Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và hạch và hạch toán tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu của Ngân hàng nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1407/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 1407/2001/Q§­N H N N   g µ y  12 th¸ng 11  m  2001 B a n  h µ n h   n n¨ C h Õ  ® é  q u ¶ n  lý, s ö  d ô n g, v µ  h ¹ ch to¸n t µi    s¶n c è   Þ n h,  ® c« n g  c ô  lao ® é n g, v Ë t li Ö u c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícsè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  Õ     ®Þ n "Ch ®é qu¶n  ý,sö  l  dông  µ  ¹ch  vh to¸n tµis¶n  è  nh,     c ®Þ c«ng  ô  c lao  ng,  Ët  Öu  ña  ©n   ®é v li c Ng hµng  µ   íc". Nh n §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Nh÷ng  quy  nh  íc®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ývµ  ¹ch    µis¶n  è  nh,  l  h to¸nt   c ®Þ c«ng  ô  c lao ®éng, vËt liÖu cña  ©n   µng  µ   íc tr¸ víiCh Õ     µy  Õt  Öu  ùc        Ng h Nh n       i ®é n h hi l   thi µnh.  h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    µnh  ©n   µng  c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è Chi nh Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  n    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  
 2. 2 C h Õ  ® é  q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  v µ  h ¹ ch to¸n t µi ¶ n   s  s c è  ® Þ n h, c « n g  c ô  lao ® é n g, v Ë t li Ö u  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1407/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng11  12    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  µnh  µ  i t ng ¸p dông 1. Ph vi® h v ®è  î     Ch Õ     µy  ®é n quy  nh  Öc  ®Þ vi qu¶n  ý, ö  ông  µ  ¹ch to¸n®èi víi   ¹  l  d s v h         lo i c¸c tµis¶n    (bao  å m   µis¶n  è  nh,  g t  c ®Þ c«ng  ô    ng  µ  Ët liÖu)t¹    n   c lao ®é vv    i ®¬ c¸c vÞ  éc  ©n   µng  µ   íc gå m:  thu Ng h Nh n   C¸c    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Côc  Ng h Nh n   Qu¶n  Þ,V¨n  tr   phßng  idiÖn  ©n   µng  µ   íct¹  ®¹   Ng h Nh n   i TP.  å   Ý   H Ch Minh,Côc   C«ng  nghÖ     äc  ©n   µng, vµ    n  Þ  ù  tinh Ng h   c¸c ®¬ v s nghiÖp  kh«ng  ëng  h kinh  phÝ  õNg ©n  t  s¸ch Nhµ   íc(d i y  äilµc¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc).   n   í  ®© g       v Ng h Nh n §i Ò u 2.    Èn  µ  cø    nh  µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh, Tiªu chu v c¨n  x¸c ®Þ t  c ®Þ hh   tµis¶n  è  nh  h×nh, c«ng  ô    ng, vËt liÖu (d i®©y   äi t¾t lµ tµi   c ®Þ v«    c lao ®é      í  g        s¶n) 1. Tµi s¶n  è  nh  ÷u  ×nh:lµnh÷ng  µis¶n  ã  ×nh    Ët chÊt cô     c ®Þ hh    t  ch th¸i   v   thÓ  õng ®¬n  Þ  µis¶n  ã  Õt  Êu  c  Ëp hoÆc   ét  Ö   èng  å m   Òu  (t   v t  c k c ®é l   m h th g nhi tµis¶n  ªnkÕt  íinhau    ùc hiÖn  ét    li   v  ®Ó th   m hay  ét  è  m s chøc  n¨ng  Êt ®Þnh   nh   m µ   Õu  Õu  Êt kú  ét  é  Ën  µo  n thi b   m b ph n trong ®ã   ×  h Ö   èng    th c¶  th kh«ng  ¹t ho   ®éng  îc)vµ  ã    haitiªuchuÈn  ®   c ®ñ c¶      sau  y: ®© ­Cã     Þtõ5.000.000 (n¨m  iÖu)®ång  ëlªn   gi¸tr       tr   tr   ­Cã   êigian sö  ông  õm ét    th    d t  n¨m  ëlªn. tr   Trêng  îp  ét  Ö   èng  å m   Òu  é  Ën  µis¶n  h m h th g nhi b ph t  riªnglÎli   Õt  íi     ªnk v   nhau, trong    çi  é  Ën  Êu  µnh  ã  êigian  ö  ông    ®ã m b ph c th c th   sd kh¸c nhau  µ    v n Õu   Õu  ét  é  Ën  µo    µ   h Ö   èng  Én  ùc  Ön  îc chøc  thi m b ph n ®ã m c¶  th v th hi ®   n¨ng  ¹t®éng  Ýnh  ña  ã  µ   yªu  Çu  ho   ch c n m do  c qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  è  l  d t  c ®Þnh  ßi  áiph¶iqu¶n  ýriªngtõng bé  Ën  × m çi bé  Ën  µis¶n    îc ® h    l      ph th     ph t   ®ã ®   coilµtµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  c  Ëp.      c ®Þ hh ®é l 2. Tµi s¶n  è  nh  h×nh: Lµ  ÷ng  µis¶n  è  nh     c ®Þ v«    nh t  c ®Þ kh«ng  ã  ×nh  ch th¸  Ët chÊt cô  Ó, thÓ  Ön  ét îng    Þ ®∙  îc ®Ç u    i  v   th   hi m l gi¸tr   ®   t tho¶ m∙n  hai c¶    tiªuchuÈn    µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  Ý  ô: chi phÝ     ã  Òn  ö    nh t   c ®Þ hh (V d     ®Ó c quy s dông  t,chiphÝ  ®Ê     mua  Çn  Ò m   ph m m¸y    Ýnh). vit 3. C«ng  ô    ng: lµc¸c lo¹  µis¶n,dông  ô,®å   ïng    c lao ®é       i   t   c  d kh«ng      ®ñ tiªu chuÈn  µ tµis¶n  è  nh   l    c ®Þ (kh«ng    hai tiªuchuÈn  ®ñ c¶      hoÆc   chØ   ã  ét  cm tronghaitiªuchuÈn).    
 3. 3 4.  Ët  Öu:lµ c¸c lo¹  µis¶n    V li       it   tiªuhao trong qu¸  ×nh  ö  ông  tr sd hoÆc   biÕn  æi  µnh  ùc thÓ  Ët chÊt cña  ® th th   v    s¶n  È m     Ý  ô:giÊy tr¾ng  Æc   ph nh (V d     ® biÖt,giÊy  ê in,vËt liÖu v¨n    t        phßng, phô  ïng thay thÕ, x¨ng  Çu)  µ    ¹    t      d v c¸c lo i ®å   ïng  ã    Þ nhá,thêigian sö  ông  ¾n  d c gi¸tr       d ng hoÆc   ¾p  Æt    l® bæ sung  µo  v c¸ctµi    s¶n kh¸c. §i Ò u    ån  èn,nguån    Ý  3. Ngu v   kinhph mua  ¾ m   µis¶n. s t  1. §èivíi µis¶n  è  nh: Nguån  èn        t c ®Þ   v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  ©y  s t  c ®Þ vx dùng  ¬  c b¶n  îc h×nh  µnh  õ nguån  èn  ©n  ®  th t  v ng s¸ch cÊp, nguån  èn  Êu      v kh hao, tiÒn    thanh  ý tµis¶n  è  nh,  ån  èn  îc trÝch  µo    Ý   l    c ®Þ ngu v ®   v chiph b»ng  12%     Þ tµis¶n  è  nh  gi¸tr     c ®Þ theo quy  nh  Ön  µnh, c¸c nguån  èn    ®Þ hi h    v bæ sung kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng. Nguån  èn            v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   s t  c ®Þ vµ  ©y  ùng  ¬  x d c b¶n  îc qu¶n  ývµ  ¹ch  ®  l  h to¸n tËp    trung t¹  ô   Õ     i K to¸n ­ Tµi V      chÝnh  µ  Êp  vc cho    n  Þ  ©n   µng  µ   íc ® îc phÐp  c¸c ®¬ v Ng h Nh n     mua   ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh  µ  ©y  ùng  ¬  c ®Þ vx d c b¶n. 2. §èivíi      c«ng  ô    ng: nguån  c lao ®é   kinh phÝ    mua  ¾ m   µ  ö  ông  s vsd c«ng  cô    ng  ña  ©n  µng  µ   ícn»m   lao ®é c Ng h Nh n   trong tæng  è    Ý    s chiph qu¶n  ýcña  l  Ng ©n   µng  µ   íc ® îc phÐp      µng  h Nh n     chi tiªuh n¨m.  C¨n  vµo  Õ   ¹ch    cø  k ho chi phÝ  qu¶n  ýhµng  l  n¨m  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª  Öt,Vô   Õ   ®  ®è Ng h Nh n   duy   K to¸n­ Tµi chÝnh  Ðt duyÖt  ¹n       x  h møc  kinh phÝ    mua   ¾ m   µ  ö  ông  s vsd c«ng  ô  c lao ®éng    trong tæng  è    Ý     s chiph qu¶n  ýduyÖt  l  cho  õng  n  Þ  ©n   µng  t ®¬ v Ng h Nhµ   íchµng  n  n¨m. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícchØ  îcchimua  ¾ m   µ    ®¬ v Ng h Nh n   ®   s v sö  ông  d c«ng  ô    ng  c lao®é trong ph¹m    ¹n møc    vih   kinh phÝ  îcduyÖt.   ®  3. §èi víivËt liÖu:Nguån           kinh phÝ     mua   ¾ m   µ  ö  ông  Ët liÖu cña  s vsd v    Ng ©n  µng  µ   ícn»m   h Nh n   trong tæng  è    Ý    s chiph qu¶n  ýcña  ©n  µng  µ   l  Ng h Nh níc ® îc phÐp      µng     chitiªuh n¨m. C¨n  vµo  Õ   ¹ch    Ý   cø  k ho chiph qu¶n  ýhµng  l  n¨m  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc phª  Öt,Vô   Õ       µi chÝnh  ®  ®è Ng h Nh n   duy   K to¸n­ T   xÐt duyÖt  ¹n    h møc  kinh phÝ    mua  ¾ m   µ  ö  ông  Ët liÖu trong tæng  è    s vsd v      s chi phÝ  qu¶n  ýduyÖt  l  cho  õng  n  Þ  ©n   µng  µ   íchµng  t ®¬ v Ng h Nh n   n¨m. C¸c  n     ®¬ vÞ  ©n  µng  µ   ícchØ  îcsö  ông  Ët liÖu trong ph¹m    ¹n  Ng h Nh n   ® d v      vih møc  kinh  phÝ  îcduyÖt vµ  è  iÒu  µ  õnguån  ®    s® ho t   kinh phÝ    kh¸c(nÕu    chØ    ËtliÖu tiªuv     kh«ng  ph¶ilµchØ    èng  Õ).    tiªukh ch §i Ò u    4. Tr¸ch nhiÖm   ña  ô  Õ       µi chÝnh    c V K to¸n­ T   trong viÖc    qu¶n  ý l  tµis¶n  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n 1. Qu¶n  ý c¸c nguån  èn, nguån  l    v  kinh  Ý   ph mua   ¾ m   µis¶n  ña  Ö   s t  ch thèng  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 2. H íng  Én,  Óm     Öc    d ki tra vi mua   ¾ m,  s qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  ¹    l  d t  ti c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc. v Ng h Nh n 3. Tham   u    m cho  èng  c  ©n   µng  µ   íctrong viÖc  Th ®è Ng h Nh n     qu¶n  ý,sö  l  dông  µ  v ph¸ttr Ón nguån  èn, nguån   i   v  kinh phÝ     mua   ¾ m   µis¶n  s t  trong toµn    h Ö   èng  ©n  µng  µ   íc. th ng h Nh n
 4. 4 §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  ©n  µng  µ  íc.   c c¸c®¬ v Ng h Nh n 1.Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v mua  ¾ m,  ö  ông,qu¶n  ýtµis¶n  s sd   l    cña  µ   íc,cña  ©n   µng  µ  ícvµ    Nh n   Ng h nh n   c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c Nhµ   íc,®¶m   n  b¶o  Ýnh  Öu  t hi qu¶  µ  ÕtkiÖm    Ý. v ti   chiph 2. Cã   Ön    bi ph¸p b¶o  Ö   toµn  µis¶n,®¶m     v an  t    b¶o  cho  µis¶n  ¹t®éng  t  ho   tètvµ  ö  ông  ©u  µi.   sd ld 3. TÊt  c¸c lo¹  µis¶n  ña  ©n   µng  µ   íc t¹  n  Þ     c¶    it   c Ng h Nh n   i ®¬ v ph¶i ® îc    h¹ch    Ýnh    y  ,  Þp  êivµo    to¸nch x¸c,®Ç ®ñ k th   sæ s¸ch kÕ     µ  ùc hiÖn      to¸nv th   b¸o c¸o theo ®óng      quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h §i Ò u    Ëp  Õ   ¹ch  Ò   µis¶n: 6. L k ho v t   1. §èi víitµis¶n  è  nh:  µng        c ®Þ H n¨m,    n  Þ  ©n   µng  µ   íc c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ph¶ilËp c¸ckÕ   ¹ch sau  y:       ho   ®© ­ K Õ   ¹ch vÒ   u    ©y  ùng  ¬    ho   ®Ç tx d c b¶n  Ó  viÖc    ¹o,trang bÞ   íi (k c¶  c¶it     m  c¸cthiÕtbÞ      b¶o  Ö   ña  v c kho  Òn). ti ­K Õ   ¹ch mua  ¾ m   µi   ho   x t  s¶n  è  nh  µ  ¬ng  Ön tinhäc. c ®Þ v ph ti     ­K Õ   ¹ch söa  ÷a  µis¶n  è  nh.   ho   ch t   c ®Þ 2. §èi víic«ng  ô    ng  µ  Ët liÖu:C¸c  n  Þ  Ëp  ù         c lao ®é vv    ®¬ v l d to¸n chung  trongkÕ   ¹ch thu chitµichÝnh  µng    ho         h n¨m. §i Ò u  Xö  ýtæn  Êttµis¶n 7.  l   th     1.Tµis¶n  îccoilµtæn  Êttrong nh÷ng  êng  îp sau:    ®      th     tr h  +  µi s¶n  Þ   Êt, háng, kh«ng  ¶m   T  bm     ® b¶o  Êt l ng  ch  î trong qu¸  ×nh  ö  tr s dông  hoÆc  b¶o qu¶n. +  µis¶n  µvËtliÖu hao  ôtqu¸ ®Þnh  T  l      h    møc  quy  nh. ®Þ 2. Khi ph¸thiÖn  µis¶n  Þ        t  b tæn  Êt c¸c ®¬n  Þ   ©n   µng  µ   íc th     v Ng h Nh n   ph¶ilËp ngay       Biªnb¶n    µm    xö  ý. ®Ó l c¨n cø  l 3. ViÖc  ö  ýtæn  Êttµis¶n    n  Þ  ©n   µng  µ   íc® îcxö  ý   x l  th     c¸c ®¬ v Ng h Nh n     l   theo quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýc¸cNguån  èn,quü  µ      µichÝnh  ña  ©n   l    v  v thu chit   c Ng hµng  µ   íc. Nh n C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  t µi ¶ n   s
 5. 5 M ô c  I q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  t µi s¶ n c è  ® Þ n h l   §i Ò u  Ph©n  ¹i µis¶n  è  nh  ÷u  ×nh 8.  lo     t c ®Þ hh 1. Nhµ   öa, vËt kiÕn  óc:Lµ    ¹  µis¶n  è  nh  ×nh  µnh      c   tr   c¸c lo i   t c ®Þ h th sau qu¸  ×nh thic«ng, x©y  ùng  ¬  tr       d c b¶n  Ý  ô: trôsë, nhµ  µm  Öc,nhµ  (V d       l vi   kho,   trôsë    kiªm  kho  Òn,nhµ  ,nhµ  ti   ë  nghØ).  2.M¸y  ãc, thiÕtbÞ:   m     ­ M¸y  ãc  ÕtbÞ   ng  ùc (VÝ  ô: M¸y    iÖn, m¸y  Õn    Õt   m thi   ®é l  d  ph¸t®   bi ¸p,thi   bÞ  ån  iÖn). ngu ® ­M¸y  ãc  ÕtbÞ    m thi   c«ng  t¸c: +  M¸y  ãc, thiÕtbÞ  ¹ ®iÖn  ötinhäc  Ý  ô:M¸y    Ýnh,m¸y  m     lo i  t    (V d   vit   in). +  M¸y  ãc  m th«ng    ªnl¹c, iÖn  tinli     ® ¶nh,y  Õ.  t +  M¸y  ¬ m   íc. b n ­Dông  ô  µm  Öc  o êng,thÝ    c l vi ® l   nghiÖ m: +  ÕtbÞ  Óm    m,  ©n  ¹ tiÒn vµ  ©n  Õu  Thi   ki tra,®Õ ph lo i     ng phi thanh  to¸n.   +  ÕtbÞ  ö nghiÖ m,  o êng  µng  ¹c ®¸  ý,kim  ¹ quý. Thi   th   ®l v b   qu   lo i   3.Dông  ô    c qu¶n  ý: l ­M¸y  iÒu  µ  åm  ®iÒu  µ  Ö   èng).   ® ho (g c¶  ho h th ­Bµn  Õ,  ñ,gi¸, Ö     ¹ .   gh t     c¸clo i k ­K Ðt  ¾t.   s ­M¸y  ótbôi, ótÈ m,  ÕtbÞ  èng  èi  ät.   h      h thi   ch mm ­C¸c  µis¶n  è  nh  ïng cho    t  c ®Þ d  c«ng    t¸cqu¶n  ýkh¸c. l  4. ThiÕt bÞ,  ¬ng  Ön  Ën  :     ph ti v t¶i  bao  å m   t«,xe  g «    m¸y, ph¬ng  Ön  èc    ti b dì,n©ng  µng,c¸cph¬ng  Ön ® êng  û.   h    ti   thu 5. C¸c  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ kh¸c:Lµ    ¹ tµis¶n  è  nh    c¸clo i     c ®Þ kh«ng  éc c¸c thu     nhã m   ãitrªn: n  ­ C¸c  ¹  lo im¸y  ãc   Õt bÞ   m thi   kh«ng  ïng  d cho  ¹t ®éng  Ýnh  ho   ch hoÆc   kh«ng  ôc  ô  ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý cña  ©n   µng  µ   íc (VÝ  ô: M¸y  l  Ng h Nh n   d  giÆt,m¸y  äcníc,tñ l¹nh,tñ ®«ng  ¹nh,tñ ®ùng    l        l    thøc ¨n,thang     m¸y  Õu  ¹ch (n h   to¸nriªng), ¹ccô).     nh   ­ThiÕtbÞ  tÕ.     y  ­C¸c  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ kh¸c. §i Ò u    ©n  ¹i µis¶n  è  nh  h×nh 9. Ph lo     c ®Þ v«  t C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  ©n  ¹    Õttõng  ¹  µi ®¬ v Ng h Nh n     ph lo i ti   chi lo i   t s¶n  è  nh  h×nh  c ®Þ v«  theo thùc tÕ        ph¸tsinh.
 6. 6 §i Ò u    ®Þnh  10. X¸c  nguyªn gi¸tµis¶n  è  nh     c ®Þ 1. X¸c  nh    ®Þ nguyªn    µis¶n  è  nh  îcx¸c ®Þnh  gi¸t   c ®Þ ®   theo nguyªn t¾c    sau: a. Nguyªn    µis¶n  è  nh    gi¸t   c ®Þ mua  ¾ m   s bao  å m:    g gi¸mua  ùc tÕ  th   ph¶i   tr¶(gi¸         trªnchøng  õ), õ®i    ghi t     c¸c kho¶n  tr gi¶m    ÕtkhÊu  Õu  ã),vµ  gi¸,chi   (n c   céng  íic¸c chiphÝ   ã  ªnquan  v      c li   trong qu¸  ×nh    tr mua   ¾ m   : chiphÝ   Ën  s nh     v chuyÓn, bèc  ì,chiphÝ  ¾p  Æt,  ¹ythö tr ckhi® a  µis¶n  è  nh  µo  ö    d    l® ch     í     t   c ®Þ vs dông,thuÕ  µ  Ö  Ý  ícb¹ (nÕu  ã).   v l ph tr     c b. Nguyªn    µis¶n  è  nh   ×nh  µnh  õ x©y  ùng  ¬    gi¸t   c ®Þ h th t  d c b¶n: lµ gi¸      quyÕt    ña  to¸nc c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo quy  nh  ¹  Òu  Ö  ®Þ ti§i l qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng  Ön  µnh  éng  íi     Ý   x d hi h c v   chiph kh¸c cã  ªnquan  µ  Ö  Ý  íc c¸c   li   v l ph tr   b¹ (nÕu  ã).   c c. Nguyªn    µis¶n  Ën  µn    gi¸t   nh b giao:lµ nguyªn          Õ        gi¸ghi trªnsæ k to¸n cña  n  Þ  µn  ®¬ v b giao. d. Nguyªn    µis¶n  è  nh  îc cÊp, ® îc biÕu, tÆng: lµ gi¸trÞ theo    gi¸t   c ®Þ ®              ®¸nh    ùc tÕ  ña  éi ®ång  gi¸th   c H   giao nhËn  µ      Ý    v c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan      li   nh chiphÝ   Ën    v chuyÓn, l¾p  Æt,  ¹y thö  íc khi® a  µis¶n  è  nh  µo  ö    ® ch   tr     t   c ®Þ vs dông e.Nguyªn    µis¶n  è  nh  h×nh:   gi¸t   c ®Þ v«  ­ Chi phÝ  Ò   t  ö  ông:nguyªn gi¸lµtoµn  é      Ý  ùc tÕ  ∙     v ®Ê s d        b c¸c chiph th   ® chi ra  ã  ªnquan  ùc tiÕp  í  t  ö  ông    c li   tr   t i®Ê s d bao  å m:  Òn    ®Ó   ã  g ti chi ra  c quyÒn  ö  ông  t,chiphÝ  sd ®Ê     cho  n   ï,gi¶i ãng  Æt   ®Ò b     ph m b»ng,san  Êp m Æt     l  b»ng, lÖ  Ý   íc b¹  Õu  ã),kh«ng    ph tr   (n c  bao  å m       Ý     ®Ó   ©y  g c¸c chi ph chi ra  x dùng    c¸cc«ng  ×nh trªn®Êt. tr     ­ C¸c  µis¶n  è  nh  h×nh    t  c ®Þ v«  kh¸c:nguyªn    µ toµn  é      Ý     gi¸l   b c¸c chiph thùc tÕ  ∙        ã  îctµis¶n  è  nh  h×nh  Ýn  n   êi®iÓ m   a    ® chira ®Ó c ®     c ®Þ v«  t ®Õ th   ® tµis¶n  è  nh  h×nh  µo  ö  ông.   c ®Þ v«  v sd 2.Nguyªn    µis¶n  è  nh    gi¸t   c ®Þ chØ  thay ® æi    trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   ­N © ng  Êp  µis¶n  è  nh.   c t  c ®Þ ­Th¸o  ìbítm ét  è  é  Ën  ña  µis¶n  è  nh.   d    s b ph c t   c ®Þ ­§¸nh    ¹tµis¶n  è  nh.   gi¸l     i c ®Þ Qu¸  ×nh  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  tr s ch t   c ®Þ (bao  å m   söa  ÷a  ín)kh«ng  g c¶  ch l   lµm      Þtµis¶n  è  nh. t¨nggi¸tr     c ®Þ §i Ò u    11. Mua  ¾ m   µis¶n  è  nh s t  c ®Þ 1. C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   ícchØ  îcmua   ¾ m   µis¶n  è  nh     ®¬ v Ng h Nh n   ®  s t  c ®Þ thùc  ù  Çn  Õtcho  ¹t®éng  sc thi   ho   nghiÖp  ô  µ  v v c«ng    t¸cqu¶n  ý t¹  n  Þ  l  i ®¬ v hoÆc  mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  íi thay thÕ    µis¶n  è  nh  ∙  Þ     s t  c ®Þ m    c¸c t   c ®Þ ®bh háng,kh«ng  ö  ông  îcn÷a.   sd ®  2. Khi cÇn     mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,    n  Þ  ©n   µng  µ   íc s t  c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ph¶icã    c«ng  ®Ò   Þ  v¨n  ngh mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  s t  c ®Þ nªu  â  ¹  µis¶n  è  r lo i   t c ®Þnh  Çn  c mua  ¾ m,  ýdo  s l   mua  ¾ m   µis¶n  è  nh, kÌm  s t  c ®Þ   theo  ù    d to¸nmua   s ¾ m   µis¶n  è  nh  öi Vô   Õ   t  c ®Þ g   K to¸n ­ Tµi chÝnh    Èm   nh  µ  ×nh       ®Ó th ®Þ v tr cÊp  ã  Èm  Òn  Öt. c th quy duy
 7. 7 3. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícchØ  îctiÕn hµnh    ®¬ v Ng h Nh n   ®    mua  ¾ m   µis¶n  s t  cè  nh  ®Þ sau      Þ  khi®Ò ngh mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  ù    ∙  îccÊp  s t  c ®Þ v d to¸n® ®   cã  Èm   Òn  Öt  th quy duy b»ng v¨n b¶n. Trong  ¹m    ù    ph vi d to¸n ® îc duyÖt,c¸c       ®¬n  Þ  îcphÐp  ¹m  v®  t øng    ®Ó mua  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ 4. Trong    qu¸  ×nh  tr mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  ñ  ëng  n  Þ  Þu  s t  c ®Þ th tr ®¬ v ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý viÖc      l  chi tiªumua   ¾ m   µis¶n  è  nh,  ¶m   s t  c ®Þ ® b¶o  Õt ti   kiÖm,  ùc hiÖn  ng      th   ®ó c¸cv¨n b¶n  quy  nh  Ò   ®Þ v mua  ¾ m   µis¶n  ña  µ   ­ s t  c Nh n íc vµ  ña  ©n   µng  µ   íc,®¶m     c Ng h Nh n   b¶o mua   ¾ m   ng  ¹  µis¶n  ∙  îc s ®ó lo i   t ®®  duyÖt. 5.KhinhËp  µis¶n  è  nh, c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícph¶ithµnh     t  c ®Þ    v Ng h Nh n     lËp  éi ®ång  H  giao nhËn  µis¶n  è  nh  ã  idiÖn  ña  bªn    t  c ®Þ c ®¹   c c¶  giao vµ      bªn nhËn.  éi  ng  H ®å giao  Ën  µis¶n  è  nh   nh t  c ®Þ ph¶i lµm  y       ®Ç ®ñ c¸c  ñ  ôc th t   nghiÖ m     µis¶n  è  nh  µ  Ëp    thu t   c ®Þ v l biªnb¶n  giao nhËn  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ theo  quy  nh. ®Þ §èivíitµis¶n  è  nh  îcbiÕu      c ®Þ ®  tÆng, n Õu  a  â gi¸trÞ h¹ch    ×   ch r       to¸nth   c¸c®¬n  Þ    v ph¶ilËp Héi ®ång    nh    Þcña  µis¶n  Õp nhËn    µm      x¸c®Þ gi¸tr   t  ti   ®Ó l c¬  ë  ¹ch    Ëp  µis¶n  è  nh  ùc hiÖn  sh to¸nnh t  c ®Þ (th   theo  Òu  cña  Õ     §i 21  Ch ®é nµy). 6.Khihoµn  µnh  Öc     th vi mua  ¾ m   µis¶n  è  nh, c¸c®¬n  Þ  öihå  ¬  s t  c ®Þ    vg  s quyÕt    Ò   ô   Õ       µi chÝnh    Èm  nh  µ  ×nh cÊp  ã  Èm   to¸nv V K to¸n­ T   ®Ó th ®Þ v tr   c th quyÒn  Öt. duy Khi quyÕt    to¸n mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn    s t  c ®Þ ®®  c th quy duyÖt b»ng    v¨n b¶n, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íctiÕn  µnh    Ëp  µi    v Ng h Nh n   h ghinh t   s¶n  è  nh  c ®Þ theo gi¸trÞquyÕt to¸n® îcduyÖt.         7. C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶ikiÓm     Óm     å  ¬  ña    ®¬ v Ng h Nh n     tra,ki so¸th s c tµis¶n  è  nh  åm  å  ¬  Õ     µ  å  ¬  ü  Ët)®¶m     c ®Þ (g h s k to¸nv h s k thu   b¶o  y      ®Ç ®ñ c¸c lo¹  Êy  ê vµ u  ÷theo  ng  igi t   l tr   ®ó quy  nh  ña  Õ    u  ÷chøng  õ hiÖn  ®Þ c ch ®é l tr   t  hµnh. §i Ò u    Ých  Êu  12. Tr kh hao  µis¶n  è  nh t  c ®Þ 1. C¸c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc trÝch  Êu  ®¬ v Ng h Nh n   kh hao  Êt c¶  µis¶n  è  t  t  c ®Þnh   ¹  n   Þ,  õ c¸c tµis¶n  è  nh   t i®¬ v tr       c ®Þ sau  y   ®© kh«ng  ph¶i trÝch  Êu    kh hao: ­C¸c  µis¶n  è  nh  ∙  Ých khÊu    t  c ®Þ ® tr   hao  Õt  h nguyªn gi¸.    ­C¸c  µis¶n  è  nh  ∙  õng  ö  ông,chê    t  c ®Þ ® ng sd   thanh  ý. l ­ C¸c  ¹  µis¶n  è  nh    lo i   t c ®Þ kh¸c khicã        v¨n b¶n  quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   íctrÝch khÊu    ®¬ v Ng h Nh n     hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo  quy  nh  ®Þ sau: ­ X¸c  nh  ®Þ møc   Ých  Êu  tr kh hao trung  ×nh  µng  b h n¨m  ña  µis¶n  è  c t  c ®Þnh  b»ng  c¸ch  Êy nguyªn    µis¶n  è  nh  l  gi¸t   c ®Þ chia cho  êigian  ö  ông    th   sd cña  µis¶n  è  nh  êigian sö  ông  µm    trÝch khÊu  t  c ®Þ (th    d l c¨n cø    hao  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc).   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n ­ X¸c  nh    ®Þ møc  Ých khÊu  tr   hao  µis¶n  è  nh  µng  t  c ®Þ h th¸ng b»ng    c¸ch  lÊy møc  Ých khÊu    tr   hao trungb×nh  µng    h n¨m chiacho  th¸ng.   12 
 8. 8 ­      nh   Khi x¸c ®Þ møc   Ých  Êu  tr kh hao  µng  h n¨m,    n   Þ   îc phÐp  c¸c ®¬ v ®   lµm    è  Êy®Õ n   µng  n  Þ),møc  Ých khÊu  trßn s (l   h ®¬ v   tr   hao  n¨m  èicïng lµgi¸ cu        trÞcßn  ¹cña  µis¶n  è  nh  Ýnh  n   u     l i t  c ®Þ t ®Õ ®Ç n¨m. 3. Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ t¨ng,gi¶m    trong th¸ng th×  îcb ¾t  u   Ých khÊu      ®  ®Ç tr   hao  hoÆc   õng  Ých khÊu  ng tr   hao  µo  v th¸ngtiÕp theo.     4. Møc   Ých  Êu    tr kh hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ chØ  thay ® æi    trong c¸c tr ng     ê hîp sau:   ­ Khi thay  æi  è     ® s n¨m  ö  ông  µm  sd l c¨n  trÝch  Êu  cø  kh hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n ­Khithay ® æi       nguyªn gi¸cña  µi    t  s¶n  è  nh. c ®Þ ­Khithay ® æi  êigian sö  ông  µm    trÝch khÊu       th    d (l c¨n cø    hao)cña  µi     t  s¶n cè  nh  ®¸nh    ¹thêigian sö  ông  ña  µi ®Þ do  gi¸l     i  d c t  s¶n  è  nh    ©ng  Êp. c ®Þ khin c Khi thay ® æi    Õu  è trªn,   n  Þ  ©n   µng  µ   ícx¸c ®Þnh       c¸c y t    ®¬ v Ng c¸c h Nh n     l¹ møc  Ých khÊu    i tr   hao  µng  h n¨m cho  ÷ng  nh n¨m  Õp theo  ti   b»ng c¸ch lÊy gi¸      trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n  è  nh    l  i t  c ®Þ chiacho  êigian sö  ông    th    d cßn  ¹ cña  µis¶n  l i t  cè  nh. ®Þ 5. Hµng    th¸ng,sau    Ýnh      khit to¸nmøc   Ých khÊu  tr   hao  µis¶n  è  nh, t  c ®Þ   c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶ilËp    v Ng h Nh n     "B¶ng    Ých khÊu  kª tr   hao  µis¶n  è  t  c ®Þnh"  µm    lËp chøng  õtrÝch khÊu  l c¨n cø    t    hao  µi t  s¶n  è  nh. c ®Þ §i Ò u    ©ng  Êp  µis¶n  è  nh 13. N c t  c ®Þ 1.ViÖc  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh  îcquy  nh  ô  Ó      n c t  c ®Þ ®  ®Þ c th nh sau: a. §èivíitµis¶n  è  nh  µ c«ng  ×nh x©y  ùng  ¬        c ®Þ l  tr   d c b¶n: n©ng  Êp  µ   c l  viÖc  ©y  ùng  xd thªm  ét  m hoÆc   ét  è  ¹ng  ôc  m sh m c«ng  ×nh chÝnh    tr   bæ sung  thªm  µo  v c«ng  ×nh  ©y  ùng  ¬  tr x d c b¶n  Ön  ã, lµm  hi c   t¨ng thªm  Ön  Ých  ö    di t s dông hoÆc     t¨ngtuæithä cña     c«ng  ×nh so  íi ÕtkÕ   tr   v   thi   ban  u. ®Ç b.§èivíi µis¶n  è  nh  µm¸y  ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn    ©ng        t c ®Þ l  m thi     ti   t¶i n : cÊp  µ viÖc    l  bæ sung  thªm  ét  m hoÆc   ét  è  é  Ën  µm  m s b ph l cho  µis¶n  è  t  c ®Þnh   ã  c thªm  Ýnh  t n¨ng    ông  íi (tÝnh  t¸cd m  n¨ng    ông  íi ph¶i lµ tÝnh  t¸cd m     n¨ng    ông  Ýnh  ña  µis¶n  è  nh)  t¸c d ch c t  c ®Þ hoÆc   ©ng  n cao n¨ng  ùc ho¹t l    ®éng  ña  µis¶n  è  nh,  Ðo  µituæi thä cña  µis¶n  è  nh  víithiÕt c t  c ®Þ k d     t  c ®Þ so      kÕ   ban  u. ®Ç 2.KhicÇn  Õn hµnh  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh, c¸c®¬n  Þ  ©n  µng     ti   n c t  c ®Þ    v Ng h Nhµ   ícph¶icã  n    c«ng      Þ  v¨n ®Ò ngh cho  Ðp  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh, ghi ph n c t  c ®Þ    râ hiÖn  ¹ngtµis¶n  è  nh, t×nh  ×nh  ö  ông,lýdo  ©ng  Êp  öiVô   Õ     tr     c ®Þ   h sd    n c g  K to¸n­TµichÝnh    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn       ®Ó tr   c th quy xem   Ðt,chÊp  Ën. x  thu Sau      Þ  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  khi®Ò ngh n c t  c ®Þ ®®   c th quy chÊp  Ën, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc lËp  ù  thu     v Ng h Nh n   d to¸n,thiÕtkÕ   ü  Ët     k thu   (nÕu  ©ng  Êp  µ  öa,vËt kiÕn  óc)göiVô   Õ       µichÝnh    Èm   n c nh c     tr     K to¸n­ T   ®Ó th ®Þnh  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Öt. v tr   c th quy duy 3. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícchØ  îctiÕn hµnh  ©ng  Êp  µis¶n    ®¬ v Ng h Nh n   ®    n c t  cè  nh  ®Þ sau    ù    µ  ÕtkÕ   ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt  khid to¸nv thi   ® ®   c th quy duy b»ng  v¨n b¶n.  
 9. 9 Trêng  îp  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh  µ m¸y  ãc  ÕtbÞ,    n  Þ  hn c t  c ®Þ l  m thi   c¸c ®¬ v ® îc t¹m    øng  èn    Õn  µnh    ¹t®éng  ©ng  Êp, sau    v ®Ó ti h c¸c ho   n c  ®ã thanh to¸n  c¸c kho¶n    ©ng  Êp  µis¶n  è  nh ¬ng  ù nh  êng  îp    chin c t  c ®Þ t t   tr h mua   ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh.  êng  îp  ©ng  Êp  µ  öa, kho  µng,c¸c ®¬n  Þ  c ®Þ Tr hn c nh c   t    v chØ   îc ®  tiÕn hµnh    ¹t®éng  ©ng  Êp    c¸cho   n c sau    ô  Õ      µichÝnh  ∙  khiV K to¸n­T   ® chuyÓn  vèn  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c b¶n  Ò   v cho  n  Þ. ®¬ v 4. C¸c    Ý  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh  îcthùc hiÖn    chiph n c t  c ®Þ ®    b»ng  èn  u   v ®Ç tx©y  ùng  ¬    d c b¶n  µ  v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  Vô   Õ       µi chÝnh  s t  c ®Þ do  K to¸n­ T   cÊp. Sau    ùc hiÖn  ©ng  Êp, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶igöi   khith   n c    v Ng h Nh n      hå  ¬  Õt    Ò   ô  Õ       µichÝnh    Èm  nh  µ  ×nh cÊp  ã  s quy to¸nv V K to¸n­ T   ®Ó th ®Þ v tr   c thÈm  quyÒn   duyÖt. Gi¸ trÞ  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh      n c t  c ®Þ ph¶i ® îc ghi t¨ng       nguyªn gi¸tµis¶n  è  nh.     c ®Þ §i Ò u    öa  ÷a  µis¶n  è  nh 14. S ch t   c ®Þ 1. C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc ® îc söa  ÷a  µis¶n  è  nh      ®¬ v Ng h Nh n     ch t   c ®Þ ®Ó duy    tu,b¶o  ìng,chèng  èng  Êp, söa  ÷a  ÷ng    áng  d   xu c  ch nh hh ph¸tsinh trong       qu¸  ×nh  ¹t®éng  ña  µis¶n  è  nh   tr ho   c t  c ®Þ nh»m  kh«i phôc  ¹    li n¨ng  ùc ho¹t l    ®éng  ×nh  êng  ña  µis¶n  è  nh. b th c t  c ®Þ 2. Trêng  îp viÖc  Ðt  Öt  ñ  ¬ng  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  éc   h  x duy ch tr s ch t   c ®Þ thu   thÈm  Òn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íchoÆc   ô   ëng  ô   Õ     quy c Th ®è Ng h Nh n   V tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh  ×    n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶icã     th c¸c ®¬ v Ng h Nh n     c«ng  ®Ò   Þ  v¨n  ngh cho  Ðp  öa  ÷a  µis¶n  è  nh,    â hiÖn  ¹ngtµis¶n  è  nh,  ×nh  ph s ch t   c ®Þ ghir   tr     c ®Þ t h×nh  ö  ông,lýdo  öa  ÷a  öiVô   Õ       µi chÝnh    Èm  nh  µ  sd     s ch g   K to¸n­ T   ®Ó th ®Þ v tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    c th quy xem   Ðt,chÊp  Ën. x  thu Sau      Þ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  khi®Ò ngh s ch t   c ®Þ ®®   c th quy chÊp  Ën, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc lËp  ù  thu     v Ng h Nh n   d to¸n vµ  ÕtkÕ   Õu    thi   (n söa  ÷a  µ  öa,vËt kiÕn  óc)göiVô   Õ       µi chÝnh    Èm  nh   ch nh c     tr     K to¸n­ T   ®Ó th ®Þ vµ  ×nh  Êp  ã  Èm   tr c c th quyÒn duyÖt. Sau    ù    khi d to¸n söa  ÷a  µis¶n  è    ch t   c ®Þnh  îc cÊp  ã  Èm  Òn  Öt  ®  c th quy duy b»ng  b¶n, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  v¨n     v Ng h Nhµ   ícmíi® îctiÕn hµnh  öa  ÷a  µis¶n  è  nh. n        s ch t   c ®Þ 3.Trêng  îp söa  ÷a  µis¶n  è  nh  µ   ñ tr ng  n  Þ  ©n  µng    h  ch t   c ®Þ m th   ë ®¬ v Ng h Nhµ   íc® îcph©n  Êp  Þu  n    c ch tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,chÊp  Ën  Ò   ñ  ¬ng, x  thu v ch tr   tæ chøc  Èm  nh  µ  Öt dù  th ®Þ v duy   to¸n,thiÕtkÕ   × c¸c®¬n  Þ  Õn hµnh  öa      th     v ti   s ch÷a  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ sau    ñ tr ng  n  Þ  Öt. khith   ë ®¬ v duy 4. Thñ  ëng  n  Þ  Þu    tr ®¬ v ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,kiÓm     l  tra,theo  âi qu¸ d    tr×nh söa  ÷a  µis¶n  è  nh, ®¶m     ch t   c ®Þ   b¶o      ÕtkiÖm,  ng  ù    îc chitiªuti   ®ó d to¸n®   duyÖt,®¶m     b¶o  Êtl ng. ch  î 5.Khihoµn  µnh  öa  ÷a  µi    th s ch t   s¶n  è  nh, ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ­ c ®Þ   v Ng h Nh n íc ph¶icã  Õt      quy to¸n tõng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh  öa  ÷a  îc cÊp  ã  Èm   tr s ch ®   c th quyÒn  Öt.§ång  êi,   n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶irµ    ¹ c¸c duy   th   ®¬ v Ng c¸c h Nh n     so¸tl i     hå  ¬  s chøng  õ cã  ªnquan  n   Öc  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  µ u  ÷ t   li   ®Õ vi s ch t   c ®Þ v l tr   theo ®óng    quy  nh  ña  Õ    u  ÷chøng  õhiÖn  µnh. ®Þ c ch ®é l tr   t  h 6. Chi  Ý   Ò   öa  ÷a  µis¶n  è  nh  îc ghi vµo      ph v s ch t   c ®Þ ®   chib¶o  ìng  öa  d s ch÷a  µis¶n  t  trong ph¹m    ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt.   vid to¸n®   c th quy duy §i Ò u    15. §¸nh    ¹tµis¶n  è  nh gi¸l     i c ®Þ
 10. 10 1. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícchØ  îc®¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh     ®¬ v Ng h Nh n   ®  gi¸l     i c ®Þ khi cã    v¨n  b¶n  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu  ¸nh    ¹  µi c Th ®è Ng h Nh n   c ® gi¸l i   t s¶n. 2.    ¸nh    ¹  µis¶n  è  nh,  n   Þ   Khi ® gi¸l i   t c ®Þ ®¬ v ph¶i thµnh  Ëp  éi  ng    l H ®å ®¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh, thµnh  Çn  ¾t  éc  ña  éi ®ång  å m   ã:Thñ  gi¸l     i c ®Þ   ph b bu c H   g c  tr ng  n  Þ, tr ng  ë ®¬ v   ë phßng  Õ   k to¸n,tr ng    ë phßng  µnh  Ýnh  h ch qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸tviªntr ng  ®èivíi   n  Þ  ã  é  Ën  Óm      ë (     ®¬ v c b ph ki c¸c so¸t) Sau    ¸nh    ¹   . khi® gi¸l   i tµis¶n  è  nh,  éi  ng    c ®Þ H ®å ph¶i lËp    "Biªnb¶n  ¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh"    ® gi¸l i     c ®Þ lµm  ¬  ë  ¹ch to¸n®iÒu  csh     chØnh    Þtµis¶n      gi¸tr     trªnsæ s¸ch kÕ     µ  öivÒ     to¸nv g   Vô  Õ      µichÝnh, K to¸n­T   §i Ò u 16. §¸nh    ¹  êigian  ö  ông  µm  gi¸l i   th sd l c¨n  trÝch  Êu    cø  kh hao cña  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ 1. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícph¶i®¸nh    ¹ thêigian sö  ông  µi   ®¬ v Ng h Nh n     gi¸l     i  d t  s¶n  è  nh  c ®Þ sau    Õn  µnh  ©ng  Êp  µis¶n  è  nh    µm  khi ti h n c t  c ®Þ ®Ó l c¨n   cø trÝch khÊu    hao. 2. Khi ®¸nh    ¹ thêigian sö  ông  µis¶n  è  nh, ®¬n  Þ     gi¸l     i  d t  c ®Þ   v ph¶ithµnh    lËp  éi ®ång  ¸nh    ¹ thêigian sö  ông  µis¶n  è  nh. Thµnh  Çn  ¾t  H  ® gi¸l     i  d t  c ®Þ   ph b buéc  ña  éi  ng  å m:  ñ   ëng  n   Þ,  ëng  c H ®å g Th tr ®¬ v Tr phßng  Õ   k to¸n,Trëng    phßng  µnh  Ýnh  h ch qu¶n  Þ,KiÓ m       ëng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ã  é  tr   so¸tviªntr (      vcb phËn  Óm  ki so¸t) c¸n bé  ü  Ët.     k thu , 3.Thêigian sö  ông  îc®¸nh    ¹theo c¸cc¨n cø       d ®  gi¸l   i       sau: +  êigian sö  ông  Th    d theo thiÕtkÕ   ícvµ      tr   sau    ©ng  Êp. khin c + Quy    m« c«ng  ×nh n©ng  Êp  µis¶n  è  nh  Ò    Ý, møc     tr   c t  c ®Þ (v chiph   ®é kü  Ët). thu +  ×nh  ¹ngkü  Ëtcña  µis¶n  è  nh  T tr   thu   t  c ®Þ sau    ©ng  Êp. khin c +  ôc  ch  µ  Öu  Êt sö  ông  c tÝnh  ña  µis¶n  è  nh  íc vµ  M ®Ý v hi su   d í  c t  c ®Þ tr   sau    ©ng  Êp. khin c 4. Sau    ¸nh    ¹ tµis¶n  è  nh,  n  Þ    khi® gi¸l     i c ®Þ ®¬ v ph¶ilËp      biªn b¶n  ¸nh  ® gi¸l¹ thêigian  ö  ông  µis¶n  è  nh  öim ét   i     sd t  c ®Þ (g   b¶n  Ò   ô   Õ   v V K to¸n ­ Tµi      chÝnh) vµ    nh  ¹møc  Ých khÊu    x¸c®Þ l i tr   hao  µis¶n  è  nh. t  c ®Þ §i Ò u    17. Thanh  ý, µis¶n  è  nh l   t c ®Þ 1. C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc ® îc thanh  ýtµis¶n  è  nh    ®¬ v Ng h Nh n     l    c ®Þ trong  nh÷ng  êng  îp sau: tr h  ­   µis¶n  è  nh  ∙  Êu   T   c ®Þ ® kh hao  Õt    Þvµ  ö  ông    êigian quy  h gi¸tr   s d ®ñ th     ®Þnh. ­Tµis¶n  è  nh  Þ  áng,kh«ng  öa  ÷a  îc.    c ®Þ bh   s ch ® ­ Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ chuyÓn  ë   µ   t    ùc hiÖn      S Nh ®Ê ®Ó th   ho¸ gi¸theo    quy ®Þnh. ­ C¸c  µis¶n  è  nh    t  c ®Þ kh«ng  ö  ông  îc t¹  n  Þ  µ  sd ®  i ®¬ v v kh«ng  ã    c yªu cÇu  iÒu  ® chuyÓn  i  n  Þ  ® ®¬ v kh¸c.
 11. 11 2. Khi cÇn     thanh  ý tµis¶n  è  nh,    n  Þ   ©n   µng  µ   íc l    c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ph¶icã    c«ng      â hiÖn  ¹ngtµis¶n  è  nh  µ  ýdo  v¨n ghir   tr     c ®Þ v l   thanh  ý(tr ng  îp l  ê h   thanh  ým¸y  ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön  Ën    ×  l  m thi     ti v t¶ith ph¶icã    Õn  ña    é    ý ki c c¸n b kü  Ët)göiVô   Õ       µi chÝnh    Èm  nh  µ  ×nh cÊp  ã  Èm   thu     K to¸n­ T   ®Ó th ®Þ v tr   c th quyÒn  Öt.C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc chØ   îc thanh  ýtµis¶n  è  duy   ®¬ v Ng h Nh n   ®  l    c ®Þnh  sau      Þ  khi®Ò ngh thanh  ýtµis¶n  è  nh  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  l    c ®Þ ®®  c th quy duyÖt b»ng      v¨n b¶n. 3. Khi thanh  ý tµis¶n  è  nh,    n  Þ   ©n   µng  µ   íc ph¶i    l    c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n     thµnh  Ëp  éi ®ång  lH  thanh  ýtµis¶n  è  nh,    µnh  Çn  ¾t  éc  ña  l    c ®Þ c¸c th ph b bu c Héi ®ång  å m:  ñ  ëng  n  Þ, Trëng    g Th tr ®¬ v   phßng  Õ   k to¸n,KiÓ m       ëng    so¸tviªntr (®èi víic¸c ®¬n  Þ  ã  é  Ën  Óm        v c b ph ki so¸t)  ëng  ,Tr phßng  µnh  Ýnh  h ch qu¶n  trÞ,c¸n  é  ü  Ët.Héi  ng    b k thu   ®å thanh  ý tµis¶n  è  nh   ã  Ö m   ô    l    c ®Þ c nhi v x¸c ®Þnh  Ön  ¹ngkü  Ët,gi¸trÞtµis¶n  µ  chøc    ×nh thanh  ý. èivíi hi tr   thu         v tæ  qu¸ tr   l      § ho¸    µis¶n  è  nh,  µnh  Çn  éi  ng  gi¸t   c ®Þ th ph H ®å ph¶ithªm  ic¸c ®¬n  Þ  ã    ®¹     vc li   ªnquan  ¹ ®Þa  ¬ng. t i ph 4. Sau      khi thanh  ý tµis¶n  è  nh,    n  Þ   ©n   µng  µ   íc l    c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ph¶ilËp    "Biªnb¶n    thanh  ýtµis¶n  è  nh"  µ  öiB¸o    Õt  l    c ®Þ vg  c¸o k qu¶ thanh  ý l  tµis¶n  è  nh  Ò   ô  Õ     c ®Þ v V K to¸n­TµichÝnh.    5. Sè   Òn    Ò     ti thu v thanh  ýtµis¶n  è  nh  l    c ®Þ sau    õ®i    Ý, ®¬n   khitr   chiph   vÞ  ph¶inép  Õt  Ò   ô  Õ      µichÝnh.   h v V K to¸n­T   §i Ò u    Òu  18. §i chuyÓn  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ 1. Tµi s¶n  è  nh     c ®Þ kh«ng  Çn  ïng  ¹    n  Þ  ©n   µng  µ   íc c d t i ®¬ v Ng c¸c h Nh n   ® îc®iÒu    chuyÓn  n   n  Þ  ©n  µng  µ   íckh¸ccã  ®Õ ®¬ v Ng h Nh n     nhu  Çu  ö  ông  c sd tµis¶n  è  nh   .  Öc  iÒu    c ®Þ ®ã Vi ® chuyÓn  µis¶n  è  nh   ÷a    n   Þ  t  c ®Þ gi c¸c ®¬ v Ng ©n   µng  µ   íc chØ   îc thùc hiÖn  h Nh n   ®    theo v¨n b¶n  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n 2. Khi ®iÒu     chuyÓn  µis¶n  è  nh,  n  Þ  iÒu  t  c ®Þ ®¬ v ® chuyÓn  µis¶n  µ  t  v ®¬n  Þ  Ën  µis¶n  v nh t   ph¶itæ    chøc  éi ®ång  H  giao nhËn  µis¶n,gå m   idiÖn    t    ®¹   cña  hai bªn.Héi ®ång  ã  Ö m   ô    nh  è îng,gi¸trÞ (nguyªn gi¸, c¶       c nhi v x¸c ®Þ sl        gi¸trÞ hao     mßn,    Þ cßn  ¹ )hiÖn  ¹ng cña  µis¶n  µn  gi¸tr   l i  , tr   t  b giao,c¸c hå  ¬,     s  chøng  õ cã  ªnquan  µ  Ëp  t   li   v l "Biªnb¶n    Ën  µis¶n".Biªn b¶n    gia nh t       giao nhËn    ® îclËp  µnh  b¶n,m çi    th 3    bªn u  ét  l m b¶n  µ  öim ét  vg  b¶n  Ò   ô   Õ       µi v V K to¸n­ T   chÝnh. §i Ò u    19. Thuª,cho    µis¶n  è  nh   thuªt   c ®Þ 1.KhicÇn       thuªhoÆc   cho thuª, µis¶n  è  nh, c¸c®¬n  Þ  ©n  µng     t c ®Þ    v Ng h Nhµ   ícph¶icã    n    v¨n b¶n,ghirâ tµis¶n  è  nh  Çn           c ®Þ c thuªhoÆc  cho thuª, ôc    m ®Ých  thuª hoÆc     cho thuª göi Vô   Õ       K to¸n ­  µi chÝnh    Èm   nh   µ   T   ®Ó th ®Þ v tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Öt.   c th quy duy 2. C¸c  n  Þ    ®¬ v chØ  îc tiÕn  µnh  ®  h thuªhoÆc     cho thuªtµis¶n  è  nh      c ®Þ sau    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Öt vµ  Êp  Ën  khi® ®   c th quy duy   ch thu b»ng    v¨n b¶n. 3. Khi thuªhoÆc        cho thuªtµis¶n,c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶i       v Ng h Nh n     lËp hîp ®ång       thuªhoÆc   cho    µi thuªt  s¶n.
 12. 12 4. §èivíi µis¶n  è  nh        t c ®Þ cho thuª,c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícvÉn     v Ng h Nh n   ph¶itiÕp tôctrÝch khÊu         hao      µis¶n  è  nh  nh c¸ct   c ®Þ kh¸c. 5.§èivíi µis¶n  è  nh  i        t c ®Þ ® thuª,   n  Þ  ©n  µng  µ   íckh«ng    ®¬ v Ng c¸c h Nh n   trÝch khÊu    hao.C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶itrÝch khÊu    ®¬ v Ng h Nh n       hao  i víi ®è     c¸ctµi    s¶n    µichÝnh. thuªT     6. TiÒn    Ò     thu v cho thuª,®¬n  Þ    v ph¶ichuyÓn  Õt  Ò   ô   Õ       µi   h v V K to¸n­ T   chÝnh  õtr ng  îp Thèng  c  ©n  µng  µ   íccã  (tr   ê h   ®è Ng h Nh n   quy  nh  ®Þ kh¸c). Chi phÝ   Ò     v thuªtµis¶n  è  nh,    n  Þ  ©n   µng  µ   íc ® îc    c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n     ghivµo      c¸ckho¶n   chikh¸ct¹ ®¬n  Þ.   i v §i Ò u    Ó m     µis¶n  è  nh  20. Ki kª t   c ®Þ 1. Vµo  èi th¸ng 12  µng    cu    h n¨m,    n   Þ   ©n   µng  µ   íc ph¶i c¸c ®¬ v Ng h Nh n     tiÕn hµnh  Óm    µis¶n  è  nh  ¹ ®¬n  Þ  × nh.  ¬n  Þ  òng  ã  Ó      ki kª t   c ®Þ ti  vm § vc c th tæ chøc  Óm   ®ét  Êt khicÇn  Õt(khicã  ki kª  xu     thi     thay ® æi  Ò   ñ    v th kho  hoÆc     khi x¶y  thiªntaihoÆc     ù  Ön  Êt  êng  ra     c¸c s ki b th kh¸c lµm    ¶nh  ëng  n   µis¶n  h ®Õ t   cña  n  Þ). ®¬ v 2. Khi kiÓm     n  Þ     kª,®¬ v ph¶ithµnh  Ëp  éi  ng  Óm     µnh  Çn     l H ®å ki kª,th ph b ¾t  éc  ña  éi ®ång  å m:  ñ  ëng  n  Þ, Trëng  bu c H   g Th tr ®¬ v   phßng  Õ   k to¸n,Trëng    phßng  µnh  Ýnh  H ch qu¶n  Þ,kiÓm       ëng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ã  é  tr   so¸tviªntr (      vcb phËn  Óm  ki so¸t) vµ    é  ü  Ët(nÕu  Çn  Õt) Héi ®ång  Óm    Þu    c¸n b k thu   , c thi .     ki kª ch tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  qu¸  ×nh  Óm   chÆt  Ï,chÞu  tr ki kª  ch   tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt    vk qu¶  Óm  ki kª. 3. Khi kiÓm     n  Þ     kª,®¬ v ph¶ikiÓm     Ò   è îng,chÊt l ng vµ  ñng  ¹   kª v s l    î   ch lo i   tµis¶n  è  nh,  s¸nh  íisè  Öu trªnsæ   Õ     c ®Þ so  v   li     k to¸n ®Ó    ph¸thiÖn    êng    c¸c tr hîp tµis¶n  õa thiÕu,m Êt  È m   Êt.    th     ph ch 4. Sau    Óm       n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶ilËp    khiki kª,c¸c ®¬ v Ng h Nh n     "Biªnb¶n    kiÓm    µis¶n"theo m É u   kª t       quy  nh. Sau  ,  n  Þ  ®Þ   ®ã ®¬ v ph¶i®iÒu    chØnh  ¹sè  l i liÖu kÕ       to¸n cho  ï hîp  íithùc tr¹ngtµis¶n  ¹  n  Þ  ×nh  ph   v        ti®¬ v m theo  Õt    k qu¶ kiÓm  kª. 5. C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  Óm      n  Þ  ©n   µng  µ   ícph¶irµ ki kª c¸c ®¬ v Ng h Nh n      so¸tl¹ sæ   Õ       k to¸n,n Õu  ghisæ   Ç m   × ph¶i®iÒu  i   do    nh th     chØnh  ¹ sæ   Õ   l   k to¸n, i   ®ång  êi  th ,ph¶i ®iÒu    chØnh  ¹  l ic¸c kho¶n    Ý   ã  ªnquan. Trêng  îp chi ph c li     h  kh«ng ph¶ido      Ç m   × xö  ý:   ghisæ nh th   l   ­  èi víitµis¶n  è  nh  §    c ®Þ ph¸thiÖn  õa:®¬n  Þ   ©n   µng  µ   íc   th   v Ng h Nh n   ph¶i t×m  ñ  ë  ÷u  ña  µis¶n    µ    ¹ tµis¶n    ch s h c t   ®ã v tr¶l i     cho  ñ  ë  ÷u. N Õ u   ch s h   kh«ng  ×m  îc chñ  ë  ÷u  ×    n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶i cã    t ®  s h th c¸c ®¬ v Ng h Nh n     v¨n b¶n  öiVô  Õ      µichÝnh    g   K to¸n­T   ®Ó xem   Ðt xö  ýtheo quy  nh  Ön  µnh. x   l    ®Þ hi h ­ §èivíitµis¶n  è  nh    Ön  Õu,háng, gi¶m  Êt l ng th×  ö  ý       c ®Þ ph¸thi thi     ch  î   x l   nh  êng  îp tæn  Êttµi tr h  th     s¶n  ¹ §iÒu  t  i 7. 6. C¨n  vµo        cø  c¸c biªnb¶n  Óm      n  Þ  ©n  µng  µ   íclËp ki kª,c¸c ®¬ v Ng h Nh n     vµ  öi b¸o  g  c¸o  Õt  k qu¶  Óm   vÒ   ô   Õ   ki kª  V K to¸n ­ Tµi chÝnh       theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  Õ         Ön  µnh. c Ch ®é b¸o c¸o hi h
 13. 13 M ô c  2 Q u ¶ n  lý, s ö  d ô n g  c«n g  c ô  lao ® é n g, v Ë t li Ö u   §i Ò u    ©n  ¹i 21. Ph lo   c«ng  ô    ng  µ  ËtliÖu c lao®é v v   1.Ph ©n  ¹ c«ng  ô    ng:   lo   i c lao®é a. C¸c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc ph©n  ¹  ®¬ v Ng h Nh n   lo ic«ng  ô  c lao  ng  ®é theo  c«ng  ông,chñng  ¹ cña  d   lo i   c«ng  ô    ng. c lao®é C«ng  ô    ng  ¹    n  Þ  ©n   µng  µ   ícchñ  Õu  å m     c lao ®é t i ®¬ v Ng c¸c h Nh n   y g c¸c lo¹  Ýnh  ich sau: Bµn, ghÕ,  ng  å, qu¹t,tñ,xe  ®¹p, xe  y),hßm,  Ö,      ®å h      (xe    ®È   k gi ng, m¸y  Ýnh    µn, m¸y  Ýnh  á  ói  ê  t ®Ó b   t bt, m¸y  ¸nh  ÷, m¸y  ® ch   cassette,tivi,      video, tñ  ¹nh,m¸y  iÒu  µ, m¸y  iÖn  ¹i m¸y  ¾n      l   ® ho   ® tho ,  nh tin,m¸y  ¶nh, m¸y    ®Õ m   Òn,m¸y    Ön  Òn        ti   ph¸thi ti gi¶,æn ¸p,UPS,  Õn  Õ, dông  ô  ©n, ®o,  bi th   cc   dông  ô  tÕ, m¸y  Êy    ¹tth«ng  ã,m¸y  ót bôi,hót È m,  c y    s tay,qu   gi   h      m¸y khoan,   m¸y  ¾t,m¸y  c, thiÕtbÞ  c  ®ô     b¶o  Ö   Ý  ô:sóng,gËy  iÖn  ö,b×nh  ¬icay) v (V d     ® t  h    dông  ô  c gi¶ng  µi(VÝ  ô: m¸y  Õu),b×nh  ãng  ¹nh,nh¹c cô.M ét  è  ông  b  d  chi   n l     sd cô  Õu  ¹ch to¸nriªngtõng chiÕc  :micro,© m         em,  n h       nh     ly, loa,m« ® data switch.     C¸c  ông  ô, thiÕtbÞ,    c  d c    ®å ®¹ kh¸c kh«ng      Èn  µ tµis¶n  è  nh     ®ñ tiªuchu l     c ®Þ (cã thÓ  ©n  ¹ chitiÕttheo thùc tÕ      ph lo i           ph¸tsinh). b. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   ícc¨n cø  µo  íng dÉn  ãitrªnvµ  ×nh    ®¬ v Ng h Nh n     v h   n    t h×nh  ùc tÕ  ¹  n  Þ    ©n  ¹  th   t i ®¬ v ®Ó ph lo ic«ng  ô    ng  ¹  n  Þ  c lao ®é ti ®¬ v cho  ï ph   hîp  íiyªu  Çu  v  c qu¶n  ý.§èi víic¸c lo¹  l        i c«ng  ô    ng  ã  è îng  t,t ng  c lao ®é c s l Ý  ¬ ®èi gièng nhau  Ò       v chøc  n¨ng,c«ng  ông,kh«ng  Çn  Õtph¶itheo  âiriªng   d   c thi     d    tõng  ¹ th× cã  Ó  ép  lo i   th g chung  µo  ét  ¹   èivíi     v m lo i§     c«ng  ô    ng  ïng  . c¸c c lao ®é c c«ng  ông  d chung  ng  nh c«ng  ông  ô  Ó  d c th hoÆc   ñng  ¹ cã  ch lo i kh¸cnhau,n Õu         sè îng nhiÒu  l  hoÆc     chªnh  Öch  ínth× cã  Ó  ©n  ¹ chitiÕth¬n. gi¸c¶  l l     th ph lo i       c. C¸c  ¹  µis¶n    lo it   sau  y   ã    Þ thÊp, chèng  áng, l¾p  Æt     ®© c gi¸tr     h   ® bæ sung  µo  µis¶n  v t  kh¸c hoÆc   Êp    c ph¸tcho    ©n  ö  ông  ×    c¸ nh sd th kh«ng  ¹ch  h to¸nvµo    c«ng  ô    ng  µ   ¹ch to¸nvµo  Ët liÖu nh    c lao ®é m h     v     c¸cc«ng  ô    èng, c ¨n u   nhµ  Õp  Ý  ô:phÝch  íc,Ê m   Ðn, b¸t®Ü a,  chËu,xoong  åi), ông  ô  b (V d   n   ch     x«    n  d c nhµ kh¸ch  Ý  ô: ch¨n,m µn,  Õu, ®Ö m,  èi),dông  ô  (V d     chi   g  c trang  Ý (vÝ  ô: tr   d  ph«ng  µn,  Ìm  öa,tranht ng,th¶m, lähoa,chËu  m rc   î        c¶nh,g¬ng    soi). 2.Ph ©n  ¹ vËtliÖu:   lo     i a.  Êy  ¾ng  Æc   Öt:lµ c¸c  ¹  Êy  Gi tr ® bi     lo igi chuyªn  ïng      d ®Ó in c¸c    s¶n phÈ m   Æc   Öt cña  ©n   µng  µ   íc (VÝ  ô: tiÒn,ng©n  Õu  ® bi   Ng h Nh n   d    phi thanh  to¸n). b. GiÊy  ê inquan  äng (cßn  äilµ Ên    t    tr   g     chØ  quan  äng):lµc¸c lo¹  Êy  tr      i gi tê    ã  Ýnh  Êt  in c t ch quan  äng  ng  a  a  sö  ông    ùc  Ön    tr nh ch ® ra  d ®Ó th hi c¸c nghiÖp  ô  ªnquan  Ý   ô:  Önh  v li   (V d l ph¸t hµnh,    c¸c  ¹  Ðc,  Ýn  Õu, tr¸ lo is t phi     i phiÕu,kú  Õu).   phi c. GiÊy  ê in th«ng  êng: lµ c¸c lo¹  Êy  ê in kh«ng  éc  Êy  ê in   t    th       igi t     thu gi t     quan  äng. tr d. V Ët  Öu v¨n    li   phßng: lµ c¸c lo¹  Ët liÖu dïng       i   v   cho c«ng    t¸cv¨n phßng  (VÝ  ô:bót,m ùc, cÆp). d      e. Phô   ïng thay  Õ: lµ c¸c lo¹  ô  ïng dù  ÷ ®Ó     t  th       i ph t   tr   tthay thÕ    cho    m¸y m ãc  ÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn  . thi     ti   t¶i
 14. 14 g.X¨ng,dÇu  µ    ¹ nhiªnliÖu kh¸c.     v c¸clo i      h. C«ng  ô    ng  a  ïng:C¸c  ¹    c lao ®é ch d   lo ic«ng  ô    ng  a  Êt dïng, c lao ®é ch xu     cßn  ang  ® b¶o qu¶n trong kho  òng  îc coi nh m ét  ¹  Ët  Öu    Ën  c ®   lo iv li ®Ó thu tiÖn cho  Öc  Óm    µ    vi ki kª v theo dâi.   i. Ët  Öu kh¸c:bao  å m     ¹ vËtliÖu kh«ng  éc c¸cnhã m    V li     g c¸clo i       thu     trªn. §èivíi   ¹ phÕ   Öu thu håitõqu¸ tr×nh sö  ông      lo i c¸c   li            d kh«ng    nh  îc x¸c®Þ ®  gi¸trÞ,c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íccòng  ©n  ¹ vµo  ËtliÖu kh¸c"vµ      v Ng h Nh n   ph lo i   "V       më     sæ theo  âi chÆt  Ï ®Ó   d  ch   thanh  ýhoÆc   ö  ông  µo    l  sd v c¸c nhu  Çu  c kh¸c  cña  n  Þ  Õu  ã). ®¬ v (n c §Ó  qu¶n  ýchÆt  Ï c¸c lo¹  Ët liÖu,c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc l  ch     i  v    v Ng h Nh n   ph©n  ¹  Ët liÖu chitiÕth¬n  lo i   v     theo  õng  vËt liÖu (VÝ  ô: giÊy  ê inquan  t thø      d  t    trängph©n  ¹ thµnh:sÐc,lÖnh    µnh... .   lo i       ph¸th ) §i Ò u    ®Þnh    ÞvËtliÖu,c«ng  ô    ng  22. X¸c  gi¸tr       c lao®é mua  µo v 1. Gi¸trÞ vËt liÖu,c«ng  ô    ng         c lao ®é mua   µi:lµ gi¸mua         ngo       ghitrªnho¸ ®¬n  ña  êib¸n,trõ®i    c ng       c¸c kho¶n  ÕtkhÊu, gi¶m    Õu  ã) vµ  éng  íi chi     gi¸(n c   c v  c¸c chiphÝ   îp  Ö  ã  ªnquan  n   Ët liÖu,c«ng  ô    ng     h l c li   ®Õ v     c lao ®é mua   µo  ã  vc ®Çy    ®ñ chøng  õhîp lÖ  t     chøng  minh,ph¸tsinh tr ckhi® a  µis¶n  µo  ö  ông       í    t   v sd (VÝ  ô:chiphÝ  Ën  d   v chuyÓn, b¶o    qu¶n). Trêng  îp      Ý   mua,  h c¸c chiph thu  b¶o qu¶n  ªnquan  n   Òu  ¹  Ët li   ®Õ nhi lo i  v liÖu,c«ng  ô    ng, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph¶iph©n        c lao ®é    v Ng h Nh n     bæ cho tõng  ¹  Ët liÖu,c«ng  ô    ng, tr ng  îp  lo i   v   c lao ®é   ê h kh«ng  Ó  ©n    îc cho  th ph bæ ®   tõng lo¹ th× thñ tr ng  n  Þ    i     ë ®¬ v xem  Ðt tõng tr ng  îp vµ    Öt,cho  Ðp    x    ê h   phª duy   ph ghitrùctiÕp c¸ckho¶n    µy  µo          chin v chinghiÖp  ô.v 2. Trêng  îp vËt liÖu sau    Ëp    h      khinh kho  ph¶ixuÊt kho          ®Ó gia c«ng  Õ   ch biÕn  cho  ï hîp  íim ôc  ch  ö  ông  ×    Þ vËt liÖu nhËp  ph   v   ®Ý sd th gi¸tr       kho  õ gia t    c«ng  Õ   Õn  µ gi¸trÞ vËt liÖu xuÊt kho  éng  íic¸c chiphÝ   ã  ªnquan  ch bi l             c v      c li   ®Õ n   Öc    vi gia c«ng  Õ   Õn  Ët liÖu (bao  å m   chiphÝ  Ën  ch bi v     g c¶    v chuyÓn, b¶o    qu¶n,n Õu  ã).   c §i Ò u    23. Mua  ¾ m   s c«ng  ô    ng  µ  ËtliÖu c lao®é v v   1. Thñ  ëng    n  Þ  ©n   µng  µ   ícchÞu    tr c¸c ®¬ v Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý l  viÖc mua   ¾ m   s c«ng  ô    ng,  Ët liÖu  ¹  n  Þ, ®¶m   c lao ®é v  ti ®¬ v   b¶o  ÕtkiÖm,  ti   ®óng  Õ     µ   íc,xem   Ðt,phª  Öt  õng  Çn  ch ®é Nh n   x  duy t l mua   Ët liÖu,c«ng  ô  v    c lao®éng  ¹ ®¬n  Þ.   t i v 2. C¨n  vµo    cø  nhu  Çu  ö  ông  Ët liÖu,c«ng  ô    ng, c¸c ®¬n  Þ  c sd v    c lao ®é     v Ng ©n  µng  µ   ícph¶ilËp kÕ   ¹ch mua  ËtliÖu vµ  h Nh n       ho   v     c«ng  ô    ng    c lao®é cho tõng n¨m, quý,th¸ng.           èivíi Ët liÖu,c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícph¶icã  Õ   ¹ch dù  3. §       v    v Ng h Nh n     k ho   tr÷ vËt liÖu     cho  õng  t n¨m,  ý, th¸ng ® îc thñ  ëng  n  Þ   qu      tr ®¬ v phª  Öt.C¸c  duy   ®¬n  Þ   ©n   µng  µ   íc kh«ng  îc dù  ÷qu¸  Òu  Ët liÖu,g©y    v Ng h Nh n   ®   tr   nhi v     l∙ng phÝ. §èivíi    c«ng  ô    ng, c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícchØ  îcdù  ÷ c lao®é     v Ng h Nh n   ®   tr   c«ng  ô    ng  c lao ®é trong tr ng  îp cÇn  Õt.   a   ê h   thi   ® c«ng  ô    ng  µo  ù  Khi c lao ®é vd tr÷ph¶i® îcthñ tr ng  n  Þ    Öt cho  õng lÇn.         ë ®¬ v phª duy   t 
 15. 15 4. Khi hoµn  µnh  Öc     th vi mua   ¾ m   s c«ng  ô    ng, vËt liÖu,c¸c ®¬n   c lao ®é       vÞ  ©n  µng  µ   ícph¶ilµm    ñ tôcsau: Ng h Nh n     c¸cth     ­    Tæ chøc  Ban  Óm   Ën, gå m   ñ   ëng  n   Þ, Trëng  ki nh   Th tr ®¬ v   phßng  Õ   k to¸n,KiÓ m       ëng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ã  é  Ën  Óm     so¸tviªntr (      v c b ph ki so¸t) Trëng  ,   phßng  µnh  Ýnh    Óm   Ën  Ò   è îng,chÊt l ng,gi¸trÞ,chñng  ¹ h ch ®Ó ki nh vsl    î       lo i   cña c«ng  ô    ng, vËtliÖu mua  Ò. c lao®é       v +  èi víic«ng  ô    ng,    n  Þ   ©n   µng  µ   íc lËp  §   c lao ®é c¸c ®¬ v Ng h Nh n   "Biªn   b¶n  Óm  Ën  ki nh c«ng  ô    ng"  c lao ®é cho  õng  êng  îp mua  ¾ m   t tr h  s c«ng  ô    c lao ®éng. +  èi víivËt liÖu,n Õu  §       ph¸thiÖn  Ët liÖu    v  mua  kh«ng  ng  ®ó quy  nh, ®Þ   c¸c®¬n  Þ  Ëp biªnb¶n    µm    xö  ý.   vl    ®Ó l c¨n cø  l Trêng  îp nhËp  h  c«ng  ô    ng, vËt liÖu víi c lao ®é         quy    ínhoÆc   ã  Ýnh  m« l   ct chÊt  ý,ho¸  l  phøc  ¹p hoÆc   Ët   quý  Õ m   ×  n   Þ   µm  ñ  ôc  Óm   t  vt hi th ®¬ v l th t ki nghiÖ m  µ  Ëp Biªnb¶n  Óm  vl    ki nghiÖ m c«ng  ô    ng  ËtliÖu). c lao®é (v   ­ Lµ m   ñ  ôc nhËp    th t   kho hoÆc   µn  b giao cho  n  Þ  ®¬ v hoÆc     ©n  ö  c¸ nh s dông. §i Ò u 24. X¸c  nh    Þ c«ng  ô    ng  µ  Ët  Öu  ©n      ®Þ gi¸tr   c lao ®é v v li ph bæ vµo    Ý. chiph 1. §èi víic«ng  ô    ng: c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ph©n         c lao ®é    v Ng h Nh n   bæ toµn  é    Þc«ng  ô    ng  µo    Ý    a    ö  ông. b gi¸tr   c lao®é v chiph khi® ra s d 2. §èi víivËt liÖu:c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ghi gi¸trÞ vËt liÖu           v Ng h Nh n             xuÊt dïng  µo    Ý. §èivíi   ÞvËt liÖu xuÊt kho,®¬n  Þ    v chiph       tr       gi¸     v ph¶ix¸c®Þnh      ph¬ng  ph¸p  Ýnh    ùc tÕ  Ët liÖu xuÊt kho  Ých  îp    Ëp  t gi¸th   v       th h (Gi¸nh kho  ùc  th tÕ  ña  ËtliÖu hoÆc     ×nh  ©n). c v    gi¸b qu §i Ò u    öa  ÷a  25. S ch c«ng  ô    ng c lao®é 1.Thñ  ëng    n  Þ  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh  Öc  öa  ÷a    tr c¸c®¬ v Ng h Nh n     vi s ch c«ng  ô    ng,  Ðt  Öt  ù  c lao ®é x duy d to¸n vµ  Õt    quy to¸n viÖc  öa  ÷a    s ch c«ng  ô  c lao  ng  ¹  n   Þ.  Öc  öa  ÷a  ®é t i®¬ v Vi s ch c«ng  ô  c lao  ng  ®é ph¶i ®¶m     b¶o  Õt ti   kiÖm,  Öu  hi qu¶,cã  y      ®Ç ®ñ chøng  õhîp lÖ. t    2. Chi  Ý   öa  ÷a    ph s ch c«ng  ô    ng  îc ghi vµo    Ý   öa  ÷a, c lao ®é ®   chiph s ch   b¶o  ìng tµis¶n  d    trong ph¹m    ù    îcduyÖt.   vid to¸n®   §i Ò u    26. Thanh  ýc«ng  ô    ng, vËtliÖu l  c lao®é     1. C¸c  n  Þ  ©n  µng  µ   íc® îcthanh  ýc¸c c«ng  ô    ng      ®¬ v Ng h Nh n     l    c lao ®é h háng kh«ng  öa  ÷a  îc,c¸c lo¹  Ët liÖu tån kho  ©u  µy  s ch ®     i   v    l ng kh«ng  ö  ông, sd   bÞ    áng  hh hoÆc  kh«ng  Çn  Õtph¶itiÕp tôcdù  ÷. c thi         tr 2. Thñ  ëng  n  Þ  Õt  nh  Öc    tr ®¬ v quy ®Þ vi thanh  ýc«ng  ô    ng, vËt l  c lao ®é    liÖu t¹ ®¬n  Þ  ×nh.    i vm
 16. 16 3. Khi thanh  ýc«ng  ô    ng,  Ët liÖu  n  Þ      l  c lao ®é v  ®¬ v ph¶i thµnh  Ëp  éi   l H  ®ång  thanh  ýc«ng  ô    ng  µ  Ëp  l  c lao ®é v l "Biªnb¶n    thanh  ýc«ng  ô    ng"  l  c lao ®é nh  êng  îp thanh  ýtµi tr h  l    s¶n  è  nh. c ®Þ 4. Sè  Òn vÒ     ti   thanh  ýc«ng  ô    ng  l  c lao ®é sau    õ®i    Ý  Õu  ã) khitr   chiph (n c   ® îcghivµo     kho¶n    thu kh¸ct¹ ®¬n  Þ.   i v §i Ò u    27. Thuª,cho      thuªc«ng  ô    ng. c lao®é 1. Thñ  ëng  n  Þ  Õt  nh  Öc    tr ®¬ v quy ®Þ vi thuªhoÆc     cho thuªc«ng  ô      c lao ®éng  ¹ ®¬n  Þ  ×nh. KhithuªhoÆc   t i vm      cho    thuªc«ng  ô    ng, c¸c®¬n  Þ  c lao®é     v Ng ©n  µng  µ   ícph¶ilËp hîp ®ång  h Nh n       cho    thuªc«ng  ô    ng. c lao®é 2. TiÒn    Ò     thu v cho    thuªc«ng  ô    ng  îch¹ch to¸nvµo    c lao ®é ®      thu nghiÖp  vô.Chi phÝ       thuªc«ng  ô    ng  îcghivµo    c lao®é ®     c¸ckho¶n    chikh¸ct¹ ®¬n  Þ.   i v §i Ò u    Ó m     28. Ki kª c«ng  ô    ng  c lao®é C¸c  n  Þ  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Óm     ®¬ v Ng h Nh n     ki kª c«ng  ô    ng, c lao ®é   vËt  Öu  ¬ng  ù   kiÓm   tµis¶n  è  nh.  êng  îp  Óm   vËt  Öu, li t t nh kª    c ®Þ Tr h ki kª  li   thµnh  Çn  éi ®ång  Óm     ph H  ki kª bao  å m   thñ  g c¶  kho  Ët liÖu.§èi víic«ng  ô  v       c lao ®éng, vËt liÖu ph¸thiÖn  õa m µ           th   kh«ng  ×m  îcchñ  ë  ÷u  × thñ tr ng  t ®  s h th     ë ®¬n  Þ  îcphÐp  Õt  nh    Ëp  µis¶n  µ      v®  quy ®Þ ghinh t   v t¨ngthu nghiÖp  ô  ¹ ®¬n   v ti  vÞ. Trêng  îp c«ng  ô    ng, vËt liÖu ph¸thiÖn  Õu,háng, gi¶m  È m     h  c lao ®é       thi     ph chÊtth× xö  ýnh  Òu      l   §i 7. C h ¬ n g  III  H ¹ ch to¸n t µi ¶ n   s M ô c  1 H ¹ ch to¸n t µi s¶ n c è  ® Þ n h     §i Ò u    ¹ch    29. H to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  s t  c ®Þ 1.T¹ic¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc:     v Ng h Nh n ­ Khi cÇn     mua   ¾ m   µis¶n  è  nh,    n  Þ  ©n   µng  µ   íc s t  c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n   lËp c«ng    Ìm    v¨n k theo  ù    d to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  öiVô  Õ       µi s t  c ®Þ g   K to¸n­ T   chÝnh    Èm  nh  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Öt. ®Ó th ®Þ v tr   c th quy duy ­ Sau    ù      khid to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  s t  c ®Þ ®®   c th quy duyÖt  b»ng    v¨n b¶n,c¸c ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn     v Ng h Nh n     mua  ¾ m   µi s t  s¶n  è  nh  c ®Þ theo quy  nh  Ön  µnh  µ  îc phÐp  ¹m  ®Þ hi h v®  t øng  trong ph¹m      vi dù    îcduyÖt ®Ó   to¸n®     mua  ¾ m   µi s t s¶n  è  nh  µ  c ®Þ v Nî  "Mua  ¾ m   µi TK  s t  s¶n  è  nh" c ®Þ Cã   thÝch  îp (tr¶kh¸ch hµng  TK  h      hoÆc   thanh    ¹m  to¸nt øng) ­ Sau    µn  µnh  Öc    khiho th vi mua  ¾ m   µis¶n  è  nh, c¸c®¬n  Þ  ©n   s t  c ®Þ    v Ng hµng  µ   íc lËp  Nh n   b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n,göi Vô   Õ       K to¸n ­ Tµi chÝnh    Èm        ®Ó th ®Þnh  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  Öt. v tr   c th quy duy
 17. 17 Sau    khi b¸o c¸o  Õt  quy to¸n mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   ∙  îc cÊp  ã    s t  c ®Þ ®®  c thÈm  Òn  Öt  quy duy b»ng  b¶n, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ghinhËp  v¨n     v Ng h Nh n     tµis¶n  è  nh    c ®Þ theo ®óng    ÞquyÕt to¸n® îcduyÖt:   gi¸tr       Nî  Tµis¶n  è  nh  Ých  îp TK    c ®Þ th h Cã   "Mua  ¾ m   µis¶n  è  nh" TK  s t  c ®Þ 2.Vô  Õ      µichÝnh  ã    K to¸n­T   c tr¸chnhiÖm:   ­ X Ðt  Öt    duy hoÆc   ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícduyÖt  ®èivíi tr   ®è Ng h Nh n   (    nh÷ng  µis¶n  è  nh  éc  Èm   Òn  Ðt  Öt  ña  èng  c  ©n   t  c ®Þ thu th quy x duy c Th ®è Ng hµng  µ   íc)dù  Nh n   to¸n,quyÕt      to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ña    n  Þ  s t  c ®Þ c c¸c®¬ v Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n ­ KiÓ m       tra,theo  âi viÖc  ùc hiÖn  ù    d  th   d to¸n mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   s t  c ®Þ cña    n  Þ  ©n  µng  µ   íc c¸c®¬ v Ng h Nh n ­ KiÓ m       tra,theo  âiviÖc    Ëp  µis¶n  è  nh  ¹ c¸c ®¬n  Þ  ©n   d  ghinh t   c ®Þ ti     v Ng hµng  µ   íctheo ®óng  Õt to¸nmua  ¾ m   µis¶n  è  nh  îcduyÖt. Nh n     quy     s t  c ®Þ ®  §i Ò u    ¹ch    Ëp  µis¶n  è  nh  îccÊp,® îcbiÕu  30. H to¸nnh t   c ®Þ ®     tÆng 1. Trêng  îp c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícnhËn  ùctiÕp tµis¶n  îc   h    v Ng h Nh n   tr      ®  cÊp,® îcbiÕu     tÆng  õtæ  t   chøc  Êp,biÕu,tÆng: c    a.T¹ic¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc:     v Ng h Nh n C¨n  vµo  cø  biªn b¶n    giao  Ën  µis¶n  è  nh   îc cÊp,  îc biÕu  nh t  c ®Þ ®  ®  tÆng, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   ícghinhËp  µis¶n  è  nh  µ     v Ng h Nh n     t  c ®Þ v chuyÓn  vèn  Ò   ô  Õ      µichÝnh: v V K to¸n­T   Nî  "Tµis¶n  è  nh" TK    c ®Þ Cã   "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" b.T¹iVô  Õ      µichÝnh:     K to¸n­T   KhinhËn  îcgiÊy b¸o    ®    chuyÓn  Òn cña    n  Þ  ©n  µng  µ   íc ti   c¸c®¬ v Ng h Nh n   ghinhËp  µis¶n  è  nh  îccÊp, ® îcbiÕu    t  c ®Þ ®     tÆng  µ  v chuyÓn  èn  Ò   ô   Õ   v vVK to¸n­TµichÝnh,h¹ch to¸n:            Nî  "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" Cã   "Vèn  u    ©y  ùng  ¬  TK  ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh" s t  c ®Þ 2. Trêng  îp  µis¶n  îc cÊp, ® îc biÕu, tÆng  îc giao    h t  ®       ®  cho  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícViÖt Nam,  n    sau    iÒu  ®ã ® chuyÓn  cho  n  Þ  ©n  µng  µ   ícsö  ®¬ v Ng h Nh n   dông: a.T¹iVô  Õ      µichÝnh:     K to¸n­T   C¨n  vµo  cø  biªn b¶n    giao  Ën  µis¶n  è  nh   îc cÊp,  îc biÕu, nh t  c ®Þ ®  ®    tÆng  ÷a ®¬n  Þ  Êp, biÕu,tÆng  íiNg ©n   µng  µ  íc,Vô   Õ       µi gi   vc     v  h nh n   K to¸n­ T   chÝnh  ¹ch to¸n: h  Nî  "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" Cã   " Vèn  u    ©y  ùng  ¬  TK    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh" s t  c ®Þ b.T¹ic¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc:     v Ng h Nh n
 18. 18 Khi nhËn  îc tµis¶n  è  nh  îc cÊp, ® îc biÕu    ®   c ®Þ ®     tÆng  Ng ©n   µng  do  h Nhµ   íc chuyÓn  n  giao cho  n  Þ  ö  ông, c¸c ®¬n  Þ  ©n   µng  µ   íc ®¬ v s d    v Ng h Nh n   ph¶i lµm  y     ñ  ôc giao  Ën  µis¶n  è  nh.    ®Ç ®ñ th t   nh t  c ®Þ C¨n  vµo  Êy    cø  gi b¸o chuyÓn  Òn ®Õ n   ña  ô  Õ      µichÝnh,h¹ch to¸n: ti   c V K to¸n­T       Nî  "Tµis¶n  è  nh"  µikho¶n  Êp  I Ých  îp) TK    c ®Þ (T   c II th   h Cã   "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" §i Ò u    ¹ch    ©ng  Êp  µis¶n  è  nh  31. H to¸nn c t  c ®Þ Trêng  îp    n  Þ  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  ©ng  Êp  µis¶n  h c¸c ®¬ v Ng h Nh n     n c t  cè  nh,  ö  ông  èn  u    ©y  ùng  ¬  ®Þ sd v ®Ç t x d c b¶n  Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  do  h Nh n   th×  ñ  ôc h¹ch  th t   to¸n n©ng  Êp  µis¶n  è  nh    c t  c ®Þ ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v k to¸n mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µ  ©y  ùng  ¬  s t  c ®Þ vx d c b¶n  Ön  hi hµnh. Khi c«ng  ×nh  ©ng  Êp  µn  µnh, ® a  µo  ö  ông, c¸c ®¬n   Þ     tr n c ho th   v sd    v Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  ¹ch  h Nh n   h to¸n theo  âi riªng m µ     d    ph¶ighi t¨ng nguyªn        gi¸tµis¶n  è  nh  ∙  îcn©ng  Êp.    c ®Þ ®®   c §i Ò u    ¹ch    Ých khÊu  32. H to¸ntr   hoa  µis¶n  è  nh t  c ®Þ Hµng th¸ng,c¨n  vµo    cø  "B¶ng    Ých khÊu  kª tr   hao  µis¶n  è  nh",c¸c t  c ®Þ    ®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íclËp chøng  õh¹ch to¸n: v Ng h Nh n     t    Nî  "KhÊu  TK  hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh" t  c ®Þ Cã   "Hao  TK  mßn   µi t  s¶n  è  nh" c ®Þ §i Ò u    ¹ch    öa  ÷a  µis¶n  è  nh  33. H to¸ns ch t   c ®Þ 1. Khi ph¸tsinh c¸c kho¶n    Ý   öa  ÷a  µis¶n, c¸c ®¬n  Þ  ©n           chiph s ch t      v Ng hµng  µ   íclËp ®Çy    Nh n     ®ñ chøng  õvµ  ¹ch to¸n: t  h   Nî  "T¹m  TK  øng  b¶o  íng vµ  öa  ÷a  µis¶n  d   s ch t   " Cã     µikho¶n  Ých  îp c¸ct   th h 2. Khi quyÕt     to¸n chiphÝ   öa  ÷a  ín® îc cÊp  ã  Èm   Òn  Öt    s ch l     c th quy duy   b»ng v¨n b¶n, c¸c  n   Þ   ©n   µng  µ   íc c¨n  vµo    ®¬ v Ng h Nh n   cø  "Biªn b¶n    giao  nhËn  µis¶n  è  nh  öa  ÷a  ín"    t  c ®Þ s ch l , biªn b¶n nghiÖ m   vµ  b¶n  Öt  thu  v¨n  duy quyÕt to¸n, ¹ch to¸n:    h  Nî  "B¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n" TK  d   s ch t   Cã   "T¹m  TK  øng  b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n" d   s ch t   §i Ò u    ¹ch    34. H to¸nthanh  ýtµis¶n  è  nh l    c ®Þ 1.T¹ic¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc:     v Ng h Nh n a. Khi ph¸tsinh         c¸c kho¶n thu  µ    v c¸c kho¶n    Ò   chi v thanh  ý tµis¶n  è  l    c ®Þnh, ®¬n  Þ    v ph¶ilËp ®Çy         ®ñ c¸cchøng  õhîp lÖ  µ  ¹ch to¸n: t    v h   ­§èivíi         kho¶n    Ò   c¸c thu v thanh  ý: l
 19. 19 Nî    µi c¸ct  kho¶n  Ých  îp th h Cã   "C¸ckho¶n  TK    kh¸cph¶itr¶"­M ë   ét  Óu kho¶n         m ti   riªng ­§èivíi         kho¶n    Ò   c¸c chiv thanh  ý: l Nî  "C¸ckho¶n  TK    kh¸cph¶ithu"­M ë   ét  Óu kho¶n         m ti   riªng Cã     µikho¶n  Ých  îp c¸cT   th h b.  ¬n  Þ   § v chuyÓn  è  Òn  s ti thu  Ò   v thanh  ý,sau    ∙  õ ®i    Ý  l  khi ® tr   chi ph thanh  ývÒ   ô  Õ      µichÝnh  µ  ¹ch to¸n: l   V K to¸n­T   vh   Nî  "C¸ckho¶n  TK    kh¸cph¶itr¶"     CãTK  "C¸ckho¶n    kh¸cph¶ithu"     Cã   "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" hoÆc   ã     C TK "Thanh to¸n kh¸c gi÷a    n   Þ   ©n   µng  µ   íc"     c¸c ®¬ v Ng h Nh n   n Õu  µCôc  l  c«ng  Ö     äc  ©n  µng  ngh tinh ng h c.Khi c«ng  Öc     ci thanh  ý®∙  µn  µnh,c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ­ l   ho th    v Ng h Nh n ícc¨n cø  µo      v "BIªnb¶n    thanh  ýtµi l    s¶n  è  nh",h¹ch to¸n: c ®Þ     ­  èi víic¸c  µis¶n  è  nh   a  Êu  §   t  c ®Þ ch kh hoa  Õt, ghi gi¶m  µis¶n  è  h   t  c ®Þnh  µ  v chuyÓn  è    Þ cßn  ¹ cha  Êu  s gi¸tr   l  i kh hao  Ò   ô   Õ       µi chÝnh, v V K to¸n­ T     h¹ch to¸n:   Nî  "Hao  TK  mßn   µis¶n  è  nh" t  c ®Þ Nî  "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" hoÆc   î  "Thanh    N TK  to¸nkh¸cgi÷a c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc"n Õu        v Ng h Nh n   lµcôc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng ngh tinh ng h Cã   "Tµis¶n  è  nh" TK    c ®Þ ­ §èi víic¸c tµis¶n  è  nh  ∙  Êu          c ®Þ ® kh hao  Õt,c¸c ®¬n  Þ    h   v ghigi¶m  µi t  s¶n  è  nh  µ  ¹ch to¸n: c ®Þ vh   Nî  "Hao  TK  mßn   µis¶n  è  nh" t  c ®Þ Cã   "Tµis¶n  è  nh" TK    c ®Þ d. Sau      khi thanh  ý tµis¶n  è  nh,    n  Þ   ©n   µng  µ   íc l    c ®Þ c¸c ®¬ v Ng h Nh n   ph¶i ghi vµo  Î tµis¶n  è  nh"  ña  µis¶n  è  nh     "Th     c ®Þ c t  c ®Þ thanh  ý(phÇn    l  ghi gi¶m  µis¶n  è  nh)  µ u  Îtµis¶n  è  nh  t  c ®Þ v l th     c ®Þ thanh  ývµo  Ëp  å  ¬  l  t h s riªng   "ThÎtµis¶n  è  nh  ∙     c ®Þ ® thanh  ý". ång  thêighi vµo  l  §     "Sæ   µis¶n  è  nh"  t  c ®Þ phÇn    ghigi¶m  µis¶n  è  nh, dßng ¬ng  t  c ®Þ   t øng  íi µis¶n  è  nh  v    t c ®Þ thanh  ý. l 2.T¹iVô  Õ      µichÝnh:     K to¸n­T   a. Khi nhËn  îcgiÊy     ®  b¸o chuyÓn  Òn  ña    n  Þ  ©n   µng  µ   ti c c¸c ®¬ v Ng h Nh nícchuyÓn  è  Òn thu vÒ     s ti     thanh  ýtµis¶n  è  nh  l    c ®Þ (sau khi®∙  õ®i    Ý      tr   chiph thanh  ý), ¹ch to¸n: l  h  Nî  "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" hoÆc   î  "Thanh    N TK  to¸nkh¸cgi÷a c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc"n Õu        v Ng h Nh n   lµCôc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng ngh tinh ng h Cã   "Vèn  u    ©y  ùng  ¬  TK  ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh" s t  c ®Þ
 20. 20 b. Khi nhËn  îcgiÊy     ®  b¸o chuyÓn  Òn  ña    n  Þ  ©n   µng  µ   ti c c¸c ®¬ v Ng h Nh nícchuyÓn  è    Þcßn  ¹cha  Ých khÊu    s gi¸tr   l i tr   khao  Ò,  ¹ch to¸n: vh  Nî  "Vèn  u    ©y  ùng  ¬  TK  ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh" s t  c ®Þ Cã   "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" hoÆc   ã  "thanh to¸nkh¸cgi÷a c¸c®¬n  Þ  ©n  µng  µ   íc"n Õu   c TK          v Ng h Nh N   lµCôc    c«ng  Ö     äc  ©n  µng. ngh tinh ng h §i Ò u    ¹ch    iÒu  35. H to¸n® chuyÓn  µi t  s¶n  è  nh c ®Þ 1. T¹i®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícchuyÓn  µis¶n  è  nh:     v Ng h Nh n   t  c ®Þ C¨n  vµo  cø  "Biªnb¶n    giao nhËn  µis¶n”,xö  ý:   t   l ­ §èivíinguyªn gi¸tµis¶n  è  nh,  n  Þ  Ëp  Êy  Nî  öi®¬n  Þ           c ®Þ ®¬ v l gi b¸o  g   v nhËn  µi t  s¶n  µ  ¹ch to¸n: vh   Nî  "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" hoÆc   î  "Thanh    N TK  to¸nkh¸cvíi   n  Þ  ©n  µng  µ   íc"     ®¬ v Ng c¸c h Nh n   (NÕu  µCôc  l  c«ng  Ö     äc  ©n  µng) ngh tinh Ng h   Cã   "Tµis¶n  è  nh" TK    c ®Þ ­ §èivíi è  Êu        kh hao  ∙  Ých,®¬n  Þ  Ëp  Êy b¸o  ã  öi®¬n  Þ  Ën  s ® tr   v l gi   c g   v nh tµis¶n  µ  ¹ch to¸n:   vh   Nî  "Hao  TK  mßn   µis¶n  è  nh" t  c ®Þ Cã   "ChuyÓn  Òn ®i  TK  ti   n¨m nay" hoÆc  Cã   "Thanh      TK  to¸nkh¸cvíi   n  Þ  ©n  µng  µ   íc"     ®¬ v Ng c¸c h Nh n   Õu  µCôc c«ng  Ö     äc  ©n  µng) (N l    ngh tinh ng h 2.T¹i®¬n  Þ  ©n  µng  µ   ícnhËn  µis¶n:    v Ng h Nh n   t  Khi nhËn  îc tµis¶n  è  nh  ®¬n  Þ     ®   c ®Þ do  v kh¸c chuyÓn  n,  n  Þ    ®Õ ®¬ v ph¶ilµm  y      ñ tôcnhËp  µis¶n  è  nh  µ  ö  ýnh    ®Ç ®ñ c¸cth     t  c ®Þ v x l   sau: ­ §èi víinguyªn    µis¶n  è  nh,       gi¸t   c ®Þ c¨n  vµo  Êy  cø  gi b¸o chuyÓn  Òn ti   cña  n  Þ  iÒu  ®¬ v ® chuyÓn  µis¶n  öi ®Õ n,  t  g  sau    i  Õu  íp ®óng  íi khi®è chi kh   v  "Biªnb¶n    giao nhËn  µis¶n",h¹ch to¸n:   t      Nî  "Tµis¶n  è  nh" TK    c ®Þ Cã   "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" hoÆc   ã   C TK"Thanh    to¸nkh¸cvíi   n  Þ  ©n  µng  µ   íc"     ®¬ v Ng c¸c h Nh n (NÕu  µCôc  l  C«ng  Ö     äc  ©n  µng) ngh tinh ng h ­ §èivíikhÊu       hao  ¬  c b¶n  ∙  Ých,c¨n cø  µo  Êy  ® tr     v gi b¸o  ã   ña  n  Þ  C c ®¬ v ®iÒu chuyÓn  µis¶n,sau    i chiÕu  íp ®óng  íi t    khi®è   kh   v  "Biªnb¶n    giao nhËn  µi   t  s¶n",h¹ch to¸n:     Nî  "ChuyÓn  Òn ®Õ n   TK  ti   n¨m  nay" hoÆc   î    N TK' Thanh    to¸nkh¸cvíi   n  Þ  ©n  µng  µ   íc"     ®¬ v Ng c¸c h Nh n   Õu  µCôc  (N l  C«ng  Ö     äc  ©n  µng) ngh tinh ng h Cã   "Hao  TK  mßn   µi t  s¶n  è  nh" c ®Þ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản