intTypePromotion=1

Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
153
lượt xem
20
download

Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành kèm theo Quyết định số 1177/TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  144 /2001/Q§­B T C   b ë n g µ y  21 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c b æ  su n g, s ö a  æ i  C h Õ  ® é   V ® kÕ   to¸n d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ   h á  b a n  h µ n h  theo  n Q u y Õ t ® Þ n h  s è  1177 T C/ Q §/C§ K T   g µ y  23/12/1996 n b é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  LuËt  cø  doanh nghiÖp  è  s 13/1999/QH  ngµy  th¸ng 6  10  12    n¨m   1999; ­C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µy    cø  l K to¸nv Th kª ng 20/5/1988;   ­  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  § Ó   ¸p  ® øng yªu  Çu  c qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh  ña    l       c c¸c doanh nghiÖp  võa  µ  á  éc  v nh thu khu  ùc v kinh tÕ    ©n  µ    i îng  ã  ªnquan, theo    t nh v c¸c ®è t c li     ®Ò  nghÞ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   c V tr V Ch ®é k to¸n vµ    Ch¸nh  v¨n phßng  é   µi  BT chÝnh, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Õt  nh   µy  quy ®Þ n Quy  nh   öa  æi, ®Þ s®   bæ  sung  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  õa  µ  á  v v nh ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1177 TC/Q§/C§KT  µy  ng 23/12/1996 cña  é  µichÝnh.   BT    §i Ò u 2:  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  õa  µ  á  v v nh ban  µnh h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1177 TC/Q§/C§KT  µ  v Quy  nh  öa  æi,bæ   ®Þ s®   sung  Õ     Ch ®é kÕ  to¸n doanh    nghiÖp  õa  µ  á  v v nh ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  dông  ®Þ n ¸p  cho    c¸cdoanh  nghiÖp  éc m äi  Ünh  ùc  thu   l v trong c¶  íclµc«ng      n    tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n  h (TNHH), c«ng      Çn,    ty cæ ph c«ng    îp  ty h danh, doanh    nghiÖp    ©n  t nh vµ  îp t¸cx∙(HTX, trõHTX   h         n«ng nghiÖp  µ  v HTX   Ýn  ông  ©n  ©n). td nh d   §i Ò u 3:  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n doanh nghiÖp  õa  µ  á  v v nh kh«ng  dông  ¸p  cho doanh  nghiÖp  µ   íc (DNNN), DNNN   Nh n     chuyÓn  µnh  th c«ng    ty TNHH     1 thµnh viªn,c«ng      Çn    tycæ ph niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng kho¸n vµ    c«ng    ty chøng kho¸n cæ   Çn.   ph   §i Ò u 4: C¸c doanh nghiÖp  éc  i îng  dông  Õ     Õ     thu ®è t ¸p  Ch ®é k to¸n doanh  nghiÖp  õa  µ  á  v v nh quy  nh  ¹ §iÒu  kh«ng  ®Þ t i 2  ph¶ithùc hiÖn  Õ         Ch ®é
 2. b¸o c¸o tµi chÝnh  doanh  nghiÖp  ban  hµnh  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  167/2000/Q§­BTC   µy  ng 25/10/2000 cña  é  µichÝnh.   BT    §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  5: Quy ®Þ n c hi l     t  1/1/2002.   §i Ò u 6: Côc  Õ     Thu c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  èi ¬ ph   hîp  íic¸c ngµnh  ã  ªnquan  óp  û   v    c li   gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  íng  Én  µ  Óm     ùc  Ön  Õ     Õ   ¬ h d v ki tra th hi Ch ®é k to¸n doanh   nghiÖp  õa  µ  á      n  Þ    a  µn  v v nh ë c¸c®¬ v trªn®Þ b qu¶n  ý. l Vô   ëng  ô   Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  Õ, Ch¸nh  c thu   v¨n phßng  é, Côc  ëng  ôc  µichÝnh    B  tr C t  doanh  nghiÖp  µ  ñ  ëng    n   v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn, kiÓm    µ    µnh  Õt ®Þnh     h    trav thih quy   nµy. 2
 3. Q u y  ® Þ n h  s ö a ® æ i, b æ  s u n g  C h Õ  ® é  k Õ  to¸n  d o a n h  n g hi Ö p  v õ a v µ  n h á  B a n  h µ n h  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  1 1 77  T C/ Q §/C§ K T  n g µ y  2 3/12/1996 c ñ a B é  T µ i c h Ý n h (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 144/2001/Q§­ BTC   ngµy 21/12/2001cña  é   µichÝnh)   BT  Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® ban  µnh  Õ     Õ     h Ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp  õa  µ  á   v v nh kÌm  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1177 TC/Q§/C§KT  µy  ng 23/12/1996.§ Ó   ùc hiÖn    th   LuËt doanh    nghiÖp  è  s 13/1999/QH  ngµy  10  12/6/1999,®ång  êi®Ó   ¾c     th   kh phôc  ÷ng  ån  ¹  ña  Õ     Õ   nh t ti c Ch ®é k to¸n doanh    nghiÖp  õa  µ  á, Bé   µi  v v nh   T chÝnh  quy  nh   öa  æi,    ®Þ s® bæ sung  ét  è  iÓ m   m s® trong  Õ     Õ   ch ®é k to¸n  doanh nghiÖp võa vµ  nhá  ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  1177  TC/Q§/C§KT  ãitrªn,   n    sau: nh I­ h ø n g  t õ k Õ  to¸n  C 1­ Bæ     sung  m É u   2  chøng  õ: t 1.1­B¶ng      kª mua  ¹cæ   Õu: l   phi   i M É u   è:01   s   ­CK 1.2­B¶ng        Õu: M É u   è:02     kª b¸n cæ phi s   ­CK 2­ BiÓu  É u     m chøng  õ  Õ   t k to¸n: Doanh   B ¶ n g  kª  u a  l¹i æ   hi Õ u   m  c p M É u   è 01     s   ­CK nghiÖp...  §Þa  Ban  µnh  h theo Quy Õt    Ngµy  . .. th¸ng  .   .. n¨m  .   .. chØ:.. . .... . . .... ®Þnh  è  s 144/2001/Q§­ BTC   ngµy  21/12/2001   ña   c Bé  µichÝnh T  Sè: .. . ......   . . ..... ­   Hä   tªn   ngêi   b¸n   l¹ :  .. . .................  §Þa  i . . ................ chØ:  . . .............. .. . .............. ­   Hä   tªn   ngêi   mua   l¹ : .................... Þa i . ...................§   chØ... . .............. . . ............. Sè  Tªn,ký      m∙ Sè ­ l M Ö nh   Gi¸thùc     Sè  Òn ti   TT hiÖu    Õu cæ phi îng gi¸ tÕ mua Theo  Theo    gi¸ m Ö nh   gi¸ thùc tÕ    mua A B 1 2 3 4 5 Céng x x x Tæng   sè   tiÒn   thùc   tÕ   mua   (viÕt   b»ng  ch÷):. . ......................... . .......................... 3
 4. LËp, ngµy.. th¸ng..     . .   n¨m...   êib¸n  Ng     Ng êimua   KÕ   to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d Doanh  nghiÖp  . . .. . . M É u   è  CK   s 02­ §Þa  chØ:.. . ...... . . ...... Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­ BTC   ngµy 21/12/2001   ña  é  µichÝnh  c B T   B ¶ n g  kª b¸n c æ  p hi Õ u Ngµy  . .. th¸ng.. n¨m  .    .   ..  Lo¹icæ   Õu:. . .........   phi . . ......... Sè: .. . ......   . . ..... Hä   µ    ®¬n  Þ) mua    Õu:.. . .................. v tªn( v  cæ phi   . . ................. §Þa  chØ:  . . ..................................... .. . ...................................... Sè   Tªn,ký      m∙ Sè ­ M Ö n Gi¸thùc Gi¸thùc l         Thµnh  Òn ti Ghi  TT hiÖu    cæ îng h gi¸ tÕ mua   tÕ b¸n chó phiÕu l¹i   Theo  Theo    gi¸ m Ö nh   thùc tÕ    gi¸ b¸n A B 1 2 3 4 5 6 7 Céng x x x Tæng   sè   tiÒn   thùc   tÕ   b¸n   (viÕt   b»ng  ch÷):. . ........................... . .......................... . .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . .. LËp, ngµy  .   .. th¸ng..     . n¨m  . ..    êimua   Ng êilËp phiÕu K Õ   Ng     to¸n tr ng  ë Gi¸m  c ®è    (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d II­ µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  t  k 4
 5. 1­ Bæ     sung  tµikho¶n  c¸c    trong  B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n: ­TK    121­ §Çu   µichÝnh  ¾n  ¹n;   tt   ng h ­TK    153­ C«ng  ô,dông  ô;   c  c ­TK    156­ Hµng       ho¸;   ­TK    242­ Chi phÝ    ícdµih¹n;    tr¶tr       ­TK    229­ Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ®Ç u    µih¹n;   td   ­TK    315­ Nî  µih¹n ®Õ n   ¹n tr¶;  d    h  ­TK    335­ Chi phÝ     ph¶itr¶;   ­TK    341­ Vay  µih¹n;   d  ­TK    342­ Nî  µih¹n;  d  ­TK    414­ Lîi     Ën  Ých  ü; nhu t lu ­TK    419­ Cæ   Õu    phi mua  ¹ ; li ­TK    635­ Chi phÝ  µichÝnh.    t    2­ Bæ     sung  tµikho¶n  µi B¶ng  ©n  i  Õ   02    ngo   c ®è k to¸n: ­TK    010­ Cæ   Õu u  µnh;   phi l h ­TK    011­ Cæ       tøc ph¶itr¶, înhuËn       li ph¶ichia.   3­ Söa  æi  ét  è  µikho¶n:   ® m s t  3.1­TK    152­ "VËt  Öu,c«ng  ô".   li   c  Tµikho¶n  µy  îct¸chthµnh  tµikho¶n:   n ®    2    ­ TK     152­ Nguyªn  Ët liÖu:Tµi kho¶n  µy    v     n ph¶n  ¸nh    Þ hiÖn  ã  µ  gi¸tr   cv t×nh  ×nh  Õn  ng    ¹ nguyªn vËtliÖu trong kho  ña  h bi ®é c¸clo i          c doanh  nghiÖp. ­ TK    153­ C«ng  ô,dông  ô:Tµi kho¶n  µy    c  c    n ph¶n  gi¸trÞ hiÖn  ã  µ  ¸nh      cv t×nh  ×nh  Õn  ng  h bi ®é c¸c  ¹  lo ic«ng  ô, dông  ô  ã  c  c c trong  kho  ña  c doanh  nghiÖp. 3.2­TK    155­ "Thµnh  È m,  µng    ph h ho¸".   Tµikho¶n  µy  îct¸chthµnh  tµikho¶n:   n ®    2    ­ TK    155­ Thµnh  È m:  µi kho¶n  µy    ph T  n ph¶n  gi¸trÞ hiÖn  ã  µ  ×nh  ¸nh      cvt h×nh  Õn  ng    ¹ thµnh  È m   ña  bi ®é c¸clo i   ph c doanh nghiÖp. ­    TK 156­  µng  H ho¸:Tµi kho¶n  µy     n ph¶n  ¸nh    Þ hiÖn  ã  µ  ×nh  gi¸tr   cvt h×nh  Õn  ng    ¹ hµng    bi ®é c¸clo i   ho¸ doanh nghiÖp  mua  Ò       v ®Ó b¸n. 3.3­TK    159­ C¸c    kho¶n  ù   d phßng. Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  ­TK    1591­Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ®Ç u    ¾n  ¹n;   tng h ­TK    1592­Dù     phßng  ph¶ithu khã  ßi;    ® ­TK    1593­Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho. gi¸h t  3.4­ TK     221­  Çu   tµi chÝnh" ® æi    µnh: "§Çu   tµichÝnh  µi "§ t  tªn th   t  d  h¹n".   5
 6. Tµi kho¶n  µy    n chØ  ph¶n ¸nh    Þ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  gi¸tr   cvt h bi ®é c¸ckho¶n  u    µichÝnh  µih¹n.Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  sau:   ®Ç tt   d      n c c¸ct   c 2  ­TK    2211­§Çu     tchøng  kho¸n dµih¹n;    ­TK    2212­G ãp  èn  ªndoanh;   v li   ­TK    2218­§Çu   µih¹n kh¸c.   td     3.5­TK    311­ Ph¶i tr¶tiÒn       vay.   Tµikho¶n  µy  îct¸chthµnh  tµikho¶n    n ®    2    sau: ­TK    311­ Vay  ¾n  ¹n;   ng h ­TK    341­ Vay  µih¹n   d    3.6­TK    411­ Nguån  èn    v kinh  doanh.  Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  ­TK    4111­Vèn  ãp;   g ­TK    4112­ThÆng     èn;   dv ­TK    4118­Vèn    kh¸c. 3.7­TK    415­ C¸c  ü   ña    qu c doanh  nghiÖp.  Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n  Êp  sau:   n c c¸ct   c 2  ­TK    4151­Quü   ù    d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm; v tr  c m vi l ­TK    4152­Quü     khen  ëng; th ­TK    4158­Quü     kh¸c. 3.8­TK    521­ C¸c    kho¶n  gi¶m  õdoanh  tr   thu.   Tµikho¶n  µy  ã    µikho¶n    n c c¸ct   sau: ­TK    5212­Hµng    Þ    ¹ ;   b¸n b tr¶l i ­TK    5213­Gi¶m    µng    gi¸h b¸n. 4­ Bá       TK 142   ­Chi  Ý     íc ph tr¶tr 5. Danh   ô c   µikho¶n  Õ     m t  k to¸n  dông  ¸p  cho doanh nghiÖp  õa  µ  vv nhá  (Sau    öa  æi, bæ   khi s ®   sung) TT Sè  Öu  hi TK Tªn  µikho¶n t  Ghi chó   C Êp   C Êp 2 1 1 2 3 4 Lo¹iTK     1             Tµi s¶n u  ng   l ®é 1 111 TiÒn  Æt m 1111 TiÒn  ÖtNam Vi   G å m   Ng ©n  Õu c¶  phi 1112 Ngo¹itÖ   G å m   vµng, b¹c,.   Õu   c¶    .n . cã 2 112 TiÒn  öiNg ©n  µng g  h 1121 TiÒn  ÖtNam Vi   6
 7. 1122 Ngo¹itÖ   3 121 §Çu  t µi Ýnh  ng ¾n    t  ch h¹n 4 131 Ph¶ithu cña     kh¸ch hµng Chi tiÕt    theo tõng kh¸ch  hµng 5 133 Thu Õ  GTGT  ® îc khÊu  trõ 1331 Thu Õ  GTGT  ® îc khÊu  trõ ña hµng ho¸, dÞch   c   vô 1332 Thu Õ  GTGT  ® îc khÊu  trõcña    TSC§ 6 138 Ph¶ithu kh¸c    7 141 T¹m  øng Chi tiÕttheo ®èi t ng       î 8 152 Nguyªn  Öu,vËtliÖu li     Chi tiÕttheo  cÇu     yªu  qu¶n  lý 9 153 C«ng  ô,dông  ô c  c Chi tiÕttheo  cÇu     yªu  qu¶n  lý 10 154 Chi phÝ  s¶n xuÊt,  kinh Chi tiÕttheo  cÇu       yªu  qu¶n  doanh  ë  d dang lý 11 155 Thµnh  È m ph Chi tiÕttheo  cÇu     yªu  qu¶n  12 156 Hµng  ho¸ lý   Chi tiÕttheo    Çu           yªu c qu¶n  ý l 13 157 Hµng  öi®i  g   b¸n Chi tiÕttheo  cÇu     yªu  qu¶n  lý 14 159 C¸c  kho¶n  ù  d phßng  1591 Dù   phßng   gi¶m   gi¸   chøng   kho¸n   ®Ç u   t ng ¾n  ¹n h 1592 Dù  phßng ph¶i  thu khã  ® ßi 1593 Dù  phßng  gi¶m    µng  gi¸h tån kho   Lo¹iTK     2  Tµi s¶n  è  nh   c ®Þ 15 211 Tµis¶n  è  nh   c ®Þ 2111 TSC§  ÷u  ×nh hh 2112 TSC§    µichÝnh thuªt   2113 TSC§  h×nh v«  16 214 Hao  mßn   TSC§ 2141 Hao  mßn  TSC§  h÷u  h×nh 2142 Hao   mßn   TSC§   thuª tµi    chÝnh 2143 Hao  mßn   TSC§  h×nh  v«  17 221 §Çu   µichÝnh  µih¹n tt   d  2211 §Çu  t  chøng kho¸n dµi Chi tiÕttheo tõng lo¹         i h¹n 2212 G ãp  èn  ªndoanh v li   2218 §Çu   µih¹n kh¸c td     7
 8. 18 229 Dù   phßng   gi¶m   gi¸  chøng kho¸n ®Ç u  t µi  d   h¹n 19 241 X ©y  dùng  c¬  b¶n  dë  dang  20 242 Chi phÝ    ícdµih¹n   tr¶tr     Lo¹iTK    3 Nî ph¶i tr¶   21 311 Vay  ¾n  ¹n ng h 22 315 Nî  µih¹n ®Õ n   ¹n tr¶ d    h  23 331 Ph¶itr¶cho  êib¸n    ng   Chi tiÕttheo  cÇu     yªu  qu¶n  lý 24 333 Thu Õ   µ    v c¸c kho¶n ph¶i   nép  µ   íc Nh n 3331 Thu Õ     Þgiat¨ng gi¸tr     3331 Thu Õ   GTGT   u   ®Ç ra 1 3331 Thu Õ  GTGT   µng  Ëp   h nh 2 khÈu 3332 Thu Õ     ô ® Æc   Öt tiªuth   bi 3333 Thu Õ   Êt,nhËp  Èu xu   kh 3334 Thu Õ  thu nhËp  doanh  nghiÖp 3336 Thu Õ   µinguyªn t  3337 Thu Õ   µ  t,tiÒn  nh ®Ê   thuª   ®Êt 3338 C¸c  ¹ thuÕ  lo  i kh¸c 3339 PhÝ,  lÖ  phÝ  vµ  c¸c   kho¶n  ph¶inép    kh¸c 25 334 Ph¶itr¶ngêilao®éng       26 335 Chi phÝ    ph¶itr¶   27 338 Ph¶itr¶,    ph¶inép    kh¸c 3381 Tµi s¶n  thõa chê  gi¶i   quyÕt 3382 Kinh  Ý  ph c«ng  oµn ® 3383 B¶o  Ó m     éi hi x∙h 3384 B¶o  Ó m   tÕ hi y  3387 Doanh    a  ùc hiÖn thu ch th   3388 Ph¶itr¶,    ph¶inép    kh¸c 28 341 Vay  µih¹n d  29 342 Nî  µih¹n d  Lo¹iTK     4  Nguån  èn  ñ  ë  ÷u v ch s h 30 411 Nguån  èn  v kinhdoanh   4111 Vèn  ãp  g 8
 9. 4112 ThÆng     èn dv 4118 Vèn kh¸c 31 412 Lîi  Ën  Ých  ü nhu t lu 32 413 Chªnh  Öch  ûgi¸ l t    33 415 C¸c   quü   cña   doanh  nghiÖp 4151 Quü   ù  d phßng  Ò   î Êp  v tr  c m Êt  Öc  µm vi l 4158 Quü  khen  ëng,phóc  î th   li 34 419 Cæ   Õu  phi mua  ¹ li (C«ng      Çn) tycæ ph 35 421 Lîi   Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph Lo¹iTK     5  Doanh thu 36 511 Doanh    thu Chi tiÕttheo ho¹t®éng       37 521 C¸c   kho¶n   gi¶m   trõ   doanh  thu 5212 Hµng    Þ    ¹ b¸n b tr¶l i 5213 Gi¶m    µng  gi¸h b¸n Lo¹iTK     6  Chi  Ý   ph s¶n  Êt  xu kinh doanh 38 611 Mua  µng h ¸  dông cho ph¬ng  ph¸p p   kiÓm    nh  ú kª ®Þ k 39 632 Gi¸vèn  µng    h b¸n 40 635 Chi phÝ  µichÝnh   t  41 642 Chi phÝ  qu¶n  lý kinh Chi tiÕttheo  cÇu       yªu  qu¶n  doanh  lý Lo¹iTK     7  Thu  Ëp  nh kh¸c 42 711 Thu  Ëp  nh kh¸c Chi tiÕttheo ho¹t®éng       Lo¹iTK     8  Chi phÝ  kh¸c     43 811 Chi phÝ    kh¸c Chi tiÕttheo ho¹t®éng       Lo¹iTK   ­X¸c  nh     9   ®Þ kÕt qu¶ kinh doanh 44 911 X¸c  nh   Õt  ®Þ k qu¶ kinh  doanh Lo¹i     TK 0  Tµi kho¶n  µi b¶ng   ngo   1 001 Tµis¶n    µi   thuªngo 2 002 VËt ,hµng    Ën  ÷ t  ho¸ nh gi   9
 10. hé,nhËn      giac«ng  3 003 Hµng  ho¸ nhËn b¸n hé,  nhËn  ý  öi kg 4 004 Nî  ã  ßi  ∙  ö  ý kh ® ® x l 5 007 Ngo¹itÖ    ¹   c¸clo i 6 009 Nguån  èn  Êu  v kh hao  7 010 Cæ   Õu u  µnh phi l h (C«ng      Çn) tycæ ph 8 011 Cæ  tøc, î nhuËn  ph¶i (C«ng      Çn)  l i   tycæ ph tr¶ III­s æ  k Õ  to¸n    1­ Bæ     sung  sæ   Õ   03  k to¸n chi tiÕtsau:     ­Sæ     Õtcæ   Õu    chiti   phi mua  ¹ : li M É u   è:S  ­SKT/DNN s   26   ­Sæ     Õtnguån  èn    chiti   v kinhdoanh:     M É u   è:S  ­SKT/DNN s   27   ­Sæ     Õtph¸thµnh    Õu: M É u   è:S  ­SKT/DNN   chiti     cæ phi s   28   2­ BiÓu  É u     Õ     m sæ k to¸n:   10
 11. D oanh  nghiÖp... . ..... . . .... M É u   è:S26   s  ­SKT/DNN   Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­BTC   ngµy 21/12/2001 cña  é  µichÝnh   BT  s æ  c hi ti Õt æ  p hi Õ u  m u a  l¹i  c   ¹icæ   Õu.. .   M∙  è.. . ....... Lo   phi .     s . . ....... . §¬n  Þ  Ýnh.. . . vt .. Ngµy  Chøng  õ t DiÔn  Tµi   Gi¸thùc     Sè    ph¸tsinh Sè   d th¸ng  gi¶i kho¶n  tÕ mua,  ghi  ®èi øng   t¸ ph¸t    i sæ hµnh Sè   Ngµy  T¨ng Gi¶m Sè îng l Gi¸trÞ     Gi¸mua     hiÖu th¸ng theo   thùc tÕ   m Ö nh   gi¸ Sè ­ Gi¸trÞ l     Gi¸   Sè ­ Gi¸trÞ Gi¸ l      îng theo   mua   îng theo   mua   m Ö nh   thùc tÕ   m Ö nh   thùc  gi¸ gi¸ tÕ 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Céng Ngµy    th¸ng    n¨m   Ng êighisæ    K Õ     ëng to¸ntr (Ký,hä    tªn)   ý,hä  (K   tªn) Gi¸m  c ®è (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
 12. D oanh  nghiÖp... . ..... . . .... M É u   è:S27   s  ­SKT/DNN   Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­BTC   ngµy 21/12/2001 cña  é  µichÝnh   BT    s æ  theo d â i c hi ti Õt g u å n  v è n kinh d o a n h  n   ¹icæ   Õu.. .   M∙  è.. . ....... Lo   phi .     s . . ....... .                                                                       ¬n  Þ  Ýnh.. . .                                                                     § v t .. Ngµy  Chøng  õ t DiÔn  Tµi  Sè     ph¸tsinh Sè   d th¸ng  gi¶i kho¶n  ghi  ®èi øng   sæ Sè  Ngµy  T¨ng Gi¶m Vèn  ThÆng   Vèn  kh¸c hiÖu th¸ng gãp d  èn v Vèn  ThÆng   Vèn  Vèn  ThÆng   Vèn  gãp d  èn v kh¸c gãp d  èn v kh¸c 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Céng   Ngµy    th¸ng    n¨m   Ng êighisæ    K Õ     ëng to¸ntr (Ký,hä    tªn)   ý,hä  (K   tªn) Gi¸m  c ®è (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
 13. D oanh  nghiÖp... . ..... . . .... M É u   è:S28   s  ­SKT/DNN   Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­BTC   ngµy 21/12/2001 cña  é  µichÝnh   BT  S æ  c hi ti Õt h¸t µ n h  c æ  p hi Õ u  p  h N¨m... . .. . . .. §¬n  Þ:.. . ..... v . . .... §¨ng  ý    µnh k ph¸th Ph¸thµnh  ùc tÕ   th   Sè    Õu  ∙  cæ phi ® ®¨ng  ý    µnh  k ph¸th nhng  a  ch b¸n GiÊy  Ðp  ph Lo¹i Sè l M Ö nh      ­ Chøng  õ t Lo¹icæ   Sè îng   l Gi¸trÞ     Gi¸thùc     Thµnh  Sè îng l M Ö nh   ph¸thµnh   cæ   îng gi¸ phiÕu theo   tÕ    ph¸t tiÒn gi¸ phiÕu m Ö nh     hµnh gi¸ Sè   Ngµy  Sè  Ngµy      hiÖu th¸ng hiÖu th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Céng   êighisæ Ngµy    th¸ng    n¨m   Ng     K Õ     ëng to¸ntr (Ký,hä    tªn)   ý,hä  (K   tªn) Gi¸m  c ®è (Ký,hä    ng  Êu)   tªn,®ã d
 14. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA IV­ b¸o c¸o t µi h Ý n h  c 1­ Néi dung      µi Ýnh    b¸o c¸o t   ch 1.1­B¸o    µichÝnh    c¸o t   quy  nh  ®Þ cho    c¸c doanh  nghiÖp  õa  µ  á    v v nh bao gå m   biÓu  É u     3  m b¸o c¸o: ­B¶ng  ©n  i kÕ     c ®è   to¸n:   M É u   è  01      s B  ­DNN ­K Õt    qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh:    M É u   è  02           s B  ­DNN ­ThuyÕt    minh  c¸o tµichÝnh:   M É u   è  09   b¸o         s B  ­DNN 1.2­B¸o    µichÝnh  öicho  ¬    c¸o t   g  c quan  Õ  thu ph¶ilËp vµ  öithªm  phô      g  02  biÓu  sau: ­B¶ng  ©n  i tµi   c ®è     kho¶n:     M É u   è  01­ DNN    s F    ­T×nh  ×nh  ùc hiÖn  Üa  ô  íi   h th   ngh v v   NSNN:  É u   è  M s F02   ­DNN   Ngoµi ra,®Ó   ôc  ô     ph v yªu  Çu c qu¶n  ýkinh tÕ  µichÝnh, yªu  Çu  l    t    c chØ   ®¹o, ®iÒu  µnh    h s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp, c¸c doanh     nghiÖp  cã  Ó  Ëp thªm        µichÝnh    Õtkh¸c. th l   c¸cb¸o c¸o t   chiti     2­ Tr¸ch  Ö m,  êih¹n  Ëp  µ  öi b¸o  tµichÝnh   nhi th   l vg  c¸o    TÊt  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  õa  µ  á  éc khu  ùc  v v nh thu   v kinh tÕ   ©n  ã     t nh ct c¸ch ph¸p  ©n  y     u   nh ®Ç ®ñ ®Ò ph¶i lËp  µ  öi b¸o    vg  c¸o  µichÝnh  t  n¨m theo  ®óng  quy  nh  ña  Õ     µy. ®Þ c ch ®é n a) §èivíic¸c c«ng           tyTNHH,  c«ng      Çn  µ    ¹  ×nh  îp t¸cx∙ tycæ ph v c¸c lo ih h      (Kh«ng bao  å m   g HTX   Ýn  ông  µ  td v HTX   n«ng nghiÖp) thêih¹n  öib¸o    µi     g   c¸o t   chÝnh n¨m  Ë m   Êt lµ90  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh. ch nh     ng k t   k th   t  b) §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp   ©n, c«ng    îp danh,thêih¹n  öib¸o c¸o tnh   tyh       g      tµichÝnh    n¨m  Ë m   Êt lµ30  µy  Ó   õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh. ch nh     ng k t   k th   t  C¸c  doanh nghiÖp  ã  Ó  Ëp  c th l b¸o  c¸o  µichÝnh  µng  t  h th¸ng,quý      ®Ó phôc  ô  v yªu  Çu  c qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ¹t®éng  l  ® h ho   s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp. 3­ N¬i  Ën    nh b¸o  tµichÝnh c¸o    N¬i nhËn      µi Ýnh   b¸o c¸o t   ch Lo¹ih×nh    doanh  nghiÖp C¬   C¬  quan  C¬   quan  ®¨ng  ý  k quan  Thu Õ kinh  Thèng  doanh kª 1­ C«ng    ty TNHH, C«ng      Çn,  ty cæ ph C«ng  tyhîp danh,Doanh       nghiÖp   ©n. tnh x x x 2­  îp      H t¸cx∙ (Kh«ng bao  å m   îp      Ýn  g H t¸cx∙ t dông  µ  îp      v H t¸cx∙n«ng  nghiÖp). x x
 15. 5 4­ BiÓu  É u     m b¸o  tµichÝnh  c¸o    M É u   è    ­DNN   s B 01   §¬n  Þ:.. . ...... v . . ...... Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­ BTC   µy  ng 21/12/2001 cña  é  µichÝnh   BT  b ¶ n g  c © n  ® è i k Õ  to¸n LËp  ¹ ngµy.. . . h   . t  i . . t ¸ng.. n¨m  .   .. . §¬n  Þ  Ýnh:. . ..... vt . . .... M∙  è s Sè  Sè  Tµi s¶n   ®Ç u   cuèi  n¨m n¨m 1 2 3 4 I­Tµi s¶n u  ng  µ  u    ¾ n   ¹n       l ®é v ®Ç tng h 100 1.TiÒn  Æt   ¹ quü    m t i 110 2.TiÒn  öiNg ©n  µng   g  h 111 3­ §Çu   µichÝnh  ¾n  ¹n   tt   ng h 112 4­  ù   D phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n  u     ¾n   ¹n  ®Ç t ng h 113 (.. ) . (.. ) . (*) 5.Ph¶ithu cña       kh¸ch hµng    114 6.C¸c    kho¶n ph¶ithu kh¸c      115 7.Dù     phßng  ph¶ithu khã  ßi     ® (*) 116 (.. ) . (.. ) . 8.Thu Õ     Þgiat¨ng® îckhÊu  õ   gi¸tr         tr 117 9.Hµng  ån kho   t  118 10.Dù     phßng  gi¶m    µng  ån kho  gi¸h t  (*) 119 (.. ) . (.. ) . 11.Tµis¶n u  ng     l ®é kh¸c   120 II­Tµi s¶n  è  nh,  u    µi h¹n      c ®Þ ®Ç td   200 1.Tµis¶n  è  nh    c ®Þ 210   ­Nguyªn        gi¸ 211   ­Gi¸trÞhao          mßn   ükÕ     lu   (*) 212 (.. ) . (.. ) . 2­ C¸c    kho¶n  u    µichÝnh  µih¹n ®Ç tt   d  213 3­ Dù     phßng  gi¶m    gi¸chøng  kho¸n ®Ç u    µih¹n (*)   td     214 (.. ) . (.. ) . 4.Chi phÝ  ©y  ùng  ¬     xd c b¶n  ë  d dang  215 5.Chi phÝ    ícdµih¹n    tr¶tr     216 Céng  µis¶n  t  (250  100  200) =  +  250 Nguån  èn v I­Nî    ph¶i tr¶    300 1.Nî  ¾n  ¹n   ng h 310 ­Vay  ¾n  ¹n   ng h  311 ­Ph¶itr¶cho  êib¸n      ng     312 ­Thu Õ   µ      v c¸ckho¶n  ph¶inép  µ   íc   Nh n   313 ­Ph¶itr¶ngêilao®éng         314 ­C¸c    kho¶n ph¶itr¶ng ¾n  ¹n kh¸c    h  315
 16. 6 2­ Nî  µih¹n  d    316 ­Vay  µih¹n   d    317 ­Nî  µih¹n  d  318 II­nguån  èn  ñ  ë  ÷u    v ch s h 400 1­ Nguån  èn    v kinh doanh   410 ­Vèn  ãp    g 411 ­ThÆng     èn    dv   412 ­Vèn    kh¸c  413 2­ Lîi     Ën  Ých  ü nhu t lu   414 (.. . (.. . .) .) 3­ Cæ   Õu    phi mua  ¹(*) l  i 415 4­ Chªnh  Öch  ûgi¸   l t    416 5­ C¸c  ü  ña    qu c doanh  nghiÖp 417   Trong  :    ®ã      ü     ­Qu khen  ëng,phóc  î th   li 418 6­ Lîi     Ën  a  ©n  èi nhu ch ph ph 419 Céng  ån  èn  ngu v (430  300  400) =  +  430 Ghi  ó:  ch (1)Sè   Öu trong c¸c chØ     ã  Êu    îc ghi b»ng  è  m   íih×nh    li      tiªuc d (*)®     s © d  thøc ghitrong ngoÆc   n  . .      ®¬ (.. ) (2)C¸c    chØ    tiªukh«ng  ã  è  Öu th× kh«ng  c s li     ph¶ib¸o c¸o.     C¸c  chØ     tiªungoµi b¶ng  ©n  i  Õ     c ®è k to¸n ChØ   tiªu Sè  u   ®Ç n¨m Sè  èin¨m cu   1­ 2­ 3­ ...                      Ng êilËp    KÕ   to¸n tr ng  ë LËp, ngµy  .   .. th¸ng.. n¨m       .  .. biÓu Gi¸m  c®è (Ký,hä    tªn) . (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d
 17. 7 M É u   è    ­DNN   s B 02   §¬n  Þ:.. . ...... v . . ...... Ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 144/2001/ Q§­BTC   µy  ng 21/12/2001   ña  é  µichÝnh  c B T   k Õ t q u ¶  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   N¨m   . .. §¬n  Þ  Ýnh:. . .... vt . . .... ChØ   tiªu M∙  N¨m N¨m sè nay  tr c í 1 2 3 4 1.Doanh    Çn    thu thu 11 2.Gi¸vèn  µng     h b¸n 12 (.. ) . (.. ) . 3.Chi phÝ     qu¶n  ýkinhdoanh  l    13 (.. ) . (.. ) . 4.Chi phÝ  µichÝnh    t  14 (.. ) . (.. ) . 5.Lîi     Ën  Çn  õho¹t®éng  nhu thu t     kinhdoanh   20   (20 =    ­13        11­ 12   ­14) 6.L∙i    kh¸c 21 7.Lç    kh¸c 22 (.. ) . (.. ) . 8.Tæng  înhuËn  Õ     =  +    )   l i k to¸n(30  20  21­ 22  30 9. C¸c kho¶n ®iÒu  chØnh  t¨ng hoÆc  gi¶m  lî  i 40 nhuËn      nh  înhuËn  Þu  Õ  ®Ó x¸c®Þ l i ch thu TNDN 10. Tæng  înhuËn  Þu  Õ    l i ch thu TNDN  (50  30    =  + 50 (­  )40) 11.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  ph¶inép   60 (.. ) . (.. ) . 12.Lîi     Ën  nhu sau  Õ    30   thu (70 =  ­60) 70 Ng êilËp    KÕ   to¸n tr ng  ë LËp, ngµy  . . t ¸ng. . . n   . .   .. . . h . . . ¨m.. . biÓu Gi¸m  c®è (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    ng  Êu)   tªn, ®ã d
 18. 8 M É u   è    ­DNN   s B 09   §¬n  Þ:.. . ...... v . . ...... Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 144/2001/Q§­ BTC   ngµy     21/12/2001 cña  é  µichÝnh   BT  thuy Õ t m i n h  b¸o c¸o t µi h Ý n h  (*)  c N¨m   . .. 1   ­§Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  ® ho   c doanh  nghiÖp 1.1 ­H×nh     thøc së  ÷u  èn    h v (TNHH,    Çn, tnh©n, hîp t¸cx∙. . : cæ ph          .) 1.2 ­LÜnh  ùc     v kinhdoanh:   1.3 ­ Nh÷ng     ¶nh  ëng  h quan  äng ®Õ n   ×nh  ×nh  tr   t h kinh doanh    trong n¨m    b¸o c¸o:   ­   . . ....   .. . ..... .. . ..... . . ..... 2­ Ch Ý nh     s¸ch  Õ   k to¸n t¹i n  Þ    ®¬ v Ch Õ     Õ     ang    ông ®é k to¸n® ¸p d H×nh  thøc sæ   Õ       ông   k to¸n¸p d Ph¬ng  ph¸p khÊu    hao Ph¬ng  ph¸p h¹ch to¸nhµng  ån kho      t  3   ­Chi  Õtm ét  è  ti   s chØ     tiªutrong  b¸o  tµichÝnh c¸o     3.1­Chi  Õthµng  ån     ti   t kho ChØ   tiªu Gi¸trÞ hµng  ån     t kho  èin¨m cu   1.Nguyªn  Öu,vËtliÖu   li     2.C«ng  ô,dông  ô   c  c 3.Chi phÝ     s¶n  Êt,kinhdoanh  ë  xu     d dang 4.Thµnh  È m   ph 5.Hµng    ho¸ 6.Hµng  öi®i  g   b¸n
 19. 9 3.2­Chi  Õtdoanh    ti   thu: ChØ   tiªu Sè  Òn ti 1­ Doanh    ép   thu g 2­ C¸c    kho¶n  gi¶m  õdoanh  tr   thu ­ ChiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i(nÕu  ã)   th m  c ­ Hµng    Þ    ¹ b¸n b tr¶l i ­ Gi¶m    µng  gi¸h b¸n ­ Thu Õ     ô ® Æc   Öt tiªuth   bi ­ Thu Õ   ÊtkhÈu xu   3­ Doanh    Çn   thu thu 3.3­Chi  Õtc¸c kho¶n    ti     ph¶i thu  ã  ßi  µ  î ph¶i tr¶qu¸  ¹n   kh ® v n      h ChØ   tiªu Sè  u   ®Ç Sè ph¸tsinh    Sè  èi cu   n¨m trong n¨m n¨m A 1 2 3 1­ C¸c kho¶n ph¶i thu khã  ® ßi ­..  . ­..  . ­..  . 2­ C¸c    kho¶n  îph¶itr¶qu¸ h¹n n       ­..  . ­..  . ­..  .
 20. 10 3.4­T×nh  ×nh    h t¨ng,gi¶m    TSC§ Nguyªn  gi¸ Gi¸trÞhao     mßn Gi¸trÞ        cßn  ¹   li ChØ   tiªu Sè  Sè  Sè  Sè  Sè  Sè  Sè  Sè  Sè Sè  ®Ç t¨ng gi¶m  cuèi ®Ç u   t¨ng gi¶m  cuèi ®Ç u   cuèi           u  trong trong n¨m n¨m trong trong n¨m n¨m n¨m         n¨m n¨m n¨m n¨m n¨m A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TSC§  ÷u  ×nh hh ­Nhµ   öa    c ­VËt  Õn  óc   ki tr ­M¸y  ãc  ÕtbÞ   m thi   ­..  . TSC§  thuª TC   ­..  . ­..  . TSC§  h×nh v«  ­ Quy Òn  sö  dông  ®Êt ­..  . Céng 3.5.Ph © n   èi lî nhuËn   ph   i   ChØ  tiªu Sè  Òn ti 1.Sè  înhuËn    l  i sau  Õ  thu TNDN   n¨m nay 2.Sè  înhuËn  a    l  i ch chian¨m  ícchuyÓn    tr   sang 3.Sè  înhuËn  Ých  ü   l  i t lu 4.Sè  înhuËn  Ých lËp c¸cquü   l  i tr       5.Sè  înhuËn          l  i tr¶cæ tøc cho    «ng cæ ® Trong  :    è  ∙  ®ã   S ® tr¶             è  a            S ch tr¶ 6.Sè  înhuËn  a  ©n  èicuèin¨m   l  i ch ph ph     3.6­T×nh  ×nh  Ých  Ëp  µ  ö  ông    ü   ña    h tr l vsd c¸c qu c doanh  nghiÖp  ChØ   tiªu Sè   TrÝch  Ëp l   Sö  ông  Sè  èi d cu   ®Ç u   trong n¨m   trongn¨m   n¨m n¨m 1 2 3 4 5 1­ Quü  dù  phßng vÒ  trî Êp m Êt   c viÖc  µm l 2­ Quü     khen  ëng,phóc  î th   li
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2