Quyết định 145/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
118
lượt xem
12
download

Quyết định 145/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về thủ tục đăng ký, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu huỷ, nhân thuốc, bao bì, đống gói, hội thảo, quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2002/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. v¨n  quèc                  së  l       phßng  héi               c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  N « n g   g hi Ö p  vµ  h¸t triÓn  « n g  th«n  ën n p n sè 145/2002/Q§­B N N  n g µ y 18  th¸ng 12 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  ba n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h  v Ò  thñ tôc  ®¨n g  ký; s¶n  u Êt, x   gia  n g, sa n g  c hai, ® ã n g  gãi; x u Êt kh È u,  h Ë p  kh È u,  c«     n bu«n   b¸n; b ¶ o  q u ¶ n, v Ë n  ch uy Ó n, s ö   ô n g;  d tiªu h u û;    n h∙n thuèc; b a o  b ×, ® ã n g  g ãi; éi th¶o,  u ¶ n g  c¸o   h q thuèc  ¶ o  v Ö   b thùc v Ët B é  tr ëng B é  N « n g nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh 73/CP ngµy  th¸ng11  01    n¨m  1995 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña  N«ng   Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n; ­ C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch thùc vËt,ban      hµnh  ngµy 25  th¸ng 07    n¨m  2001  §iÒu  vÒ   vµ  lÖ  Qu¶n    lýthuèc b¶o    vÖ thùc vËt ban      hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh   58/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  n¨m   03  6  2002  cña  ChÝnh  phñ. ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc b¶o  thùc vËt,Vô  ëng  khoa  vÖ      tr Vô  häc  c«ng  nghÖ  chÊtl   vµ   îng s¶n phÈm. Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu  :Ban  1  hµnh Quy ®Þnh  thñ    vÒ  tôc ®¨ng   ký;s¶n xuÊt,gia c«ng,       sang chai, ®ãng  gãi;  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu; bu«n b¸n; b¶o qu¶n, vËn  chuyÓn; sö    dông;tiªuhuû;nh∙n thuèc;bao              b×, ®ãng      gãi;héith¶o,qu¶ng      c¸o thuèc b¶o  thùc vËt.   vÖ    KÌm  theo quyÕt ®Þnh      nµy  cßn  9  cã  phô  lôc. Quy ®Þnh nµy    ¸p dông cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      trong nícvµ        nícngoµi   cã    ho¹t®éng  ªnquan  li   ®Õn     c¸clÜnh  vùc      trªnt¹ ViÖtNam. i   §iÒu  2: QuyÕt ®Þnh  nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh  sè 165/1999/Q§­ BNN­BVTV   ngµy  th¸ng 12  13    n¨m  1999; Quy    ®Þnh  3  ®iÒu  sè  vÒ  kiÖn kinh  doanh, s¶n    xuÊt,gia    c«ng, sang    chai,®ãng      gãi,nhËp khÈu thuèc b¶o vÖ  thùc vËt,ban      hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh 34/2001/Q§­BNN­VP ngµy  th¸ng 30    3 n¨m 2001 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu     b∙ibá. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  ban  15  kÓ    ký  hµnh. §iÒu 3: Ch¸nh    V¨n phßng  Bé, Côc  ëng  tr Côc b¶o  thùc vËt,Vô  ­ vÖ      tr ëng  khoa  Vô  häc  c«ng nghÖ     ­ ChÊt îng  l s¶n  phÈm, Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n,Gi¸m    ®èc  N«ng  Së  nghiÖp 
 2. 2 vµ    iÓn n«ng  ph¸ttr   th«n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung  ¬ng  c¸c tæ  vµ    chøc,c¸nh©n  ªnquan      li   chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
 3. 3 Q u y  ® Þ n h  v Ò  thñ tôc ®¨n g k ý; s ¶ n x u Êt,  gia c « n g, s a n g  c h ai,   ® ã n g  g ãi; u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u; b u « n  b¸n; b ¶ o  q u ¶ n, v Ë n   x c h u y Ó n; s ö  d ô n g; tiªu u û; n h∙n thuèc; b a o  b ×, ® ã n g  g ãi; éi  h  h   th¶o, u ¶ n g  c¸o   q thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  145/2002/Q§­ sè  BNN  ngµy  18/12/2002  cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n) I­ h ñ  tôc ®¨ n g k ý thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  T §iÒu  .Nguyªn  chung  1  t¾c  1. Mçi  i     lo¹ ho¹tchÊt hay    nguyªn liÖu (thuèc kü        thuËt)thuèc b¶o  thùc     vÖ    vËtcña    mét nhµ s¶n xuÊtchØ  îc®¨ng  01    ¬ng    ®   ký  tªnth phÈm   ViÖtNam. ë    2. C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      trong    níc hoÆc     níc ngoµi lµ nhµ      s¶n  xuÊt ra     ho¹tchÊt    hay nguyªn liÖu (thuèc kü    thuËt)® îc trùc tiÕp        ®øng    tªn ®¨ng ký  hoÆc   quyÒn  lÇn  uû  01  cho  chøc,c¸ nh©n  tæ      kh¸c ®øng      tªn®¨ng  01    ký  tªn th¬ng phÈm  cho  ho¹tchÊt hay  01      nguyªn liÖu (thuèc kü        thuËt)do    m×nh  s¶n  xuÊtra.   3. Ngêi® îcñy        quyÒn  chØ  îc®øng    ®   tªn®¨ng  01    ¬ng  ký  tªnth phÈm   cho  01  i lo¹    ho¹tchÊt hay    nguyªn liÖu (thuèc kü      thuËt)cña    bÊt  nhµ  quyÒn  kú  ñy  nµo. 4. Trêng  thay ® æi    hîp    môc ®Ých  dông  sö  th× mét môc ®Ých  dông  sö  ® îc®¨ng  01    ¬ng    ký  tªnth phÈm  kh¸c. 5. Nh÷ng  êng  tr hîp ph¶i kh¶o    nghiÖm     vÒ hiÖu    lùc sinh häc  îc quy  ®   ®Þnh    t¹ §iÒu  díi i 4    ®©y,  viÖc kh¶o  nghiÖm ph¶ithùc hiÖn      theo quy    ®Þnh  vÒ  Kh¶o nghiÖm  thuèc b¶o  thùc vËt nh»m   vÖ      môc  ®Ých  ®¨ng  t¹  ký  iViÖt Nam     do  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n ban    hµnh.  §iÒu  .C¸c  i 2   lo¹  thuèc b¶o  thùc vËtph¶i®¨ng    vÖ        ký 1. Cha  tªnho¹tchÊt trong danh    cã          môc  thuèc b¶o  thùc vËt ® îcphÐp    vÖ        sö  dông  ViÖtNam;  ë    2. Cã       tªn ho¹tchÊt vµ    ¬ng      tªn th phÈm  trong danh môc thuèc b¶o vÖ  thùc vËt® îcphÐp  dông        sö  nhng  mang    ¬ng  tªnth phÈm   kh¸c; 3.      ¬ng  Cã tªn th phÈm  trong danh môc   îc phÐp  dông, nhng  ®   sö    thay  ®æi  ph¹m    dông, thay  æi  vi sö    ® môc  ®Ých  dông, thay  æi  sö    ® d¹ng thuèc,  thay ®æi  hµm  îng  l ho¹tchÊt,thay      ®æi liÒu îng  dông  l sö  hoÆc  hçn hîp    víi nhau thµnh  thuèc míi.     §iÒu  .C¸c  i 3   lo¹  thuèc b¶o  thùc vËtkh«ng  îc®¨ng    vÖ      ®   ký 1.Thuèc    trong danh    môc  thuèc b¶o  thùc vËt h¹n chÕ  dông  ViÖt   vÖ        sö  ë    Nam       (trõc¸c thuèc chuyªn dïng trong khö trïng kho    tµng,bÕn   , lý gç,   b∙i xö      c«ng  tr×nh x©y    dùng,®ª    ®iÒu);
 4. 4 2. Ho¹tchÊt thuèc b¶o  thùc vËt do            vÖ      c¸ nh©n, tæ    chøc    nícngoµis¸ng     chÕ,  nhng cha  îc®¨ng  sö  ®   ký  dông  nícngoµi ë    ; 3. Cã     ¬ng    tªn th phÈm  trïngvíitªn ho¹tchÊt hay              tªn nguyªn liÖu (thuèc     kü  thuËt);   4. Cã    ¬ng    tªnth phÈm  gÇn gièng  c¸ch viÕthoÆc   vÒ      c¸ch ph¸t©m           víitªn th¬ng phÈm   cã  ®∙  trong danh    môc  thuèc b¶o  thùc vËt ® îcphÐp  dông    vÖ        sö  ë ViÖtNam;   5. Thuèc    thµnh  phÈm   ®é   cã  ®éc  cÊp  tÝnh nhãm    I hoÆc   thuèc thµnh  phÈm   ®é  cã  ®éc  cÊp  tÝnh nhãm     IInhng  ho¹tchÊt thuéc nhãm   cã        ®éc    I,theo  ph©n  icña    lo¹  Tæ chøc    thÕ  i trõ cÊc  Y tÕ  gií     , thuèc  chuyªn  dïng trong khö  trïngkho    tµng,bÕn  ,   b∙i thuèc xö          lýgç,c«ng  tr×nh x©y    dùng,®ª    ®iÒu; c¸clo¹      i thuèc thµnh    phÈm   kh«ng  thuéc c¸c nhãm       ®éc  nªu trªn,  nhng  thêigian b¸n  cã      ph©n  hñy kÐo    dµitrong ®iÒu    kiÖn    tù nhiªn,cã    nguy  g©y  nhiÔm   c¬  «  m«i  ­ tr êng,®ang  c¸ctæ    bÞ    chøc  quèc  l ý  tÕ u  hoÆc   thuèc cã  ®éc    ®é  cao        ®èi víi c¸, chim,ong    mËt hoÆc  ®éng    Ých  vËtcã  kh¸c. §iÒu    h×nh  4. C¸c  thøc ®¨ng    ký 1.§¨ng  chÝnh    ký  thøc a.§¨ng  chÝnh    ký  thøc ® îc¸p dông        cho    i c¸clo¹ thuèc:   ­ Míi s¸ng      chÕ  trong níc vµ  îc Héi      ®   ®ång khoa häc  thÈm   cã  quyÒn    tõ cÊp ngµnh        trëlªnxÐt duyÖt  ® îcc«ng  vµ    nhËn    lµ mét  i lo¹  thuèc b¶o  thùc   vÖ    vËt; ­ §∙ thµnh      s¶n phÈm  hµng ho¸  níc ngoµi,nhng  ë      lÇn ®Çu     îc ® a  tiªn®   vµo  dông  ViÖtNam;  sö  ë    b. §¨ng  chÝnh    ký  thøc ph¶i tiÕn    hµnh kh¶o  nghiÖm     vÒ hiÖu    lùc sinh  häc (gäit¾t lµ kh¶o        nghiÖm)  ë phÝa  B¾c   ë phÝa  vµ  Nam     (trõc©y trång   ® Æc     thï)theo  giai®o¹n: kh¶o  2      nghiÖm  diÖn  hÑp  kh¶o  vµ  nghiÖm  diÖn  réng.Kh¶o    nghiÖm  diÖn réng chØ  îctiÕn hµnh  ®     sau    khikh¶o nghiÖm  diÖn  hÑp  hoµn  thµnh  kÕt  vµ  qu¶  kh¶o nghiÖm     ®¹t yªu cÇu  c¬  do  quan  qu¶n    lý kh¶o nghiÖm  thuèc b¶o  thùc vËtmíis¬  ®¸nh    vÖ        bé  gi¸. 2.§¨ng  bæ     ký  sung a.§¨ng  bæ     ký  sung  îc¸p dông  ®     cho    i c¸clo¹ thuèc:   ­ Thay  æi  ® ph¹m    dông, d¹ng  vi sö    thuèc,liÒu îng  dông, hµm  îng   l sö    l   ho¹tchÊt,dung      m«i,phô    gia; ­Mang    ¬ng    tªnth phÈm   kh¸c;   ­ Hçn hîp  hay  2  nhiÒu ho¹tchÊt  cã    ®∙  trong danh môc thuèc b¶o vÖ  thùc vËt® îcphÐp  dông  ViÖtNam         sö  ë    thµnh  s¶n phÈm   míi; ­Thay  æi    ® môc  ®Ých  dông. sö  b. C¸c  êng      tr hîp ®¨ng  bæ   ký  sung  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ g¹ch ®Çu  dßng thø  nhÊt,môc  nªu        a  trªnth× ph¶itiÕn hµnh      kh¶o nghiÖm  diÖn  réng; C¸c  êng    tr hîp ®¨ng  bæ   ký  sung  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ g¹ch ®Çu  dßng thø    2, 3,4,môc  nªu          a  trªnth× ph¶itiÕn hµnh      kh¶o  nghiÖm diÖn  hÑp  diÖn  vµ  réng.  
 5. 5 NÕu  thuèc    xin ®¨ng  chÝnh  ký  thøc,®¨ng  bæ     ký  sung    dông    ®Ó sö  trªn c©y    rau,c©y    ¨n qu¶,c©y    ph¶ithÝ    chÌth×    nghiÖm     x¸c ®Þnh      l¹ thêigian c¸ch i     ly.ThÝ     nghiÖm     thêigian  c¸ch    îc tiÕn  ly ®   hµnh  ë hai vïng, s¶n      xuÊt n«ng  nghiÖp:phÝa    B¾c  phÝa  vµ  Nam;  nghiÖm  îctiÕn hµnh  thÝ  ®     trong haivô      s¶n  xuÊt trªnmçi  i     lo¹ c©y trång ë    mçi  vïng.Quy    tr×nh thÝ    nghiÖm   îcx©y  ®   dùng  trªnc¬  ®Ò     së  xuÊt vµ    thèng  nhÊt gi÷a ®¬n  qu¶n        vÞ  lýkh¶o nghiÖm   chñ  vµ  s¶n phÈm. 3.Gia  ®¨ng  .   h¹n  ký  Gia  ®¨ng  ® îc¸p dông  h¹n  ký      cho    i c¸c lo¹ thuèc cã    trong danh    môc thuèc  b¶o    vÖ thùc    îc phÐp  dông, h¹n  vËt ®   sö    chÕ   dông  ViÖt Nam,    sö  ë    khigiÊy  chøng nhËn  ®¨ng  hÕt    ký  h¹n.Thêigian nép  s¬    ®¨ng  lµ 6      hå  gia h¹n  ký    th¸ng  tr     íc khi giÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  hÕt  ký  h¹n. C¸c  ithuèc    lo¹  b¶o    vÖ thùc    vËt kh«ng lµm        ®¨ng  ®óng  h¹n,c¸clo¹ thuèc b¶o  thùc vËt thñ tôcgiah¹n  ký  kú        i   vÖ      kh«ng u  l th«ng,sö    dông  trong 5    n¨m  tõ ngµy  kÓ    cÊp  giÊy chøng  nhËn ®¨ng  ký    lo¹ kháidanh  sÏbÞ    i   môc  thuèc b¶o  thùc vËt® îcphÐp  dông,h¹n    vÖ        sö    chÕ  sö dông  ViÖtNam. ë    4.§¨ng  ® Æc     ký  c¸ch a. §¨ng  ® Æc     ký  c¸ch lµh×nh      thøc ®¨ng  kh«ng  ký  th«ng qua      thñ tôc xÐt  duyÖt  ®¨ng  bæ   nh  ký  sung, ®¨ng  chÝnh    ký  thøc.§¨ng  ® Æc     ký  c¸ch chØ  ¸p  dông cho      c¸clo¹ thuèc cã  i   nguån  gèc sinh häc  ®é    cã  ®éc  thÊp. b. TÊt  c¸c lo¹    c¶    i thuèc sinh häc      nÕu  îc®¨ng  ® Æc   ®   ký  c¸ch ®Òu     kh«ng  ph¶itiÕn hµnh      kh¶o  nghiÖm  hiÖu    lùcsinh häc  ViÖt Nam     ë    theo  quy ®Þnh  i t¹  Môc    1, Môc  §iÒu  nªu  2  4  trªn.  C¸c kÕt qu¶ nghiªncøu  trong níc(®èivíi     ë         c¸c lo¹  ithuèc  c¸c tæ  do    chøc, c¸ nh©n      nghiªn cøu)    hoÆc   kÕt qu¶ thö nghiÖm   hiÖu    lùcsinh häc  ViÖt Nam     ë    (®èivíi         lo¹t c¸c thuèc do      nícngoµis¸ng    chÕ)    lµ c¬  khoa  së  häc    ®Ó ®¸nh    gi¸,xem  xÐt cho phÐp  ®¨ng  sö  ký  dông  ë ViÖt  Nam. §iÒu    å    5. H s¬,mÉu     vËt®¨ng  thuèc b¶o  thùc vËt ký    vÖ    Tæ   chøc,c¸nh©n      ®øng    tªn®¨ng  ph¶inép        mÉu       ký    c¸ctµiliÖu vµ  vËtvÒ Côc  B¶o  thùc vËt,gåm: vÖ      1. §¬n    xin ®¨ng  (theo  ký  mÉu  quy ®Þnh   iphô    cña  t¹  lôc 1  quy ®Þnh  nµy); 2. B¶n sao  v¨n b»ng  b¶o  quyÒn  h÷u  hé  së  c«ng nghiÖp  hoÆc  giÊy  chøng  nhËn kÕt qu¶    tracøu  nh∙n hiÖu    hµng      ho¸ (cã c«ng  chøng) do    Côc  Së  h÷u c«ng  nghiÖp  ViÖt  Nam   cÊp  hoÆc   b¶n sao  (cã c«ng  chøng) giÊy ñy  nhiÖm,  giÊy chuyÓn  nhîng quyÒn  dông    sö  c¸c v¨n b»ng  b¶o  quyÒn  hé  së  h÷u    c¸c s¶n phÈm   ViÖt Nam   ë    cña  chñ  h÷u    së  c¸c s¶n  phÈm     ®ã (nÕu    cã). Trong  êng  tr hîp kh«ng  v¨n  cã  b»ng  hoÆc  giÊy  trªn th×  tê    chñ s¶n phÈm   kh«ng  îcquyÒn  ®   khiÕu      chøc,c¸ nh©n  n¹ikhitæ      kh¸c xin ®¨ng  nh∙n hiÖu      ký    thuèc b¶o  thùc vËtcïng lo¹     vÖ        i ; 3. GiÊy  quyÒn    ñy  hoÆc  b¶n sao (cã c«ng chøng) giÊy  quyÒn    ñy  cña  nhµ  s¶n  xuÊtra nguyªn liÖu hoÆc             ho¹tchÊtthuèc xin®¨ng          ký; 4. GiÊy      x¸c nhËn hoÆc  b¶n sao    (cã c«ng  chøng) giÊy      x¸c nhËn    lµ nhµ  s¶n xuÊt ra ho¹tchÊt hoÆc           nguyªn liÖu (thuèc kü        thuËt)do  quan    c¬  qu¶n    lý cã  thÈm  quyÒn cña    t¹ cÊp; nícsë   i  
 6. 6 5. Tµi liÖu      b»ng tiÕng ViÖt hoÆc     tiÕng  Anh, ph¶i chi tiÕt,® îc sao            tõ b¶n gèc, cã    dÊu   x¸c nhËn cña nhµ  s¶n xuÊt ra      ho¹tchÊt hoÆc     nguyªn  liÖu  (thuèckü    thuËt)®∙  quyÒn    ñy  (theo yªu cÇu        t¹ Phô    cña  i lôc2  quy  ®Þnh  nµy). 6. ChÊt    chuÈn  (theo yªu cÇu  i     t¹ phô    cña    lôc2  quy  ®Þnh  nµy);mÉu     nh∙n  (theoyªu cÇu        t¹ PhÇn    i VIII cña quy ®Þnh nµy). §iÒu    6. PhÝ,  phÝ  lÖ  ®¨ng  ký Tæ  chøc, c¸ nh©n        xin ®¨ng  ph¶inép  ký    phÝ, lÖ    phÝ ®¨ng  theo  ký  quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  §iÒu    7. Tr¸chnhiÖm  c¬    cña  quan  cÊp  ®¨ng  ký 1.TiÕp    nhËn  s¬  mÉu   hå  vµ  vËt; 2.ThÈm     ®Þnh  s¬  l gi÷chÊtchuÈn; hå  vµ u      3. Tr¶   kÕt  lêi qu¶ thÈm  ®Þnh   cÊp  vµ  giÊy phÐp  kh¶o nghiÖm  trong  vßng  ngµy        30  kÓ tõ khi nhËn    s¬  ®ñ hå  hîp    lÖ. Trong  êng  tr hîp kh«ng cÊp  giÊy phÐp    kh¶o  nghiÖm ph¶itr¶lêi       b»ng    v¨n b¶n  ghirâ lýdo; vµ        4. LËp  s¬  hå  tr×nh   Bé N«ng  nghiÖp  ph¸t tr vµ    iÓn n«ng  th«n  quyÕt  ®Þnh ®¨ng  c¸c lo¹  ký    i thuèc sau    ® îcHéi ®ång     khi®∙      tvÊn  xem  xÐt  c«ng  vµ  nhËn;  5. CÊp    giÊy chøng    nhËn ®¨ng  trong vßng  ngµy  tõ ngµy  ký    15  kÓ    quyÕt  ®Þnh  ®¨ng  cña  N«ng  ký  Bé  nghiÖp  ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n  hiÖu      cã  lùc thi hµnh;  6. Thu    phÝ,  phÝ  lÖ  cÊp giÊy phÐp kh¶o nghiÖm   giÊy  vµ  chøng nhËn  ®¨ng  thuèc b¶o  thùc vËt. ký    vÖ    §iÒu    8. Thêih¹n  c¸clo¹i     cña      giÊy phÐp Thêih¹n    cña  giÊy phÐp    kh¶o  nghiÖm     n¨m  cña  lµ3  vµ  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  chÝnh  ký  thøc,®¨ng  bæ     ký  sung  giah¹n ®¨ng  lµ5  vµ      ký    n¨m. II­ ¶ n x u Êt,  s  gia c « n g, s a n g  c h ai, ã n g  g ãi   ® thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  §iÒu    9. Nguyªn  chung t¾c  C¸c  chøc,c¸nh©n  tæ      s¶n  xuÊt,giac«ng,sang        chai, ®ãng    gãithuèc b¶o    vÖ  thùc vËt ph¶icã  c¸c®iÒu        ®ñ    kiÖn  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu      7,§iÒu  Qu¶n  lÖ  lý thuèc    b¶o    vÖ thùc  vËt,ban    hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  58/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng06  03    n¨m  2002 cña ChÝnh  phñ.  Nghiªm cÊm   ý  chøc  tù  tæ  s¶n xuÊt,gia    c«ng, sang    chai,®ãng        gãi lÎ thuèc b¶o    vÖ thùc      vËt khi cha      ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, §iÒu  Qu¶n    lÖ  lýThuèc b¶o  thùc vËtnªu  vÖ      trªn.  
 7. 7 NgêitrùctiÕp ®iÒu        hµnh  s¶n xuÊt,gia c«ng,sang        chai,  ®ãng    gãithuèc  b¶o  thùc vËt ph¶icã  vÖ        chøng  chØ hµnh  nghÒ   Chi côc  do    B¶o  thùc vËt vÖ      tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      cÊp. Ngêi xin    cÊp chøng  chØ  hµnh nghÒ  s¶n xuÊt, gia    c«ng, sang    chai,   ®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËt ph¶icã  ®iÒu    vÖ        ®ñ  kiÖn  îcquy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu    8, §iÒu  Qu¶n      lÖ  lý thuèc b¶o    vÖ thùc vËt,ban    hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh  58/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng06  03    n¨m  2002 cña  ChÝnh  phñ. Thñ    tôccÊp chøng  chØ hµnh  nghÒ s¶n xuÊt,giac«ng,sang        chai,  ®ãng  gãi thuèc    b¶o    vÖ thùc    îc quy  vËt ®   ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh 91/2002/Q§­BNN   ngµy  th¸ng10  11    n¨m  2002 cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng th«n. §iÒu    s¬  10. Hå  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n        nícngoµicã  ®iÒu    ®ñ  kiÖn theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, §iÒu      8, §iÒu  Qu¶n    lÖ  lýthuèc b¶o  thùc vËt,ban  vÖ      hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  58/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 06  03    n¨m 2002  cña ChÝnh  phñ  cã  vµ  nhu  cÇu    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,giac«ng,sang        chai,  ®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËt   vÖ      ë ViÖtNam     ph¶igöihå  vÒ      s¬  Côc  B¶o  thùc vËt (Bé  vÖ      N«ng  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng  th«n). 2.Hå  bao    s¬  gåm:  a. Tê    tr×nh vÒ    viÖc s¶n xuÊt,gia c«ng,sang        chai,®ãng      gãithuèc b¶o  vÖ  thùc vËt.   b. B¶n    sao  luËn chøng  kinh tÕ, kü      thuËtvÒ    h×nh  thøc    ho¹t®éng  (s¶n  xuÊt,gia    c«ng, sang    chai,®ãng    gãi);vÒ     chñng  ithuèc    lo¹  sÏ s¶n xuÊt,gia     c«ng,sang    chai,  ®ãng    thêigian ho¹t®éng  gãi;vÒ        cña  ¸n. dù  §iÒu  11. Tr¸ch nhiÖm  cña  chøc, c¸  tæ    nh©n  s¶n xuÊt,gia    c«ng,   sang  chai,  ®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    1.Thùc    hiÖn  chÕ  b¸o c¸o b»ng    ®é      v¨n b¶n  cho  Côc B¶o  thùc vËtvÒ  vÖ      t×nh  h×nh  s¶n  xuÊt,giac«ng,sang        chai,  ®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËtvµo    vÖ      quý  hµng  IV  n¨m,    viÖc  kÓ c¶  thay ®æi c«ng suÊt thiÕtkÕ,      h×nh thøc ho¹t   ®éng  chñng  i vµ  lo¹ thuèc ® îcs¶n        xuÊt,giac«ng,sang        chai,  ®ãng gãi. 2. Th«ng  b¸o b»ng v¨n  b¶n cho Côc B¶o    vÖ thùc vËt    vÒ viÖc kh«ng  tiÕp    tôc s¶n xuÊt,gia c«ng, sang        chai,®ãng      gãithuèc b¶o  thùc vËt cña  vÖ      dù ¸n. 3. ChÞu    tr¸chnhiÖm   íc ph¸p    tr   luËtnÕu    ho¹t®éng    s¶n xuÊt,gia c«ng,       sang chai,®ãng      gãi thuèc b¶o    vÖ thùc vËt cña      m×nh g©y ¶nh hëng xÊu    tíi ngêi,vËtnu«ivµ        m«i  êng. tr §iÒu    12. Tr¸chnhiÖm  Côc    cña  B¶o  thùc vËt vÖ    1. TiÕp    nhËn  s¬  ho¹t®éng  hå  vÒ    s¶n xuÊt,gia c«ng,sang        chai,®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËtcña  chøc,c¸nh©n        vÖ      tæ      nícngoµi. 2. Xem  xÐt    vÒ chuyªn m«n   tham  u  vµ  m b»ng  v¨n b¶n    ®Ó tr×nh  Bé  N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn N«ng th«n    . tr¶lêi Thêi gian        tr¶lêib»ng v¨n b¶n 
 8. 8 cho ®¬n  trong vßng  ngµy,kÓ    vÞ    15    tõ ngµy  nhËn  hå  ® îcquy  ®ñ  s¬    ®Þnh  i t¹  §iÒu  nªu  11  trªn. 3. TiÕp    nhËn    c¸c b¸o c¸o    vÒ ho¹t®éng    s¶n xuÊt,gia c«ng, sang        chai,   ®ãng      gãi; th«ng    viÖc  c¸c b¸o vÒ  kh«ng  tiÕp tôcho¹t®éng        s¶n  xuÊt,giac«ng,       sang chai, ®ãng    gãithuèc b¶o  thùc vËtcña    chøc,c¸nh©n  tæng    vÖ      c¸ctæ      vµ  hîp b¸o    N«ng    c¸o Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n .   III­x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët    §iÒu    13. Nguyªn  chung t¾c  1. C¸c  chøc, c¸ nh©n    tæ      thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh  ® îc phÐp    tÕ    ho¹t ®éng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt,cã    ®¨ng  ngµnh  ký  nghÒ  kinh doanh      lµ thuèc b¶o  thùc vËt hay       vÖ      vËt tn«ng  nghiÖp  ® îcxuÊt khÈu, nhËp  th×        khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt.   vÖ    2. C¸c  chøc,c¸ nh©n    tæ      nhËp khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt h¹n  vÖ      chÕ sö  dông, thuèc    cha  trong  cã  danh  môc   îc phÐp  dông  ®   sö  ë ViÖt Nam  hoÆc   thuèc b¶o  thùc vËt ®Ó   i   vÖ      t¸  xuÊt theo      hîp ®ång  ký      ®∙  víi ngoµiph¶i® îc níc       Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng  th«n cÊp    giÊy phÐp    nhËp  khÈu. 3.ChØ   îcnhËp    ®   khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt trong danh    vÖ        môc  îcphÐp  ®   sö dông  hoÆc   chÕ  dông  d¹ng  h¹n  sö  ë  thµnh phÈm   hµm  îng ho¹tchÊt nh  cã  l       hµm  îng ho¹tchÊt cña  l       thuèc thµnh    phÈm   ®¨ng    ®∙  ký;nguyªn liÖu (thuèc kü        thuËt)cã    hµm  îng  l ho¹tchÊt tèithiÓu        b»ng hµm  îng  l ho¹tchÊt cña      nguyªn   liÖu ®∙  trong danh    cã    môc  thuèc b¶o  thùc vËt ® îcphÐp  dông,h¹n    vÖ        sö    chÕ  sö dông  ViÖtNam. ë    4.ChØ   îcnhËp    ®   khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt trong danh    vÖ        môc  îcphÐp  ®   sö dông, h¹n    chÕ  dông  sö  ®óng    víinguån gèc (nhµ s¶n xuÊt)cña    thuèc ® îc     ®¨ng  t¹ ViÖtNam. ký    i   §iÒu    14. §iÒu  kiÖn  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    1. Cã giÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  ghi ngµnh  cã    hµng kinh  doanh    lµthuèc b¶o  thùc vËt,vËt tn«ng    vÖ         nghiÖp hoÆc     ho¹t®éng  mua  b¸n  hµng    ho¸. 2.Cã    giÊy ®¨ng  m∙  doanh    ký  sè  nghiÖp  xuÊtnhËp    khÈu  c¬  do  quan    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cÊp. 3. Cã hîp  ®ång  ixuÊt    t¸  víi®èi      t¸c níc ngoµi (nÕu    nhËp khÈu      ®Ó t¸i xuÊt)® îc ghi cô        thÓ    vÒ chñng  i khèi l thuèc  lo¹   ,  îng  nhËp  khÈu    i ®Ó t¸ xuÊt;   thêih¹n t¸ xuÊt.       i 4.  tr×nh    Tê  xin nhËp  khÈu thuèc cha  trong  cã  danh  môc  îc phÐp  ®   sö  dông, h¹n    chÕ  dông    sö  ®Ó dïng  trong nghiªncøu, thÝ        nghiÖm,    thö nghiÖm,  kh¶o nghiÖm  hoÆc  trong c¸c dù        ¸n ®Çu     t nícngoµit¹    iViÖt Nam     (nÕu  nhËp  khÈu    ®Ó nghiªn cøu, thÝ      nghiÖm  hoÆc   dông  sö  trong c¸c dù  ®Çu           ¸n  t níc ngoµit¹ ViÖtNam).    i     5. §îc Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn N«ng th«n ph©n       bæ kÕ ho¹ch  nhËp khÈu thuèc b¶o  thùc vËth¹n chÕ  dông    vÖ        sö  hµng n¨m.
 9. 9 §iÒu 15. Thñ      tôc cÊp phÐp nhËp khÈu thuèc b¶o    vÖ thùc      vËt h¹n chÕ   dông, thuèc  sö    b¶o    vÖ thùc vËt cha  trong  cã  danh  môc   îc phÐp  ®   sö  dông  ViÖt Nam   ë    hoÆc  thuèc b¶o  thùc vËt ®Ó   i   vÖ      t¸ xuÊt theo      hîp ®ång  ®∙  ký      víi ngoµi níc 1.Tæ     chøc,c¸nh©n  îcBé      ®   N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng  th«n ph©n    bæ   ho¹ch  kÕ  nhËp  khÈu thuèc b¶o  thùc vËt trong danh  vÖ        môc h¹n chÕ sö  dông ph¶inép    cho  Côc  B¶o  thùc vËtc¸clo¹ giÊy têsau: vÖ        i       a.  tr×nh    Tê  xin nhËp khÈu:    chñng  i khèi l ghi râ  lo¹ ,    îng (thuèc thµnh  phÈm  hay  thuèc nguyªn liÖu)phïhîp víi             khèil     N«ng   îng mµ Bé  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnN«ng  th«n ®∙    ph©n  bæ,    thêigian vµ    ®Þa  ®iÓm   nhËp  khÈu;   b. B¶n    sao    (cã c«ng chøng) giÊy    chøng  nhËn ®¨ng  kinh doanh,giÊy ký        ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  cña  quan  c¬  H¶i quan (chØ  nép lÇn  ®Çu)  ph¶i nép  ib¶n  vµ    l¹  kh¸c (cã    c«ng chøng) nÕu   thay  æi  cã  ® hoÆc       dông. giah¹n sö  2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  nhu      cã  cÇu  nhËp  khÈu  thuèc b¶o  thùc vËt ®Ó     vÖ      t¸  ixuÊt,ph¶inép      cho Côc B¶o  thùc vËt 01  vÖ      b¶n    hîp ®ång  mua   víi®èi b¸n      t¸cnícngoµi.     3. Tæ     chøc,c¸ nh©n  nhu      cã  cÇu  nhËp khÈu thuèc b¶o  thùc vËt cha    vÖ      cã trong danh    môc  îcphÐp  dông,ph¶inép  ®   sö      cho Côc B¶o  thùc vËt c¸c vÖ        lo¹ giÊy têsau:   i     a. B¶n    sao ch¬ng tr×nh hoÆc     kÕ ho¹ch nghiªn cøu, thÝ      nghiÖm,    thö nghiÖm, kh¶o  nghiÖm      c¸clo¹ thuèc ®ã. i   b. B¶n    sao  c«ng  (cã  chøng) giÊy    phÐp ®Çu      t níc ngoµido  quan    c¬  cã  thÈm  quyÒn ViÖtNam     cÊp (chØ nép  ®Çu)  lÇn  (nÕu  nhËp khÈu    dông  ®Ó sö  trongc¸cdù        ¸n ®Çu    tcña    nícngoµit¹ ViÖtNam).    i   4. Côc  B¶o    vÖ thùc vËt xem  xÐt  lµm  vµ  thñ tôc    ®Ò nghÞ   Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn N«ng th«n cÊp giÊy phÐp nhËp  khÈu. Thêi gian      cÊp  giÊy phÐp chËm  nhÊt lµ 07      ngµy,kÓ      tõ ngµy nhËn    ®ñ giÊy    tê quy  ®Þnh    t¹i môc    1,môc  vµ  2  môc  kÓ  3  trªn.   5. GiÊy    phÐp  nhËp  khÈu    i c¸c lo¹ thuèc b¶o  thùc vËt kÓ     îc ¸p vÖ      trªn®     dông theo mÉu  thèng nhÊt (kÌm    theo phô    9) vµ  gi¸trÞ cho  lôcsè    cã      toµn bé  l«hµng  thêigian ® îcghitronggiÊy phÐp.   vµ              IV­ u « n  b¸n thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët   B §iÒu    16. Nguyªn    t¸cchung Tæ  chøc, c¸ nh©n      bu«n b¸n thuèc b¶o    vÖ thùc vËt ph¶i cã      ®ñ ®iÒu  kiÖn  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  §iÒu  Qu¶n    16  lÖ  lýthuèc b¶o  thùc vËt,ban  vÖ      hµnh kÌm  theo NghÞ  ®Þnh 58/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng 06  03    n¨m  2002 cña  ChÝnh  phñ  §iÒu  NghÞ  vµ  6  ®Þnh 1l/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng03  03    n¨m  1999  cña ChÝnh  phñ. NgêitrùctiÕp bu«n  thuèc b¶o  thùc vËt ph¶icã        b¸n    vÖ        chøng  chØ hµnh  nghÒ  Chi côc  do    B¶o  thùc vËttØnh,thµnh  vÖ        phè    trùcthuéc trung ¬ng      cÊp.
 10. 10 §iÒu 17. CÊp     chøng chØ  hµnh nghÒ  bu«n b¸n thuèc b¶o    vÖ thùc  vËt  Ngêi xin cÊp      chøng chØ  hµnh nghÒ  bu«n  b¸n thuèc b¶o    vÖ thùc    vËt ph¶icã      ®ñ ®iÒu  kiÖn  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu  §iÒu  Qu¶n    17  lÖ  lýthuèc b¶o  vÖ thùc vËtban      hµnh kÌm  theo NghÞ ®Þnh  58/2002/N§­   CP ngµy  th¸ng06  03    n¨m 2002 cña ChÝnh  phñ.  §iÒu    18. Thñ    tôccÊp  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  bu«n  thuèc b¶o  b¸n    vÖ  thùc vËt   Thñ    tôccÊp  chøng  chØ hµnh nghÒ bu«n  thuèc b¶o  thùc vËt ® îc b¸n    vÖ        quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh 91/2002/Q§­BNN  ngµy  th¸ng 10  11    n¨m 2002 cña  Bé N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnN«ng th«n. §iÒu    19. Bu«n    b¸n thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    ChØ   îcbu«n  c¸clo¹ thuèc b¶o  thùc vËt cã  ®   b¸n    i     vÖ      trong danh    môc  îc ®   phÐp  dông,h¹n  sö    chÕ  dông  Bé  sö  do  N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn N«ng th«n  ban  hµnh  hµng n¨m. §iÒu    20. Nh∙n  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    ChØ   îc b¸n  ®   bu«n, b¸n      lÎc¸c  ithuèc  lo¹  b¶o    vÖ thùc vËt d¹ng thµnh  phÈm   nh∙n  cã  hµng  ho¸ ®óng  quy ®Þnh  i t¹ Môc     VIIIcña Quy ®Þnh  nµy vµ  c¸cquy    ®Þnh kh¸ccña  quan    c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  nh∙n hµng  vÒ    ho¸. §iÒu    21. §Þa  ®iÓm       b¸n lÎthuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    Cöa  hµng  lÎ b¸n    thuèc b¶o  thùc vËt ph¶i® îcsù    vÖ          ®ång  b»ng    ý  v¨n b¶n  cña chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng; ph¶ixa      khu  d©n    êng  c,tr häc,bÖnh    viÖn,chî     vµ nguån    níc;ph¶i®¶m     b¶o  toµn  an  cho ngêi,vËt nu«ivµ        m«i  êng; kh«ng  tr   bÞ ngËp    níctrong mäi    t×nh  huèng;cã    ®Çy  ph¬ng  ®ñ  tiÖn phßng    chèng ch¸y  næ   ®¸p  vµ  øng    yªu cÇu quy ®Þnh    t¹ Kho¶n    i 2,§iÒu  §iÒu  Qu¶n    19  lÖ  lýthuèc  b¶o    vÖ thùc vËt ban  hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  58/2002/N§­   CP ngµy  03  th¸ng06    n¨m  2002 cña ChÝnh  phñ. V­ V Ë n  c h u y Ó n, b ¶ o  q u ¶ n  thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  §iÒu    22. Nguyªn  chung t¾c  ­ VËn    chuyÓn thuèc,nguyªn liÖu thuèc b¶o  thùc vËt ph¶itu©n          vÖ        theo  nh÷ng  quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  36/CP ngµy  th¸ng 05  29    n¨m  1995  ®¶m   vÒ  b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng    ®« thÞ,NghÞ    ®Þnh  39/CP ngµy  th¸ng 07  15    n¨m 1996  ®¶m   vÒ  b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng  êng  ® s¾t  NghÞ  vµ  ®Þnh  46/CP  ngµy  th¸ng 07  05    n¨m  1996  ®¶m   vÒ  b¶o      toµn  trËttù an  giao th«ng  ­   ® êng thñy néi®Þa      cña ChÝnh  phñ.
 11. 11 ­ Nghiªm    cÊm  viÖc vËn chuyÓn  thuèc,nguyªn    liÖu thuèc    b¶o    vÖ thùc  vËt trªnc¸c ph¬ng        tiÖn chuyªn chë hµnh  kh¸ch,trªnc¸c ph¬ng        tiÖn chuyªn  chë    vËt nu«i,chuyªn chë ¬ng      l thùc,thùc phÈm,        c¸c chÊt dÔ     g©y  ch¸y hoÆc     næ   c¸chµng    vµ    ho¸ kh¸c. §iÒu    Æn   23. V chuyÓn  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    . ViÖc vËn chuyÓn thuèc,nguyªn    liÖu thuèc    b¶o    vÖ thùc vËt ph¶i®¶m         b¶o  toµn  an  cho ngêi,m«i  êng    tr sinh th¸    i theo    létr×nh vËn    chuyÓn; kh«ng  ­   ® îcdõng,®ç        n¬i®«ng  ngêi,gÇn  êng    tr häc,bÖnh    viÖn,chî,     nguån    nícuèng. §iÒu    cè    24. Sù  khivËn  chuyÓn  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    Khi vËn    chuyÓn thuèc  b¶o    vÖ thùc  vËt gÆp   cè  ®æ       sù  do  vì,tain¹n  giao th«ng,chñ    ph¬ng tiÖn hoÆc  chñ  h÷u  së  hµng    ho¸ ph¶ith«ng    b¸o ngay  cho chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng  hoÆc   quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  gÇn  nhÊt ®Ó   biÖn    cã  ph¸p  ng¨n chÆn,  kh¾c  phôc  kÞp    thêihËu  qu¶  thuèc bÞ  do    rß  g©y    chñ  h÷u  rØ  ra vµ  së  hµng    ho¸ ph¶ichÞu    mäi    chiphÝ  kh¾c phôc. §iÒu    25. Kho  qu¶n  b¶o  thuèc Kho  b¶o  qu¶n  thuèc b¶o  thùc vËtph¶i®¶m     vÖ        b¶o      c¸cyªu cÇu  sau:   1. §Þa  ®iÓm  kho b¶o qu¶n thuèc b¶o    vÖ thùc vËt (ngoµi khu    c«ng  nghiÖp) ph¶i® îcsù        chÊp  thuËn b»ng    v¨n b¶n  cña chÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng  cã  thÈm  quyÒn. 2. Kho    ph¶i® îcx©y      dùng  v÷ng ch¾c, b»ng        vËt liÖu khã  ch¸y,kh«ng    bÞ  óng ngËp, ®¶m     b¶o th«ng tho¸ng,thuËn    tiÖn cho    c¸c ph¬ng  tiÖn ch÷a ch¸y  ho¹t®éng.   3. Kho    ph¶icã      c¸c dông  ch÷a  cô  ch¸y,phßng    ®éc, cÊp    cøu  cã  vµ  biÓn  c¶nh    b¸o theo quy    ®Þnh cña Nhµ níc. §iÒu    26. B¶o  qu¶n  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    ViÖc b¶o qu¶n thuèc b¶o  thùc vËt ph¶i®¶m   vÖ        b¶o  toµn  an  cho ngêi,   vËtnu«ivµ      m«i  êng  khu  tr ë  vùc xung  quanh. Trong  êng  tr hîp thuèc  rß    bÞ  rØ, khuÕch   t¸n g©y      t¸ch¹i®Õn  m«i sinh,   m«i  êng,chñ  h÷u  tr   së  thuèc ph¶ichÞu      tr¸chnhiÖm     kh¾c phôc hËu qu¶    díisù  híng dÉn    hoÆc  kiÓm    tracña  quan  c¬  B¶o  ­ KiÓm   vÖ    dÞch thùc vËt,c¬      quan  qu¶n    lý m«i  êng  tr cÊp tØnh  chÞu  vµ  mäi    chiphÝ  cho viÖc kh¾c phôc  hËu  qu¶ ®ã. V­ S ö  d ô n g  thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët 
 12. 12 §iÒu    27­ Quy  ®Þnh  chung   ChØ   îc sö  ®   dông  thuèc b¶o  thùc vËt trong danh  vÖ        môc  îc phÐp  ®   sö  dông hoÆc  danh môc  h¹n chÕ   dông  Bé N«ng  sö  do  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn N«ng th«n ban    hµnh hµng  n¨m. Nghiªm  cÊm   dông    i sö  c¸c lo¹  thuèc ®∙  cÊm   dông  ViÖt Nam;      bÞ  sö  ë    c¸c lo¹  ithuèc ngoµidanh      môc  îcphÐp  dông,h¹n  ®   sö    chÕ  dông;c¸c lo¹  sö      i thuèc  kh«ng    râ nguån gèc,xuÊtxø.     CÊm   dông  sö  thuèc b¶o  thùc vËt tr¸ víinh÷ng  vÖ          i híng dÉn  ® îc ghi ®∙      trªnnh∙n cña      thuèc ®ã.   ViÖc  dông  sö  thuèc b¶o  thùc vËt ph¶i®óng      vÖ        víihíng dÉn  dông    sö  ®∙  ® îcghitrªnnh∙n cña          tõng  i lo¹  thuèc vµ    ph¶iphï hîp víi         quy  ®Þnh  it¹ Kho¶n      2, 3 §iÒu  Ph¸p  32  lÖnh  B¶o    KiÓm   vÖ vµ  dÞch  thùc vËt ngµy  th¸ng 07      25    n¨m  2001  §iÒu  §iÒu  Qu¶n    vµ  21  lÖ  lýthuèc b¶o  thùc vËt,ban    vÖ      hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  58/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng06  03    n¨m  2002 cña  ChÝnh  phñ. §iÒu    28. Tr¸chnhiÖm  ngêisö    cña    dông  thuèc b¶o  thùc vËt.   vÖ    Ngêi sö    dông  thuèc  b¶o    vÖ thùc vËt ph¶i chÞu        tr¸chnhiÖm   íc ph¸p   tr     luËt vÒ     viÖc  dông    sö  tïy tiÖn, kh«ng    ®¶m  b¶o    thêigian c¸ch    dông  ly,sö  kh«ng  ®óng  thuËt® îckhuyÕn    dông  kü      c¸o,sö  thuèc cÊm,    thuèc ngoµidanh      môc,  thuèc kh«ng  nguån  râ  gèc, xuÊt xø, g©y        ¶nh hëng  xÊu ®Õn  søc  khoÎ   cña ngêi,vËt nu«i,m«i        sinh vµ    m«i  êng.NÕu   tr   g©y thiÖth¹ivÒ        vËt chÊt cho    ngêikh¸cth× ph¶ibåith           êng. §iÒu  29.  Tr¸ch nhiÖm  cña c¸c  quan  c¬  qu¶n    ®¬n   kinh lý vµ  vÞ    doanh  thuèc b¶o  thùc vËt   vÖ    1. C¬ quan  qu¶n    lý Nhµ       níc vÒ B¶o    KiÓm   vÖ ­  dÞch  thùc vËt thuéc  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng phèi hîp        víic¸c ngµnh  chøc n¨ng  tæ  chøc  kiÓm     traviÖc  dông  sö  thuèc b¶o    vÖ thùc vËt ë        c¸c khu  vùc s¶n xuÊt,  ® Æc  biÖtë      c¸ckhu  vùc  chuyªn s¶n    xuÊtrau,chÌ,c©y          ¨n qu¶;ph¸thiÖn  xö      vµ  lý c¸c tr     êng  hîp  t×nh    cè  vi ph¹m  thuËt sö  kü    dông  thuèc  nguyªn  vµ  t¾c  sö  dông  thuèc b¶o  thùc vËt® îcquy    vÖ        ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 27  Quy ®Þnh  nµy. 2.ChÝnh    quyÒn  cÊp    x∙,phêng  chÞu tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýviÖc  bu«n    b¸n, sö dông  thuèc  b¶o    vÖ thùc    i vËt t¹ ®Þa  ph¬ng; phèi hîp    quan      víic¬  chuyªn  m«n   B¶o  ­ KiÓm   vÒ  vÖ    dÞch  thùc vËt tæ      chøc  tuyªn truyÒn,híng      dÉn viÖc  sö  dông  thuèc b¶o  thùc vËthîp lývµ    vÖ          hiÖu  qu¶. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n      trong nícvµ        nícngoµikinh doanh,bu«n  thuèc       b¸n    b¶o  thùc vËt chÞu  vÖ      tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ    tr       viÖc  tuyªntruyÒn,qu¶ng      c¸o, sö    dông  nh∙n thuèc b¶o    vÖ thùc  vËt kh«ng ®ñ,  kh«ng  ®óng, kh«ng  chÝnh    x¸c,lµm cho ngêisö    dông  thuèc nhÇm       lÉn,g©y          t¸ch¹i®èi víisøc khoÎ   cña ngêi,vËt nu«ivµ        m«i  êng  tr sinh th¸i nÕu      ; g©y thiÖth¹ivÒ        vËt chÊt cho    ngêikh¸cth× ph¶ibåith           êng.   VII­  Tiªu h u û  thuèc, a o  b ×  thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  b
 13. 13 §iÒu    30. Nguyªn  chung t¾c  Tiªuhñy    thuèc,bao  thuèc b¶o  thùc vËtph¶i®¶m     b×    vÖ        b¶o      c¸cyªu cÇu  ® îc quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu  §iÒu  Qu¶n    22  lÖ  lýthuèc b¶o    vÖ thùc vËt ban      hµnh  kÌm  theo  NghÞ  ®Þnh   58/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  n¨m   03  06  2002 cña  ChÝnh  phñ  c¸cquy  vµ    ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ        tiªuhñy  thuèc b¶o  thùc vËt.   vÖ    §iÒu    31. ViÖc    tiªuhñy ViÖc    tiªuhñy thuèc,bao  thuèc    b×  b¶o    vÖ thùc vËt ® îc thùc hiÖn          theo  quy  ®Þnh  i t¹ Quy chÕ qu¶n    lýchÊt th¶inguy  ,     h¹i ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  155/1999/Q§­ sè  TTg ngµy  16/7/1999 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ph¶i vµ    phï hîp víi       môc    5, PhÇn    IIChØ  thÞ  29/1998/CT­ sè  TTg ngµy 25/08/1998  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p luËtvÒ       tiªuhñy  thuèc  b¶o  thùc vËt. vÖ    VIII­ h∙n thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët   N §iÒu    32. Nguyªn  chung t¾c  1. TÊt  c¸c lo¹    c¶    i thuèc b¶o  thùc vËt khib¸n    vÖ        bu«n, b¸n    sö    lÎvµ  dông  ph¶icã    nh∙n b»ng    tiÕng ViÖt Nam,      néidung nh∙n ph¶i®óng        víimÉu  nh∙n ®∙    ® îc chÊp    nhËn    khixÐt  duyÖt  ®¨ng  vµ    víiQuy  ký  phï hîp    chÕ    ghinh∙n hµng    ho¸ l th«ng   u  trong nícvµ      hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,ban    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   178/1999/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng  n¨m   30  08  1999  cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ.Néi dung      cña nh∙n thuèc chØ  îcthay ®æi    sù      ®     khicã  chÊp  nhËn  cña  Côc  B¶o  thùc vËt. vÖ    2. Nh∙n  îcinb»ng      ®     cìch÷ th«ng  êng, râ rµng,dÔ   th       ®äc, kh«ng  mê     bÞ  nh¹thoÆc     r¸chn¸ttrong qu¸ tr×nh l th«ng,b¶o    dÔ bÞ           u    qu¶n,vËn    chuyÓn vµ  sö dông.   3.Nh∙n    ph¶i® îcg¾n      chÆt  hoÆc       intrªnbao  thuèc. b×  4.Kh«ng  îcdïng mµu    ®     trïngvíi    mµu  chØ  ®éc  ®é  cña  thuèc b¶o  thùc   vÖ    vËtnãichung        ®Ó lµm nÒn nh∙n. 5.Tªn      ho¹tchÊthay    nguyªn liÖu (thuèckü        thuËt)chØ  îcghitrªnnh∙n ë    ®         môc  "thµnh phÇn".               i 6. §èivíi lo¹  c¸c thuèc ® îc®ãng          gãivíibao  nhá,nh∙n còng  îcincì b×      ®       ch÷  th«ng  êng  cã  th vµ  nh∙n bím    ®Ýnh kÌm.  7. Mäi  thay ® æi  néidung    sù    vÒ    nh∙n thuèc  víimÉu     so    nh∙n ®∙  îc phª   ®     duyÖt      khixÐt duyÖt  ®¨ng  ®Òu     ký  lµhµnh      viviph¹m  ph¸p    luËthiÖn  hµnh vÒ  Quy chÕ    ghinh∙n hµng    ho¸. §iÒu      33. Néi dung      ghitrªnnh∙n thuèc bao      gåm: 1.Th«ng    ®é    tinvÒ  ®éc; 
 14. 14 2. Tªn  ¬ng    th phÈm, thµnh phÇn, hµm  îng ho¹tchÊt,ghirâ ®¬n  ® îc   l           vÞ    tÝnh theo träng îng/thÓ  l tÝch (w/v)hay    träng îng/t l räng l (w/w, %),   îng    d¹ng  thuèc,c«ng    dông cña thuèc; 3.H íng dÉn  dông;     sö  4. Nh÷ng    biÖn ph¸p  toµn    dông,sau    dông  biÖn  an  khisö    khisö  vµ  ph¸p  s¬  cøu    ngé  khibÞ  ®éc; 5.Kh¶    n¨ng  hçn        i hîp víi lo¹ thuèc kh¸c(nÕu    c¸c       cã),c¸ch b¶o    qu¶n; 6. Sè ®¨ng  sö  ký  dông, thÓ    tÝch thùc,®¬n   lµ l   vÞ    hoÆc   (®èi víi ml      thuèc d¹ng    láng);  khèil    îng tÞnh,®¬n  lµkg    vÞ    hoÆc   (®èivíi g     thuèc d¹ng      bét, h¹t); 7. Tªn, ®Þa       chØ  cña nhµ s¶n xuÊt;tªn,®Þa       chØ  cña  së    c¬  gia c«ng,  cung  øng;   8.Ngµy      giac«ng  hoÆc   ®ãng        dông; gãi,thêih¹n sö  9.H×nh îng híng dÉn    t     c¸ch b¶o    qu¶n,pha    chÕ,  dông  sö  (nÕu    cã); 10. Thêigian c¸ch ly,h×nh îng,v¹ch mµu             t     biÓu thÞ  ®éc, nhãm   ®é    ®éc  vµ  tÝnh  chÊtvËtlýcña       thuèc. §iÒu    34. Nh∙n  thuèc b¶o  thùc vËtgåm     i   vÖ      c¸clo¹ Nh∙n  cét,nh∙n 2    1      cét,nh∙n 3    nh∙n bím    cét vµ    (bè côc  néidung  vµ    cña  tõng lo¹ cã      phô    i lôckÌm theo).   IX­ a o  b ×, ® ã n g  g ãi thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  B §iÒu    35. Nguyªn  chung  t¾c  1.Thuèc    b¶o  thùc vËtph¶i® îc®ùng  vÖ          trong bao  riªng;   b×  2. CÊm     dïng    i c¸c lo¹ bao  chuyªn  b×  ®ùng      ®å ¨n,thøc uèng    ®Ó ®ùng  thuèc hoÆc     dïng    c¸cbao  ®∙  b×  ®ùng thuèc b¶o  thùc vËt ®Ó     vÖ      ®ùng  ¨n, ®å    thøc uèng;     3. Kh«ng    ®ùng thuèc b»ng    c¸c bao  dÔ   h  b×  bÞ  háng, g©y    nguy hiÓm   cho  ngêisö    dông;cÊm     ®ùng thuèc trongèng        tiªm thñy tinh;     4.Bao  ®ùng    b×  thuèc ph¶i®¶m       b¶o      c¸cyªu cÇu: a.BÒn     trong qu¸ tr×nh b¶o        qu¶n,l th«ng  sö   u  vµ  dông;   b.Kh«ng    lµm  thay thµnh    phÇn, tÝnh    chÊtvµ      t¸cdông  cña  thuèc; c.Ng¨n    c¶n  îcsù    ®   t¸c®éng  cña    c¸cyÕu    tè cña  m«i  êng  tr lµm  ¶nh  hëng  ®Õn   chÊtl    îng cña  thuèc.   §iÒu    36. §ãng  gãi Khèi l    îng,thÓ tÝch thuèc b¶o    vÖ thùc vËt ® îc ®ãng          gãi ph¶i ®óng      víi khèil    îng tÞnh,thÓ    tÝch  thùc (cã dung    îcghitrªnnh∙n cña      sai)®         thuèc ®ã.  
 15. 15 X­ H éi th¶o, q u ¶ n g  c¸o thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  §iÒu    37. Nguyªn  chung t¾c  1. ChØ   îchéith¶o,qu¶ng      i   ®       c¸o c¸c lo¹  thuèc trong danh      môc  îcphÐp  ®   sö dông;héith¶o c¸c lo¹          i thuèc trong danh      môc  chÕ  dông  ViÖt Nam   h¹n  sö  ë    nh»m  khuyÕn  c¸o  dông  sö  hîp    an  lý vµ  toµn.Néi    dung    héi th¶o,qu¶ng      c¸o thuèc b¶o  thùc vËtph¶i®óng        vÖ        víi dung  ® îc®¨ng  cña  néi ®∙    ký  thuèc ®ã.   Kh«ng  îcqu¶ng      i ®   c¸o c¸c lo¹  thuèc b¶o  thùc vËt trong danh    vÖ        môc  h¹n  chÕ  dông  sö  hoÆc   thuèc b¶o  thùc vËtngoµidanh    vÖ        môc  îcphÐp  dông  ®   sö  ë  ViÖtNam.   2. TÊt  c¸c cuéc      c¶    héith¶o th   ¬ng    thuèc b¶o  thùc vËt cña    m¹ivÒ    vÖ      bÊt kú ®¬n  kinh doanh  vÞ    nµo  ®Òu  b¾t buéc ph¶icã    ch¬ng  tr×nh gií thiÖu      i vÒ  “An toµn trong  dông  sö  thuèc b¶o    vÖ thùc vËt”.Néi    dung cña ch¬ng  tr×nh  nµy  Côc  do  B¶o  thùc vËthíng dÉn. vÖ        §iÒu    38. Qu¶ng      c¸o,héith¶o 1. Qu¶ng      c¸o thuèc b¶o  thùc vËt ph¶ichÊp    vÖ        hµnh  ®óng quy  ®Þnh  i t¹  Ph¸p lÖnh Qu¶ng  ngµy  th¸ng 11  c¸o  16    n¨m  2001  kho¶n  §iÒu  Ph¸p  vµ  3  35  lÖnh  B¶o  vµ  vÖ  KiÓm   dÞch thùc vËt.   2. ViÖc      héi th¶o,qu¶ng    c¸o thuèc b¶o    vÖ thùc    ®Þa   vËt ë  ph¬ng nµo  ®Òu  ph¶icã  kiÕn    ý  thèng nhÊt vÒ      néi dung  cña    Chi côc b¶o  thùc vËt ë  vÖ      ®Þa ph¬ng ®ã.
 16. 16 P H ô  L ô C  1: M É u  ® ¬ n  xin ®¨n g  ký C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m   the s o cialIsT R E p U blic of VIE T N A M § é c L Ë p  ­ T ù  D o  ­ H¹n h p h ó c IN D E P E N D E N C E  ­ F R E E D O M  ­ H A P PI N E S S § ¥ N  XI N §¡N G  K ý  T H U è C  B ¶ O  V Ö  T H ù C  V Ë T A P P LIc A TIo N F O R  P E s Ti CiD E R E G Is T R A TI O N Tªn  thuèc th   ¬ng    . . .......................... m¹i:.. . ........................... Trade  name T£N  CHUN G:  . . ...................................... .. . ....................................... Com mon  name Hµm  îng (%):. . ................  l   . . ................D¹ng  . . thµnh  phÈm... . .... . . .... Activeingredient    content            Formulat                 iontype T£N  NHµ   S¶N  XUÊT:  . . ............................... .. . ............................... Name     ofmanufacturer basicproducer   l   Tªn,§ÞA    CHØ     Tæ CHøC   XIN  §¡NG  Ký:. . ................ . . ................ Name   and  address ofapplicant     §Þa  CHØ   LI£N  L¹C      T¹IviÖtNAM :.. . ...................   . . .................. ContactaddressinVietnam        .. . ..................  . . ..................Tel:. . .........Fax:. . ........... . . . . ........  .. . . ........... H×NH   THøC   XIN  §¡NG    . . ......................... Ký:.. . .......................... Type    ofapplication: ChÝnh   thøc:[]Bæ       sung:           ­Tªn  ¬ng      ­D¹ng:[] th m¹i:[]       Full Suplementary     Trade  name                    Formulation T¸i®¨ng      ­Hµm  îng ho¹tchÊt:[]            ký: []    l               ­Hçn    hîp:[] Re­applicat      Contentofa.i                   ion                            Combination   §¨ng  ® Æc   ký  c¸ch:[]                ­Ph¹m    dông:[] visö     Exceptional  case           Use              expanse §èITîNG    §¡NG  Sö  Ký  DôN G. Scope    ofapplication C©y  trång(Crops)   DÞch    h¹i(Pests) C¸c      mÉu     tµiliÖu vµ  vËtkÌm  theo: Accompanying dossier&  ateria     m ls 1... . .................................................. . . ................................................. 2... . .................................................. . . .................................................
 17. 17 3... . .................................................. . . ................................................. Chóng      t«ixin cam  ®oan    lêikhai trong    ®¬n,    tµiliÖu còng nh mÉu     vËt kÌm  theo lµ®óng  thËt.     sù  Ideclarethatall           informationscontained inthisapplicat   wellas  the         ionas    accompanyingdossiersand      materials       trueand  are correct. T¹i. . .....  . . .....ngµy.. . ........ . , . . ........ At                    on Ký  tªn (Signature)   Name:  Titt   le:
 18. 18 P H ô  L ô C  2 N éI D U N G  T µI LI Ö U; M É U  V Ë T  P H ¶I N é P  K HI §¡N G  K ý  T H U è C   B ¶ O  V Ö  T H ù C  V Ë T Tuú theo tõng h×nh thøc ®¨ng    chøc, c¸ nh©n    ký,tæ      xin ®∙ng  thuèc ký    b¶o  thùc vËtph¶inép        mÉu   vÖ        c¸ctµiliÖu vµ  vËt: I.Víi®¨ng  chÝnh      ký  thøc 1.TµiliÖu     Tµi liÖu vÒ       tÝnh  chÊt vËt lýcña        ho¹tchÊt,cña      thuèc  thµnh phÈm     nh: tªnho¸ häc,tªnho¹tchÊt,tªnth               ¬ng  phÈm,  c«ng thøc cÊu      t¹o,c«ng  thøc ph©n    tö cña    ho¹tchÊt,mµu       s¾c,  suÊt h¬i,kh¶  ¸p      n¨ng hoµ    tan,®iÓm   nãng  ch¶y  (d¹ng r¾n),®iÓm       s«i (d¹ng láng),tØ    träng  cña ho¹tchÊt,cña      thuèc thµnh  phÈm,  ®iÓm  bèc  ch¸y,kh¶    n¨ng b¾t    löa,kh¶  n¨ng g©y  næ,  kh¶ n¨ng    ¨n mßn,  kh¶ n¨ng hçn    hîp,kh¶  n¨ng bÒn  v÷ng  c¸c® Æc   vµ    tÝnh      b¶n  lýho¸ c¬  kh¸c. D¹ng thuèc, thµnh    phÇn,  hµm  îng  l ho¹t chÊt    cña  thuèc thµnh phÈm;  thµnh phÇn, hµm  îng ho¹tchÊtvµ      l       t¹pchÊtcña    thuèc kü    thuËt(nguyªnliÖu).     Tµi liÖu      vÒ ®éc    lýcña  ho¹tchÊt,cña      thuèc thµnh phÈm:  ®éc  §é  cÊp  tÝnh  (®êng  miÖng, ® êng    tiÕp xóc,® êng  hÊp),kh¶      h«    n¨ng g©y  kÝch thÝch  m ¾t,    da, kh¶  n¨ng g©y  øng. §éc  dÞ    m∙n tÝnh  kh¶  nh  n¨ng g©y  ung  , g©y  th   qu¸ithai    ,g©y  ®ét biÕn gen,¶nh    hëng  ®Õn   kh¶ n¨ng sinh s¶n..    .C¸c chØ   tiªu ph¶icã    dÉn  chøng  b»ng kÕt qu¶    thö nghiÖm  ®Ýnh kÌm. C¸c   tµiliÖu  kh¸c:Qu¸    tr×nh chuyÓn  ho¸ cña  thuèc  trong  thÓ  c¬  ngêi,   ®éng  vËt,kh¶    n¨ng  tÝch    lòy trong    mì, qu¸  tr×nh chuyÓn  ho¸  ph©n    vµ  gi¶i trong c©y, trong ®Êt  trong ®iÒu        vµ    kiÖn    tù nhiªn.¶nh    hëng cña  thuèc ®Õn   ®éng   vËt  hoang  nh:   d∙   c¸, ong, chim, ®éng   vËt  cã Ých (giun ®Êt, thiªn     ®Þch...  ) møc   ; hÊp  thô hµng  ngµy  cho  phÐp  (ADI);møc   îng        d l tèi®a cho  phÐp  (MRL);thêigian c¸ch ly(PHI),             hiÖu    lùcsinh häc  nícngoµi,t×nh    ë      h×nh  ®¨ng  ë    ký  nícngoµi,  (b¶n sao  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  ë    ký  nícngoµi).       liÖu Tµi vÒ ph¬ng  ph¸p  qui tr×nh ph©n  vµ      tÝch chÊt l vµ  l trong ®Êt,níc vµ   îng  d îng        n«ng  s¶n. Tµi liÖu        vÒ ph¬ng  ph¸p  cøu    ngé  s¬  khi bÞ  ®éc  thuèc.GiÊy      x¸c nhËn    lµ nhµ  s¶n  xuÊt ra    nguyªn  liÖu hoÆc   ho¹tchÊt do  quan  thÈm       c¬  cã  quyÒn  cña    t¹  níc së  i cÊp. GiÊy  quyÒn    ñy  cña  nhµ  s¶n  xuÊt ra    nguyªn  liÖu  hoÆc     ho¹tchÊt,nÕu    ngêi®øng      tªn®¨ng  ® îcñy  ký    quyÒn. 2. MÉu  vËt:2g    (haigam)    chÊt chuÈn. ChÊt    chuÈn  ph¶i cã    x¸c nhËn  chÊtl    îng cña  nhµ  s¶n  xuÊtvµ    sö    thêih¹n  dông  cßn    Ýt nhÊt lµ2      n¨m. 3. MÉu     nh∙n b»ng    tiÕng  ViÖt,néidung            phï hîp víiquy ®Þnh hiÖn hµnh  cña  ViÖtNam.   4. KÕt    qu¶ kh¶o nghiÖm  hiÖu    lùc sinh häc  ViÖt Nam     ë    ph¶i® îc ®¸nh      gi¸bëi Héi      ®ång khoa  häc  c¬  do  quan  qu¶n   lý kh¶o nghiÖm  thuèc b¶o vÖ  thùc vËtnh»m       môc ®Ých  ®¨ng  thµnh  ký  lËp.
 19. 19 II    . ®¨ng  bæ   Víi ký  sung 1. Tµi liÖu kü        thuËtnh   phÇn      êng    nép  I,trõtr hîp ®∙  ®Çy  khi®¨ng  ®ñ    ký  chÝnh  thøc. 2. MÉu     chÊt chuÈn, nÕu    vËt:2g      thuèc    xin ®¨ng  bæ   ký  sung    ¬ng  tªn th phÈm. ChÊt chuÈn  ph¶icã      x¸c nhËn chÊt l cña   îng  nhµ s¶n xuÊt vµ      thêih¹n  sö  dông  cßn  nhÊt lµ2  Ýt      n¨m. 3. MÉu     nh∙n b»ng    tiÕng  ViÖt,néidung            phï hîp víiquy ®Þnh hiÖn hµnh  cña  ViÖtNam.   4. KÕt    qu¶ kh¶o nghiÖm  hiÖu    lùc sinh häc  ViÖtNam     ë    ph¶i® îc ®¸nh      gi¸cña    Héi ®ång  khoa häc  c¬  do  quan  qu¶n    lýkh¶o nghiÖm  thuèc b¶o vÖ  thùc vËtnh»m       môc ®Ých  ®¨ng  thµnh  ký  lËp. II       ®¨ng  IVíigiah¹n  . ký §èi víic¸c thuèc  ® îc ®¨ng  sö        ®∙    ký  dông  ViÖt Nam   ë    nhng  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  hÕt  ký  h¹n th× ph¶i nép    ®¬n      xin gia h¹n,tµiliÖu        vÒ t×nh  h×nh  ®¨ng  vµ  ®ông  níc ngoµi hiÖn  ký  sö  ë      nay. B¸o    c¸o    l hoÆc       vÒ sè îng  gi¸trÞ thuèc ®ã  îcnhËp    ®   khÈu, s¶n    xuÊt,gia c«ng,sang        chai,®ãng      gãi,bu«n    b¸n vµ  dông  sö  hµng  n¨m  ViÖt Nam     ë    (cã b¶n sao vËn  ®¬n nhËp khÈu, ho¸ ®¬n      mua      göikÌm). b¸n hîp lÖ    IV.Víi®¨ng  ® Æc       ký  c¸ch TµiliÖu kü      thuËtvµ    mÉu     vËt ph¶inép  ®¨ng  chÝnh    nh  ký  thøc.KÕt    qu¶  nghiªn cøu      vÒ hiÖu    lùc sinh häc    ®Ó s¸ng chÕ   lo¹tthuèc    îc chÊp  ra    ®ã ®   nhËn,lµm  së  thuËtcho    c¬  kü    ®¨ng  ký.
 20. 20 P H ô  lôc v Ò  n h∙n thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët  P h ô  lôc 3: N éI D U N G  N h∙n  cét 1  ­Th«ng    ®é    tinvÒ  ®éc  (phô      lôc7,môc  1) ­Tªn    thuèc vµ    d¹ng  thuèc (phô        lôc7,môc  2) ­Thµnh    phÇn:  +  Ho¹tchÊt     +  Dung  m«i  (phô      lôc7,môc  3) ­C«ng    dông  (phô      lôc7,môc  4) ­Thêigian c¸ch ly(phô               lôc7,môc  6) ­Chó  vÒ  an    ý  ®é  toµn  (phô      lôc7,môc  7) ­ChØ     dÉn  cÊp  vÒ  cøu  ngé  ®éc  (phô      lôc7,môc  8) ­ ThÓ     tÝch thùc hoÆc     khèil tÞnh   îng  ®¬n  kg, g  vÞ    (®èivíithuèc      d¹ng  bét,h¹t) l, (®èivíi      ; ml     thuèc d¹ng    láng),  ngµy  ®ãng      dông. gãi,h¹n sö  ­ Tªn  ®Þa     vµ  chØ  ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt ra    nguyªn liÖu;tªn,®Þa       chØ  ®¬n  vÞ    giac«ng  hoÆc   cung  øng. ­V¹ch    mµu  (phô      lôc7,môc  9) ­H íng dÉn      c¸ch sö    dông  (phô      lôc7,môc  5) ­H íng dÉn      c¸ch b¶o    qu¶n  thuèc. P h ô  lôc 4:  éi d u n g  n h∙n  cét N 2  Cét  nhÊt: thø  ­Th«ng    ®é    tinvÒ  ®éc  (phô      lôc7,môc  1) ­Tªn    thuèc vµ    d¹ng  thuèc (phô        lôc7,môc  2) ­   Thµnh  phÇn:  +  Ho¹tchÊt     +  Dung  m«i  (phô      lôc7,môc  3) ­C«ng    dông  (phô      lôc7,môc  4) ­Thêigian c¸ch ly(phô               lôc7,môc  6) ­Chó  vÒ  an    ý  ®é  toµn  (phô      lôc7,môc  7) ­ChØ     dÉn  cÊp  vÒ  cøu  ngé  ®éc  (phô      lôc7,môc  8) Cét  hai thø  ­H íng dÉn      c¸ch sö    dông  (phô      lôc7,môc    5)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản