intTypePromotion=1

Quyết định 141/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
339
lượt xem
21
download

Quyết định 141/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 141/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 141/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  141/1999/Q§­B T C   n g µy  16 th¸ng 11 n¨ m  1999  a n  h µ n h   ø c  thu lÖ p h Ý   B m thÈ m  ® Þ n h  d ù  ¸n ® Ç u  t,  thiÕt k Õ  k ü   thu Ët vµ  t æ n g  d ù  to¸n ® Ç u  t x © y  d ù n g B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy 2/3/1993 cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýcña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc; C¨n  §iÒu    cø  32, §iÒu  NghÞ  37  ®Þnh  52/1999/N§­   sè  CP ngµy  8/7/1999  cña  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh  Quy chÕ Qu¶n    lý®Çu    x©y  tvµ  dùng; Sau  khi thèng nhÊt víi  KÕ  ho¹ch vµ §Çu  t  Bé  (C«ng v¨n sè 6205  BKH/VPT§  ngµy 20/9/1999), X©y   Bé  dùng (C«ng    2688/BXD­VKT  v¨n sè  ngµy  4/10/1999); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1.­Ban  hµnh kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh  nµy BiÓu  møc    phÝ  thu lÖ  thÈm ®Þnh  ¸n ®Çu  ,thiÕtkÕ  thuËtvµ  dù    t    kü    tæng  to¸n®Çu    dù    t x©y dùng  c«ng  tr×nh (gäichung    phÝ      lµlÖ  thÈm ®Þnh ®Çu  ). t Møc    phÝ  thu lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu    tquy  ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy    ¸p dông      ®èi víi c¸cdù      ¸n ®Çu   tx©y dùng    c¸cc«ng tr×nh quy    ®Þnh ph¶i® îcc¬      quan  Nhµ    níc cã thÈm quyÒn  thÈm  ®Þnh  ¸n  dù  ®Çu  , thiÕtkÕ  thuËtvµ  t    kü    tæng  to¸n dù    ®Çu    ttheo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ    26  §iÒu  cña  37  NghÞ  ®Þnh 52/1999/N§­  CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh Quy  chÕ Qu¶n    lý®Çu    tvµ  x©y dùng. §iÒu   2.­ViÖc    x¸c ®Þnh  tiÒn  phÝ  sè  lÖ  thÈm ®Þnh ®Çu    t ph¶inép    ® îcthùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  sau  ®©y: 1. Sè    tiÒn  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu   t ph¶inép  îc x¸c ®Þnh    së    ®     trªnc¬  møc    thu tÝnh b»ng    phÇn    tû lÖ  tr¨m (%)    to¸ngi¸trÞc«ng  trªndù        tr×nh (®èivíi       viÖc  thÈm  ®Þnh  ¸n  dù  ®Çu      to¸n gi¸trÞ x©y  t lµ dù        l¾p  gi¸trÞ thiÕtbÞ  vµ        c«ng  tr×nh;§èivíiviÖc        thÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ  thuËtvµ    kü    tæng  to¸n lµ dù  dù      to¸ngi¸trÞx©y        l¾p)theo    quy ®Þnh  it¹ §iÒu  QuyÕt    1  ®Þnh  nµy  ® îckhèng  vµ    chÕ    nh  tèi®a  sau:
  2. 2 a) LÖ  phÝ  thÈm  ®Þnh  dù  ¸n ®Çu  t  ph¶i nép  tèi  ®a  kh«ng qu¸  100.000.000 (méttr¨m tr         iÖu)®ång/dù  ¸n. b)    LÖ phÝ  thÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ   thuËt vµ    kü    tæng  to¸n ph¶inép    dù      tèi ®a  kh«ng    qu¸ 500.000.000 (n¨m    iÖu)®ång/dù    tr¨m tr   ¸n. 2. C¸c    c«ng  tr×nh cã    thiÕtkÕ    ®iÓn  h×nh hoÆc   thiÕtkÕ    gièng nhau    th× sè tiÒn  phÝ  lÖ  ph¶i nép  îc x¸c ®Þnh    së  tiÒn  phÝ    ®     trªnc¬  sè  lÖ  tÝnh theo  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   §iÒu  i 1  nµy,nh©n        sau    (x)víi sè  hÖ ®©y: a) C«ng    tr×nh cã    thiÕtkÕ    ®iÓn  h×nh    ¸p dông    cô  hÖ sè  thÓ  sau: nh    ­C«ng    tr×nh (hoÆc    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)thø    nhÊt:hÖ   0,36;   sè  ­C«ng    tr×nh (hoÆc    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)thø          0,18.   haitrë®i:hÖ sè  b) C«ng tr×nh  thiÕtkÕ   cã    gièng nhau trong mét    khu c«ng tr×nh hoÆc     trongcïng mét  ¸n th× ¸p dông    cô      dù        hÖ sè  thÓ  sau: nh    ­C«ng    tr×nh (hoÆc    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)thø    nhÊt:hÖ   1;   sè    ­C«ng    tr×nh (hoÆc    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)thø      0,36;   hai: sè  hÖ   ­C«ng    tr×nh (hoÆc    h¹ng  môc  c«ng  tr×nh)thø  trë®i:hÖ   0,18.   ba      sè  3. C¸c  ¸n    dù  chØ  b¸o  ®Çu    lËp  c¸o  tth× kh«ng tÝnh  phÝ  lÖ  thÈm ®Þnh  ®Çu  ,thÈm  t  ®Þnh  thiÕtkÕ  thuËtvµ    kü    tæng  to¸ntrong tæng      ¸n. dù      gi¸trÞdù  Trêng    quan  hîp c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  quyÕt ®Þnh  thuªtvÊn     ®éc  lËp    ®Ó thÈm  ®Þnh  ®Çu    t gióp  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn quyÕt  ®Þnh ®Çu    t th× chiphÝ      thÈm  ®Þnh  ®Çu    îcx¸c®Þnh  t®     theo quy    ®Þnh  cña  X©y  Bé  dùng  vÒ    chiphÝ  thÈm ®Þnh  tvÊn  vµ   ®Çu  .C¬  t  quan    phÝ  thu lÖ  thÈm ®Þnh ®Çu   tkh«ng  îcsö    ®   dông  tiÒn lÖ  sè    phÝ      ®Ó chicho    c¸c c«ng viÖc thÈm ®Þnh ®∙  giao cho     tvÊn thùc hiÖn.   §èivíinh÷ng  ¸n ®ßi        dù    háiph¶ithÈm    ®Þnh  cao h¬n  c¬  th×  quan thÈm   ®Þnh tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  xem     xÐt quyÕt  ®Þnh  møc    phÝ  thu lÖ  thÈm  ®Þnh  thÓ  cô  cña tõng dù    ¸n. 4.C¸c  ¸n c«ng    dù    tr×nh ® îcph©n      nhãm   theo quy    ®Þnh  sau  ®©y: a) Nhãm         I lµ c¸c c«ng tr×nh khaikho¸ng,c¬      khÝ, ho¸    chÊt,luyÖn    kim,  vËt liÖu x©y      dùng,c«ng    nghiÖp nhÑ, ®iÖn    n¨ng,c¸cc«ng      tr×nh chÕ    biÕn  vµ  ho¸ dÇu, kho      x¨ng dÇu, kho      chøa chÊtnæ   vËtliÖu næ.   vµ      b) Nhãm         IIlµc«ng tr×nh cÊp    tho¸tníc,th«ng        tin,chiÕu  s¸ng,® êng    d©y  t¶i®iÖn, tuyÕn      èng dÉn dÇu,    c¸c c«ng tr×nh kho    kh¸c kh«ng    thuéc  i lo¹ kho  quy ®Þnh   t¹ nhãm   i I. c) Nhãm   I       II  c¸c c«ng  lµ tr×nh n«ng    nghiÖp,thuû    s¶n,l©m    nghiÖp,thuû    lî . i d) Nhãm   lµc¸c c«ng    IV      tr×nh ® êng    giao th«ng    (®êng s¾t,® êng    ­   bé),® êng    l¨n,s©n  m¸y  ®ç  bay,® êng        h¹ cÊtc¸nh,cÇu, nótgiao th«ng,phao              tiªub¸o  hiÖu,hÇm     giao th«ng,bÕn      phµ,c¶ng    s«ng,c¶ng    biÓn. ®) Nhãm   lµc¸c c«ng  V      tr×nh d©n    dông (nhµ    ë, kh¸ch s¹n),v¨n ho¸,gi¸o           dôc,y      tÕ,thÓ  dôc thÓ thao,th   ¬ng  nghiÖp,dÞch        vô,v¨n phßng,trôsë  c¸c     vµ    c«ng  tr×nh c«ng    céng kh¸c.
  3. 3 §iÒu    quan    phÝ  3.­C¬  thu lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu    îctrÝch 75%   t®     (b¶y  m ¬il¨m    phÇn  tr¨m)sè    tiÒn lÖ    phÝ    îctr     thu ®   íckhinép  vµo  Ng©n s¸ch Nhµ      níc ®Ó     chiphÝ  cho c«ng  viÖc thÈm  ®Þnh  ®Çu    viÖc  lÖ  t vµ  thu  phÝ  theo chÕ  ®é  quy ®Þnh. C¬    quan    phÝ  thu lÖ  thÈm ®Þnh  ®Çu    tr¸chnhiÖm  chøc  tcã    tæ  thu,kª khaithu,nép, qu¶n    dông  quyÕt    phÝ            lýsö  vµ  to¸nlÖ  thÈm ®Þnh  ®Çu   t theo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   54/1999/TT­ t sè  BTC   ngµy 10/5/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn thùc  hiÖn  NghÞ  ®Þnh   04/1999/N§­   sè  CP ngµy  30/1/1999   cña  ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu    quan  4.­C¬  ThuÕ  ®Þa  ph¬ng      phÝ  n¬ithu lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu   tcã    tr¸chnhiÖm       ph¸thµnh  chøng      tõ thu tiÒn lÖ    phÝ  thÈm  ®Þnh ®Çu    h­ t vµ  íng dÉn, kiÓm     tra viÖc thùc hiÖn  thu  phÝ  lÖ  thÈm  ®Þnh  ®Çu     t theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  nµy vµ  Th«ng  t i  sè  54/1999/TT­ BTC  ngµy  10/5/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  04/1999/N§­ sè  CP  ngµy  30/1/1999 cña    ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n     s¸ch Nhµ    n­ íc. §iÒu 5.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c quy  ký.B∙ibá    ®Þnh  lÖ  vÒ  phÝ  thÈm ®Þnh  ¸n,thiÕtkÕ  thuËt dù      kü    vµ  tæng  to¸n®Çu        dù    ttr¸víi i QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu      6.­Tæ chøc thuéc ®èi t      îng nép  phÝ  lÖ  thÈm ®Þnh  ®Çu  ,®¬n  t  vÞ  îcgiao nhiÖm   tæ  ®     vô  chøc    phÝ  thu lÖ  thÈm ®Þnh  ®Çu    c¸c c¬  tvµ    quan  li   ªnquan  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  4. Bi Ó u  m ø c  thu lÖ p h Ý  thÈ m  ® Þ n h  ® Ç u  t (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  141/1999/Q§­ sè  BTC   ngµy  16/11/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    (§¬n  tÝnh:%       vÞ    gi¸trÞc«ng  tr×nh) LÖ   phÝ  thÈm  ®Þnh Nhãm   dù ¸n Gi¸trÞc«ng      tr×nh (§¬n  tÝnh    vÞ  b»ng    tû®ång  kh«ng  vµ  bao  gåm   thuÕ  GTGT) ≤  0,5 1 5 15 25 30 100 200 500 1000* 2000 1.Dù      ¸n ®Çu   t I­ V 0,06 0,05 0,046 0,038 0.034 0,03 0.025 0.02 0.015 0,0095 0,005 2.ThiÕtkÕ  thuËt I     kü  0,2052 0,171 0,153 0,135 0,09 0,072 0,063 0,045 0,0315 0,0225 0,0113 II 0,1404 0,117 0,108 0,009 0,063 0,0504 0,0441 0,0315 0,0225 0,0162 0,0009 II , I IV 0,1332 0,1116 0,1026 0,0855 0,0603 0,0477 0,0423 0,0297 0,0216 0,0153 0,0081 V 0,192 0,144 0,135 0,117 0,0765 0,0612 0,054 0,0387 0,0225 0,0198 0,0011 3.Tæng  to¸n   dù  I 0,18 0,15 0,13 0,1 0,068 0,048 0,045 0,036 0,023 0,019 0,001 II 0,216 0,18 0,16 0,12 0,08 0,068 0,053 0,044 0,033 0,023 0,0115 II , I IV 0.151 0,126 0,112 0,084 0,058 0,056 0,037 0,03 0,023 0,016 0,009 V 0,144 0,12 0,16 0,08 0,055 0,053 0,035 0,029 0,022 0,015 0,008
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2