Quyết định 1417/QĐ-TTg

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 1417/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1417/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1417/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1417/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH XÂY D NG VÙNG NAM PHÚ YÊN – B C KHÁNH HÒA N NĂM 2025 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v quy ho ch xây d ng vùng Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa n năm 2025 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi nghiên c u Vùng Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa thu c a ph n hành chính c a các t nh: Phú Yên, Khánh Hòa, bao g m: 3 huy n phía nam c a t nh Phú Yên là Sông Hinh, ông Hòa, Tây Hòa và 2 huy n phía b c c a t nh Khánh Hòa là V n Ninh, Ninh Hòa. T ng di n tích khu v c l p quy ho ch kho ng 3.536 km2. 2. M c tiêu - T o ra vùng không gian kinh t liên t nh Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa có s liên k t và nh hư ng tương h tích c c, phát tri n b n v ng, có môi trư ng u tư và môi trư ng s ng ch t lư ng cao c a qu c gia và khu v c. áp ng các yêu c u v an ninh, qu c phòng c a khu v c và c nư c; - Hình thành vùng t p trung phát tri n các ngành kinh t bi n như d ch v c ng, thương m i, du l ch, d u khí … Là vùng chuy n ti p gi a vùng kinh t tr ng i m mi n Trung v i vùng kinh t tr ng i m phía Nam, c a ngõ ra bi n c a các t nh vùng Tây Nguyên; - C th hóa các m c tiêu quy ho ch t ng th kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m mi n Trung và c a hai t nh Phú Yên và Khánh Hòa, nh hư ng phát tri n h th ng ô th và dân cư, h th ng t ng c p vùng. K t n i gi a các không gian kinh t trong vùng, k t n i h th ng h t ng vùng v i m ng lư i công trình h t ng qu c gia, nâng
  2. cao hi u qu khai thác và s d ng l i th các ngu n tài nguyên m t cách h p lý và hi u qu . 3. Tính ch t - Là vùng kinh t t ng h p, khu v c ng l c quan tr ng, c a vùng Duyên h i Nam Trung B , có ti m năng l n v phát tri n kinh t bi n; là u m i và c a ngõ giao thông v ư ng b , ư ng th y và hàng không c a khu v c Duyên h i Nam Trung B và Tây Nguyên; - Là vùng có ý nghĩa c bi t quan tr ng v an ninh, qu c phòng c a qu c gia; - Là vùng lưu tr b o t n b n s c văn hóa và các di tích l ch s g n li n v i các cu c kháng chi n gi nư c c a dân t c. 4. D báo quy mô dân s và t ai a) Dân s : - T ng dân s toàn vùng (năm 2007): hi n tr ng là 680.000 ngư i, d báo năm 2015 kho ng 750.000 ngư i và năm 2025 kho ng 860.000 ngư i. - Dân s ô th toàn vùng: hi n tr ng (năm 2007) 85.300 ngư i, n năm 2015 d báo kho ng 298.000 ngư i và n năm 2025 kho ng 583.000 ngư i. b) t xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn: - Hi n tr ng t xây d ng ô th là 974 ha, bình quân 114 m2/ngư i; - D báo t xây d ng ô th : n năm 2015 kho ng 10.000 ha, bình quân kho ng 300 m2/ngư i (trong ó t dân d ng t kho ng 80 m2/ngư i); n năm 2025 kho ng 20.000 ha (trong ó t dân d ng t kho ng 70 m2/ngư i); - t xây d ng các i m dân cư nông thôn: năm 2015 kho ng 4.500 ha (bình quân t kho ng 100 m2/ngư i); năm 2025 kho ng 4.000 ha (bình quân t kho ng 120 m2/ngư i). 5. Yêu c u v phân khu ch c năng và t ch c không gian ô th . - Xác nh nh hư ng và tác ng c a các quy ho ch xây d ng vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, vùng Duyên h i Nam Trung B và vùng t nh Phú Yên, vùng t nh Khánh Hòa n phát tri n không gian vùng nghiên c u quy ho ch; - xu t nh hư ng chính và khung c u trúc trong phát tri n không gian vùng: các vùng ch c năng l n, các tr c không gian kinh t ch o c a vùng Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa; - xu t h th ng không gian công nghi p, c ng, nh hư ng s d ng t và yêu c u t ch c không gian các t h p công nghi p l n, các ngư ng phát tri n v quy mô, lo i
  3. hình công nghi p, các khu ho c i m công nghi p g n v i a bàn ô th , nông thôn, vùng nông, lâm nghi p…; - xu t t ch c không gian ô th , l a ch n hình thái, c u trúc ch c năng, quy mô các ô th , trong ó tr ng tâm là các ô th trung tâm ti u vùng c a vùng Duyên h i Nam Trung B ; - Nghiên c u t ch c không gian bi n o, d i ven bi n, phát tri n các khu du l ch, các vùng b o t n, b o v , g n v i d ch v du l ch bi n vùng duyên h i và vùng núi phía Tây khai thác và b o v các vùng ti m năng v c nh quan, giá tr môi trư ng … Xác nh m i liên k t không gian du l ch bi n, núi và r ng; - Xác nh các khu ch c năng vùng t o các m i liên h tương h gi a hai khu kinh t Nam Phú Yên và Vân Phong trong không gian phát tri n ng b chung. 6. nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t a) V giao thông: - Xác nh khung giao thông toàn vùng b o m k t n i gi a các ô th và các khu v c u tư tr ng i m v i các công trình u m i giao thông qu c gia như các sân bay, c ng bi n, ga ư ng s t…; - Rà soát quy mô h th ng c ng bi n Bãi G c, Vũng Rô, m Môn và kh năng phát tri n các khu d ch v h u c n; - Xác nh quy mô và nh hư ng tuy n các tr c hành lang giao thông liên t nh k t n i Phú Yên – Khánh Hòa g n k t v i vùng Tây Nguyên và các khu v c lân c n tăng hi u qu khai thác qu t, các u m i k t n i h th ng giao thông vùng quy ho ch v i h th ng giao thông qu c gia và khu v c; - Nêu các yêu c u chính cho h th ng giao thông vùng và trong t ng khu ch c năng c a vùng. b) V chuNn b k thu t: - Xác nh các yêu c u v gi i h n ho c các c nh báo v kh năng, xu t gi i pháp khai thác qu t ph c v xây d ng ô th , nh t là các vùng: ven bi n, c a sông, ng p m n, khu v c có nguy cơ s t l …; - Xác nh các yêu c u v cao xây d ng và các gi i pháp chính cho các vùng xây d ng t p trung, các ô th l n trên cơ s xác nh lưu v c, hư ng thoát nư c chính, các gi i pháp phòng ch ng ng p l t, tai bi n do a ch t… k t h p v i h th ng th y l i c a vùng. c) V c p nư c: - ánh giá v tài nguyên nư c m t và nư c ng m: xác nh tr lư ng, ch t lư ng và kh năng khai thác trên a bàn. Xem xét chi n lư c c p nư c ô th trong t ng th
  4. vùng Nam Trung B , khu v c Nam Phú Yên, B c Khánh Hòa có gi i pháp c p nư c phù h p; - D báo t ng h p nhu c u c p nư c trên a bàn, c bi t cho các vùng t p trung phát tri n ô th , công nghi p, d ch v du l ch… g n li n v i kinh t bi n; - xu t gi i pháp chính b o v các ngu n nư c và các công trình u m i, c bi t là các h th ng sông h . d) V c p i n: - Nghiên c u xác nh nhu c u tiêu th i n năng t i các khu ch c năng trong vùng, d báo t ng nhu c u tiêu th d ki n phân theo các ngành kinh t và dân cư; - Rà soát các quy ho ch và d án chuyên ngành i n ư c l p trên a bàn, xem xét các m i liên h v i các vùng lân c n, xu t các gi i pháp v ngu n c p và m ng lư i phân ph i. ) Quy ho ch thoát nư c th i, thu gom, x lý ch t th i r n và nghĩa trang: Nghiên c u xu t gi i pháp cho vi c thu gom và x lý rác th i, nư c th i cho các vùng công nghi p, d ch v , ô th và nông thôn. Xác nh h th ng nghĩa trang trong vùng. e) ánh giá môi trư ng chi n lư c: - Nh n d ng và d báo các tác ng n môi trư ng do các ho t ng kinh t - xã h i và phát tri n công nghi p, ô th gây ra; - Khoanh vùng các khu v c c n b o v ngu n nư c, các khu v c c n cách ly như bãi rác th i, nghĩa trang, vùng nh hư ng khí c, ti ng n…; - Khoanh vùng b o v c nh quan, các gi i h n khai thác; xu t các gi i pháp b o v các c u trúc khung t nhiên c a vùng; - D báo và xu t các gi i pháp gi m thi u tác ng x u c a quá trình xây d ng trên a bàn, c bi t i v i vùng ven bi n, bi n, khu v c t p trung dân cư và công nghi p; - Nêu các gi i pháp xây d ng cơ ch qu n lý nh m ki m soát gi m thi u và x lý các tác ng có h i n môi trư ng. 7. Xác nh các chương trình d án ưu tiên u tư và cơ ch qu n lý phát tri n. - Xác nh quy mô phát tri n d ki n, danh m c các chương trình và d án ưu tiên u tư, nh t là phát tri n các công trình u m i h t ng có vai trò ng l c thúc Ny s phát tri n c a vùng. - xu t mô hình t ch c th c hi n cùng các cơ ch , chính sách c th . Xây d ng cơ ch ph i h p b o m tri n khai th c hi n quy ho ch này.
  5. 8. Thành ph n h sơ Th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. 9. T ch c th c hi n - Cơ quan qu n lý d án quy ho ch: y ban nhân dân t nh Phú Yên và y ban nhân dân t nh Khánh Hòa; - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: B Xây d ng; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: T ch c tư v n trong nư c; - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; - Th i gian l p án: 12 tháng sau khi Nhi m v ư c phê duy t. i u 2. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân t nh Phú Yên và y ban nhân dân t nh Khánh Hòa t ch c l p Quy ho ch xây d ng vùng Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa và trình duy t theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B trư ng B Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và Ch t ch y ban nhân dân t nh Khánh Hòa, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Công Thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND t nh Phú Yên và t nh Khánh Hòa; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; Hoàng Trung H i - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản