    µ  ty c phª  Öt  Vi Nam:  4 1.C«ng        tythic«ng  ¬  ívµ  ©y  ùng c gi   x d i 2.C«ng    ©y  ùng    tyX d giao th«ng  û lî333   thu     i 3.C«ng      tykhaihoang  µ  ©y  ùng    vx d giao th«ng  û lî   thu   i 4.XÝ     nghiÖp  ©y  ùng  X d giao th«ng  û lî .   thu   i
  5. 5 X.  Tæng   c«ng    u  Ýnh  Ôn  ty B ch vi th«ng  Öt  Vi Nam:  3 1.C«ng    Ët  Öu x©y  ùng  u  iÖn   tyV li   d B® 2.C«ng    ©y  ùng  u  iÖn   tyx d B® 3.Trung  ©m    t s¶n  ÊtthiÕtbÞ  iÖn  ¹i xu    ® tho   (C«ng    ®iÖn  ¹i tyTB  tho ) XI.Tæng     c«ng    ty than  Öt  Vi Nam:  2 1.C«ng    ÊtnhËp  Èu  îp t¸cQuèc  Õ    tyxu   kh h     t (CONIMEX) 2.C«ng      tyøng  ông    äc  d tinh C«ng  Ö   ngh cao. C. C¸c ® Þ a  ph ¬ ng: 94  N D I.Thµnh  è  µ   éi:31   ph H N   1.C«ng    Õ   Õn  µng    tyCh bi h n«ng  s¶n  §«ng  Anh 2.XÝ     nghiÖp  s¶n  ÊtV Ët  Öu x©y  ùng  xu   li   d §«ng  Anh 3.C«ng    Du  Þch Hµ   éi   tyxe  l   N 4.C«ng    Ën    µnh    tyv t¶i h kh¸ch phÝa  ¾c    B 5.C«ng    Ën    µ  Þch  ô  µng    tyv t¶i d v vh ho¸ 6.C«ng    Ën    Ón  µ   éi   tyv t¶i bi H N   7.C«ng    ¬   iÖn    tyC ® c«ng  ×nh tr 8.C«ng      iÓnc«ng    typh¸ttr   nghiÖp 9.XÝ     nghiÖp  Ýtgç v  10.C«ng    ¬ng  ¹itæng  îp Sãc  ¬n   tyTh m  h  S 11.C«ng        tythu mua  µng  ÊtkhÈu  ãc  ¬n h xu   SS 12.C«ng      èng  Þch  ô  lÞch   ty¨n u d v du    13.C«ng    ©y  ùng  µ    tyx d v kinhdoanh  µ  ãc  ¬n   nh S S 14.C«ng      tykinhdoanh    tæng  îp h 15.C«ng      èng  Þch  ô    ty¨n u d v Sophia 16.C«ng      èng  Þch  ô  µng  Òn   ty¨n u d v Tr Ti 17.C«ng    Þch  ô  ¬ng  ¹iHoµn  Õ m   tyd v th m  Ki 18.C«ng    ÊtnhËp  Èu  µn  Õ m   tyxu   kh Ho Ki 19.C«ng    Þch  ô  èng    tyd v§ §a  20.C«ng    Þch  ô  lÞch TrÇn  ý    tyd v du    Qu C¸p 21.C«ng      tys¶n  Êtkinhdoanh  ÊtnhËp  Èu  èng  xu     xu   kh § §a 22.XÝ     nghiÖp  s¶n  ÊtV Ët  Öu §iÖn  ö(C«ng    iÖn  öHµ   éi) xu   li   t  ty® t  N 23.C«ng    Çu   ©y  ùng    ty§ tx d kinh doanh  µ  õ    nh T Liªm 24.C«ng      tys¶n  ÊtdÞch  ô  µng  ÊtkhÈu xu   vh xu  
  6. 6 25.C«ng      èng    ty¨n u kh¸ch s¹n Gia  © m    L 26.C«ng    ¬  ín«ng    tyc gi  i nghiÖp  Gia  © m L 27.C«ng    ÕtkÕ   ©y  ùng  µ   tythi   x d nh 28.C«ng    ©y  ¾p  µ    tyx l v kinh doanh  Ën    v t¶i 29.C«ng    Çu   ©y  ùng  è    ty§ tx d s2 30.C«ng    Þch  ô    èng    µ   ng   tyD v ¨n u Hai B Tr 31.C«ng    ¬ng  ¹itæng  îp Hai Bµ   ng   tyTh m  h     Tr II  µnh  è  å   Ý   . Th ph H Ch Minh:  20 1.C«ng    ü   È m   µiGßn   tyM ph S  2.C«ng    ùa  Thµnh   tynh §«  3.C«ng      tyPhong  Lan  ÊtkhÈu xu   4.XÝ     nghiÖp  èc  qu doanh  Öt íi D l  bao  × b 5.Trung  ©m    t s¶n  Êtkinhdoanh  µng  éc  xu     h m (SAVIMEX) 6.XÝ     nghiÖp  s¶n  ÊtdîcCOVIPHAR   Ën  xu     qu 4 7.C«ng        µ  Þch  ô    tyv¨n ho¸ v d v Tæng  îp quËn  ©n  ×nh h  T B 8.May  ÊtkhÈu  ó    xu   Ph NhuËn 9.XÝ     nghiÖp  ¾t  Ýnh  µiGßn M k S  10.C«ng    ¹ch ngãiLong  ×nh   tyg     B 11.C«ng      tycao  SµiGßn su    12.C«ng    ©y  ùng    tyX d kinhdoanh  µ    nh Gia  Þnh § 13.C«ng    ÊtnhËp  Èu    tyxu   kh YTECO 14.C¶ng  Õ n     B Ngh Ð 15.C«ng    Þch  ô    èng  Ën    tyd v ¨n u Qu 11 16.Nhµ   µng  ång    h § quª 17.C«ng    Þch  ô    tyD v Ho¸  ü   È m m ph 18.C«ng    Çu   ©y  ùng  ×nh    ty§ tx d B Ch¸nh 19.C«ng    îcQu Ën    tyd   10 20.XÝ     nghiÖp  t«ng H¶i ¢u bª     II   IH¶i  . Phßng:  6 1.C«ng    Êy H¶i Phßng   tygi     2.C«ng      ÊtMinh    tyho¸ ch   §øc  3.C«ng      È m     tyho¸ ph S«ng  Ê m C 4.C«ng    Ën      tyV t¶i«t«
  7. 7 5. Cöa  µng  Þch  ô    h d v tæng  îp 135  Ön  h  §i Biªn Phñ    (CtyTh¬ng  ¹iHång    m  Bµng) 6.Nhµ   µng  µng    h Ho Long  (CtydÞch  ô  ¬ng  ¹i­Së  ¬ng  ¹i)   v th m    Th m IV.Thanh    Ho¸:12   1.C«ng      Ên  ©y  ùng   tyT v x d 2.XÝ     nghiÖp  ¹ch Mai  ÷ g  Ch 3.C«ng    ©y  ùng    tyX d C 4.XÝ     nghiÖp  ¹ch Yªn  g  Th¸i 5.XÝ     nghiÖp    ¸  v«i® §«ng  ©n T 6.XÝ     nghiÖp  Êy M ôc  ¬n gi   S 7.C«ng    ©n  ãn    typh b tæng  îp h  8.Nhµ     m¸y  ¬  Ý  c kh giao th«ng   9.Cty   Ên  ©y  ùng    tv x d giao th«ng   10.C«ng    Ën      µng    tyv t¶i h «t« ho¸ 11.C«ng      èng  Þch  ô   ty¨n u d v 12.C«ng      Ên  ©y  ùng  û lî   tyT v x d thu   i V.  ×nh  Þnh:  B § 6 1.C«ng    Ën      ×nh  Þnh   tyV t¶i B «t« § 2.C«ng    û s¶n  ×nh  Þnh   tythu   B § 3.XÝ     nghiÖp  ¬  Ý  c kh Quang  Trung 4.Kh¸ch  ¹n §«ng  ¬ng    s  Ph (C«ng    tyCung  øng  µu biÓn) t  5.C«ng    ©y  ùng  û lîB×nh  Þnh    tyX d thu     i § 6.C«ng    îcvµ    tyD   trang thiÕtbÞ  tÕ     y  VI.§ ¾c  ¾ c:    L 2 1.Kh¸ch  ¹n T ©y    s  Nguyªn 2.C«ng    µ     ícAn   tyC phª Ph   VII. ×nh   B ThuËn:  2 1.Ph ©n  ëng  ícm ¾ m     x n  Phan  Õt Thi 2.Kh¸ch  ¹n Phan  Õt   s  Thi VIII Tuyªn    . Quang:  2 1.C«ng    Ën        tyV t¶i Tuyªn Quang «t«  
  8. 8 2.XÝ     nghiÖp  Õ   Õn  ©m  Ch bi l s¶n  Tuyªn Quang   IX.Hµ   ©y:   T 2 1.C«ng    Ën      µ   ©y   tyV t¶i H T «t« 2.C«ng    Ën    êng    tyv t¶i ® s«ng  µ   ©y HT X.  Ngh Ö   An:  2 1.C«ng    ÷u    tyH NghÞ 2.C«ng    Ën    µnh    tyV t¶ih kh¸ch XI.Qu¶ng    Ninh: 2   1.Kh¸ch  ¹n SuèiM ¬   s    2.C«ng    kh¸ch Qu¶ng    tyxe    Ninh XII.  Qu¶ng  Ng∙i:1   1.XÝ     nghiÖp  ¹ch ngãiPhæ   g    Phong XIII §ång    . Nai:1   1.C«ng    Þch  ô    tyd v tæng  îp §ång  h  Nai XIV.Bµ   Þa   òng  µu:   R ­V T 1 1.C«ng    Ën      tyv t¶i «t« XV.  Kh¸nh  µ:  Ho 1 1.XÝ     nghiÖp    «t« Cam   Ranh XVI.V Ü nh     Long:  1 1.C«ng    Ën      tyv t¶i «t« XVII. ¾ c    B Ninh: 1   1.C«ng    kh¸ch   tyxe  XVIII H¶i  ¬ng:    . D 1 1.D ©y    truyÒn  s¶n  Êtxim¨ng  è  (Nhµ  xu     s 1  m¸y    xim¨ng  Duyªn  Linh).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2