Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
87
lượt xem
4
download

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

 1. quyÕt ®Þnh  cña bé trëng bé th¬ng m¹i sè 1420/2004/Q§­BTM  ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2004  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   29/2004/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   01  n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Th¬ng m¹i: Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, quyÕt ®Þnh §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø ASEAN cña ViÖt Nam­ MÉu D ®Ó  hëng c¸c u ®∙i theo "HiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh u ®∙i thuÕ  quan cã hiÖu lùc chung (CEPT)”. §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh cña  Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   sè   416/TM­§B   ngµy   13/5/1996   ban  hµnh quy chÕ cÊp giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN  cña ViÖt Nam – MÉu D vµ c¸c quyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung  sè   0878/1998/Q§­BTM   ngµy   30/7/1998,   sè1000/1998/Q§­BTM  ngµy 3/9/1998, sè 0492/2000/Q§­BTM ngµy 25/12/2000. §iÒu   4:   Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n  bé, Vô trëng Vô XuÊt nhËp khÈu, Thñ trëng c¸c c¬ quan cã  liªn quan thuéc Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh vµ  híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy .
 2. 2 quy chÕ c Ê p   g i Ê y   c h ø n g   n h Ë n   x u Ê t   x ø   h µ n g   h o ¸   c ñ a   v i Ö t   n a m   m É u   d   ® Ó  hëng c¸c u ®∙i theo"hiÖp ®Þnh vÒ ch¬ng tr×nh  u   ® ∙ i   t h u Õ   q u a n   c ã   h i Ö u   l ù c   c h u n g   ( c e p T )   ® Ó   t h µ n h   l Ë p   k h u  vùc mËu dÞch tù do asean (AFTA)” (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1420/2004/Q§­BTM  ngµy 04 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) I. c¸c quy ®Þnh chung: §iÒu  1:  §Þnh nghÜa ­ GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN cña ViÖt Nam  ­ MÉu D (sau ®©y gäi t¾t lµ C/O MÉu D) lµ giÊy chøng nhËn  xuÊt xø hµng ho¸ do phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc  cña Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn  cÊp cho hµng ho¸ ViÖt Nam ®Ó hëng c¸c  u ®∙i theo “HiÖp  ®Þnh   vÒ   ch¬ng   tr×nh  u   ®∙i   thuÕ   quan   cã   hiÖu   lùc   chung  (CEPT) ®Ó thµnh lËp khu vùc th¬ng m¹i tù do ASEAN (AFTA)”  (díi ®©y gäi lµ hiÖp ®Þnh CEPT). ­ HiÖp  ®Þnh  CEPT  lµ hiÖp  ®Þnh quèc  tÕ gi÷a  c¸c  níc  thµnh viªn ASEAN mµ ViÖt Nam ®∙ ký tham gia t¹i B¨ng Cèc  ­ Th¸i  Lan ngµy 15/12/1995  vµ cã hiÖu  lùc  thùc  hiÖn tõ  ngµy 1/1/1996  §iÒu  2:  Hµng ho¸ ®îc cÊp C/O MÉu D Hµng ho¸ ®îc cÊp C/O MÉu D lµ hµng ho¸ ®¸p øng ®îc  ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ xuÊt xø quy ®Þnh t¹i hiÖp ®Þnh  CEPT (thÓ hiÖn trong phô lôc 1 cña quy chÕ nµy) vµ thuéc  danh môc hµng ho¸ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh cña ChÝnh  phñ   quy   ®Þnh   vÒ   hµng   ho¸   thuéc   ch¬ng   tr×nh  u   ®∙i   thuÕ  quan cã hiÖu lùc chung cña c¸c níc ASEAN (CEPT). §iÒu  3:  Tr¸ch nhiÖm cña ngêi xin cÊp C/O MÉu D Mäi tæ chøc, th¬ng nh©n (sau ®©y gäi t¾t lµ ngêi xin  cÊp C/O MÉu D) cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho  c¸c phßng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu khu vùc vµ c¸c tæ chøc  gi¸m ®Þnh hµng ho¸ trong viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xuÊt xø  hµng ho¸ cña m×nh. Ngêi   xin   cÊp   C/O   MÉu   D   ph¶i   hoµn   toµn   chÞu   tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc cña c¸c chi tiÕt  ®îc khai trong C/O MÉu D.
 3. 3 II. thñ tôc cÊp C/O MÉu D: §iÒu  4:  Sè lîng mét bé C/O MÉu D  Bé   C/O   MÉu   D   ®îc   bao   gåm   mét   (01)   b¶n   chÝnh   vµ   ba  (03) b¶n sao. a. GiÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ MÉu D (theo mÉu  chung  do Bé Th¬ng  m¹i  ban  hµnh)  ®∙ ®îc khai  hoµn  chØnh  (theo §iÒu 1 cña Phô lôc 3) b. GiÊy chøng nhËn kiÓm tra xuÊt xø hµng ho¸ (trong  trêng hîp cã yªu cÇu kiÓm tra) ph¶i phï hîp víi c¸c quy  chÕ vÒ xuÊt xø quy ®Þnh t¹i phô lôc sè 1 trong quy chÕ  nµy vµ do c«ng ty gi¸m ®Þnh hµng ho¸ cÊp (quy ®Þnh trong  Phô lôc 4) c. Tê khai h¶i quan ®∙ ®îc thanh kho¶n. d. Ho¸ ®¬n th¬ng m¹i: e. VËn ®¬n Trong trêng hîp cha cã tê khai h¶i quan ®∙ hoµn thµnh  thñ tôc h¶i quan (nhng ph¶i cã tê khai h¶i quan ®∙ cã ch÷  ký cña c¸n bé h¶i quan tiÕp nhËn hå s¬) vµ vËn ®¬n hoÆc  biªn lai nhËn hµng, ngêi xin cÊp C/O MÉu D cã thÓ ®îc nî  c¸c chøng tõ nµy nhng ph¶i cã v¨n b¶n göi c¬ quan cÊp C/O  MÉu D cam kÕt sÏ nép c¸c chøng tõ nµy sau. Thêi gian ®îc  nî c¸c chøng tõ nµy tèi ®a lµ 15 (mêi l¨m) ngµy lµm viÖc  kÓ tõ ngµy ®îc cÊp C/O MÉu D. Ba   lo¹i   giÊy   (sè   c;   d;   e)   lµ   b¶n   sao   cã   ch÷   ký   vµ  ®ãng dÊu x¸c nhËn sao y b¶n chÝnh cña thñ trëng ®¬n vÞ  (nÕu lµ tæ chøc) hoÆc cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña c¬ quan  c«ng chøng (nÕu lµ c¸ nh©n) ®ång thêi mang theo b¶n chÝnh  ®Ó ®èi chiÕu. Ba (03) th¸ng mét lÇn, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o c¬  quan   cÊp   C/O   MÉu   D   t¹i   ®Þa   bµn   ho¹t   ®éng   cña   m×nh   vÒ  nh÷ng l« hµng doanh nghiÖp bÞ c¸c níc nhËp khÈu tõ chèi  hëng thuÕ suÊt CEPT mÆc dï ®∙ ®îc cÊp C/O MÉu D. §iÒu   6:  KiÓm tra xuÊt xø hµng ho¸ ®îc cÊp C/O MÉu  D. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan cÊp C/O MÉu D cã  thÓ: a. Yªu cÇu ngêi xin cÊp C/O MÉu D cung cÊp thªm c¸c  tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c xuÊt xø hµng ho¸  theo c¸c tiªu chuÈn cña hiÖp ®Þnh CEPT:
 4. 4 b. TiÕn hµnh kiÓm tra t¹i n¬i s¶n xuÊt: c. KiÓm tra l¹i c¸c trêng hîp ®∙ ®îc cÊp C/O MÉu D §iÒu  7:  Thêi h¹n cÊp C/O MÉu D  C¬ quan cÊp C/O MÉu D cã tr¸ch nhiÖm cÊp C/O MÉu D  trong c¸c thêi h¹n sau, kÓ tõ khi nhËn ®îc hå s¬ xin cÊp  C/O MÉu D ®Çy ®ñ vµ hîp lÖ: a. 2 giê lµm viÖc ®èi víi c¸c trêng hîp th«ng thêng: b. 4 giê lµm viÖc ®èi víi c¸c trêng hîp ®îc quy ®Þnh  t¹i kho¶n a §iÒu 6: c. Trong trêng hîp ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n b §iÒu 6,  thêi h¹n cã thÓ chËm h¬n nhng kh«ng qu¸ b¶y (7) ngµy lµm  viÖc. §iÒu  8:  C/O MÉu D cÊp sau Trong trêng hîp v× sai sãt cña c¸n bé cÊp C/O MÉu D  hoÆc v× c¸c trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng cña ngêi xin cÊp C/O  MÉu D, c¬ quan cÊp C/O MÉu D cÊp C/O MÉu D cho hµng ho¸  ®∙   ®îc   giao   trong   thêi   h¹n   kh«ng   qu¸   1   n¨m   kÓ   tõ   ngµy  giao hµng, C/O MÉu D ®îc cÊp trong trêng hîp nµy ph¶i ghi  râ “cÊp sau vµ cã hiÖu lùc tõ khi giao hµng “b»ng tiÕng  Anh”: Issued retroactively” §iÒu  9:  CÊp l¹i C/O MÉu D Trong trêng hîp C/O MÉu D bÞ mÊt c¾p, thÊt l¹c hoÆc  h  háng,   c¬   quan   cÊp   C/O   MÉu   D   cã   thÓ   cÊp   l¹i   b¶n   sao  chÝnh thøc C/O MÉu D vµ b¶n sao thø ba trong thêi h¹n 15  ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc ®¬n xin cÊp l¹i cã kÌm theo b¶n  sao thø tù (Quadruplicate) cña lÇn cÊp ®Çu tiªn, cã ghi  vµo   «   sè   12   dßng   ch÷   “sao   y   b¶n   chÝnh”   b»ng   tiÕng  anh:”Certified true copy”. §iÒu  10:  Tõ chèi cÊp vµ tõ chèi cÊp l¹i C/O MÉu D Trêng hîp hµng ho¸ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn hoÆc kh«ng x¸c  ®Þnh ®îc chÝnh x¸c xuÊt xø theo c¸c tiªu chuÈn cña hiÖp  ®Þnh CEPT hoÆc hå s¬ xin cÊp l¹i kh«ng cã b¶n sao thø t cña lÇn cÊp ®Çu tiªn, c¬ quan cÊp C/O MÉu D cã quyÒn tõ  chèi cÊp C/O MÉu D vµ ph¶i th«ng b¸o râ lý do b»ng v¨n  b¶n cho ngêi xin cÊp biÕt trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i  §iÒu 7 vµ §iÒu 9
 5. 5 §iÒu  11:  Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c  Nh÷ng vÊn ®Ò cha ®îc ®Ò cËp trong c¸c ®iÒu tõ §iÒu 4  ®Õn §iÒu 10 sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo c¸c quy ®Þnh cña ASEAN  t¹i phô lôc sè 2 III. tæ chøc qu¶n lý viÖc cÊp C/O MÉu D §iÒu  12:  Ngêi ký C/O MÉu D ChØ cã nh÷ng ngêi ®îc Bé trëng Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn  vµ ®∙ ®¨ng ký ch÷ ký míi cã quyÒn cÊp C/O MÉu D §iÒu  13:  C¬ quan cÊp C/O MÉu D  ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn MÉu D do c¸c c¬ quan ®îc Bé  Th¬ng   m¹i   uû   quyÒn   nªu   t¹i   §iÒu   1   phô   lôc   3   cña   quyÕt  ®Þnh   nµy.   Danh   s¸ch   nµy   cã   thÓ   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   ®iÒu  chØnh bæ xung. C¸c   th¬ng   nh©n   cã   quyÒn   lùa   chän   n¬i   xin   cÊp   giÊy  chøng nhËn MÉu D ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh  doanh.   Riªng   c¸c   ban   qu¶n   lý   khu   c«ng   nghiÖp,   khu   chÕ  xuÊt chØ ®îc cÊp C/O MÉu D cho c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa  bµn phô tr¸ch  §iÒu  14:  Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan cÊp C/O MÉu D C¸c c¬ quan cÊp C/O MÉu D cã tr¸ch nhiÖm:        ­ Híng dÉn thñ tôc xin cÊp C/O MÉu D; ­ KiÓm tra hå s¬ xin cÊp C/O MÉu D; ­ DuyÖt ký vµ cÊp C/O MÉu D; ­ Lu tr÷ hå s¬ cÊp C/O MÉu D; ­ Theo dâi, kiÓm tra viÖc sö dông C/O MÉu D; ­ B¸o c¸o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc cÊp vµ sö  dông C/O MÉu D; IV. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vµ xö lý vi ph¹m §iÒu  15:   C¬ quan gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Trong trêng hîp bÞ tõ chèi cÊp hoÆc qu¸ thêi h¹n ®îc  quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 vµ §iÒu 9 mµ cha ®îc cÊp míi hoÆc cÊp  l¹i C/O MÉu D, ngêi xin cÊp C/O MÉu D cã quyÒn khiÕu n¹i  lªn Bé trëng Bé Th¬ng m¹i trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ tõ 
 6. 6 ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh tõ chèi cÊp C/O MÉu D hoÆc ngµy  cuèi cïng cña thêi h¹n cÊp theo §iÒu 7. Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i   quyÕt   trong   vßng   5   ngµy   kÓ   tõ  ngµy nhËn  ®îc khiÕu n¹i.  NÕu  cha ®ång  ý víi quyÕt  ®Þnh  cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   th×   cã   thÓ   khëi   kiÖn   ra   Tßa  theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. §iÒu  16:   Thu håi C/O MÉu D Sau khi cÊp C/O MÉu D, C¬ quan cÊp C/O MÉu D cã tr¸ch  nhiÖm  cïng  víi c¸c c¬ quan  h÷u quan kh¸c tiÕp  tôc  kiÓm  tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông C/O MÉu D cña c¸c chñ hµng.  Trong  tr¬ng   hîp   cã   ®ñ  lý   do   ®Ó   x¸c   ®Þnh   cã   hµnh   vi   vi  ph¹m quy chÕ cÊp vµ sö dông C/O MÉu D, c¬ quan cÊp C/O  MÉu D cã quyÒn thu håi C/O MÉu D ®∙ cÊp. §iÒu  17:   C¬ quan ®Çu mèi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i Vô xuÊt nhËp khÈu lµ ®Çu mèi gióp Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña níc ngoµi vµ/hoÆc trong níc.  C¬ quan cÊp mÉu C/O MÉu D cã liªn quan ®Õn viÖc khiÕu n¹i  nµy   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   gi¶i  tr×nh   tríc   Vô  xuÊt   nhËp   khÈu  vµ/hoÆc tríc Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. §iÒu  18:   Xö ph¹t hµnh vi vi ph¹m Mäi hµnh vi gian dèi trong qu¸ tr×nh cÊp vµ sö dông  C/O MÉu D, tïy theo møc ®é, sÏ bÞ xö lý hµnh chÝnh hoÆc  truy tè tríc Ph¸p luËt.
 7. 7 phô lôc 1 quy chÕ xuÊt xø dïng cho hiÖp ®Þnh CEPT Khi x¸c ®Þnh xuÊt xø cña hµng hãa ®ñ ®iÒu kiÖn hëng  Ch¬ng tr×nh CEPT theo HiÖp ®Þnh CEPT, sÏ ¸p dông c¸c quy  t¾c sau: Quy t¾c 1: x¸c ®Þnh xuÊt xø cña s¶n phÈm C¸c hµng hãa thuéc diÖn CEPT ®îc nhËp khÈu vµo mét n­ íc thµnh viªn tõ mét níc thµnh viªn kh¸c ®îc vËn t¶i trùc  tiÕp theo nghÜa cña Quy t¾c 5 cña quy chÕ nµy, sÏ ®ñ ®iÒu  kiÖn ®îc hëng u ®∙i nÕu chóng ®¸p øng c¸c yªu cÇu xuÊt xø  theo mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a.  C¸c hµng  hãa cã  xuÊt xø  thuÇn  tóy (®îc  s¶n xuÊt  hoÆc thu ho¹ch toµn bé t¹i níc thµnh viªn xuÊt khÈu) nh  qui ®Þnh t¹i Quy t¾c 2; b. C¸c hµng hãa cã xuÊt xø kh«ng thuÇn tóy (kh«ng ®îc  s¶n xuÊt hoÆc thu ho¹ch toµn bé t¹i níc thµnh viªn xuÊt  khÈu), miÔn lµ c¸c hµng hãa ®ã ®ñ ®iÒu kiÖn theo Quy t¾c  3 hoÆc Quy t¾c 4. Quy t¾c 2: xuÊt xø thuÇn tóy Theo nghÜa cña Quy t¾c 1 c¸c hµng hãa sau ®îc coi lµ  cã xuÊt xø thuÇn tóy: a. C¸c kho¸ng s¶n ®îc khai th¸c tõ lßng ®Êt, mÆt níc  hay ®¸y biÓn cña níc ®ã; b. C¸c hµng hãa n«ng s¶n ®îc thu ho¹ch ë níc ®ã; c. C¸c ®éng vËt ®îc sinh ra vµ ch¨n nu«i ë níc ®ã; d. C¸c s¶n phÈm tõ ®éng vËt nªu ë môc (c) trªn ®©y; e. C¸c s¶n phÈm thu ®îc do s¨n b¾n hoÆc ®¸nh b¾t ë n­ íc ®ã; f. C¸c s¶n phÈm thu ®îc do ®¸nh c¸ trªn biÓn vµ c¸c  ®å h¶i s¶n do c¸c tÇu cña níc ®ã lÊy ®îc tõ biÓn; g. C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn hay s¶n xuÊt trªn boong  tÇu cña níc ®ã tõ c¸c s¶n phÈm nªu ë môc (f) trªn ®©y; h. C¸c nguyªn liÖu ®∙ qua sö dông ®îc thu nhÆt t¹i n­ íc ®ã, chØ dïng ®Ó t¸i chÕ nguyªn liÖu;
 8. 8 i. §å phÕ th¶i tõ c¸c ho¹t ®éng c«ng nghiÖp t¹i níc  ®ã; vµ j. C¸c hµng hãa ®îc s¶n xuÊt tõ c¸c s¶n phÈm tõ môc  (a) ®Õn (i);
 9. 9 Quy t¾c 3: xuÊt xø kh«ng thuÇn tóy a.   (i)   Hµng   hãa   sÏ   ®îc   coi   lµ   xuÊt   xø   tõ   c¸c   níc  thµnh viªn ASEAN, nÕu cã Ýt nhÊt 40% hµm lîng xuÊt xø tõ  bÊt cø níc thµnh viªn nµo. (ii)   Nguyªn   phô   liÖu   mua   trong   níc   do   c¸c   nhµ   s¶n  xuÊt ®∙ ®îc cÊp phÐp cung cÊp, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËt t¹i níc ®ã ®îc coi lµ ®¸p øng vÒ xuÊt xø ASEAN;  nguyªn phô liÖu mua tõ nguån kh¸c ph¶i kiÓm tra hµm lîng  ®Ó x¸c ®Þnh xuÊt xø. (iii)   Theo   tiÓu   môc   (i)   ë   trªn,   nh»m   môc   ®Ých   thùc  hiÖn c¸c quy ®Þnh cña quy t¾c 1 (b), c¸c s¶n phÈm ®îc chÕ  t¹o hoÆc gia c«ng mµ cã tæng gi¸ trÞ nguyªn phô liÖu ®îc  sö dông cã xuÊt xø tõ c¸c níc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn  ASEAN  hoÆc  cã xuÊt  xø kh«ng  x¸c ®Þnh ®îc kh«ng  vît qu¸  60% cña gi¸ FOB cña s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt hoÆc chÕ biÕn  vµ   cã   qu¸   tr×nh   s¶n   xuÊt   cuèi   cïng   ®îc   thùc   hiÖn   trªn  l∙nh thæ níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn.  b. Gi¸ trÞ nguyªn phô liÖu kh«ng xuÊt xø tõ ASEAN sÏ  lµ: (i) Gi¸ CIF cña hµng hãa t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu;  (ii)   Gi¸   x¸c   ®Þnh   ban   ®Çu   cña   s¶n   phÈm   cã   xuÊt   xø  kh«ng  x¸c  ®Þnh  ®îc t¹i l∙nh thæ cña níc thµnh  viªn n¬i  thùc hiÖn qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn. C«ng thøc 40% hµm lîng ASEAN nh sau: Gi¸ trÞ nguyªn phô  Gi¸ trÞ nguyªn  liÖu nhËp khÈu tõ n­ phô liÖu cã xuÊt  + íc kh«ng ph¶i lµ  xø kh«ng x¸c  x   100%  thµnh viªn ASEAN ®Þnh ®îc ≤  60% Gi¸ FOB c.   Ph¬ng   ph¸p   tÝnh   hµm   lîng   néi   ®Þa/ASEAN   ®îc   quy  ®Þnh t¹i phô lôc 6. C¸c nguyªn t¾c ®Ó x¸c ®Þnh chi phÝ  x¸c ®Þnh xuÊt xø ASEAN vµ c¸c híng dÉn vÒ ph¬ng ph¸p luËn  tÝnh chi phÝ t¹i Phô lôc 7 cÇn ®îc tu©n thñ triÖt ®Ó. Quy t¾c 4: Quy t¾c xuÊt xø céng gép C¸c s¶n phÈm ®∙ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu xuÊt xø quy  ®Þnh t¹i quy t¾c 1 vµ ®îc sö dông t¹i mét níc thµnh viªn  nh lµ ®Çu vµo cña mét s¶n phÈm hoµn chØnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®­
 10. 10 îc hëng  u ®∙i t¹i c¸c níc thµnh viªn kh¸c sÏ ®îc coi lµ  c¸c s¶n phÈm cã xuÊt xø t¹i níc thµnh viªn lµ n¬i tæ chøc  gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm cuèi cïng miÔn lµ tæng hµm l­ îng ASEAN cña s¶n phÈm cuèi cïng kh«ng nhá h¬n 40%. Quy t¾c 5: VËn t¶i trùc tiÕp C¸c trêng hîp sau ®îc coi lµ vËn t¶i trùc tiÕp tõ níc  xuÊt khÈu lµ thµnh viªn ®Õn níc nhËp khÈu lµ thµnh viªn: a. NÕu hµng hãa ®îc vËn chuyÓn qua l∙nh thæ cña bÊt  kú mét níc ASEAN nµo; b. NÕu hµng hãa ®îc vËn chuyÓn kh«ng qua l∙nh thæ cña  bÊt kú mét níc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ASEAN nµo kh¸c; c.   Hµng   hãa   ®îc   vËn   chuyÓn   qu¸   c¶nh   qua   mét   hoÆc  nhiÒu  níc   trung   gian  kh«ng   ph¶i   lµ   thµnh  viªn   ASEAN   cã  hoÆc kh«ng cã chuyÓn t¶i hoÆc lu kho t¹m thêi t¹i c¸c níc  ®ã, víi ®iÒu kiÖn: (i) Qu¸ c¶nh lµ cÇn thiÕt v× lý do ®Þa lý hay do yªu  cÇu cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn vËn t¶i hµng; (ii) Hµng hãa kh«ng ®îc mua b¸n hoÆc sö dông ë c¸c n­ íc qu¸ c¶nh ®ã; vµ  (iii) Kh«ng ®îc xö lý g× ®èi víi s¶n phÈm ngoµi viÖc  dì hµng vµ t¸i xÕp hµng hoÆc nh÷ng c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó  gi÷ hµng trong ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o. Quy t¾c 6: xö lý bao b× hµng hãa  a. Trong trêng hîp ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ h¶i quan, mét níc  thµnh viªn sÏ xÐt hµng hãa t¸ch riªng víi bao b×. §èi víi  hµng nhËp khÈu chuyÓn tíi tõ mét níc thµnh viªn kh¸c, níc  thµnh viªn cã thÓ còng xÐt riªng xuÊt xø cña bao b×. b. Trêng hîp kh«ng ¸p dông ®îc theo môc (a) trªn ®©y,  bao b× sÏ ®îc xÐt chung víi hµng hãa. PhÇn bao b× dïng do  yªu cÇu vËn t¶i hoÆc lu kho ®îc coi lµ cã xuÊt xø ASEAN.  Quy t¾c 7: C/O MÉu D phï hîp  Hµng   hãa   sÏ   ®îc   hëng  u   ®∙i   thuÕ   quan   cã   hiÖu   lùc  chung   (CEPT)   nÕu   cã   C/O   MÉu   D   do   mét   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn cña ChÝnh phñ níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cÊp. C¸c 
 11. 11 níc thµnh viªn ph¶i th«ng b¸o cho nhau biÕt c¬ quan cÊp  C/O MÉu D vµ c¸c thñ tôc cÊp C/O MÉu D ph¶i phï hîp víi  c¸c thñ tôc cÊp C/O MÉu D ®îc quy ®Þnh vµ Héi nghÞ c¸c  quan chøc kinh tÕ cÊp cao (SEOM) th«ng qua. Quy t¾c 8: xem xÐt l¹i Quy chÕ nµy cã thÓ ®îc xem xÐt l¹i khi cÇn thiÕt theo  yªu cÇu cña mét níc thµnh viªn vµ cã thÓ ®îc söa ®æi khi  ®îc Héi ®ång c¸c Bé trëng chÊp thuËn.
 12. 12 Phô lôc 2  Thñ tôc cÊp C/O MÉu D dïng cho quy chÕ xuÊt xø  cña ch¬ng tr×nh u ®∙i thuÕ quan  cã hiÖu lùc chung asean (cept) §Ó   thùc   hiÖn   c¸c   quy   chÕ   xuÊt   xø   cña   ch¬ng   tr×nh  CEPT,  thñ  tôc  cÊp  vµ   x¸c   minh  C/O  MÉu  D   vµ   c¸c   vÊn   ®Ò  hµnh chÝnh liªn quan ®îc quy ®Þnh nh sau:  a. C¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp C/O MÉu D  §iÒu  1: C/O MÉu D do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ níc  xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cÊp. §iÒu  2: (a)  Níc  thµnh  viªn sÏ  th«ng  b¸o cho  tÊt c¶ c¸c  níc  thµnh viªn kh¸c biÕt tªn vµ ®Þa chØ cña c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña ChÝnh phñ cÊp C/O MÉu D vµ cung cÊp c¸c ch÷ ký  mÉu vµ con dÊu chÝnh thøc mµ c¬ quan ®ã sö dông.  (b)   C¸c   th«ng   tin   vµ   c¸c   mÉu   trªn   sÏ   ®îc   c¸c   níc  thµnh viªn lËp thµnh mêi (10) bé göi cho Ban th ký ASEAN  ®Ó chuyÓn cho c¸c n¬c thµnh viªn kh¸c. BÊt cø thay ®æi g×  vÒ tªn, ®Þa chØ còng nh ch÷ ký vµ con dÊu chÝnh thøc ph¶i  ®îc th«ng b¸o ngay theo ph¬ng thøc trªn. (c) MÉu ch÷ ký vµ mÉu con dÊu trªn sÏ ®îc Ban th  ký  tæng hîp vµ cËp nhËt hµng n¨m. BÊt kú C/O MÉu D nµo ®îc  cÊp mµ ngêi ký kh«ng cã tªn trong danh s¸ch nµy sÏ kh«ng  ®îc níc nhËp khÈu chÊp thuËn  §iÒu  3: §Ó thÈm tra ®iÒu kiÖn ®ëc hëng u ®∙i, c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña ChÝnh phñ ®îc giao cÊp C/O MÉu D cã quyÒn yªu  cÇu xuÊt tr×nh  bÊt kú lo¹i  chøng tõ cÇn thiÕt  nµo  còng  nh tiÕn hµnh bÊt kú viÖc kiÓm tra nµo nÕu thÊy cÇn thiÕt.  NÕu quyÒn nµy kh«ng ®îc ph¸p luËt hiÖn hµnh cña quèc gia  cho phÐp th× ®iÒu nµy sÏ ®îc ®a vµo nh lµ mét ®iÒu kho¶n  trong mÉu ®¬n sÏ ®Ò cËp tíi trong §iÒu 4 vµ §iÒu 5 díi  ®©y.
 13. 13 B. xin cÊp C/O MÉu D §iÒu  4: (a)   Nhµ   s¶n   xuÊt   vµ/hoÆc   nhµ   xuÊt   khÈu   s¶n   phÈm   ®ñ  tiªu   chuÈn   ®îc   hëng  u   ®∙i   sÏ   viÕt   ®¬n   xin   c¬   quan   h÷u  quan   cña   ChÝnh   phñ   kiÓm   tra   xuÊt   xø   hµng   ho¸   tríc   khi  xuÊt khÈu. KÕt qu¶ cña viÖc kiÓm tra nay, cã thÓ ®îc xem  xÐt l¹i ®Þnh kú hoÆc bÊt kú khi nµo thÊy cÇn thiÕt, sÏ ®­ îc chÊp nhËn lµ chøng cø hç trî ®Ó x¸c ®Þnh xuÊt xø cña  hµng ho¸ sÏ ®îc xuÊt khÈu sau nµy. ViÖc kiÓm tra hµng ho¸  tríc khi xuÊt khÈu cã thÓ kh«ng ¸p dông víi hµng ho¸, mµ  (do b¶n chÊt cña chóng) xuÊt xø cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh dÔ  dµng. (b) §èi víi nguyªn phô liÖu mua trong níc, viÖc khai  b¸o cña nhµ s¶n xuÊt cuèi cïng tríc khi xuÊt khÈu lµ c¨n  cø ®Ó cÊp C/O MÉu D §iÒu  5:  Khi lµm thñ tôc ®Ó xuÊt khÈu hµng ho¸ ®îc hëng  ®∙i ,  nhµ xuatds khÈu hoÆc ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn ph¶i nép ®¬n  xin C/O MÉu D cïng víi c¸c chøng c  cÇn thiÕt chøng minh  r»ng hµng ho¸ sÏ xuÊt khÈu ®ñ tiªu chuÈn ®Ó ®îc cÊp C/O  MÉu D  c. kiÓm tra hµng ho¸ tríc khi xuÊt khÈu  §iÒu  6:  C¬ quan cã thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ ®îc giao cÊp C/O  MÉu D sÏ, víi kh¶ n¨ng vµ quyÒn h¹n tèi ®a cña m×nh, tiÕn  hµnh   kiÓm   tra   thÝch   ®¸ng   tõng   trêng   hîp   nh»m   ®¶m   b¶o  r»ng:  (a) §¬n xin vµ C/O MÉu D ph¶i ®îc khai ®óng, ®ñ vµ ®­ îc ngêi cã thÈm quyÒn ký  (b) XuÊt xø cña hµng ho¸ tu©n thñ quy chÕ xuÊt xø. (c) C¸c lêi khai kh¸c trong C/O MÉu D phï hîp víi c¸c  chøng tõ nép kÌm (d) Quy c¸ch, sè lîng vµ träng lîng hµng ho¸, m∙ hiÖu  vµ sè lîng kiÖn hµng, sè lîng vµ lo¹i kiÖn hµng ®îc khai  phï hîp víi hµng ho¸ xuÊt khÈu. (e) NhiÒu mÆt hµng cã thÓ ®îc khai trªn mét C/O MÉu D  miÔn lµ tõng mÆt hµng ph¶i ®¸p øng tiªu chuÈn riªng cña  nã
 14. 14 D. cÊp C/O MÉu D §iÒu  7: (a) CÊp C/O MÉu D ph¶i theo ®óng mÉu nh  phô lôc "A"  trªn khæ giÊy ISO A4. Vµ ph¶i ®îc lµm b»ng tiÕng Anh: (b) Bé C/O MÉu D gåm mét b¶n gèc vµ ba b¶n sao carbon  (carbon copy) cã mÇu nh sau: ­ B¶n gèc (original): MÇu tÝm nh¹t (light violet) ­ B¶n sao thø hai (Duplicate): MÇu da cam (orange) ­ B¶n sao thø ba (Triplicate): MÇu da cam (orange) ­ B¶n sao thø t (Quadruplicate): MÇu da cam (orange) (c)  Mçi bé  C/O MÉu  D  ph¶i mang  sè tham  chiÕu  riªng  cña mçi ®Þa ®iÓm hoÆc c¬ quan cÊp: (d) B¶n gèc vµ b¶n sao thø ba ®îc nhµ xuÊt khÈu göi  cho nhµ nhËp khÈu ®Ó nép cho c¬ quan h¶i quan t¹i c¶ng  hoÆc ®Þa ®iÓm nhËp khÈu. B¶n sao thø hai sÏ ®îc c¬ quan  cã thÈm quyÒn  cÊp  giÊy  chøng nhËn  xuÊt  xø t¹i  níc xuÊt  khÈu lµ thµnh viªn ®îc gi÷ l¹i. B¶n sao thø t  sÏ do nhµ  xuÊt khÈu gi÷. Sau khi nhËp khÈu hµng ho¸ b¶n sao thø ba  sÏ ®îc ®¸nh dÊu thÝch hîp vµo « thø 4 göi l¹i cho c¬ quan  cã   thÈm   quyÒn  cÊp  giÊy   chøng   nhËn  xuÊt   xø  trong   kho¶ng  thêi gian thÝch hîp. (e) Trêng hîp C/O MÉu D bÞ c¬ quan H¶i quan níc nhËp  khÈu tõ chèi th× b¶n gèc vµ b¶n sao thø ba cña C/O MÉu D  nµy sÏ dîc ®îc ®¸nh dÊu vµo « thø 4 vµ göi l¹i cho níc  cÊp trong thêi h¹n tèi ®a lµ hai (2) th¸ng ®ång thêi ph¶i  th«ng b¸o lý do tõ chèi cho c¬ quan cÊp C/O MÉu D nµy. (f) Trêng hîp C/O MÉu D kh«ng ®îc níc nhËp khÈu chÊp  thuËn theo môc (e) nªu trªn th× níc nhËp khÈu sÏ ®Ò nghÞ  viÖc x¸c nhËn cña níc cÊp ®Ó chÊp thuËn l¹i C/O MÉu D.  ViÖc x¸c nhËn cña níc cÊp C/O MÉu D ph¶i chi tiÕt vµ cô  thÓ ®Ó gi¶i thÝch râ lý do tõ chèi mµ níc nhËp khÈu th«ng  b¸o. §iÒu  8: (a) §Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i quy t¾c 3 vµ quy  t¾c 4 cña quy chÕ xuÊt xø, C/O MÉu D do níc xuÊt khÈu lµ  thµnh viªn cuèi cïng cÊp vµ ph¶i ghi râ c¸c quy t¾c thÝch  hîp   vµ   tû   lÖ   phÇn   tr¨m   hµm   lîng   ASEAN   cã   thÓ   ¸p   dông  trong « thø 8 
 15. 15 (b) §Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh t¹i quy t¾c 5 vµ quy  t¾c 6 cña quy chÕ xuÊt xø ®èi víi hµng dÖt may, C/O MÉu D  do níc xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cuèi cïng cÊp vµ ph¶i ghi  râ   trong   «   thø   8   viÖc   quy   chÕ   xuÊt   xø   nµy   cã   ®¸p   øng  kh«ng. §iÒu  9: Kh«ng ®îc phÐp tÈy xo¸, viÕt thªm lªn trªn C/O MÉu D.  Mäi thay ®æi ph¶i ®îc ®¸nh dÊu vµ chØ râ chç cã lçi. TÊt  c¶ nh÷ng thay ®æi nµy ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn ký C/O  MÉu D chÊp thuËn. C¸c phÇn cßn trèng sÏ ®îc g¹ch chÐo ®Ó  tr¸nh ®iÒn thªm sau nµy. §iÒu  10: (a) C/O MÉu D do c¬ quan h÷u quan cña ChÝnh phñ níc  xuÊt khÈu lµ thµnh viªn cÊp vµo thêi ®iÓm xuÊt khÈu hoÆc  mét thêi gian ng¾n ngay sau ®ã nÕu nh  hµng hãa ®îc xuÊt  khÈu cã xuÊt xø tõ níc thµnh viªn ®ã theo quy ®Þnh cña  quy chÕ xuÊt xø. (b)  C¬ quan  cÊp cña  níc  thµnh  viªn ASEAN  thø  ba cã  thÓ   cÊp   C/O   MÉu   D  gi¸p   lng   (bach­to­bach   C/O)   víi   ®iÒu  kiÖn kÌm theo C/O MÉu D gèc hîp lÖ, nÕu ngêi xuÊt khÈu  xin   giÊy   chøng   nhËn   nµy   khi   hµng   ®ang   rêi   c¶ng,   riªng  Th¸i Lan vµ Ma­lai­xi­a cã thÓ yªu cÇu cÊp thªm mét sè  chøng tõ bæ sung. (c)   Trong   nh÷ng   trêng   hîp   ngo¹i   lÖ   khi   C/O   MÉu   D  kh«ng ®îc cÊp vµo thêi ®iÓm xuÊt khÈu hoÆc mét thêi gian  ng¾n ngay sau ®ã, do sai sãt kh«ng chñ ý hoÆc cã lý do  x¸c ®¸ng kh¸c, C/O MÉu D cã thÓ ®îc cÊp sau, cã gi¸ trÞ  hiÖu lùc tÝnh tõ thêi ®iÓm xuÊt khÈu nhng kh«ng vît qu¸  mét   n¨m   kÓ   tõ   ngµy   giao   hµng,   vµ   ph¶i   ghi   râ   "ISUED  RETROACTIVELY". §iÒu  11 Trong trêng hîp C/O MÉu D bÞ mÊt c¾p, thÊt l¹c hoÆc  h háng, nhµ xuÊt khÈu cã thÓ viÕt ®¬n göi c¬ quan cã thÈm  quyÒn cña ChÝnh phñ, lµ chÝnh c¬ quan ®∙ cÊp, xin mét b¶n  sao chÝnh thùc (chøng nhËn sao y b¶n chÝnh) cña b¶n gèc  vµ b¶n sao thø ba dùa trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt khÈu  do   c¬   quan   ®ã   gi÷,   ph¶i   ghi   râ   sù   chÊp   nhËn   b»ng   ch÷  "CERTIFIED TRUE COPY" vµo « sè 12. B¶n sao nµy sÏ ®Ò ngµy  cÊp cña b¶n gèc C/O MÉu D. B¶n sao chøng thùc cña C/O MÉu  D ph¶i ®îc cÊp kh«ng qu¸ mét n¨m kÓ tõ ngµy cÊp b¶n gèc  C/O MÉu D vµ víi ®iÒu kiÖn lµ nhµ xuÊt khÈu ph¶i cung cÊp 
 16. 16 b¶n   sao   thø   t  cho   c¬  quan   cã  thÈm   quyÒn   cÊp   C/O   MÉu   D  liªn quan. E. thñ tôc xuÊt tr×nh C/O MÉu D §iÒu  12: B¶n gèc C/O MÉu D cïng víi b¶n sao thø ba sÏ ®îc nép  cho c¬ quan h¶i quan vµo thêi ®iÓm lµm thñ tôc nhËp khÈu  hµng ho¸ ®ã. §iÒu  13: Thêi h¹n qui ®Þnh cho viÖc tr×nh C/O MÉu D nh sau: (a) C/O MÉu D ph¶i tr×nh cho c¬ quan h¶i quan cña níc  nhËp khÈu lµ Thµnh viªn trong vßng bèn th¸ng kÓ tõ ngµy  ®îc c¬ quan h÷u quan cña ChÝnh phñ níc xuÊt khÈu lµ Thµnh  viªn ký; (b) Trong trêng hîp hµng ho¸ ®i qua l∙nh thæ cña mét  hoÆc nhiÒu níc kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ASEAN theo §iÒu 5  (c) cña Qui chÕ xuÊt xø, thêi h¹n qui ®Þnh t¹i môc (a)  trªn ®©y vÒ viÖc xuÊt tr×nh C/O MÉu D ®îc gia h¹n tíi 6  th¸ng; (c)   Trong   trêng   hîp   C/O   MÉu   D   nép   cho   c¬   quan   h÷u  quan cña ChÝnh  phñ níc nhËp  khÈu  lµ Thµnh  viªn sau khi  hÕt   thêi   h¹n   qui   ®Þnh   ph¶i   nép   th×   C/O   MÉu   ®ã   vÉn   ®îc  chÊp nhËn nÕu viÖc kh«ng tu©n thñ thêi h¹n lµ do bÊt kh¶  kh¸ng hoÆc lµ do nh÷ng lý do x¸c ®¸ng kh¸c ngoµi ph¹m vi  kiÓm so¸t cña nhµ xuÊt khÈu; vµ (d) Trong mäi trêng hîp, c¬ quan h÷u quan cña ChÝnh  phñ níc nhËp khÈu lµ thµnh viªn cã thÓ chÊp nhËn C/O MÉu  D ®ã víi ®iÒu kiÖn lµ hµng ho¸ ®∙ ®îc nhËp khÈu tríc khi  hÕt thêi h¹n cña C/O MÉu D kÓ trªn. §iÒu  14: Trong trêng hîp vËn chuyÓn hµng hãa cã xuÊt xø tõ níc  xuÊt khÈu lµ thµnh viªn vµ cã gi¸ trÞ kh«ng qu¸ 200 US$  gi¸   FOB   th×   thñ   tôc   cÊp   C/O   MÉu   D  sÏ   ®îc   miÔn  vµ   chÊp  nhËn viÖc  kª khai  ®¬n  gi¶n  cña nhµ xuÊt khÈu r»ng  hµng  ho¸   ®ang   xem   xÐt   cã   xuÊt   xø   tõ   níc   xuÊt   khÈu   lµ   thµnh  viªn. Hµng hãa göi qua ®êng bu ®iÖn cã gi¸ trÞ kh«ng vît  qu¸ 200 US$ gi¸ FOB còng ®îc xö lý t¬ng tù.
 17. 17 §iÒu  15:   (a) ViÖc ph¸t hiÖn cã sù kh¸c biÖt nhá gi÷a c¸c lêi  khai trong C/O MÉu D vµ lêi khai trong c¸c chøng tõ nép  cho c¬ quan h¶i quan cña níc nhËp khÈu lµ thµnh viªn ®Ó  lµm   c¸c   thñ   tôc   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   sÏ   kh«ng,   v×   chÝnh  ®iÒu ®ã, lµm mÊt gi¸ trÞ cña C/O MÉu D, nÕu thùc tÕ nh÷ng  lêi khai ®ã vÉn phï hîp víi hµng ho¸ ®îc giao. (b) Trêng hîp nhiÒu mÆt hµng cïng khai trªn mét C/O  MÉu D, nÕu mét mÆt hµng kh«ng hîp lÖ th× nh÷ng mÆt hµng  kh¸c   vÉn   ®îc   hëng  u   ®∙i.  §iÒu 17(1)(c) sÏ ®îc ¸p dông ®èi víi mÆt hµng kh«ng hîp  lÖ.  §iÒu  16: a) Toµn bé hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc xin cÊp C/O MÉu D  sÏ ®îc c¬ quan cÊp lu tr÷ trong hai (2) n¨m kÓ tõ ngµy  cÊp. b) Th«ng tin liªn quan ®Õn tÝnh x¸c thùc cña C/O MÉu  D sÏ ®îc cung cÊp theo ®Ò nghÞ cña níc nhËp khÈu Thµnh  viªn vµ cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. c) Toµn bé th«ng tin trao ®æi gi÷a c¸c níc thµnh viªn  liªn quan lµ th«ng tin mËt vµ chØ sö dông cho viÖc liªn  quan ®Õn chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸. §iÒu  17: 1.  Níc nhËp  khÈu  lµ thµnh  viªn  cã thÓ yªu  cÇu kiÓm  tra l¹i (retroactive  check) mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ/hoÆc  bÊt cø khi nµo hä cã nghi ngê tÝnh x¸c thùc cña chøng tõ  hoÆc møc ®é chÝnh x¸c cña th«ng tin liªn quan ®Õn xuÊt xø  thËt sù cña s¶n phÈm hoÆc bé phËn nhÊt ®Þnh cña s¶n phÈm  ®ang xÐt tíi. C¬ quan cÊp sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra tê khai  vÒ chi phÝ trªn c¬ së chi phÝ vµ gi¸ c¶ thùc tiÔn cña nhµ  s¶n xuÊt/nhµ xuÊt khÈu trong thêi h¹n s¸u (6) th¸ng kÓ tõ  ngµy xuÊt khÈu. a) Yªu cÇu kiÓm tra l¹i sÏ ®îc göi kÌm víi C/O MÉu D  cã liªn quan vµ sÏ nªu râ lý ro cïng bÊt kú th«ng tin bæ  sung nµo cho r»ng cã nh÷ng ®iÓm trong C/O MÉu D kÓ trªn  cã thÓ kh«ng chÝnh x¸c, trõ trêng hîp nÕu viÖc kiÓm tra  l¹i ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn; b) C¬ quan cÊp C/O MÉu D ph¶i phóc ®¸p mét c¸ch nhanh  chãng trong vßng ba (3) th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ  kiÓm tra; c) C¬ quan h¶i quan cña níc nhËp khÈu lµ thµnh viªn  cã thÓ t¹m kh«ng cho hëng u ®∙i trong khi chê ®îi kÕt qu¶ 
 18. 18 thÈm tra. Tuy nhiªn, c¬ quan nµy vÉn cã thÓ cho phÐp nhµ  nhËp   khÈu   nhËp   hµng   theo   c¸c   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   cÇn  thiÕt,   víi   ®iÒu   kiÖn   lµ   hµng   kh«ng   n»m   trong   diÖn   cÊm  hoÆc h¹n chÕ nhËp khÈu vµ kh«ng cã nghi ngê gian lËn; d)  Qu¸ tr×nh  kiÓm  tra bao  gåm c¶  qu¸ tr×nh  xem  xÐt  s¶n   phÈm   cã   ®¸p   øng   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   xuÊt   xø   hay  kh«ng sÏ hoµn thµnh trong vßng s¸u (6) th¸ng. Trong khi  chê kÕt qu¶ kiÓm tra, §iÒu 17 (1)(c) sÏ ®îc ¸p dông. 2. NÕu níc nhËp khÈu kh«ng hµi lßng víi kÕt qu¶ kiÓm  tra th× cã thÓ, trong trêng hîp ngo¹i lÖ, ®Ò nghÞ cö c¸c  ®oµn kiÓm tra ®Õn níc xuÊt khÈu. a) Theo §iÒu 17 (2), tríc khi tiÕn hµnh kiÓm tra níc  nhËp khÈu sÏ: i) Th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÓ viÖc kiÓm tra tíi: a) Nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n xuÊt vÒ ®Þa ®iÓm sÏ kiÓm tra b)   C¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   cña   níc   xuÊt   khÈu   vÒ   ®Þa  ®iÓm sÏ kiÓm tra c)   C¬   quan   H¶i   quan   cña   níc   nhËp   khÈu   vÒ   ®Þa   ®iÓm  kiÓm tra d) Nhµ nhËp khÈu s¶n phÈm sÏ kiÓm tra ii) Th«ng b¸o nªu t¹i ®iÓm 2.(a) (i) trªn cã ®Çy ®ñ  néi dung sau: a) Tªn ®¬n vÞ H¶i quan ra th«ng b¸o b) Tªn nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n xuÊt vµ ®Þa ®iÓm sÏ kiÓm  tra c) Ngµy dù kiÕn kiÓm tra d) Néi dung dù kiÕn kiÓm tra bao gåm mÆt hµng sÏ kiÓm  tra e) Tªn c¸n bé ®îc cö ®i kiÓm tra iii) Cã th thèng nhÊt cña nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n xuÊt  vÒ c¸c ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh kiÓm tra a) Trêng hîp th chÊp thuËn cña nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n  xuÊt kh«ng ®îc göi ®Õn c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ra  Th«ng b¸o trong vßng ba m¬i (30) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  Th«ng   b¸o   nªu   t¹i   §iÓm   2   (a)(i),   níc   ra   Th«ng   b¸o   cã  quyÒn tõ chèi cho hëng u ®∙i ®èi víi hµng ho¸ lµ ®èi tîng  kiÓm tra. b) C¬ quan H¶i quan cña níc Thµnh viªn ph¶i tiÕn hµnh  kiÓm tra sau khi nhËn ®îc Th«ng b¸o theo §iÓm 2 (a)(i),  viÖc   kiÓm   tra   trong   vßng   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc  Th«ng b¸o, nÕu tr× ho∙n l©u h¬n thêi h¹n nµy ph¶i ®îc sù  ®ång ý cña c¸c bªn.
 19. 19 c) Níc thµnh viªn thùc hiÖn viÖc cö ®oµn ®i kiÓm tra  ph¶i göi v¨n b¶n quyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¶n phÈm ®îc kiÓm tra  cã xuÊt xø phï hîp hay kh«ng cho nhµ xuÊt  khÈu/nhµ  s¶n  xuÊt   s¶n   phÈm   thuéc   diÖn   ph¶i   kiÓm   tra   còng   nh  c¸c   c¬  quan cã thÈm quyÒn cña níc xuÊt khÈu. i) QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc s¶n phÈm ®îc kiÓm tra cã xuÊt  xø   phï   hîp   hay   kh«ng   sÏ   cã   hiÖu   lùc   ngay   khi   nhËn   ®îc  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña nhµ xuÊt khÈu, ngêi s¶n xuÊt  vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc xuÊt khÈu. ViÖc ho∙n ¸p  dông c¸c u ®∙i sÏ ®îc xem xÐt l¹i khi quyÕt ®Þnh cã hiÖu  lùc. ii) Nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n xuÊt sÏ cã ý kiÕn b»ng v¨n  b¶n   hoÆc   cung   cÊp   c¸c   th«ng   tin   thªm   cã   liªn   quan   ®Õn  tÝnh phï hîp cña s¶n phÈm trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ  ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n. NÕu s¶n phÈm vÉn  ®îc coi lµ kh«ng cã xuÊt xø phï hîp, quyÕt ®Þnh b»ng v¨n  b¶n cuèi cïng sÏ ®îc th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn  cña níc xuÊt khÈu trong vßng 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®îc ý  kiÕn/th«ng tin thªm cña nhµ xuÊt khÈu/nhµ s¶n xuÊt. d)   Qu¸   tr×nh   kiÓm   tra,   bao   gåm   viÖc   ®i   thùc   tÕ   vµ  quyÕt ®Þnh vÒ xuÊt xø cña s¶n phÈm, sÏ ®îc thùc hiÖn vµ  kÕt qu¶ ®îc th«ng b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc  xuÊt khÈu  trong  thêi gian  tèi  ®a lµ 6 th¸ng.  Trong  khi  chê kÕt qu¶ cña viÖc kiÓm tra, Quy t¾c 17(1)(c) vÒ viÖc  t¹m ho∙n c¸c u ®∙i sÏ ®îc ¸p dông. 3. C¸c níc Thµnh viªn sÏ, theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p  níc m×nh, gi÷ kÝn vÒ c¸c th«ng tin mËt vÒ ho¹t ®éng kinh  doanh thu thËp ®îc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra vµ sÏ b¶o vÖ  kh«ng ®Ó th«ng tin bÞ tiÕt lé mµ cã thÓ g©y tæn h¹i ®Õn  vÞ   thÕ   c¹nh   tranh   cña   ngêi   cung   cÊp   th«ng   tin.   Nh÷ng  th«ng tin mËt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh chØ cã thÓ c«ng bè  cho c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn viÖc  quyÕt ®Þnh vÒ xuÊt xø.
 20. 20 F. C¸c trêng hîp ®Æc biÖt §iÒu  18: Khi toµn bé hoÆc mét phÇn l« hµng ®∙ ®îc xuÊt ®i mét  níc   Thµnh   viªn   cô   thÓ   nay   thay   ®æi   n¬i   hµng   ®Õn,   tríc  hoÆc sau khi hµng ho¸ tíi níc Thµnh viªn ®ã, c¸c qui t¾c  ph¶i ®îc tu©n thñ: (a) NÕu nh hµng ho¸ ®∙ ®îc tr×nh víi C¬ quan H¶i quan  cña mét níc nhËp khÈu lµ Thµnh viªn cô thÓ, th× theo ®¬n  yªu cÇu cña nhµ nhËp khÈu C/O MÉu D sÏ ®îc C¬ quan H¶i  quan níc nµy chÊp thuËn theo nh yªu cÇu ghi trong ®¬n ®èi  víi toµn bé hoÆc mét phÇn l« hµng vµ b¶n gèc ®îc tr¶ l¹i  cho nhµ nhËp khÈu. B¶n sao thø ba sÏ ®îc göi l¹i cho c¬  quan cÊp C/O MÉu D; (b) NÕu viÖc thay ®æi n¬i hµng ®Õn x¶y ra trong qu¸  tr×nh vËn chuyÓn tíi níc nhËp khÈu lµ Thµnh viªn nh  ghi  trong C/O MÉu D, nhµ xuÊt khÈu sÏ nép ®¬n, cïng víi C/O  MÉu D ®∙ ®îc cÊp, xin cÊp C/O MÉu D míi cho toµn bé hay  mét phÇn l« hµng ®ã. §iÒu  19: §Ó thùc hiÖn §iÒu 5 (c) cña Qui chÕ XuÊt xø, khi hµng  ho¸ ®îc chuyÓn qua l∙nh thæ cña mét hay nhiÒu níc kh«ng  ph¶i lµ Thµnh viªn ASEAN, c¸c giÊy tê sau ph¶i tr×nh cho  c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn  cña  ChÝnh  phñ níc Thµnh viªn  nhËp khÈu: (a) Mét vËn ®¬n chë suèt ®îc cÊp t¹i níc xuÊt khÈu lµ  Thµnh viªn; (b) Mét C/O MÉu D do c¬ quan h÷u quan cña ChÝnh phñ  níc xuÊt khÈu lµ Thµnh viªn cÊp; (c) Mét b¶n sao ho¸ ®¬n th¬ng m¹i gèc cña hµng ho¸;  vµ (d) C¸c chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó chøng minh r»ng c¸c yªu  cÇu cña Qui t¾c 5 (c) tiÓu môc (i), (ii), vµ (iii) cña  Qui chÕ XuÊt xø ®îc tu©n thñ. §iÒu  20: (1) Hµng ho¸ göi tõ mét Níc xuÊt khÈu lµ Thµnh viªn  ®Ó   tham   gia   triÓn   l∙m   ë   mét   níc   kh¸c   vµ   ®îc   b¸n   trong  hoÆc sau triÓn l∙m ®Ó nhËp khÈu vµo mét níc Thµnh viªn sÏ  ®îc hëng chÕ ®é CEPT víi ®iÒu kiÖn lµ hµng ho¸ ®ã ®¸p øng  c¸c yªu cÇu cña Quy chÕ XuÊt xø, miÔn lµ ph¶i chøng minh 
Đồng bộ tài khoản