intTypePromotion=1

Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 141/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  b é  t µi ë  ch Ý n h  S è  141/2001/ §­B T C    Q n g µ y  21 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  C h Õ  ® é   V kÕ  to¸n n g © n  s¸ch v µ   µi h Ý n h  x∙ t  c B é   ë ng B é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  LuËt  ©n     cø  Ng s¸ch  µ   íc ngµy  th¸ng 3  Nh n   20    n¨m  1996  µ  Ët  v Lu söa  æi,bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ   ícngµy  th¸ng5     n  20    n¨m 1998; ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 20/5/1988; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è      µy  cø  ®Þ s 87/ CP ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph qui ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1998/N§­   µy  CP ng 18/7/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  öa  æi,bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  ng 19/12/1996  cña  Ýnh  ñ; Ch ph ­ C¨n  Ch Õ  ®é   Õ     µnh  Ýnh  ù    cø    k to¸nh ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 999   ­TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  µichÝnh;   BT  § Ó   íng dÉn  h  c«ng    Õ       ï hîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng  ©n   t¸ck to¸nx∙ph       ® ® ho   ng s¸ch x∙ vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸c ho   t  kh¸c cña    êng, thÞ  Ên vµ  a    x∙,ph   tr   ® c«ng  t¸cqu¶n  ý ng©n    l  s¸ch  tµichÝnh  kÕ   ­    ­  to¸n x∙,phêng, thÞ  Ên  i  µo  Ò        tr ® v n n Õp; TiÕp theo Th«ng t  118/2000/TT­BTC  ngµy 22/12/2000 cña Bé  Tµi  chÝnh quy  nh  Ò  qu¶n  ýng©n  ®Þ v  l  s¸ch x∙vµ    ¹t®éng  µichÝnh      c¸c ho   t  kh¸c ë     x∙,phêng,thÞ  Ên;     tr Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Vô   ëng  ô   ©n     tr V Ng s¸ch Nhµ   íc,   n Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  ­ Ban  µnh  Ìm  1  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Õ     Õ     ©n  ®Þ n "Ch ®é k to¸nng s¸ch vµ  µichÝnh      å m     t  x∙" g : 1­ Qui ®Þnh     chung;   2­ H Ö   èng    th chøng  õkÕ   t   to¸n; 3­ H Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n; 4­ H Ö   èng    Õ     th sæ k to¸n;
 2. 2 5­ H Ö   èng  c¸o tµichÝnh  µ      Õt to¸n.   th b¸o      v b¸o c¸o quy   §i Ò u 2­  Õ     Õ     ©n  Ch ®é k to¸n ng s¸ch vµ  µichÝnh    dông    t  x∙ ¸p  cho    x∙, phêng,thÞ  Ên (gäichung  µx∙)thuéc c¸cquËn, huyÖn, thÞ    ña      tr     l           x∙c c¸c tØnh,   thµnh  è  ph trong c¶  íc.  n §i Ò u    Õ     Õ     ©n  3­ Ch ®é k to¸nng s¸ch  µ  µichÝnh      ông  õ ngµy  v t  x∙¸p d t  01/01/2002  µ  v thay  Õ  Õ     Õ   th ch ®é k to¸n ng©n    s¸ch    x∙ ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt ®Þnh  sè  827/1998/Q§­ BTC  ngµy 4/7/1998 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  39/2001/Q§­ BTC   µy  ng 2/5/2001  ña  é   µi chÝnh  öa  æi, bæ   c BT  s®   sung  Õ   Ch ®é   Õ   k to¸n ng©n    s¸ch    x∙ ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 827/1998/Q§/BTC  ngµy 4/7/1998.   §i Ò u    ÷ng    ã  è      ©n  4­ Nh x∙c s thu,ching s¸ch kh«ng  ínvµ  i ngò      l   ®é   c¸n bé  µm  l c«ng    Õ   t¸ck to¸n cã  ×nh      tr ®é cßn  ¹n  Õ,  é   µi chÝnh  û  Òn   h ch B T   u quy cho Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët    ®è S T   ­ V gi¸xem   Ðt  µ  x v cho  Ðp  ö  ông  ¬ng  ph sd ph ph¸p "kÕ    n"    to¸n®¬ hoÆc   ùachän    µikho¶n    ông  l  c¸ct   ¸p d cho  ïhîp. ph   §i Ò u 5­ Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët      ®è S T   ­ V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc TW   Þu    ch tr¸chnhiÖ m   iÓn khai,híng dÉn  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    tr       v ki travi th   chÕ     Õ     µy         êng,thÞ  Ên. ®é k to¸nn ë c¸cx∙,ph   tr §i Ò u 6­ Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  nh d x∙,ph   tr ph¶i thùc     hiÖn  nghiªm  chØnh  ÷ng    nh  nh qui®Þ trong chÕ     Õ     µy.   ®é k to¸nn §i Ò u    ô  ëng  ô  Õ     Õ   7­ V tr V Ch ®é k to¸n,Vô  ëng  ô  ©n    µ  ­   tr V Ng s¸ch Nh n íc,Tæng     Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng, Tæng   ôc  ëng  b Nh n   ¬  c tr Tæng   ôc  c Thu Õ, Ch¸nh  phßng  é   µi chÝnh  Þu  v¨n  BT  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én, kiÓm       h d  tra vµ    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n
 3. 3 P h Ç n  thø n h Ê t­ q ui ® Þ n h  c h u n g c h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1:  Õ     ©n  K to¸n ng s¸ch  µ  µichÝnh    µ viÖc  v t  x∙ l   thu  Ëp,xö  ý, th   l   ghichÐp  µ    v cung  Êp  c th«ng    Ò   µn  é  ¹t®éng  tinv to b ho   kinh tÕ    µichÝnh  ña    ­t   c x∙,gå m:  ¹t®éng      ©n    Ho   thu,ching s¸ch x∙vµ  ¹t®éng  µichÝnh      ho   t  kh¸c cña      x∙. C¸c    êng, thÞ  Ên (gäichung  µ x∙)ph¶itæ  x∙,ph   tr     l      chøc  c«ng    Õ     t¸ck to¸n theo   Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µ  Õ     Õ     µy. l K to¸nv Th kª v ch ®é k to¸nn §i Ò u    hiÖm   ô  ña  Õ     ©n    µ  µichÝnh  2: N v c k to¸nng s¸ch v t   x∙: 1­ Thu  Ëp, ghi chÐp  äi  th     m kho¶n  thu, chi ng©n      s¸ch, c¸c  Ü     qu c«ng  chuyªn  ïng  ña      d c x∙,c¸c kho¶n  ®ãng  ãp  ña  ©n,  µis¶n  x∙ qu¶n  ý, thu  gcd t  do    l  sö  ông  µ    ¹t®éng  µichÝnh  d v c¸cho   t  kh¸ccña    x∙; 2­  Ó m     ×nh  ×nh  ùc  Ön  ù  Ki tra t h th hi d to¸n thu, chi ng©n       s¸ch    ×nh  x∙,t h×nh  Êp  µnh      Èn, ®Þnh  ch h c¸c tiªuchu   møc,  ×nh  ×nh  t h qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c quÜ   c«ng  chuyªn dïng cña          x∙,c¸ckho¶n    ng  ãp  ña  ©n, t×nh  ×nh  ö  thu ®ã g c d   h s dông  kinh phÝ   ña    é  Ën  ùc thuéc  µ    ¹t®éng  µichÝnh    c c¸c b ph tr   v c¸c ho   t  kh¸c   cña x∙; 3­  Ëp    L c¸c b¸o c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¸o c¸o quyÕt to¸n ng©n    s¸ch      x∙ ®Ó tr×nh ra  éi ®ång  ©n  ©n     H  nh d x∙ phª  Öt,phôc  ô  duy   v c«ng  khaitµichÝnh  íc    tr   nh©n   ©n   d theo    nh   ña  qui ®Þ c ph¸p  Ët vµ  öi Phßng  µi  Ýnh  Ën,  lu   g   T ch Qu Huy Ön,  Þ     äichung  µHuy Ön)    Th x∙(g   l  ®Ó tæng  îp vµo  ©n  h  ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 3: K Õ     ©n  to¸n ng s¸ch  µ  µichÝnh    v t  x∙ ph¶i thùc  Ön  ¬ng    hi ph ph¸p  Õ    Ðp”.Ph¬ng  "k to¸nk   ph¸p  Õ    Ðp"  ö  ông    µikho¶n  Õ     "k to¸nk sd c¸c t   k to¸n ®Ó   ¹ch    õng  ¹t®éng  h to¸nt ho   kinh tÕ    µichÝnh    ­t   nh»m  b¶o  ¶m   ù  ©n  i  ® sc ®è gi÷a thu  µ    ÷a kinh phÝ   îc cÊp  µ  ×nh  ×nh  ö  ông    v chi,gi     ®  vt h sd kinh phÝ, gi÷a       vèn  µ  ån  èn    äi  êi®iÓ m.  ÷ng        ©n  v ngu v ë m th   Nh x∙ thu,ching s¸ch kh«ng  ín, l  tr×nh ®é   Õ       k to¸n cßn  ¹n  Õ   ã  Ó  thùc hiÖn  ¬ng  h ch c th     ph ph¸p  Õ  "k to¸n ®¬n”    theo Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Gi¸m  c  ë   µi chÝnh­ V Ët    ¬ng  ®è S T     gi¸.Ph ph¸p  Õ    "k to¸n ®¬n"  µkÕ     l   to¸nkh«ng  ïng tµikho¶n  Õ     µ   d    k to¸nm chØ  ïng c¸csæ   Õ       d     k to¸nchi tiÕt®Ó     Ðp  õng  i t ng kÕ     ô  Ó  :Thu, ching©n    ghich t ®è  î   to¸nc th nh      s¸ch,xuÊt,     nhËp  ü,nîph¶ithu,nîph¶itr¶. qu             §i Ò u    cÇu  i víi Õ     ©n    µ  µichÝnh    4: Yªu  ®è     to¸nng k s¸ch v t   x∙: 1­ Ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êi  Ýnh      ¸nh  ®ñ k th , ch x¸c,trung thùc vµ  ã  Ö   èng        c h th c¸c kho¶n      ©n  thu,chi ng s¸ch,thu,chi ho¹t®éng  µichÝnh         t  kh¸c vµ          thu,chi c¸c quÜ   c«ng  chuyªn dïng cña          x∙,c¸ckho¶n    ng  ãp  ña  ©n; thu ®ã g c d 2­ ChØ     kÕ   tiªudo  to¸n thu  Ëp,ph¶n    th   ¸nh ph¶ithèng  Êt  íichØ      nh v   tiªu trongdù    ©n    to¸nng s¸ch vÒ   éidung  µ  ¬ng    n  v ph ph¸p tÝnh    to¸n; 3­ K Õ         ©n    to¸nthu,ching s¸ch ph¶iph¶n        ¸nh theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch;
 4. 4 4­  è   Öu  S li trong  b¸o c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¸o c¸o  Õt  quy to¸n ng©n    s¸ch    x∙ ph¶i râ  µng, d Ô   Óu, cung  Êp  y     ÷ng   r   hi   c ®Ç ®ñ nh th«ng    Çn  Õt cho  tin c thi   UBND   µ  éi ®ång  ©n  ©n  vH  nh d x∙; 5­ ViÖc    Ðp  Õ       ghich k to¸nph¶idïng  ùc  èt,   m t  kh«ng phai.Sè   µ  ÷  Õt   v ch vi   ph¶irâ rµng,li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îcviÕtt¾t,kh«ng  îcghixen  Ï,      ªnt   h th   ®     ®   k  ghichång      lªnnhau,kh«ng  îcbá    ®   c¸ch dßng,n Õu      cßn dßng  õa  a    Õt  th ch ghih ph¶ig¹ch bá  ç  õa.     ch th   §i Ò u    ÷  Õt,ch÷  è  µ  n  Þ  Ýnh 5: Ch vi   s v ®¬ v t 1­ K Õ       to¸nph¶idïng  Õng  Öt lµm  ÷  Õtvµ    Ðp    Ti Vi   ch vi   ghich b»ng  ÷  è  ch s ¶  Ëp:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. r            2­ K Õ       Þph¶idïng ®¬n  Þ  Òn tÖ  µ§ång  ÖtNam     to¸ngi¸tr       v ti   l   Vi   (VND)  µm  l ®¬n  Þ  Ýnh  µ    vt v ghisæ.  êng  îp lµngo¹itÖ  Tr h      ph¶ighitheo     nguyªn tÖ  µ      v quy ® æi    ång  Öt Nam   ra § Vi   theo  û gi¸hèi®o¸ithùc tÕ  t          hoÆc   û gi¸hèi®o¸ido  ¬  t       c quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ 3­ K Õ     Ön  Ët ph¶idïng  n  Þ  o êng  Ýnh    to¸nhi v     ®¬ v ® l ch thøc  ña  µ   íc c Nh n   Céng  µ  héiChñ   Üa  Öt Nam.  êng  îp cÇn  Õtcã  Ó  ïng  n   ho X∙    ngh Vi   Tr h  thi   th d ®¬ vÞ  o  êng  ô    Óm     i  Õu  ®l ph ®Ó ki tra,®è chi hoÆc   ôc  ô  ph v cho  Õ       Õt k to¸n chiti   nhng ph¶iquy  æi    n  Þ  o êng  Ýnh    ® ra ®¬ v ® l ch thøc cña  µ   ícViÖtNam.   Nh n     §i Ò u        Õ     Ýnh  6: Niªn ®é k to¸nt theo n¨m  ¬ng  Þch,b ¾t  u   õ ngµy  d l   ®Ç t   01 th¸ng 01  n   Õt  µy  th¸ng 12. Kú   Õ     ®Õ h ng 31      k to¸n th¸ng tÝnh  õ ngµy        t  01 ®Õ n   Õt  µy  èi cïng  ña  h ng cu   c th¸ng.Kú   Õ     k to¸n quÝ   Ýnh  õ ngµy  th¸ng   t t  01    ®Ç u   Ý  n   Õt  µy  èicïng cña  qu ®Õ h ng cu     th¸ngcuèiquÝ.     §i Ò u    éi dung  Õ     ©n    µ  µichÝnh    å m: 7: N   k to¸nng s¸ch v t   x∙g ­ KÕ     to¸n tiÒn  Æt,  Òn  öi quü  ©n    m ti g   ng s¸ch:Ph¶n    ¸nh  è  Ön  ã  µ  s hi c v t×nh  ×nh  Õn  ng  µn  é  Ü   ©n  h bi ®é to b qu ng s¸ch cña      x∙b»ng  Òn trªntµikho¶n  ti       ng©n  s¸ch x∙t¹ Kho  ¹c,tiÒn m Æt   ¹ quü  ña      i b    t  i c x∙; ­K Õ         to¸nc¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch:Ph¶n        ¸nh c¸ckho¶n    ©n  thu ng s¸ch x∙    theo  Ët®Þnh  µo  ©n  lu   v ng s¸ch  µ   íc t¹  Nh n   i Kho  ¹c vµ  Öc  µn    nh÷ng  b   vi ho tr¶   kho¶n    ©n  thu ng s¸ch cho    i t ng ® îctho¸i   c¸c®è  î      thu; ­KÕ         to¸nc¸c kho¶n    ©n  ching s¸ch:Ph¶n  c¸c kho¶n    êng    ¸nh    chith xuyªn,  chi®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  theo  ù  d to¸n ng©n    s¸ch  ∙  îc Héi  ng  ©n  ®®  ®å nh d©n    x∙ phª  Öt  µo    ©n  duy v chi ng s¸ch    ¹  x∙ t iKho  ¹c  µ  Öc  b v vi quyÕt  to¸n c¸c    kho¶n    chitheo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch; ­ K Õ       ü    to¸nc¸cqu c«ng  chuyªn dïng  ña      c x∙:Ph¶n  sè  Ön  ã  µ  ×nh  ¸nh  hi c v t h×nh  Õn  ng    Ü   bi ®é c¸c qu c«ng  chuyªn dïng  µ    ¹t®éng  µichÝnh    v c¸c ho   t  kh¸c  do    x∙qu¶n  ývµ    l   c¸c kho¶n  Òn  éc    ü  ti thu c¸c qu c«ng,c¸c ho¹t®éng  µichÝnh       t  kh¸ccña      x∙,bao  å m   Òn m Æt   ¹ quü,tiÒn göikho  ¹c,. . g ti   t  i      b .; ­K Õ       to¸nthanh  to¸n: + Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  ×nh  ×nh  n    t h thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶ithu cña    i t ng;    c¸c®è  î  
 5. 5 + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶ cña    Ò   Þch  ô  ∙  ö  ông  a     x∙ v d v®sd ch thanh    to¸ncho  êib¸n,ngêinhËn  Çu  µ    ng       th v c¸ckho¶n  îkh¸ccña    n    x∙; ­ K Õ     Ët t  µis¶n  µ  ån    to¸nv  ,t   v ngu kinh phÝ   ×nh  µnh    h th TSC§: Ph¶n    ¸nh sè  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  hi c v t h t¨ng,gi¶m  µis¶n  µ  ån    t  v ngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  ña    hoµn  µnh  Öc  c x∙do  th vi mua   ¾ m,  ©y  ùng  ¬  s xd c b¶n, do  Ën  µn    nh b giao,do  îc nhµ  íc ®Ç u   , do  ©n  ©n  ng  ãp, quyªn    ®  n  t   nh d ®ã g  tÆng  µ  ×nh  vt h×nh  Õn  ng  µis¶n  µ  ån  ×nh  µnh  bi ®é t   v ngu h th TSC§  ña  c x∙; ­ LËp  c¸o tµichÝnh  µ  c¸o quyÕt      ×nh Héi ®ång  ©n    b¸o      v b¸o    to¸n®Ó tr     nh d©n    µ  öiPhßng  µichÝnh  Ön. x∙v g   T  huy §i Ò u    Ó m     µis¶n 8: Ki kª t   C¸c    x∙ph¶ikiÓm    nh  ú  µ  Óm    Êt th ng      nh  è  ùc   kª ®Þ k v ki kª b   ê ®Ó x¸c®Þ s th   cã  Ò   Ëtt  µis¶n,tiÒn quÜ, c«ng  îcña    ¹ thêi®iÓ m   Óm  v v  ,t         n  x∙t     i ki kª. KiÓ m     nh  ú:Cuèiniªn®é   Õ   kª ®Þ k      k to¸n,tr ckhikhãa    Õ       í    sæ k to¸nn¨m, x∙    ph¶ithùc hiÖn  Óm    Ët t  µis¶n,tiÒn quü,sao    i chiÕu  µ    Ën      ki kª v  ,t         kª ®è   v x¸c nh c¸ckho¶n  Òn cßn  öit¹ Kho  ¹c,c¸ckho¶n    ti   g    i b   c«ng  îhiÖn  ã    ¶m   n  c ®Ó ® b¶o  è  s liÖu trªnsæ   Õ     íp ®óng  íithùc tÕ.N Õ u   Õt      k to¸nkh   v     k qu¶  Óm    ki kª chªnh  Öch  l víisæ   Õ     ×    k to¸nth ph¶ixö  ýsè    l   chªnh  Öch  ;  Õu  Õu  Ët t tµis¶n,tiÒn l ®ã n thi v           quÜ,.. th×  .   ph¶iqui tr¸chnhiÖ m   Ët chÊt ®Ó   ö  ý.C¨n  vµo    Õn  ö  ý      v    x l  cø  ý ki x l   chªnh  Öch  Õt  l k qu¶  Óm     Õ     Õn  µnh  iÒu  ki kª,k to¸nti h ® chØnh    Õ       sæ k to¸n®Ó ®¶m   b¶o cho  è  Öu kÕ     íp®óng  íi è  ùc tÕ. s li   to¸nkh   v   th   s KiÓ m     Êt th ng:X∙  kª b   ê   ph¶ikiÓm    Êt th ng    kª b   ê trong c¸ctr ng  îp xÈy       ê h   ra thiªntai    ,ho¶  ¹n,bµn  ho   giao,s¸p  Ëp, chia t¸ch x∙ vµ    ù  è  Êt  êng    nh         c¸c s c b th kh¸c. §i Ò u    Ó m     µichÝnh   Õ   9: Ki trat   ­k to¸n C¸c    x∙ph¶ichÞu  ù  íng dÉn  µ  Óm    µichÝnh­ kÕ     ña    ¬    sh   v ki trat     to¸nc c¸c c quan  chøc n¨ng  µ   íc,trùc tiÕp  µ Phßng  µi chÝnh  Ön  µ  Þu  ù  Nh n     l  T  huy v ch s gi¸m    ña  éi ®ång  ©n  ©n    Ò   Öc  Êp  µnh  Ët Ng ©n  s¸tc H   nh d x∙v vi ch h Lu   s¸ch Nhµ     níc,chÝnh    s¸ch,chÕ     µichÝnh  Õ     ña  µ   íc vµ    ®é t   k to¸nc Nh n   NghÞ   Õt  ña  quy c Héi ®ång  ©n  ©n    Ò     Ünh  ùc  ©n    nh d x∙v c¸cl v ng s¸ch vµ    ¹t®éng  µichÝnh    c¸cho   t  kh¸cë    x∙. ViÖc  Óm     µichÝnh    Õ   ki trat   ­ k to¸n ph¶i® îc thùc hiÖn  êng         th xuyªn,li     ªn tôc,cã  Ö   èng,toµn  Ön  ×nh  ×nh  µichÝnh, ng©n    h th   di t h t    s¸ch ngay    trong khi    thùc hiÖn    c«ng  Öc  Õ     ña  õng kú  Õ     µ  niªn®é   Õ   vi k to¸nc t   k to¸nv c¶    k to¸n. Néi  dung  Óm     µichÝnh  kÕ   ki tra t   ­  to¸n lµ kiÓm     Öc    Ðp       tra vi ghi ch trªn chøng  õkÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,   c¸o tµichÝnh  µ      Õt to¸nthu,chi b¸o      v b¸o c¸o quy         ng©n  s¸ch.KiÓ m     Öc  Êp  µnh    Õ   ,  Ó  Ö  µichÝnh, kÕ       travi ch h c¸c ch ®é th l t     to¸n vµ  ùc hiÖn      Èn, ®Þnh  th   c¸c tiªuchu   møc   µ  û  ËttµichÝnh  v k lu     trong qu¸ tr×nh      chÊp  µnh  ©n  h ng s¸ch.  Uû  ban  ©n  ©n  nh d Huy Ön   ùctiÕp  µ Phßng  µi chÝnh  Ön)  (tr   l  T  huy ph¶i  kiÓm     µichÝnh    Õ       çi  trat   ­ k to¸n x∙ m n¨m  ét  Çn.Chñ   Þch    Õ     ëng  ml  t x∙,k to¸ntr hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n ph¶i chÊp  µnh  Önh  Óm     µichÝnh    Õ       h l ki tra t   ­k to¸ncña    ¬    c¸c c quan  chøc n¨ng  µ   ícvµ  ã  Nh n   c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y    c ®Ç ®ñ sè  Öu,tµiliÖu cÇn  Õtcho  li       thi   c«ng    Óm    µichÝnh    Õ   t¸cki trat   ­ k to¸n.K Õt  óc   th  
 6. 6 kiÓm     tra ph¶i lËp    biªn b¶n  Óm     ã  ÷  ý  ña  oµn  Óm     ña  Õ     ki tra c ch k c ® ki tra,c k to¸n tr ng   ë hoÆc   êi phô  ng   tr¸ch kÕ     to¸n vµ  ñ   Þch    Ch t UBND     b¶n  öi x∙,1  g  UBND     b¶n  öiChñ  Þch  x∙,1  g  t UBND   Ön. huy   §i Ò u    10: B¶o  qu¶n,l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n Tµi liÖu  Õ     k to¸n bao  å m     g chøng  õ  Õ   t k to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh  µ  c¸o quyÕt to¸nvµ    µiliÖu kh¸cli   v b¸o        c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Sau    Õt  óc  khi k th niªn ®é   Õ     k to¸n vµ  ∙  µn  Êt toµn  é    ® ho t  b c«ng  Öc  vi chØnh  ýquyÕt  l  to¸n ng©n    s¸ch n¨m,    µiliÖu kÕ   c¸c t     to¸n ph¶i® îc s ¾p  Õp,      x   ph©n  ¹   ng  Ëp,liÖtkª,gãibuéc  µ  Ëp  lo i®ã , t       v l danh  ôc   u  ÷ t¹  é  Ën  m ®Ó l gi   i ph b kÕ     ét  to¸nm n¨m  sau    îcchuyÓn  µo u  ÷. ®ã ®   v l tr Thêih¹n l tr÷  µiliÖu kÕ          u   t     to¸nnh sau:   ­TèithiÓu 5       n¨m  i víi µiliÖu kÕ     ïng cho  ®è         to¸nd   t qu¶n  ý, iÒu  µnh  ­ l  ® h th êng xuyªn kh«ng  ùc tiÕp  ö  ông        Õ   tr   sd ®Ó ghi sæ k to¸n vµ  Ëp    l b¸o  c¸o  µi t  chÝnh; ­Lu  ÷20    tr   n¨m  i víi µiliÖu kÕ     ªnquan  ùctiÕp ®Õ n       Õ   ®è         to¸nli   t tr     ghisæ k to¸n, Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  µ  c¸o quyÕt to¸n;          l v b¸o      ­ Lu  ÷trªn20    tr     n¨m  i víitµiliÖu kÕ     ã  Ýnh  ö  Öu,cã    Üa   ®è         to¸nc t s li   ý ngh kinhtÕ,chÝnh  Þx∙héi®èi víi    tr           x∙. §i Ò u 11: C¸c    x∙ ph¶i c¨n  vµo      ¹t®éng    è  Ý ngêi   cø  qui m« ho   ®Ó b tr     lµm  Õ     k to¸nchuyªn tr¸ch,   Ö m  Õ     ëng      nhi bæ k to¸ntr hoÆc   ö  êiphô  c ng   tr¸chkÕ     to¸n.C¸c    ∙    Ö m   Õ     ëng  ×  ÷ nguyªn chøc    x∙® bæ nhi k to¸ntr th gi     danh  Õ     ­ k to¸ntr ëng, c¸c x∙cha    iÒu  Ön    Ö m   Õ     ëng  ×  ö  êiphô       ®ñ ® ki bæ nhi k to¸ntr th c ng   tr¸ch  kÕ   to¸n.  C¸n  é  Õ     b k to¸n ph¶icã  ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   Ò     v nghiÖp  ô  µichÝnh  v t  kÕ  to¸n,® îc®µo  ¹oc¬     t   b¶n  µ  v theo  ng  ®ó chøc danh, tiªuchuÈn     quy  nh, ®Þ   ® îc®¶m     b¶o  Òn  c  Ëp  Ò   quy ®é l v chuyªn m«n     nghiÖp  ô  v theo  quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   ícvµ  n   trong chÕ     Õ     µy.   ®é k to¸nn C¸n  é  Õ     b k to¸nkh«ng  îckiªm  Ö m   µm  ñ kho,thñ quü  µ    ®  nhi l th      v c¸c c«ng  t¸cphô    tr¸chvËtchÊtkh¸c.      Chñ   Þch  t UBND,  Õ     ëng  k to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     µ  ëng    to¸nv tr ban  µi t  chÝnh    x∙ kh«ng  îc bè  Ý ngêi th©n  ®   tr     trong    nh  gia ®× (Cha, M Ñ,  î,Chång,   V    Con, Anh, ChÞ,    ét)lµm      Em ru   c«ng   tµichÝnh,kÕ   t¸c      to¸n,thñ kho,thñ quü  ¹       ti  v¨n phßng  û     U ban  µ    n  Þ, bé  Ën  ùcthuéc x∙.TuyÖt  i kh«ng  è  v c¸c®¬ v   ph tr      ®è   b trÝ ngêi th©n      trong gia ®×nh  ïng     c tham    ö  ýc¸c ho¹t®éng  gia x l       kinh tÕ        ë x∙ trong m èi    quan  Ö   êithùc hiÖn,ngêikiÓm   h ng         so¸t, êiduyÖt,trªncïng m ét   ng        chøng  õkÕ   t   to¸n.
 7. 7 §i Ò u 12:  Õ     ëng  K to¸n tr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n cã    chøc n¨ng  óp gi   Trëng  ban  µi chÝnh    T  x∙ qu¶n  ýho¹t®éng      ©n  l    thu,ching s¸ch    µ    ¹t x∙ v c¸c ho   ®éng  µichÝnh  t  kh¸c ë    óp  ñ   Þch    chøc  ùc  Ön    x∙,gi Ch t x∙ tæ  th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng  vµ    kª  th«ng    tinkinh  Õ  t trong    ùc  Ön  Óm     Óm     x∙,th hi ki tra,ki so¸t viÖc  tu©n  ñ c¸c chÕ   ,  Ýnh    th     ®é ch s¸ch tµichÝnh, kÕ     ña  µ   íc t¹         to¸nc Nh n   i x∙ vµ NghÞ   Õt cña  éi ®ång  ©n  ©n    Ò   µichÝnh,ng©n  quy   H  nh d x∙v t     s¸ch. ViÖc    Ö m,  Ôn  Ö m,  bæ nhi mi nhi thuyªn chuyÓn, thihµnh  û  ËtkÕ          k lu   to¸n tr ng  ë hoÆc   êi phô  ng   tr¸ch kÕ     to¸n do  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d Huy Ön   quyÕt  nh   ®Þ theo    Þ   ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n  vµ    Õn  nh d X∙  ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ëng  c Tr phßng  µichÝnh  Ön. T  huy §i Ò u    Ng êi® îcbæ   Öm   ÷ chøc  ô  Õ     ëng  13:       nhi gi   v k to¸ntr hoÆc  giao  phô  tr¸chkÕ       to¸nph¶icã    Èn,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n sau:   tiªuchu   v  h    1­ TiªuchuÈn:    a­  ã   È m   Êt ®¹o  øc  ªm khiÕt,trung thùc,cã    C ph ch   ® li         ý thøc  Êp  µnh  ch h chÝnh s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ,tµi Ýnh  µ  Ëtph¸p cña  µ   íc;      ch v lu     Nh n b­ Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   Ò     v nghiÖp  ô  µichÝnh, kÕ       v t    to¸n(v¨nb»ng  tètnghiÖp  tµichÝnh, kÕ     õ bËc         to¸nt   trung häc  ëlªn.Riªng c¸c x∙miÒn  ói   tr          n  thuéc  ïng  ©u,  ïng  ph¶i cã  v s v xa    chøng  chØ   ¬  Êp  µichÝnh    Õ   s c t  ­ k to¸n)cã    kh¶ n¨ng  chøc  iÒu  µnh  tæ  ® h c«ng    Õ       n  Þ.  t¸ck to¸në ®¬ v   TuyÖt  i kh«ng    Ö m   Õ     ëng  ®è   bæ nhi k to¸ntr hoÆc   giao phô    tr¸chkÕ       to¸n cho  ÷ng  êi®∙    ¹m  û  Ëttham    © m   ¹m  µis¶n  ña  nh ng   viph k lu   «, x ph t   c c«ng  µ    v vi ph¹m    Ýnh  c¸c ch s¸ch chÕ     µichÝnh, kÕ     ña  µ   íc,®∙  õng  Þ   û    ®é t     to¸nc Nh n   t bk luËttõmøc     c¶nh    ëlªn. c¸o tr   2­ NhiÖ m   ô:   v  a­    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n phï hîp  iÒu  Ön  ¹t®éng,    ® ki ho     yªu   Çu  µ  ×nh ®é    c v tr   qu¶n  ýcña  l  x∙; b­  Ó m     Öc  Ëp  ù  Ki tra vi l d to¸n vµ  Öc  ùc  Ön  ù    vi th hi d to¸n thu,chi,viÖc      chÊp  µnh  h c¸c  nh   ®Þ møc,    Èn  µ   íc t¹    ùc  Ön  Óm     tiªuchu Nh n   ix∙.Th hi ki tra, kiÓm    Öc      µichÝnh  ña    é  Ën  ùcthuéc x∙; so¸tvi thu,chit   c c¸cb ph tr      c­ Thùc  Ön    hi b¶o qu¶n, l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n vµ  Öc  ö  ông  µiliÖu   vi s d t    kÕ    u  ÷theo quy  nh; to¸nl tr     ®Þ d­  ùc  Ön  íng  Én    Ýnh  Th hi h d c¸c ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  µichÝnh, kÕ     ®é th l t     to¸ncña  µ   íctrong x∙.Ph ©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh      ©n    Nh n      t   gi¸t h thu,ching s¸ch  x∙. 3­ Quy Òn  ¹n:   h a­  ã   C quyÒn yªu  Çu    é  Ën,    nh©n  ã  ªnquan  c c¸c b ph c¸c c¸  c li   trong    x∙ cung  Êp  y  ,  Þp  êic¸cchøng  õ,tµiliÖu,sè  Öu li   c ®Ç ®ñ k th     t      li   ªnquan  n   ®Õ c«ng  t¸ckÕ     to¸n; b­  ã   Òn  ý,duyÖt    C quy k  c¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,b¸o  tµichÝnh  µ      c¸o    v b¸o c¸o quyÕt    ©n    to¸nng s¸ch x∙vµ    îp ®ång  Ò       c¸c h   v mua,  tµis¶n,vËt t  b¸n       ,giao   thÇu  öa  ÷a, x©y  ùng, giao  s ch   d   kho¸n  ÷a    íic¸c ®¬n   Þ,    ©n  gi x∙ v     v c¸ nh kh¸c  trong  µ  µi x∙.M äi  v ngo     chøng  õ vÒ   t   thu  Òn,chi tiÒn,xuÊt,nhËp,  ti         chuyÓn   giao tµis¶n  µich÷  ý  ña  ñ   µikho¶n     ngo   k c Ch t   ph¶icã  ÷  ý  ña  Õ     ëng    ch k c k to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n;
 8. 8 c­ Cã   Òn  c¸o víi ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    µ    ¬    quy b¸o     Ch t H  nh d x∙v c¸cc quan  chøc n¨ng  µ   ícvÒ   ÷ng  µnh      ¹m  Ët Ng ©n  Nh n   nh h viviph Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ  Õ     n   ch ®é,  µichÝnh  Õ       t  k to¸në x∙; d­  ã   Òn  õ chèikh«ng  ý,kh«ng  Öt  ÷ng  C quy t    k  duy nh chøng  õ vµ  ÷ng  t   nh tµiliÖu kh¸c,n Õu  Ðt thÊy       x  kh«ng  ïhîp hoÆc     ¹m    Õ     µichÝnh  ph     viph c¸cch ®é t   kÕ     Ön  µnh; to¸nhi h Trong  êng  îp  ñ  µikho¶n  tr h ch t   yªu  Çu  c hoÆc   lÖnh  ra  b»ng  Öng    mi hay b»ng  Êy  ùc  Ön  ét  Öc  Þ   gi th hi m vi b ph¸p  Ët nghiªm  Ê m    gi¶  ¹o,  öa  lu   c (nh m s ch÷a  chøng  õ,sæ   Õ   t   k to¸n hay  û    hu chøng  õ,ph¶n  t  ¸nh    Öch  Ýnh  Êt, sail t ch   néidung  ña    c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ®Ó tham  tµis¶n  ña  µ   íc,cña  Ëp  Ó  «    c Nh n   t th vµ  ña  ©n)  ×  Õ   cd th k to¸n tr ng   ë hoÆc   ô  ph tr¸ch kÕ     to¸n cã    quyÒn  õ  èi t ch   kh«ng  ùc hiÖn    Önh    µ  c¸o víi ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n    th   c¸c l ®ã v b¸o      Ch t H  nh d x∙, hoÆc     ¬  c¸c c quan  chøc n¨ng  ña  µ   íc.K Õ     ëng  c Nh n   to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸nthùc hiÖn        c¸cnghiÖp  ô  v kinh tÕ  Þ    b ph¸p luËtnghiªm  Ê m      c theo  Önh  ña  l c ngêira lÖnh  × ph¶ichÞu     th     tr¸chnhiÖ m    êira lÖnh.   nh ng     §i Ò u    äi  chøc,®oµn  Ó,c¸nh©n  ã  ªnquan  n   14: M tæ    th     c li   ®Õ c«ng    t¸c tµichÝnh    Õ     ­ k to¸n x∙ ®Ò u      ph¶i nghiªm    chØnh  Êp  µnh    ch h c¸c nguyªn  ¾c, t  chÕ     µ  ñ tôc kÕ   ®é v th     to¸n,tµichÝnh;cã       tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  Þp  c ®Ç ®ñ k thêinh÷ng    chøng  õ,tµiliÖu  Çn  Õtcho  t    c thi   c«ng    Õ   t¸ck to¸n vµ  Þu    ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   ù  Ýnh    v s ch x¸c,trung thùc,hîp ph¸p,hîp lÖ  ña             c c¸cchøng  õ,tµiliÖu t      ®ã.  C h ¬ n g  II C h ø n g  t õ k Õ  to¸n  §i Ò u 15: M äi nghiÖp  ô  v kinh  Õ, tµichÝnh  t   ph¸tsinh  ã  ªnquan    c li   ®Õ n   ©n  ng s¸ch  µ  ¹t®éng  µichÝnh    u   v ho   t  x∙ ®Ò ph¶i lËp    chøng  õ kÕ   t   to¸n.  M äi  è  Öu ghitrªnsæ   Õ     u   s li       k to¸n®Ò ph¶icã    chøng  õkÕ     îp ph¸p,hîp lÖ  t   to¸nh      chøng  minh. ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n hîp    ph¸p:Lµ    chøng  õ ® îc lËp  t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh. ViÖc    Ðp      ghich trªnchøng  õph¶i®óng  éidung,b¶n  Êtcña  t    n    ch   nghiÖp  vô kinh tÕ    ph¸tsinh vµ      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µy  ï hîp  íic¸c qui ®Þnh  ña    n ph   v      c ph¸p  Ët; ã     ÷  ý  ña  êilËp,ngêiduyÖt,ngêithùc hiÖn  µ  Êu  ña  lu   ®ñ ch k c ng     C         vd c x∙tuú theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng chøng  õ.      ®Þ c th c t   t ­ Chøng  õ kÕ     îp lÖ:Lµ  ÷ng    t   to¸nh     nh chøng  õ ® îcghichÐp  y      t      ®Ç ®ñ c¸c yÕu  è,c¸c tiªuthøc  t      theo quy  nh  µ  Ëp  ng  ¬ng  ®Þ v l ®ó ph ph¸p,tr×nh  ù quy    t  ®Þnh  cho  õng  t chøng  õ.Trêng  îp  t  h kh«ng  ã  É u   ×  cm th chøng  õ viÕttay cã  t     ®ñ     Õu  èqui®Þnh  òng  îccoilµhîp lÖ. c¸cy t    c ®         Chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶ilËp    è  ªnvµ    ®ñ s li   chØ  Ëp  ét  Çn  ng  íi ùc l m l ®ó v  th   tÕ, thêigian  µ  a   iÓ m      v ®Þ ® nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  ng  É u         ®ó m qui ®Þnh.  êng  îp chøng  õ viÕtháng,viÕtthiÕu  ªn  Õtsaith×  Tr h  t       li , vi     ph¶ihñy  á    b b»ng  ¹ch  Ðo    µo  Êtc¶    ªnvµ  g ch (X) v t   c¸c li   kh«ng  îc xÐ   êic¸c li   khái ®   r     ªnra    cuèng.
 9. 9 §i Ò u    16: Chøng  õkÕ       ã ®ñ     Õu  èsau: t   to¸nph¶ic   c¸cy t  ­Tªn  µ  è  Öu  ña    v s hi c chøng  õ; t  ­Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õ;       l  t  ­Tªn  n  Þ    ®¬ v hoÆc     ©n  Ëp chøng  õ; c¸nh l  t ­Tªn  n  Þ    ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õ; t ­Néi dung     nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµi Ýnh         ch ph¸tsinh; ­ C¸c    chØ    Ò   è îng,®¬n    µ  è  Òn cña  tiªuv s l   gi¸v s ti   nghiÖp  ô  v kinh tÕ,tµi      chÝnh  Ý  ô: tªn,nh∙n  Öu, quy  (V d     hi   c¸ch,phÈ m   Êt,sè îng,®¬n    µnh    ch   l   gi¸,th tiÒn tõng thø  Ëtt  è  Òn b»ng  è  µ      v  ,s ti   s v b»ng  ÷); ch ­  ä   µ    ÷  ý  ña  êi chÞu  H v tªn,ch k c ng   tr¸ch nhiÖm   Ëp, ngêi chÞu    l    tr¸ch   nhiÖ m   Öt  duy chøng  õ.§èivíi t      chøng  õ do    Ëp göira bªn  µith× ph¶icã  t   x∙l       ngo       dÊu  ña  c x∙. §èivíi ÷ng     nh kho¶n mua  ¾ m,        s chitiªulÆt vÆt  Õu  êib¸n  n ng   kh«ng  ph¶i   lËp  ãa  n,  ×  êi mua   h ®¬ th ng   ph¶i lËp    “PhiÕu  mua   µng”."PhiÕu  mua   kª  h   kª  hµng" ph¶ighirâ  ä    a         h tªn,®Þ chØ  êi mua;    è îng hµng  ãa, dÞch  ô  ng   tªn,s l   h  v ®∙ mua  µ  è  Òn thùc tÕ  ∙    v s ti     ® tr¶. "PhiÕu    kª mua  µng" ph¶i® îckÕ     Óm   h       to¸nki tra,x¸c nhËn, tr×nh  ñ  µikho¶n  ý  Öt,sau    íi ® îc coilµ chøng  õ      ch t   k duy   ®ã m         t  hîp ph¸p,hîp lÖ  µ  µm    ghisæ   Õ         v l c¨n cø    k to¸n. §i Ò u    ×nh  ùlËp  µ  ö  ýchøng  õkÕ   17: Tr t   v x l  t   to¸n: TÊt  c¸c chøng  õ kÕ   c¶    t   to¸n do    Ëp    x∙ l hay  bªn  µi chuyÓn  n   do  ngo   ®Õ ®Ò u  ph¶i tËp    trung    é  Ën  Õ   ë b ph k to¸n x∙.Bé   Ën  Õ       ph k to¸n ph¶i kiÓm         tra nh÷ng  chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ   sau    Óm       khiki trax¸c minh  µ ®óng  ×  íi dïng  l  th m   ®Ó       Õ   ghisæ k to¸n. Tr×nh  ùlËp,xö  ýchøng  õkÕ     å m     ícsau: t     l  t   to¸ng c¸cb   ­LËp    chøng  õkÕ   t   to¸n; ­Thu  Ëp    th chøng  õkÕ   t   to¸n; ­  Ó m     ©n   ¹ ,®Þnh   Ki tra,ph lo i  kho¶n nghiÖp  ô  v kinh  Õ  µ  ¾p   Õp   tvs x chøng  õkÕ   t   to¸n; ­C¨n  vµo    cø  chøng  õkÕ           Õ   t   to¸n®Ó ghisæ k to¸n; ­Lu  ÷,   tr  b¶o  qu¶n  chøng  õkÕ   t   to¸n. §i Ò u    18: Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­ Thu      c¸c kho¶n  Õ, phÝ,  Ö  Ý   µ  Òn  ng  ãp  ña  ©n  thu   l ph v ti ®ã gcd kh«ng  giao vÐ, d¸n tem      hoÆc       biªnlaicho  ©n; d ­ XuÊt,nhËp  Ü       qu hoÆc   µn  b giao  µis¶n  t  kh«ng  ã  c chøng  õ hîp  t  ph¸p,   hîp lÖ;   ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ       t   to¸n®Ó tham  tµi «    s¶n,tiÒn quü  ña      c c«ng; ­Hîp    ph¸p hãa    chøng  õkÕ   t   to¸n; ­Chñ  µi   t  kho¶n  µ  Õ     ëng  ý  ½n      v k to¸ntr ks tªntrªnchøng  õcßn  ¾ng; t  tr
 10. 10 ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt nghiÖp  ô    t  c ý l sail n    ch   v kinh  tÕ,tµi Ýnh       ch ph¸tsinh; ­Söa  ÷a,tÈy xãa    ch     hoÆc   ÕtchÌntrªnchøng  õkÕ   vi      t   to¸n; ­Huû  á    b chøng  õkhicha  Õt  êih¹n l tr÷theo qui®Þnh; t    h th    u       ­Sö  ông    É u    d c¸cm chøng  õkh«ng  îp lÖ. t  h  §i Ò u 19: Quy  nh   Ò   ö  ông, qu¶n  ý vµ    É u   ®Þ vsd   l   in m chøng  õ kÕ   t  to¸n:   Êt  c¸cx∙®Ò u   T c¶      ph¶ithùc hiÖn  ÷ng      nh quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  õkÕ     t   to¸n vµ  É u   m chøng  õ  Õ   t k to¸n qui ®Þnh      trong  Õ     Õ   ch ®é k to¸n nµy. Trong        qu¸ tr×nh thùc hiÖn,c¸ctØnh,huyÖn  µ               v c¸c x∙kh«ng  îctù ý  öa  æi  Óu  É u   ®   s ® bi m ®∙ quy  nh. ®Þ M Éu  chøng  õ kÕ   t   to¸n in s ½n     ph¶i® îc b¶o     qu¶n  Èn  Ën, kh«ng  îc c th   ®  ®Ó   Êt      áng,m ôc    m m¸t,h h   n¸thoÆc   Þ  îdông. b l  i Invµ    µnh  É u     ph¸th m chøng  õ: t    ­ C¸c  n  Þ      É u   ®¬ v khiin m chøng  õ kÕ   t   to¸n ng©n    s¸ch  µ  µichÝnh    v t  x∙ ph¶ithiÕtkÕ   µ        v intheo ®óng  éidung  É u     n  m chøng  õ®∙  t   quy  nh; ®Þ ­M É u     chøng  õkÕ     éc néidung    ép  ©n  t   to¸nthu     thu n ng s¸ch hoÆc         biªnlai thu tiÒn do  é  µichÝnh  èng  Êt qu¶n  ýph¸thµnh,trõbiªnlai   Òn vµ      BT  th nh   l            ti   thu c¸c lo¹  Ð   ôc  ô    i ph v cho  Öc  v vi qu¶n  ýc¸c kho¶n        îcBé   µi chÝnh  û  l    thu ë x∙®   T   u quyÒn  cho  ë  µichÝnh­ VËt    ST    gi¸tØnh,thµnh  è  chøc    µ    µnh.   ph tæ  inv ph¸th §i Ò u  20: H Ö   èng m É u   th chøng  õ  Õ   t k to¸n ¸p  ông   d cho  Õ   k to¸n   Ng ©n  s¸ch vµ  µichÝnh      t  x∙bao  å m     ¹ : g c¸clo i 1­ Chøng  õban  µnh    t  h theo chÕ     Õ     µy  å m   m É u;   ®é k to¸nn g 10  2­ Chøng  õ  t ban  µnh  h theo  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n HCSN     (QuyÕt  nh   è  ®Þ s 999    ­ TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng 11  ng 2    n¨m  1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh) ¸p c B tr BT     dông  cho  Õ     ©n   k to¸nNg s¸ch vµ  µichÝnh    å m   m É u     t  x∙ g 16  chia thµnh  chØ     4  tiªu: ­ChØ       ng  Òn l ng;   tiªulao®é ti  ¬ ­ChØ     Ëtt   tiªuv  ; ­ChØ     Òn tÖ;   tiªuti   ­ChØ     µis¶n  è  nh.   tiªut   c ®Þ 3­ Chøng  õban  µnh    t  h theo  Õ     Õ     Ch ®é k to¸nKho  ¹c vµ      b   c¸cv¨n b¶n  kh¸c  gå m   m É u. 12   Danh  ôc  m chøng  õ,híng  Én  Ëp  t  d l chøng  õ kÕ   t   to¸n ¸p  ông   d cho  Õ   k to¸nNg ©n     s¸ch vµ  µichÝnh      nh  ô  Ó    Çn    t  x∙ qui®Þ c th ë ph thø      Ö   èng  hai­ H th chøng  õkÕ   t   to¸n.
 11. 11 c h ¬ n g  III h Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k §i Ò u 21: C¸c    cø  µo  Ö   èng  µikho¶n  Õ       nh   x∙ c¨n  v h th t  k to¸n qui ®Þ trong chÕ     µy    Ëp danh  ôc  µikho¶n  Êp    Êp      ông  ïhîp víi   ®é n ®Ó l   m t  c I,c II¸p d ph       ® Æc   iÓ m   µ    Çu  ® v yªu c qu¶n  ýcña    l  x∙.C¸c    ã  Ó  ë   x∙c th m thªm  µit  kho¶n  Êp  I c II  (tµi  kho¶n  ch÷  è).Trêng  îp m ë   4  s  h   thªm  µikho¶n  Êp    Êp    t  c I,c IIph¶icã    Õn    ý ki b»ng    v¨n b¶n  öiSë   µi chÝnh    Ët    g  T  ­ V gi¸tæng  îp göiBé   µi chÝnh  h   T  xem   Ðt x  chÊp  Ën. thu §i Ò u    Ö   èng  µikho¶n  Õ     ©n    µ  µichÝnh    å m   22: H th t  k to¸nng s¸ch v t   x∙g 15  µikho¶n  t  trong B¶ng  ©n  i  µikho¶n    c ®è t   trong ®ã   tµikho¶n  ¾t  éc    11    b bu cho  Êtc¶      µ  tµikho¶n  íng dÉn  dông  t   c¸c x∙ v 4    h  ¸p  cho  ÷ng    ã    Þ tµi nh x∙ c gi¸tr     s¶n  è  nh  ínvµ  ×nh ®é   c ®Þ l   tr   qu¶n  ýkh¸:Tµi kho¶n  l      152  Ët liÖu",211  µi "V     "T   s¶n  è  nh", 214  c ®Þ   "Hao mßn  TSC§", 466    "Nguån kinh  Ý   ∙  ×nh  µnh  ph ® h th TSC§". Danh  ôc,    Ých  éi dung  Õt  Êu  µ  ¬ng  m gi¶ith n  kc v ph ph¸p    Ðp  µi ghi ch t  kho¶n    nh    Çn  ba   Ö   èng  µikho¶n  Õ   qui®Þ ë ph thø  ­H th t  k to¸n. c h ¬ n g  IV s æ  k Õ  to¸n v µ  h × n h  thøc k Õ  to¸n §i Ò u 23: C¸c    x∙ ph¶i m ë     Õ     sæ k to¸n theo  É u     m quy  nh      ®Þ ®Ó ghi chÐp    c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh vµ u  ÷toµn  é  è  Öu  Õ       l tr   b s li k to¸n ®Ó     lµm  ¬  ë  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh. csl       H Ö   èng    Õ       ông  th sæ k to¸n¸p d cho  Êtc¶      t   c¸c x∙.C¸c    ùc hiÖn  ¬ng  x∙th   ph ph¸p "kÕ    n”    to¸n®¬ kh«ng  ë   Ëtký     m "Nh   ­Sæ C¸i".   C¸c    ã  x∙ c yªu  Çu  c qu¶n  ýchitiÕth¬n  îc m ë   l      ®   thªm  õ 1  n   quyÓn  t   ®Õ 8  sæ   Õ   k to¸n. Trêng  îp c¸c x∙thùc hiÖn  Õ       h        k to¸ntrªnm¸y    Ýnh  îcthùc hiÖn  èng  vit ®    th nhÊt theo ch¬ng  ×nh phÇn  Ò m   Õ     Bé  µichÝnh      tr   m k to¸ndo  T   ban  µnh. h §i Ò u  24: H×nh thøc  Õ   k to¸n ¸p  ông   d cho c¸c    ùc  Ön  ¬ng  x∙ th hi ph ph¸p "kÕ    Ðp"  µh×nh    to¸nk l  thøc Nh Ët  ý       å m   lo¹ sæ:    k ­Sæ C¸i,g 2  i   a/ Nh Ët  ý          µ    Õ       k ­ Sæ C¸i: L sæ k to¸n tæng  îp,phÇn    Ët  ý  ïng  h  Sæ Nh k d ®Ó     Ðp    ghi ch c¸c nghiÖp  ô  v kinh  Õ  t ph¸tsinh    theo  ×nh  ù thêigian;phÇn   tr t      Sæ     ïng ®Ó     Ðp, h Ö   èng    C¸id   ghich   th c¸cnghiÖp  ô  v kinh tÕ    theo néidung     kinh  tÕ  µi (t  kho¶n  Õ   k to¸n). ­ Sè   Öu    Ët  ý          li trªnNh k ­ Sæ C¸i ph¶n  ¸nh tæng  îp  ×nh  ×nh      ht h thu,chi Ng ©n  s¸ch;        Ü,    ån  èn, quÜ   Ön  ã, t×nh  ×nh  Õn    thu,chic¸c qu c¸c ngu v   hi c   h bi ®éng  Ò   Òn,vËtt  µis¶n,c«ng  îvµ    ¹t®éng  v ti    ,t     n   c¸cho   kh¸c. ­NhËt  ý         k ­Sæ C¸iph¶icã  y      Õu  èsau:   ®Ç ®ñ c¸cy t  +  µy,th¸ngghisæ; Ng     
 12. 12 +  è  Öu,ngµy,th¸ngcña  S hi       chøng  õkÕ     ïng lµm    ghisæ; t   to¸nd   c¨n cø    +  éi dung  N  nghiÖp  ô  v kinhtÕ  µichÝnh,ph¸tsinh;   t     +  è  Öu  µikho¶n    î,sè  Öu  µikho¶n    ã   ña  S hi t   ghiN   hi t   ghiC c nghiÖp  ô  v kinh  tÕ,tµi Ýnh;    ch +  Tªn    µikho¶n  Õ   c¸c t   k to¸n,m çi  µikho¶n  ã  cétNî  µ  ã.  è  îng c¸c   t  c 2    v C S l     cét trªnNh Ët  ý        Òu     k ­ Sæ C¸inhi hay  t  ô  éc  µo  è îng tµikho¶n      Ý ph thu v s l     x∙¸p dông; +  è  Òn ghibªn  î  µ  è  Òn ghibªn  ã   ña  õng tµikho¶n. S ti     N v s ti     C c t     b­     Õ       Õt: µ    ïng ®Ó    Sæ k to¸nchiti   sæ d   ph¶n  chitiÕttõng  L ¸nh      nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh theo  õng  i îng  Õ       t ®è t k to¸n riªngbiÖt m µ     Ët  ý          trªnNh k ­ Sæ C¸icha    ph¶n ¸nh  îc.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtdïng      Ðp    ®   li     k to¸nchiti   ®Ó ghich c¸c kho¶n      ©n   thu,chiNg s¸ch theo  ôc  ôc ng©n    M l  s¸ch,theo  éidung    n  kinh tÕ  µ   v c¸c®èi t ng kÕ        î   to¸nkh¸ccÇn  Õtph¶itheo dâichitiÕttheo yªu cÇu    thi              qu¶n  ý. l  Sè  Öu trªnsæ   Õ       Õtcung  Êp    li     k to¸nchiti   c c¸cth«ng    ôc  ô  tinph v cho  Öc  vi qu¶n  lývµ  Ëp b¸o    µichÝnh  µ  c¸o quyÕt    l   c¸o t   v b¸o    to¸n,c¸c quü  ña    µ  Ö   èng     c x∙v h th hãa  õng lo¹ tµi t   i    s¶n,tiÒn,quü,c«ng  îvµ    ¹t®éng        n   c¸cho   kh¸cdo      x∙qu¶n  ý. l ­Sæ   Õ       Õtcã    Õu  èsau:   k to¸nchiti   c¸cy t  +  Tªn  sæ; +  µikho¶n  Êp    µi T  c I,  t kho¶n  Êp  ; c II +  µy,th¸ngghisæ; Ng      +  è  Öu  µy,th¸ngchøng  õ; S hi ng     t +  éi dung  N  nghiÖp  ô  v kinhtÕ;   + C¸c  chØ    tiªukh¸c:C¨n  vµo  cÇu    cø  yªu  qu¶n  ým µ   õng  ¹    ã    l  t lo i c c¸c sæ chØ    è îng,®¬n    µnh  Òn,c¸cm ôc    ôc    tiªus l   gi¸,th ti     thu,m chitheo MLNS,  è      s ph¸t sinhNî,sè        ph¸tsinhCã,  è    èikú,. .   s d cu   . §i Ò u 25:    Õ     Sæ k to¸nph¶idïng  É u     ½n    m in s hoÆc   Î s ½n  µ  ng   k  v ®ã thµnh  Ón.  Öc  ë     µ      Õ   quy Vi m sæ v ghi sæ k to¸n ph¶i ®¶m       b¶o ph¶n  ¸nh  y   ®Ç ®ñ, trung thùc,chÝnh    Þp  êi, ªntôc,cã  Ö   èng  ×nh  ×nh          x¸c,k th       h th li t h thu,chi ng©n  s¸ch,thu,chic¸c quü        c«ng chuyªn dïng,t×nh  ×nh      h qu¶n  ý,sö  ông  µi l  d t  s¶n,tiÒn,quÜ,  ×nh  ×nh      t h c«ng  î,t×nh  ×nh  ng  ãp  ña  ©n  ©n  n  h ®ã g c nh d nh»m   cung  Êp    c c¸cth«ng    Çn  Õtphôc  ô  tinc thi   v cho  Öc  iÒu  µnh  ©n  vi ® h ng s¸ch cña    Chñ  Þch    µ  t x∙v c«ng  khaitµichÝnh     theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt.    Nghiªm  Ê m   c ®Ó   µi sæ   Õ   ngo   k to¸n bÊt  ú  ét    k m kho¶n      ét  ¹  µis¶n, tiÒn  ü, thu,chi,m lo i   t   qu   c«ng  îhay  n  kho¶n  ng  ãp  µo  ña  ©n  ©n. ®ã g n c nh d §i Ò u    ë     Õ     26: M sæ k to¸n a­ Tríckhisö  ông    Õ         d sæ k to¸nph¶ithùc hiÖn    ñ tôcsau:     c¸cth     Ngoµi  ×a  µ  b v trang  u     ãc  ®Ç sæ (g bªn  i ph¶i ghi râ      tr¸   )     tªn x∙,huyÖn,  tØnh, cÊp  ©n     Ng s¸ch;gi÷a b×a          ghitªnsæ,  µy  ë   ng m sæ,      ©n  niªn®é ng s¸ch  vµ  ä    êighisæ,  µy  Õt  óc ghisæ   h tªnng     ng k th     hoÆc   µy  ng chuyÓn giao cho  ­   ng êikh¸cvµ    Ën  ña  ñ  Þch      x¸cnh c Ch t x∙.
 13. 13 C¸c  trang sæ     ph¶i®¸nh  è    s trang vµ  ÷a 2    gi   trang sæ     ph¶i®ãng  Êu      d gi¸p lai ña   c x∙. Chñ  Þch    Õ     ëng  t x∙,K to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ       to¸nph¶iký    Ën  µo    x¸cnh v trang®Ç u     Õ     sæ k to¸n. ­  êng  îp  ö  ông      ê rêi:C¸c  ê sæ   ê thÎ)sau    ö  ông  Tr h sd Sæ C¸i t     t  (t     khi s d ph¶i® îcs ¾p  Õp     x theo  ×nh tù thêigian  µ  îcb¶o  tr       v®  qu¶n. Khi kÕt  óc niªn    th     ®é   Õ   k to¸n,kÕ       to¸n ph¶i®ãng  µnh  Ón  µ  µm  y     ñ  ôc ph¸p  ý   th quy v l ®Ç ®ñ th t   l  nh  i víi   ng  Ón. ®è     ®ã quy sæ ­Trêng  îp ghisæ   Õ       h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh: vit KÕ  to¸n Ng ©n     s¸ch  µ  µichÝnh    îc phÐp  µm  v t  x∙ ®   l b»ng   tay hoÆc   µm  l trªnm¸y    Ýnh.Trêng  îp lµm  Õ         vit   h  k to¸ntrªnm¸y    Ýnh  ×    Õ     Õt vit th sæ k to¸nthi   kÕ     trªnm¸y  ph¶ithÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c chØ    tiªuquy  nh  ®Þ cho  õng  É u     t m sæ. Riªng      ïng  ¹      t  ét (mçitµikho¶n  ö  ông  trang hoÆc     Sæ C¸id lo iSæ C¸iÝ c      sd 1    1 sè trang sæ)    thay  cho  Ët  ý        èi kú  Õ   Nh k ­ Sæ C¸i.Cu   k to¸n,sau    µn  Êt   khiho t   viÖc  ãa    kh sæ theo  quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹ sæ,  t lo i   ph¶itiÕn hµnh      Êy toµn      inra gi   bé    Õ     sæ k to¸ntæng  îp vµ    Õ       Õt. h   sæ k to¸nchiti   Sau    ®ã ph¶ilµm  y    ñ   ®Ç ®ñ th   tôcph¸p lýnh    Õ             sæ k to¸nghib»ng  tay. C¸c    Õ   sæ k to¸n sau    µm  y       ñ  ôc trªnmíi ® îc coilµ hîp   khil ®Ç ®ñ c¸c th t               ph¸p,hîp lÖ.     b­ M ë     Õ     u     sæ k to¸n®Ç n¨m: §Çu n¨m ph¶im ë     Õ       sæ k to¸ncho  n¨m  ©n  Ng s¸ch míi(bao  å m   Ët  ý     g Nh k ­ Sæ     µ      Õ       Õt)   Õp nhËn  è    õ sæ     C¸iv c¸csæ k to¸nchiti   ®Ó ti   s d t   n¨m  ò c chuyÓn  sang  µ    v ghi ngay nghiÖp  ô  v kinh tÕ, ng©n     s¸ch  íi ph¸tsinh thuéc  m      n¨m  µi t  chÝnh  íitõngµy  m    01/01. +    Ët  ý        Çu  Sæ Nh k ­ Sæ C¸i:§ n¨m ph¶ichuyÓn  µn  é  è    ña    µi   to b s d c c¸c t   kho¶n      Ët  ý       trªnsæ Nh k ­Sæ C¸in¨m  ò  c sang    Ët  ý       sæ Nh k ­Sæ C¸in¨m  íi. è  m  s d  µy  n bao  å m   sè    ña  µikho¶n  g c¶  d c T   714,814  ®©y  µsè    ©n    ( l   thu ng s¸ch,sè    ching©n    s¸ch luü kÕ   õ ®Ç u       t  n¨m  n   èingµy  ®Õ cu   31/12  éc n¨m  ©n  thu   ng s¸ch  tr c). í +    Õ       Õt: Sæ k to¸nchiti   "Sæ   µis¶n  è  nh"    µy  ö  ông  t  c ®Þ sæ n s d cho  Òu  nhi n¨m,    µo  Õt    khin h sæ (hÕtcétghihao      mßn)  íichuyÓn  m  sang    íi; sæ m   "Sæ  thu  ©n   Ng s¸ch    x∙""Sæ     ©n  chi ng s¸ch     x∙" "Sæ  tæng  îp      h thu,chi ng©n  s¸ch    x∙ theo chØ     tiªub¸o c¸o  µ  v quyÕt  to¸n":Sè   Öu    sæ   µy    li trªn 3  n kh«ng  ph¶ichuyÓn    sang    íi,m µ     sæ m   ®Ó nguyªn trªnsæ       n¨m  ò    ¹ch to¸n c ®Ó h     tiÕp    c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  íiph¸tsinh trong thêigian chØnh  ý,quyÕt      m           l  to¸n vµ theo dâicho  n     Õt to¸nn¨m  îcphª duyÖt.    ®Õ khiquy     ®   §i Ò u    ×nh  ù vµ  ¬ng  27: Tr t   ph ph¸p      Õ     ghisæ k to¸ntheo  ×nh  h thøc kÕ     to¸nNh Ët  ý       k ­Sæ C¸i. a­ Ghi NhËt  ý        k ­Sæ C¸i: ­Ghi chÐp  µng  µy:    h ng   Hµng  µy, khinhËn  îc chøng  õ kÕ   ng     ®  t   to¸n,ngêi lµm      c«ng    Õ     t¸ck to¸n ph¶ikiÓm     Ýnh  Êt ph¸p  ýcña    trat ch   l  chøng  õ,x¸c ®Þnh  µikho¶n    î,tµi t    t  ghiN    
 14. 14 kho¶n    ã       µo  Ët  ý­Sæ     çi  ghiC ®Ó ghiv Nh k   C¸i.M chøng  õ kÕ     îcghivµo  t   to¸n®     NhËt  ý­Sæ     ét  k   C¸im dßng  ng  êië  2  Çn  Ët  ý  µ      ®å th   c¶  ph Nh k v Sæ C¸i. §èivíi ÷ng    nh chøng  õkÕ     ïng lo¹ cã  ïng néidung    t   to¸nc   i c       ph¸tsinh nhiÒu    lÇn  trong  ngµy   phiÕu  1  (nh thu, phiÕu    Õu  Êt, phiÕu  Ëp  Ët   chi,phi xu   nh v  liÖu..   ã  Ó  Õn hµnh  ©n  ¹  .c th ti   ) ph lo ichøng  õ ®Ó   Ëp  t  l B¶ng  tæng  îp chøng  õ h  t  kÕ  to¸n cïng  ¹    lo itheo  õng  éi dung. Sau  ,  cø  µo  è  t n    ®ã c¨n  v s tæng  éng    c trªn tõng B¶ng    Tæng  îp chøng  õkÕ         µo  Ët  ý­Sæ     ét  h  t   to¸n®Ó ghiv Nh k   C¸im dßng. ­Tæng  îp,kiÓm    µ  i chiÕu  è  Öu cuèith¸ng:   h  trav ®è   s li     +  èi th¸ng,sau    ∙  Cu     khi ® ph¶n ¸nh  µn  é  to b chøng  õ kÕ   t   to¸n ph¸tsinh       trong th¸ngvµo  Ët  ý­Sæ     µ      Õ       Õt, Õ     Õn hµnh      Nh k   C¸iv c¸csæ k to¸nchiti   to¸nti   k kho¸ sæ,  éng    c tæng  è  Òn  ña  ét sè  s ti c c   ph¸tsinh ë  Çn  Ët  ý, céng  è      ph Nh k   s ph¸tsinh  î, sè    N   ph¸tsinh  ã   µ  Ýnh  è   cuèi th¸ng cña  õng  µikho¶n      Cvt sd     t t  ë phÇn    Sæ C¸i; +  Sau    Óm     i  Õu  è  Öu  ®ã ki tra ®è chi s li dßng  éng  c ph¸tsinh    th¸ng    trªn NhËt  ý        k ­ Sæ C¸i, b»ng  c¸ch céng    tæng  è    s ph¸tsinh Nî  µ  éng   vc tæng  è    s ph¸t sinh Cã   ña  Êtc¶    µikho¶n    c t   c¸c t   ph¶n  ë  Çn      i chiÕu  íitæng  ¸nh  ph Sæ C¸i®è   v  sè  Òn ë  étcéng    ti   c   ph¸tsinh cña  Çn  Ët  ý.C¨n  vµo    ph Nh k   cø  dßng  è    èikú  s d cu   c¸c tµikho¶n    Ët  ý  Sæ     Õn  µnh  éng  Êt c¶  è   Nî    µi    trªn Nh k ­  C¸i ti h c t  sd c¸c t   kho¶n  µ  éng  Êtc¶  è    ã     µikho¶n,lÊy sè  Öu tæng  éng    î    i vc t   s d C c¸c t       li   c d N  ®è   chiÕu  íisè  Öu tæng  éng    ã   ña  Êtc¶    µikho¶n.Khi kiÓm     i  v   li   c d C c t   c¸c t      tra®è chiÕu    è  Öu ph¸tsinhtrªnph¶i®¶m   c¸cs li          b¶o nguyªn t¾c  ©n  i sau:   c ®è   Tæng  è    s ph¸t Tæng  è    s ph¸tsinh Nî    Tæng  è    s ph¸tsinh   sinh ë  Çn  =   ph cña  Êtc¶    µikho¶n  = t   c¸ct   Cã   ña  Êtc¶    µi c t   c¸ct   NhËt  ý k (ë phÇn      Sæ C¸i) kho¶n  ë phÇn    (  Sæ C¸i)   Tæng   è    î  s dN Tæng   è    ã   s dC = cña  tµikho¶n c¸c    cña  tµikho¶n c¸c    b­ Ghi c¸csæ   Î) Õ       Õt:       (th   to¸nchiti k ­ C¸c    chøng  Õ   k to¸n,b¶ng    tæng  îp chøng  õ kÕ     h  t   to¸nsau      Ët  khighiNh ký       ­Sæ C¸iph¶ighivµo    Î) Õ       Õt;    sæ (th   to¸nchiti k ­ Hµng  µy, c¨n  vµo    ng   cø  chøng  õ kÕ   t   to¸n ®Ó     µo    ghi v sæ,  ÎkÕ     th   to¸n chitiÕtcã  ªnquan      étphïhîp;     li   ë c¸cc     ­Cuèith¸nghoÆc   èiquÝ        cu   ph¶itæng  îp sè  Öu vµ    h   li   kho¸c¸csæ,  ÎkÕ      th  to¸nchitiÕt.     Ph¶i céng  è      s ph¸tsinh Nî,sè        ph¸tsinh Cã   µ  Ýnh  sè    èi   vt ra  d cu   th¸ng cña  õng  i îng;Sau    cø  µo  è  Öu trªnsæ   Õ     t ®è t   ®ã c¨n  v s li     k to¸n chitiÕt    lËp “B¶ng    Tæng  îp chitiÕt” h    cho  õng tµi t    kho¶n;   ­ Sè  Öu trªnB¶ng    li     Tæng  îp chitiÕtph¶i® îckiÓm    i chiÕu  íi è  h        tra,   ®è v  s ph¸tsinh Nî,sè          ph¸tsinh Cã   µ  è    ña  õng  µikho¶n    Ët  ý­Sæ       v s dc t t  trªnNh k   C¸i vµ      Î) Õ       Õtkh¸c. c¸csæ (th   to¸nchiti   k
 15. 15 §i Ò u    öa  ÷a  ÷ng    ãttrªnsæ   Õ       ông  ét  28: S ch nh sais     k to¸n¸p d m trong  3  ¬ng  ph ph¸p sau:   ­Ph¬ng    ph¸p c¶ichÝnh     (cßn  äilµph¬ng  g    ph¸p xãa  á);   b ­Ph¬ng    ph¸p ghisè  m       © (cßn  äilµph¬ng  g    ph¸p ghi®á);    ­Ph¬ng    ph¸p ghibæ       sung. 1­    ïng  ¬ng  Khi d ph ph¸p    Ýnh    nh  Ýnh  ÷ng  ç      c¶ich ®Ó ®Ý ch nh ch saitrªn c¸c sæ   Õ     × g¹ch m ét  êng    k to¸nth     ® b»ng  ùc      á  ç      ng  Én  m ®á xo¸ b ch ghisainh v nh×n  â  éi dung  ña  ÷ng  ç      ∙    á. Trªn  ç  Þ     á    rn  c nh ch ghi sai ® xo¸ b   ch b xo¸ b ghi nh÷ng  con  è  s hoÆc   ÷ng  ÷  è  ng  nh ch s ®ó b»ng  ùc  êng.N Õ u     ãtchØ  µ m th   sais   l  m ét  ÷  è  × còng  ch s th   ph¶ixo¸bá  µn  é      to b con  è    Õtl¹con  è  ng, ph¶i s sai,vi    i s ®ó     chøng  ùc chç    Ýnh  th   c¶ich b»ng  ÷  ý  ña  Õ     ëng    c¹nh. ch k c k to¸ntr ë bªn  Ph¬ng  ph¸p nµy    ông    ¸p d cho    êng  îp sau: c¸ctr h    ­ Sai sãttrong diÔn        gi¶i kh«ng  ªnquan  n   ,   li   ®Õ quan  Ö   i øng  ña    h ®è   c c¸c tµikho¶n;   ­Saisãtkh«ng      ¶nh  ëng  n   è  Òn tæng  éng. h ®Õ s ti   c 2­ Khi dïng  ¬ng     ph ph¸p    è  m     nh  Ýnh  ç    ×  ích Õt  ghis © ®Ó ®Ý ch ch saith tr   cÇn  Õtl¹ b»ng  ùc    ót to¸n sai®Ó   û  á  ót to¸n nµy, sau    ïng  vi     i m ®á b       hu b b       ®ã d m ùc  êng  Õtbótto¸n®óng  th vi       thay thÕ.   Ph¬ng  ph¸p nµy    ông    ¸p d cho    êng  îp sau: c¸ctr h  ­ Sai vÒ       quan  Ö   i øng  ÷a c¸c tµikho¶n  ®Þnh  h ®è   gi       do  kho¶n    ∙    sai® ghi sæ   Õ     µ   k to¸nm kh«ng  Ó  öa  ¹b»ng  ¬ng  th s l   i ph ph¸p c¶ichÝnh;    ­ Khi b¸o    µichÝnh  µ  c¸o quyÕt    ∙  îcduyÖt  µ  öi®i  íi     c¸o t   v b¸o    to¸n® ®   vg  m  ph¸thiÖn      ãt;   ra sais ­Saisãtkhisè  Òn ghitrïnghoÆc           ti       con  è      ính¬n  s ghisail   con  è  ng. s ®ó Khidïng ph¬ng      ph¸p ghisè  m     öa  ÷a  è    × ph¶ilËp “Chøng      © ®Ó s ch s saith      tõ®Ýnh  Ýnh” do  Õ     ëng  ý    Ën.   ch   k to¸ntr k x¸cnh 3­ Ph¬ng    ph¸p      ghibæ sung  îc¸p dông  ®    cho  êng  îp bótto¸nghi®óng  tr h       vÒ  quan  Ö   i  h ®è øng  ÷a    µikho¶n, nhng  è  Òn    ¹ Ýt  ¬n  è  Òn gi c¸c t     s ti ghi l i h s ti     thùc  Õ  t ph¸t sinh    trong c¸c nghiÖp  ô  v kinh  Õ, tµichÝnh  t   hoÆc   µ bá   ãt l  s   kh«ng  éng    è  Òn      c ®ñ s ti ghi trªn chøng  õ.Trêng  îp  öa  ÷a  t  h s ch theo  ¬ng  ph ph¸p  µy  òng  nc ph¶ilËp    “Chøng  õ ghi sæ     t     bæ sung” do  Õ     ëng  ý      k to¸n tr k x¸c nhËn  è  Òn chªnh  Öch  Õu ph¶ighibæ   s ti   l thi       sung.   §i Ò u    êng  îp       Õ     29: Tr h  ghisæ k to¸nb»ng m¸y    Ýnh  × tuú tõng  ­ vit th     tr êng  îp cã  Ó  öa  ÷a    ãttheo  ét  h   th s ch sais   m trong ba  ¬ng    ph ph¸p  nªu trªn,  song  ph¶itu©n  ñ c¸cquy  nh    th     ®Þ sau: +  Õ u     ãt ph¸thiÖn  íc khiin sæ   ×  îc phÐp  öa  ÷a  ùctiÕp N sais     tr       th ®   s ch tr     trªnm¸y;   +  Õ u     ãtph¸thiÖn  N sais     sau        × söa  ÷a      ∙    µ    khiinsæ th   ch trªnsæ ® inv sæ trªnm¸y    theo quy  nh  ña  trong 3  ¬ng  ®Þ c 1    ph ph¸p nªu  trªn, ng  êiph¶i     ®å th    in l¹ tê sæ   íi.Ph¶i l tê sæ   íi cïng  íitê sæ   ã    ãt ®Ó   Ën  Ön    i  m      u    m   v     c sais   thu ti cho viÖc  Óm    Óm  ki tra,ki so¸t.
 16. 16 §i Ò u 30:    c¸o  Õt    Khi b¸o  quy to¸n n¨m  íc ® îc duyÖt  tr     hoÆc     khic«ng  viÖc thanh    Óm    Óm    c¸o tµichÝnh  tra,ki tra,ki to¸nb¸o      n¨m  íckÕt  óc vµ  ã  tr   th   c ý  Õn  Õt  Ën  ki k lu ph¶isöa  ¹ sè  Öu trªnb¸o    µichÝnh    l   li     c¸o t   i n¨m  ícth× ®¬n  Þ  tr     v ph¶isöa  ÷a  ç        Õ       ch ch saitrªnsæ k to¸nn¨m  nay  êi®iÓ m     Ön    ãt), (th   ph¸thi sais   ®ång  êiph¶ighichó  µo    th      v c¸ctrang cuèi(dßng  èi)cña    Õ         cu   sæ k to¸nn¨m  íc tr   ®Ó   Ön ®èi chiÕu,kiÓm     ti       tra.  §i Ò u   Khãa    Õ   31:   sæ k to¸n 1­ Khãa    Õ     µc«ng  Öc  éng      Ýnh      sæ k to¸nl   vi c sæ ®Ó t ra tæng  è    s ph¸tsinh  bªn  î,bªn  ã   µ  è    èikú  ña  õng  µikho¶n  Õ     N   C v s d cu   c t t  k to¸nhoÆc   tæng  è    s thu, chi,tån quü,.. Cuèi kú  Õ         .   k to¸n(th¸ng)vµ  èikú  Õ       cu   k to¸nn¨m,  sau    khiph¶n  ¸nh  Õt    h c¸c nghiÖp  ô v kinh tÕ, tµichÝnh         ph¸tsinh trong kú  µo    Õ       v sæ k to¸n,   ph¶i khãa    Õ     sæ k to¸n.Riªng    ü  Òn  Æt     sæ qu ti m ph¶i khãa    µo  èi m çi   sæ v cu     ngµy.Ngoµira ph¶ikhãa    Õ            sæ k to¸ntrong c¸ctr ng  îp kiÓm    t  Êtkhi    ê h   kª ®é xu     cã thiªntai ho¶  ¹n hoÆc     Ëp,chiat¸chx∙.  ,   ho   s¸p nh      2­ Tr×nh  ùkhãa    Õ     èith¸ng:   t  sæ k to¸ncu   ­ Cuèi kú  Õ         k to¸n th¸ng sau    Êtc¶    khit   chøng  õ kÕ       t   to¸n ph¸tsinh trong     th¸ng®∙  îcghivµo    Õ      ®   sæ k to¸nph¶itiÕn hµnh  éng    µ  i chiÕu  è  Öu     c sæ v ®è   s li   gi÷a c¸csæ   ã  ªnquan  íi     c li   v  nhau    ¶m   ®Ó ® b¶o  ù  íp ®óng  ÷a sè  Öu trªn s kh   gi   li     chøng  õvíi è  Öu ®∙      µ  ÷a c¸csæ   íi t     li   ghisæ v gi     v   s nhau; ­ TiÕn  µnh  éng  è    h c s ph¸tsinh trªnNh Ët  ý­ Sæ          k  C¸i(hoÆc      µ  Sæ c¸i)v c¸csæ   Õ       Õt;   k to¸nchiti ­ Tõ      c¸csæ,  ÎkÕ       ÕtlËp b¶ng  th  to¸nchiti     tæng  îp chitiÕtcho  ÷ng  µi h     nh t  kho¶n ph¶ighitrªnnhiÒu        sæ hoÆc   Òu  nhi trangsæ;   ­ TiÕn  µnh  éng  Êtc¶    è    h c t   c¸c s ph¸tsinh  î, céng    è    N  c¸c s ph¸tsinh  ã     C cña    µikho¶n    Ët  ý        c¸c t   trªnNh k ­ Sæ C¸i(hoÆc      Sæ C¸i)xem   ã  c b»ng  nhau  µ  v b»ng  è  s ph¸tsinh ë  Çn  Ët  ý      ph Nh k kh«ng?  Sau    Õn  µnh  i  Õu  è  ®ã ti h ®è chi s liÖu trªnSæ     íi è  Öu trªnsæ     ÕthoÆc      C¸iv   li     chiti   s b¶ng tæng  îp chitiÕt, ÷a h    gi   c¸csæ     Õtvíi   chiti     nhau,gi÷a sè  Öu cña  Õ     íi è  Öu cña  ñ quü.N Õ u       li   k to¸nv   li   s th     ®¶m   b¶o  ù  íp®óng  ÏtiÕn hµnh  ãa    Ýnh  s kh   s    kh sæ ch thøc b»ng    ícsau:   c¸cb   +  Π ét  êng  Km ® ngang  íidßng    d  ghinghiÖp  ô  èicïng  ña  ú  Õ   v cu   c k k to¸n,   c¸ch dßng    è  ghi s nghiÖp  ô  èi cïng  öa  v cu   n dßng. Sau      è    ®ã ghi s ph¸t sinh     trongth¸ng®∙  éng  Ýa  íi    c ph d   dßng  ∙  Î; ®k + Dßng  éng    c ph¸tsinh luü kÕ   õ ®Ç u       t  n¨m  n   èith¸ng ghidíidßng  ®Õ cu        céng    ph¸tsinh th¸ng;   +  Dßng  è    èith¸ngtÝnh  îcghitiÕp díi s d cu     ®      dßng  éng    c ph¸tsinhth¸ng;   Dßng  è    èith¸ngtÝnh    s d cu     nh sau: Sè     d Sè d    Sè    ph¸t Sè    ph¸t Nî  èi cu   = Nî  u   ®Ç + sinh Nî    ­ sinh Cã     th¸ng th¸ng trong th¸ng   trong  th¸ng Sè     d Sè d    + Sè    ­ ph¸t Sè    ph¸t Cã   èi cu   = Cã   u ®Ç sinh Cã     sinhNî    th¸ng th¸ng trong th¸ng   trong 
 17. 17 th¸ng +  Π ® êng  ÎliÒn nhau  K 2  k    ngay    íi s¸td  dßng  è      Õt  óc viÖc  ãa  s d ®Ó k th   kh sæ              (        ). §èivíi ÷ng  µikho¶n     nh t  trong th¸ngkh«ng  ã      c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh  th×  è    u   s d ®Ç th¸ng chuyÓn  µnh  è    èith¸ng vµ    µo    th s d cu     ghiv dßng  è    èi s d cu   th¸ngcña  µikho¶n  .   t  ®ã Riªng 1  è      Õtcã  Õt  Êu    étph¸tsinh Nî,ph¸tsinh Cã   µ  è    s sæ chiti   k c c¸cc            vs d (hoÆc      ån quü) th×  è  Öu cétsè    thu,chi,t     s li     d kh«ng    µo  ghiv dßng  éng  µ   c m ghivµo    dßng  è d  èith¸ng”díi “s   cu      dßng  éng  èith¸ng. c cu    Sau    ãa    Õ     khikh sæ k to¸n, Õ     ëng    to¸ntr k hay  êiphô  ng   tr¸chkÕ       to¸nph¶i   ký  íi ® êng  Îsau    ñ  µikho¶n  Óm     µ  ý  Öt    d  2  k  ®ã ch t   ki trav k duy ®Ó chøng  Ën  nh sè  Öu kho¸sæ   Ýnh    µ  ng  íi è  ùc tÕ  li     ch x¸cv ®ó v   th   nh»m   ¶m   s ® b¶o  ù  Êt trÝ s nh     vÒ   è  Öu khãa    Õ     ÷a kÕ     ëng  íi ñ  µi s li   sæ k to¸ngi   to¸ntr v  ch t  kho¶n. §Çu th¸ng sau    ¹ sè    èith¸ng tr ccña  õng  µikho¶n    Ët  ý    ghil   d cu   i   í  t t  trªnNh k ­ Sæ     µ      Õ       Õt.   C¸iv c¸csæ k to¸nchiti   Riªng sè          ©n    d trªnsæ thu Ng s¸ch,sæ       chi ng©n  s¸ch lµsè        ph¸tsinh luü kÕ   Ò       ©n      v thu,ching s¸ch nªn    kh«ng ph¶ighil¹    i   sè    µo  u   d v ®Ç th¸ngsau.   3­ Khãa    Õ     èin¨m:   sæ k to¸ncu       íckhikhãa    èin¨m  a­ Tr     sæ cu   ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­ §«n  c    ®è thu  ép  Þp  êic¸c kho¶n  nk th     thu  ña  ©n  c ng s¸ch cßn  a    ch thu ®Õ n   èin¨m  µ  µm  ñ tôcnép  cu   v l th     ngay    c¸ckho¶n  ∙    ©n  ® thu ng s¸ch cßn    ¹    ®Ó t i x∙ vµo  ©n    ng s¸ch  µ  íc t¹  nh n   iKho  ¹c.§ång  êigi¶iquyÕt  b  th     thanh  to¸n døt    ®iÓ m     c¸c kho¶n  ªnquan  n     ©n  li   ®Õ ching s¸ch    ¶m   ®Ó ® b¶o  äi  m kho¶n    thu, chiNg ©n    s¸ch ph¸tsinh trong n¨m  îctÝnh  õ ngµy         ®  t  01/01  n   Õt  µy    ®Õ h ng 31/ 12;  ­ §«n  c  ®è thanh to¸n kÞp  êic¸c    th   kho¶n  î  n ph¶i thu  î t¹m    (n   øng,    c¸c kho¶n ph¶ithu vÒ       kho¸n)®Ó   µn  ¹ quü. §ång  êithanh        ho l   i   th   to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶itr¶(ph¶itr¶sinhho¹tphÝ  µ  ô  Êp           v ph c cho    é    c¸n b x∙,b¶o  Ó m     éiph¶i hi x∙h     nép cho  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éi,ph¶itr¶ngêib¸n,ngêicung  Êp dÞch  ô, hi x∙h           c  v  ngêinhËn  Çu    th XDCB); ­ Xö  ýc¸c kho¶n  ¹m    ©n    l    t thu ng s¸ch cßn  n   èin¨m: V Ò     ®Õ cu     nguyªn t¾c,     c¸c kho¶n  ¹m    ©n    t thu ng s¸ch ph¶i® îc xö  ýdøt ®iÓ m         l    trong n¨m      ®Ó chuyÓn  vµo    ©n  thu ng s¸ch hoÆc   µn      ho tr¶cho  i t ng t¹m    êng  îp cuèin¨m  è  ®è  î   thu.Tr h    s t¹m    ©n  thu ng s¸ch b»ng  Ön  Ët cha  µm  ñ tôc ghithu ng©n    hi v   l th         s¸ch Nhµ   íc   n  t¹ Kho  ¹c th× ® îcchuyÓn    i b      sang n¨m  sau    ö  ý; ®Ó x l ­  èi víic¸c kho¶n  ¹m  ÷,c¨n  vµo  Õt  nh   ö  ý cña  Êp  ã  §     t gi   cø  quy ®Þ x l  c c thÈm  Òn, UBND     quy   x∙ph¶ilµm  ñ tôchoµn      th     tr¶cho  i t ng t¹m  ÷hay  µm  ®è  î   gi   l thñ tôc nép  µo  ©n      v Ng s¸ch Nhµ   íct¹    n  i Kho  ¹c (nÕu  Êp  Èm  Òn  Õt  b  c th quy quy ®Þnh    thu sung c«ng  Ü); qu ­ TiÕn  µnh  Óm       h ki kª,sao    i  Õu  µn  é  µis¶n,vËt t  kª,®è chi to b t      , c«ng  î, n  tiÒn m Æt,  Òn göivµ    ¹ nguån  èn,quü  ña        nh  è  ùc cã    ti     c¸c lo i   v  c x∙®Ó x¸c ®Þ s th   vÒ   µis¶n, tiÒn  ü, c«ng  î    êi®iÓ m   èi ngµy  t    qu   n ë th   cu   31/12. C¨n  quyÕt    cø  ®Þnh  ö  ýcña  éi ®ång  Óm     Õ     Ëp  x l  H  ki kª,k to¸nl chøng  õ ph¶n  t  ¸nh  Öc  ö  ý vi x l   vµ  iÒu  ® chØnh  è  Öu trªnsæ   Õ     s li     k to¸ntheo kÕt   qu¶  Óm    ùc tÕ. ki kª th  
 18. 18 b­ Kho¸ sæ,      chuyÓn    Õ     èin¨m: sæ k to¸ncu   ­Tr×nh  ùc¸cbíckho¸sæ   èin¨m  ùc hiÖn      t        cu   th   nh kho¸sæ   èith¸ng;   cu   ­Thêi®iÓ m       kho¸sæ   èin¨m  µo  èingµy        cu   v cu   31/12; ­ Kho¸    èi n¨m    Ýnh  sè   cuèi n¨m  ña  õng  µikho¶n  µ  sæ cu   ®Ó t ra  d   ct t  v tõng ®èi t ng kÕ      î   to¸n.   Riªng c¸ctµikho¶n  ªnquan  n       ©n       li   ®Õ thu,ching s¸ch ® ­   îcxö  ýnh    l   sau:Tµi kho¶n     7142 “Thuéc n¨m  nay” ® îcchuyÓn     sang  µikho¶n  t  7141  “Thuéc n¨m  íc”;Tµi kho¶n  tr     7192 "Thuéc  n¨m  nay" chuyÓn  sang  µi T  kho¶n  7191 "Thuéc  n¨m  íc";Tµi kho¶n  tr     8142 “Thuéc  n¨m  nay” ® îc chuyÓn     sang  µi  T kho¶n  8141  “Thuéc n¨m   íc”;Tµi  tr   kho¶n  8192 "Thuéc  n¨m  nay"   chuyÓn  sang  µikho¶n  T  8191 "Thuéc n¨m  íc"®Ó   tr   n¨m  sau  Õp tôch¹ch to¸n ti        trong thêigian     chØnh  ý,quyÕt    l  to¸n cho  n     Õt    ©n  ®Õ khiquy to¸n ng s¸ch n¨m    tr c® îcphª duyÖt. í      ­ Sau      khikho¸ sæ   èin¨m,   Õ         cu    k to¸nx∙ph¶ithùc hiÖn  Öc      vi chuyÓn    sæ cuèin¨m.   §i Ò u    32: ChØnh  ýquyÕt    l  to¸nn¨m:  ­  êi gian  Th    chØnh  ý b¸o  l  c¸o quyÕt to¸n ng©n    s¸ch  µ thêigian    l    quy ®Þnh  cho  ©n  ng s¸ch x∙®Ó   ö  ýtiÕp c¸cviÖc     x l     theo    nh  ña  Ët Ng ©n   qui®Þ c Lu   s¸ch  µ   íc cho  Ðp   tiÕn  µnh  iÒu  Nh n   ph nh h ® chØnh  ÷ng    ãt trong    nh sai s   qu¸ tr×nh  ¹ch  h to¸n (NÕu  ã    c ph¸thiÖn  sai sãt),c¸c kho¶n      ra       chi (thuéc niªn ®é       ng©n  s¸ch n¨m  íc)n Õu  îcphÐp    n     tr   ®  chi®Õ 15/1 n¨m    sau. ­  êi gian  Th   chØnh  ý quyÕt  l  to¸n quy  nh  n   Õt  µy    n¨m    ®Þ ®Õ h ng 31/ 01  sau. ­ViÖc    chØnh  ýquyÕt to¸nng©n  l     s¸ch: +  ¹ch    H to¸ntæng  îp thùc hiÖn        h    trªnSæ C¸ihoÆc   Ët  ý        ña  Nh k ­ Sæ C¸ic sæ   n¨m  íi; m +  ¹ch      Õtthu,ching©n  H to¸nchiti       s¸ch x∙® îcthùc hiÖn                 trªnSæ thu,chi ng©n s¸ch x∙ vµ        sæ tæng  îp      ©n  h thu,ching s¸ch    x∙ theo chØ    tiªub¸o  vµ  c¸o  quyÕt to¸nn¨m  íc.    tr ­X¸c  nh  µ  ö  ýkÕt    ©n    ®Þ v x l  d ng s¸ch: Sau    µn  ÊtviÖc  khiho t   chØnh  ýquyÕt    ©n  l  to¸nng s¸ch,lËp b¸o    Õt      c¸o quy to¸nthu ng©n     s¸ch vµ  c¸o quyÕt      ©n    b¸o    to¸nching s¸ch göiPhßng  µichÝnh     T  quËn, huyÖn  µ  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n      v tr     nh d x∙.C¨n  vµo  cø  phª  Öt  ña  éi duy c H   ®ång  ©n  ©n  Ò   nh d v tæng    ©n  thu ng s¸ch x∙vµ      tæng    ©n  ching s¸ch x∙®Ó        x¸c ®Þnh  è  Õt    ©n  s k d ng s¸ch.Sè  Õt    ©n    k d ng s¸ch x∙lµsè        chªnh  Öch  ÷a tæng  l gi   thu ng©n    s¸ch lính¬n     tæng    ©n  ching s¸ch.Sau      nh  è  Õt    ©n    khix¸c ®Þ s k d ng s¸ch n¨m  íc,UBND     Ëp      tr   x∙ l v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh Kho  ¹c huyÖn  µm  ñ tôc ghi b  l th       thu ng©n    s¸ch n¨m    nay  è  Õt    ©n  s k d ng s¸ch n¨m  íc.C¨n  vµo    tr   cø  chøng  õ ®∙  t  ® îc Kho  ¹c  ö  ývÒ   è  Õt      b x l   s k d n¨m  íc,kÕ   tr   to¸n vµo      sæ thu  ©n  ng s¸ch    n¨m nay  è  Õt    s k d n¨m  íc.tr M É u     µ  sæ v c¸ch ghisæ     nh    Çn  t  Ö   èng    Õ       qui®Þ ë ph thø :H th sæ k to¸n
 19. 19 C h ¬ n g  V b¸o c¸o t µi h Ý n h  v µ  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n   c §i Ò u    Ö   èng  c¸o  µichÝnh  µ  c¸o  Õt        33: H th b¸o  t   v b¸o  quy to¸nthu,chi ng©n  s¸ch vµ        ü    thu,chic¸cqu c«ng  chuyªn dïng cña        x∙nh»m   ôc  ch  m ®Ý sau: 1­ Tæng  îp vµ  ×nh bµy  ét    h   tr   m c¸ch tæng    qu¸t, µn  Ön  ×nh  ×nh     to di t h thu, chivµ  ¬  Êu      ©n    c c thu,ching s¸ch;t×nh  ×nh  ¹t®éng  µichÝnh    h ho   t  kh¸ccña    x∙; 2­ Cung  Êp  c th«ng    µichÝnh  Çn  Õtcho  Öc  tint   c thi   vi tæng  îp      h thu,chi ng©n  s¸ch    µo  ©n  x∙ v ng s¸ch  µ   íc vµ  ¸p  Nh n   ® øng  Öc  Óm     Óm   vi ki tra,ki so¸t,   tæng  îp,ph©n  Ých,®¸nh    ¹t®éng  µichÝnh  ña    ång  êisè  Öu  h  t   gi¸ho   t  c x∙.§ th   li b¸o  tµichÝnh  µ  c¸o    v b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n cßn  ôc  ô  ph v cho  Öc  vi c«ng  khaitµi    chÝnh  theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt;   3­ Th«ng    qua    è  Öu trªnb¸o    µichÝnh  c¸c s li     c¸o t   cho  Ðp  ¸nh    ×nh  ph ® gi¸t h×nh  ùc  Ön  ù  th hi d to¸n ng©n    s¸ch    x∙ theo  õng  ú  µ  s¸nh  Õn    ùc  t k v so  ti ®é th hiÖn  ©n  ng s¸ch kú  µy  víic¸c kú  ícvµ    n so      tr   n¨m  ícvÒ   tr   tæng  è  µ  õng  svt chØ   tiªu, õng h×nh   t  thøc thu hoÆc      chi; 4­ B¸o c¸o  µichÝnh  nh  ú  µ tµiliÖu  t  ®Þ k l    quan  äng ®Ó   ©y  ùng  Õ   tr   x d k ho¹ch ng©n    s¸ch,lµc¬  ë  Ýnh    ©n  è¶nh  ëng  íthu,ching©n     s t to¸nnh t  h t      i s¸ch. §i Ò u   Sè îng b¸o    êih¹n  öib¸o  34:   l   c¸o,th   g   c¸o 1­ Sè îng b¸o c¸o:  l   a­ B¸o      c¸o th¸nggå m   m É u       3  b¸o c¸o: +  B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n; +  B¸o    c¸o tæng  îp thu ng©n  h    s¸ch x∙;   +  B¸o    c¸o tæng  îp ching©n  h   s¸ch x∙.   b­ B¸o      c¸o n¨m  å m   m É u     g 8  b¸o c¸o: +  B¶ng  ©n  i tµi c ®è     kho¶n; +  B¶ng  ©n  i   Õt to¸nng©n  c ®è  quy     s¸ch x∙;   +  B¸o    Õt to¸nthu ng©n  c¸o quy       s¸ch x∙;   +  B¸o    Õt to¸nching©n  c¸o quy       s¸ch x∙;   +  B¸o    c¸o tæng  îp quyÕt to¸nthu ng©n  h       s¸ch x∙;   +  B¸o    c¸o tæng  îp quyÕt to¸nching©n  h       s¸ch x∙;   +  ThuyÕt  minh      µichÝnh; b¸o c¸o t   +  B¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h XDCB. Sè  îng b¸o    éidung  µ  ¬ng  l   c¸o,n   v ph ph¸p  Ýnh  t to¸n,h×nh    thøc  ×nh bµy  tr   c¸cchØ      tiªutrong tõng  c¸o qui®Þnh    b¸o      trong chÕ     µy  îc¸p dông  èng    ®é n ®     th nhÊt     Êtc¶      êng, thÞ  Ên trong c¶  íc.Ngoµi ra ®Ó   ôc  ô      ë t   c¸c x∙,ph   tr    n     ph v cho yªu  Çu  c qu¶n  ý, ¸nh    µ  c¸o Héi ®ång  ©n  ©n, tuú theo  õng  l ® gi¸v b¸o      nh d    t tØnh  cã  Ó    Õtho¸    th chi ti   c¸c chØ     tiªutæng  îp  ng  h nh kh«ng  îc lµm  ®  x¸o  én c¸c tr     m É u   ∙    nh. ® qui®Þ 2­ Thêih¹n göib¸o c¸o       
 20. 20 a­ B¸o      c¸o th¸ng göiUBND     µ     x∙v Phßng  µi chÝnh  Ön  Ë m   Êt lµ T  huy ch nh     ngµy  th¸ngsau. 05    b­ B¸o  n¨m  öiUBND     c¸o  g  x∙,phßng  µi chÝnh  Ön, Héi ®ång  ©n   T  huy    Nh d©n  Ë m   Êt lµngµy  th¸ng2  ch nh     15    n¨m sau. M É u   Óu  bi b¸o    éi dung  µ  c¸o,n   v c¸ch  Ëp  l b¸o  c¸o  µichÝnh  µ  t  v b¸o    c¸o quyÕt to¸nquy  nh    Çn  n¨m   Ö   èng  c¸o tµichÝnh  µ         ®Þ ë ph thø  ­H th b¸o      v b¸o c¸o quyÕt to¸n.   §i Ò u    35: Tr¸chnhiÖm  Ëp,göivµ    Öt      µichÝnh  µ      l     phª duy b¸o c¸o t   v b¸o c¸o quyÕt to¸n     1­  é   Ën  Õ   B ph k to¸n ng©n    s¸ch  µ  µichÝnh    ã  v t  x∙ c tr¸chnhiÖ m   Ëp      l B¸o c¸o tµichÝnh  µ     v b¸o    Õt    c¸o quy to¸ntheo    nh.  qui®Þ B¸o    µichÝnh  µ    c¸o t   v b¸o c¸o  Õt    îc lËp  õ sè  Öu trªnsæ   Õ   quy to¸n ®   t   li     k to¸n.B¸o  ph¶ilËp  y   ,    c¸o    ®Ç ®ñ chÝnh    x¸c,trung thùc,theo ®óng  éidung  µ  êigian qui®Þnh.       n  v th      2­ ThÈ m   Òn    Öt b¸o c¸o:   quy phª duy       ­B¸o      c¸o th¸ngdo  ñ  Þch    Ch t UBND     Ðt duyÖt; x∙x   ­B¸o      c¸o n¨m  ×nh UBND       ×nh H§ND       Öt . tr   x∙®Ó tr   x∙phª duy   3­ B¸o      c¸o n¨m  sau    khiH§ND       Öt ph¶igöicho: x∙phª duy      ­1    b¶n  öiH§ND   g  x∙; ­1    b¶n  öiUBND   g  x∙; ­1    b¶n  öiPhßng  µichÝnh  Ën,huyÖn; g  T  qu   ­1    b¶n u  ¹ n¬ilËp. l t    i 4­ Sè   Öu cña    li   B¸o    c¸o n¨m  sau    khiH§ND     x∙phª  Öt  îcsö  ông    duy ®   d ®Ó c«ng  khaing©n    s¸ch vµ  µi Ýnh  ña    t  ch c x∙. c h ¬ n g  VI T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u    36: ­ Chñ   Þch    t UBND     êng, thÞ  Ên ph¶ithùc hiÖn  x∙,ph   tr       nghiªm chØnh    c¸c quy  nh  ®Þ trongchÕ     Õ     µy;   ®é k to¸nn ­   Gi¸m  c  ë  µichÝnh    Ët    Þu  ®è S T   ­ V gi¸ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, chØ  o    h    ®¹ tr Ón khaivµ  Óm       ×nh thùc hiÖn  Õ     Õ     ¹      êng, i    ki traqu¸ tr     ch ®é k to¸nt i x∙,ph c¸c   thÞ  Ên thuéc ph¹m    tr     vitØnh,thµnh  è    ph qu¶n  ý. l P h Ç n  thø h ai ­ h Ö  th è ng c h ø n g  t õ k Õ  to¸n  da n h  m ô c  c h ø n g  t õ  Õ  to¸n  k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2