intTypePromotion=1

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
78
lượt xem
1
download

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biến giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  140/2000/Q§­T T g   th n g µ y  08 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  q u y  c h Õ   v q u ¶ n  lý ti Ò n c ñ a n íc c ã  ch u n g  biªn gi ¬Ý   ¹i h u  v ù c  t  k biªn giíi µ  k h u  v ù c kinh t Õ  c ö a  h È u   Ö t N a m  v k Vi Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    X Ðt    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch qu¶n  ýtiÒn l    cña  íc cã  n   chung    í t¹  biªn gi i i   Khu  ùc    í vµ  v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu    c kh ViÖtNam".   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15    t  k  C¸c quy  nh  íc®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ýtiÒn cña  íccã  l    n   chung    í t¹  biªngi   i i Khu  ùc  v biªngií vµ      Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  ÖtNam     íi   c kh Vi   tr¸v   i Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  u     á.   ®Þ n ®Ò b∙i b Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Þu  ®è Ng h Nh n     ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch q u ¶ n  lý ti Ò n c ñ a n íc c ã  ch u n g  biªn giíi ¹i u   ù c  t  kh v  biªn  íi µ  kh u   ù c kinh t Õ  c ö a kh È u  vi Öt  a m gi  v v n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 140/2000/Q§­TTg   µy  th¸ng12  ng 08    n¨m 2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph §i Ò u    1. Quy  Õ   µy  ch n chØ    ông  i víi   ©n  ö  ông  Òn cña  ¸p d ®è     nh c¸ sd ti   níc cã    chung    í t¹  biªn gi i i   Khu  ùc    í vµ  v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu  Öt   c kh Vi   Nam. ViÖc  ö  ông  Òn  ña  íc cã  sd ti c n   chung  biªn gií  ña  chøc  µ  Öc  ö   i c tæ  v vi s dông  ¹itÖ  ngo   kh¸c kh«ng    ph¶ilµ tiÒn  ña  íc cã     c n   chung    í t¹  biªn gi i i   Khu  ùc  v biªn gií  µ    i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  Èu  ùc  Ön  t c kh th hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  è  s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  lýngo¹ihèi.     Trêng  îp cã    Öp  nh,  h   c¸c Hi ®Þ Tho¶  cquèc  Õ  ý  ÷a ViÖt Nam   íiníc í  t k gi     v    cã chung    í cã  ªnquan  n   Öc  ö  ông  Òn  ña  íccã  biªngi   li   i ®Õ vi s d ti c n   chung    biªn gií t¹    Khu  ùc    í vµ  ii v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu  ×  ùc hiÖn    c kh th th   theo    c¸c HiÖp  nh, Tho¶  cquèc  Õ  ∙  ý. ®Þ   í  t®k §i Ò u    2. Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1.TiÒn  ña  íccã    c n   chung    í lµNh ©n  ©n  Ö  ña  biªngi     i d t c Trung  èc,KÝp   Qu   cña  µo,Rielcña  L   Campuchia. 2. Khu  ùc    v biªn gií  îc x¸c ®Þnh   i   ® theo  ¹m      êng, thÞ  Ên  ã  ph vi x∙,ph   tr c ®Þa  íhµnh  Ýnh  Õp gi¸pvíi êng    íquèc      t  Òn. gi  i ch ti       ® biªngi   i giatrªn®Ê li 3. Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu  µ khu    c kh l   kinh tÕ  îc quy  nh   ®  ®Þ theo  Õt  quy ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph 4.C   ©n    ívµ    i t ng sau  y:  d biªngi   c¸c®è  î   i ®© a.C«ng  ©n  ÖtNam   ã  é  Èu  êng  ót¹ Khu  ùc    í ;   d Vi   c h kh th tr     i v biªngi i b. C«ng  ©n    d kh¸c (bao  å m   c«ng  ©n  Öt Nam     µi Khu  ùc    g c¶  d Vi   ë ngo   v biªn gií     ic«ng  ©n  ña  íc cã  , d c n   chung    í víiViÖt Nam)  ã  ¨ng  ý  biªn gi i       c® k kinh  doanh  bu«n    ¹ khu  ùc    ívµ  b¸n t   i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu.   c kh 5.Sö  ông  Òn cña  íccã   d ti   n   chung    í lµviÖc  ö  ông    ng  Òn  biªngi     i sd c¸c®å ti cña  íccã  n   chung    í t¹  biªngi   i i khu  ùc  íi y   µo    ôc  ch  v d  ®© v c¸c m ®Ý quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu  cña  3  Quy  Õ   µy: ch n a. Nh ©n   ©n  Ö  ¹    d t ti Khu  ùc    í vµ  v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu  Õp   c kh ti   gi¸pvíi    Trung  èc; Qu b. KÝp  ¹    ti khu  ùc  biªn gií vµ  v    i Khu  ùc    v kinh  Õ  öa  Èu  Õp    íi t c kh ti gi¸p v   Lµo; c. Rielt¹      iKhu  ùc  v biªn gií  µ    i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  Èu  Õp  t c kh ti gi¸p víi    Campuchia.
  3. 3 §i Ò u 3. TiÒn  ña  íc cã  c n   chung biªn gií  îc sö  ông  µo    ôc    i  d® v c¸c m ®Ých  sau: 1. Thanh    to¸n hµng    ho¸  µ      Þch  ô  ¹  v chitr¶d v ti Khu  ùc  v biªn gií vµ    i Khu     vùc  kinhtÕ  öa  Èu.   c kh 2. B¸n cho  ©n   µng  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi hoÆc   µn  æi  Ng h ®  ho   ngo     b ® ngo¹itÖ  Æt  ¹ Khu  ùc    í vµ   ® t  i v biªngi   Khu  ùc  i v kinhtÕ  öa  Èu.   c kh 3.C Êt  ÷,mang    gi   theo ngêitrong ph¹m          vitØnh    í     biªngi iKhimang    ái . ra kh   tØnh    í vµo    biªngi   i c¸c tØnh kh¸c trong néi®Þa        ph¶i® îcsù  Êp  Ën      ch thu b»ng  v¨n b¶n  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   c Ng h Nh n     4. Mang    theo  êi khixuÊt nhËp  ng       c¶nh qua    öa  Èu    í theo  c¸c c kh biªn gi i   quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®Þ c Ng h Nh n     5. §Çu   µo    tv Khu  ùc    í vµ  v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  i víi êng    c kh ®è     tr hîp lµc«ng  ©n  ícngoµi. Öc  u    ùc hiÖn     d n   Vi ®Ç tth   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹     tn     i ViÖtNam   µ        v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh. h  thih §i Ò u    nh©n  4. C¸  (bao  å m   c¸ nh©n  µngêinícngoµi)xuÊt,nhËp  g c¶    l         c¶nh qua  öa  Èu  c kh biªn gií   i b»ng  é  Ðu, giÊy  h chi   th«ng  µnh  h hoÆc   chøng  minh      í do  ¬  th biªngi   c quan  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   i c th quy c Vi   hoÆc   ña    íc c c¸c n   cã chung  biªn gií  Êp  ã   i c c mang  theo  êi §ång  Öt Nam,  Òn  ña  íc cã  ng   Vi   ti c n   chung    í vµ    ¹itÖ  biªngi i c¸c ngo   kh¸c vîtmøc        quy  nh  ña  èng  c  ©n   ®Þ c Th ®è Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     ph¶i khai b¸o      H¶i quan  öa  Èu. Trêng  îp  Êt c kh   h xu   c¶nh  õ ViÖt Nam   níc ngoµimang    t    ra      trªnmøc  quy  nh  ®Þ ph¶icã  Êy  Ðp    gi ph cña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. Ng h Nh n     Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt  ®è Ng h Nh n   Nam   quy  nh   ®Þ møc   ång  Öt § Vi   Nam,  møc   Òn  ña  íc cã  ti c n   chung    í vµ    ¹  ¹itÖ  biªngi   c¸c lo i i ngo   kh¸c ® îc mang      ra,mang  µo    Êt,nhËp    v khixu   c¶nh trong tõng  êikú  µ  ñ tôc,thÈm  Òn    th   v th     quy cÊp  Êy phÐp  i víi   êng  îp xuÊtc¶nh  gi   ®è     tr c¸c h    mang  ît v  møc  quy  nh. ®Þ §i Ò u 5.  nh©n  êi níc ngoµilµ c«ng  ©n  ña  íc cã  C¸  ng        d c n   chung    biªn gií® îcphÐp     i kinhdoanh  ¹ Khu  ùc    ívµ    t i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu  ña    c kh c ViÖt Nam,  ã  ång  Öt Nam     îctõ b¸n  µng      c§ Vi   thu ®     h ho¸,cung øng  Þch  ô  µ  d vv c¸cnguån    ång  ÖtNam   îp ph¸p kh¸c® îcphÐp:   thu § Vi   h       1. M ë   µ    v duy  ×tµikho¶n  ång  Öt Nam   ¹    ©n  µng  ang  ¹t tr     § Vi   t i ng c¸c h ® ho   ®éng  ¹ c¸ctØnh    í . t    i biªngi i 2. Sö   ông  ång  Öt Nam     µikho¶n     d § Vi   trªnt   ®Ó thanh   to¸nmua,  hµng  b¸n  ho¸,chitr¶dÞch  ô  ¹ ViÖtNam       v t i   hoÆc   îcli   Ö   íi   ©n  µng  ®   ªnh v   ng c¸c h hay  µn  b ® æi  ¹itÖ  ¹  ngo   t i Khu  ùc    í vµ  v biªn gi i Khu  ùc    v kinh tÕ  öa  Èu      c kh ®Ó chuyÓn  ® æi    Òn cña  íccã  ra ti   n   chung    í®Ó   biªngi   chuyÓn  Ò   íc. i vn Thñ  ôcm ë   µ  ng  µikho¶n  ång  ÖtNam   c¸cng©n  µng  ¬im ë   t   v ®ã t   § Vi   do    h n  tµikho¶n    quy  nh. ®Þ §i Ò u 6.  µn  æi  ¹itÖ  ña  ©n  µng  µnh  Ëp  ¹i B ® ngo   c ng h th l t  Khu  ùc    v biªn gií  µ  i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  Èu  îc phÐp  ùc  Ön  t c kh ®  th hi nghiÖp  ô  v mua,   b¸n tiÒn  ña  íccã  c n   chung    í   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ùc biªngi iNg . h Nh n     h  th  
  4. 4 hiÖn nghiÖp  ô  v mua,  b¸n  Òn  ña  íc cã  ti c n   chung    í phï hîp  íichÕ     biªn gi i   v     ®é qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh. l     h §i Ò u    ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     Ðt,cÊp  Êy  Ðp    7. Ng h Nh n     xem x   gi ph cho c«ng  ©n  Öt Nam   µ c  ©n    í cã    iÒu  Ön  d Vi   l  d biªn gi i ®ñ ®   ki theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   îcthµnh  Ëp  µn  æi  ¹itÖ    ùc hiÖn  h Nh n     ®  lb® ngo   ®Ó th   nghiÖp  ô  v mua,  tiÒn cña  íccã  b¸n    n   chung    í t¹ Khu  ùc    í vµ    biªngi   i i  v biªngi   Khu i vùc kinhtÕ  öa  Èu.   c kh C¸  ©n  îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   nh ®  h Nh n     cho  Ðp  µnh  Ëp  µn  ph th lb ® æi  ¹itÖ  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  ngo   th hi vi ® k kinh  doanh  theo    c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ®è Ng h Nh n     quy  nh  ô  Ó    iÒu  ®Þ c th c¸c ® kiÖn,thñ tôccÊp  µ    åiGiÊy  Ðp      v thu h   ph cho    ©n  µnh  Ëp bµn  æi  ¹i c¸ nh th l  ® ngo   tÖ  ¹ Khu  ùc    ívµ  t i v biªngi   Khu  ùc  i v kinh tÕ  öa  Èu.   c kh §i Ò u    tæ  8. C¸c  chøc,c¸nh©n  ö  ông  Òn cña  íccã     sd ti   n   chung    í biªngi   i ë Khu  ùc  v biªn gií  µ    i Khu  ùc  v v kinh  Õ  öa  Èu  ã  t c kh c tr¸ch nhiÖm     cung  Êp  c th«ng    è  Öu  tin,s li cho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    ¬  Ng h Nh n     v c¸c c quan  chøc  n¨ng  kh¸c® îcph¸p luËtcho  Ðp    ã    Çu.       ph khic yªu c §i Ò u 9.    Tæ chøc  µ    ©n    ¹m    v c¸ nh viph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ     ch nµy  ×  ú  th tu theo  møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý hµnh  Ýnh  ®é vi ph m b x l  ch hoÆc       truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2