Quyết định 145/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định 145/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của bản quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  145/2003/Q§­B T C   ë tµi n g µy  12 th¸ng 9 n¨ m  2003 V Ò   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  m ét  sè ®i Ó m  cña  b¶ n  Q ui ® Þ n h  v Ò  thñ tôc  ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸  u Êt kh È u,  h Ë p  h  h x n kh È u  ch uy Ó n   öa k h È u  b a n  h µ n h   m  theo  u y Õt ® Þ n h  sè  c kÌ Q 53/2003/Q§­B T C  n g µy  16/4/2003  cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h B tr B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T ­C¨n      cø LuËt H¶i quan  29/2001­     sè  QH10  îcQuèc    ®   héith«ng  qua  ngµy  29  th¸ng6    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  qui ®Þnh          chi tiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ    tôc h¶i  quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  77/2003/N§­   sè  CP ngµy 1/7/2003  cña ChÝnh phñ  qui ®Þnh    chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  Tµi  Bé  chÝnh; ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÓm   sè  cña b¶n Qui ®Þnh  thñ vÒ    tôc h¶i quan      ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa khÈu ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  53/2003/Q§­ sè  BTC  ngµy  16/4/2003 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  sau: Bé    nh  1.Bæ     sung  vµo  cuèi®iÓm       8,Môc   Imét  ®o¹n  sau: nh    “§èivíihµng        tiªudïng nhËp  khÈu theo  ih×nh  lo¹  kinh doanh kh«ng  ¸p  dông  theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm     3, môc  I II Qui ®Þnh  nµy    mµ thùc hiÖn    theo 1  trong2    h×nh  thøc sau:   ­ §¨ng  tê khai,kiÓm     ký      tra thùc  hµng  tÕ  ho¸,tÝnh    thuÕ, thu    thuÕ vµ  th«ng quan    t¹ cöa  i khÈu nhËp. ­ §¨ng  tê  ký  khai t¹    iChi côc  H¶i  quan ngoµi cöa    khÈu, hµng ho¸  îc ®   chuyÓn cöa khÈu  lµm  vÒ  tiÕp thñ tôc h¶iquan  th«ng          vµ  quan  i t¹  ®Þa  ®iÓm   lµm        thñ tôch¶iquan ngoµicöa    khÈu    n¬i®¨ng  têkhainhËp  ký      khÈu”.  2.§iÓm     2.3.d4,Môc      IIsöa  ®æi  sau: nh    Bá ®o¹n:“C¶  tr   2  êng        hîp trªnH¶i quan  ph¶ikiÓm      trathùc tÕ    toµn  l« bé    hµng.NÕu       ph¸thiÖn  dÊu  cã  hiÖu  gian lËn th× c¬        quan    H¶i quan  kh«ng  chÊp  nhËn viÖc    xin®iÒu  chØnh”,thay b»ng      ®o¹n: “­ §èi víil« hµng  îc miÔn           ®   kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸, nÕu     doanh  nghiÖp  ®¬n    cã  xin ®iÒu chØnh  l   sè îng hµng    thùc hiÖn  ho¸ th×    kiÓm       trax¸c suÊtthùc tÕ      hµng  ho¸.
  2. 2 ­ §èivíil« hµng          ph¶ikiÓm       trathùc tÕ    hµng    ho¸,nÕu doanh  nghiÖp cã  ®¬n    xin®iÒu  chØnh  l   sè îng hµng      ho¸ th× thùc hiÖn    kiÓm    trathùc tÕ    toµn bé  l«hµng.   ­NÕu       ph¸thiÖn  dÊu  cã  hiÖu  gian lËn th× c¬        quan   H¶i quan  kh«ng  chÊp  nhËn  viÖc    xin®iÒu chØnh”. 3.§iÓm     3.3.b,  Môc  I II  söa  æi  sau: ® nh  “b­Thùc    hiÖn kiÓm    trathùc tÕ    hµng   ho¸ theo h×nh thøc,tû lÖ      kiÓm    tra thùc  ®∙  îc l∙nh ®¹o  tÕ  ®     Chi  côc H¶i quan  ngoµi cöa    khÈu  quyÕt  ®Þnh,    x¸c nhËn  kÕt qu¶ kiÓm    tratheo ®óng    qui®Þnh.  NÕu   c¨n cø    th«ng    cã    (nh:cã  tin míi vÒ       vi ph¹m  cña  doanh  nghiÖp  i tí møc  ph¶i thay    ®æi  h×nh  thøc, tû    lÖ  kiÓm    s¬  tra;Hå  thÓ  hiÖn  bÊt hîp lývÒ  l   sù        sè îng hµng  víi so    träng l  îng…)    th× Chi côc  ëng      tr H¶i quan  cöa khÈu  thÓ  cã  quyÕt  ®Þnh    t¨ng hoÆc   gi¶m    tû lÖ  kiÓm    tra,nhng kh«ng  thay ®æi    h×nh thøc kiÓm    th«ng  cho      travµ  b¸o  Chi côc  tr ëng    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  biÕtviÖc    thay ® æi    ®ã.  Côc  ëng  tr H¶i quan tØnh, thµnh    phè quyÕt ®Þnh  thay ®æi h×nh thøc  kiÓm     Chi  tra do  côc  ëng  tr H¶i quan  quyÕt ®Þnh  (kÓ  Chi  c¶  côc  ëng    tr H¶i quan thuéc tØnh,thµnh      phè kh¸c).   Côc  ëng  tr H¶i  quan tØnh, thµnh    phè  Chi  vµ  côc  ëng  tr H¶i quan  cöa  khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm       vÒ kÕt  qu¶ kiÓm     tra thùc  vµ  tÕ  quyÕt  ®Þnh  thay  ®æi h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm  tra”. §iÒu 2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng    b¸o.C¸c    qui®Þnh  kh¸c nªu  i   t¹ b¶n Qui ®Þnh  thñ tôc h¶i vÒ        quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  chuyÓn  cöa khÈu ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  53/2003/Q§­ sè  BTC  ngµy 16/4/2003 cña  Trëng  Tµi Bé  Bé    chÝnh    gi÷nguyªn hiÖu        lùcthihµnh. §iÒu   3: Tæng   tr Tæng   H¶i quan, Thñ  ëng    côc  ëng  côc      tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc,trùc thuéc  Tµi chÝnh  c¸c tæ      Bé    vµ    chøc, c¸ nh©n  li       cã  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.  
Đồng bộ tài khoản