Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
71
lượt xem
2
download

Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế giám sát tiêu huỷ các loại tiền giấy rách nát, hư hỏng và tiền đình chỉ lưu hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 140/QĐ-NH4 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  140/Q§­N H 4 H N N G µ Y  18 T H¸ N G  5 N¨ M  1995 B A N  H µ N H  Q U Y  C H Õ GI¸ M  S¸T TIªU H U û  C¸ C  L O ¹I  Ò N  GI Ê Y  R¸ C H  N¸T, TI H  H á N G  V µ  TI Ò N  ® × N H  C H Ø  L U  H µ N H THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy  5­   cø  l Ng h Nh n     ng 23­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é. B ­ C¨n  quyÕt  nh  è    cø  ®Þ s 66/TTg  µy  2­ ng 22­ 1993  ña  ñ  íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc    åi,   û  µ  v vi thu h   hu v gi¸m      û  Òn r¸chn¸t,   áng. tiªu s¸ttiªuhu ti       h h ­Theo    Þ  ña    ®Ò ngh c Tæng  Óm    ©n  µng  µ   íc. ki so¸tNg h Nh n QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1: Nay ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch gi¸m    s¸t thiªuhuû    ¹ tiÒn giÊy r¸chn¸t,   áng  µ  Òn ®×nh    c¸clo i          h h v ti   chØ u  µnh". lh B¶n quy  Õ   µy  òng  îc ¸p  ông  ch n c ® d cho  Öc  vi gi¸m      û    ¹  s¸ttiªuhu c¸c lo i Ng ©n  Õu  phi thanh    Õt  ¹n l hµnh  µ  ©n  Õu  to¸nh h  u  v ng phi thanh    É u. to¸nm §i Ò u 2: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý, thay  Õ    ®Þ n c hi l   t ng k   th quy chÕ  gi¸m      û  Òn  Êy  s¸ttiªuhu ti gi r¸ch n¸t,h háng     ban  µnh  Ìm  h k theo  quyÕt  ®Þnh  è  s 29/Q§­ NH6   µy  2­ ng 26­ 1993  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    3: Tæng  Óm     ©n   µng  µ   íc,Trëng  ki so¸tNg h Nh n   Ban  gi¸m      s¸ttiªu huû, Chñ   Þch  éi  ng    û  Òn    t H ®å tiªuhu ti NHNN,  ô   ëng  ô   V tr V ph¸thµnh      ­ Kho  quü  µ  ñ   ëng    n   Þ   ã  ªnquan  ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc v Th tr c¸c ®¬ v c li   tr   Ng h Nh n   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n Q U Y  C H Õ GI¸ M  S¸T TIªU H U û  TI Ò N   H « N G  ® ñ  TIªU C H U È N  L U  T H « N G K (Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt ®Þnh  è      s 140/Q§­NH4   µy  th¸ng5  ng 18    n¨m  1995 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    Öc    û  Òn  Êy        áng  µ  nh  1: Vi tiªuhu ti gi r¸chn¸t, h h v ®× chØ u  µnh  lh (d i y   äit¾t lµtiÒn kh«ng      Èn u  í ®© g         ®ñ tiªuchu l th«ng)ë  ©n  µng  µ   íc,   Ng h Nh n   ® îcthùc hiÖn  íi ù      d   gi¸m    ña  s s¸tc Ban  gi¸m      û. s¸ttiªuhu §i Ò u 2: Ban gi¸m      û  Tæng   Óm   s¸ttiªuhu do  ki so¸thoÆc   ã     Ph tæng  kiÓm     µm  ëng  so¸tl Tr Ban  µ  ã  ét  è  µnh  v c m s th viªn.C¸c  µnh      th viªntrong Ban   
  2. 2 Gi¸m    Tæng   Óm       Þ, Vô   chøc  bé  µ  o  ¹otr×nh s¸tdo  ki so¸t®Ò ngh   tæ  c¸n  v ®µ t     Thèng  c  Õt ®Þnh. ®è quy   §i Ò u    3: Ban  gi¸m      û  ã  Ö m  ô: s¸ttiªuhu c nhi v 3.1.Gi¸m    µ  Óm     µn  é  Öc  chøc  µ  ùc hiÖn    û    s¸tv ki so¸tto b vi tæ  v th   tiªuhu tiÒn kh«ng      Èn u    ®ñ tiªuchu l th«ng    Êtc¶    ©u  õ khib ¾t  u   ë t   c¸ckh t     ®Ç cho  n   ®Õ khikÕt  óc ®îttiªuhuû.   th       3.2.§ Ò   Êt vµ  Õn  Þ   íiThèng  c  ©n   µng  µ   íc nh÷ng    xu   ki ngh v   ®è Ng h Nh n   vÊn    Çn  ÕtvÒ   ñ  ¬ng, vÒ   ®Ò c thi   ch tr   quy  ×nh  tr nghiÖp  ô  µ  Ön  v v bi ph¸p   tæ chøc,thùc hiÖn      trong c«ng      û  µ    t¸ctiªuhu v gi¸m      û  Òn kh«ng      s¸ttiªuhu ti   ®ñ tiªu chuÈn u  l th«ng. 3.3.Tæng  îp b¸o    Õt    h  c¸o k qu¶ gi¸m      û  ×nh Thèng  c  ©n   s¸ttiªuhu tr   ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ëng  4: Nhi v v quy h c Tr Ban  gi¸m      û. s¸ttiªuhu 4.1.Qu¶n  ý, iÒu  µnh  µn  é    l  ® h to b c«ng  Öc  ña  vi c Ban  gi¸m      û. s¸ttiªuhu 4.2.Ph ©n     c«ng tr¸chnhiÖ m     cho    µnh    c¸c th viªn trong Ban    gi¸m      s¸ttiªu huû. 4.3.Ch Þu     tr¸ch nhiÖ m   íc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   ù      tr   ®è Ng h Nh n   s an toµn  µis¶n  t  trongtõng ®îttiªuhuû.       4.4.Yªu  Çu  éi  ng    û  Òn  õng  ÷ng  Öc  µm  Õu   Ðt   c H ®å tiªuhu ti ng nh vi l n x  thÊy  kh«ng  ng  ®ó quy  ×nh hoÆc   tr   kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn  µi an  t  s¶n. 4.5.§×nh    chØ  c«ng    i  íinh÷ng    ©n  t¸c®è v   c¸ nh qua gi¸m    s¸tph¸thiÖn    thÊy  ã  µnh    ch vitham    Êy c ¾p  Òn trong tiªuhuû. «,l   ti      4.6.KiÕn  Þ   íiHéi  ng    û  Òn    ngh v   ®å tiªuhu ti hoÆc   n   Þ   ®¬ v qu¶n  ý trùc l    tiÕp kiÓm  iÓ m,  ö  ýkû  Ët®èi víi ÷ng  êicã    ¹m.   ® x l   lu       nh ng   saiph 4.7 Tuú    theo c«ng  Öc  ña  õng ®îttiªuhuû,® îcquyÒn  ng  Ëp  ét  è    vi c t          tr t m s gi¸m      óp viÖc. s¸tviªngi   §i Ò u    Ö m   ô  ña    µnh    5: Nhi v c c¸c th viªnBan  gi¸m    µ  s¸tv gi¸m        s¸tviªntiªu huû: 5.1.N ¾ m   ÷ng  Õ   ,  éi quy, quy  ×nh    û  Òn;nhiÖm   ô  µ    v ch ®é n     tr tiªuhu ti   vv tr¸chnhiÖ m    gi¸m    îcgiao. s¸t®   5.2.TuyÖt  i kh«ng  µm    ®è   l hoÆc     Õt  ÷ng  gi¶iquy nh c«ng  Öc  µitr¸ch vi ngo     nhiÖ m  îcph©n  ®  c«ng. 5.3.N Õ u     Ön  Êy  Öc  µm    ph¸thi th vi l kh«ng  ng  ®ó quy  ×nh d Ô   Én  n   tr   d ®Õ kh«ng  toµn  µis¶n, nh÷ng  Ön  îng  an  t    hi t tham    Êy c ¾p  Òn  «, l   ti trong tiªuhuû     ph¶ilËp      biªnb¶n  ngay  ¹  ç,®ång  êib¸o  cho  ëng  ti ch   th   c¸o  Tr Ban  gi¸m      s¸ttiªu huû  Õt. bi 5.4.Thµnh      viªn trong Ban Gi¸m    µ  s¸tv gi¸m        û  s¸tviªn tiªuhu ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   äi    v m c«ng  Öc  îc giao  µ  Þu  vi ®   v ch tr¸ch nhiÖ m   nh©n  Ò     c¸  v
  3. 3 nh÷ng    ãt m Êt    µis¶n  sais   m¸t t   trong ph¹m    Ó   viÖc  Êt  µis¶n    vik c¶  m t  gi¸m    s¸t cña  × nh  µ   m m sau  ét  êigian míiph¸thiÖn  îc. m th        ® §i Ò u    Ö m   ô  6: Nhi v gi¸m        s¸të c¸ctæ: 6.1.NhiÖ m   ô    v gi¸m    ¹ tæ  (tæ  s¸tt   1  giao nhËn) i   ViÖc  gi¸m    ¹ tæ  ® îcbè  Ýtèi Óu 1  s¸tt   1    tr     i thi   gi¸m      : s¸tviªn®Ó 6.1.1.Gi¸m    µ  Óm    Ýnh  îp ph¸p cña    Önh  Êt tiÒn kh«ng    s¸tv ki so¸tt h    c¸c l xu     ®ñ     Èn, l th«ng  õ quü  ù  ÷ph¸thµnh  éc  tiªuchu  u  t  d tr     thu kho  Òn  ©n   µng  ti Ng h Trung  ng    Ëp  ¬ ®Ó nh kho  Òn  ña  éi  ng    û  µ  ti c H ®å tiªuhu v gi¸m    Öc  Êt s¸tvi xu   tiÒn cña    kho    û  tiªuhu cho  2  ®Õ m   Óm)  µ  3  tiªuhuû). tæ  (tæ  ki v tæ  (tæ    6.1.2.  Gi¸m    s¸tb¶o  ¶m   ù  y  ,  ng  µnh  Çn  ña    trong ® s ®Ç ®ñ ®ó th ph c haibªn    khigiao nhËn  Òn.     ti 6.1.3.  Gi¸m    Öc  ùc hiÖn    s¸tvi th   c¸cnguyªn t¾c  Ò     v giao nhËn  Òn.   ti 6.1.4.  Gi¸m    Öc  ¶m   s¸tvi ® b¶o  toµn  µi an  t  s¶n  õkh©u  t  giao nhËn  Òn,® ­   ti   a  Òn  µo  ti v kho  éi ®ång    û    H  tiªuhu ®Ó b¶o qu¶n  µ  Êt tiÒn  õ kho    û  v xu   t  tiªuhu giao cho  ®Õ m   Óm,  tiªuhuû.   tæ  ki tæ    6.1.5. Ó m     ù  ©n  i gi÷a sè  Òn nhËp  µo  µ  è  Òn xuÊtra ®Ó    Ki tras c ®è     ti   v v s ti      tiªuhuû.   6.1.6.KiÓ m     Öc  ¶m     tra vi ® b¶o  toµn  Ò   an  v kho  ña  éi  ng    û  c H ®å tiªuhu tiÒn  Ò  Êu  óc,cöa  µ  (v c tr   v kho¸ kho, viÖc      theo  âira  µo  d   v kho  µ  Öc  è  Ý v vi b tr   canh    g¸c b¶o  Ö   v kho). 6.2.NhiÖ m   ô    v gi¸m    ¹ tæ  (tæ  Óm  m) s¸tt   2  ki i ®Õ ViÖc  gi¸m    ¹ tæ  ® îcbè  Ýtèi Óu 1  s¸tt   2    tr     i thi   gi¸m      : s¸tviªn®Ó 6.2.1.  Gi¸m    Öc  Ën  Òn tõkho  ña  éi ®ång    û      m   s¸tvi nh ti     c H  tiªuhu ra ®Ó ®Õ kiÓm theo kÕ   ¹ch hµng  µy  ña  éi ®ång    û.   ho   ng c H   tiªuhu 6.2.2.Gi¸m    Öc  Êp  µnh  Õ   ,  éiquy,quy  ×nh ®Õ m   Óm,    s¸tvi ch h ch ®é n     tr   ki tû lÖ  m   Óm   µ  Öc  ©n  ¹    ¹  Òn    ®Õ ki v vi ph lo i lo i c¸c ti kh«ng      Èn  Òn u  ®ñ tiªuchu ti l th«ng  iÒn gi¶,tiÒn  Þ   (t     b ph¸  ¹i  Òn  Én  ¹   Òn  µnh  Én  ho ,ti l lo i ti l , l trong  Òn  ti r¸ch  n¸t. .  Óm     t  Êt b»ng  . )ki ; tra®é xu   c¸ch ®Õ m,  óc    ét  è  ã  Òn    ¸nh    ph tram s b ti ®Ó ® gi¸chÊtl ng viÖc  m   Óm.    î   ®Õ ki 6.2.3.Chøng  Õn  Öc  Ëp      ki vi l biªnb¶n    c¸c kho¶n  Òn thõa  Õu,lÉn  ¹   ti   thi   lo i , tiÒn kh«ng      Èn    û, tiÒn  ®ñ tiªuchu tiªuhu   gi¶.. ® îc ph¸thiÖn     .   trong qu¸  ×nh tr   ®Õ m   Óm. ki 6.2.4.Gi¸m    Öc    s¸tvi b¶o  ¶m   toµn  µis¶n  ® an  t  trong  ©u  m   Óm,  kh ®Õ ki ph¸thiÖn  µ    v ng¨n ngõa    Óu  Ön    c¸cbi hi tham    Êyc ¾p  Òn trong ®Õ m   Óm. «,l   ti     ki 6.2.5.Gi¸m    Öc    Ðp      s¸tvi ghich sæ s¸ch cña  ®Õ m   Óm,  Öc  ©n  i   tæ  ki vi c ®è   xuÊt,nhËp  Òn    m   Óm     ti ®Ó ®Õ ki trong  µy, viÖc  ng   giao  Òn  ÷a  ®Õ m   ti gi tæ  kiÓm cho  tiªuhuû  tæ    hoÆc   giao göil¹kho  ña  éi ®ång    û.      i c H  tiªuhu 6.3.ViÖc    gi¸m    ¹ tæ  ® îcbè  Ýtèi Óu 2  s¸tt   3    tr     i thi   gi¸m    s¸tviªn,  trong ®ã   ã   c ngêigi¸m      s¸tchung  µ  ã  êigi¸m    v c ng   s¸triªngtõng m¸y  Ðn  Òn ®Ó:     x ti   6.3.1.  Gi¸m    Öc  Ën  Òn tõtæ  (tæ  m   Óm)  s¸tvi nh ti     2  ®Õ ki hoÆc   õtæ  (tæ  t   1  giao nhËn) sang  3  tiªuhuû).     tæ  (tæ   
  4. 4 6.3.2.Gi¸m    Öc  a  Òn    s¸tvi ® ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µo v m¸y    ®Ó xÐn  á, xÐn  êitê b¹c  µnh  Òu  nh   r   th nhi m¶nh.  §¶m  b¶o  çi  m m¶nh  chØ   ã  Ò   cb réng kh«ng qu¸ 10mm,  kh«ng  Ó  ¾p   èi,can  th ch n  d¸n  ¹ thµnh  ê b¹c    î li  t  ®Ó l   i dông  em  u  ® l th«ng  îc. ® 6.3.3.Gi¸m    Öc  ¶m     s¸tvi ® b¶o  toµn  µis¶n, ng¨n  õa  µ  an  t    ng v ph¸thiÖn    c¸c hiÖn îng    t tham  lÊy  ¾p   Òn  «  c ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng trong    qu¸ tr×nh ® a  µo    v m¸y      û. ®Ó tiªuhu 6.3.4.  Gi¸m    µo  Öc    Ðp    s¸tv vi ghich sæ s¸ch vµ  ©n  i gi÷a sè  Òn nhËn    c ®è     ti   trongngµy  íi è  Òn thùc tÕ  ∙  a  µo    v   ti   s   ® ® v m¸y      û. ®Ó tiªuhu 6.4.NhiÖ m   ô    v gi¸m    ¹ tæ  (tæ  s¸tt   4  tæng  îp) i h Gi¸m    µ  Óm     Ýnh  Ýnh    y     Öc    Ðp    s¸tv ki so¸tt ch x¸c,®Ç ®ñ vi ghi ch sæ s¸ch  cña  th ký  éi ®ång    û. §¶m   tæ    H   tiªuhu   b¶o  ù  íp ®óng  ÷a sè  Öu ghitrªn s kh   gi   li       sè  s¸ch víi è  Òn thùc tÕ  ∙  îctiªuhuû  µn  µn.     ti   s   ®®     ho to §i Ò u    èimçi  Çn  7: Cu   tu Ban  gi¸m    äp  lÇn    Óm  iÓ m   ótkinh s¸th 1  ®Ó ki ® r    nghiÖ m  µ      Ö m  ô  v ®Ò ra nhi v c«ng    t¸ccho  Çn  tu sau. Cuèi®îttiªuhuû,Ban        gi¸m    äp  s¸th tæng  Õt,®¸nh    Õt  k  gi¸k qu¶  ùc hiÖn  th   nhiÖ m   ô  v gi¸m    Ën  Ðt c¸cthµnh  s¸t,nh x     viªn,  gi¸m      ã  µnh  Ých,®ång  s¸tviªnc th t   thêiphª b×nh,kiÕn  Þ  ×nh       ngh h thøc kû  Ët®èi víi   µnh    lu       th c¸c viªn,  gi¸m      s¸tviªn viph¹m    quy  Õ   ch gi¸m      û. s¸ttiªuhu §i Ò u    thµnh    µ  8: C¸c  viªnv gi¸m      s¸tviªntrong Ban    gi¸m      û  îc s¸ttiªuhu ®   hëng    c¸c kho¶n  ô  Êp  ph c theo  Õ     ch ®é chung  ña  µ   íc vµ  ña  µnh    c Nh n   c Ng nh c¸cthµnh    ña  éi ®ång    û.   viªnc H   tiªuhu §i Ò u    Öc    9: Vi bæ sung,söa  æi    iÒu    ® c¸c ® kho¶n  ña  c quy  Õ   µy    ch n do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. ®è Ng h Nh n    
Đồng bộ tài khoản