Quyết định 1458/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 1458/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1458/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án kết thúc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1458/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 1458 /QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 2009. QUY T Đ NH V vi c: X lý tài s n thu h i t d án k t thúc B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph v vi c qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c văn b n s 6709/BTC- QLCS ngày 12/5/2009 c a B Tài chính v vi c x lý tài s n thu h i t d án khi k t thúc; Theo đ ngh c a V trư ng V Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thu h i, bán đ u giá thu ti n n p ngân sách nhà nư c đ i v i 02 xe ô tô bi n ki m soát 31A-3334 và 31A-2535 thu h i t d án WB1 thay th cho vi c đi u chuy n 02 xe ô tô này t i Quy t đ nh s 3328/QĐ-BGTVT ngày 3/11/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 2. Ban Qu n lý d án 1 có trách nhi m t ch c bán đ u giá 02 xe ô tô nêu t i Đi u 1 c a Quy t đ nh này, thu ti n n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư s 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 và Thông tư s 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 c a B Tài chính. Đi u 3. Các ông V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch đ u tư, C c trư ng C c Qu n lý xây d ng và Ch t lư ng công trình giao thông, T ng giám đ c Ban qu n lý d án 1, và Th trư ng các đơn v liên quan có trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như đi u 3; TH TRƯ NG - B trư ng (đ b/c); - B Tài chính; - Lưu: VT, V TC. đã ký Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản