intTypePromotion=1

Quyết định 145/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
88
lượt xem
2
download

Quyết định 145/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 145/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 145/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Thñ tíng chÝnh phñ céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ­­­­­­­­­ Sè  : 145/2005/ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ Néi, ngµy 15  th¸ng  6  n¨m 2005 QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n chuyÓn C«ng ty XuÊt nhËp khÈu  vµ §Çu t  Chî Lín sang ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­  c«ng ty con. _________ Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12  n¨m 2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11  n¨m 2003; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   ngµy   12   th¸ng   6   n¨m  1999; C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  153/2004/N§­CP ngµy 09 th¸ng  8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ, vÒ  viÖc tæ chøc, qu¶n lý  c«ng ty nhµ  níc vµ chuyÓn  ®æi tæng c«ng ty nhµ  níc,  c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ  ­  c«ng ty con; XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè  Hå ChÝ Minh, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1.  Phª duyÖt §Ò  ¸n chuyÓn C«ng ty XuÊt nhËp  khÈu vµ  §Çu t  Chî  Lín sang ho¹t  ®éng theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con, víi nh÷ng néi dung nh sau: 1. C«ng  ty mÑ: C«ng  ty XuÊt  nhËp  khÈu vµ  §Çu t  Chî   Lín   (CHOLIMEX)   lµ   c«ng   ty   nhµ   níc,   trùc   tiÕp  thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ  cã  vèn  ®Çu t  ë  c¸c c«ng ty kh¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o  toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty mÑ vµ vèn  ®Çu t vµo c¸c c«ng ty kh¸c.
  2. 2 2. C«ng ty con lµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty cæ phÇn mµ  c«ng ty  mÑ cã vèn gãp chi phèi, gåm: ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc mét thµnh  viªn ®Çu t kinh doanh h¹ tÇng Cholimex. ­ C«ng ty cæ phÇn ChÕ  biÕn h¶i s¶n vµ  Thùc phÈm  Cholimex. 3. C¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t cña c«ng ty mÑ:  ­ C«ng ty cæ phÇn May Cholimex, ­ C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö vµ Tin häc Cholimex, ­ C«ng ty cæ phÇn X©y dùng Cholimex, ­ C«ng ty cæ phÇn Dîc phÈm dîc liÖu Chî Lín. ­ C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Ng©n Hµ. 4. C¬  cÊu vèn  ®iÒu lÖ, ngµnh nghÒ  kinh doanh cña  c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con; tæ chøc, qu¶n lý  c«ng ty  mÑ; quan hÖ  gi÷a c«ng ty mÑ  víi chñ  së  h÷u nhµ  níc  vµ víi c¸c c«ng ty con, c«ng ty cã vèn gãp cña c«ng  ty mÑ; tªn c¬ quan  ®îc giao lµm ®¹i diÖn chñ së h÷u  vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty mÑ   ®îc quy  ®Þnh trong §iÒu  lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty mÑ.  §iÒu 2. Ph©n c«ng nhiÖm vô: 1.   Chñ   tÞch  ñy   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh: ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty   mÑ,   viÖc   h×nh  thµnh c¸c c«ng ty con, c«ng ty cã vèn ®Çu t cña c«ng  ty mÑ  nãi t¹i §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy theo  ®óng c¸c  quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng   ty mÑ. 2.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   phª   duyÖt   Quy   chÕ   tµi  chÝnh cña C«ng ty mÑ  ­   C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ  §Çu   t  Chî   Lín,   theo   ®Ò   nghÞ   cña  ñy   ban   nh©n   d©n  thµnh phè Hå ChÝ Minh. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ 
  3. 3 tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh, Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh  vµ   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan   liªn  quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./. kt. Thñ tíng phã thñ tíng N¬i nhËn :  ­   Thñ   tíng,   c¸c   Phã   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;  NguyÔn TÊn Dòng ®∙ ký ­ Ban Kinh tÕ Trung ¬ng; ­ ñy ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh; ­ C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t,   Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi,   Néi vô, C«ng nghiÖp; ­ Ng©n hµng Nhµ níc VN; ­ Ban ChØ ®¹o §MPTDN;  ­ C«ng b¸o; ­ VPCP: BTCN, PCN  NguyÔn C«ng Sù,    Ban §iÒu hµnh 112,   c¸c Vô: TH, KTTH, V.IV;  ­ Lu : §MDN (5), VT. C (30b).     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2