Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
83
lượt xem
10
download

Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành "Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 142/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 142/QĐ-BXD ------------------ Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009” của Bộ Xây dựng ---------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009” của Bộ Xây dựng. Điều 2. Vụ Pháp chế thực hiện làm đầu mối công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao; thống nhất với các đơn vị về chương trình, kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn của từng đơn vị. Trường hợp có phát sinh thì báo cáo lãnh đạo Bộ để bổ sung kịp thời. Điều 3. Các đơn vị chủ trì căn cứ Chương trình ban hành kèm theo Quyết định này, lập và thống nhất với Vụ Pháp chế kế hoạch triển khai cụ thể từng lớp tập huấn và các hoạt động phổ biến pháp luật khác về thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung chương trình, đối tượng học viên, báo cáo viên, tài liệu, dự toán kinh phí… Kinh phí thực hiện Chương trình được áp dụng theo Quyết định số 826/QĐ-BXD ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Xây dựng. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Quân
  2. CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) I. Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật Số Các văn bản Thời gian, địa điểm tổ chức Đối tượng cần Đơn vị chủ trì cần được phổ biến, tập huấn được phổ biến, tập TT huấn Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn - Thời gian: Sau khi văn bản được ban Cán bộ, công chức, Vụ Kiến trúc quy 1 viên chức các bộ, hoạch thi hành. hành 1 tháng. - Địa điểm: Phân bố theo 03 miền (Bắc, ngành, địa phương, doanh nghiệp có liên Trung, Nam). - Số lớp: Lớp riêng hoặc lồng ghép với quan. các lớp khác để bảo đảm sự phù hợp về nội dung và nhu cầu thực tế của các đối tượng được phổ biến, tập huấn tại bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, các chính sách Cục Quản lý nhà và 2 - nt - - nt - liên quan đến quản lý và phát triển nhà ở và các văn thị trường bất động bản hướng dẫn thi hành. sản Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án Vụ Pháp chế 3 - nt - - nt - đầu tư xây dụng công trình; Nghị Quyết số 33/2008/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2007/ Viện Kinh tế xây 4 - nt - - nt - NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công dựng, trình và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng Vụ Kinh tế xây dựng 5 - nt - - nt - và các văn bản hướng dẫn thi hành . - Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định Thanh tra xây dựng 6 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính - nt - - nt - trong hoạt động xây dựng quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Nghị định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng và các văn bản về xử phạt vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị quyết của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị Thanh tra xây dựng 7 - nt - - nt - quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 quy định việc giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách cải tạo
  3. XHCN trước ngày 01/7/1991 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản mới về quản lý và phát triển hệ Cục Hạ tầng kỹ 8 - nt - - nt - thống hạ tầng đô thị (quản lý chiếu sáng đô thị, thuật đô thị xây dựng ngầm đô thị, công viên cây xanh đô thị, thoát nước đô thị, xử lý chất thải rắn…) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghị định về phân loại đô thị và các văn bản hướng Cục Phát triển đô thị 9 - nt - - nt - dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về bảo trì công trình xây Cục Giám định nhà 10 - nt - - nt - dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. nước về chất lượng CTXD Các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới trong xây dựng Vụ Khoa học công 11 - nt - - nt - nghệ và môi trường Các văn bản của Nhà nước cần được phổ biến theo Vụ Pháp chế 12 - nt - - nt - hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong năm 2009. II. Hình thức phổ biến pháp luật khác Số Hình thức phổ biến Thời gian Đơn vị thực hiện thực hiện TT Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng: 1 - Lập chuyên trang, chuyên mục hoặc bài viết, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, hỏi - đáp và giải thích pháp luật…trên các báo, - Thường - Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí xuyên tạp chí, tập san, website của Bộ. xây dựng, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và trong năm đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản. - Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm - Đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản, Vụ Pháp phổ biến pháp luật trên Đài phát thanh và Đài truyền hình. - Thường chế, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin. xuyên trong năm Xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo 2 dục pháp luật. - Tủ sách pháp luật: bổ sung các loại sách, báo, tạp chí, các tài liệu - Thường - Vụ Pháp chế xuyên mới và trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. trong năm - Xây dựng cơ sở dữ liệu: Thu thập văn bản quy phạm pháp luật, - Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan thông tin, tài liệu trong và ngoài nước về các lĩnh vực quản lý nhà nư- - Thường xuyên ớc của Bộ. trong năm Phổ biến pháp luật thông qua hình thức phát tài liệu. Thường xuyên Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị có liên quan 3 trong năm
  4. Ghi chú: Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về xây dựng, đô thị cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện theo kế hoạch đã được Bộ giao cho Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.
Đồng bộ tài khoản