Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 143/2004/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa giai ®o¹n 2004 - 2008 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 01/2004/NQ-CP ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu cÇn tËp trung chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2004; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Phª duyÖt Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa giai ®o¹n 2004 - 2008 (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy). §iÒu 2. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. §iÒu 3. Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh Th«ng t híng dÉn vÒ sö dông kinh phÝ cña Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa giai ®o¹n 2004 - 2008. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa giai ®o¹n 2004 - 2008 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 143 /2004/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Doanh nghiÖp nhá vµ võa cã vai trß quan träng trong ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Nhng hiÖn t¹i, n¨ng lùc cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cßn nhiÒu h¹n chÕ, viÖc ®µo t¹o båi dìng nguån nh©n lùc qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu. Trong khi ®ã, nhu cÇu ®µo t¹o cña doanh nh©n vµ c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ngµy cµng t¨ng, viÖc trî gióp cña Nhµ níc trong viÖc ®µo t¹o nguån nh©n lùc qu¶n lý cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa lµ mét bé phËn trong tæng thÓ c¸c chÝnh s¸ch, Ch¬ng tr×nh trî gióp cña Nhµ níc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. I. Môc tiªu, ®èi tîng, ph¹m vi cña Ch¬ng tr×nh 1. Môc tiªu Ch¬ng tr×nh: - Môc tiªu tæng thÓ: thóc ®Èy vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc; ph¸t triÓn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hÖ thèng c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî vµ ph¸t triÓn kinh doanh, ®Æc biÖt lµ dÞch vô t vÊn vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc qu¶n lý ®Ó trî gióp c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. - Môc tiªu cô thÓ: Cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho chñ doanh nh©n, c¸n bé qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa, nh÷ng ngêi cã ý ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp; kh¾c phôc nh÷ng thiÕu hôt vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng vµ th«ng tin; tõng bíc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ph¸t triÓn kü thuËt, c«ng nghÖ vµ nguån nh©n lùc ®¸p øng nhu cÇu t¨ng trëng cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa; trî gióp nhµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa kiÕn thøc vµ kü n¨ng x©y dùng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®¸p øng yªu cÇu héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 2. §èi tîng Ch¬ng tr×nh: §èi tîng cña Ch¬ng tr×nh lµ chñ vµ c¸n bé qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. Ngoµi ra, Ch¬ng tr×nh sÏ dµnh sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã nguyÖn väng khëi sù thµnh lËp doanh nghiÖp; c¸c doanh nh©n n÷; c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî kinh doanh.
  3. 3 §èi tîng tham gia Ch¬ng tr×nh ph¶i cã nhu cÇu, nguyÖn väng ®îc ®µo t¹o vµ chÊp hµnh quy chÕ ®µo t¹o. 3. Ph¹m vi Ch¬ng tr×nh: a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa vµ doanh nh©n: §µo t¹o vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cho chñ vµ c¸n bé qu¶n lý, bao gåm: ®µo t¹o vÒ qu¶n lý kinh doanh tæng hîp, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n trÞ marketing, qu¶n trÞ kÕ to¸n - tµi chÝnh, qu¶n trÞ nh©n sù, qu¶n lý kü thuËt - c«ng nghÖ; t vÊn vÒ marketing; ®µo t¹o khëi sù thµnh lËp doanh nghiÖp. b) §èi víi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî kinh doanh: §µo t¹o vµ n©ng cao chÊt lîng cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî doanh nghiÖp nhá vµ võa theo c¸c chuyªn ®Ò ®¶m b¶o sè lîng, chÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn ®Ó thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. 4. Thêi gian thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: 05 n¨m. II. Néi dung ch¬ng tr×nh 1. §µo t¹o båi dìng nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa: a) §µo t¹o khëi sù thµnh lËp doanh nghiÖp: cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, nh÷ng quy ®Þnh vÒ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng lËp chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn nµy gåm c¸c kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n 05 ngµy. b) §µo t¹o qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm c¸c kho¸ ®µo t¹o ng¾n h¹n 7 ngµy víi néi dung sau: - N©ng cao n¨ng lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa trong viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý kinh doanh tæng hîp. - T¨ng cêng n¨ng lùc qu¶n lý nh©n sù cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ nh©n sù. - T¨ng cêng n¨ng lùc tiÕp thÞ cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ marketing, - Trî gióp cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa trong viÖc lËp kÕ ho¹ch tiÕp thÞ, kü n¨ng tiÕp thÞ, kü n¨ng ®Ó tham gia héi chî, triÓn l·m th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o nghiÖp vô vÒ kÕ ho¹ch, kü n¨ng tiÕp thÞ, tæng hîp. - T¨ng cêng n¨ng lùc qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh - kÕ to¸n. - T¨ng cêng n¨ng lùc qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ, së h÷u trÝ tuÖ, tiªu chuÈn chÊt lîng cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o vÒ qu¶n lý kü thuËt - c«ng nghÖ. 2. Båi dìng n©ng cao chÊt lîng cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî kinh doanh:
  4. 4 Nh»m t¨ng cêng kü n¨ng cña c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî kinh doanh tæng hîp ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc tham gia c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o kh¸c nhau cña Ch¬ng tr×nh, néi dung båi dìng kiÕn thøc gåm: - §µo t¹o t vÊn tæng hîp vµ kü n¨ng marketing cho c¸c chuyªn gia t vÊn, gi¶ng viªn vµ t¹o c¬ héi cho ®èi tîng nµy thùc hµnh c¸c tiªu chuÈn hµnh nghÒ chuyªn nghiÖp. - Sau khi tham dù ®µo t¹o vÒ t vÊn tæng hîp, c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô hç trî kinh doanh sÏ ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ khëi sù thµnh lËp doanh nghiÖp, qu¶n lý kinh doanh tæng hîp, qu¶n trÞ marketing, qu¶n trÞ tµi chÝnh - kÕ to¸n, lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, qu¶n lý kü thuËt - c«ng nghÖ, qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. PhÇn ®µo t¹o nµy bao gåm c¸c kho¸ båi dìng kiÕn thøc ng¾n h¹n kho¶ng 14 ngµy. 3. KÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: Dù kiÕn trong 05 n¨m, Ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn nh sau: - X©y dùng mét sè tµi liÖu gi¸o tr×nh c¬ b¶n. - Më 18 líp ®µo t¹o gi¶ng viªn cho 540 lît ngêi. - Më 3.589 kho¸ ®µo t¹o c¸c lo¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa vµ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc cã nguyÖn väng khëi sù doanh nghiÖp víi kho¶ng 107.670 lît ngêi. III. TiÕn ®é vµ kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh 1. TiÕn ®é thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: a) Giai ®o¹n 2004 - 2005: - §iÒu tra, kh¶o s¸t nhu cÇu cô thÓ vÒ ®µo t¹o cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa, lªn kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. - Lùa chän vµ hîp t¸c víi c¸c c¬ së, tæ chøc ®ang thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, m« h×nh tæ chøc, kÓ c¶ trong níc vµ níc ngoµi ®Ó triÓn khai thùc hiÖn tèt Ch- ¬ng tr×nh, ®¸p øng ®óng yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ë c¸c ngµnh, vïng. - Tæ chøc héi th¶o, trao ®æi víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®· cã kinh nghiÖm trong viÖc ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c chñ, nhµ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm trong viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. - X©y dùng gi¸o tr×nh vµ mét sè tµi liÖu c¬ b¶n cÇn thiÕt. - Hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh th«ng qua viÖc tæ chøc thùc hiÖn mét sè kho¸ ®µo t¹o thÝ ®iÓm. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ qua 02 n¨m thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: mÆt ®îc, mÆt cha ®îc, nhu cÇu cña ®èi tîng ®µo t¹o; bæ sung, ®Ò
  5. 5 xuÊt c¸c gi¶i ph¸p b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó ®iÒu chØnh Ch¬ng tr×nh ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc. b) Giai ®o¹n tõ 2006 - 2008: - Dù kiÕn ch¬ng tr×nh: + Tæ chøc kho¶ng 10 kho¸ ®µo t¹o gi¶ng viªn; + Tæ chøc 1.900 kho¸ ®µo t¹o qu¶n trÞ doanh nghiÖp; + Tæ chøc 1.400 kho¸ ®µo t¹o khëi sù doanh nghiÖp; + Tæ chøc 274 kho¸ ®µo t¹o kü n¨ng xóc tiÕn më réng thÞ trêng. - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c HiÖp héi doanh nghiÖp tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ®Ò ra. 2. Kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh: a) Ch¬ng tr×nh ®îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c x· héi ho¸ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi dìng kiÕn thøc: c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa, c¸c doanh nh©n ®ãng gãp  mét phÇn kinh phÝ; ng©n s¸ch nhµ níc (ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng) hç trî mét phÇn kinh phÝ; cÇn u tiªn ®Õn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa t¹i c¸c ®Þa bµn cã ®iÖu kiÖn ®Æc biÖt khã kh¨n. b) Kinh phÝ Ch¬ng tr×nh: - Tæng kinh phÝ dù tÝnh cho toµn bé Ch¬ng tr×nh trî gióp ®µo t¹o nguån nh©n lùc cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa tõ n¨m 2004 - 2008 lµ 119,4 tû ®ång. - Hµng n¨m, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ch¬ng tr×nh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lËp dù to¸n kinh phÝ ®Ó bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n- íc theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. - Tríc m¾t, gi¶i quyÕt kinh phÝ cho n¨m 2004 cña Ch¬ng tr×nh lµ 01 tû ®ång ®Ó x©y dùng Ch¬ng tr×nh, kh¶o s¸t, biªn so¹n, in Ên tµi liÖu, thùc hiÖn mét sè kho¸ ®µo t¹o thÝ ®iÓm vµ ®îc trõ vµo tæng kinh phÝ ®· duyÖt nªu trªn. - Nguån kinh phÝ lÊy tõ ng©n s¸ch nhµ níc dµnh cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. Ngoµi ra, cÇn huy ®éng c¸c nguån tµi trî kh¸c cña c¸c tæ chøc quèc tÕ, níc ngoµi. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ trî gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa, chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh nµy. 2. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ tµi chÝnh vµ b¶o ®¶m kinh phÝ thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh theo kÕ ho¹ch, tiÕn ®é, ®óng quy
  6. 6 ®Þnh hiÖn hµnh; tham gia qu¶n lý, trî gióp Ch¬ng tr×nh theo chøc n¨ng, nhiÖm vô. 3. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t triÓn khai thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, huy ®éng c¸c c¬ së ®µo t¹o, gi¶ng viªn cã uy tÝn, chÊt lîng tham gia thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh. 4. C¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc tæ chøc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh trî gióp c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa trªn ®Þa bµn. 5. C¸c tæ chøc HiÖp héi doanh nghiÖp tham gia thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh, thêng xuyªn ®ãng gãp ý kiÕn víi c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản