Quyết định 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính về việc ban hành Bản quy định về tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1417/TC/TCĐN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  B é  T R ë N G   é   µI C H Ý N H  S è  1417  C/TC§ N   T BT N G µ Y  31 T H¸ N G  12  M  1994 N¨ Bé  ëNG   é  µI CH Ý NH TR BT  C¨n  LuËt  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  cø  ®Ç t     iVi   ng 29/12/1987, c¸c LuËt     söa  æi    ® bæ sung  ét  è  iÒu  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt  m s® Lu ®Ç t     iVi Nam   µy  ng 30/06/1990 vµ  µy    ng 23/12/1993;   C¨n  LuËt ®Êt  ai ngµy  cø    ®  23/12/1993;   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng 10  c Ch ph ng 28    n¨m   1994 quy  nh  Öm  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  ®Þ nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT    C¨n  vµo  û   Òn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹ v¨n b¶n  è  cø  U quy c Th t   ph t i     s 7283/KTN   cña  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 27/12/1994;    QUY Õ T   NH   ®Þ   §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n B¶n quy  nh  Ò   Òn ®Þ v ti   cho  thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  dông  i víic¸c h×nh    ®Ê   n  bi ¸p  ®è       thøc  u    ®Ç t nícngoµit¹ ViÖtNam.      i   §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay  Õ  th cho Quy Õt  nh  ®Þ 210 A/TC      ­ VP cña Bé  tr ng  é   µi  Ýnh ngµy  th¸ng 04 n¨m   ë B T ch 01  1990 vµ  Th«ng t    50 TC/TC§N  ña  é  µichÝnh  µy  th¸ng7  c BT  ng 03    n¨m  1993.  §i Ò u 3: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  th¸ng    ®Þ n c hi l     t ng 01  01 n¨m  1995.    B ¶ N  Q U Y  ® Þ N H   V Ò  TI Ò N  C H O  T H U ª M Æ T  ® Ê T,  Æ T   í C, Æ T  BI Ó N   M N  M ¸P D ô N G ® è I  íI V  C¸ C   × N H  T H ø C  ® Ç U  T  N í C N G O µ I  ¹I H T  VI Ö T   A M N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1417  TC/TC§N ngµy  th¸ng12    31    n¨m   1994  cña  é  ëng  é  µichÝnh).  B tr BT     §i Ò u 1: C¸c  Ý  x nghiÖp  ªndoanh  li   (XNLD),xÝ    nghiÖp 100%   èn  íc v n  ngoµivµ    nícngoµitham    îp ®ång  îp t¸ckinh doanh  äit¾tlµxÝ    c¸cbªn      giah   h     (g       nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi)® îc Nhµ   íc Céng  µ  héi Chñ   c v ®Ç t      n  ho X∙    nghÜa  ViÖt Nam     cho    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón    ö  ông  u   thuªm ®Ê   n  bi ®Ó s d ®Ò ph¶inép    tiÒn thuªtheo quy  nh  µy.      ®Þ n  Trong  êng  îp  µ Hîp  ng  îp    tr h l  ®å h t¸c kinh  doanh chia s¶n  È m     ph theo  ®iÒu  NghÞ   nh  è  75  ®Þ s 18/CP  µy  ng 16/4/1993  ña  Ýnh  ñ  µ   Òn thuª c Ch ph m ti     m Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ∙  îctÝnh  ép  µo  Çn  ®Ê   n  bi ® ®   g v ph s¶n  È m   îcchia ph ®   
  2. 2 cho bªn  Öt Nam,  ×    Vi   th c¸c bªn  íc ngoµi kh«ng  n    ph¶i tr¶ tiÒn     thuª theo      b¶n quy  nh  µy. Khi tiªuthô  ®Þ n       s¶n  ph¶m   îc chia bªn  Öt Nam   ã  ®    Vi   c tr¸chnhiÖ m     nép kho¶n  Òn thuªnµy  µo  ©n  ti     v Ng s¸ch Nhµ   íc.   n  §i Ò u 2:  Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îc tÝnh  µng    Ti thuªm ®Ê   n  bi ®   h n¨m trªnm ét  n  Þ  Ön  Ých  µ  µn  é  Ön  Ých    ®¬ v di t v to b di t theo  îp ®ång  h  hoÆc       c¸cv¨n b¶n quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   §i Ò u 3: Møc   Òn  ti cho thuª m Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón    ét    ®Ê   n  bi trªn m ®¬n  Þ  Ön  Ých  îcquy  nh    v di t ®  ®Þ nh sau: 3.1 ­TiÒn    t  ¹ c¸c®«  Þ:    thuª®Ê t     th i 3.1.1­Khung    møc  Òn thuª®Êt    ông  ti     ¸p d cho    ã m   «  Þ: c¸cnh ® th TiÒn    t  thuª®Ê trong néic¸cthµnh  è,thÞ    Þ  Ên,khu  lÞch,khu      ph   x∙,th tr   du    c«ng nghiÖp  Ëp  t trung vµ    iÓ m   u   èi    c¸c ® ®Ç m giao th«ng,®Êt  ang      ® canh    t¸c n«ng  nghiÖp, khu  ©n      d c n«ng th«n  µ  t  v ®Ê chuyªn  ïng  îc Ch Ýnh  ñ  µ  d ®  ph v UBND   TØnh, Thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  ¹ch thay ® æi  ôc  ch  ho     m ®Ý sö  ông    ïng  µo    ôc    d ®Ó d v c¸c m tiªus¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp, dÞch  ô, du  Þch    v  l (d i y  äit¾tlµ®«  Þ),¸p dông  í ®© g       th     khung møc  Òn thuª®Êt    ti     nh sau:   Nhã m     1:1,70 ­13,6 USD/m2/n¨m.        Nhã m     2:1,50 ­12,0 USD/m2/n¨m.        Nhã m     3:1,125     ­9,0 USD/m2/n¨m.  Nhã m     4:1,75 ­6,0 USD/m2/n¨m.        Nhã m     5:0,375     ­3,0 USD/m2/n¨m.  (Danh  ôc    «  Þ  m c¸c® th theo phô  ôcsè  ®Ýnh  Ìm)   l   1  k  3.1.2­C¸ch    nh    x¸c®Þ møc  Òn cho    t: ti   thuª®Ê   TiÒn  cho   Møc  ¬    c b¶n  H Ö   è  s      Ö   è       H s HÖ   è s thuª®Êt   =              quy  nh  ®Þ cho      x   ®Þa x     kÕt cÊu     x    ngµnh (USD/m2/n¨m)   tõng lo¹ ®«     i   ®iÓ m      h¹ tÇng          nghÒ       Þ     th Trong  :  Møc   ¬  ®ã ­  c b¶n  µ møc   èithiÓu  l  t  trong khung quy  nh     ®Þ cho tõng lo¹ ®«  Þ.     th i ­ C¸c  Ö   è  Ï® îcx¸c ®Þnh    h s s      theo    Èn  tiªuchu quy  nh  ®Þ trong khung  õ 1    t  ®Õ n     2. C¸ch    nh    Ö   è: x¸c®Þ c¸ch s   a­ H Ö   è  a  iÓ m:   s ®Þ ® ­ H Ö   è    dông    s 2: ¸p  cho  Ön  Ých  t  ¹  di t ®Ê t itrung t©m   «   Þ,m Æt   Òn    ® th   ti c¸c® êng  è,t¹ c¸ctrungt©m      lÞch,gi¶i Ý.   ph       i   v¨n ho¸,du      tr
  3. 3 ­ H Ö   è      ông    s 1,7:¸p d cho  Ön  Ých  t    di t ®Ê ë trung t©m  «  Þ,kh«ng    ® th   ph¶i   m Æt   Òn c¸c® êng  è. ti     ph   ­ H Ö   è    s 1,30:¸p dông     cho  Ön  Ých  t    Ën  di t ®Ê ë c trung t©m  «  Þ,m Æt     ® th   tiÒn c¸c® êng  è.    ph   ­ H Ö   è    dông    s 1: ¸p  cho  Ön  Ých  t    Ën  di t ®Ê ë c trung t©m   «   Þ,kh«ng    ® th   ph¶im Æt   Òn c¸c® êng  è.   ti     ph   b­ H Ö   è  Õt  Êu  ¹ tÇng:   s k c h  ­H Ö   è  ¸p dông    s 2    cho  a  iÓ m   ã      iÒu  Ön  ®Þ ® c ®ñ c¸c® ki sau: +  C¸c  iÒu  Ön  Ò   ® ki v giao th«ng  Ën  î ,   thu l i +  Æt   M b»ng  kh«ng  Çn  c san  Êp, l +  ã   C c«ng  ×nh cÊp  iÖn    ¹nh  tr   ® ëc hoÆc     Çn  ëg c«ng    ã  Ó  ¸p    ty,c th ® øng nhu  Çu  ù  c d ¸n. +  ã     C c¸c c«ng  ×nh cÊp  µ  tr   v tho¸t ícë  Çn  µng  µo     g n h r c«ng  ×nh cã  Ó  tr   th tËn  ông  îc. d ® ­H Ö   è    µh Ö   è  Õu m ét    s 1,7 l   s thi   trong c¸c®iÒu  Ön     ki trªn. ­H Ö   è    µh Ö   è  Õu haitrong c¸c®iÒu  Ön    s 1,5 l   s thi        ki trªn. ­H Ö   è    µh Ö   è  Õu ba    s 1,2 l   s thi   trong c¸c®iÒu  Ön     ki trªn. ­H Ö   è  lµh Ö   è  Õu c¶  èn  iÒu  Ön    s 1    s thi   b ® ki trªn. c­H Ö   è  µnh  Ò:    s ng ngh ­ H Ö   è      s 1: Quy  nh    ông  ®Þ ¸p d cho    µnh  c¸c ng sau:cÇu, ® êng, s©n        bay,   b Õn  c¶ng, nhµ    m¸y  iÖn, cÊp  iÖn, vµ  ©n  èi ®iÖn, cÊp  µ  ®   ®   ph ph     v tho¸tníc,    x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  d c s h  khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghiÖp  Ëp  t trung. ­  Ö   è  H s 1,2: G å m     c¸c  µnh: khai th¸c m á,  Ön  ng       luy kim, chÕ   ¹o m¸y,   t    ®ãng  µu,l¾p    t«,vËt liÖu x©y  ùng,vËt liÖu ®iÖn, c¬  Ý, ho¸ chÊt c¬  t  r¸p«        d        kh       b¶n,ph©n  ãn,thuèc trõs©u.   b     ­  Ö   è  H s 1,5: G å m     c¸c  µnh  ng s¶n  Êt  xu kinh doanh  kh¸c,trong    ã    ®ã c c«ng nghiÖp  Õ   Õn, ®Êt  µm  µ   ëng  ña  ch bi   l nh x c c¸c  ù   n«ng,  ©m,  d ¸n  l ng nghiÖp. ­H Ö   è      s 2:C¸c  µnh  éc lÜnh  ùc  lÞch vµ  Þch  ô. ng thu   v du   d v 3.1.3­DiÖn  Ých  t  a  ö  ông    t ®Ê ch s d trong néi thµnh,néi thÞ    Þ  Ên       x∙,th tr   nµo  × tÝnh  th   møc  Òn thuªtèithiÓu  ti       quy  nh  ®Þ trong khung  Òn thuª®Êt  «     ti     ® thÞ    ông  ¸p d cho  «  Þ  . ® th ®ã 3.1.4­§èi víidiÖn  Ých  t       t ®Ê chuyªn  ïng,®Êt  d   n«ng  nghiÖp, khu  ©n    d c n«ng  th«n  ö  ông  sd cho    ù  ®Ç u    éc  Ünh  ùc  c¸c d ¸n  t thu l v c«ng  nghiÖp, dÞch    vô, du  Þch.. (Trõc«ng   l .  nghiÖp  Õ   Õn  ©m   ch bi l s¶n, n«ng    s¶n, thuû    s¶n  ö  s dông  t  ¹ vïng nu«itr«ng nguyªn liÖu ® îc¸p dông  ®Ê t i                møc  Òn thuªquy  nh   ti     ®Þ ë  iÒu    íi y)  × ¸p dông  èng  Êt khung  ® 3.2 d  ®© th     th nh   møc  Òn thuª®Êt  ña    ti     c c¸c ®«  Þ  ã m   t¹  ô  ôcI®Ýnh  Ìm  th nh 5  i ph l    k Quy  nh  µy.N Õ u   Ön  Ých  t  ö  ®Þ n  di t ®Ê s dông  éc  ïng  i  óith×  òng  dông  thu v ®å n   c ¸p  møc   Òn  ti cho  thuª®Êt    quy  nh   ®Þ theo ®iÒu    iÒnthuª®Êt  ¹ c¸cvïng kh«ng    3.2 (t     t    i   ph¶i®«  Þ).   th 3.2­TiÒn    thuª ®Êt  ¹    ïng    ti c¸c v kh«ng ph¶i lµ ®«   Þ  îc quy  nh  ô      th ®   ®Þ c thÓ    nh sau:
  4. 4 3.2.1.Vïng  ói®¸,®åi träc,®Êt  Êu  ã  ö  ông  ã    n        x kh s d c møc  Òn thuª® îc ti      tÝnh  õ30   t   ­150  USD/ha/n¨m. 3.2.2. ïng  t   V ®Ê kh¸c¸p dông     møc  Òn thuªtõ150   ti       ­750  USD/ha/n¨m. Møc   Òn  ti thuª cô  Ó    th cho  õng  ù  ® îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  t d ¸n      trªnc s xem   Ðt x  c¸c ®iÒu  Ön  ù nhiªncña    ki t     khu  t,®iÒu  Ön  Ò   Õt  Êu  ¹  Çng  µ  ôc   ®Ê   ki v k c h t vm tiªuho¹t®éng ¬ng  ù nh      t t   nguyªn  ¾c    nh  Ö   è  a   iÓ m,  Ö   è  ¹ t x¸c ®Þ h s ®Þ ® h s h  tÇng,h Ö   è  µnh  Ò   t¹ ®iÒu    ña    s ng ngh nªu   i 3.1 c b¶n quy  nh  µy. ®Þ n 3.3­TiÒn    Æt   ícs«ng  å,vÞnh,m Æt   Ón:   thuªm n  h    bi 3.3.1. Æt  níc s«ng, hå, vÞnh  cã  møc  tiÒn thuª tõ:  M  75  ­ 525  USD/ha/n¨m. Riªng  i  íinh÷ng  ®è v   c«ng  ×nh  Õn  óc x©y  ùng    Æt   íc ë  «   tr ki tr   d trªnm n ® thÞ  µo  ×    ông  n th ¸p d møc   Òn  ti thuªnh  i víi®Êt  ña  «   Þ      ®è     c ® th ®ã (quy  nh   ®Þ t¹ ®iÒu      y).   i 3.1 trªn®© 3.3.2. Æt   Ón:150    M bi   ­600  USD/km2/n¨m. §èivíitr ng  îp thuªcã  Ön  Ých  ö  ông     ê h     di t sd kh«ng  è  nh  ×    ông  c ®Þ th ¸p d møc  õ1500  t  USD    ­7500  USD. §i Ò u    4: Møc   Òn  ti cho  thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón      n  bi quy  nh      ®Þ ë trªn lµ møc   dông    ¸p  cho  ùc tr¹ng cña  Ön  Ých  t  th     di t ®Ê cho  thuª,kh«ng    bao  å m   g c¸cchiphÝ  n   ï,gi¶i    ®Õ b     to¶. §i Ò u    5: Sau  çi  êih¹n  n¨m,  Õu  Êy  Çn  Õt, é   µi chÝnh  Ï m th   5  n th c thi   T   B s  xem   Ðt  µ  iÒu  x v® chØnh  møc   Òn  ti cho thuª m Æt   t, m Æt   íc,m Æt   Ón.   ®Ê   n  bi   Khi ®iÒu    chØnh    × møc    t¨ngth   t¨ngkh«ng    qu¸ 15%   ña  c møc  quy  nh  Çn  ­ ®Þ l tr íc. Møc   Òn  ti thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îc ®iÒu    ®Ê   n  bi ®   chØnh  n¨m    5  1 lÇn kh«ng  dông  ¸p  cho    êng  îp    ét  Çn  c¸c tr h tr¶m l ngay  õ ®Ç u   t  cho  èt thêi su     h¹n  ¹t®éng  ña  ù    µ  êng  îp c¸c bªn  Öt Nam   ho   c d ¸n v tr h   Vi   tham    ãp  èn  ªn gia g v li   doanh  íi ícngoµib»ng  Òn thuª®Êt. v    n   ti     §i Ò u    nguyªn t¾c    nh  6: C¸c    x¸c®Þ møc  Òn cho    t: ti   thuª®Ê 1. Trªn c¬  ë  íng dÉn  ¹      sh   ti b¶n quy  nh  µy,UBND     ®Þ n  c¸c tØnh  µ  µnh  v th phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ã    Õn  ¬ c ý ki b»ng  b¶n  Ò   Òn  v¨n  v ti cho  thuª®Êt  ña    c m çi  ét  ù  cô  Ó. Trong    m d ¸n  th   ®ã nªu  â:møc   ¬  r  c b¶n  quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹ t lo i   ®Êt,c¸ch Ö   è  Ýnh    µ      st to¸nv tæng  è  Òn thuª®Êt  s ti     cho  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t trong m ét    n¨m    û   ®Ó U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   ã  ¬  ë  Õt  nh   Nh n   H t¸cv § tc c s quy ®Þ møc   Òn  ti thuª chÝnh    thøc  µ    µo  Êy  Ðp  u     v ghi v gi ph ®Ç t hoÆc   ¬  c quan   cho thuª®Êt    µo  îp ®ång    t.Bé   µi chÝnh    ghiv h   thuª®Ê   T   chØ  ã    Õn  c ý ki trong tr ng   ê hîp Uû     ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  Çu     Þ. Nh n   h     § t®Ò ngh 2. Trêng  îp c¸c tæ    h     chøc,c¸ nh©n  ícngoµihîp t¸cvíic¸c tæ     n            chøc  kinh  tÕ  Öt Nam   îc phÐp  Vi   ®  thuª ®Êt  ña  µ   íc,®Ç u    ©y  ùng  µ        c Nh n   tx d nh ®Ó b¸n th× ph¶i tr¶tiÒn     thuª ®Êt    cho  n     ®Õ khib¸n  µ  nh cho  êi kh¸c sö  ông. C¸c  ng    d   ®¬n  Þ,    ©n  Öt Nam   v c¸ nh Vi   mua   µ  ã  nh c tr¸ch nhiÖ m     Òn  ö  ông  t    tr¶ ti s d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.    
  5. 5 3.Thêi®iÓ m     nh  Ýnh      x¸c®Þ t møc  Òn cho    t: ti   thuª®Ê ­ Thêi ®iÓ m   Ýnh  Òn      t ti thuª ®Êt  µ ngµy  ¬    l  c quan  ã  Èm   Òn  Êp  c th quy c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  cho  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµi. ­  êng  îp  Ý   Tr h x nghiÖp  ∙  îc phÐp   ö  ông  t  ng  a  ã  Êy ®®  sd ®Ê nh ch c gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  × thêi®iÓ m   Ýnh  Òn thuª®Êt  µngµy  ý  nh quy sd ®Ê th     t ti     l  k biªnb¶n  µn    b giao ®Êt    cho  Ý  x nghiÖp  ö  ông. sd Trêng  îp  h bªn  Öt Nam   Vi   tham    gia XNLD   îc phÐp  ãp  èn  ®  g v b»ng  Òn ti   thuª®Êt  ×  êi®iÓ m   Ýnh  Òn thuªlµngµy  û     th th   t ti      U ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Nh n   H t¸cv §Çu   Êp  Êy phÐp  tc gi   cho XNLD. §i Ò u    Ôn  7: Mi gi¶m  Òn thuª®Êt: ti     1. C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ç u    µo    ïng ® Æc   Öt c v ®Ç t n     tv c¸c v   bi   cã  ã  kh kh¨n  hoÆc     ïng  Çn  c¸c v c khuyÕn  Ých  kh thu  ót vèn  u     h  ®Ç t theo  ô  ph lôcsè  kÌm    2  theo B¶n    quy  nh  µy  × ® îcxÐt gi¶m  ®Þ n th       50%   è  Òn thuª. s ti   2. C¸c  ù  x©y  ùng      d ¸n  d c¸c c«ng  ×nh  Çu, ® êng, s©n  tr c     bay, b Õn    c¶ng,   nhµ m¸y  iÖn  ® kh«ng ph¶ilµ h×nh     thøc  u    ®Ç t theo quy  Õ   ©y  ùng­ Kinh  ch X d   doanh­ Chuy Ón    giao (BOT)  ×    th trong thêigian x©y  ùng       d kh«ng ph¶itr¶tiÒn     thuª®Êt.   3. C¸c  ù  t×m    d ¸n  kho¸ng s¶n, trong thêigian  ×m  Õm        t ki th¨m  kho¸ng  dß  s¶n  µ    iÓn m á   v ph¸ttr   cho  n   êi®iÓ m   ®Õ th   khaith¸cc«ng     nghiÖp  chØ ph¶itr¶    15%  møc  Òn thuªquy  nh. ti     ®Þ 4. Trong  êigian  Õn  µnh  ©y  ùng  i  íic¸c dù  s¶n  Êt c«ng    th   ti h x d ®è v     ¸n  xu   nghiÖp,kh¸ch s¹n,du  Þch,v¨n phßng, nhµ  ... ×  Ý      l      ë   x nghiÖp  ã  èn  u     th c v ®Ç t nícngoµichØ      ph¶itr¶50%   è  Òn thuª.   ¾t  u      s ti     b ®Ç khaith¸c, Khi     s¶n  Êtkinh xu     doanh  íiph¶itr¶®ñ   m      100%   è  Òn thuªquy  nh  êng  îp dù    ã  Òu  s ti     ®Þ (tr h   ¸n c nhi h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh ®éc  Ëp  íinhau  ×  êigian x©y  ùng  îctÝnh  tr   l v  th th     d ®  riªng   theo tõng h¹ng  ôc).     m 5. C¸c  ù  thuéc  Ünh  ùc  ång c©y    d ¸n  l v tr   n«ng nghiÖp, c©y    c«ng nghiÖp  th× ® îc¸p dông       møc  èi Óu cña  Òn thuª®Êt  t  thi   ti     trong khung    quy  nh  i víi ®Þ ®è     tõng lo¹ ®Êt  ö  ông.    i sd 6. §èi víic¸c dù  trång rõng,th×          ¸n      trong chu  ú  u       ©y  ång   k ®Ç tiªnkhic tr   cha cho  s¶n  È m,  ñ  ù  kh«ng  ph ch d ¸n  ph¶itr¶tiÒn     thuª®Êt. §èi víic¸c dù              ¸n trång c©y    c«ng  nghiÖp  ã  êigian sinh tr ng  µith×  c th       ë d   trong thêikú  ©y  ùng    x d c¬ b¶n, chñ  ù  còng    d ¸n  kh«ng  ph¶itr¶tiÒn     thuª®Êt.Riªng  i  íic¸c dù        ®è v     ¸n trång rõng    cßn  îcgi¶m  n   ®  ®Õ 90%   møc  Òn thuªquy  nh  ú theo  ¹  t  ti     ®Þ tu   lo i®Ê do  é  © m   BL nghiÖp  µ  é  µichÝnh    nh. vBT  x¸c®Þ 7. C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îchëng    è  Òn thuª®Êt  c v ®Ç tn      5% s ti     ph¶itr¶trong tr ng  îp chñ  u      Òn thuª®Êt  lÇn      ê h   ®Ç ttr¶ti     1  cho  êih¹n    µ th   thuªl   5 n¨m. Vµ   Õu    lÇn   n tr¶1  cho  êih¹n      n¨m  × m çi n¨m    th   thuªtrªn5  th     t¨ngthªm  ­ ® îcgi¶m    thªm    è  Òn ph¶itr¶nhng  1% s ti      tæng møc gi¶m kh«ng  îtqu¸ 15%   ña  v    c tæng  è  Òn  s ti thuª ®Êt    ph¶inép    (quy  nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íitr ng  ¸p  ®è v   ê hîp bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v tham      Ý  gia c¸c x nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi c v ®Ç t n     b»ng  Òn thuª®Êt). ti    
  6. 6 §i Ò u    8: Quy  nh  Ò     Òn thuª®Êt: ®Þ v tr¶ti     ­ C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiph¶inép  c v ®Ç tn       b¶n sao  îp ®ång    h  thuª ®Êt    (haib¶n) tê khaivµ         c¸c chøng  õ li   t   ªnquan  n   îp ®ång  ®Õ h   thuªm Æt   t,   ®Ê   m Æt   íc,m Æt   Ón  n  bi cho  ¬  c quan    Òn thuªchË m   Êt lµm ét  thu ti     nh     th¸ng kÓ   õ   t  khib¶n  îp ®ång  ã  Öu  ùcthi µnh.   h  c hi l     h ­ XÝ     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  c v ®Ç tn     tr¸chnhiÖ m   ép  Òn    n ti thuªm Æt     ®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo    n  bi v Kho  ¹c Nhµ   ícdo  ¬  b  n   c quan   thu quy  nh. ®Þ ­ TiÒn    thuª®Êt  îc tr¶lµm    ú    ®   hai k trong n¨m,  çi  ú    m k 50%   è  Òn  s ti ph¶i  tr¶.Thêi h¹n    Òn      tr¶ti thuªchË m   Êt vµo  µy  th¸ng 6  µ  µy  th¸ng   nh   ng 30    v ng 31    12  µng  h n¨m.  Riªng n¨m  u     µ  ®Ç tiªnv n¨m  Õt  óc  ×  è  Òn  k th th s ti thuª ®Êt  Ï   s  tÝnh  µ    v tr¶cho  è  s th¸ngthùc tÕ  ö  ông      sd trongn¨m.   Trêng  îp c¸cxÝ  h     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµinép  Òn thuªm Æt   t, c v ®Ç tn     ti     ®Ê   m Æt   íc,m Æt   Ón  n  bi kh«ng  ng  íiquy  nh  ¹ hîp ®ång  ®ó v  ®Þ ti     thuªvµ    theo  íng h  dÉn  ¹  ti b¶n quy  nh  µy  ×  ¬  ®Þ n th c quan  thu  Òn  ti thuª sÏ ph¸thµnh       th«ng    b¸o nép  Òn thuª®Êt  ti     theo sè  Öu ghitrong hîp ®ång    li        thuª. ­ TiÒn    thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  îctr¶b»ng  laM ü     ®Ê   n  bi ®     §«    (USD)  hoÆc  b»ng  ng  Öt Nam.  Õ u     ®å Vi   N tr¶b»ng  ng  Öt Nam   × quy  æi  ®å Vi   th   ® theo  tûgi¸b¸n ra do  ©n  µng  µ   ícc«ng  è  ¹ thêi®iÓ m     Òn.         Ng h Nh n   b t   i tr¶ti ­ Tæng  è  Òn    îc vÒ     s ti thu ®   cho  thuª®Êt,m Æt   íc,m Æt   Ón  õ c¸c xÝ      n  bi t     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµisÏ® îc®iÒu  Õt®Ó   ¹cho  ©n  c v ®Ç tn        ti   l   i ng s¸ch ®Þa  ­   ph ¬ng theo chÕ     ©n  Êp    ®é ph c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch hiÖn  µnh.   h §i Ò u    êng  îp bªn  ÖtNam   9: Tr h   Vi   tham    Ý  gia x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   hîp doanh  ãp  èn  g v b»ng  Òn ti thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  ×    Þ   ®Ê   n  bi th gi¸tr   cña  èn  ãp  hai bªn  vg do    tho¶  Ën  thu trong  khung    gi¸quy  nh   ¹  ®Þ t ib¶n    quy ®Þnh  µy  µ  Ý  n v x nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   nícngoµihîp doanh  bªn       kh«ng ph¶i  tr¶tiÒn thuªcho  µ   ícnhng        Nh n   bªn  Öt Nam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m     ph¶ighisè  èn    v ®∙  ãp  g b»ng  Òn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  µo  ån  èn  Ng ©n   ti     ®Ê   n  bi v ngu v do  s¸ch  Êp  ¸chnhiÖm   ña  c (tr   c bªn  Öt Nam   i  íiNhµ   íc khi gãp  èn  Vi   ®è v   n    v b»ng  tiÒn thuª®Êt  Ï® îcBé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó).    s    T   h  c th §i Ò u 10:  ÷ng    ¹m  Ò   Òn    Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón  Nh viph v ti thuªm ®Ê   n  bi theo quy  nh  µy  Þ  ö  ¹tnh    ®Þ n b x ph   sau: 1. Kª    khaichË m     kh«ng  ng  êigian quy  nh  ×  çi  µy  Ë m     ®ó th     ®Þ th m ng ch kª khaibÞ  ¹tt ng  ¬ng  USD.   ph  ¬ ® 2  2.  khai kh«ng  Ýnh      Kª    ch x¸c ®Ó gi¶m  ítsè  Òn  b   ti ph¶i tr¶ th×  Þ   ¹t    b ph   ®Õ n   lÇn  è  Òn man  2  s ti   khai. 3. Kh«ng  ép  Òn  n ti thuª hoÆc   Òn  ¹t ®óng  ¹n, th×  çi  µy  ép    ti ph   h  m ng n chË m   Þ  ¹t0,2%  è  Òn chË m   ép. b ph   s ti   n §i Ò u    Òu  11: §i kho¶n    µnh: thih 1. C¸c  Ý    x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi vµ    c v ®Ç t n     c¸c bªn tham    ã  gia c tr¸ch   nhiÖ m  ùc hiÖn  th   nghiªm  chØnh    c¸cquy  nh  ¹ b¶n  ®Þ t i quy  nh  µy. ®Þ n
  7. 7 2. Tæng  ôc  Õ  ã    c thu c tr¸chnhiÖ m   chøc    Òn thuªm Æt   t,m Æt     tæ  thu ti     ®Ê   níc,m Æt   Ón  ña    Ý    bi c c¸c x nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµo  µikho¶n  ña  c v ®Ç tn     t  c Ng ©n  s¸ch Nhµ   íct¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.   n    i b  n 3. §èi víic¸c xÝ           nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi ®ang  ùc  Ön  c v ®Ç t     th hi møc   tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc,m Æt   Ón     ®Ê   n  bi quy  nh  ¹ giÊy phÐp  u    Uû   ®Þ ti    ®Ç tdo  ban  µ   ícvÒ   îp    µ  Çu   Êp  Nh n   H t¸cv § tc hoÆc       c¸c v¨n b¶n ph¸p  ýkh¸c tr cngµy  l    í  cã  Öu  ùc cña  hi l   Quy  nh  µy  ×  ùc hiÖn  ®Þ n th th   theo quy  nh  ¹    b¶n  ®Þ t i v¨n  c¸c ®ã. Quy  nh  µy  ®Þ n chØ    ông  ¸p d cho    ù    îccÊp  Êy phÐp  õ ngµy  ã  c¸c d ¸n ®   gi   t  c hiÖu  ùc cña  l  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1417  TC/TC§N   µy  12­ ng 31­ 1994  ña  é   µi c BT  chÝnh. 4. M äi  Õu  ¹ivÒ   ÷ng  Ên    ªnquan  í tiÒn thuªm Æt   t,m Æt     khi n   nh v ®Ò li   t  i    ®Ê   níc,m Æt   Ón    Þ  öivÒ   é   µi chÝnh    ã  íng dÉn  ùc hiÖn  ô    bi ®Ò ngh g   B T   ®Ó c h   th   c thÓ. PHô   ôC  L 1 DANH   ô C   M C¸C  «  Þ   © N   ® TH PH THEO   ã M   NH Nhã m     µnh  è  µ   éi, µnh  è  å   Ý   1:Th ph H n   th ph H Ch Minh. Nhã m     µnh  è:Vòng  µu,BiªnHoµ, H¶iPhßng. 2:Th ph   T      Nhã m     3:C¸c  µnh  è,thÞ    Þ  Ên sau. th ph   x∙, th tr   1­ V¨n  Ón         2­ Gia  © m         3­ C Ç u   Êy   §i             L            Gi 4­ Hµ     §«ng    5­ Mai  Þch     D   6­ Hu Õ   7­ §µ  ½ ng   N 8­ Nha    Trang  9­ §µ  ¹t  L 10­ C Ç n   ¬    Th 11­ Thñ    §øc  12­ Hãc    M«n 13­ Nhµ   Ì    B 14­ An  ¹c  L Nhã m   :C¸c  µnh  è,thÞ    Þ  Ên sau: 4   th ph   x∙,th tr   1­ §«ng    Anh  2­ Sãc  ¬n    S 3­ B ¾ c    Ninh 4­ H¶i D ¬ng     5­ §å  ¬n   S 6­ H¹    Long 7­ Nam   Þnh    § 8­ Ninh  ×nh    B 9­ Thanh    Ho¸ 10­ S Ç m   ¬n    S 11­ Quy  ¬n    Nh 12­ Long    Xuyªn 13­ Bu«n  ThuËt 14­ Thñ  Ç u   ét  15­ T ©y    Mª      D M   Ninh 16­ V Ünh    Long  17­ Sãc    Tr¨ng  18­ M ü     Tho Nhã m     5:C¸c  µnh  è,thÞ    Þ  Ên sau: th ph   x∙, th tr     1.S¬n  ©y    T 2.Th¸iNguyªn     3.ViÖtTr×     4.V Ünh    Yªn  5.Phó  ä    Th 6.Hoµ   ×nh   B 7.B ¾c    Giang  8.S¬n    La  9.Tuyªn    Quang 10.LaiCh ©u     11.§iÖn      Biªn 12.Lµo    Cai 13.Yªn      B¸i 14.Hµ     Giang  15.Hµ     Nam 16.H ng    Yªn  17.KiÕn    An  18.Th¸iB×nh   
  8. 8 19.U«ng  Ý     B 20.BØ m   ¬n    S 21.Tam   Öp   §i 22.§«ng  µ     H 23.Héi An     24.§ång  íi   H 25.Vinh    26.Qu¶ng      Ng∙i 27.Qu¶ng  Þ   Tr 28.Tuy  µ     Ho 29.Phan    Rang  30.Phan  Õt   Thi 31.R¹ch      Gi¸ 32.Kon    Tum   33.Ch ©u  èc   § 34.Sa  Ðc   § 35.B¹c      Liªu 36.Cao    L∙nh 37.T ©n    An  38.Trµ    Vinh  39.Tam   ú   K 40.B Õ n     Tre  41.V Ünh    An  42.V Þ     Thanh 43.S«ng    C«ng  44.Gß     C«ng  45.Hµ   Ünh   T 46.­TÊt  c¸c thÞ  Ên  ña    Ön    c¶    tr c c¸c huy cßn  ¹  a  li ch nªu  ¹  ã m   vµ  t inh 4  nhã m   5. PHô   ôC  è  L S2 DANH   ô C   M C¸C  A   ¬NG   Ç N   ®Þ PH C KHUY Õ N   Ý CH KH THU   óT  è N   U     íC  O µI  H V ®Ç T N NG 1­ Qu¶ng    Ninh  2­ B ¾ c      Th¸i 3­ Cao    B»ng 4­ L¹ng  ¬n    S 5­ Lµo      Cai 6­ Yªn    B¸i 7­ Hµ     Giang  8­ Tuyªn Quang      9­ S¬n    La 10­ LaiCh ©u     11­ Hoµ   ×nh    B 12­ V Ünh  ó   Ph 13­ Hµ   ¾c   B 14­ Thanh    Ho¸  15­ Ngh Ö     An 16­ Hµ   Ünh   T 17­ Qu¶ng  Þ    Tr 18­ Qu¶ng  ×nh   B 19­ Qu¶ng      Ng∙i 20­ B×nh  Þnh    § 21­ Kon    Tum 22­ Gia      Lai 23­ § ¾c  ¾c    L 24­ L© m   ång   § 25­ T ©y    Ninh  26­ Phó    Yªn  27­ Ninh  Ën   Thu 28­ B×nh  Ën     Thu   PHô   ôC  è  L S3 Tê  KHAI  ÒN  Kª  TI THUª  T,  Æ T   íC,M Æ T   ÓN  ®Ê M N  BI 1­ Tªn  Ý  x nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµihoÆc   c v ®Ç tn     bªn  ícngoµitham    n    gia hîp t¸ckinh doanh    ¬  ë  îp ®ång:      trªnc s h   2­ §Þa    chØ: 3­ Sè, ngµy  ña  Êy phÐp  u  :    c gi   ®Ç t 4­ Tµikho¶n  è:M ë   ¹ ng©n  µng    s   t  i h 5­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy s d ®Ê hoÆc   îp ®ång    è  h  thuªs Ph Çn    kª khai   DiÖn  Ých  îc t ®  Ngµy  ¾t  b Møc     Òn  Sè  Òn  gi¸ti ti ph¶i Ghi    thuª theo  îp    h ®Ç u   ö  s thuª nép  çi  m n¨m chó
  9. 9 ®ång dông L«  A L«  B § Ò   Þ   ôc  Õ  Êp  Ën  Þch  ép  Òn  ngh C thu ch nh l n ti thuª ®Êt, m Æt   íc,m Æt       n  biÓn    nh sau: Kú  nhÊt:vµo  µy  thø    ng th¸nghµng    n¨m. Kú  hai: µo  µy  thø   v ng th¸nghµng    n¨m. XÝ  nghiÖp can  Õt  ¶m   k® b¶o  Ýnh  t trung  ùc  ña  è  Öu  khai trªn th c s li kª     ®©y  µ  ùc hiÖn  v th   nghiªm  chØnh  êih¹n nép  Òn thuª®Êt  ¨ng  ý    y. th     ti     ® k trªn®© .. .  µy..   . .ng ,   .th¸ng..   n¨m .   Gi¸m  c  Ý     ®è x nghiÖp  X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Õ thu ­LÞch  ép:   n ­Nép  µo  µikho¶n  è:   v t  s ­M ë   ¹ kho  ¹c Nhµ   íc   t  i b  n ­Theo  ¬ng  ¹ kho¶n  ¹ng  ôc   Ch lo i   h m Thñ  ëng  ¬  tr c quan  Õ thu    (kýtªn, ng  Êu)         ®ã d  
Đồng bộ tài khoản