Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 146/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh cña thñ tíng chÝnh phñ sè 146/2004/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2004 VÒ ph¬ng híng chñ yÕu  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vïng kinh tÕ träng ®iÓm  phÝa Nam ®Õn n¨m 2010 vµ tÇm nh×n ®Õn n¨m 2020 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  t¹i   C«ng v¨n sè 7349/BKH­CLPT ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2003, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   ph¬ng   híng   chñ   yÕu   ph¸t   triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm (KTT§) phÝa Nam  ®Õn   n¨m   2010   vµ   tÇm   nh×n   ®Õn   n¨m   2020   ®èi   víi   7   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, bao gåm: thµnh phè Hå ChÝ  Minh vµ  c¸c tØnh §ång Nai, Bµ  RÞa ­ Vòng Tµu, B×nh D¬ng,  T©y   Ninh,   B×nh   Phíc,   Long   An,   ®Ó   ph¸t   huy   nh÷ng   tiÒm  n¨ng, lîi thÕ  vÒ  vÞ  trÝ   ®Þa lý,  ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, hÖ  thèng  kÕt  cÊu  h¹  tÇng  nh»m  x©y dùng vïng KTT§  phÝa  Nam  trë   thµnh  mét  trong   nh÷ng  vïng   kinh   tÕ   ph¸t   triÓn  n¨ng   ®éng, cã  tèc  ®é  t¨ng trëng kinh tÕ  cao vµ  bÒn v÷ng, thùc  sù  lµ  vïng kinh tÕ   ®éng lùc cña c¶ n íc, gi÷  v÷ng vai trß  quyÕt  ®Þnh  ®ãng gãp vµo t¨ng trëng kinh tÕ  chung cña c¶  níc. §i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸   cña c¶ níc vµ  trong mét sè  lÜnh vùc quan träng, gãp phÇn  n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ vµ  søc c¹nh tranh quèc tÕ,  ®i  ®Çu trong xu thÕ  héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ, t¹o  ®éng  lùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña vïng §«ng Nam Bé. §i Ò u  2.  Môc tiªu ph¸t triÓn chñ yÕu 1. Tèc ®é t¨ng trëng GDP b×nh qu©n hµng n¨m giai ®o¹n  2006 ­ 2010 ®¹t kho¶ng 1,2 lÇn, giai ®o¹n 2011 ­ 2020 ®¹t  kho¶ng 1,1 lÇn tèc  ®é  t¨ng trëng b×nh qu©n c¶ níc. T¨ng  tû lÖ ®ãng gãp  cña vïng trong GDP cña c¶ níc tõ 36% hiÖn  nay lªn kho¶ng 40 ­ 41% vµo n¨m 2010 vµ  43 ­ 44% vµo n¨m   2020.
  2. 2 2. T¨ng gi¸ trÞ  xuÊt khÈu b×nh qu©n  ®Çu ngêi/n¨m tõ  1.493  ®« la Mü  n¨m 2005 lªn 3.620  ®« la Mü  n¨m 2010 vµ  22.310 ®« la Mü n¨m 2020.  3. T¨ng møc ®ãng gãp cña vïng trong thu ng©n s¸ch cña   c¶ níc tõ  33,9% n¨m 2005 lªn 38,7% n¨m 2010 vµ  40,5% n¨m  2020.  4.  §Èy nhanh  tèc  ®é   ®æi míi  c«ng  nghÖ  phÊn   ®Êu  ®¹t  b×nh   qu©n   20   ­   25%/n¨m   trong   tiÕn   tr×nh   hiÖn   ®¹i   ho¸,  n©ng cao dÇn tû  lÖ  lao  ®éng qua  ®µo t¹o  ®Õn n¨m 2010  ®¹t   trªn 50%. 5.  H×nh thµnh  c¸c  trung  t©m dÞch  vô  s¶n  xuÊt  vµ  x∙  héi chÊt lîng cao,  ®¹t tr×nh  ®é  quèc tÕ  vµ  trong khu vùc  §«ng Nam ¸ ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu cña c¶ khu vùc phÝa Nam  vµ kh¸ch quèc tÕ.  6. PhÊn  ®Êu gi¶m tû  lÖ  hé  nghÌo xuèng díi 4% vµo n¨m  2010, díi 1% n¨m 2020, tû  lÖ  lao  ®éng kh«ng cã  viÖc lµm  kho¶ng 4% ®Õn n¨m  2020. 7. æn ®Þnh sè d©n trong vïng ®Õn n¨m 2020 kho¶ng 15 ­  16 triÖu ngêi. B¶o  ®¶m kû  c¬ng, trËt tù  an toµn x∙ héi,  gi÷  v÷ng an ninh, quèc phßng; b¶o  ®¶m bÒn v÷ng m«i tr êng  c¶ ë ®« thÞ vµ n«ng th«n trong vïng. §i Ò u   3.  NhiÖm vô  vµ  c¸c gi¶i ph¸p chñ  yÕu  ®Ó  thóc  ®Èy ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc then chèt 1. NhiÖm vô míi cã tÝnh ®ét ph¸. X©y dùng khu  ®« thÞ  tæng hîp  ë  T©y ­ T©y B¾c thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh thuéc 3 tØnh Long An, T©y Ninh vµ  thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh. Ph¸t triÓn trung t©m  ®µo t¹o chÊt lîng  cao   t¹i   B×nh   D¬ng,   c¸c   trung   t©m   y   tÕ   chÊt   lîng   cao,  trung   t©m   ®µo   t¹o   nghÒ   tr×nh   ®é   cao   t¹i   Bµ   RÞa   ­   Vòng  Tµu,   khu   sinh   dìng   c«ng   nghiÖp   (chuyªn   nghiªn   cøu   c¶i  tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ cho toµn Nam Bé) vµ x©y dùng tæng  kho trung chuyÓn t¹i §ång Nai.  X©y dùng c¸c tuyÕn cao tèc tõ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®i Vòng Tµu,  Trung L¬ng vµ T©y Ninh; ®ång thêi, chuÈn bÞ  triÓn khai x©y dùng s©n bay Long Thµnh. 2. VÒ ®iÒu chØnh quy ho¹ch.  a)   ChuyÓn   dÞch   nhanh   h¬n   c¬   cÊu   kinh   tÕ   theo   híng  ph¸t triÓn c¸c ngµnh cã  chÊt lîng hµng ho¸ cao, c«ng nghÖ  hiÖn ®¹i vµ n¨ng suÊt lao ®éng cao. ­ C¸c ngµnh dÞch vô  cÇn ph¸t triÓn víi tèc  ®é  nhanh  vµ  chÊt lîng  cao,  nh»m b¶o  ®¶m nhÞp  ®é  t¨ng trëng  cao,  ph¸t triÓn toµn diÖn vµ bÒn v÷ng cho toµn vïng.
  3. 3 TËp trung ph¸t triÓn toµn diÖn c¸c ngµnh dÞch vô chÊt   lîng  cao,   ®Æc biÖt lµ  dÞch vô  tµi chÝnh,  ng©n  hµng, du  lÞch, vui ch¬i gi¶i trÝ, dÞch vô  c«ng nghÖ, viÔn th«ng,   vËn t¶i quèc tÕ; ph¸t triÓn thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n, thÞ  trêng  vèn,   thÞ   trêng  chøng   kho¸n;   ph¸t   huy   cã   hiÖu   qu¶  c¸c tæ chøc tµi chÝnh, c¸c c¬  quan  ®µo t¹o, dÞch vô  y tÕ   vµ  nghiªn cøu khoa häc tÇm cì  quèc gia, khu vùc vµ  quèc  tÕ. X©y   dùng   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh   thµnh   mét   trung   t©m  dÞch vô  chÊt lîng cao vÒ  c¸c mÆt viÔn th«ng, dÞch vô  vËn  t¶i, tµi chÝnh, ng©n hµng, du lÞch cña c¶ níc vµ  cã  tÇm  cì quèc tÕ. Th¬ng m¹i cÇn v¬n lªn ngang tÇm quèc tÕ  vµ  trë  thµnh   ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña c¶ Nam Bé.  Ph¸t   huy   lîi   thÕ   cña   hÖ   thèng   c¶ng   biÓn,   ®Èy   m¹nh  dÞch vô  vËn t¶i biÓn trong níc vµ  quèc tÕ, híng tíi  ®¶m  nhËn hµng xuÊt nhËp khÈu tõ  30 ­ 40% lîng hµng ho¸ xuÊt  nhËp   khÈu   trong   vïng.   Ph¸t   triÓn   ®éi   tµu   vËn   t¶i   biÓn  theo xu híng tµu chuyªn dông cã  träng t¶i lín. §Èy m¹nh  c¸c lo¹i dÞch vô  hµng h¶i quèc tÕ  t¹i c¸c c¶ng khu vùc  Sµi Gßn, c¶ng khu vùc ThÞ V¶i, Vòng Tµu. §a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô  bu chÝnh viÔn th«ng, më  réng  ho¹t  ®éng bu chÝnh viÔn th«ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ   trong vïng,  ®Æc biÖt lµ  c¸c dÞch vô  bu chÝnh viÔn th«ng  quèc tÕ. Më  réng hÖ  thèng bu chÝnh viÔn th«ng  ë  khu vùc  n«ng th«n vµ  h¶i  ®¶o,  ®¶m b¶o  mét  ®iÓm b u chÝnh t¹i c¸c  thµnh phè  lín phôc vô  tõ  20.000 ngêi  ®Õn 28.000 ngêi,  ë  thµnh phè nhá tõ  14.000 ­ 18.000 ngêi/®iÓm bu côc, ë khu  vùc n«ng th«n tõ 4.000 ­ 5.000 ngêi/®iÓm bu côc.  Ph¸t triÓn du lÞch g¾n liÒn víi viÖc b¶o vÖ, t«n t¹o  c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸,  khu  b¶o  tån  thiªn  nhiªn.  Chó träng ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch träng ®iÓm. G¾n du   lÞch   gi÷a   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trong   vïng   víi   c¸c   vïng  kh¸c trong  níc. N©ng cao chÊt  lîng s¶n phÈm vµ   ®a d¹ng  ho¸ c¸c lo¹i h×nh du lÞch,  ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c¸c trung  t©m th«ng tin vµ  t  vÊn ph¸t triÓn du lÞch, g¾n liÒn víi  x©y dùng hÖ  thèng an ninh vµ  an toµn du lÞch  ®Ó   ®Õn n¨m  2005   ®ãn   kh¸ch   du   lÞch   ®Õn   vïng   §«ng   Nam   Bé   kho¶ng   10  triÖu lît ngêi, trong ®ã kh¸ch quèc tÕ lµ 2 triÖu lît ng­ êi   vµ   ®ãn   kho¶ng   13   ­   14   triÖu   lît   ngêi   vµo   n¨m   2010,  trong ®ã kh¸ch quèc tÕ lµ 3,2 ­ 3,5 triÖu lît ngêi.  ­ T¨ng tèc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ  cao, c«ng  nghiÖp s¹ch vµ c«ng nghiÖp bæ trî.  ¦u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng ngµnh mòi nhän cã  hµm lîng  tri thøc vµ c«ng nghÖ cao (c«ng nghÖ tin häc, viÔn th«ng,   c«ng   nghÖ  vËt  liÖu   míi,   c«ng   nghÖ  vi   sinh)   c«ng   nghiÖp   s¹ch vµ c«ng nghiÖp c¬ b¶n lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn 
  4. 4 chung  vµ  héi nhËp  quèc  tÕ, lµm h¹t nh©n thóc  ®Èy nhanh  qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn  ®¹i hãa cña vïng vµ  c¸c  vïng l©n cËn. §ång thêi, ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp   bæ trî  t¨ng tû  lÖ  néi  ®Þa ho¸ g¾n víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt   linh kiÖn, phô  liÖu, söa ch÷a, b¶o dìng... Ph¸t huy vai  trß cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ  nhá, cã  híng  ®i ngay vµo  c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®i ®«i víi b¶o vÖ m«i trêng. §Èy m¹nh ph¸t triÓn mét sè  ngµnh c«ng nghiÖp chñ  lùc  nh: khai th¸c  dÇu  khÝ;   ®iÖn tö  vµ  c«ng  nghiÖp  s¶n  xuÊt  phÇn mÒm;  c¬  khÝ  chÕ  t¹o;  s¶n  xuÊt   ®iÖn, ph©n  bãn,  hãa  chÊt tõ dÇu khÝ, chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n, thùc phÈm;   ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may, giÇy da, nhùa; c«ng   nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. T¨ng tû  träng c«ng nghiÖp chÕ  t¸c. §iÒu chØnh l¹i híng ph©n bè c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn,  trªn c¬  së  khai th¸c nguån tµi nguyªn vµ  d  ®Þa cña c¸c  tØnh cha ph¸t triÓn nh  Long An, B×nh Phíc, T©y Ninh (cã  mËt  ®é  s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cha tËp trung cao), phï  hîp  víi ®Æc ®iÓm cña tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.  §Ó  thóc  ®Èy ph¸t triÓn nhanh víi quy m« lín, cÇn tËp  trung u tiªn ph¸t triÓn lÜnh vùc  ®iÖn tö, tin häc  ®Ó  lµm  tiÒn   ®Ò   cho   c¸c   lÜnh   vùc   kh¸c   ph¸t   triÓn.   Híng  u   tiªn  ph¸t triÓn lµ ®i th¼ng vµo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ tËn dông  lîi thÕ  ngêi  ®i sau. Ph¸t huy lîi thÕ  vÒ  tiÒm n¨ng lao  ®éng cña vïng  ®Ó   ®Èy m¹nh hîp t¸c quèc tÕ  nh»m khai th¸c  nguån vèn vµ  c«ng nghÖ  míi. PhÊn  ®Êu  ®Õn n¨m 2010, c«ng  nghiÖp   ®iÖn   tö,   tin   häc   trë   thµnh  ngµnh   mòi   nhän,  h íng  xuÊt khÈu, tõng bíc ph¸t triÓn ®ång bé c¶ phÇn cøng, phÇn   mÒm, trong ®ã u tiªn ph¸t triÓn phÇn mÒm. §a vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm phÝa Nam trë  thµnh trung t©m m¹nh vÒ  s¶n xuÊt  linh kiÖn ®iÖn tö, phÇn mÒm, tin häc viÔn th«ng ë khu vùc  §«ng Nam ¸. Xóc tiÕn  ®Çu t khu c«ng nghiÖp c«ng nghÖ  cao  vµ s¶n xuÊt phÇn mÒm ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. PhÊn ®Êu ® a  gi¸ trÞ  s¶n xuÊt phÇn  mÒm  lªn  kho¶ng  1.800  tû   ®ång  vµo  n¨m 2005 (t¬ng ®¬ng kho¶ng 150 ®Õn 160 triÖu USD). ­ §Èy m¹nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ phôc vô  nhu  cÇu c«ng nghiÖp, tiªu dïng ë ®« thÞ vµ xuÊt khÈu. Ph¸t triÓn m¹nh nÒn n«ng nghiÖp th©m canh t¹o nguån   nguyªn liÖu cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ  biÕn t¹i c¸c  ®Þa   ph¬ng   vµ   trong   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   ®Ó   kh«ng   ngõng  t¨ng gi¸ trÞ  gia t¨ng  néi   ®Þa  trong  hµng n«ng  s¶n  xuÊt  khÈu.   H×nh   thµnh   c¸c   vïng   n«ng   s¶n   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu  (cao su, cµ phª, hå tiªu, ®iÒu), bao gåm:  Vïng chuyªn canh c©y cao su tËp trung chñ  yÕu  ë  B×nh  Phíc,   §ång   Nai   (c¸c   huyÖn   Thèng   NhÊt,   Long   Thµnh,   Xu©n  Léc,   Long   Kh¸nh),   Bµ   RÞa   ­   Vòng   Tµu   (c¸c   huyÖn:   Xuyªn 
  5. 5 Méc,   T©n   Thµnh,   Ch©u   §øc),   Cñ   Chi   (thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh). Vïng chuyªn canh c©y cµ phª ë §ång Nai, Bµ RÞa ­ Vòng  Tµu.   Vïng   chuyªn   canh   hå   tiªu   tËp   trung   ë   huyÖn:   Xu©n  Léc, Long Kh¸nh, tØnh §ång Nai; Ch©u §øc (tØnh Bµ  RÞa ­  Vòng Tµu). Vïng chuyªn canh c©y  ®iÒu  ë  c¸c huyÖn : Long  Thµnh,   Long   Kh¸nh   (§ång   Nai);   Ch©u   §øc   (Bµ   RÞa   ­   Vòng  Tµu) vµ  c¸c huyÖn thuéc tØnh B×nh Phíc. Vïng chuyªn canh  rau xanh tËp trung   ë  thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh,  c¸c huyÖn:  T©n Thµnh, Long §Êt (Bµ  RÞa ­ Vòng Tµu), thµnh phè  Biªn  Hoµ (§ång Nai). C¸c vïng c©y ¨n tr¸i ë L¸i Thiªu (B×nh D¬ng), bëi T©n  TriÒu,   thµnh   phè   Biªn   Hoµ,   chuèi,   sÇu   riªng   huyÖn   Long  Kh¸nh   (tØnh   §ång   Nai),   nh∙n,   m∙ng   cÇu   (Bµ   RÞa   ­   Vòng   Tµu). T¨ng tû  lÖ  che phñ, t¹o "l¸ phæi xanh" cho  ®« thÞ  vµ  c¸c khu c«ng nghiÖp, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, t¹o  c¶nh quan du lÞch, sö  dông hîp lý   ®Êt  ®ai, gia t¨ng c©y  l©u n¨m trªn  ®Êt rõng. B¶o vÖ  rõng  ®Çu nguån, t¨ng nhanh  vµ sím æn ®Þnh rõng phßng hé ven biÓn, ®Æc biÖt diÖn tÝch  rõng ngËp mÆn  ë  huyÖn CÇn Giê  cña thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  vµ ven biÓn cña Bµ RÞa ­ Vòng Tµu, rõng nguyªn liÖu giÊy,  vên quèc gia Nam C¸t Tiªn, §ång Nai. Phñ  xanh  ®Êt trèng,   ®åi   nói   träc   ë   T©y   Ninh,   Bµ   RÞa   ­   Vòng   Tµu,   §ång   Nai,  B×nh   D¬ng   vµ   B×nh   Phíc,   g¾n   víi   c¸c   ch¬ng   tr×nh   trång  rõng ®Ó h×nh thµnh c¸c ®iÓm du lÞch sinh th¸i, nghØ dìng. TËp   trung   ®Çu   t  vµo   c¸c   ph¬ng   tiÖn   ®¸nh   b¾t   ngoµi  kh¬i theo híng thay ®æi vá tµu 100 ­ 200 CV b»ng vËt liÖu   míi, bÒn vµ tiÕt kiÖm gç. X©y dùng hÖ thèng c¶ng, n¹o vÐt  luång l¹ch vµ  c¸c c¬  së  dÞch vô  nghÒ  c¸  ë  C«n §¶o, tØnh  Bµ RÞa ­ Vòng Tµu.  Ph¸t triÓn nu«i t«m th©m canh, nu«i c¸ níc ngät ë c¸c  c«ng tr×nh thuû lîi. §Èy m¹nh chÕ biÕn thuû s¶n, n©ng cÊp   vµ  hiÖn  ®¹i ho¸ c¸c c¬  së  chÕ  biÕn xuÊt khÈu t¹i thµnh  phè Hå ChÝ Minh, Bµ RÞa ­ Vòng Tµu, §ång Nai. b) §¶m b¶o ph¸t triÓn c©n  ®èi,  ®i tríc vÒ  ph¸t triÓn  hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ vµ x∙ héi. ­ VÒ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ. TiÕp   tôc   hoµn   thµnh   n©ng   cÊp   quèc   lé   50,   20,   22b,  tuyÕn   N2...   nèi   vïng   KTT§   phÝa   Nam   víi   vïng   ®ång   b»ng  s«ng Cöu Long vµ vïng T©y Nguyªn vµ cã ph¬ng ¸n t¹o tuyÕn  liªn kÕt míi. Sím  ®Çu t c¸c tuyÕn  ®êng cao tèc tõ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®i CÇn Th¬,  ®©y lµ  trôc giao  th«ng  quan träng   ®¶m  b¶o giao lu gi÷a §«ng Nam Bé víi ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 
  6. 6 §Çu   t  x©y   dùng   trôc   ®êng   cao   tèc   thµnh   phè   Hå   ChÝ  Minh   ­   Long   Thµnh   ­   Vòng   Tµu,   tuyÕn   nµy   cßn   lµ   tuyÕn  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®i s©n bay quèc tÕ  Long Thµnh. §Õn  n¨m 2005 x©y dùng ®o¹n Long Thµnh ­ thµnh phè Hå ChÝ Minh  quy m« 4 lµn xe. Giai ®o¹n 2006 ­ 2010 x©y dùng tiÕp ®o¹n   Long Thµnh ­ Vòng Tµu. N©ng cÊp quèc lé  13, dù  kiÕn  ®Õn  n¨m 2005 hoµn thµnh n©ng cÊp  ®o¹n tõ  ng∙ t B×nh Phíc  ®Õn  Thñ DÇu Mét dµi 30 Km, quy m« 4 lµn xe. TiÕp   tôc   c¶i   t¹o,   tiÕn   tíi   hiÖn   ®¹i   m¹ng   líi   giao  th«ng t¹i c¸c  ®« thÞ  trong vïng. X©y dùng ph¬ng ¸n hoµn  thiÖn   m¹ng   líi   giao   th«ng   cho   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh.   Trong  ®ã,  ®Æc biÖt chó  träng quy ho¹ch,  ®Çu t  ph¸t triÓn  vËn   t¶i   c«ng   céng   hµnh   kh¸ch,   nghiªn   cøu   x©y   dùng   hÖ   thèng cÇu qua s«ng, xe  ®iÖn ch¹y trªn cao, hay ch¹y ngÇm  trong lßng  ®Êt. Quy ho¹ch ph¸t triÓn giao th«ng g¾n víi  quy ho¹ch x©y dùng c¸c khu  ®« thÞ  v¨n minh (kh«ng  ®Ó  x©y  dùng trµn lan ven ®êng). Hoµn   thµnh   viÖc   hiÖn   ®¹i   hãa   ga   hµng   kh«ng   quèc   tÕ  T©n S¬n NhÊt, nghiªn cøu ph¸t triÓn s©n bay quèc tÕ thø 2  t¹i Long Thµnh  ®Ó   ®ãn  ®Çu khi s©n bay T©n S¬n NhÊt qu¸  t¶i. Nghiªn cøu c¶i t¹o s©n bay Cá   èng, C«n §¶o phôc vô  du   lÞch   vµ   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   trªn   ®¶o.   ViÖc  tiÕn hµnh triÓn khai x©y dùng dùa trªn hiÖu qu¶ tæng hîp  ph¸t triÓn C«n §¶o. Thêi gian tríc m¾t cÇn sö  dông cã  hiÖu qu¶ c¸c c¶ng  cña vïng t¹i khu vùc thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, bao gåm c¶ng  Sµi Gßn vµ mét lo¹t c¸c c¶ng, bÕn c¶ng cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa   ph¬ng,   liªn   doanh  v.v...   n»m   däc   s«ng  Sµi  Gßn,   Nhµ   BÌ;  ®ång thêi  triÓn  khai x©y dùng  víi  møc   ®é  thÝch  hîp  c¸c c¶ng ë khu vùc C¸t L¸i vµ HiÖp Phíc. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 20­NQ/TW ngµy 18 th¸ng 11 n¨m   2002 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ph¸t triÓn thµnh phè Hå ChÝ Minh  ®Õn n¨m 2010 nhanh chãng hoµn thµnh ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch di  dêi hÖ thèng c¶ng trªn s«ng Sµi Gßn ra khái néi thµnh mét  c¸ch hîp lý, chÆt chÏ, cã tiÕn ®é phï hîp ®Ó qu¸ tr×nh di   dêi kh«ng g©y ¸ch t¾c, l∙ng phÝ  vµ  h¹n chÕ   ®îc ¶nh hëng  xÊu  ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh vµ  quèc phßng, an ninh.  Tõng bíc  ®Çu t x©y dùng míi côm c¶ng C¸i MÐp, ThÞ  V¶i  ®Ó   ®¶m b¶o nhu cÇu vËn t¶i cña c¶ khu vùc phÝa Nam vµ lµ cöa  ngâ ra biÓn cña ®êng xuyªn ¸.  X©y dùng tæng kho trung chuyÓn  ®¸p øng nhu cÇu ngµy   cµng cao cña sù  ph¸t triÓn  cho c¶ vïng.  Nghiªn  cøu x©y  dùng tæng kho trung chuyÓn  ë  n¬i cã  thÓ  tËp kÕt hµng ho¸  tõ   c¸c   c¶ng   biÓn   vµ   chuyÓn   ®i   c¸c   n¬i   cho   thuËn   tiÖn,  nhanh chãng. Hoµn   thiÖn,   c¶i   t¹o   vµ   n©ng   cÊp   c¸c   tuyÕn   nèi   víi  ®ång b»ng s«ng Cöu Long, trong ®ã quan träng lµ 2 tuyÕn : 
  7. 7 tuyÕn Sµi Gßn thµnh phè  Cµ  Mau; Sµi Gßn ­ Kiªn L¬ng thùc  hiÖn b»ng vèn ODA. Trong giai  ®o¹n 2004 ­ 2005 cÇn c¶i t¹o  ®Çu mèi  ® êng  s¾t thµnh phè   Hå  ChÝ  Minh, giai  ®o¹n 2006 ­ 2010 nghiªn  cøu x©y dùng c¸c tuyÕn  ®êng s¾t tõ  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®i Vòng Tµu, x©y dùng hÖ  thèng  ®êng s¾t kÕt nèi hÖ  thèng  c¶ng biÓn víi c¸c khu c«ng nghiÖp trªn hµnh lang ® êng 51,  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  ®i Phn«m Pªnh,  ®ång b»ng s«ng Cöu  Long vµ T©y Nguyªn theo quy ho¹ch. N©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc, tõng bíc ph¸t  triÓn hÖ  thèng cÊp níc theo quy ho¹ch vïng, khu vùc theo  híng hiÖn  ®¹i, ngang tÇm vÒ  c«ng nghÖ  vµ  tæ chøc qu¶n lý  cña c¸c  ®« thÞ  v¨n minh, tiªn tiÕn trong khu vùc vµ  thÕ  giíi.  C¶i  t¹o  hÖ  thèng  tho¸t níc, xö  lý  níc th¶i, gi¶i  quyÕt  døt   ®iÓm  t×nh tr¹ng  ngËp   óng t¹i c¸c  ®« thÞ,   ®Æc  biÖt lµ ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. Khi   x©y   dùng   c¸c   nhµ   m¸y,   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   ph¶i  x©y dùng ®ång thêi c¸c c«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i ®¶m b¶o  kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng. Quy ho¹ch, x©y dùng hÖ thèng  xö  lý  r¸c th¶i  ®« thÞ, chÊt th¶i cña c¸c khu c«ng nghiÖp  b¶o ®¶m m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp cho ®« thÞ. Giai ®o¹n 2006 ­ 2010 triÓn khai ®Çu t míi 40 Km ®êng  d©y 500 KV  vµ  mét tr¹m biÕn ¸p 500 KV víi c«ng suÊt 450   MVA, 181 Km  ®êng d©y 110 KV vµ  105 tr¹m biÕn ¸p 110 KV  víi tæng c«ng suÊt 4.100 MVA. ­ VÒ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng x∙ héi. X©y dùng c¸c trung t©m ho¹t ®éng v¨n ho¸ ®Ó kh«i phôc   c¸c ho¹t  ®éng  v¨n  ho¸  truyÒn  thèng  vµ   ®a c¸c ho¹t  ®éng  nµy vµo nÒ  nÕp. §Çu t  n©ng cÊp th¸p truyÒn h×nh hiÖn cã  trong khu vùc  ®Ó  n©ng cao chÊt lîng c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t  sãng truyÒn h×nh. Ph¸t triÓn c¸c c¬ së, trang thiÕt bÞ vµ c¸c dÞch vô y  tÕ   ®¸p øng nhu cÇu  ®a d¹ng kh«ng chØ cña ngêi d©n mµ  c¶  nh÷ng ngêi níc ngoµi  ®ang lµm viÖc trong c¸c liªn doanh  vµ  kh¸ch du lÞch.  X©y dùng trung t©m y tÕ  chÊt lîng cao,  ®¶m b¶o trang, thiÕt bÞ  ch÷a bÖnh tiªn tiÕn vµ  hiÖn  ®¹i,  tr¸nh  tËp  trung  vµo thµnh  phè  Hå  ChÝ  Minh.  Tæ chøc  s¾p  xÕp l¹i vµ  cñng cè, t¨ng cêng m¹ng líi y tÕ  x∙, phêng vµ  céng  ®ång, b¶o  ®¶m 100% th«n, x∙ cã  nh©n viªn y tÕ; 100%  tr¹m y tÕ c¬ së, y tÕ x∙ cã b¸c sÜ.  c) Ph¸t triÓn ®« thÞ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp. ­ Ph¸t triÓn c¸c  ®« thÞ  vÖ  tinh xung quanh c¸c thµnh  phè  lín g¾n víi c¸c khu c«ng nghiÖp vµ  tõ   ®ã  h×nh thµnh  c¸c chïm  ®« thÞ  cã  quy m« lín. H×nh thµnh c¸c  ®« thÞ  míi   cã quy m« d©n sè kho¶ng 70 ®Õn 100 v¹n d©n ë Phó Mü, Long  S¬n, Long H¶i (Bµ RÞa ­ Vòng Tµu), DÜ An ­ T©n Uyªn (B×nh  
  8. 8 D¬ng), Tam Phíc, Nh¬n Tr¹ch (§ång Nai). X©y dùng khu  ®«  thÞ míi kho¶ng 6.000 ha t¹i vïng gi¸p ranh gi÷a thµnh phè   Hå  ChÝ  Minh, tØnh Long An, tØnh T©y Ninh (huyÖn §øc Hoµ,  Tr¶ng  Bµng,  Cñ  Chi). §èi víi c¸c  ®« thÞ  lín kh¸c,  thùc  hiÖn  ®ång thêi c¶i t¹o, chØnh trang vµ  hiÖn  ®¹i ho¸ khu  vùc   néi   thµnh   vµ   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   ®ång   bé   kÕt   cÊu   h¹  tÇng. Quy ho¹ch, c¶i t¹o vïng n«ng th«n kÕt hîp víi viÖc h×nh  thµnh c¸c ®« thÞ ngo¹i vi, c¸c huyÖn lþ më réng vµ c¸c khu  d©n c ®« thÞ g¾n víi c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung; c¸c thÞ  trÊn, thÞ tø còng sÏ ®îc n©ng cÊp vµ h×nh thµnh thªm. Ph¸t   triÓn   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   tËp   trung,   khu   c«ng   nghÖ  cao, nghiªn cøu  ®Ò  ¸n x©y dùng khu "sinh d ìng" c«ng  nghiÖp   ®Æt   ë   ngo¹i   vi   thµnh   phè   Hå   ChÝ   Minh,   gÇn   c¸c  trung t©m nghiªn cøu khoa häc, gÇn c¸c khu c«ng nghÖ cao,   thuËn   tiÖn   giao   th«ng   lµm   nhiÖm   vô   c¶i   tiÕn   kü   thuËt,  c«ng nghÖ cho c¸c xÝ nghiÖp ë phÝa Nam.  §a vµo ho¹t ®éng khu c«ng nghÖ cao. KhuyÕn khÝch ®Çu   t  vµo c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ  xuÊt  ®∙  ®îc cÊp giÊy  phÐp. Rµ so¸t l¹i quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp cña toµn vïng   ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, c©n ®èi; trong ®ã, x©y  dùng c¸c khu c«ng nghiÖp cña thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh theo  híng   khu   c«ng   nghiÖp   c«ng   nghÖ   cao,   n©ng   cao   hµm   lîng  chÊt x¸m trong s¶n phÈm c«ng nghiÖp. Chó  träng viÖc x©y  dùng kÕt cÊu h¹  tÇng ngoµi hµng rµo c¸c khu c«ng nghiÖp  nh  nhµ   ë, bÖnh viÖn, trêng häc, trung t©m  ®µo t¹o nghÒ,  khu th¬ng m¹i, khu vui ch¬i gi¶i trÝ... Cã  quy ho¹ch vµ  kÕ  ho¹ch cô  thÓ  cho viÖc x©y dùng c¸c  ®iÓm d©n c  g¾n víi  khu c«ng nghiÖp  ®Ó   ®¶m b¶o  ®iÒu kiÖn sèng cho nh÷ng ngêi  tõ n¬i kh¸c tíi lµm viÖc. d) §æi míi c¬ chÕ thu hót ®Çu t trong vµ ngoµi níc. T¹o c¬  chÕ, chÝnh s¸ch  ®ång bé   ®Ó  thu hót vèn  ®Çu t trong vµ  ngoµi níc, cã  chÝnh s¸ch huy  ®éng vèn  ®Çu t vµo  lÜnh vùc dÞch vô  chÊt lîng cao, c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng  nghÖ  cao, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, chÝnh s¸ch  sö  dông c¸n bé, c¬  chÕ  ph©n cÊp trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng  phï  hîp vµ  linh ho¹t....  nh»m  lµm  cho  sù  phèi  hîp  gi÷a  c¸c ngµnh víi nhau, gi÷a c¸c  ®Þa ph¬ng víi nhau vµ  gi÷a  ngµnh víi ®Þa ph¬ng ®îc chÆt chÏ vµ hiÖu qu¶, t¹o m«i tr­ êng thuËn lîi thu hót vèn ®Çu t cã søc c¹nh tranh víi c¸c  níc kh¸c trong khu vùc. §iÒu chØnh c¬  cÊu  ®Çu t  theo híng n©ng cao hiÖu qu¶  vµ   søc   c¹nh   tranh,   h×nh   thµnh   c¸c   c«ng   tr×nh   cÊp   quèc  gia, cÊp vïng vµ cÊp ®Þa ph¬ng (tØnh, thµnh phè) ®îc qu¶n  lý  theo nh÷ng quy chuÈn thèng nhÊt; khai th¸c c¸c nguån   lùc, nhÊt lµ  nguån néi lùc,  ®ång thêi t¹o  ®iÒu kiÖn thu  hót vèn vµ  c«ng nghÖ  bªn ngoµi  ®Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ vµ 
  9. 9 søc   c¹nh   tranh   cña   nÒn   kinh   tÕ,   phï   hîp   víi   quy   ho¹ch  ph¸t triÓn vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. Nguån vèn  ®Çu t trªn sÏ   ®îc u tiªn tríc hÕt cho ph¸t  triÓn   c¸c   ngµnh   s¶n   xuÊt   cã   hµm   lîng   khoa   häc   cao,   sö  dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i.  §i Ò u  4.  §µo t¹o nguån nh©n lùc §µo   t¹o   nguån   nh©n   lùc,   ®Æc   biÖt   lµ   nguån   nh©n   lùc  chÊt lîng  cao   ®¸p  øng  cho  nhu  cÇu  ph¸t  triÓn cña vïng,  khu vùc phÝa Nam vµ  c¶ níc. §Çu t  ph¸t triÓn nguån nh©n  lùc, ®Æc biÖt nguån nh©n lùc thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt, c¸c   ngµnh mòi nhän (c«ng nghiÖp  ®iÖn tö, s¶n xuÊt phÇn mÒm,  tin häc vµ tù ®éng ho¸...).  Më réng quy m« ®µo t¹o nguån   nh©n lùc theo  nhiÒu  h×nh thøc  kh¸c  nhau, chó   ý   ®µo t¹o  c«ng nh©n tay nghÒ  cao  ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸,  hiÖn  ®¹i ho¸.  Phèi  hîp  ®µo t¹o nguån nh©n  lùc  gi÷a  khu  vùc trung t©m víi khu vùc ngo¹i vi, gi÷a vïng KTT§ phÝa  Nam víi c¸c khu vùc ngoµi vïng    ®Ó  l«i kÐo lùc lîng lao  ®éng   ngoµi   khu   vùc   vµo   tham   gia   c¸c   ho¹t   ®«ng   kinh   tÕ  trong vïng.  S¾p xÕp l¹i hÖ  thèng c¸c c¬  së   ®µo t¹o (®¹i häc, cao  ®¼ng vµ  d¹y nghÒ) theo híng chó  träng  ®µo t¹o c¸c ngµnh  kinh tÕ, kü  thuËt  phôc  vô  sù  ph¸t  triÓn  hiÖn  ®¹i,  c«ng  nghÖ  cao. §Çu t  n©ng cao chÊt lîng vµ  më  réng h×nh thøc  ®µo t¹o cña c¸c trêng  ®¹i häc t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh  vµ  c¸c tØnh l©n cËn, cã  tÝnh  ®Õn nhu cÇu cña vïng  ®ång  b»ng s«ng Cöu Long vµ T©y Nguyªn.  X©y dùng trung t©m ®µo t¹o chÊt lîng cao vµ trung t©m  d¹y   nghÒ   t¹i   §ång   Nai,   cã   ph¬ng   ¸n   liªn   doanh   víi   níc  ngoµi.   Nghiªn cøu x©y dùng trung t©m khoa häc vµ chuyÓn giao   c«ng nghÖ  cã  tÇm cì  quèc gia, khu vùc vµ  quèc tÕ  cho c¶  vïng, ph©n bè  gÇn khu c«ng nghÖ  cao cña thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh. §i Ò u   5.   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè thuéc vïng   KTT§   phÝa   Nam   cã   tr¸ch   nhiÖm  kiÓm   tra,   theo   dâi   thùc  hiÖn ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ   ­  x∙ héi vïng KTT§  phÝa Nam mét c¸ch chÆt chÏ, x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m, hµng  n¨m, ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn phï hîp. Ban §iÒu phèi ph¸t triÓn c¸c vïng KTT§ chØ  ®¹o Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t kÕt hîp c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan, Uû ban   nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh  rµ  so¸t  l¹i  quy  ho¹ch  ph¸t triÓn  trªn toµn  ®Þa bµn mét c¸ch  thiÕt  thùc vµ  cã 
  10. 10 hiÖu   lùc   cao.   Tríc   hÕt   tËp   trung   søc   rµ   so¸t   l¹i   quy  ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña c¶ vïng  KTT§,   ®Æc  biÖt  lµ  rµ  so¸t  quy  ho¹ch  ph¸t triÓn   ®« thÞ,  c¸c hµnh lang kinh tÕ, c¸c khu c«ng nghiÖp, hÖ thèng c¶ng   biÓn...  Rµ  so¸t quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  c¸c tØnh nh»m  ®iÒu chØnh quy ho¹ch phï  hîp víi t×nh h×nh  ph¸t triÓn míi. Sau khi tiÕn hµnh rµ  so¸t c¸c quy ho¹ch   tæng thÓ, c¸c ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng cÇn triÓn khai sím c¸c  quy ho¹ch chi tiÕt,   b¶o  ®¶m th«ng b¸o kÞp thêi c¸c quy  ho¹ch tíi c¬ së vµ ngêi d©n. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng liªn quan triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh,  dù ¸n ®Çu t träng ®iÓm. C¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, gióp  ®ì c¸c tØnh, thµnh phè thuéc vïng KTT§ phÝa Nam trong qu¸   tr×nh rµ so¸t, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh vµ dù ¸n  ®∙ ®Ò ra, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a quy ho¹ch tõng tØnh,  thµnh phè víi quy ho¹ch vïng vµ c¶ níc. §i Ò u   6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  44/1998/Q§­TTg   ngµy   23   th¸ng   02   n¨m   1998   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ vÒ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh   tÕ  ­x∙ héi vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm phÝa Nam giai  ®o¹n tõ  nay ®Õn n¨m  2010. §i Ò u   7.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè  thuéc vïng KTT§ phÝa Nam vµ  c¸c Bé  trëng, Thñ  trëng  c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản