Quyết định 146/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 146/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2003/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 146/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 146/2003/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2003 V T L THAM GIA C A BÊN NƯ C NGOÀI VÀO THN TRƯ NG CH NG KHOÁN VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Căn c Ngh nh s 64/2002/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n; Căn c Quy t nh s 36/2003/Q -TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam; Theo ngh c a Ch t ch U ban Ch ng khoán Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài mua, bán c phi u trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ư c n m gi t i a 30% t ng s c phi u niêm y t c a t ch c phát hành. i u 2. T l góp v n c a t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài trong Công ty Ch ng khoán liên doanh ho c Công ty Qu n lý qu liên doanh t i a là 49% v n i u l . i u 3. T ch c, cá nhân nư c ngoài ư c n m gi không gi i h n t l trái phi u lưu hành trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. i u 4. Quy t nh này thay th Quy t nh s 139/1999/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph và có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản