Quyết định 144/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
178
lượt xem
20
download

Quyết định 144/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số mức thu tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BTC ngày 21/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phí, lệ phí y tế dự phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé tµi chÝnh Sè 144/2000/Q§/BTC ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè møc thu t¹i QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§/BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch Nhµ níc; Sau khi thèng nhÊt víi Bé Y tÕ (c«ng v¨n sè 5113/YT-DP ngµy 18/7/2000). QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc thu söa ®æi, bæ sung mét sè møc thu vÒ phÝ y tÕ dù phßng cña BiÓu møc thu kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§/BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; C¸c qui ®Þnh kh¸c kh«ng ®îc söa ®æi vÉn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§/BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 3: C¸c c¬ së Y tÕ dù phßng, c¸c ®èi tîng nép phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Söa ®æi, bæ sung mét sè møc thu phÝ, lÖ phÝ y tÕ dù phßng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§- BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 144 /2000/Q§/BTC ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Møc thu TT Lo¹i kiÓm dÞch §¬n vÞ söa ®æi, tÝnh bæ sung (míi) 1 2 3 5 III- KiÓm dÞch y tÕ biªn giíi: A DiÖt chuét vµ diÖt c«n trïng: DiÖt chuét 2 DiÖt chuét b»ng ®Æt måi bÉy: - Tµu träng t¶i tÞnh díi 1000 tÊn, ®îc söa USD/tµu 100 thµnh: Tµu träng t¶i díi 1000 GRT. - Tµu träng t¶i tÞnh tõ 1000 tÊn trë lªn, ®îc USD/tµu 200 söa thµnh: Tµu träng t¶i tõ 1000 GRT trë lªn. DiÖt c«n trïng 6 ¤t« ®ång/xe 50.000 7 Tµu ho¶ ®ång/toa 100.000 12 Khö trïng níc d»n tµu - Tµu träng t¶i díi 1000 tÊn, ®îc söa thµnh: USD/tµu 30 Tµu ®ang chøa níc d»n tµu díi 1000 tÊn - Tµu träng t¶i tõ 1000 tÊn trë lªn, ®îc söa USD/tµu 50 thµnh: Tµu ®ang chøa níc d»n tµu tõ 1000 tÊn trë lªn C X¸c chÕt vµ tro cèt: 16 KiÓm tra vµ cÊp giÊy phÐp chuyÓn tro cèt USD/1 tro 5 cèt G KiÓm dÞch y tÕ ph¬ng tiÖn xuÊt, nhËp c¶nh ®îc söa thµnh KiÓm tra y tÕ ph¬ng tiÖn xuÊt, nhËp c¶nh 31 Tµu biÓn - B·i bá møc thu ®èi víi tµu träng t¶i díi 5000 tÊn - Tµu träng t¶i tõ 5000 tÊn - 10.000 tÊn ®îc USD/tµu 30 söa thµnh: Tµu träng t¶i díi 10.000GRT - Tµu träng t¶i tõ 10.000 tÊn trë lªn, ®îc söa USD/tµu 40 thµnh: Tµu träng t¶i tõ 10.000 GRT trë lªn 33 Tµu ho¶ - KiÓm tra y tÕ vµ cÊp giÊy chøng nhËn ®ång/toa 30.000 kiÓm dÞch y tÕ chë hµng - Khö trïng (bæ sung) ®ång/toa 60.000 H KiÓm dÞch y tÕ biªn giíi ®êng bé:
  3. 3 37 KiÓm dÞch xe « t« chë hµng, ®îc söa thµnh KiÓm tra y tÕ xe « t« chë hµng, 38 KiÓm tra y tÕ hµng trªn xe: - Díi 5 tÊn ®ång/xe 20.000 - Tõ 5 tÊn ®Õn 10 tÊn ®ång/xe 30.000 - Trªn 10 tÊn ®Õn 15 tÊn ®ång/xe 40.000 - Trªn 15 tÊn ®ång/xe 50.000 VI- ChÝch ngõa: 11 Tiªm chñng v¾c xin sèt vµng, cø 1lÇn thö + ®/lÇn 10.000 1 lÇn tiªm tÝnh b»ng 1 lÇn (bæ sung) Ghi chó: 1/ Sè thø tù “TT” ghi trong biÓu møc thu trªn ®©y ghi theo sè thø tù cña biÓu møc thu ban hµnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 21/2000/Q§/BTC ngµy 21/2/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh). 2/ Møc thu tiªm chñng sèt vµng trªn ®©y kh«ng bao gåm tiÒn v¾c xin.
Đồng bộ tài khoản