intTypePromotion=1

Quyết định 147/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
1
download

Quyết định 147/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 147/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/199 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại các cơ quan HCSN, DNNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 147/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 147/2001/Q§­B T C   ën n g µ y 27 th¸ng 12 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  ö a  ® æ i, b æ  su n g   S q u y Õt ® Þ n h  sè 101/1999/Q§­B T C   g µy  28/8/1999 cña B é  tr n g   n ë B é  T µi ch Ý n h  v Ò  viÖc ba n   µ n h  q u y  ch Õ   u ¶ n  lý, ö  d ô n g  p h ¬ n g   h q  s tiÖn  ®i l¹i  c¸c c¬ q u a n  H C S N  vµ D N N N  t¹i B é   ëng bé  µi ch Ýnh tr T C¨n  cø    Ph¸p lÖnh thùc hµnh  tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ  ngµy  26/02/1998 cña  ban  êng  Quèc    Uû  th vô  héi; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  14/1998/N§­   sè  CP ngµy 6/3/1998 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n      lýtµis¶n  nhµ níc; C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/3/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ   nhiÖm     vô,quyÒn  vµ  h¹n  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lýnhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  122/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 10/5/1999  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh quy ®Þnh    tiªuchuÈn, ®Þnh    møc   dông  sö  xe  «t« trong c¸cc¬        quan  HCSN   DNNN; vµ  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  101/1999/Q§­ sè  BTC  ngµy 28/8/1999 cña  Tµi  Bé  chÝnh  viÖc  vÒ  ban hµnh Quy chÕ qu¶n    dông  lý,sö  ph¬ng tiÖn  l¹ t¹  ®i  i i   c¸c  c¬  quan HCSN   DNNN; vµ  §Ó     chñ  t¹o sù  ®éng  t¨ng cêng  vµ    tr¸ch nhiÖm     cho    c¸c ®¬n  HCSN   vÞ  trong viÖc    mua s¾m, Qu¶n    dông  hiÖu  lý,sö  cã  qu¶ ph¬ng  tiÖn ®i      l¹phôc  i vô  c«ng    t¸ctheo ®óng    quy  ®Þnh. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa  æi, bæ   ®   sung  §iÒu  Quy  5  chÕ qu¶n    dông  lý,sö  ph¬ng  tiÖn ®i        quan    l¹t¹ c¸cc¬  i i HCSN   DNNN   vµ  ban hµnh  kem   theo QuyÕt    ®Þnh sè  101/1999/Q§­BTC     ngµy  28/8/1999 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  sau: Bé    nh  “Mua s¾m  ph¬ng tiÖn  l¹ cho    quan  ®i  i   c¸c c¬  HCSN   îc thùc  ®   hiÖn nh  sau: 1­ ViÖc    to¸nkinh phÝ    lËp dù      mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn ®i      l¹hµng  i n¨m: C¬ quan,®¬n  thô hëng    vÞ    ng©n s¸ch nhµ      vµo    nícc¨n cø  thùc tr¹ngph­     ¬ng tiÖn ®i      l¹ hiÖn  vµ    i cã  tiªuchuÈn ®Þnh møc  theo  quy  ®Þnh  cña Thñ íng t   ChÝnh  phñ      ®Ó x¸c®Þnh  nhu cÇu mua s¾m  ph¬ng tiÖn ®i  ilËp b¸o      l¹    c¸o c¬  , quan cÊp      trªntrùctiÕp. Bé,  quan, tæ  c¬    chøc  Trung  ë  ¬ng tæng    hîp nhu cÇu mua  s¾m  ph¬ng  tiÖn ®i      l¹ (theo biÓu  i   mÉu  ®Ýnh kÌm quyÕt  ®Þnh  nµy) b¸o    Tµi chÝnh    c¸o Bé   
  2. 2 thÈm  ®Þnh  tæng    vµ  hîp vµo  to¸nching©n  dù      s¸ch Trung    ¬ng hµng n¨m cña  c¸c c¬    quan  HCSN  thuéc Trung ¬ng tr×nh cÊp  thÈm    cã  quyÒn quyÕt ®Þnh  theo ®óng    quy  ®Þnh cña ph¸p luËtvÒ      Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. Së, ban, ngµnh, c¬      quan  ®Þa   ë  ph¬ng  UBND   vµ  cÊp huyÖn  tæng    hîp nhu cÇu  mua  s¾m   ph¬ng tiÖn  l¹ vµ    Së    ®i  i göivÒ  Tµi chÝnh      ­ VËt    gi¸thÈm  ®Þnh  tr×nh  vµ  Chñ  tÞch UBDN   cÊp tØnh xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh  a  ® vµo  dù  to¸nching©n      s¸ch ®Þa     ph¬ng hµng  n¨m cña    quan  c¸c c¬  HCSN   thuéc ®Þa  ph¬ng  tr×nh  vµ  cÊp  thÈm   cã  quyÒn  quyÕt ®Þnh  theo ®óng quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      Ng©n  s¸ch Nhµ    níc. 2­ ThÈm     quyÒn  quyÕt ®Þnh    mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn ®i  i   l¹ : Hµng n¨m, c¨n cø      vµo  to¸nng©n  dù    s¸ch nhµ    îcgiao,Bé  ëng,Thñ    níc®     tr   tr ëng  quan  c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  c¸cchøc  vµ    danh ¬ng  ­ t ® ¬ng thuéc  chøc  tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          Trung  trÞ ­ x∙ héië  ¬ng; Chñ    tÞch UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng  v¨n  cã  b¶n  th«ng    b¸o cho phÐp viÖc mua   míi,trang cÊp    ph¬ng  tiÖn ®i      l¹ cho    quan,®¬n  i c¸c c¬    vÞ  HCSN  thuéc Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  m×nh  qu¶n   lý,®ång    Tµi chÝnh  göi Bé    ®Ó   theo dâiqu¶n    kho        lývµ  b¹c Nhµ    níccïng cÊp      ®Ó phèihîp thùc hiÖn.       3­ Kho  b¹c Nhµ    níc chØ  thùc hiÖn viÖc thanh to¸n cÊp    ph¸tkinh    phÝ  mua  s¾m   ph¬ng  tiÖn  l¹  ®i  i®èi      quan, ®¬n   HCSN   víic¸c c¬    vÞ  theo ®óng  møc     gi¸quy  ®Þnh     v¨n  khi cã  b¶n cho  phÐp cña  cÊp  thÈm   cã  quyÒn  quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   nªu  i 2  trªn” . §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu        cã  lùc kÓ tõ ngµy 1/1/2002.Nh÷ng    quy  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  îcb∙i ®     bá. §iÒu 3:  C¸c  tr Bé  ëng, thñ  ëng, c¬    tr   quan  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh phñ,tæ    chøc  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          trÞ­ x∙héi,Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. 
  3. Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ KÝnh    TµichÝnh  göi:Bé    (Côc  Qu¶n    lýc«ng  s¶n) Bi Ó u  T æ n g  hîp n h u  c Ç u  trang b Þ  x e « t« trong k Õ  h o¹ch n g © n  s¸ch n¨ m.............. c ñ a B é, N g µ n h................................ (kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  147  sè  ngµy  th¸ng12  27    n¨m  2001  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    STT Tªn  ®¬n  Sè  «t« hiÖn  xe    cã  Sè  ® îc xe    Sè  xe  Sè  ®∙    xe  SD hÕt  Tæng  xe  Sè  ®Ò   sè  xe  nghÞ  Thµnh  tiÒn  vÞ Thuéc  ®Õn... . . n / . / ¨m SD   theo cßn    thiÕu khÊu    hao (kh«ng  cßn  thiÕu mua      míitrong n¨m  (ngµn    Bé, ngµnh   TC§M   so    cßn    îc)cÇn  cÇn  víi SD ®   trang bÞ    kÕ ho¹ch ®ång) TC§M thay thÕ    (C7+ C6) Xe    díi16  Xe    tõ16  chç chç    trëlªn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 §¬n  A vÞ  2 §¬n  C vÞ  .. . .... . . ....   Céng         NgêilËp biÓu         Trëng  to¸n,   kÕ    vô tµi Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . Thñ  ëng    tr Bé, ngµnh.... (Ký    tªn,®ãng dÊu)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2