Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn về nội dung, tiêu chí định canh định cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/1999/QĐ-BNN-ĐCĐC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  N « n g  n g hi Ö p  v µ  P h¸t  B tr tri Ó n n« n g  th«n  Sè  140/1999/Q§­B N N­ § C § C  n g µ y  14 th¸ng 10 n¨ m  1999  V Ò   éi d u n g, tiªu n  ch Ý   Þ n h  can h  ® Þ n h  c ® B é   ë ng B é   « ng  nghi Ö p v µ P h¸t tr N  triÓn n«ng th«n  C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 73/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B N«ng   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n; C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 05/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 01  ng 14    n¨m 1998  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi qu¶n  ýc¸cch¬ng  ×nh m ôc    èc  l    tr   tiªuqu gia; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c ¤ng  ôc  ëng  ôc  Þnh  C tr C§ canh  nh    µ  ïng kinh  ®Þ cv v   tÕ  íi m. Q uy Õ t  Þ nh   ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  v Ê n  ® Ò  c h u n g §i Ò u    Õt  nh  µy  1­ Quy ®Þ n quy  nh  éidung  Õn  µnh  Þnh  ®Þ n  ti h § canh  ®Þnh    c (§C§C),vµ    Ý    nh,  ©n  ¹  i t ng §C§C,  ôc  ô      tiªuch x¸c ®Þ ph lo i  î   ®è ph v cho viÖc qu¶n  ý,chØ   o  l  ®¹ c«ng    t¸c§C§C  trong  iÒu  Ön  íi,phï hîp  íit×nh  ® ki m     v  h×nh  ùc tÕ    Òn  óiníctahiÖn  th   ë mi n      nay. §i Ò u  2­ §Þnh canh  nh    lµ m ét  ñ  ¬ng  Ýnh  ®Þ c  ch ch ch s¸ch  íncña  l  §¶ng  µ  µ   íc,lµgi¶iph¸p tÝch  ùc,cã  Öu  v Nh n         c   hi qu¶  nh»m     Õt  Ên    gi¶iquy v ®Ò du canh  c  du  (DCDC);ph¸ttr Ón kinh tÕ    éië  Òn  ói,b¶o  Ö   µinguyªn    i     x∙h   mi n  v t    m«i  êng  ña  t  íc. tr c ®Ê n C«ng    t¸c§C§C   µ s ¾p   Õp  ¹  ©n  , tæ  l  x lid c   chøc  ¹  li s¶n  Êt,x©y  ùng  xu   d n«ng th«n  íi®èi  íibé  Ën  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  m  v   ph ®å bd t  s cßn  èng  s DCDC,  gãp  Çn  óc ®Èy  Õn bé    éi, ñng  è  ninh quèc  ph th   ti   x∙h   c c an    phßng. §i Ò u 3­  ôc    ña  M tiªuc c«ng    t¸c§C§C   µ t¹o ®iÒu  Ön  l    ki cho  é  Ën  b ph ®ång  µo  ©n  éc thiÓu  è  èng    Òn  óicßn  c    õng  ã  µ  , cã  bd t  ss ë mi n  du  ph¸ r c nh ë   ®Êt  ai  ® canh    t¸choÆc   Öc  µm    nh,  vi l æn ®Þ gi¶m  Çn  i  Ìo,gãp  µn  d ®ã ngh   ph b¶o  Ö   õng,b¶o  Ö   vr   v m«i  êng  tr sinhth¸i  .
  2. 2 §i Ò u 4­  Ö m   ô  ña  Nhi v c c«ng    t¸c§C§C   µ vËn  ng, híng  Én, gióp l  ®é   d     ®ì  µ  chøc  ng  µo  v tæ  ®å b cßn  DCDC   µ  nh    du  v ®Þ c canh  ©y  ùng  ¬  ë  x d cs §C§C,    nh  æn ®Þ s¶n  Êt,®êi sèng. xu     §i Ò u    éi dung  ¬  cña  5­ N   c b¶n  c«ng    t¸c§C§C: ­ Hç   î   nh  ¹otliÖu s¶n  Êt æn   nh  ñ  Õu  µ®Êt    tr  ®× gia t      xu   ®Þ (ch y l  canh    t¸c kÓ   ®Êt  c¶  b»ng  µ  t  èc),ph¸ttr Óns¶n  Êt. v ®Ê d    i   xu ­Hç  î ¾p  Õp  ¹d©n  ,x©y  ùng    tr s x l  i c  d n«ng  th«n míi.   ­ Hç   î u    ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt thiÕtyÕu  ôc  ô    tr  ®Ç t x d csv      ph v s¶n  Êt vµ  xu   ®êi sèng.   ­ Ph¸ttr Ón nguån  ©n  ùc t¹  ç,®µo  ¹obåidìng  i  ò  bé  ¬     i   nh l i ch   t    ®é ng c¸n  c së,n©ng    cao  ×nh ®é   Ën  tr   nh thøc vµ  ü    k n¨ng  s¶n  Êtcña  êid©n. xu   ng   §i Ò u  §èit ng  ña  6­   î c c«ng    t¸c§C§C   µ hé    nh  µ  l   gia ®× v th«n,b¶n, x∙      ®ång  µo  ©n  éc thiÓu  è    Òn  ói cßn  canh  c  bd t  s ë mi n  du  du  hoÆc   ∙  nh    ® ®Þ c cßn  canh. du  §i Ò u  ­Nh÷ng  õng÷  7  t  trong quyÕt ®Þnh  îchiÓu        ®  nh sau:   ­ Du     canh  c  µ h×nh  du  l   thøc canh    µ    ókh«ng    nh,  ån  t¸cv c tr   æn ®Þ ngu sèng  ñ  Õu  ùa  µo  ch y d v ph¸  õng  µm  Éy  r l r s¶n  Êt l ng  ùc theo  èibãc  ét xu  ¬ th   l  l  ®Êt,tùcung,tùcÊp.       ­ §Þnh    canh  µ h×nh    c du  l  thøc  ∙    óæn   nh,  ∙  ã  ét  Çn  t  ® c tr   ®Þ ® c m ph ®Ê ®ai canh      nh,  ng  t¸cæn ®Þ nh s¶n  Êt kh«ng      xu   ®ñ ¨n,cßn ph¶i ph¸  õng  µm    r l rÉy. ­ §Þnh    canh  nh    µh×nh  ®Þ cl  thøc canh    µ    ó®∙    nh,  t¸cv c tr   æn ®Þ kh«ng  cßn    õng  µm  Éy,kh«ng  ph¸ r lr  cßn  c,kh«ng  du    cßn  i gi¸ph¹t. ®ã       Trong  ,  é  ®ã h §C§C   ã     Öu s¶n  Êtæn   nh  ñ  Õu  µ®Êt  c ®ñ tli   xu   ®Þ (ch y l  canh    µ  t¸c) th«n,b¶n, v     x∙§C§C  ã    ¬  ë  ËtchÊtthiÕtyÕu  ¶m     c ®ñ c s v       ® b¶o  s¶n  Êtvµ  i sèng. xu   ®ê   ­T  Öu s¶n  Êtæn   nh: (chñ yÕu  µ®Êt    li   xu   ®Þ     l  canh    : t¸c)nh +  éng  íc,ruéng  Ëc  Ru n  b thang,m ¬ng  © m     th canh  s¶n  Êt l ng  ùc æn   xu  ¬ th   ®Þnh  ©u  µi. ld +  Êt trång c©y  §    c«ng  nghiÖp,c©y  Æc     ® s¶n,c©y      ¨n qu¶  ã    Ëp. c thu nh +    á,ao  å      iÓnch¨n nu«i. B∙ic   h ®Ó ph¸ttr     +  õng  µ  t  õng  îcgiao cho  é  R v ®Ê r ®    h kinh doanh,hoÆc       giao kho¸n b¶o      vÖ   ©u  µi. ld +  Êt ë  µ  ên  é. §  v v h ­C¬   ë  ËtchÊtthiÕtyÕu  ôc  ô    sv      ph v s¶n  Êtvµ  i sèng  xu   ®ê   bao  å m: g +  C¸c  c«ng  ×nh   û lînhá  µ  õa  ôc  ô  tr  thu     i v v ph v s¶n  Êtth© m   xu   canh. + C¸c  Õn  êng  tuy ® giao th«ng  éivïng  ÷a c¸c th«n  n  gi     b¶n, x∙ phôc  ô  i     v® l¹   i s¶n  Êt,l th«ng  µng  , xu  u  h ho¸  µ  v cung  øng  Þch  ô  d v cho  ©n  ©n  nh d trong  vïng.
  3. 3 + C¸c c«ng  ×nh   óc  î c«ng  éng   tr ng, líphäc, tr¹m  tÕ, tñ tr ph l i   c nh ê       y      thuèc,c¸c c«ng  ×nh níc sinh ho¹t.   ¶m      tr       .® . b¶o  Öc  äc  µnh, ch÷a  vi h h   bªnh  µ  v n©ng  cao  i sèng        Çn  ña  ©n  ©n. ®ê   v¨n ho¸ tinhth c nh d ­ Ph¸ttr Ón nguån  ©n  ùct¹  ç  µ t¹o®iÒu  Ön    êid©n  ©ng     i   nh l i ch l     ki ®Ó ng   n cao  ×nh    Óu  Õt vÒ   äi  Æt   i  èng    éi.§µo  ¹o,båi dìng  i tr ®é hi bi   m m ®ê s x∙ h   t   ®é   ngò    é  ¬  ë  Õttæ  c¸n b c s bi   chøc  s¶n  Êtvµ  xu   qu¶n  ýx∙héi. l    C h ¬ n g  II N é i d u n g  ti Õ n h µ n h  § Þ n h  c a n h  ® Þ n h  c   §i Ò u  ­Tæ   8   chøc  tuyªntruyÒn  Ën  ng, phæ   Õn  ñ  ¬ng  Ýnh    v ®é   bi ch tr ch s¸ch §C§C   ña  c §¶ng  µ  µ   íc,nh÷ng  v Nh n   kinh nghiÖ m,    ×nh  ùc  Ön  m« h th hi §C§C   èt, y  ¹nh  ¹t®éng  ña    chøc  oµn  Ó  Çn  óng  t  ®È m ho   c c¸ctæ  ® th qu ch nh»m   lµm cho  êid©n  Óu  â vµ  ùnguyÖn  ùc hiÖn  ng   hi r   t   th   §C§C. §i Ò u 9­  Õn  µnh  Ti h kh¶o    ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  s¸t,n ch t h kinh tÕ      éi,   ­ x∙ h   ®Þa   µn  i îng  b ®è t §C§C,  ©y  ùng    §C§C   x d ®Ò ¸n  chung  ña  c tØnh, huyÖn  µ    v dù  §C§C     ï hîp víiph¬ng  íng ph¸ttr Ón chung,víikh¶  ¸n  x∙ ph       h    i      n¨ng  t  ai, ®Ê ®   lao ®éng  ña  õng  a   µn. Trªn c¬  ë    Ëp  Õ   ¹ch  ô  Ó  µng  ý,   ct ®Þ b     s ®ã l k ho c th h qu   n¨m  µ  µih¹n ®Ó   ùc hiÖn. v d     th   §i Ò u  ­ Quy  ¹ch  è  Ý ®Êt  ai,c©y  10   ho b tr   ®  con  ï hîp ®Ó   ph     s¶n  Êt l xu  ­ ¬ng  ùc,trång c©y  th     c«ng nghiÖp, c©y  Æc     ® s¶n, c©y  qu¶, trång vµ    ¨n      kinh   doanh  õng,ph¸ttr Ón ngµnh  Ò   ¶m   r    i   ngh ® b¶o  ã    Ëp    nh  c thu nh æn ®Þ thay thÕ    cho  s¶n  Êtn¬ng  Éy  canh. xu   r du  §i Ò u 11­  ¾ p   Õp  ©n  , x©y  ùng  S x d c  d n«ng th«n  íi.H íng  Én    m  d cho d©n  Õtc¸ch tÝnh    µm    ã  Öu  bi     to¸nl ¨n c hi qu¶,tæ    chøc  ùc hiÖn  th   khuyÕn  n«ng  khuyÕn  ©m,  a  Çn  Õn  é  l ®d ti b khoa  äc  ü  Ëtvµo  h k thu   s¶n  Êt vµ  i  èng, xu   ®ê s   t¹o®iÒu  Ön    ng  µo,hoµ  Ëp  íi ×nh ®é     ki ®Ó ®å b  nh v   tr   chung  trong khu  ùc,gi÷   v   g×n  µ    v ph¸thuy  b¶n  ¾c  ©n  éc. s d t §i Ò u  ­ TiÕn  µnh  ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt thiÕtyÕu  ôc  ô    12   h xd csv      ph v s¶n xuÊtvµ  i sèng,®¶m     ®ê     b¶o  §C§C  Òn  ÷ng. b v §i Ò u 13­  ã   Õ   ¹ch  o  ¹obåi dìng  bé  ¬  ë  Õt tæ  C k ho ®µ t     c¸n  c s bi   chøc  s¶n  Êt vµ  xu   qu¶n  ýx∙héit¹ ®Þa  ¬ng  l      i   ph §C§C.    Tæ chøc  tham  quan  äc  Ëp, ht  phæ   Õn  bi kinh nghiÖ m,  ©ng    n cao  ×nh ®é   Ën  tr   nh thøc cña  ng  µo.   ®å b
  4. 4 C h ¬ n g  III Tiªu c h Ý  x¸c ® Þ n h, p h © n  lo¹i® è i tî ng    ® Þ n h  c a n h  ® Þ n h  c §i Ò u      Ý    nh  canh  c: 14­ Tiªuch x¸c®Þ du  du  ­ Hé     DCDC   µ hé  ã  t  l   c Ý hoÆc   kh«ng  ã  t  c ®Ê canh      nh.  t¸cæn ®Þ Nguån  sèng  ñ  Õu  ña  é  ùa  µo    Ëp  õph¸ rõng    ch y c h d v thu nh t     ®Ó s¶n  Êtn¬ng  Éy    xu   r du canh  õ50%   ëlªn)  ç    (t   tr   . Ch ë kh«ng    nh  µ  æn ®Þ v thay ® æi    theo  ¬ng  Éy    n r du canh. ­ Th«n, b¶n  canh  c  µth«n      du  du  l   b¶n  ã  õ 50%   è  é  canh  c  ë c t  s h du  du  tr   lªn(so víi      tæng  è  é  ña  s h c th«n b¶n  ).   ®ã §i Ò u  ­TiªuchÝ    nh  nh    canh: 15     x¸c®Þ ®Þ c du  ­ Hé   nh    canh  µhé  ∙  ã  ç    µ  ã  ét  Çn  t  ai canh      ®Þ c du  l   ® c ch ë v c m ph ®Ê ®   t¸c æn   nh.  ®Þ Nguån  èng  ña  é  ùa  µo    Ëp    t  s c h d v thu nh trªn®Ê canh      nh   t¸cæn ®Þ ®¹ttõ50%   n   íi    ®Õ d   80%   víi so   tæng    Ëp. thu nh ­ Th«n,b¶n,x∙®Þnh    canh  µth«n,b¶n,x∙cã  õ 50%   è  é  nh           c du  l        t  s h ®Þ c du  canh  ëlªn(so víi tr         tæng  è  é  ña  s h c th«n b¶n,x∙®ã).      Nh÷ng th«n  b¶n,x∙cã  íi    d  50%   è  é  nh    canh  µth«n,b¶n,x∙cã  s h ®Þ c du  l       hé  nh    canh. ®Þ c du  §i Ò u      Ý    nh  i t ng §Þnh  16­ Tiªuch x¸c®Þ ®è  î   canh  nh  : ®Þ c ­ Th«n    b¶n hoÆc     ã  õ 50%   è  é  x∙c t   s h bao  å m   é  g h DCDC   µ  é  Þnh    vh§ c du  canh  ëlªnlµth«n,b¶n,x∙thuéc ®èi t ng §C§C. tr               î   Th«n, b¶n,x∙cã  íi      d  50%   è  é  s h bao  å m   é  canh  c  µ  é  nh    g h du  du  v h ®Þ c du  canh  µth«n,b¶n,x∙cã  é  éc ®èi t ng §Þnh  l        h thu    î   canh  nh  . ®Þ c §i Ò u  ­TiªuchÝ    nh  ¬  hoµn  µnh  Þnh  17      x¸c®Þ c b¶n  th § canh  nh  : ®Þ c  ­Hé   ¬    c b¶n  µn  µnh  Þnh  ho th § canh  nh    µhé  ®Þ c l   kh«ng cßn  i gi¸ph¹t, ®ã       kh«ng    õng  µm  Éy,kh«ng  c  µ  îcx¸c®Þnh    ph¸ r lr  du  v ®     nh sau:   +  ¹t80%   ëlªngi¸trÞ thu  Ëp  ¶m   §  tr         nh ® b¶o  i  èng  ña  é  ® îc tõ ®ê s c h thu      s¶n  Êttrªn®Êt  xu     canh      nh. t¸cæn ®Þ +  ã   ícsinhho¹tb×nh  êng. C n     th +  ã   ¬ië    nh, cã  ên  é  µ  ã  C n   æn ®Þ   v h v c ch¨n nu«i.   ­ Th«n, b¶n, x∙ c¬          b¶n  µn  µnh  ho th §C§C   µ th«n,b¶n, x∙ sau    ùc l       khi th   hiÖn §C§C   t® îctõ85%   è  é  ëlªnc¬  ®¹       s h tr     b¶n  µn  µnh  ho th §C§C     íi (so v   tæng  sè  é  éc ®èi t ng §C§C   ña  h thu    î   c th«n,b¶n,x∙®ã).      ­ Nh÷ng  Ön,    huy tØnh  ¬  c b¶n  µn  µnh  ho th §C§C   µ nh÷ng  Ön,  l  huy tØnh  sau    ùc hiÖn  khith   §C§C   t® îctõ85%   è  é  ëlªnc¬  ®¹       s h tr     b¶n  µn  µnh  ho th §C§C   (so víi    tæng  è  é  éc ®èi t ng §C§C   ña  Ön, tØnh  ). s h thu    î   c huy   ®ã ­ Nhµ   íctiÕp tôchç  î®Ç u    ©y  ùng  ¹ tÇng  ¬  ë  µ    iÓns¶n    n      tr   , tx d h  c s v ph¸ttr   xuÊtb»ng    ¬ng  ×nh kinhtÕ     éikh¸c®Ó     c¸cch tr     ­x∙h     §C§C   Òn  ÷ng. b v
  5. 5 C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   §i Ò u 18­ Së  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n,Chi  ôc    c (Ban)  §inh canh  nh    Kinh  Õ  íi c¸c tØnh  ã  i  îng  ®Þ c ­  tm    c ®è t §C§C  c¨n  vµo  éi cø  n  dung  µ    Ý  v tiªuch quy  nh  ¹ quyÕt ®Þnh  µy,tiÕn hµnh  µ so¸tvµ  ©n  ¹  ®Þ t  i   n    r     ph lo i ®èi t ng (du   î   canh  c,®Þnh    canh  µ  ¬  du    c du  v c b¶n  µn  µnh  ho th §C§C)  µm  ¬  lc së cho  Öc  vi qu¶n  ýchØ  o  ùc hiÖn  l  ®¹ th   §C§C   ã  Öu  c hi qu¶. Côc  Þnh  § canh  nh    µ  ïng  ®Þ cv V kinh tÕ  íigióp Bé   chøc,híng dÉn,   m    tæ        kiÓm     «n  c  ¬  ë  ùc hiÖn; Hµng  ý,s¸u  tra,® ®è c s th     qu   th¸ng vµ  µng   h n¨m tæng  hîp b¸o    é    c¸o B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n theo ®Þnh  ú.     k §i Ò u 19­ Quy Õt  nh  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  ®Þ c hi l   15  k t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   Õt ®Þnh  µy  u     á. i quy   n ®Ò b∙i b §i Ò u 20­  C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ñ  ëng    n  Þ  ùc B Th tr c¸c ®¬ v tr   thuéc  é,  B Gi¸m  c  ë   ®è S N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Chi côc  ëng     tr (Tr ng  ë ban) §Þnh    canh  nh      ®Þ c ­ Kinh  Õ  íic¸c tØnh  Òn  óivµ  ã  Òn  tm    mi n   c mi nóichÞu    tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản