intTypePromotion=1

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  S è  1411/2001/Q§­N H N N   N n g µ y 12  th¸ng 11 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  u y  c h Õ  t¹ m  êi Ò   Q th  v t æ  c h ø c v µ  h o ¹t  é n g  c ñ a B a n  gi ó p  Ö c B a n  c h Ø  ®¹ o  ® vi c ¬  c Ê u   ¹it µi h Ý n h  N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i l    c T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 43/2001/Q§­TTg  µy  ng 27/3/2001  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ph v vi th l Ban  chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ©n   µng   ®¹ c c l    i Ng h Th¬ng  ¹i; m ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 1410/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 12/11/2001  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  µnh  Ëp  ®è Ng h Nh n   vi th l Ban  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh   c c l    i NHTM; ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng    ëng    ®Ò ngh c V tr ­ Tr ban  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  c c li     NHTM   vµ  ô  ëng  ô    V tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ¹m  êivÒ   ch t th   tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Ban  óp  Öc  gi vi Ban chØ   o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ®¹ c c l i    NHTM". §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     V¨n    tr V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o, c¸n b v ®µ t   Vô  ëng    ëng  tr ­ Tr ban  óp viÖc  gi   Ban  chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ®¹ c c l    i NHTM,  ñ  Th tr ng    n  Þ  ªnquan  Þu  ë c¸c®¬ v li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ   ch t¹ m th êi v Ò  t æ  ch øc  v µ   o ¹t ® é n g   ñ a b a n  gi ó p vi Ö c    h c b a n  c h Ø  ®¹ o c ¬  c Ê u   ¹it µi h Ý n h  N H T M l    c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Q§   è    s 1411/2001/Q§­NHNN   ngµy 12/11/2001 cña  èng  c    Th ®è NHNN)      C h ¬ n g  I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1: Ban  óp viÖc  gi   Ban chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ®¹ c c l    i NHTM   (sau  ®©y  äit¾tlµBan  óp viÖc)® îcthµnh  Ëp theo  g      gi      l  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1410/2001/ Q§­NHNN   µy  ng 12/11/2001 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íccã  Öm  ô    Th ®è Ng h Nh n   nhi v tham  u  óp Thèng  c  ©n  µng  µ   íctrong viÖc  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  m gi   ®è Ng h Nh n     c c l    i NHTM   µ  óp  v gi Ban  chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ®¹ c c l     i NHTM   (sau  y   äit¾t lµ ®© g       Ban chØ   o)  ùc  Ön  ®¹ th hi c¸c  Ö m   ô  îc quy  nh   ¹  nhi v®  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 43/2001/Q§­ TTg  µy  ng 27/3/2001 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph §i Ò u    Òu  µnh  ¹t®éng  ña  2: §i h ho   c Ban  óp viÖc  µVô   ëng    ëng  gi   l   tr ­ Tr ban;gióp viÖc      cho  ô  ëng   ëng  V tr ­Tr ban  ã  ã  ô  ëng   ã  ëng  c Ph V tr ­Ph tr ban. §i Ò u  3: Ban  óp  Öc  ã  ét  è  bé,  gi vi c m s c¸n  c«ng chøc  éc  ©n   thu Ng hµng  µ   íc,lµm  Öc  Nh n   vi theo chÕ       ®é chuyªn tr¸ch.   C h ¬ n g  II­ hi Ö m  v ô  c ñ a B a n  gi ó p vi Ö c  N §i Ò u    4: Ban  óp viÖc  ã    Öm  ô: gi   c c¸cnhi v 1.Tham   u  óp   èng  c  ©n  µng  µ   íc:   m gi  Th ®è Ng h Nh n ­ Lµ  u   èi  Õp  Ën  µ  èi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Èm     ®Ç m ti nh v ph   v    v c li   th ®Þnh        ö  ýnîtån ®äng  ña    c¸c®Ò ¸n x l       c c¸cNHTM   ×nh Thèng  c    Öt. tr   ®è phª duy ­ Lµ  u   èi,phèihîp víic¸c ®¬n  Þ  ªnquan  Èm  nh  å  ¬  ö  ý   ®Ç m          v li   th ®Þ h s x l  nîtån ®äng  ña       c c¸cNHTM. ­ Phèihîp víi   n  Þ          ®¬ v chøc  c¸c n¨ng  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn      tæ  tr       c¸c®Ò ¸n vÒ   ¬  Êu  ¹tµichÝnh  ña      c c l    i c c¸cNHTM     îcNhµ   ícphª duyÖt. khi®   n    ­ Tæng   îp    Õn  h ý ki c¸c  n   Þ;    Êt,kiÕn  ®¬ v ®Ò xu   nghÞ   íiNhµ   íc vÒ   v  n  nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  v ®Ò c li   trong viÖc  iÓn khaithùc hiÖn    c¬  Êu  ¹   tr       ®Ò ¸n  c l i   tµichÝnh    NHTM. 2.Gióp    Ban  chØ  o: ®¹ ­Xem   Ðt c¸c®Ò     Ò   ¬  Êu  ¹tµichÝnh  ña      x     ¸n v c c l     i c c¸cNHTM.
  3. 3 ­ H íng dÉn  «n  c, kiÓm      é, c¬      ® ®è   trac¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc thu   ChÝnh  ñ, UBND   ph   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc hiÖn  Ö m   ¬ th   nhi vô  ¬  Êu  ¹tµichÝnh  c c l    i NHTM. ­ Tæng  îp,®¸nh    Õt    h  gi¸k qu¶  Öc  ùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  vi th   c c l    i NHTM   ®Ó  b¸o    µ  Õn  Þ  íiThñ íng Ch Ýnh  ñ    ¬  Õ   Ýnh  c¸o v ki ngh v   t  ph c¸c c ch ch s¸ch vµ    gi¶i  ph¸p c¬  Êu  ¹tµichÝnh    c l    i NHTM. ­ ChuÈn  Þ  éidung,ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch c«ng      éc  äp  ña    bn    tr   ho   t¸c; cu h c c¸c Ban  chØ  o. ®¹ ­Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸cdo    Ban  chØ  o  ®¹ giao. 3.  ùc  Ön  Th hi c¸c  Ö m   ô  nhi v kh¸c  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc do  ®è Ng h Nh n   giao. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ô  ëng   ëng  5: Nhi v v quy h c V tr ­Tr ban: 1. Tæ     chøc  ùc hiÖn  µ  Þu  th   v ch tr¸chnhiÖ m   íc Thèng  c  ©n   µng    tr   ®è Ng h Nhµ   íc vÒ     Æt   ¹t®éng  ña  n  Þ; quyÕt  nh  ¬ng  ×nh,kÕ   n   c¸c m ho   c ®¬ v   ®Þ ch tr   ho¹ch  µ  Ön  v bi ph¸p  ùc  Ön  Ö m   ô  îc quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   th hi nhi v®  ®Þ ti§i 4  ch nµy. 2. Qu¶n  ý, ©n    l  ph c«ng  Ö m   ô  nhi v cho    é  c¸n b trong ®¬n  Þ. § Ò   Þ      v   ngh bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m,  Ón  ông, n©ng ¬ng, khen  ëng, kû  Ët,®µo  ¹o, mi nhi tuy d   l   th   lu   t  båidìng c¸n bé  µ    Ýnh        v c¸cch s¸ch kh¸ctheo thÈm  Òn  îcph©n  Êp.       quy ®  c 3.Tham   ù    éc  äp  Thèng  c  iÖutËp.   d c¸ccu h do  ®è tr   4. Ký       c¸c v¨n b¶n theo  Èm   Òn;  õa  Önh  èng  c  ý      th quy th l Th ®è k c¸c v¨n b¶n theo  Èm   Òn  îc quy  nh  ¹  th quy ®  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   3  4  ch nµy. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ã  ô  ëng   ã  ëng  6: Nhi v v quy h c Ph V tr ­Ph tr ban: 1. Gióp  ô   ëng    ëng    V tr ­ Tr ban  iÒu  µnh  ét  è  Ünh  ùc  ® h m sl v c«ng    µ  t¸cv chÞu  tr¸chnhiÖ m  ícVô  ëng   ëng    tr   tr ­Tr ban  Ò     Õt ®Þnh  ña  × nh. v c¸cquy   cm 2.Ký    thay Vô  ëng   ëng    tr ­Tr ban  theo ph©n    c«ng. 3. Khi Vô   ëng    ëng      tr ­ Tr ban  óp  Öc  ¾ng  Æt,  ã   ô   ëng    ã  gi vi v m Ph V tr ­ Ph Trëng ban  îcuû  Òn  ®   quy chØ  o  iÒu  µnh    Õt  ®¹ ® h gi¶iquy c«ng  Öc  ña  n   vi c ®¬ vÞ,chÞu    tr¸chnhiÖ m  µ  c¸o khiVô  ëng   ëng    v b¸o      tr ­Tr ban  ã  Æt. cm C h ¬ n g  III­§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 7: ViÖc  öa  æi,    s® bæ sung    iÒu  c¸c ® kho¶n Quy  Õ   µy    ch n do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh. ®è Ng h Nh n   ®Þ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2