Quyết định 142/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 142/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 142/2002/qđ-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 142/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 142/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 142/2002/Q -TTG NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH B O T N VÀ PHÁT HUY GIÁ TRN DI S N VNNH H LONG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh (Công văn s 1438/UB ngày 07 tháng 11 năm 2000 và Công văn s 125/TT-UB ngày 16 tháng 01 năm 2001) và ý ki n c a B K ho ch và u tư (Công văn s 1620 BKH/VPT ngày 18 tháng 3 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch b o t n và phát huy giá tr di s n V nh H Long n năm 2020, làm cơ s cho vi c tri n khai các quy ho ch chi ti t và các d án thành ph n, v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: a. Xác nh các căn c có tính pháp lý trong vi c qu n lý, b o t n và phát huy giá tr di s n V nh H Long theo Lu t Di s n văn hoá c a Vi t Nam và Công ư c qu c t v b o v di s n, ng th i k t h p các quy ho ch thu c các chuyên ngành khác trong phát tri n vùng V nh H Long, theo hư ng phát tri n b n v ng trong m t quy ho ch th ng nh t. b. Xây d ng các chương trình u tư và các d án c th nh m b o v , khôi ph c và khai thác có hi u qu V nh H Long mà qu n th o là nh ng i m h i t ; xây d ng k ho ch u tư theo phân kỳ và theo th t ưu tiên phù h p v i kh năng áp ng nhu c u và huy ng v n, b o m các m c tiêu và ti n ra. 2. Ph m vi nghiên c u: a. Ph m vi nghiên c u tr c ti p có di n tích 1553 km2, bao g m: - Khu v c Di s n Th gi i: di n tích 434km2, n m trung tâm V nh H Long, g m 775 hòn o có giá tr c nh quan và khoa h c.
  2. - Khu v c m: theo ranh gi i vùng m do UNESCO ã ho ch nh, bao g m m t s vùng tác ng tr c ti p n khu v c Di s n Th gi i. - Khu v c t vùng m n ranh gi i b o t n qu c gia. b. Ph m vi nghiên c u gián ti p: bao g m o Cát Bà và khu v c phía b c ư ng 18A. 3. i tư ng: i tư ng ch y u c a quy ho ch là "Di s n thiên nhiên V nh H Long", bao g m các o, hang ng, bãi t m, các h ng và th c v t, c nh quan t nhiên do các y u t v t ch t t o thành và các giá tr t ng h p c a di s n (sinh h c, thNm m , l ch s , văn hoá, a ch t, kinh t ...), trong ó có di s n văn hoá, di ch kh o c thu c khu v c V nh H Long. 4. Quan i m: a. Quy ho ch ph i có tính kh thi, tính hi n i và dân t c, thiên t o và nhân t o, tính giáo d c và khoa h c, tính k th a. L y văn hoá làm n n t ng phát tri n và phát huy có hi u qu các quy ho ch chuyên ngành ã và ang tri n khai trong khu v c. b. Quy ho ch b o t n và phát huy giá tr di s n ph i b o m "b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng", k t h p ch t ch gi a b o t n, phát huy di s n v i b o v môi trư ng và phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i; tương h gi a b o t n, khai thác và b o m an ninh qu c phòng. 5. N i dung quy ho ch b o t n và phát huy giá tr di s n bao g m: a. Quy ho ch ph m vi b o t n: - Khu v c 1: N m trung tâm V nh H Long (khu Di s n Th gi i... toàn th khu v c b o t n c nh quan, a ch t, a m o, văn hoá, l ch s ;..... sinh thái, là khu v c b o t n tuy t i ã ư c UNESCO công nh n là Di s n Th gi i. - Khu v c 2: Khu v c qu n lý ch ng (khu v c m). - Khu v c 3: (khu v c phát tri n) bao g m: vùng phát tri n công nghi p, vùng phát tri n c ng, vùng phát tri n du l ch, vùng phát tri n nuôi tr ng và ánh b t thu - h i s n, vùng phát tri n ô th và cơ s h t ng. b. N i dung b o t n: - Xác nh gi i h n các vùng b o v . - Xác nh các ngu n tác ng tiêu c c, tích c c và ra các bi n pháp b o v . - Xác nh giá tr h th ng o, hang ng, các y u t c u thành di s n như: a ch t, a m o, th m th c v t, h th ng ng v t, s o và hang ng t i các vùng b o v ;
  3. các giá tr văn hoá, l ch s , kh o c và các y u t liên quan như a ch t thu văn, khí h u. - Xác nh các i tư ng c n b o t n c th như: các lo i hang ng, bãi t m, tùng, áng, h th c v t, ng v t trên c n và ng, th c v t bi n. - Xác nh và h th ng hoá các giá tr văn hoá phi v t th ; xây d ng k ho ch sưu t m, nghiên c u, ch nh lý, gi i thi u, ph bi n và phát huy các giá tr văn hoá phi v t th . c. Quy ho ch phát huy giá tr di s n: - Quy ho ch các khu ch c năng ph c v du l ch - Quy ho ch h th ng h t ng k thu t (c p nư c, c p i n, thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng, thu gom ch t th i r n). d. Quy ho ch b o v môi trư ng: qu n lý môi trư ng không khí, qu n lý môi trư ng nư c, tài nguyên, c nh quan thiên nhiên, a d ng sinh h c và các h sinh thái v nh H Long; x lý ch t th i, qu n lý môi trư ng i v i các ngành kinh t khác. 6. Gi i pháp th c hi n: a. Các chương trình th c hi n bao g m: chương trình kh o sát - sưu t m b o t n; chương trình b o t n, khai thác, phát huy di s n; chương trình nâng cao nh n th c... n m trong chương trình h p nh t v phát tri n kinh t - xã h i vùng v nh H Long. b. Xây d ng i u l qu n lý ho t ng du l ch trong ph m vi khu di s n. c. L p các d án kh thi ư c xác nh là các d án ưu tiên trong giai o n n 2005. Trên cơ s ó xác nh nhu c u v n u tư cho giai o n n 2005. 7. Phân kỳ u tư: a. Giai o n n 2005: Ưu tiên b o t n t ng bư c các o, hang ng n m trong khu v c b o v tuy t i - Di s n th gi i, khu v c Ng c V ng, Quan L n. c bi t là các công viên hang ng, h Ba H m, hang Trai và các i m du l ch sinh thái. b. Giai o n 2005 - 2010: Ti p t c b o t n k t h p u tư khai thác, phát huy các khu v c còn l i trong khu v c b o v tuy t i - Di s n th gi i và m t s khu v c n m trong vùng m c a Di s n th gi i. c. Giai o n sau 2010: Hoàn thi n các tuy n tham quan du l ch, các khu v c ch c năng ph c v b o t n - du l ch. i u 2. U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin ti p t c nghiên c u b sung, c p nh t và c th hoá n i dung quy ho ch, trong ó c n chú tr ng m t s n i dung sau:
  4. 1. Làm rõ nh ng l i th và nh ng thách th c ph i gi i quy t i v i các i u ki n v t nhiên, kinh t , xã h i, truy n th ng, l ch s , văn hoá: Phong t c, t p quán, l i s ng, tín ngư ng, c a cư dân t i khu v c v nh H Long và vùng ph c n trong b i c nh, xu th h i nh p kinh t và b o t n c nh quan thiên nhiên. 2. Nh ng n i dung và gi i pháp nh m g n k t ch t ch vi c b o t n, tôn t o, phát huy các giá tr di s n v nh H Long v i s phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i, an ninh qu c phòng. 3. L a ch n m t s án ch l c, ưu tiên th c hi n trong giai o n n 2005 rút kinh nghi m cho vi c th c hi n các d án ti p theo, trong ó, c bi t ưu tiên tri n khai th c hi n d án "B o tàng sinh thái H Long", coi ó là gi i pháp t ng th nh m b o t n, phát huy và khai thác giá tr c di s n. 4. Nghiên c u xây d ng các gi i pháp v cơ ch chính sách huy ng các ngu n l c, các gi i pháp v t ch c qu n lý nh m phát huy có hi u qu các y u t và ti m năng trong nư c và nư c ngoài vào vi c b o t n, tôn t o và phát huy di s n v nh H Long. i u 3. Các quy ho ch, d án phát tri n kinh t - xã h i c a các B , ngành và c a t nh Qu ng Ninh ư c c th hoá trên a bàn t nh Qu ng Ninh nói chung và vùng v nh H Long nói riêng, ph i tính n quy ho ch, b o t n và phát huy giá tr di s n v nh H Long. Trong quá trình th c hi n, Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh có trách nhi m ki m tra, theo dõi, k p th i ki n ngh , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh i u ch nh quy ho ch khi c n thi t. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản