Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 144/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh sè 144/2002/Q§-BTC ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2002 vÒ viÖc söa ®æi møc thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng trong biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈi u ®·i Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i biÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi khãa X; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 147/2002/Q§-TTg ngµy 25/10/2002 cña Thñ t- íng ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt l¾p r¸p xe hai b¸nh g¾n m¸y vµ phô tïng giai ®o¹n 2003 - 2005; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 5110/VPCP-KTTH ngµy 16/9/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng khi thùc hiÖn xãa bá biÖn ph¸p h¹n chÕ nhËp khÈu; C«ng v¨n sè 5521/VPCP-KTTH ngµy 03/10/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu ph«i thÐp vµ c¸c s¶n phÈm thÐp; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc thuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mÆt hµng ph«i thÐp, xe 2 b¸nh g¾n m¸y, ®éng c¬ xe m¸y quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§- BTC ngµy 11/12/1998 vµ Danh môc söa ®æi tªn vµ møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 137/2001/Q§-BTC ngµy 18/12/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu míi quy ®Þnh t¹i Danh môc söa ®æi møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 1/1/2003. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
  3. 3 Danh môc söa ®æi møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 144/2002/Q§-BTC ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· sè M« t¶ nhãm, mÆt hµng ThuÕ suÊt (%) Nhãm Ph©n nhãm 7207 S¾t thÐp kh«ng hîp kim ë d¹ng b¸n thµnh phÈm - Cã chøa hµm lîng c¸c bon díi 0,25%: 7207 11 00 -- MÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt (kÓ c¶ h×nh 10 vu«ng), cã kÝch thíc chiÒu réng nhá h¬n hai lÇn chiÒu dÇy 7207 12 -- Lo¹i kh¸c, cã mÆt c¾t ngang h×nh ch÷ nhËt (trõ h×nh vu«ng): 7207 12 10 --- Ph«i dÑt 3 7207 12 90 --- Lo¹i kh¸c 10 7207 19 00 -- Lo¹i kh¸c 10 7207 20 - Cã chøa hµm lîng c¸c bon b»ng hoÆc trªn 0,25%: -- Cã chøa hµm lîng cacbon tõ 0,6% trë lªn: 7207 20 11 --- Ph«i dÑt 3 7207 20 19 --- Lo¹i kh¸c 10 -- Lo¹i kh¸c 7207 20 91 --- Ph«i dÑt 3 7207 20 99 --- Lo¹i kh¸c 10 8407 §éng c¬ pit-t«ng (piston) ®èt trong hoÆc ®éng c¬ pÝt-t«ng chuyÓn ®éng thuËn nghÞch måi b»ng tia löa ®iÖn 8407 10 00 - §éng c¬ m¸y bay 0 - §éng c¬ ®Èy thuû: 8407 21 -- §éng c¬ g¾n ngoµi: 8407 21 10 --- Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kw (27CV) 30 8407 21 20 --- Cã c«ng suÊt trªn 20 kw (27CV) nhng kh«ng 30 qu¸ 22,38 kw (30 CV) 8407 21 90 --- Cã c«ng suÊt trªn 22,38 kw (30CV) 5 8407 29 -- Lo¹i kh¸c: 8407 29 10 --- Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38 kw (30CV) 30 8407 29 20 --- Cã c«ng suÊt trªn 22,38 kw (30 CV) nhng 5 kh«ng qu¸ 750 kw (1006 CV) 8407 29 90 --- Cã c«ng suÊt trªn 750 kw (1006 CV) 5 - §éng c¬ pÝt-t«ng chuyÓn ®éng thuËn nghÞch, lo¹i sö dông cho xe thuéc ch¬ng 87 8407 31 00 -- Cã dung tÝch xilanh kh«ng qu¸ 50 cc 100 8407 32 -- Cã dung tÝch xilanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc: --- Dïng cho nhãm 8701: 8407 32 11 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 50 cc nhng kh«ng 30
  4. 4 qu¸ 110 cc 8407 32 12 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng 30 kh«ng qu¸ 125 cc 8407 32 19 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng 30 kh«ng qu¸ 250 cc --- Dïng cho nhãm 8711: 8407 32 21 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 50 cc nhng kh«ng 100 qu¸ 110 cc 8407 32 22 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng 100 kh«ng qu¸ 125 cc 8407 32 29 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng 100 kh«ng qu¸ 250 cc --- Dïng cho nhãm kh¸c thuéc ch¬ng 87: 8407 32 91 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 50 cc nhng kh«ng 30 qu¸ 110 cc 8407 32 92 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 110 cc nhng 30 kh«ng qu¸ 125 cc 8407 32 99 ---- Cã dung tÝch xilanh trªn 125 cc nhng 30 kh«ng qu¸ 250 cc 8407 33 -- Cã dung tÝch xi lanh trªn 250 cc nhng kh«ng qu¸ 1000 cc: 8407 33 10 --- Dïng cho nhãm 8701 30 8407 33 20 --- Dïng cho nhãm 8711 100 8407 33 90 --- Lo¹i kh¸c 30 8407 34 -- Cã dung tÝch xi lanh trªn 1000 cc: 8407 34 10 --- Dïng cho nhãm 8701 30 8407 34 20 --- Dïng cho nhãm 8711 100 8407 34 90 --- Lo¹i kh¸c 30 8407 90 - §éng c¬ kh¸c: 8407 90 10 -- Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kw (25CV) 30 8407 90 20 -- Cã c«ng suÊt trªn 18,65 kw (25 CV) nhng 30 kh«ng qu¸ 22,38 kw (30CV) 8407 90 90 -- Cã c«ng suÊt trªn 22,38 kw (30CV) 5 8711 M« t« (kÓ c¶ mopeds) vµ xe ®¹p cã g¾n m¸y phô trî, cã hoÆc kh«ng cã thïng xe; m«t« ba 8711 10 00 - Cã ®éng c¬ pit-t«ng ®èt trong víi dung tÝch 100 xi lanh kh«ng qu¸ 50 cc 8711 20 00 - Cã ®éng c¬ pit-t«ng ®èt trong víi dung tÝch 100 xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 250 cc 8711 30 00 - Cã ®éng c¬ pit-t«ng ®èt trong víi dung tÝch 100 xi lanh trªn 250 cc nhng kh«ng qu¸ 500 cc 8711 40 00 - Cã ®éng c¬ pit-t«ng ®èt trong víi dung tÝch 100 xi lanh trªn 500 cc nhng kh«ng qu¸ 800 cc 8711 50 00 - Cã ®éng c¬ pit-t«ng ®èt trong víi dung tÝch 100 xi lanh trªn 800 cc 8711 90 00 - Lo¹i kh¸c 100
Đồng bộ tài khoản