intTypePromotion=1

Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
74
lượt xem
1
download

Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th ñ tí ng c h Ý n h  p h ñ  S è  145/2000/Q§­T T g   n g µ y 19  th¸ng 12 n¨ m   2000 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h   b Q u y  ch Õ   u ¶ n  lý  µi h Ý n h    è i víi ¶ o  hi Ó m   q t  c ®  B ti Ò n g ö i  Ö t N a m Vi Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 89/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v b¶o  Ó m   Òn göi; hi ti   C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 218/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 11  ng 09    n¨m 1999  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; Th t   ph v vi th l  hi ti       X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  ©n   µng   ®Ò ngh c B tr BT  v Th ®è Ng h Nhµ   ícViÖtNam, n    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµi l    chÝnh  i víi ®è     B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý.C¸c  ¹t®éng      µichÝnh  ña  k  ho   thu,chit   c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     ph¸tsinh tr c ngµy      í  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc ® îc ®iÒu  ®Þ n c hi l     chØnh theo  Quy  chÕ   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    3. Giao  é  ëng  é  µichÝnh,Chñ  Þch  éi ®ång  B tr BT    t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   chøc  ùc hiÖn  hi ti       tæ  th   Quy Õt  nh   ®Þ nµy. §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q uy  Õ ch Q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  ® è i víi ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i Vi Ö t N a m    B (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 145/2000/Q§­TTg  ngµy  th¸ng12 n¨m  19     2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph C h ¬ n g  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u 1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   îc thµnh  Ëp, tæ  ®  l   chøc  µ  ¹t ®éng  v ho   theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 218/1999/Q§­TTg  µy  th¸ng 11  ng 09    n¨m 1999  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  2. Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn hi ti   göiViÖtNam   Þu      ch tr¸chnhiÖm   ícChÝnh  ñ  Ò     tr   ph v qu¶n  ýan  µn  èn  µ  µi l   to v v t   s¶n, sö  ông  èn, chÊp  µnh  Õ     µichÝnh, kÕ     µ  Óm    d v  h ch ®é t     to¸n v ki to¸n theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh  ùc  Ön  T  th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   µi l  n   t  chÝnh, cã    tr¸chnhiÖm   íng  Én, kiÓm     ¹t®éng      µichÝnh  ña    h d   traho   thu,chit   c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       C h ¬ n g  II V è n  v µ  t µi ¶ n  s §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  4. V ho   c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   å m: hi ti       g 1.Vèn  iÒu  Ö    ® l 1.000  û®ång  Nhµ   íccÊp. t  do  n  Khicã    Çu    yªu c thay ® æi    møc  èn  iÒu  Ö,Chñ  Þch  éi ®ång  v® l  t H  qu¶n  Þ tr   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     b¸o  Bé   ëng  é   µi chÝnh  µ  èng  c  c¸o  tr BT  v Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc®Ó   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. h Nh n   tr   t  ph quy   2.Vèn    vay    îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  khi®   t  ph cho  Ðp. ph 3.Vèn  µ    îpph¸pcña    chøc,c¸nh©n  rongvµ  µiníc(nÕu  ã)   t i î     c¸ctæ  trh    t   ngo     c. 4.C¸c    kho¶n  chªnh  Öch  ®¸nh    ¹tµis¶n. l do  gi¸l     i 5.Quü   ù    d phßng  nghiÖp  ô  v (nguån    Ý  thu ph b¶o  Ó m   Òn göi). hi ti   6. C¸c  ¹  ü: quü  ù    lo iqu   d phßng  µichÝnh, quü  u     t    ®Ç t ph¸ttr Ón,quü  ù   i   d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm,quü  tr c m vi l   khen  ëng,quü  óc  î . th   ph l i 7.Vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n  µ  v mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  Nhµ   íc s t  c ®Þ do  n  cÊp  Õu  ã). (n c 8.Vèn    kh¸c.
 3. 3 §i Ò u    ü   ù  5. Qu d phßng nghiÖp  ô  îch×nh  µnh  õ nguån    Ý  v®  th t  thu ph b¶o  Ó m   Òn  öi hµng  hi ti g   n¨m (sau    ∙  õ sè  Ý   îc bæ   khi ® tr   ph ®   sung  µo    v thu nhËp  ña  c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 12  ch nµy).   Quü   ù  d phßng  nghiÖp  ô  ïng        Òn  vd ®Ó chitr¶ti b¶o  Ó m   hi cho  êi göi ng     tiÒn    chøc  khitæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öim Êt  hi ti g   kh¶ n¨ng thanh    µ  ã  to¸nv c quyÕt ®Þnh  Ê m     ¹t®éng  ña  ¬    ch døt ho   c c quan  µ  íccã  Èm  Òn. Trêng  nh n   th quy   hîp  ån  èn  ña  ngu v c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     kh«ng            ®ñ ®Ó chi tr¶ b¶o hiÓ m  cho  êi göi tiÒn,B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ng       hi ti g     b¸o  Bé   µi chÝnh  c¸o  T   vµ  ©n  µng  µ   íctr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ¬ng    ö  ý. Ng h Nh n     t  ph ph ¸n x l §i Ò u 6. 1. B¶o  Óm   Òn göiViÖt Nam   îcsö  ông  èn    ôc  ô  ¹t®éng    hi ti       ® d v ®Ó ph v ho   theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 89/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v b¶o  Óm   Òn  öi vµ  hi ti g   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 75/2000/Q§­TTg  ngµy  th¸ng6  28    n¨m  2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    Öt §iÒu  Ö  c Th t   ph v vi phª duy   l vÒ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  tæ  v ho   c B¶o  Óm   Òn göiViÖtNam.  Öc  ö  ông  èn  hi ti       Vi s d v cña B¶o  Óm   Òn  öi ViÖt Nam   hi ti g     ph¶i®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  toµn  µ    t an  v ph¸t tr Ónvèn. i  2.  B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   îc mua   ¾ m,  u    vµo  µis¶n  è  ®  s ®Ç t t  c ®Þnh   ôc  ô  ¹t®éng  ña  ×nh   ph v ho   cm kh«ng  îtqu¸  v  15%   èn  iÒu  Ö. ViÖc  v® l  ®Ç u    µ  t v mua   ¾ m   µis¶n  è  nh  µng  s t  c ®Þ h n¨m ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh   ®Þ cña  µ   ícvµ  Nh n   trong ph¹m    Õ   ¹ch n¨m  ∙  îcduyÖt.   vik ho   ®®   3. B¶o  Óm   Òn göiViÖt Nam   îcsö  ông  èn  ¹m  êinhµn  çivµo      hi ti       ® d v t th   r  c¸c m ôc  ch  ®Ý theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  QuyÕt  nh  è  ®Þ ti  8  7  ®Þ s 75/2000/Q§­   TTg ngµy  th¸ng6  28    n¨m 2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph   §i Ò u    Ó m     ¸nh    ¹tµis¶n 7. Ki kª,® gi¸l     i 1. B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ùc hiÖn  Óm     µis¶n  µ  èn  Ön    hi ti g     th   ki kª t   v v hi cã theo  nh  ú  µng  ®Þ kh n¨m;    nh  Ýnh    è  µis¶n  õa,thiÕu,tµi x¸c ®Þ ch x¸c s t   th      s¶n  ®äng, m Êt  È m   Êt,nguyªn nh©n  µ  ø    ph ch     v tr¸chnhiÖ m   ö  ý®Ó   µm      x l  l c¨n cø    Ëp b¸o c¸o tµichÝnh. ®Ó l         2. B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n    hi ti       ki kª,® gi¸l     i theo  Õt  quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 3. ViÖc  Óm     ¸nh    ¹ tµis¶n    ki kª,® gi¸l i     ph¶itheo  ng      ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu   C¸c kho¶n  chªnh  Öch    l t¨nghoÆc   gi¶m    Þdo  ¸nh    ¹ tµis¶n  gi¸tr   ® gi¸l     i ® îch¹ch to¸nt¨nghoÆc         gi¶m  èn  ña  v c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. hi ti       §i Ò u 8. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ùc hiÖn  Ých khÊu  hi ti g     th   tr   hao  µi t  s¶n  è  nh  c ®Þ theo quy  nh  i víi ®Þ ®è    doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  îcsö  ông  è  Nh n   ®   d s khÊu hao  µis¶n  è  nh    i u    t  c ®Þ ®Ó t¸ ®Ç tthay thÕ,® æi  íitµis¶n  è  nh  µ        m   c ®Þ v sö  ông  d cho    ¹t®éng  c¸cho   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 4. 4    Ò u  .  äi  thÊttµis¶n  ña  §i 9  M tæn      c B¶o  Óm  iÒn göiViÖtNam   rõtæn  hi t     (t   thÊtthuéc cam  Õt      k b¶o  Óm  iÒn göicña  hi t     B¶o  Óm   iÒn göiViÖtNam)    îc hi t     ph¶i®   lËpbiªnb¶n    nh      x¸c®Þ møc  , nguyªnnh©n,tr   Öm  µ  ö  ýtheonguyªnt¾c  ®é       ¸chnhi v x l       sau: 1. N Õ u   µis¶n    t  tæn  Êtdo  th   nguyªn nh©n  ñ    ch quan  ña  Ëp  Ó  c t th hoÆc     c¸ nh©n  ×  i îng  ©y  tæn  Êt ph¶i båi th ng  th ®è t g ra  th       ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.Héi ®ång     qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   hi ti g     quyÕt ®Þnh    møc  åith ng  µ  Þu  b   ê v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh.   v quy   cm 2.Tµis¶n  ∙     ® mua  b¶o  Ó m   × xö  ýtheo hîp ®ång  hi th   l      b¶o  Ó m. hi 3.Gi¸trÞtæn  Êtsau    ∙    åivµ  ﮾ p       th   khi® thu h   b   b»ng  Òn båith ng  ña  ti     ê c c¸ nh©n,  Ëp  Ó, cña    chøc    t th   c¸c tæ  b¶o  Ó m,  Õu   Õu  îc bï ®¾ p   hi n thi ®     b»ng  quü  ù  d phßng  µichÝnh. Trêng  îp  ü  ù  t    h qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng    ï ®ñ b   ®¾ p   × phÇn  Õu ® îch¹ch to¸nvµo    Ý. th   thi        chiph 4. Nh÷ng  êng  îp    tr h tæn  Êt do  th   thiªntai  nguyªn  ©n    ,do  nh kh¸ch quan  g©y  Öth¹inghiªm  äng;tæn  Êtdo  thi     tr   th   kh«ng    åi® îcc¸c kho¶n  thu h       cho  vay,   b¶o l∙nh,mua   ¹  î theo    li   n chØ   nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, sau    ∙  ï ®Þ c Th t Ch ph   khi ® b   ®¾ p  b»ng  ü  ù  qu d phßng  µichÝnh  Én  t  v kh«ng    ×  éi ®ång  ®ñ th H   qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  Ëp  ¬ng  xö  ýtæn  Êtb¸o  Bé   µi chÝnh  µ  ©n   ®è l ph ¸n  l   th   c¸o  T   v Ng hµng  µ   ícxem   Ðt ®Ó   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. Nh n   x   tr   t  ph quy     §i Ò u    10. Thanh  ý, îng b¸n  µis¶n l  nh   t   1. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   îc nhîng    hi ti g     ®  b¸n  µis¶n  t  kh«ng  Çn  ïng  c d ®Ó     åivèn  ö  ông  thu h   sd cho  ôc  ch  ¹t®éng  ã  Öu  m ®Ý ho   c hi qu¶  ¬n. h 2. B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   îc thanh  ý nh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt    hi ti g     ®  l  t  k m phÈ m   Êt,tµis¶n    áng  ch     hh kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åi;tµis¶n  ¹chËu  ü  ph h     l  k thuËtkh«ng  ã    c nhu  Çu  ö  ông  c sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶  µ v kh«ng  thÓ  îng b¸n nguyªn tr¹ng,     åivèn  ö  ông  nh         thu h   ®Ó sd cho  ôc  ch  ¹t®éng  m ®Ý ho   cã  Öu  hi qu¶  ¬n. h 3.Khinhîng b¸n,thanh  ýtµis¶n,B¶o  Óm   Òn göiViÖtNam         l      hi ti       ph¶ithµnh    lËp Héi ®ång  ¸nh    ùctr¹ngvÒ   Æt   ü  Ët, Èm  nh    Þtµi    ® gi¸th    m k thu  th ®Þ gi¸tr     s¶n  µ  v tæ chøc  u    ®Ê gi¸trongtr ng  îpph¸p luËtquy  nh    chøc  u  .  ê h       ®Þ ph¶itæ  ®Ê gi¸ 4. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  l gi   ti       thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  l    t  víi   Þcßn  ¹ cña  µis¶n    tr   gi¸ l i t  thanh  ý, îng b¸n  µ    Ý  l  nh   v chiph thanh  ý, îng b¸n  l nh   tµis¶n  îc h¹ch    ®  to¸n vµo  Õt    k qu¶  ¹t ®éng  ña  ho   c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt hi ti g     Nam. §i Ò u    11. Thanh  ýtµis¶n  ña  chøc  l    c tæ  tham    gia b¶o  Óm   iÒn göibÞ  hi t   ph¸s¶n   1. ViÖc    thanh  ýtµis¶n  ña  chøc  l    c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göibÞ    hi ti     ph¸ s¶n  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Sè   Òn    ti B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam     îc tõ thanh  ýtµis¶n  ña  hi ti g     thu ®     l    c tæ  chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi® îcsö  ông  hi ti       d theo trËttùsau:      a)  µn  ¹ c¸c kho¶n  Ho l    i B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ∙  hi ti g     ® cho vay  ç  î µ  h tr v b¶o    i víi   chøc  µy; l∙nh®è     tæ  c¸c n
 5. 5 b) Ph Çn    cßn  ¹(nÕu  ã)bæ   l  i c   sung  ü  ù  qu d phßng  nghiÖp  ô. v
 6. 6 C h ¬ n g  iii thu n h Ë p, c hi p h Ý §i Ò u  12.  C¸c kho¶n  thu  ña  c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   µ c¸c l    kho¶n  ùc thu trong n¨m, bao  å m: th         g 1.Thu  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m  Òn göi: hi ti   a) Trong  n¨m  u   ¹t®éng, B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ¹ch    3  ®Ç ho     hi ti g     h to¸n vµo    Ëp  thu nh 12%   tæng  è  Ý    îccña    chøc  s ph thu ®   c¸c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   hi tiÒn  öi.Sau  êigian  n¨m,  Õu   ån  g  th   3  n ngu thu  ña  c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt hi ti g     nam   Én  Õp tôc khã  v ti     kh¨n do    kh¸ch quan  × giao Bé   µi chÝnh    th     T  xem   Ðt xö  x  lýtiÕp;   b) Thu    õc¸ckho¶n    l∙t     i cho  vay  ç  î       Òn göi® îcb¶o  Ó m; h tr  chitr¶ti       ®Ó hi c) Thu  Ý     ph b¶o    l∙nh trong  êng  îp  tr h B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam     hi ti g     b¶o l∙nhcho    chøc    c¸c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   hi vay    c¸c kho¶n vay  Æc   Öt®Ó   ã  ® bi   c nguån      Òn göi® îcb¶o  Ó m; chitr¶ti       hi d) Thu    õmua  ¹nî;   l∙t   i l  i ®) Thu  Òn  ¹ttæ  ti ph   chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi viph¹m  êih¹n  hi ti g     th   nép  Ý  ph theo quy  nh.   ®Þ 2.Thu  ¹t®éng  µichÝnh:   ho   t  a) Thu    u    µo    Êy têcã    l∙®Ç tv c¸cgi     gi¸; i b) Thu    Òn göi.   l∙ti   i 3.Thu  ¹t®éng    ho   kh¸c: a)  Thu thanh  ý,nhîng b¸n  µis¶n  µn bé  è  Òn  ® îc do  l    t  (to   s ti thu    thanh  ý, l  nhîng b¸n tµis¶n);      b) Thu  Ý   Þch  ô    Ên, ®µo  ¹o c¸n  é  ph d v tv   t  b cho  chøc  tæ  tham      gia b¶o hiÓ m   Òn göi; ti   c)C¸c    kho¶n    thu kh¸c. §i Ò u  13. C¸c kho¶n    ña  chi c B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt  hi ti g   Nam   µ c¸c l    kho¶n  ùc chitrongn¨m, bao  å m: th         g 1.Chi ho¹t®éng      b¶o  Ó m  Òn göi: hi ti   a) Chi tr¶l∙tiÒn vay;        i  b) Chi phÝ  Þch  ô     d v thanh  to¸n, y    th¸c; ñ   c) Chi kh¸c cho  ¹t®éng       ho   nghiÖp  ô  v mua  b¸n  î,ho¹t®éng  u  , chi n    ®Ç t    phÝ cho  Öc    åic¸ckho¶n  î®∙    µ    vi thu h     n   xo¸v c¸ckho¶n    chikh¸ccho  ¹t®éng    ho   nghiÖp  ô. v 2.Chi cho    é:    c¸n b a)   ¬ng, tiÒn  Chi l   c«ng  µ    v c¸c kho¶n    chimang  Ýnh  Êt tiÒn ¬ng  t ch   l ph¶i   tr¶cho  êilao®éng    ng     theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ
 7. 7 b) Chi  ô  Êp  ph c cho  µnh    éi  ng  th viªnH ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m     µm  tr   Ki so¸tl viÖc  chuyªn tr¸ch; b¸n    c)Chi tiÒn ¨n ca         cho    é,nh©n  c¸n b   viªn,  møc    chicho  çi c¸n bé  m     kh«ng  ­ v îtqu¸ møc ¬ng  èi Óu Nhµ   ícquy  nh  i víi    l t  thi   n  ®Þ ®è    c«ng  chøc  µ  íc. nh n d) Chi cho    ng  ÷     lao®é n theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ ®)    Chi trang phôc    giao dÞch,b¶o  é    ng      h lao®é theo quy  nh;   ®Þ e) Chi trî Êp    Öc       c th«ivi cho  êilao®éng  ng     theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ g) Chi trî Êp  ã       c kh kh¨n theo quy  nh.     ®Þ 3. Chi phÝ     b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,kinh phÝ  hi x∙h   hi y      c«ng  oµn  µ    ® v c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g kh¸ctheo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ 4. Chi phÝ     cho  chøc  tæ  §¶ng,®oµn  Ó    th trong tr ng  îp nguån   ê h   kinh phÝ    cña    chøc  µy  c¸ctæ  n kh«ng    ®ñ trangtr¶i   Ý  ¹t®éng.     ph ho   chi 5.Chi ho¹t®éng      qu¶n  ý: l a) Chi vËttv¨n phßng;          b) Chi  Ò   íc phÝ   u  iÖn, truyÒn    iÖn  v c  b®   tin,® b¸o,thuª kªnh      truyÒn    tin, telex,  fax..tr¶theo ho¸ ®¬n  ña  ¬     .    c c quan  u  iÖn; b® c)Chi ®iÖn,níc,y  Õ,vÖ          t   sinhc¬    quan,m«i  êng;   tr d) Chi x¨ng dÇu;      ®)    Chi c«ng    Ý  t¸cph cho    é  i  c¸n b ® c«ng    t¸ctrong vµ  µiníc;   ngo     e) Chi lÔ  ©n,kh¸nh  Õt, éinghÞ, tuyªntruyÒn,qu¶ng      t  ti     h       c¸o.C¸c kho¶n  chinµy    kh«ng      qu¸ 7% tæng    Ý  µng  chiph h n¨m trong 2    n¨m  u   íithµnh  Ëp  ®Ç m   l vµ kh«ng      qu¸ 5% tæng    Ý  µng  chiph h n¨m trong c¸cn¨m     sau  ; ®ã g) Chi ®µo  ¹otËp  Ên    é  µ       t   hu c¸n b v chinghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö;  h  ngh h) Chi vÒ         thuªchuyªn giatrong nícvµ  µiníc(nÕu  ã);        ngo     c i)   Ý    ph thanh    Óm  Chi tra,ki to¸n; k) Chi  Òn  ¹tviph¹m  îp  ng    ti ph     h ®å kinh tÕ  nguyªn  ©n    do  nh kh¸ch quan  bÊt kh¶    kh¸ng; l)   Ý    ph qu¶n  ýkh¸ctheo quy  nh. Chi l      ®Þ C¸c kho¶n    ¹ kho¶n  §iÒu  µy,thùc hiÖn  chit i   5  n    theo  nh  ®Þ møc  Bé  µi do  T   chÝnh quy  nh  ï hîp  íi® Æc   ïho¹t®éng  ña  ®Þ ph   v   th     c B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt hi ti g     Nam. 6.Chi vÒ   µis¶n:     t  a) Chi khÊu     hao  µi t   cè  nh  s¶n  ®Þ theo quy  nh  i ví    ®Þ ®è   i doanh  nghiÖp  µ   Nh níc; b) Chi vÒ       mua  b¶o  Ó m   µis¶n; hi t  c)Chi mua  ¾ m      s c«ng  ô    ng; c lao®é d) Chi b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n;    d   s ch t   ®)      Òn thuªtµis¶n  Chi tr¶ti       theo  îp ®ång    µis¶n  ÷a bªn  h  thuªt   gi   cho  thuª  vµ  B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti      
 8. 8 e) Chi vÒ       thanh  ý, îng b¸n  µis¶n  l  nh   t   (bao  å m     Þcßn  ¹ cña  µis¶n  g gi¸tr   l  i t  vµ      Ý  c¸cchiph thanh  ý, îng b¸n); l  nh   g) Chi cho     kho¶n tæn  Êttµis¶n  th     cßn  ¹sau    ∙  îcb﮾ p   l  i khi® ®     b»ng    c¸c nguån  theo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ 7.Chi nép  Õ,phÝ, lÖ  Ý.    thu     ph 8.Chi khen  ëng     th cho    ©n  µ  n  Þ  µingµnh  ã  ng  ãp    c¸nh v ®¬ v ngo   c ®ã g cho ho¹t®éng  ña    c B¶o  Óm   Òn  öi ViÖt Nam.  hi ti g     Møc     Bé   µi chÝnh    chi do  T   quy ®Þnh. 9.C¸c    kho¶n    Ý  chiph kh¸c. §i Ò u    14. B¶o  Óm   Òn  öiViÖtNam   ùc hiÖn  ¹ch      Ëp, hi ti g     th   h to¸nthu nh   chi phÝ   ng    ®ó quy  nh   µ  ùc  Ön    ®Þ v th hi c¸c quy  nh   Ò   Õ     ®Þ v ch ®é ho¸  n, ®¬   chøng  õ kÕ   t   to¸n;chÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p  ËtvÒ   ù  Ýnh    ña      tr   lu   s ch x¸c c c¸c kho¶n    thu,chi. §i Ó u 15. B¶o  Óm   Òn  öi ViÖt Nam     hi ti g     kh«ng  îc h¹ch  ®  to¸n vµo      chi phÝ    c¸ckho¶n  sau: 1. ThiÖt h¹i®∙  îc Ch Ýnh  ñ  ç  î     ®  ph h tr hoÆc   îc c¬  ®   quan b¶o  Ó m,    hi bªn g©y  Öth¹ibåith ng; thi       ê 2. Chi tiÒn nép  ¹tdo    ¹m  µnh  Ýnh,l∙nî vay    ¹n  nguyªn       ph   viph h ch     i qu¸ h do  nh©n  ñ  ch quan,viph¹m  Õ     µichÝnh;    ch ®é t   3. C¸c    kho¶n  Òn  ¹tm µ   Ëp  Ó, c¸ nh©n  ti ph   t th     ph¶i nép  viph¹m    do    ph¸p  luËttrongkhithi µnh  Öm  ô;       h nhi v 4. C¸c    kho¶n    chikh«ng  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  li   ®Õ ho   c B¶o  Ó m   Òn göi hi ti     ViÖtNam       u    ©y  ùng  ¬    nh chi®Ç tx d c b¶n;chiñng  é  chøc    ©n     h tæ  c¸nh kh¸c; 5. C¸c    kho¶n    éc nguån  chithu   kinh phÝ     kh¸c ®µi  ä:chisù    th     nghiÖp,chi    khen  ëng  óc  îvµ    th ph l   c¸ckho¶n    nguån  i chido  kinhphÝ    kh¸c®µi thä;    6.C¸c    kho¶n    chikh«ng  îp lÖ  h   kh¸c. C h ¬ n g  IV c hªnh l Ö ch thu c hi t µi h Ý n h    c v µ  tr Ý ch l Ë p c¸c q u ü §i Ò u 16. Chªnh  Öch  chitµichÝnh  ùc  Ön    l thu      th hi trong n¨m  µ kÕt  l  qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam,  îcx¸c®Þnh  ÷a tæng    hi ti       ®   gi   thu nhËp  õ®i  tr   tæng    Ý  îp lÖ    chiph h   ph¸tsinh trongn¨m.     §i Ò u    ö  ýchªnh  Öch      µichÝnh  µng  17. X l   l thu chit   h n¨m  l. êng  îp thu lính¬n   Tr h     chi: a) Bï  p     ®¾ chªnh  Öch    á  ¬n      l thu nh h chic¸cn¨m  íc; tr
 9. 9 b) Trõ      c¸c kho¶n  Òn ph¹tviph¹m  ti       ph¸p  Ëtthuéc tr¸chnhiÖ m   ña    lu       c B¶o hiÓ m   Òn göiViÖtNam; ti       c)Sè    cßn  ¹coinh  l     100%   îcxö  ýnh  i ®   l   sau: ­ TrÝch    10%   µo  ü  ù  v qu d phßng  µichÝnh. Khi sè    ü  ù  t      d qu d phßng  µi t  chÝnh b»ng 25%   èn  iÒu  Ö  × kh«ng  Ých tiÕp;   v® l th   tr   ­TrÝch    50%   µo  ü  u      iÓn; v qu ®Ç tph¸ttr ­TrÝch    µo  ü  ù    5% v qu d phßng  î Êp  Êt  Öc  µm.Khisè    ü  µy  tr c m vi l     d qu n b»ng  6  th¸ngl ng  ùchiÖn  ña   ¬ th   c B¶o  Óm  iÒngöiViÖtNam   ×kh«ng  Ýcht Õp; hi t       th   tr   i ­ TrÝch  Ëp  quü    l 2  khen  ëng  µ  óc  î  th v ph l iMøc   Ých    ü  µy  ùc . tr hai qu n th   hiÖn    nh quy  nh  i  íidoanh  ®Þ ®è v   nghiÖp  µ   íc.Tû  Ö  ©n  Nh n   l ph chia 2  ü      qu do Héi ®ång    qu¶n  ÞB¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Õt ®Þnh; tr   hi ti       quy   ­Sè    cßn  ¹® îcbæ   l     sung  µo  ü  u      iÓn. i v qu ®Ç tph¸ttr 2.Trêng  îp thu nhá  ¬n    h    h chi: B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   îc sö  ông  ü  ù  hi ti g     ® d qu d phßng  µichÝnh    t  ®Ó bï ®¾ p     chªnh  Öch  nhá  ¬n    êng  îp  è    ü  ù  l thu  h chi;tr h s d qu d phßng  µichÝnh  t  kh«ng      ﮾ p   îcchuyÓn  ®ñ ®Ó b   ®  sang    c¸cn¨m sau  ﮾ p   Õp. b  ti §i Ò u    18. Nguyªn  ¾c  ö  ông    ü t sd c¸cqu 1.Quü   ù    d phßng  µi Ýnh  ïng ®Ó   t  ch d : a) Bï  p     ®¾ chªnh  Öch      l thu chitheo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   ®Þ ti   2  17  ch nµy; b)  ï  p   Çn  B ®¾ ph cßn  ¹ cña  ÷ng  l i nh tæn  Êt,thiÖth¹ivÒ   µis¶n  Èy    th       t  x ra trong qu¸ tr×nh ho¹t®éng        sau    ∙  îcbï ®¾ p   khi® ®     b»ng  Òn båith ng  ña    ti     ê c c¸c tæ chøc,c¸nh©n  ©y       g ra tæn  Êtvµ  ña  chøc  th   c tæ  b¶o  Ó m; hi c) Bï  p   ñiro  Ò   u    vµ      ®¾ r   v ®Ç t c¸c kho¶n  ç  îtæ  h tr  chøc tham  b¶o  gia  hiÓ m   Òn göim Êt  ti     kh¶ n¨ng    chitr¶. 2.Quü   u      iÓndïng ®Ó:    ®Ç tph¸ttr     a)  Çu   ë   éng  § tm r quy    ¹t®éng  µ  æi  íic«ng  Ö   m« ho   v® m  ngh trang thiÕt     bÞ, ®iÒu  Ön  µm  Öc  ña    ki l vi c B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti       C¨n  kÕ   ¹ch  u    ©y  ùng  ¬  cø  ho ®Ç t x d c b¶n  µng  h n¨m, nhu  Çu  u    µ    c ®Ç t v kh¶ n¨ng  ña  ü, Héi  ng  c qu   ®å qu¶n  Þ B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   tr   hi ti g     quyÕt  ®Þnh  ×nh  h thøc  µ  Ön  v bi ph¸p  u    ®Ç t theo nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, an  µn    to vµ    iÓnvèn; ph¸ttr   b) §Çu   µo  Êy têcã      tv gi     gi¸theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.  ü   ù  Qu d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ïng    îcÊp  tr  m vi l d ®Ó tr  cho  êi lao ng     ®éng  ∙  µm  Öc  ¹  ® l vi t i B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   õ 1  hi ti g     t   n¨m  ë lªn bÞ   Êt  tr     m viÖc  µm  ¹m  êitheo quy  nh  ña  l t th     ®Þ c ph¸p luËt;   o  ¹ol¹ chuyªn m«n,  ü      ®µ t     chi i   k thuËt cho  êi lao ®éng  thay  æi    ng     do  ® c«ng  nghÖ  hoÆc  chuyÓn  sang c«ng  viÖc  íi,®µo  ¹o nghÒ   ù  m  t  d phßng  cho    ng  ÷  ña  lao ®é n c B¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   ViÖtNam   µ  åidìng n©ng    vb    cao  ×nh ®é   Ò   tr   ngh nghiÖp  cho    é,nh©n    c¸n b   viªn lµm  Öc  ¹ B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam. vi t   i hi ti      
 10. 10 4.Quü     khen  ëng  ïng ®Ó: th d  a)  ëng  èi n¨m  Th cu   hoÆc   ëng  êng  ú  th th k cho c¸n  é, c«ng  ©n  b  nh viªn.   Møc  ëng  Chñ   Þch  éi ®ång  th do  t H  qu¶n  Þ cña  tr   B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   hi ti       quyÕt  nh   ®Þ theo    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   gi¸m  c  µ  ®è v C«ng  oµn    ¬  ë  ® trªn c s n¨ng  Êt  su lao  ng,  µnh  Ých  ®é th t c«ng    ña  çi  t¸c c m c¸n  é, b c«ng  ©n     nh viªn trongB¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam;   hi ti       b) Thëng  t  Êt cho  ÷ng    ©n, tËp  Ó  ã    ®é xu   nh c¸ nh   th c s¸ng  Õn    Õn kü  ki c¶iti   thuËtquy  ×nh nghiÖp  ô    tr   v mang  ¹ hiÖu  l i qu¶ trong ho¹t®éng. Møc  ëng         th do Héi ®ång    qu¶n  ÞB¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam   Õt ®Þnh. tr   hi ti       quy   5.Quü   óc  îdïng ®Ó:   ph l   i   a)  Çu   x©y  ùng  § t d hoÆc   öa  ÷a, bæ   s ch   sung  èn  ©y  ùng    vx d c¸c c«ng  tr×nh phóc  îcña    l  i B¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam;  hi ti       b)    Chi cho    ¹t®éng  Ó  c¸c ho   th thao,v¨n    óc  î c«ng  éng  ña  Ëp    ho¸,ph l   i c ct thÓ    é,nh©n    c¸n b   viªnB¶o  Ó m   Òn göiViÖtNam; hi ti       c) Chi    ¹t®éng  óc  î kh¸c.Tæng     c¸c ho   ph l  i   gi¸m  c  ®è B¶o  Ó m   Òn  öi hi ti g   ViÖtNam   èihîp víi   ph       Ban  Êp  µnh  Ch h C«ng  oµn  ® qu¶n  ý, ö  ông  ü  µy. l  d s qu n C h ¬ n g  V c h Õ  ® é  k Õ  to¸n, è ng kª,  th   ki Ó m  to¸n v µ  k Õ  h o ¹ ch t µi h Ý n h  c §i Ò u 19. 1.B¶o  Ó m  Òn göiViÖtNam     hi ti       ph¶ithùc hiÖn  Õ     Õ       ch ®é k to¸n, èng      th kª hiÖn  µnh  µ      h v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh  µ  h  c BT  v Tæng  ôc  èng  c Th kª. 2. N¨m   µichÝnh  ña    t  c B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ¾t  u   õ ngµy    hi ti       b ®Ç t   01 th¸ng01  µ  Õt  óc vµo  µy  th¸ng12  ¬ng  Þch.   v k th   ng 31   d l §i Ò u    µng  20. H n¨m  B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam   ã  hi ti       c tr¸chnhiÖm   Ëp   l  vµ  öi cho  é   µi chÝnh  Õ   ¹ch  chitµichÝnh. K Õ   ¹ch  µy  îc Héi g  BT  k ho thu        ho n ®   ®ång  qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  µ  µ c¨n cø    v l     ®Ó B¶o  Ó m   Òn  öiViÖt Nam   ùc hi ti g     th   hiÖn  µ  Õt to¸ntµichÝnh  íi ¬  v quy       v   quan  µichÝnh. c t  §i Ò u 21. §Þnh  ú  ý,n¨m)    k (qu   B¶o  Ó m   Òn  öi ViÖt Nam   ã  hi ti g     c tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  µ  öi c¸c b¸o  nghiÖp  ô, b¸o  thèng    l vg    c¸o  v  c¸o  kª,b¸o  tµichÝnh  c¸o    vµ    c¸c b¸o  ®Þnh  ú, ®ét  Êt kh¸c theo  c¸o  k  xu     quy  nh  ña  é   µi chÝnh  µ  ®Þ c BT  v Tæng  ôc  èng  c Th kª. 1. B¸o    Õt        µichÝnh  µng    c¸o quy to¸nthu chit   h n¨m  ña  c B¶o  Ó m   Òn göi hi ti     ViÖt Nam   îc Héi ®ång    ®    qu¶n  Þ th«ng  tr   qua  µ  öi cho  é   µi chÝnh  Ë m   vg  BT  ch nhÊt trongvßng  ngµy  õngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh.     45  t  k th   t  2. Hµng    n¨m, trªnc¬  ë  c¸o quyÕt    µichÝnh  ña      s b¸o    to¸nt   c B¶o  Ó m   Òn hi ti   göi ViÖt Nam,  é   µi chÝnh  Ï xem   Ðt,kiÓm     µichÝnh      BT  s  x  trat   theo chøc n¨ng  cña  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc. l  n
 11. 11 §i Ò u    22. B¶o  Óm   Òn  öiViÖt Nam   ùc hiÖn  Õ     Óm     hi ti g     th   ch ®é ki so¸t néibé    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 23. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung Quy  Õ   µy  Héi  ng  ch n do  ®å qu¶n  trÞ B¶o  Ó m   Òn göiViÖt Nam     Þ  é   µi chÝnh    hi ti       ®Ò ngh B T   xem   Ðt,tr×nh Thñ  x    t ng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. í  ph quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2