intTypePromotion=1

Quyết định 1407/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
87
lượt xem
14
download

Quyết định 1407/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1407/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính đối với Ngân hàng thương mại cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1407/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 4 0 7 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  01th¸ng 11 n¨m 2004 Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc  c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®èi víi  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 vµ LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10   ngµy  12/12/1997;  LuËt  söa   ®æi,   bæ sung   mét  sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt C¸c   tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/Q11 ngµy 17/06/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  166/1999/N§­CP ngµy 19/11/1999   cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn   dông; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  49/2000/N§­CP ngµy 12/09/2000   cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng th¬ng   m¹i; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña   ChÝnh phñ  vÒ  nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý   Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  C¸c ng©n hµng vµ  tæ   chøc tÝn dông phi ng©n hµng, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy “Quy ®Þnh  vÒ  viÖc c«ng bè  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh  ®èi víi Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ”. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
 2. 2 § i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô C¸c ng©n hµng  vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m  ®èc  Ng©n hµng  Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  n¬i cã  c¸c  ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn  ®Æt trô  së  chÝnh,  Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) Ng©n hµng  th¬ng  m¹i  cæ   phÇn  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   nµy.
 3. 3 q uy  ®Þ nh VÒ viÖc c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh  ®èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1407 /2004/Q§­NHNN ngµy   01/01/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) ch¬ng i. quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh  1­  Ng©n hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn   ®îc  phÐp   ho¹t   ®éng  t¹i ViÖt Nam theo quy  ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông  ph¶i thùc hiÖn viÖc c«ng bè  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh  theo Quy ®Þnh nµy. 2­ Môc  ®Ých cña c«ng bè  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh  cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn nh»m gióp c¸c nhµ ®Çu  t, c¸c kh¸ch hµng n¾m  ®îc thùc tr¹ng ho¹t  ®éng tõng ng©n  hµng  ®Ó  cã  c¬  së   ®¸nh gi¸, xem xÐt  ®Æt c¸c quan hÖ  kinh  tÕ, giao dÞch víi Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn. 3­ Néi dung th«ng tin trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh mµ  Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i c«ng khai  ®îc quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 3 Quy ®Þnh nµy.  §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong Quy  ®Þnh nµy, nh÷ng tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh sau: 1­  Kú  kÕ  to¸n  lµ  kho¶ng  thêi  gian  x¸c  ®Þnh  tõ  thêi  ®iÓm  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n b¾t  ®Çu ghi sæ kÕ  to¸n  ®Õn thêi  ®iÓm   kÕt thóc viÖc ghi sæ kÕ  to¸n, kho¸ sæ kÕ  to¸n  ®Ó  lËp b¸o   c¸o tµi chÝnh. Kú  kÕ  to¸n gåm kú  kÕ  to¸n n¨m, kú  kÕ  to¸n   quý, kú kÕ to¸n th¸ng vµ ®îc quy ®Þnh nh sau: a­ Kú  kÕ  to¸n n¨m lµ  12 th¸ng, tÝnh tõ   ®Çu ngµy 01  th¸ng 01 ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m d¬ng lÞch; b­   Kú   kÕ   to¸n   quý   lµ   3   th¸ng,   tÝnh   tõ   ®Çu   ngµy   01  th¸ng ®Çu quý ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng cuèi quý; c­ Kú kÕ to¸n th¸ng lµ mét th¸ng, tÝnh tõ ®Çu ngµy 01  ®Õn hÕt ngµy cuèi cïng cña th¸ng. 2­ ChÕ   ®é  kÕ  to¸n lµ  nh÷ng quy  ®Þnh híng dÉn vÒ  kÕ  to¸n trong mét lÜnh vùc hoÆc mét sè  c«ng viÖc cô  thÓ  do 
 4. 4 c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  kÕ  to¸n hoÆc tæ chøc  ®îc c¬  quan qu¶n lý nhµ níc vÒ kÕ to¸n uû quyÒn ban hµnh. 3­   ChuÈn   mùc   kÕ   to¸n   gåm   nh÷ng   nguyªn   t¾c   vµ   ph ¬ng  ph¸p kÕ  to¸n c¬  b¶n  ®Ó  ghi sæ kÕ  to¸n vµ  lËp b¸o c¸o tµi   chÝnh. 4­ §¬n vÞ  tÝnh sö  dông trong kÕ  to¸n: §¬n vÞ  tiÒn tÖ  lµ   ®ång ViÖt Nam (ký  hiÖu quèc gia lµ  “®”, ký  hiÖu quèc  tÕ   lµ   “VND”).   Trong   trêng   hîp   nghiÖp   vô   kinh   tÕ,   tµi  chÝnh ph¸t sinh lµ  ngo¹i tÖ, ph¶i ghi theo nguyªn tÖ  vµ  ®ång ViÖt Nam theo tû  gi¸ hèi  ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi  ®iÓm ph¸t sinh, trõ  trêng hîp  ph¸p   luËt   cã   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c;   ®èi   víi   lo¹i   ngo¹i   tÖ  kh«ng cã  tû  gi¸ hèi  ®o¸i víi  ®ång ViÖt Nam th×  ph¶i quy  ®æi th«ng qua mét lo¹i ngo¹i tÖ  cã  tû  gi¸ hèi  ®o¸i   víi  ®ång ViÖt Nam. 5­ B¸o c¸o tµi chÝnh: a­ B¸o c¸o tµi chÝnh  ®îc lËp theo chuÈn mùc kÕ  to¸n  vµ chÕ ®é kÕ to¸n dïng ®Ó tæng hîp vµ thuyÕt minh vÒ t×nh   h×nh kinh tÕ, tµi chÝnh cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. b­ B¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i cæ phÇn,  gåm: ­ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n; ­ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh; ­ B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ; ­ B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. c­ B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc ngêi lËp, kÕ to¸n trëng  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc) cña Ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ  phÇn   ký,   ®ãng   dÊu.   Ngêi   ký,   ®ãng   dÊu   trªn   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  néi dung b¸o c¸o. ch¬ng ii. quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u   3.   Lo¹i   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   vµ   néi   dung   c¸c  th«ng  tin  chñ  yÕu  trong  b¸o c¸o tµi chÝnh  mµ  Ng©n  hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn c«ng bè c«ng khai 1­ Néi dung th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh mµ Ng©n   hµng th¬ng m¹i cæ phÇn c«ng bè c«ng khai hµng quý lµ B¶ng  c©n  ®èi kÕ  to¸n quý  (BiÓu mÉu sè  1). Tïy theo  ®iÒu kiÖn  vµ  t×nh h×nh thùc tÕ, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn tù  quyÕt   ®Þnh   viÖc   c«ng   bè   c«ng   khai   néi   dung   th«ng   tin   trong b¸o c¸o tµi chÝnh quý. 
 5. 5 2­ Néi dung th«ng tin trong B¸o c¸o tµi chÝnh mµ Ng©n   hµng th¬ng m¹i cæ phÇn c«ng bè c«ng khai hµng n¨m lµ B¶ng  c©n   ®èi   kÕ   to¸n   n¨m   vµ   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh  doanh  (BiÓu  mÉu sè  2). C¸c Ng©n hµng th¬ng  m¹i  cæ phÇn  ph¶i c«ng bè  c«ng khai néi dung th«ng tin trong b¸o c¸o  tµi chÝnh n¨m. §èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m cña Ng©n hµng th ¬ng m¹i  cæ phÇn khi c«ng bè  c«ng khai ph¶i kÌm theo kÕt luËn cña  tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp. 3­  §èi víi  c¸c Ng©n  hµng  th¬ng m¹i  cæ phÇn   ®∙ niªm  yÕt   trªn   ThÞ   trêng   chøng   kho¸n   th×   ngoµi   viÖc   c«ng   bè  c«ng khai c¸c th«ng tin theo Quy  ®Þnh nµy, cßn ph¶i c«ng  bè  c«ng khai nh÷ng th«ng tin kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ chøng kho¸n.  §i Ò u  4.  H×nh thøc vµ thêi h¹n thùc hiÖn 1­ H×nh thøc c«ng bè  th«ng tin: Ng©n hµng th¬ng m¹i  cæ phÇn ph¶i c«ng  bè  c«ng  khai  c¸c th«ng tin trong  b¸o  c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   t¹i   n¬i   ®Æt   trô   së   chÝnh   vµ   c¸c   ®Þa  ®iÓm ho¹t  ®éng; trªn b¸o trung ¬ng vµ  b¸o  ®Þa ph¬ng 3 sè  liªn tiÕp. Ngoµi ra, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn tù quyÕt  ®Þnh viÖc c«ng bè  c«ng khai c¸c th«ng tin trong b¸o c¸o  tµi chÝnh trªn Website; díi h×nh thøc ph¸t hµnh  Ên phÈm  (b¸o c¸o thêng niªn...); th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tíi c¸c  c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  níc; c«ng bè  th«ng tin díi h×nh thøc  häp   b¸o;   c«ng  bè   th«ng   tin   trªn   ®µi   ph¸t   thanh,   truyÒn   h×nh trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng. 2­ Thêi h¹n c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh: 2.1­   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   ph¶i   c«ng   bè   c«ng   khai b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m trong thêi h¹n 120 ngµy kÓ  tõ  ngµy kÕt thóc n¨m  tµi chÝnh. 2.2­ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ®îc tù lùa chän h×nh  thøc vµ  thêi h¹n c«ng  bè  c«ng  khai  c¸c th«ng tin trong  b¸o c¸o tµi chÝnh quý. 3­ Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy c«ng  bè  c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2  ®iÒu nµy, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i göi b¶n chÝnh  hoÆc b¶n chôp cã x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh ®èi víi c¸c b¶n   b¸o c¸o tµi chÝnh  ®∙ c«ng bè  c«ng khai  ®Õn Ng©n hµng Nhµ  níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   n¬i   ®Æt   trô   së   chÝnh   vµ  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô C¸c Ng©n hµng vµ Thanh tra  Ng©n hµng Nhµ níc). 4­ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi  chÊt vÊn khi cã  yªu cÇu cña c¸c c¬  quan qu¶n lý  Nhµ  n íc, 
 6. 6 cæ   ®«ng,   c¸c   kh¸ch   hµng,   vµ   b¹n   hµng   vÒ   c¸c   néi   dung  th«ng tin ®∙ c«ng bè c«ng khai. §i Ò u  5.  C¸c quy ®Þnh vÒ c«ng bè th«ng tin 1­ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i c«ng bè th«ng tin  chÝnh x¸c vµ    ph¶n ¸nh  ®óng thùc tr¹ng vÒ  t×nh h×nh tæ  chøc vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. 2­ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn kh«ng ®îc c«ng bè thay  ®æi néi dung th«ng tin  ®∙ c«ng bè  vÒ  thùc tr¹ng tæ chøc  vµ   ho¹t   ®éng   cña   Ng©n   hµng   mµ   cha   cã   lý   do   gi¶i   thÝch  chÝnh ®¸ng vµ ®îc Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè n¬i ®Æt trô së chÝnh ®ång ý b»ng v¨n b¶n; 3­   Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   kh«ng   ®îc   c«ng   bè  th«ng tin tr¸i ngîc. §i Ò u   6.  C¸c trêng hîp chËm hoÆc ho∙n c«ng bè th«ng  tin   1­ Trong trêng hîp viÖc c«ng bè  th«ng tin trong b¸o  c¸o   tµi   chÝnh   kh«ng   thÓ   thùc   hiÖn   ®óng   thêi   h¹n,   Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ph¶i göi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n cho  Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  n¬i  ®Æt trô  së  chÝnh trong  ®ã  nªu râ  lý  do kh«ng thÓ  thùc hiÖn viÖc  c«ng bè  th«ng tin  ®óng thêi h¹n vµ  thêi h¹n dù  kiÕn sÏ  thùc hiÖn viÖc c«ng bè  th«ng tin  ®Ó  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh.   ChØ   khi   ®îc   sù   chÊp  thuËn cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc th× Ng©n hµng th¬ng  m¹i   cæ   phÇn   míi   ®îc   thùc   hiÖn   viÖc   chËm   c«ng   bè   th«ng  tin. 2­ Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc xem xÐt vµ  chÊp thuËn  viÖc kh«ng c«ng bè  hoÆc t¹m ho∙n viÖc c«ng bè  th«ng tin  trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  khi: a­ Th«ng tin cã  thÓ  ¶nh hëng  ®Õn an ninh quèc phßng,  trËt tù  an toµn x∙ héi, lîi  Ých quèc gia vµ  an toµn cña  hÖ thèng ng©n hµng; b­   Th«ng   tin   cã   thÓ   lµm   lé   bÝ   mËt   kinh   doanh,   lµm  tæn h¹i ®Õn Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn; c­ Th«ng tin cã  thÓ  g©y hiÓu lÇm vµ  ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých cña ngêi ®Çu t.
 7. 7 § i Ò u   7.   Tæ  chøc,  c¸   nh©n  cã   hµnh  vi   vi  ph¹m   Quy  ®Þnh nµy th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö   lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.         §i Ò u   8.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè: §«n ®èc vµ yªu cÇu Ng©n hµng th ¬ng  m¹i cæ phÇn cã  trô  së  chÝnh trªn  ®Þa bµn thùc hiÖn viÖc  c«ng   bè   c«ng   khai   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   n¨m   theo   ®óng   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   9.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   t¹i   trô   së  chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc 1­   Vô   C¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n  hµng: a­ Híng dÉn Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè, ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy. b­ §Ò  xuÊt xö  lý  c¸c vÊn  ®Ò  liªn quan  ®Õn viÖc c«ng  bè  c«ng khai c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh  cña ng©n hµng th¬ng  m¹i cæ phÇn. 2­   Thanh   tra   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   cã   tr¸ch   nhiÖm   x©y  dùng quy  ®Þnh vÒ  xö  ph¹t hµnh chÝnh vµ  xö  lý  c¸c hµnh vi   vi ph¹m cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn vÒ  viÖc c«ng  bè  c«ng khai th«ng  tin trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh  nªu  t¹i §iÒu 5 Quy ®Þnh nµy. 3­ C¸c  ®¬n vÞ  kh¸c cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam  cã  tr¸ch  nhiÖm xem xÐt,  b¸o  c¸o  Thèng   ®èc  Ng©n hµng  Nhµ  níc nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan   ®Õn  viÖc  Ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn thùc hiÖn  c«ng  bè  c«ng  khai b¸o  c¸o tµi chÝnh.     §i Ò u   10.  ViÖc söa ®æi, bæ sung c¸c ®iÒu kho¶n t¹i  Quy ®Þnh nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
 8. 8
 9. 9 Tªn ®¬n vÞ.......  BiÓu mÉu sè 1   B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n quý ... Ngµy.... th¸ng....  n¨m.... §¬n vÞ tÝnh   ChØ   tiªu                  Kú nµy           Kú tríc I­ TiÒn mÆt t¹i quü II­ TiÒn göi t¹i NHNN III­ TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong níc vµ ë níc ngoµi IV­ Cho vay c¸c TCTD kh¸c 1­ Cho vay c¸c TCTD kh¸c 2­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi V­ Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n trong níc 1­ Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n trong níc 2­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi VI­ C¸c kho¶n ®Çu t 1­ §Çu t vµo chøng kho¸n 2­ Gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn VII­ Tµi s¶n cã kh¸c       Tæng céng tµi s¶n   I­ TiÒn göi cña KBNN vµ TCTD kh¸c  1­ TiÒn göi cña KBNN  2­ TiÒn göi cña TCTD kh¸c  II ­ Vay NHNN, TCTD kh¸c Vay NHNN Vay TCTD trong níc Vay TCTD ë níc ngoµi NhËn vèn cho vay ®ång tµi trî III­ TiÒn göi cña TCKT, d©n c IV­ Vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t V­ Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ VI­ Tµi s¶n nî kh¸c VII­ Chªnh lÖch thu ­ chi Tæng céng nguån vèn LËp b¶ng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc)
 10. 10 (ký, ghi râ hä  (ký, ghi râ hä  (ký,  ghi râ hä tªn,  tªn) tªn) ®ãng dÊu)           Tªn ®¬n vÞ.......  BiÓu mÉu sè 2 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m vµ  b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh                                                                                            ......Ngµy   th¸ng   n¨m                                   §¬n vÞ tÝnh ChØ   tiªu  Kú nµy           Kú tríc I­ TiÒn mÆt t¹i quü II­ TiÒn göi t¹i NHNN III­ TiÒn göi t¹i c¸c TCTD trong níc vµ ë níc ngoµi IV­ Cho vay c¸c TCTD kh¸c 1­ Cho vay c¸c TCTD kh¸c 2­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi V­ Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n trong níc 1­ Cho vay c¸c TCKT, c¸ nh©n trong níc 2­ Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi VI­ C¸c kho¶n ®Çu t 1­ §Çu t vµo chøng kho¸n 2­ Gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn VII­ Tµi s¶n 1­ Tµi s¶n cè ®Þnh (nguyªn gi¸, hao mßn TSC§) 2­ Tµi s¶n kh¸c VII­ Tµi s¶n cã kh¸c C¸c kho¶n ph¶i thu C¸c kho¶n l∙i céng dån dù thu Tµi s¶n cã kh¸c C¸c kho¶n dù phßng rñi ro kh¸c Tæng céng tµi s¶n  I­ TiÒn göi cña KBNN vµ TCTD kh¸c 1­ TiÒn göi cña KBNN 2­ TiÒn göi cña TCTD kh¸c II ­ Vay NHNN, TCTD kh¸c
 11. 11 Vay NHNN Vay TCTD trong níc Vay TCTD ë níc ngoµi NhËn vèn cho vay ®ång tµi trî III­ TiÒn göi cña TCKT, d©n c IV­ Vèn tµi trî, uû th¸c ®Çu t V­ Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ VI­ Tµi s¶n nî kh¸c VII­ Vèn vµ c¸c quü  1. Vèn ®iÒu lÖ  2.   Quü   cña   NHCP  Kú nµy         Kú tríc  Tæng céng nguån vèn C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n I­ Cam kÕt b¶o l∙nh cho kh¸ch hµng II­ C¸c cam kÕt giao dÞch hèi ®o¸i III­ Cam kÕt tµi trî cho kh¸ch hµng IV­ Tµi s¶n dïng  ®Ó  cho thuª tµi chÝnh  ®ang qu¶n lý  t¹i   c«ng ty V­   Tµi   s¶n   dïng   ®Ó   cho   thuª   tµi   chÝnh   ®ang   giao   cho   kh¸ch hµng thuª                  KÕt qu¶ kinh doanh I­ Tæng thu nhËp vµ tæng chi phÝ II­ Lîi nhuËn tríc thuÕ III­ Lîi nhuËn sau thuÕ V­ T×nh h×nh trÝch lËp vµ  sö  dông c¸c quü  theo quy  ®Þnh   cña ph¸p luËt VI­ Møc cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng VII­ Thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn Ng©n hµng. LËp b¶ng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m  ®èc) (ký, ghi râ hä  (ký, ghi râ hä  tªn) tªn) (ký,  ghi râ hä tªn,  ®ãng dÊu)
 12. 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2