Quyết định 1460-QĐ/VH của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
65
lượt xem
2
download

Quyết định 1460-QĐ/VH của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1460-QĐ/VH của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc công nhận di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1460-QĐ/VH của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ Cñ A   é   B V¨N HO¸    ­TH«NG   TIN  è  S 1460  Q§/VH  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 28  6  1996 Bé  ëNG   é  TR B V¨N  HO¸   ­TH«NG   TIN ­ C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  11­ cø  ®Þ s 81­ ng 8­ 1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  ®Þnh  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é     c B V¨n ho¸ ­Th«ng     tin; ­ C¨n  §iÒu  cña  Õn    cø  34  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt  N  ho x∙ h   ngh Vi Nam   µy  4­ ng 15­ 1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l b¶o  Ö   µ  ö  ông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  vvsd dit l         danh   lam  ¾ng  th c¶nh  è  LCT/H§NN   s 14­ c«ng  è  µy  4­ b ng 4­ 1984  ña  éi ®ång  µ   c H  Nh nícN ícCéng  µ     ho XHCN   ÖtNam; Vi   ­ C¨n  §iÒu  LuËt ®Êt  ai  ña  èc  éi N íc Céng  µ    éi chñ    cø  42    ® c Qu h    ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   ∙  îc Héi ®ång  µ   íc c«ng  è  µy  1­ Vi   ®®    Nh n   b ng 6­ 1988  Ò   Öc  v vi quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai cña    Ých; l  s d ®Ê ®   dit ­ Qua  Ðt  Öt  å  ¬    Ých  µ  b¶n    Þ  ña    x duy h s di t v v¨n  ®Ò ngh c «ng  ñ   Þch  Ch t UBND   µnh  è  µ   éi,Hå   Ý   th ph H N   Ch Minh, Hµ   Ünh, Lµo   T   Cai,LaiCh ©u,     Nam   Hµ, Ngh Ö  An,  µ   ¾ c,  HB Thanh Ho¸, H¶i H ng, B×nh       ThuËn, C Ç n   ¬, Long    Th   An,  ¾ c   B Th¸i,Thõa    Thiªn ­  Õ,  µ   ©y  µ    Þ   ña    Hu HT v ®Ò ngh c «ng  ôc  ëng  C tr Côc B¶o  ån B¶o  µng; t  t QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu   Nay  1.­ c«ng  Ën  di tÝch  nh 52    (N¨m  ¬i hai)lÞch  ö  m    s v¨n ho¸  µ  v danh  lam  ¾ng  th c¶nh sau: TØnh  µ   Ünh: 1    Ých HT   dit 01­ Di  Ých  Ö   Ët:Vâ   Õu    êng  ©n   t ngh thu   Mi ­ ph T Giang,thÞ    µ   Ünh,   x∙ H T   tØnh  µ   Ünh. HT TØnh  µo    ditÝch L Cai:1    02­ Di  Ých  Þch  ö: § Òn  îng    êng  µo   t l s  Th ­ ph L Cai,thÞ    µo    x∙ L Cai,tØnh    Lµo  Cai. TØnh    ©u:  ditÝch LaiCh 1    03­ Di  Ých  ¾ng   t th c¶nh:Hang    ¬n      ×nh  ,huyÖn    TiªnS ­ x∙B L  Phong  Thæ,  tØnh    ©u. LaiCh
  2. 2 T Ønh  Nam   µ:  ditÝch H 2    04­  tÝch  Þch  ö  µ  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:§×nh  X¸      Di  l s v ki tr     thu   An  ­ x∙ Thanh  TuyÒn, huyÖn    Thanh Liªm,tØnh    Nam   µ. H 05­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:§ Òn    ïa  Ünh  ¹i­ x∙V Ünh   t ki tr     thu   ­ Ch V L      H¶o,  huyÖn  ô  V B¶n,tØnh    Nam   µ. H TØnh  Ngh Ö     ditÝch An: 2    06­  tÝch  Þch  ö: § Òn   îng      únh  Di  l s  Th ­ x∙ Qu Ngh Üa,  Ön  únh  u, huy Qu L  tØnh  Ngh Ö   An. 07­ Di  Ých  Þch sö:§ Òn  îng C ¬ng       t l   Th   ­ x∙Nghi Phong,huyÖn      Nghi Léc,     tØnh  Ngh Ö   An. TØnh  µ   ¾ c:  ditÝch HB 3    08­  tÝch  Þch  ö: Chïa  ång  ¬ng      ¬ng  ¹c, huyÖn  Di  l s  § H ­ x∙ H M  Tiªn S¬n,     tØnh  µ   ¾c. HB 09­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:NghÌ §ång  µi­ x∙§¹i§ång  µnh,  t ki tr     thu     §o         Th   huyÖn  Ën  µnh,tØnh  µ   ¾c. Thu Th   HB 10­ Di  Ých  Þch sö:§ Òn  ê vµ  é   Òu   t l   th   m L V¨n  Minh      ä  ¬ng,thÞ    ­ x∙Th X   x∙ B ¾c  Giang,tØnh  µ   ¾c.   HB Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh:2    Ých   dit 11­ Di  Ých  Þch sö:§×nh  Ý   µ     êng    Ën    µnh  è  å    t l   Ch Ho ­ ph 13,Qu 10,th ph H ChÝ   Minh. 12­ Di  Ých  Þch sö:§Þa  o  ó  ä  µ    êng    Ën  ©n  ×nh,  t l   ®¹ Ph Th Ho ­ph 18,qu T B   thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh. TØnh  Thanh  Ho¸:2    Ých   dit 13­  tÝch  Þch  ö: § Òn   ê  D ¬ng  ¬ng  µ  þ   ©u       Di  l s  th An  V v M Ch ­ x∙ Qu¶ng  Ch ©u,  Ön  huy Qu¶ng  ¬ng,tØnh  X   Thanh Ho¸. 14­ Di  Ých  Þch  ö:§ Òn  ê vµ  é   â   ­ x∙T ©n  óc, huyÖn   t l s  th   m V Uy      Ph   N«ng   Cèng, tØnh    Thanh  Ho¸. TØnh    ng:5    Ých H¶i H   dit 15­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§Ëu  µ  å   x∙ Phan  µo  thu   Tr B ­    S Nam,  huyÖn  ï Tiªn,tØnh    ng. Ph     H¶iH 16­ Di  Ých  Õn  óc­nghÖ   Ët: ×nh  ¹ch  çi­ x∙Th¹ch  çi,  t ki tr    thu  § Th L      L   Ön   huy C È m   ×nh,tØnh    ng. B   H¶i H 17­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§×nh  thu   Nho   © m   x∙ Ngäc  © m,  L ­    L huyÖn  ü   M V¨n,tØnh    ng.   H¶i H
  3. 3 18­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§×nh­ ïa  ò   îng  x∙ ¸iQuèc, thu   Ch V Th ­        huyÖn Nam  Thanh,tØnh    ng.   H¶iH 19­  tÝch  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:§×nh  éi  Di  ki tr     thu   N Mai      Viªn,huyÖn   ­ x∙ An    Phï Tiªn,tØnh    ng.     H¶i H TØnh  ×nh  Ën: 2    Ých B Thu   dit 20­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:Nhã m   Òn   t ki tr     thu   § th¸p Ch¨m   Dam         P«  ­ x∙ Phó  ¹c,huyÖn  L  Tuy  äng,tØnh  ×nh  Ën. Ph   B Thu 21­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§×nh  ×nh    x∙ B×nh  ¹nh, thu   B An ­    Th   huyÖn Tuy Phong,tØnh  ×nh  Ën.   B Thu TØnh  Ç n   ¬:2    Ých C Th   dit 22­ Di  Ých  Þch sö:Trô  ë  û    t l   s U ban    Öp  nh  Õn  Liªnhi ®× chi Nam   é    Þ  B ­ th trÊn Phông  Öp,huyÖn  ông  Öp,tØnh  Ç n   ¬.   Hi   Ph Hi   C Th 23­ Di  Ých  Þch sö:Kh¸m  ínC Ç n   ¬    êng  ©n    µnh  è  Ç n    t l   l  Th ­ ph T An, th ph C Th¬,tØnh  Ç n   ¬.   C Th TØnh  Long    ditÝch An: 2    24­  tÝch  Þch  ö: Ng∙    ¹ch  Õn      Di  l s  TR Ki ­ x∙ Long  µ,  Ön  Ç u   íc, Ho huy C §  tØnh  Long An. 25­ Di  Ých  Þch  ö: Vµ m   ùt   t l s  Nh T¶o      Nhùt  ©n,  Ön  ©n  ô, ­ x∙ An  T huy T Tr   tØnh  Long  An. Thµnh  è  µ   éi:8    Ých ph H N   dit 26­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§×nh­ Òn   ©n   ¹ch  x∙ Xu ©n   thu   § Xu Tr ­    Canh, huyÖn    §«ng  Anh, thµnh  è  µ   éi.   ph H N 27­  tÝch  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:§×nh  Di  ki tr     thu   Chi §«ng­ ïa  ¬ng        Ch H H¶i ­ x∙ L Ö     Ön  Chi,huy Gia  © m,  µnh  è  µ   éi. L th ph H N 28­ Di  Ých  Õn  óc­nghÖ   Ët: Õu  Ën  èn      Tèn,huyÖn   t ki tr     thu  Mi Thu T ­x∙§a    Gia  © m,  µnh  è  µ   éi. L th ph H N 29­  tÝch  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:Chïa  Di  ki tr     thu   Linh øng      Tèn, huyÖn   ­ x∙ §a    Gia  © m,  µnh  è  µ   éi. L th ph H N 30­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:§×nh  Ën  èn      Tèn, huyÖn   t ki tr     thu   Thu T ­ x∙§a    Gia  © m,  µnh  è  µ   éi. L th ph H N 31­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:§×nh  thu   Linh  µ m   x∙ Hoµng  Öt, § ­    Li   huyÖn Thanh  ×,thµnh  è  µ   éi. Tr   ph H N 32­ Di  Ých  Þch  ö:Chïa­ Ön­ Òn   t l s  §i § Huy V¨n    êng  ­ ph V¨n  ¬ng, quËn  Ch   §èng    µnh  è  µ   éi. §a,th Ph H N 33­  tÝch  Di  nghÖ   Ët:Chïa  thu   Thanh  ©u  phêng  ëi,quËn  ©y  å,  L ­  B  T H thµnh  è  µ   éi. ph H N
  4. 4 T Ønh  ¾c  B Th¸i: ditÝch    3  34­ Di  Ých  Þch sö:B¶n  ­x∙B×nh   t l    Ca     Trung,huyÖn  î  ån,B ¾c    Ch §   Th¸i. 35­  tÝch  Þch  ö: Pï  ä   x∙ Ngh Üa     Ön  î  ån, tØnh  ¾ c   Di  l s   C ­    T¸, huy Ch §   B Th¸i. 36­ Di  Ých  Þch sö:Nµ   Ëu    ¬ië  µ  µm  Öc  ña  ñ   Þch  å   Ý    t l  P ­ (n   v l vi c Ch t H Ch Minh  u   ®Ç n¨m  1951)­x∙L¬ng       B»ng,huyÖn  î  ån,tØnh  ¾ c    Ch §   B Th¸i. TØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ:  ditÝch    4    37­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:Nhµ   ên  ¹c  Þnh  phêng  Ünh  thu   vLT ­  V Ninh,thµnh  è  Õ      ph Hu ­tØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ.    38­  tÝch  Þch  ö: M é   µ  µ   ê  Di  l s  v Nh th ¤ng    Tæ nghÒ   c  ng    êng  ®ó ®å ­ ph §óc,thµnh  è  Õ,    ph Hu tØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ.    39­ Di tÝch  Þch sö:§×nh  µ      l    Ho Phong     û  ©n,  Ön  ¬ng  û, ­x∙Thu T huy H Thu   tØnh  õa  Th Thiªn­Hu Õ.    40­ Di  Ých  Þch sö  µ  Õn  óc­ nghÖ   Ët:§×nh  ü   îi­ x∙Vinh  ü,   t l   v ki tr     thu   M L      M huyÖn  ó  éc,tØnh  õa  Ph L   Th Thiªn­Hu Õ.    TØnh  µ   ©y: 12    Ých HT   dit 41­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:Chïa  ¹iBi ­ x∙§«ng    Ön  µi  t ki tr     thu   §        La,huy Ho   §øc,tØnh  µ   ©y.   HT 42­ Di  Ých  Õn  óc­nghÖ   Ët: ×nh  L∙ng      t ki tr    thu  § An  ­x∙V¨n  ù, huyÖn  ­ T  Th êng  Ýn, tØnh  µ   ©y. T   HT 43­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:§ Òn  L∙ng       t ki tr     thu   An  ­ x∙V¨n  ù, huyÖn  ­ T  Th êng  Ýn, tØnh  µ   ©y. T   HT 44­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:Qu¸n  thu   Trªn  Qu¸n  íi­    ång  ­  D   x∙ § Quang,huyÖn  èc    Qu Oai,tØnh  µ   ©y.   HT 45­  tÝch  Õn  óc ­  Di  ki tr   nghÖ   Ët:Chïa  ång  ôt  x∙ Ngäc  Öp, thu   § B ­    Li   huyÖn  èc  Qu Oai,tØnh  µ   ©y.   HT 46­  tÝch  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:§×nh    Õu  Di  ki tr     thu   ­ Mi Nam   Êt      Qu ­ x∙ Nam   TriÒu,huyÖn  ó    Ph Xuyªn,tØnh  µ   ©y.   HT 47­ Di  Ých  Þch  ö: § Òn  ê Hai Bµ   ng       t l s  th     Tr ­ x∙ Trung  ©u,  Ön    Ch huy §an Phîng,tØnh  µ   ©y.   HT 48­ Di  Ých  Õn  óc­ nghÖ   Ët:§×nh  ¹i§ång      ¹i§ång, huyÖn    t ki tr     thu   §  ­ x∙ §     Th¹ch ThÊt,tØnh  µ   ©y.     HT 49­  tÝch  Õn  óc ­ nghÖ   Ët:Chïa  Ých        Di  ki tr     thu   Th Ca ­ x∙ Song  ¬ng, Ph   huyÖn  µi§øc,tØnh  µ   ©y. Ho     HT 50­ Di  Ých  Þch sö:§×nh  ¬ng        t l    Ph Viªn­x∙Song  ¬ng,huyÖn  µi§øc, Ph   Ho     tØnh  µ   ©y. HT 51­  tÝch  Þch  ö: Nhµ   ê  ä   Di  l s  th h Nguy Ôn   Õ   Th (Danh  Nguy Ôn     y  Gia Phan) x∙An      Kh¸nh,huyÖn  µi§øc,tØnh  µ   ©y.   Ho     HT
  5. 5 52­ Di  Ých  Þch  ö:Linh   t l s  Quang  õ    µ   ê Nguy Ôn  T ­ Nh th   C«ng  Òu      Tri ­ x∙ §«ng    Ön  µi§øc,tØnh  µ   ©y. La,huy Ho     HT §iÒu   Nghiªm  Ê m   äi  ¹t®éng  ©y  ùng  2.­ c m ho   x d khai th¸c trong  ÷ng     nh khu  ùc  v b¶o  Ö   ña    Ých  ∙  v c dit ® khoanh  ïng.Trêng  îp ® Æc   Ötsö  ông  t  v   h  bi   d ®Ê ®ai ë    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ    dit l         danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ph¶i® îcphÐp  ña  é     cB tr ng  é  ë B V¨n    ho¸ ­Th«ng  tin. §iÒu    û   3.­U ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  Òn  nh d c¸c c th hi quy qu¶n  ýNhµ   íc l  n  ®èi  íidi tÝch  Þch  ö, v¨n  v   l s   ho¸  µ v danh lam  ¾ng  th c¶nh theo ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh. §iÒu   C¸c  4.­ «ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  BC tr C B¶o  ån  t B¶o  tµng,Chñ   Þch    t UBND   µ  v Gi¸m  c  ë   ®è S V¨n   ho¸ Th«ng    µnh  è  µ   éi, tinth ph H N   Hå   Ý   Ch Minh, Hµ   Ünh,  µo   T L Cai,Lai Ch ©u,     Nam   µ,  H Ngh Ö   An,  µ   ¾c,  HB Thanh  Ho¸,H¶i H ng, B×nh  Ën, C Ç n   ¬, Long    ¾c        Thu   Th   An, B Th¸i, õa   Th Thiªn   ­Hu Õ,  µ   ©y  ã    HT c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản