intTypePromotion=1

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
198
lượt xem
2
download

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è  142/1999/Q§/BT C   n g µy  19 th¸ng 11 n¨ m  1999  Ò  viÖc ba n  h µ n h  m ø c   V thu  p h Ý, lÖ p h Ý   c¶n g  vô  ® ên g  thuû n éi  Þ a ® B é  tr ëng bé tµi Ýnh   ch C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña Bé, C¬      quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ      níc;  C¨n    cø  NghÞ ®Þnh  40  sè  /CP  ngµy 5/7/1996 cña ChÝnh phñ  ®¶m   vÒ  b¶o trËt  an toµn giao th«ng ® êng thuû néi ®Þa  vµ NghÞ  ®Þnh  sè   tù, 77/1998/N§­   CP ngµy 26/9/1998 vÒ    viÖc  söa  æi,bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ ®Þnh  40/CP  sè  ngµy  5/7/1996 cña    ChÝnh  phñ. Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  Giao  Bé  th«ng VËn    t¶i(C«ng    3321/GTVT   v¨n sè    ­TCKT   ngµy 24/9/1999 vµ  c«ng v¨n sè 3979  GTVT  /PC  ­ VT  ngµy  29/10/1999). Theo    ®Ò nghÞ  cña Tæng    côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, quy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy  BiÓu møc      thu phÝ, lÖ    phÝ  c¶ng  ® êng  vô  thuû néi®Þa.     Møc   quy  thu  ®Þnh  i t¹ §iÒu nµy  dông  ¸p  ®èi      víic¸c ph¬ng tiÖn thuû    ra, vµo    ho¹t®éng  i   t¹ c¸c c¶ng,bÕn      thuû    néi®Þa  (kÓ  c¶ng,bÕn  c¶    chuyªn dïng)     ®∙  îcc¬  ®   quan  Nhµ    nícc«ng  hoÆc   bè  cÊp  phÐp    ho¹t®éng; Trõ    êng      c¸ctr hîp sau ®©y kh«ng  ph¶inép    phÝ  c¶ng  ® êng  vô  thuû néi®Þa:      ­ Ph¬ng tiÖn  dông  sö  vµo  môc  ®Ých quèc  phßng, an    ninh  thuéc Bé  Quèc  phßng  Bé  vµ  C«ng  (trõc¸c ph¬ng  an      tiÖn  dông  sö  vµo    ho¹t®éng  kinh  tÕ);Ph¬ng    tiÖn thanh      tragiao th«ng  êng    ® thuû néi®Þa.     ­Ph¬ng    tiÖn tr¸nhb∙o,cÊp        cøu. ­ Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµng ho¸    tÊn  díi5  hoÆc  chë kh¸ch    díi13  ghÕ.  ­Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn  phßng  chèng    lôtb∙o. ­ Ph¬ng    tiÖn cña  quan    c¬  H¶i quan ®ang lµm nhiÖm   (trõc¸c ph¬ng  vô      tiÖn sö    dông  vµo    ho¹t®éng  kinh tÕ)    
  2. 2 §iÒu   C¬  2:   quan      thu thùc hiÖn    qu¶n    thu vµ  lýtiÒn phÝ, lÖ      phÝ thu    ® îc theo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   sè  t 54/1999/TT­ BTC  ngµy 10/5/1999 cña Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  04/1999/N§­  ngµy  CP 30/1/1999 cña    ChÝnh phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu 3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c møc   phÝ  ký;B∙ibá    thu  c¶ng  ® êng  vô  thuû    néi®Þa       tr¸ víimøc     i thu quy  ®Þnh    t¹ quyÕt ®Þnh  i   nµy.  §iÒu 4:    Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi îng  t ph¶inép    phÝ, lÖ    phÝ, c¬    quan C¶ng  ® êng  vô  thuû    néi®Þa   îc Bé  ®   Giao  th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm  vô  tæ chøc thu phÝ,  phÝ   lÖ  c¶ng  ® êng  vô  thuû    néi ®Þa   c¸c c¬  vµ    quan  ªn li   quan chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.                                                                                    
  3. 3 bi Ó u   m ø c  thu p h Ý, lÖ  p h Ý  c ¶ n g  v ô  ® ê n g  thuû n éi ® Þ a (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  142/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng11  19    n¨m  1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    TT Néi dung      c¸ckho¶n  thu Møc  thu 1 PhÝ  träng t¶i   Trong  ®ã:     ­Lîtvµo  (kÓ  cã    c¶  t¶i kh«ng  , t¶i) 150®/TPT                         ­Lît  (kÓ  cã    ra c¶  t¶i kh«ng  , t¶i) 150®/TPT 2 LÖ   phÝ    thñ tôc ­ Ph¬ng    tiÖn thiÕtkÕ       ®Ó chë hµng    tÊn  tõ 10  ®Õn   5.000®/chuyÕn 50  tÊn  ­ Ph¬ng    tiÖn thiÕtkÕ      ®Ó chë hµng    tÊn  tõ 51  ®Õn  200 10.000®/chuyÕ tÊn hoÆc  thiÕtkÕ      ®Ó chë kh¸ch tõ13      ®Õn   ghÕ  50    n ­    Sµ lan  hµnh,  tù  tµu kÐo ®Èy   201  tõ  ®Õn  500 tÊn 20.000®/chuyÕ hoÆc  tÇu kh¸ch tõ51      ®Õn   100  ghÕ  n ­ §oµn      tµu kÐo ®Èy    tõ 501    tÊn,ph¬ng  tiÖn thiÕtkÕ   30.000®/chuyÕ     ®Ó chë kh¸ch    tõ 101 ghÕ       trë lªn,tµu pha s«ng  biÓn ®Õn   n 200      tÊn,tµu biÓn  ®Õn  200GRT   ­ Tµu    pha s«ng biÓn    tõ 201 tÊn      biÓn    trëlªn,tµu  tõ 201 40.000®/chuyÕ GRT  ®Õn   1000 GRT   n ­Tµu    biÓn tõ     1001  GRT   ®Õn   5000GRT   70.000®/chuyÕ n ­Tµu    biÓn  träng t¶i  5001        tõ GRT     trëlªn 100.000®/chuy Õn Ghi chó: Träng      t¶i®èi      i víic¸c lo¹ ph¬ng tiÖn kh«ng ph¶itµu    s«ng chë  hµng  îcquy  æi khitÝnh  ®   ®     phÝ  trängt¶i nh      sau:     ­Tµu    c«ng  tr×nh:1  lùc(CV) t   m∙     ¬ng  ¬ng  tÊn  ® 1  ph¬ng  tiÖn (TPT)   ­Tµu    kh¸ch:1    ghÕ  hµnh  kh¸ch t  ¬ng  ¬ng  tÊn  ® 1  ph¬ng  tiÖn (TPT)   ­ Tµu    biÓn: 1    GRT  (dung tÝch ®¨ng  toµn  ký  phÇn) ¬ng  ¬ng  tÊn  t ® 1,5  ph¬ng tiÖn (TPT)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2