Quyết định 1475/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 1475/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1475/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán nghiệp vụ đầu tư phát triển và Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1475/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  1475­1998/Q§­B T C B tr  n g µ y  23 th¸ng  10 n¨ m  1998 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  C h Õ  ® é   k Õ  to¸n n g hi Ö p  v ô  § Ç u  t p h¸t tri Ó n v µ   Q u ü  h ç   î ® Ç u  t q u è c gia tr   B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch Nhµ   ícngµy    n  20/3/1996 vµ  Ët bæ     Lu   sung,söa   ® æi  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n  m s® c Lu   s¸ch Nhµ   íc® îcQuèc  éith«ng    n    h  qua  µy  ng 20/5/1998; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    îcc«ng  è    cø  l K to¸nv Th kª ®   b theo  Önh  è  L s 06­ LCT/H§NN   µy  ng 20/05/1988  ña  éi ®ång  µ   íc(nµy  µChñ   Þch  íc)vµ  c H  Nh n   l  t n  §iÒu  Ö  chøc  Õ   l tæ  k to¸n Nhµ   íc,§iÒu  Ö  Õ     n  l k to¸n tr ng  Ý    ë x nghiÖp  èc  qu doanh ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  H§BT  µ    ®Þ s 25­ v NghÞ   nh  H§BT  µy  ®Þ 26­ ng 18/03/1989 cña  éi ®ång  é  ëng  µy lµCh Ýnh  ñ);   H  B tr (n     ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 187/CP  µy  ng 10/12/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y Tæng   ôc  Çu    ph¸t tr Ón  ùc c§ t   i tr   thuéc Bé  µichÝnh;   T  ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 808/TTg  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t Ch ph v vi thµnh  Ëp Quü   é  î u    èc  l  h tr  ®Ç tqu gia; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 462/TTg  µy  ng 09/07/1996 cña  ñ íng ChÝnh     Th t   phñ  Ò   Öc    Öt §iÒu  Ö  ü   ç  î u    èc  v vi phª duy   l Qu h tr  ®Ç tqu gia; ­ C¨n  Ch Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù    cø  ®é k to¸nh ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 999­TC/Q§/C§KT  µy  ng 02/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  § Ó   íng dÉn  h  c«ng    Õ     t¸ck to¸nnghiÖp  ô  Çu   v§ t ph¸ttr Ón vµ  ü   ç  î   i   Qu h tr  ®Ç u    èc    ï hîp víi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  u      iÓn vµ  ü   ç  tqu gia ph       ® ho   ®Ç tph¸ttr   Qu h trî u    èc    µ  a   ®Ç tqu giav ® c«ng    t¸cqu¶n  ýc¸cho¹t®éng  µy  i  µo  Ò   Õp. l      n ®v n n Theo    ®Ò nghÞ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   c V tr V Ch ®é k to¸n,Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng  ôc  Çu     iÓn,Tæng  c§ tph¸ttr   gi¸m  c, Quü   ç  î u    èc  ®è   h tr  ®Ç tQu gia.  quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1­ Ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  nµy "ChÕ  ®é  kÕ  to¸n   nghiÖp  ô  Çu     iÓnvµ  ü   ç  î u    èc  v§ tph¸ttr   Qu h tr  ®Ç tqu gia", å m:  g ­  ÷ng  Nh quy  nh   ®Þ chung  Ò   Õ     Õ   v Ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  Çu    ph¸t   v§ t   tr Ón  µ  ü   ç  î u    èc  i  v Qu h tr  ®Ç tqu gia;
 2. 2 ­H Ö   èng    th chøng  õkÕ   t   to¸n; ­H Ö   èng  µi   th t  kho¶n  Õ   k to¸n; ­H Ö   èng    Õ     th sæ k to¸n; ­H Ö   èng      Õ     µ  c¸o quyÕt to¸n.   th b¸o c¸o k to¸nv b¸o      §i Ò u 2­  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  Çu   v§ t ph¸ttr Ón vµ  ü   ç  î   i   Qu h tr  ®Ç u    èc      ông  tqu gia ¸p d cho  Êtc¶    n  Þ  éc h Ö   èng  t   c¸c®¬ v thu   th Tæng  ôc  Çu   c§ t ph¸ttr Ón vµ  ü   ç  î u    èc    ¹      i   Qu h tr  ®Ç t qu gia t iTrung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ¬     ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬ §i Ò u 3­  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  Çu   v§ t ph¸ttr Ón vµ  ü   ç  î   i   Qu h tr  ®Ç u    èc    ùc hiÖn  õ ngµy  t qu gia th   t  01/01/1999  µ  v thay  Õ  Õ     Õ     th Ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  ¹t ®éng  v ho   Tæng   ôc  Çu    ph¸t tr Ón  c§ t   i ban  µnh  ¹m  êi theo  h t th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1196­TC/C§KT  µy  ng 10/12/1994 cña  é  ëng  é  µichÝnh,   B tr BT    Ch Õ     Õ   ®é k to¸n ¸p  ông   d cho  ü   é  î®Ç u     èc    Qu h tr  t qu gia ban  µnh  ¹m  êi h t th   theo Th«ng   è    ts 49TC/C§KT  µy  ng 28/08/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT  §i Ò u  Tæng  ôc  ëng  4­  c tr Tæng  ôc  Çu     iÓn,Tæng  c§ tph¸ttr   gi¸m  c  ®è Quü   ç  î u    èc    Þu  h tr  ®Ç tqu gia ch tr¸chnhiÖ m   iÓn khai,híng dÉn  µ  Óm      tr       v ki tra viÖc  ùc hiÖn  Õ     Õ     µy. th   ch ®é k to¸nn §i Ò u    ô  ëng  ô  Õ     Õ   5­ V tr V Ch ®é k to¸n,Vô  ëng  ô  ©n    µ  ­   tr V Ng s¸ch Nh n íc,Vô   ëng  ô   µi chÝnh  ©n   µng  µ    chøc  µichÝnh, Ch¸nh      tr VT  Ng h v c¸c tæ  t    v¨n phßng  é  µichÝnh  Þu  BT  ch tr¸chnhiÖm   íng dÉn, kiÓm    µ    µnh    h    trav thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n  
 3. 3 C h Õ  ® é  k Õ  to¸n n g hi Ö p  v ô  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n v µ  q u ü  h ç  trî ® Ç u  t q u è c gia   Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1475­1998/Q§/BTC ngµy  th¸ng10  23    n¨m 1998 Ph Çn  nhÊt:Nh÷ng  thø    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     v k to¸nnghiÖp  ô  v §TPT  µ  v quü                  HT§TQG Ph Çn  hai:H Ö   èng  thø  th chøng  õkÕ   t   to¸n Ph Çn  ba: H Ö   èng  µikho¶n  Õ   thø  th t  k to¸n Ph Çn  t thø : H Ö   èng    Õ   th sæ k to¸n Ph Çn  n¨m:H Ö   èng  c¸o kÕ     µ      Õt to¸n thø  th b¸o    to¸nv b¸o c¸o quy   p h Ç n  thø n h Ê t n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  k Õ  to¸n n g hi Ö p  v ô  ® Ç u  t p h¸t tri Ó n  v µ  q u ü  h ç  trî® Ç u  t q u è c gia   Ch ¬ng  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  ch u n g §i Ò u  H Ö   èng  Õ     Õ     1: th ch ®é k to¸nnghiÖp  ô  u      iÓnvµ  ü   v ®Ç tph¸ttr   Qu hç  î u    èc    tr  ®Ç tqu gia (sau  y  Õtt¾tlµnghiÖp  ô  ®© vi       v §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG)  ¸p  ông  d cho  Êt c¶  t   c¸c  n   Þ   éc  Ö   èng  ®¬ v thu h th Tæng   ôc  c §TPT   µ  ü   v Qu HT§TQG   bao  å m: g ­C¬     quan  Tæng  ôc  c §TPT ­Quü     HT§TQG   Trung  ng ¬ ­Côc    §TPT, Chi côc     §TPT  ùcthuéc Tæng  ôc  tr     c §TPT ­Chi nh¸nh  ü      Qu HT§TQG   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   ph tr     ­Chi côc     §TPT  ùcthuéc Côc  tr     §TPT C¸c  n  Þ  éc h Ö   èng  ®¬ v thu   th Tæng  ôc  c §TPT  µ  Ö   èng  ü   v h th Qu HT§TQG   ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm  chØnh    c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ   Õ     Õ     ®Þ c Nh n   ch ®é k to¸n thèng    µ    kª v c¸cquy  nh  ®Þ trongchÕ     Õ     µy.   ®é k to¸nn
 4. 4 §i Ò u    Õ     2: K to¸nnghiÖp  ô  v §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   µ c«ng  Öc    l  vi tæ chøc  Ö   èng  h th th«ng    tinb»ng  è  Öu    s li ®Ó qu¶n  ý vµ  Óm       ån  l   ki so¸tc¸c ngu vèn, t×nh  ×nh  ö    h s dung, thanh    to¸n,quyÕt      ¹  èn, t×nh  ×nh    to¸nc¸c lo iv  h qu¶n  lýsö  ông  µis¶n,vËt t    Ëp      Ý  µ    nh  Õt   d t     ,thu nh ­ chiph v x¸c ®Þ k qu¶      n   ë c¸c ®¬ vÞ. §i Ò u    Õ     3: K to¸nTæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ã  Öm  ô: c nhi v 1­ TÝnh    to¸n,ghichÐp, ph¶n  ®Çy  ,  Þp  êi  Ýnh    µ       ¸nh  ®ñ k th , ch x¸c v tæng  hîp th«ng    Ò     ån  èn  îc cÊp, ® îc t¸  ¹o,tù huy  ng, t×nh  ×nh  tinv c¸c ngu v ®      i    t ®é   h cÊp  ph¸t, cho vay,thu håinî vay,thu phÝ, thu l∙  ×nh  ×nh                it , h thanh to¸n,t×nh    h×nh  ö  ông  µis¶n,vËt t  Òn vèn,t×nh  ×nh  ùc hiÖn    Ý      Ëp  sd t     ,ti     h th   chiph ­ thu nh vµ    nh  Õt  x¸c®Þ k qu¶  ¹t®éng      n  Þ  µ  ho   ë c¸c®¬ v v trongtoµn  Ö   èng.   h th 2­ KiÓ m     Óm    ×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ   ¹ch ®Ç u      tra,ki so¸tt h ch h k ho   tXDCB,  Õ   k ho¹ch  Êp  c ph¸t vµ    cho  vay  èn  Ýn  ông  µ   íc vµ  èn  Ýn  ông  ü   v td Nh n   v td Qu HT§TQG,  Óm     Öc  ki travi qu¶n  ýsö  ông  Ët t  µis¶n; kiÓm     Êp  µnh  l  d v  , t     trach h kû  Ëtthu nép; ®iÒu  lu       hßa  èn,thanh    èn, thu nhËp, chiphÝ, x¸c ®Þnh   v  to¸nv           kÕt qu¶  µ    Õ   ,  Ýnh  v c¸cch ®é ch s¸ch TµichÝnh  ña  µ   íc.    c Nh n 3­ Theo  âi kiÓm     ùc hiÖn  ©n  èivèn, ph©n  èic¸c lo¹    d  so¸tth   ph ph     ph     i thu nhËp      Ý     ¹  ü  ­ chiph c¸c lo i qu cho    n  Þ  c¸c ®¬ v trong  µn  Ö   èng  to h th Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG,  Óm     Öc  ki so¸tvi thu  ithu  Ý,    l∙  , ph c¸c kho¶n thu kh¸c,   t×nh  ×nh  Êp  µnh  Õ   ¹ch  h ch h k ho thu, kÕ   ¹ch    µ  Õt    ho chi v k qu¶  ¹t ®éng   ho   nghiÖp  ô  ña  ¬  v c c quan  Êp  íi c d. 4­  Tæng   îp,lËp,nép    h    c¸c b¸o  kÕ   c¸o  to¸n,b¸o  quyÕt      c¸o  to¸ntheo   quy ®Þnh      ¬  lªnc¸c c quan  Êp  c trªn,c¬    quan  µi chÝnh. Cung  Êp  T    c th«ng    è  tin,s liÖu kÕ     Çn  Õtcho  Êp    µ    ¬    to¸nc thi   c trªnv c¸c c quan  chøc n¨ng.Ph ©n  Ých  µ    t v ®¸nh    Öu  gi¸hi qu¶  ö  ông    ån  èn,quü. sd c¸cngu v   §i Ò u    Õ     ö  ông  ¬ng  4: K to¸ns d ph ph¸p ghisæ   Ðp",®¶m       "K   b¶o  ù  ©n  sc ®èi gi÷a vèn  íinguån,gi÷a vèn  ∙  Ën  íivèn  ∙  Êp      v      ® nh v   ® c ph¸t,  cho vay  µ  ån vt  quü, gi÷a    thu  Ëp  µ    Ý,  ÷a    Þ tµis¶n  è  nh  µ  ån  nh v chi ph gi gi¸tr     c ®Þ v ngu kinh   phÝ  ×nh  µnh  µi h th t s¶n.. ë çi thêi®iÓ m. .      m §i Ò u    Õ       ïng  ÷  Õtvµ  ÷  è  5: K to¸nph¶id ch vi   ch s phæ   th«ng. K Õ       Þ ph¶idïng  ng  ©n   µng  Öt Nam   µm  n  Þ  Ýnh  to¸ngi¸tr     ®å Ng h Vi   l ®¬ v t ®Ó     ghisæ.  Õ u   µngo¹itÖ  × ph¶iquü  æi    ng  ©n  µng  Öt Nam   N l    th     ® ra ®å Ng h Vi   theo  û gi¸t¹  êi®iÓ m   t    i   th quy  æi        Õ   ® ®Ó ghisæ k to¸n,®ång  êitheo  âitheo    th   d  c¶ nguyªn tÖ    µikho¶n  µib¶ng.   ët   ngo   K Õ     Ön  Ët ph¶idïng    n  Þ  o êng  Ýnh  to¸nhi v     c¸c®¬ v ® l ch thøc cña  µ   íc   Nh n   céng hßa    éichñ  Üa  ÖtNam   :c¸i  Õc,kg,tÊn,m,  Ýt, x∙h   ngh Vi   nh   ,chi       l   m2, m3...  Trêng  îp cÇn  Õtcã  Ó  ïng  n  Þ  o  êng  ô  h  thi   th d ®¬ v ® l ph kh«ng  Ýnh  ch thøc    ®Ó kiÓm    i chiÕu  tra,   ®è hoÆc   ôc  ô  ph v cho  Õ       Õt. k to¸nchiti §i Ò u 6: ViÖc    Ðp  Õ     ghi ch k to¸n ph¶i dïng  ùc   èt,kh«ng    m t  phai,sè    liÖu vµ  ÷  Õtph¶irâ rµng,li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îcghixen  Ï,ghi   ch vi        ªnt   h th   ®   k    chång  ;Kh«ng  îcbá  ®Ì   ®   c¸ch dßng,n Õu      cßn dßng  õa cha    Õt  th   ghih ph¶ig¹ch    
 5. 5 bá  ç  õa;Kh«ng  îc viÕt t¾t.Chñ   µikho¶n  µ  Õ   ch th   ®     t  v k to¸n tr ng    ë (hay  ô  ph tr¸chkÕ     to¸n)tuyÖt ®èi kh«ng  îcký  ½n      ê sÐc       ® s trªnc¸c t   hoÆc     c¸c chøng  õ t  cßn  ¾ng.C Ê m   Èy xãa,cÊ m   ïng  Êt hãa  äc    öa  ÷a.Khi cÇn  öa  tr   t    d ch   h ®Ó s ch     s ch÷a  ph¶isö  ông    ¬ng   d c¸cph ph¸p  öa  ÷a  s ch theo  quy  nh  µi§iÒu  trong ®Þ t  49    chÕ     Õ     µy. ®é k to¸nn    Ò u 7: Niªn    Õ   §i ®é k to¸n tÝnh    theo n¨m  ¬ng  Þch, b ¾t  u   õ d l   ®Ç t   ngµy  01/01 ®Õ n   Õt  µy    h ng 31/12 cña    n¨m  . ®ã Kú   Õ     k to¸ntheo niªn®é   Õ     µ:     k to¸nl ­Th¸ng  Ýnh  õngµy  ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    t t  01  h ng cu     th¸ng. ­Quý  Ýnh  õngµy  th¸ng®Ç u   ý  n   Õt  µy  èicïng cña  ý.   t t  01    qu ®Õ h ng cu     qu §i Ò u    Õu   Çu  8: Y c c«ng    Õ     t¸ck to¸ntrong c¸c®¬n  Þ     v Tæng  ôc  c §TPT   vµ  ü   Qu HT§TQG: ­ Ph¶n    ¸nh  y   ,  Þp  êi,chÝnh    µ  µn  Ön  äi  ®Ç ®ñ k th   x¸c v to di m kho¶n  èn, v  quü, kinh  Ý,  µis¶n  µ  äi  ¹t®éng    ph t   v m ho   kinh  Õ, tµichÝnh  t   ph¸tsinh    trong  ®¬n  Þ. v ­ ChØ     Õ       tiªuk to¸nph¶n ¸nh ph¶ithèng  Êt víidù    Ò   éidung  µ    nh     to¸nv n   v ph¬ng ph¸p tÝnh    to¸n. ­  è   Öu  S li trong  b¸o c¸o  Õ   k to¸n vµ  Õt    quy to¸n ph¶i râ  µng, d Ô   Óu,    r   hi   ®¶m  b¶o  cho    µ  c¸c nh qu¶n  ýcã  îcnh÷ng  l  ®   th«ng    Çn  ÕtvÒ   ×nh  ×nh  tinc thi   t h tµichÝnh  ña  n  Þ.   c ®¬ v ­Tæ     chøc  c«ng    Õ     t¸ck to¸nph¶igän,nhÑ, tiÕtkiÖm  µ  ã  Öu         v c hi qu¶. §i Ò u    9: C«ng    Õ     t¸ck to¸ntrong c¸c ®¬n  Þ     v Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   å m: g ­K Õ     èn    to¸nv b»ng  Òn: ti   Ph¶n ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng    ¹  èn  s hi c v t h bi ®é c¸c lo iv b»ng  Òn  ti gå m:  Òn  Æt,  ¹itÖ  µ    ti m ngo   v c¸c chøng  chØ  ã    ¹  ü  ña  n  Þ  c gi¸t iqu c ®¬ v hoÆc   göit¹ Kho  ¹c Nhµ   íc,Ng ©n  µng.   i b  n  h ­K Õ     Ëtt  µis¶n:   to¸nv  ,t   + Ph¶n  sè îng,gi¸trÞhiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  Ët ttµis¶n  ¸nh  l       cvt h bi ®é v      t¹ c¸c®¬n  Þ  éc Quü      i v thu   HT§TQG. +  Ph¶n  ¸nh  è îng,nguyªn    µ    Þ hao  sl   gi¸v gi¸tr   mßn   ña  µis¶n  è  nh   c t  c ®Þ hiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña  cvt h bi ®é c TSC§,  c«ng    u    ©y  ùng  ¬    t¸c®Ç tx d c b¶n mua  ¾ m   µ  öa  ÷a  µis¶n  ¹ c¸c®¬n  Þ  éc Quü   s v s ch t   t    i v thu   HT§TQG. ­K Õ       to¸nthanh  to¸n: + Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  ×nh  ×nh  n    t h thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶ithu cña    i t ng trong vµ  µi®¬n  Þ.    c¸c®è  î     ngo   v +  Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶,c¸c kho¶n  Ých  ép      tr n theo ¬ng, c¸c l    kho¶n  ph¶itr¶c«ng     chøc,viªnchøc,c¸c kho¶n        ph¶inép  ©n     Ng s¸ch vµ  Öc    vi thanh      to¸nc¸ckho¶n  ph¶itr¶,    ph¶inép.  
 6. 6 + Ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n thanh    to¸ntrong néibé: chuyÓn  èn,l∙  Ý; c¸c     v   iph     , kho¶n          ghithu ghichi, thanh    ªnquü. to¸nli   ­K Õ     ån  èn,quü:   to¸nngu v   + Ph¶n  ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  s hi cvt h bi ®é c¸c  ¹  ån  èn  lo ingu v (nguån  èn  Êp  v c ph¸t, ån  èn  Ýn  ông  µ   íc,nguån  èn  ü     ngu v t d Nh n   v Qu HT§TQG,  nguån  èn  v kh¸c),vµ    ån    c¸c ngu kinh phÝ   ∙  ×nh  µnh  µis¶n  è  nh  µ    ®h th t  c ®Þ v nguån  èn  ©y  ùng  ¬  vxd c b¶n  éc Quü   thu   HT§TQG. + Ph¶n ¸nh  è  Ön  ã, t×nh  ×nh  Ých  Ëp,sö  ông    ü  ü  ù  s hi c   h tr l d c¸c qu (qu d tr÷bæ     sung  èn  iÒu  Ö,quü  ù  v® l  d phßng  ñiro  r   nghiÖp  ô, quü    iÓn kü  v  ph¸ttr   thuËtnghiÖp  ô,quü    v  khen  ëng, quü  óc  î  th   ph l ichia c¸c l∙ cho    µnh    ,      i c¸c th viªn gãp  èn). v ­K Õ     Êp    èn  u    ©y  ùng:   to¸nc ph¸tv ®Ç tx d Ph¶n  ¸nh  ×nh  ×nh  ¹m  t h t øng  èn  u    ©y  ùng, cÊp  v ®Ç t x d   ph¸tthanh      to¸n vèn  u    ©y  ùng  Ó   cÊp    èn  ®Ç tx d k c¶  ph¸tv XDCB   Ëp  t trung,vèn    CK,  èn      v ghithu ­ ghichi(trongnícvµ  ícngoµi)vèn  èc          n    qu phßng  ninh,vèn  ù  an    s nghiÖp kinh  tÕ,vèn    kh¸c,t×nh  ×nh    h tho¸i     ¹ vèn  Êp    c¸clo i chi   c ph¸t. ­K Õ       to¸ncho  vay: Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh  t h cho vay,thu  î,chuyÓn  î qu¸  ¹n,khoanh  î c¸c   n  n  h  n    dù    ¸n b»ng  èn  Ýn  ông  µ   íc(vèn  vtd Nh n   trong níc­ vèn  ícngoµi)vèn             n    ghithu ­ vèn      èn  ghichi,v vay  cho    ù    ña  ü   c¸cd ¸n c Qu HT§TQG. ­K Õ         to¸nc¸ckho¶n    Ëp: thu nh   Ph¶n    ×nh  ×nh      ¸nh t h thu l∙cho  i vay  èn  Ýn  ông  µ   íc,l∙cho  vtd Nh n     i vay  èn  v Quü  HT§TQG,   c¸ckho¶n  Ý  ph thanh  to¸n,phÝ  Þch  ô,phôc  ô    d v  v cho vay  u   ®Ç t ph¸ttr Ón,phÝ   Ën  û  Ö m,  Ý      i   nh u nhi ph b¶o  l∙nh,phÝ   å  ¬  Õ  Êp  µ      h s th ch v c¸c lo¹ phÝ    i kh¸c. ­K Õ         to¸nc¸ckho¶n  chi: Ph¶n ¸nh  ×nh  ×nh    Ý   t h chiph cho    ¹t®éng  Ýn  ông  µ   íc,tÝn  c¸c ho   td Nh n   dông  ü   Qu HT§TQG   bao  å m     ¹t®éng  g chiho   nghiÖp  ô, chi qu¶n  ý vµ  Öc  v    l   vi thanh  Õt to¸nc¸ckho¶n    . quy       chi®ã ­K Õ       nh  Õt    to¸nx¸c®Þ k qu¶  ¹t®éng: ho   Ph¶n  t×nh  ×nh    nh  Õt  ¸nh  h x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  õ ®ã   ùc v t   th   hiÖn  ©n  èichial∙cho    µnh    ãp  èn  µ  µnh  Ëp    ü  ph ph     i c¸c th viªng v v th l c¸c qu theo  chÕ     µichÝnh  µ   íc. ®é T   Nh n ­ LËp      c¸c b¸o    Õ   c¸o k to¸n,b¸o    Õt    c¸o quy to¸n,vµ  ©n  Ých    ph t b¸o    Õ   c¸o k to¸n,     Õt to¸n®¬n  Þ.   c¸o quy     b¸o v §i Ò u    Ó m     µis¶n 10: Ki kª t   ­ KiÓ m     µis¶n      nh  ¹  ç  è  ùc cã  Ò   µis¶n,vËt t   Òn   kª t   ®Ó x¸c ®Þ ti ch s th   v t       ,ti   göi,  c«ng  îcña    n  Þ  ¹ m ét  êi®iÓ m   Êt ®Þnh. n  c¸c®¬ v t  i th   nh   Cuèi niªn ®é   Õ       k to¸n,tr c khi khãa    Õ     í    sæ k to¸n,c¸c ®¬n  Þ      v ph¶i thùc     hiÖn  Ó m     µis¶n,vËt t  Òn  ü, ®èi chiÕu  µ    Ën  k kª t      ,ti qu     v x¸c nh c«ng  î hiÖn  ã  n  c ®Ó   ¶m   ® b¶o  cho  è  Öu trªnsæ   Õ     íp ®óng  íi ùc tÕ.Ngoµi ra c¸c s li     k to¸nkh   v  th          ®¬n  Þ  v cßn  ph¶ikiÓm     Êt th ng    Çn  Õt(Trong  êng  îp bµn    kª b   ê khic thi   tr h  giao, 
 7. 7 s¸tnhËp, gi¶ithÓ  n  Þ...     Õn hµnh  Óm         ®¬ v )Khi ti   . ki kª ph¶ithµnh  Ëp  éi®ång    l h  kiÓm      Õt  óc kiÓm    kª.Khik th   kª ph¶ixö  ýkÕt    l  qu¶  Óm  ki kª. §i Ò u    Ó m     µichÝnh,kÕ   11: Ki trat     to¸n. KiÓ m     µichÝnh,  Õ   tra t   k to¸n ®Ó   ¶m     ® b¶o cho  c¸c quy  nh   Ò   µi ®Þ v t  chÝnh,kÕ     îcchÊp  µnh    to¸n®   h nghiªm  chØnh, sè  Öu kÕ     îcchÝnh      li   to¸n®   x¸c, trungthùc,kh¸ch quan.       C¸c  n  Þ  ®¬ v Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ph¶ichÞu  ù  Óm    µi   s ki trat   chÝnh,kÕ     ña  ¬    to¸nc c quan  µ   ícvµ  ña  n  Þ  Õ     Êp  Nh n   c ®¬ v k to¸nc trªn. ViÖc  Óm    µichÝnh,kÕ     ki trat     to¸nph¶i® îcthùc hiÖn  êng       th xuyªn,li   ôc   ªnt   cã  Ö   èng.M äi  ú  ¹t®éng  ña  n  Þ  u   h th   k ho   c ®¬ v ®Ò ph¶i® îckiÓm  µichÝnh  Õ      t  k to¸n.M çi  n  Þ  Õ     ®¬ v k to¸n trong h Ö   èng      th Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ph¶i® îc c¬      quan  Êp    Óm     µichÝnh, kÕ   c trªnki trat     to¸n Ýt  Êt  çi    nh m n¨m  ét m lÇn  íckhixÐt duyÖt quyÕt to¸nn¨m. tr            Néi  dung  Óm     µichÝnh,  Õ   ki tra t   k to¸n lµ kiÓm        tra c¸c  ¹t ®éng  µi ho   t  chÝnh, viÖc    Ðp    ¹t®éng    ghich c¸c ho   nghiÖp  ô    v trªnchøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ    k to¸nvµ    b¸o    Õ   c¸o k to¸n,kiÓm     Öc  Ën  µ  ö  ông    ån    travi nh v s d c¸c ngu kinh phÝ,     kiÓm     Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c kho¶n      thu,c¸c kho¶n    Óm     Öc  Êp  chi,ki tra vi ch hµnh    Õ   ,  Ó  Ö  µi Ýnh,kÕ     µ  ùc hiÖn    ép  ©n  c¸cch ®é th l t   ch   to¸nv th   thu n Ng s¸ch. Thñ   ëng  n   Þ   µ  Õ   tr ®¬ v v k to¸n tr ng   ë (hay  êi phô  ng   tr¸ch kÕ     to¸n)ph¶i     chÊp  µnh  Önh  Óm    µichÝnh, kÕ     ña  n  Þ  Õ     Êp    µ  h l ki trat     to¸nc ®¬ v k to¸nc trªnv cã tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  y     è  Öu,tµiliÖu  Çn  Õtcho  c ®Ç ®ñ s li     c thi   c«ng    t¸c kiÓm    µichÝnh,kÕ     îcthuËn  î . trat     to¸n®   li §i Ò u    12: B¶o  qu¶n,l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n. Tµi liÖu kÕ         to¸nbao  å m     g c¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µi   c¸o t   chÝnh  µ    µiliÖu kh¸cli   v c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Sau    Õt  óc niªn®é   Õ     µ  ∙  µn  Êttoµn  é  khik th     k to¸nv ® ho t   b c«ng  Öc  Õ   vi k to¸n,c¸c tµiliÖu kÕ     Ó   c¸c tµiliÖu do         to¸nk c¶        m¸y    Ýnh      vit inra ph¶i® îcs ¾p      xÕp,  ©n  ¹   ng  Ëp,liÖtkª,gãibuéc  µ  Ëp  ph lo i®ã , t       v l danh  ôc   u  ÷ t¹  é  m ®Ó l gi   i b phËn  Õ     k to¸n trong vßng  ¬n  ét    h m n¨m.  Sau    îc chuyÓn  µo u  ÷t¹  é  ®è ®   v l tr   i b phËn u  ÷cña  n  Þ. l tr   ®¬ v Thêih¹n u  ÷,b¶o    l tr   qu¶n  µiliÖu kÕ     t    to¸ntheo  Õ     ch ®é b¶o qu¶n  å  ¬, hs  tµiliÖu kÕ     ña  µ   íc.     to¸nc Nh n Trêng  îp ghisæ   Õ     h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh  ×  èikú  Õ   vit th cu   k to¸n,sau      khi hoµn  µnh  Öc  ãa    th vi kh sæ ph¶iin toµn  é  Ö   èng    Õ        b h th sæ k to¸ntæng  îp vµ  h  sæ   Õ       Õtvµ  µm      ñ tôc ph¸p  ýnh      Õ       k to¸nchiti   l ®ñ c¸c th     l   c¸c sæ k to¸nghib»ng  tay ®Ó   ôc  ô    ph v cho  Öc  Óm     Óm     ña    ¬  vi ki tra,ki so¸tc c¸c c quan  µ   íc,sau  Nh n   ®ã   îcl tr÷cïng víi   µiliÖu kÕ     ®  u        t     to¸nkh¸c. c¸c
 8. 8 §i Ò u 13: C¸c  n  Þ  éc  ®¬ v thu Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG  ph¶i   tæ chøc  é  b m¸y  Õ   k to¸n:ë    Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG     ã  é    TW c b m¸y kÕ  to¸n gäi lµ Vô   Õ         K to¸n;ë     ôc    c¸c C §TPT, Chi  ôc  ùc thuéc  c tr   Tæng   ôc  c §TPT, Chi nh¸nh  ü      Qu HT§TQG   ã  é  c b m¸y  Õ     äilµPhßng  Õ   k to¸ng     K to¸n;       c¸c ë Chi côc    §TPT  ùcthuéc Côc  tr     §TPT  ã  é  c b m¸y  Õ     äilµTæ   Õ   k to¸ng     K to¸n.Tæ     chøc  é  b m¸y  Õ     µm ét  é  Ën  k to¸nl   b ph trong c¬  Êu  chøc  é    c tæ  b m¸y  ña  c Tæng   côc §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG. 1­  ô   Õ     Æt   íisù    o  ùctiÕp  ña  V K to¸n ® d   l∙nh®¹ tr   c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   côc §TPT  µ  v Tæng   gi¸m  c  ü   ®è Qu HT§TQG.  ô   Õ     ùc hiÖn  chøc, V K to¸nth   tæ    chØ  o,kiÓm    µn  é  ®¹   trato b c«ng   t¸cthanh to¸n,®iÒu    chuyÓn  èn,l∙  Ý, kÕ   v   iph   , to¸n,cÊp    ph¸t,cho    vay  èn  v §TPT,  c«ng    t¸c thanh to¸n cho    vay  èn  ü   v Qu HT§TQG.  Ëp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch      µichÝnh, c«ng    Õ       L v th   k ho thu chit     t¸ck to¸nthu chitµichÝnh  µ    nh  Õt     v x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ña  Ö   èng  ü   ho   c h th Qu HT§TQG,  ®ång  êitrùctiÕp  ùc hiÖn  th     th   c«ng    Õ     Êp  t¸ck to¸nc ph¸t,  cho vay,thanh      to¸n vèn    ñ   u  , Chñ   ù  m ë   µikho¶n  ¹  ¬  c¸c Ch ®Ç t  d ¸n  t   t i quan  c Tæng   ôc  c §TPT  µ  v Quü   HT§TQG   TW;  Tæng  îp vµ  ©n  Ých  c¸o kÕ     µ  Õt to¸n. h   ph t b¸o    to¸nv quy   C¬   Êu  é  c b m¸y  ña  ô   Õ     c V K to¸nbao  å m     é  Ën: Ch Õ     Õ     g c¸c b ph   ®é k to¸n vµ  Óm    Õ   ki trak to¸n,kÕ       to¸ntæng  îp,kÕ       Õt, Õ     Êp    ùc h   to¸nchiti   to¸nc ph¸ttr   k tiÕp,thu chitµichÝnh  µ  Õ     ü         v k to¸nQu HT§TQG. 2­ Phßng  Õ     Æt  íi ù    o  ùctiÕp cña  ôc  ëng  ôc    k to¸n® d   l∙nh®¹ tr   s   C tr C §TPT   vµ Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ü   Qu HT§TQG.  Phßng  Õ   k to¸n tæ    chøc  ùc  Ön  th hi toµn  é  b c«ng    Õ     Êp  t¸ck to¸nc ph¸t,  cho vay,thanh    to¸n,®iÒu    chuyÓn  èn,l∙  v  i , phÝ, lËp  µ  ùc hiÖn  Õ   ¹ch      µichÝnh  µ  Õ     ü     v th   k ho thu chit   v k to¸nQu HT§TQG.  Trùc  Õp quan  Ö   ti   h giao dÞch  Ò   ë   µikho¶n    v m t  thanh    èn  to¸nv §TPT, vèn  ü     Qu HT§TQG   íic¸c  ñ   u   , Chñ   ù  m ë   µikho¶n  ¹  ôc  v  Ch ®Ç t   d ¸n  t  t iC §TPT   µ    v Chi nh¸nh  ü   Qu HT§TQG.  Tæng   îp,lËp,ph©n  Ých  µ  öi c¸c b¸o  h    t vg    c¸o  Õ   k to¸n,  b¸o c¸o quyÕt to¸ncho  ¬        c quan Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQGT W. C¬   Êu  é  c b m¸y  Õ       k to¸në phßng  Õ     k to¸nbao  å m     é  Ën: K Õ     g c¸c b ph   to¸n tæng  îp,kÕ       Õt,     µi Ýnh  µ  Õ     ü   h   to¸nchiti   chit   thu ch v k to¸nQu HT§TQG. 3­    Õ     Æt  íisù  Tæ k to¸n® d   chØ  o  ùctiÕp  ña    ôc  ëng. Tæ   Õ   ®¹ tr   c Chi C tr   k to¸n trùc tiÕp  ùc  Ön     th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n cÊp    ph¸t,cho    vay, thanh    to¸n vèn    §TPT,  èn  ü   v Qu HT§TQG   Õu  ã) trªn®Þa   µn    ôc  (n c    b chi c qu¶n  ý,trùc tiÕp l      quan  Ö   h giao  Þch  íiChñ   u  ,Chñ   ù  m ë   µikho¶n  ¹    ôc;tæng  d v  ®Ç t  d ¸n  t   ti Chi c   hîp,lËp,ph©n  Ých  µ  öi b¸o     t vg  c¸o  Õ   k to¸n,b¸o    c¸o  Õt  quy to¸n cho  ¬    c quan  cÊp trªn. 4­ C¸c ®¬n  vÞ  kÕ  to¸n trong hÖ  thèng Tæng  côc §TPT  vµ  Quü   HT§TQG   ph¶ibè  Ýngêilµm  Õ     ã  ×nh ®é     tr     k to¸nc tr   chuyªn m«n  µ    v nghiÖp  ô  v kÕ  to¸n ® îc ®µo  ¹oc¬     t   b¶n  µ  v theo  ng  ®ó chøc danh, tiªuchuÈn     quy  nh   ®Þ cho  c¸n  é  Õ   b k to¸n.C¸n  é  Õ     b k to¸n ph¶i ® îc ®¶m        b¶o  Òn  c  Ëp  Ò   quy ®é l v nghiÖp  ô  v chuyªn m«n    trongviÖc  ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  × nh.   th   nhi vc m M çi    khi thay  æi  ® c¸n  é  Õ   b k to¸n trong  é    b m¸y  Õ   k to¸n ph¶i thùc  Ön      hi bµn  giao  ÷a  gi c¸n  é  Õ   b k to¸n cò  íic¸n  é  Õ     v  b k to¸n míi.C¸n  é  Õ      b k to¸n míi    chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh  Ó   õ ngµy  Ën  µn  vi c m k t  nh b giao.C¸n  é    b kÕ     ò  to¸nc ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh  vi c m trong thêigian phô       tr¸ch. 5­ T¹iVô  Õ       K to¸n,c¸cphßng  Õ        k to¸ntrong h Ö   èng    th Tæng  ôc  c §TPT  µ  v Quü  HT§TQG   ö  ông  sd con  Êu  d riªng®ãng      trªnchøng  õ v¨n  t   b¶n  giao  Þch  d ho¹t®éng    nghiÖp  ô  v thanh    µ  Õ     èn  to¸nv k to¸nv §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG.
 9. 9 §i Ò u 14:  çi    µnh  Ëp  n  Þ  íi trong  Ö   èng  M khi th l ®¬ v m   h th Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG,  sau    ã  Õt  nh    Ö m   ñ tr ng  n  Þ  khic quy ®Þ bæ nhi th   ë ®¬ v ®ång  êiph¶icã    Öm   th     bæ nhi ngay  Õ     ëng  k to¸n tr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     µ    to¸n v ph¶itæ    chøc  é  b m¸y  Õ     ï hîp ®Ó   ùc hiÖn  ñ tôc m ë   µikho¶n  k to¸nph     th   th     t   giao  dÞch  ¹  t iKBNN  hoÆc   ©n   µng  µ    Ðp  Ng h v ghi ch ph¶n  ¸nh theo  âi c¸c  ¹t d  ho   ®éng nghiÖp  ô  ña  n  Þ. v c ®¬ v M çi      Ëp, gi¶ithÓ, chia t¸chc¸c ®¬n  Þ, thñ tr ng  µ  Õ     ­ khis¸tnh            v     ë v k to¸ntr ëng  hoÆc   êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n c¸c ®¬n  Þ  ò     v c ph¶i hoµn  µnh  Öc  µn    th vi b giao,thanh  Õt        quy to¸n ®Ó b¸o  c¬  c¸o  quan  qu¶n  ýcÊp    l  trªnhoÆc   cho  n   ®¬ vÞ  íi. m §i Ò u    Êt  c¸n bé    15: T c¶    viªnchøc  trong h Ö   èng    th Tæng  ôc  c §TPT  µ  v Quü  HT§TQG   ã  ªnquan  n   c li   ®Õ c«ng    Õ     u   t¸ck to¸n®Ò ph¶ichÊp  µnh    h nghiªm  chØnh   c¸c nguyªn  ¾c  Õ   ,  Ó  Ö  Ò   t ch ®é th l v c«ng    Õ   t¸ck to¸n,cã    tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y   ,  Þp  êinh÷ng  c ®Ç ®ñ k th   chøng  õ,tµiliÖu cÇn  Õtcho  t      thi   c«ng    t¸c kÕ  to¸n vµ  Þu    ch tr¸chnhiÖm   Ò   ù  Ýnh      v s ch x¸c,trung thùc,hîp      ph¸p,hîp  Ö    l cña    c¸cchøng  õtµi Öu ®ã. t      li §i Ò u    16: §øng  u   é  ®Ç b m¸y  Õ   k to¸n,t¹  ¬    i quan  c Tæng  ôc  c §TPT  µ  v Quü  HT§TQG     µ Vô   ëng  ô   Õ   TW l   tr V K to¸n,t¹    ôc   i c¸c C §TPT, Chi  ôc  c §TPT   trùcthuéc    Tæng   ôc  c §TPT,    Chi nh¸nh  ü   Qu HT§TQG   µ kÕ   l   to¸n tr ng, tr ng   ë  ê hîp t¹ c¸c®¬n  Þ  µy  a    Ö m   Õ     ëng   i     v n ch bæ nhi k to¸ntr ph¶icö  êiphô    ng   tr¸chkÕ     to¸n,t¹      ôc    i Chi c §TPT  ùcthuéc Côc  c¸c tr     §TPT  µphô  l  tr¸chkÕ     to¸n.Vô   ëng    tr Vô   Õ   K to¸n lµm  Ö m   ô  Õ     nhi v k to¸n tr ng  µn  Ö   èng    ë to h th Tæng   ôc  c §TPT  µ  v Quü  HT§TQG; §i Ò u 17:  ô   ëng  ô   Õ     Õ     ëng  V tr V K to¸n K to¸n tr hay  êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸ncã    chøc  n¨ng  óp thñ tr ng  n  Þ  gi     ë ®¬ v chØ  o,tæ  ®¹   chøc  ùc hiÖn  µn  é  th   to b c«ng    µichÝnh,kÕ     µ  t¸ct     to¸nv th«ng    tinkinh tÕ    trong ®¬n  Þ,thùc hiÖn  Óm     v    ki tra,kiÓm    Öc  ©n  ñ chÕ   ,  Ýnh    so¸tvi tu th   ®é ch s¸ch tµichÝnh, kÕ     ña  µ        to¸nc Nh níc,c¸c kû  ËttµichÝnh, kÕ     ña  n  Þ  µ      Èn, ®Þnh      lu       to¸nc ®¬ v v c¸c tiªuchu   møc   theo  Õ     µ   íc quy  nh,  ùc hiÖn  ch ®é Nh n   ®Þ th   chøc  n¨ng  Ö m   ô  Òn  ¹n  nhi v quy h cña  Õ     ëng  K to¸ntr quy  nh  ®Þ trong chÕ     µy.   ®é n §i Ò u    Öc    Öm,  Ôn  Öm,  18: Vi bæ nhi mi nhi thuyªnchuyÓn    c«ng      t¸c,thi hµnh  û  Ët kÕ   k lu   to¸n tr ng    ë hay  ô  ph tr¸ch kÕ     to¸n do  ñ  ëng  n   Þ       th tr ®¬ v ®Ò nghÞ   µ  cÊp  ã  Èm   Òn    Ö m   ñ  ëng  n  Þ   Õt  nh   v do  c th quy bæ nhi th tr ®¬ v quy ®Þ sau    ã  ù  Êp  Ën  ng    khic s ch thu ®å ý b»ng v¨n b¶n  ña  Õ   c k to¸n tr ng  Êp     ë c trªn trùctiÕp.   Khi thay  æi  Õ     ® k to¸n tr ng   ë (hay  ô  ph tr¸ch kÕ     to¸n)thñ  ëng  n   Þ    tr ®¬ v ph¶itæ    chøc  c«ng  Öc  µn  vi b giao gi÷a kÕ     ëng  ò  µ  Õ     ëng  íi.     to¸ntr c v k to¸ntr m  Khi bµn    giao ph¶ilËp        biªnb¶n  giao  Ën  µis¶n,tµiliÖu,sè  Öu tµichÝnh, nh t        li       kÕ     µ  to¸nv c«ng  Öc  Õ     vi k to¸ntheo quy  nh.   ®Þ
 10. 10 §i Ò u 19: Ng êi ® îc lùa  än  ÷     ch gi chøc  ô  Õ   v k to¸n tr ng   ë hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ       to¸nph¶icã        Èn    ®ñ c¸ctiªuchu sau: 1­  ã   È m   Êt ®¹o  øc  ªm khiÕt,trung thùc,cã    C ph ch   ® li         ý thøc  Êp  µnh  ch h vµ  u  ®Ê tranh b¶o  Ö     v nguyªn t¾c,chÝnh      s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ    µichÝnh  µ    ­t   v luËtph¸p Nhµ   íc.     n 2­  ã   ×nh    C tr ®é chuyªn m«n   Ò   v nghiÖp  ô  µichÝnh, kÕ   v t    to¸n ®∙    kinh   qua  êigian c«ng    ùc tÕ  Ò   Õ     th     t¸cth   v k to¸ntheo  quy  nh  ña  é   µi chÝnh. ®Þ c BT    TuyÖt  i kh«ng  îcbæ   Ö m  ÷chøc  ô  Õ     ëng  ®è   ®   nhi gi   v k to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n cho  ÷ng  êi ®∙    ¹m    Õ   ,  Ýnh    nh ng   viph c¸c ch ®é ch s¸ch Tµi chÝnh, kÕ          to¸n cña  µ   íc,hoÆc   ∙  õng  Þ     è tr c ph¸p  ËtvÒ   µnh    Nh n   ®t b truyt   í   lu   h vitham  x© m   «  ph¹m  µis¶n  ña  µ   íc. t  c Nh n §i Ò u    Õ     ëng  Þu  20: K to¸ntr ch tr¸chnhiÖm  ùctiÕp tr cthñ tr ng  n     tr     í     ë ®¬ vÞ  µ  Õ     ëng  Êp    Ò   ÷ng  v k to¸ntr c trªnv nh c«ng  Öc  éc ph¹m    vi thu   vitr¸chnhiÖ m     cña  Õ   k to¸n tr ng, chÞu  ù  íng  Én   ë   sh d chØ   o  Óm     Ò   ®¹ ki tra v nghiÖp  ô  µi vT  chÝnh,kÕ     ña  Õ     ëng  Êp    to¸nc k to¸ntr c trªn. KÕ  to¸n tr ng  ã   ë c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    é  Ën,    h d c¸c b ph phßng ban  Õn ti   hµnh    c¸c c«ng  Öc  éc  ¹m    Ò   µi chÝnh, kÕ   vi thu ph viv T     to¸n.M äi  êi,m äi  é    ng   b phËn  trong ®¬n  Þ    v ph¶itu©n  ñ nh÷ng  iÒu  íng dÉn  µ  Þu  ù  Óm      th   ® h  v ch s ki tra cña  Õ     ëng  k to¸ntr trong c«ng    µichÝnh,kÕ     t¸cT     to¸n, ng  êicòng  Óm      ®å th   ki tra, gi¸m    s¸tc«ng  Öc  ña  Õ     ëng. vi c k to¸ntr
 11. 11 §i Ò u    Õ     ëng  21: K to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     ã  Ö m  ô    to¸nc nhi v sau: 1­    Tæ chøc  c«ng    Õ     µ  chøc  é  t¸ck to¸nv tæ  b m¸y  Õ     än, nhÑ,  ï k to¸ng   ph   hîp  íi® Æc   iÓ m   ¹t ®éng  v  ® ho   nghiÖp  ô  µ  v v yªu  Çu  µ  ×nh    c v tr ®é qu¶n  ý l  nghiÖp  ô  ña  n  Þ. v c ®¬ v 2­    Tæ chøc    Ðp, ph¶n  ghi ch   ¸nh  Ýnh    y   ,  Þp  êi, è  Ön  ch x¸c,®Ç ®ñ k th   hi s cã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  Ò   µis¶n,vËt t  Òn vèn  µ    ån  èn,quü  vt h bi ®é v t      ,ti   v c¸cngu v   c¸c kho¶n        µichÝnh  µ    nh  Õt    thu ­ chit   v x¸c ®Þ k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG. 3­ Tæ     chøc  Óm    nh  ú  µ  t  Êt tµis¶n  ña  n  Þ  ki kª ®Þ k v ®é xu     c ®¬ v theo    quy ®Þnh. Ph¶n  ¸nh  Þp  êikÕt  k th   qu¶  Óm     µ  ö  ýkÕt  ki kª v x l   qu¶  Óm         ki kª ®Ó ghi vµo    Õ   sæ k to¸n. 4­ LËp      Õ     b¸o c¸o k to¸n,     Õt to¸ntheo quy  nh    öicho  ¬    c¸o quy     b¸o   ®Þ ®Ó g   c quan  Êp    µ  öicho  ¬  c trªnv g   c quan  µ   íctheo quy  nh. Nh n     ®Þ 5­    Tæ chøc  êng  th xuyªn  Öc  Óm     Õ   vi ki tra k to¸n néi bé      trong  n   Þ. ®¬ v   Thùc  Ön  Óm     Óm     Öc  hi ki tra,ki so¸tvi qu¶n  ý,sö  ông  Ët t   µis¶n,vèn  ü  l  d v   ,t     qu cña  n  Þ, viÖc  ©n  ®¬ v   ph chial∙cho    µnh    ãp  èn  ã  ªnquan.KiÓ m     i c¸cth viªng v c li     traviÖc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  chitµichÝnh, viÖc  Êp  µnh  Ýnh    th   k ho thu        ch h ch s¸ch,   chÕ     µi chÝnh  ña  µ   ícvµ    nh  ®é T   c Nh n   c¸c ®Þ møc,    Èn, tµichÝnh  ña  tiªuchu     c ®¬n  Þ. v 6­    Tæ chøc  Öc  vi b¶o  qu¶n, l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n vµ  Öc  sö  ông  µi   vi   d t  liÖu  Õ   k to¸n l tr÷theo   u    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Thùc  Ön  Öc  ®Þ hi h c Nh n   hi vi ®µo  ¹obåidìng n©ng  t      cao  ×nh ®é     é  ©n    µichÝnh  Õ     tr   c¸n b nh viªnt   k to¸ntrong   ®¬n  Þ  × nh  µ  n  Þ  Êp  íi vm v ®¬ v c d . 7­ Phæ   Õn  µ  íng  Én  Þp  êic¸c chÝnh  bi v h d k th     s¸ch chÕ   ,  Ó  Ö,tµi   ®é th l     chÝnh, kÕ     ña  µ   íc vµ      to¸n c Nh n   c¸c quy  nh  ña  Êp    ®Þ c c trªncho    é  Ën  c¸c b ph trùcthuéc vµ    é        c¸n b viªnchøc  trong®¬n  Þ.   v 8­    Tæ chøc  ©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ph t   gi¸t h ho   nghiÖp  ô, ho¹t v    ®éng  µichÝnh,hiÖu  T    qu¶  ö  ông  èn  ña  n  Þ. sd v c ®¬ v §i Ò u 22:  Õ     ëng  K to¸n tr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n cã    Òn  ¹n    c¸c quy h sau: 1­  ©n   Ph c«ng  chØ   o  ùc tiÕp    ©n    Õ   ®¹ tr   c¸c nh viªn k to¸n,thñ  ü    qu trong  ®¬n  Þ. Tham     íithñ tr ng  n  Þ  v  gia v     ë ®¬ v trong viÖc  è  Ý c¸n bé  Õ     b tr     k to¸n,thñ   quü  ét  m c¸ch thÝch  îp.   h 2­ Cã   Òn  cÇu    é  Ën    quy yªu  c¸c b ph kh¸c trong ®¬n  Þ      v cung  Êp  y    c ®Ç ®ñ kÞp  êic¸c chøng  õ,tµiliÖu,sè  Öu li   th     t      li   ªnquan  n   ®Õ c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm     trakÕ     µ  Óm    µis¶n  ña  n  Þ.   to¸nv ki kª t   c ®¬ v 3­ Cã   Òn  ý  Öt      quy k duy c¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,b¸o    Õ     Õt      c¸o k to¸nquy to¸n vµ    îp ®ång  Ò   c¸ch   v mua,  tµis¶n,vËt t  Þch  ô,söa  ÷a,x©y  ùng,c¸c b¸n       ,d v  ch   d    hîp  ng, khÕ   c cho  ®å   í  vay  ÷a c¸c ®¬n  Þ  íic¸c ®¬n  Þ    ©n  gi     v v    v c¸ nh kh¸c.M äi    chøng  õ vÒ     Òn,chitiÒn,xuÊt,nhËp, chuyÓn  t   thu ti           giao tµis¶n  µich÷  ý     ngo   k cña  ñ tr ng  n  Þ  th   ë ®¬ v ph¶icã  ÷  ý  ña  Õ     ëng    ch k c k to¸ntr theo quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th cho  õng  t chøng  õ kÕ   t   to¸n.C¸c    b¸o c¸o  Õ   k to¸n,b¸o    c¸o  Õt  quy to¸n,c¸c hîp     ®ång  kinh tÕ  µ  ét  è    v m s chøng  õ kÕ     t   to¸n theo quy  nh  Õu  Õu  ÷  ý  ®Þ n thi ch k cña  Õ     ëng  u     µkh«ng  ã    Þph¸p lý. k to¸ntr ®Ò coil   c gi¸tr    
 12. 12 4­ Cã   Òn  c¸o víi   é  Ën  Óm    Óm    quy b¸o      b ph ki c¸c traki so¸t, íi ñ tr ng  µ       ë v v th kÕ  to¸n tr ng  Êp    µ    ¬    ë c trªnv c¸c c quan  chøc n¨ng  µ   íc vÒ   ÷ng  êi cã  Nh n   nh ng   hµnh      ¹m  Õ   ,  Ó  Ö,qu¶n  ýtµichÝnh  viviph ch ®é th l   l    trong®¬n  Þ.   v 5­ K Õ     ëng  ã  Òn  õ chèikh«ng  ý,kh«ng  Öt  ÷ng    to¸ntr c quy t    k  duy nh chøng  tõ,b¸o    Õ     c¸o k to¸n,b¸o    Õt    µ  ÷ng  îp ®ång    c¸o quy to¸nv nh h  kinh tÕ,nh÷ng  µi    t  liÖu kh¸cn Õu  Ðt thÊy      x  kh«ng  ïhîp víi Õ     Ó  Ö  Ön  µnh. ph       ch ®é th l hi h Trong  êng  îp  ñ  ëng  n  Þ  tr h th tr ®¬ v yªu  Çu c hoÆc   lÖnh  ra  b»ng  Öng  mi hay b»ng  Êy  ùc hiÖn  ét  Öc  Þ   gi th   m vi b ph¸p  Ëtnghiªm  Êp      ¹o, söa  lu   c (Nh gi¶ m   ch÷a  chøng  õ,sæ   Õ   t   k to¸n hay  ñy    h chøng  õ,ph¶n  t  ¸nh    Öch  Ýnh  Êt, sail t ch   néidung  ña    c nghiÖp  ô v kinh tÕ..   × kÕ     ëng  ã  Òn  õ chèikh«ng    . th   to¸ntr ) c quy t    thùc hiÖn  µ  c¸o víibé  Ën  Óm     Óm    v b¸o      ph ki traki so¸t, ñ tr ng  µ  Õ     ­     ë v k to¸ntr th ëng  Êp    c trªnhoÆc   ¬ c quan  µ   íccã  Èm  Òn. K Õ     ëng  ùc hiÖn  Nh n   th quy   to¸ntr th   c¸c nghiÖp  ô    v kinh tÕ  Þ     b ph¸p  Ëtnghiªm  Ê m   lu   c theo  Önh  ña  ñ tr ng  n   l c th   ë ®¬ vÞ  × cïng ph¶ichÞu  th       tr¸chnhiÖ m  ªn®íi.   li   §i Ò u    Õ     ëng  n  Þ    Öm   Ýnh  23: K to¸ntr ®¬ v bæ nhi ch thøc th× trong thêi       gian gi÷ chøc  ô  Õ     ëng  n  Þ  îc hëng  Õ     ∙ingé    Õ        v k to¸ntr ®¬ v ®   ch ®é ®   nh k to¸n tr ng  ë doanh  nghiÖp. K Õ     ëng  ã  µnh  Ých  to¸ntr c th t trong viÖc  Êp  µnh  Ýnh    ch h ch s¸ch chÕ   ,    ®é thÓ  Ö  l kinh tÕ  µichÝnh, ph¸thiÖn    t     ng¨n chÆn   Þp  êic¸c hµnh  ng  k th     ®é tham   «    Ý   l∙ng ph trong  n   Þ,  ®¬ v b¶o  Ö   µis¶n  µ   íc,cã  v t  Nh n   s¸ng  Õn    Õn ki c¶i ti   nghiÖp  ô  × ® îckhen  ëng  Ých  ¸ng. v th     th th ® Trêng  îp  h kh«ng  µm  l trßn nhiÖ m   ô, cè  ×nh    ¹m  Ýnh    v  t viph ch s¸ch,chÕ     ®é,  Ó  Ö  th l kinh tÕ    µichÝnh    Õ     ­t   ­ k to¸n,ph¶n    ¸nh    Öch  è  Öu kÕ   sail s li   to¸n,   kÕ     ëng  ÏbÞ    µnh  û  Ët. to¸ntr s   thih k lu   ch¬ng  II ch ø n g   õ k Õ   t to¸n §i Ò u    24: Chøng  õ kÕ     µ nh÷ng  t   to¸nl   b»ng chøng chøng minh b»ng  giÊy têvÒ       nghiÖp  ô  v kinhtÕ  µi Ýnh  ∙      t  ch ® ph¸tsinh vµ  ùc sù  µn  µnh.   th   ho th Theo  a   iÓ m   Ëp  ®Þ ® l chøng  õ  Õ   t k to¸n cña    Tæng   ôc  c §TPT   µ  ü   v Qu HT§TQG   ã    ¹ : c hailo i ­ Chøng  õ do    t   Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   Ëp:lµnh÷ng  l    chøng  õ t  ph¶n ¸nh    Ðp  ghi ch c¸c  ¹t®éng  ho   nghiÖp  ô  ña  v c Tæng   ôc  c §TPT   µ  ü   v Qu HT§TQG     nh chøng  õ tiÒn  Æt,  Òn  öiNH,  t  m ti g   KBNN,  Ýn  ông  µ   íc,tÝn  td Nh n   dông  ü   Qu HT§TQG,  Êp c ph¸tvèn  u     ©y  ùng, thanh    ®Ç t x d   to¸n,nguån  èn,   v  c¸cchøng  õthu nhËp    Ý  µ    nh  Õt    t    chiph v x¸c®Þ k qu¶  ¹t®éng. ho   ­ Chøng  õ do  t   bªn  µi lËp,chuyÓn  n   µ c¸c chøng  õ Tæng   ôc  ngo     ®Õ l     t  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   Ën  îc tõ c¸c c¬  nh ®       quan, tæ    chøc  kinh tÕ, c¸ nh©n        bªn ngoµi göi tí  : giÊy      inh   b¸o  ã,  Êy  C gi b¸o  î  ña  N c KBNN,  Õu    phi gi¸ c«ng  tr×nh...
 13. 13 §i Ò u 25: M äi nghiÖp  ô  v kinh  Õ  t ph¸tsinh  u     ®Ò ph¶i lËp    chøng  õ. t  M äi  è  Öu ghitrªnsæ   Õ     u   s li       k to¸n®Ò ph¶icã    chøng  õkÕ     îp ph¸p,hîp lÖ  t   to¸nh      chøng  minh. ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n hîp    ph¸p:Lµ    chøng  õ ® îc lËp  t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh. ViÖc    Ðp      ghich trªnchøng  õph¶i®óng  éidung,b¶n  Êtcña  t    n    ch   nghiÖp  vô kinh tÕ    ph¸tsinh vµ      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µy  ï hîp  íic¸c quy  nh  ña    n ph   v     ®Þ c ph¸p  Ët; ã     ÷  ý  ña  êilËp,ngêiduyÖt,ngêithùc hiÖn  µ  lu   ®ñ ch k c ng     C         v con  Êu  d cña  n  Þ  ®¬ v theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng chøng  õ.   ®Þ c th c t   t ­ Chøng  õ kÕ     îp lÖ:Lµ    t   to¸nh     chøng  õ ® îcghichÐp  y   ,  Þp  êi t      ®Ç ®ñ k th   c¸cyÕu  è,c¸ctiªuthøc theo    t        quy  nh  µ  Ëp ®óng  ¬ng  ®Þ vl  ph ph¸p,tr×nh tùquy       ®Þnh  cho  õng chøng  õ. t  t Chøng  õ kÕ   t   to¸n chØ   Ëp  ét  Çn  ng  íithùc tÕ, thêigian  µ  a     l m l ®ó v      v ®Þ ®iÓ m  nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  ng  É u   µ    è  ªnquy  nh.     ®ó m v ®ñ s li   ®Þ   Trêng  îp chøng  õ inháng, inthiÕu  ªn  Õtsaith×  h  t       li ,vi     ph¶ihñy  á    b b»ng  ¹ch  g chÐo    µo  Êtc¶    ªnvµ  (X)v t   c¸cli   kh«ng  îcxР êira kháicuèng. ®   r     §i Ò u    26: Chøng  õkÕ       ã  y      Õu  èsau: t   to¸nph¶ic ®Ç ®ñ c¸cy t  ­ Tªn  äicña    g  chøng  õ (PhiÕu    t  gi¸c«ng  ×nh,phiÕu    Õu    Êy tr   thu,phi chi,gi   chuyÓn  Òn.. ) ti .. ­Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õ.       l  t ­Sè  Öu  ña    hi c chøng  õ. t ­Tªn  äi, a    g  ®Þ chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ëp chøng  õ. c¸nh l  t ­Tªn  äi, a    g  ®Þ chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õ. t ­Tã m   ¾tnéidung  µ    t   v nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh; ­C¸c    chØ    Ò   è îng vµ    Þ. tiªuv s l   gi¸tr ­Sè  Òn b»ng  è  µ    ti   s v b»ng  ÷. ch ­ Ch÷  ý  ña  êilËp  µ  êichÞu    k c ng   v ng   tr¸chnhiÖ m   Ò   ù  Ýnh      v s ch x¸c,trung  thùc cña    nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ∙    ® ph¶n  trªnchøng  õ.Nh÷ng  ¸nh    t  chøng  õ ph¶n  t  ¸nh quan  Ö   h kinh tÕ  ÷a  n  Þ  µ      gi ®¬ v v c¸c ph¸p  ©n  nh ph¶i cã  ÷  ý  ña  Õ     ch k c k to¸ntr ng  µ  ñ tr ng  n  Þ  µ  ã  ng  Êu  ña  n  Þ.   ë v th   ë ®¬ v v c ®ã d c ®¬ v ­ §èi víichøng  õ li        t   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi mua   µng, vµ  ö  ông  Þch  ô  h   sd d v ph¶i® ßi  áingêib¸n,ngêicung  Êp  Þch  ô  Êt hãa  n    h       cd v xu   ®¬ b¸n  µng  Bé   h do  TµichÝnh  èng  Êt ban  µnh  µ    µnh.§èivíi ÷ng    th nh   h v ph¸th      nh kho¶n mua  ¾ m,  s chitiªulÆt vÆt  íisè îng Ýt,gi¸trÞ nhá  Õu  êib¸n      v  l         n ng   kh«ng    Ön  Ëp  ãa  ë di l h ®¬n  ×  êi mua   th ng   ph¶ilËp  Õu      phi kª mua   µng  µ    ä    a   h v ghih tªn,®Þ chØ  êi ng   b¸n,tªn,sè îng  µng  ãa, dÞch  ô  ∙    lh h  v ® mua   µ  è  Òn  ùc  Õ  ∙    µ  ã  v s ti th t ® tr¶v c thÓ  yªu  Çu  êi b¸n, ngêi cung  Êp    Ën.  c ng       c x¸c nh Sau    Õ   ®ã k to¸n tr ng  Ðt  ë x  duyÖt,thñ  ëng  n  Þ  ý  Öt  ×  Õu      tr ®¬ v k duy th phi kª mua   µng  íi ® îc coilµ hîp h m          lÖ. Nh÷ng chøng  õ dïng  µm  t  l c¨n  trùc tiÕp        Õ   cø    ®Ó ghi sæ k to¸n ph¶i cã      thªm  chØ    nh  tiªu®Þ kho¶n  Õ   k to¸n.
 14. 14 §i Ò u    27: Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ     t   to¸nhoÆc   th«ng  ng  íi ñ  u    µ  µ  Çu  ®å v   ch ®Ç tv nh th tÝnh    èi l ng  Én  n   Êp  sai kh  î d ®Õ c ph¸tthanh    to¸n sai ®Ó      tham  tµis¶n  ña  «    c Nhµ   íc. n ­ XuÊt,nhËp  ü, vËt t      qu    ,chuyÓn  Òn,bµn  ti   giao tµis¶n     kh«ng  ã  c chøng  tõ. ­Hîp    ph¸p hãa    chøng  õkÕ   t   to¸n. ­  ñ  ëng    n  Þ   µ  Õ   Th tr c¸c ®¬ v v k to¸n tr ng    ë kh«ng  îc ký      ê sÐc  ®   tªn trªnt   hoÆc   chøng  õcßn  ¾ng. t  tr ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt ho¹t®éng    t  c ý l sail n    ch     kinh  tÕ,t¸ chÝnh      i ph¸tsinh. ­Söa  ÷a,tÈy xãa      ch     trªnchøng  õkÕ   t   to¸n. ­Hñy  á    b chøng  õkhicha  Õt  êih¹n l tr÷theo quy  nh. t    h th    u      ®Þ ­Sö  ông    Óu  É u    d c¸cbi m chøng  õkh«ng  îp lÖ. t  h  §i Ò u    ×nh  ùlu©n  28: Tr t  chuyÓn  chøng  õkÕ   t   to¸n: ­ TÊt  c¸c chøng  õ kÕ     ®¬n  Þ  Ëp    c¶    t   to¸ndo  v l hay  bªn  µichuyÓn  do  ngo   ®Õ n   u   ®Ò ph¶itËp    trung ë  é  Ën  Õ     b ph k to¸n ®¬n  Þ. Bé   Ën  Õ     v   ph k to¸n ph¶i     kiÓm     ÷ng  tranh chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ   sau    Óm       khiki trax¸c minh  µ ®óng  × l  th   míidïng chøng  õ®ã         Õ       t   ®Ó ghisæ k to¸n. ­Tr×nh  ùlu©n    t  chuyÓn  chøng  õkÕ     å m     ícsau: t   to¸ng c¸cb   +  Ëp  L chøng  õ kÕ   t   to¸n vµ    ph¶n ¸nh    c¸c nghiÖp  ô  v kinh  Õ  µichÝnh  t t  vµo  chøng  õ. t +  KiÓ m  tra, ©n  lo¹ ,s ¾p  xÕp  chøng tõ kÕ  to¸n µ  ®Þnh  kho¶n   ph i   v nghiÖp  ô  v kinhtÕ.   +      Õ   Ghi sæ k to¸n. +  u  ÷, L tr   b¶o  qu¶n  chøng  õkÕ   t   to¸n. §i Ò u    éi dung  ña  Öc  Óm    29: N   c vi ki trachøng  õkÕ   t   to¸n: ­ KiÓ m     Ýnh  â rµng,trung thùc,®Çy    ña      trat r        ®ñ c c¸cchØ      Õu  è tiªu, y c¸c t  ghitrªnchøng  õkÕ      t   to¸n. ­ KiÓ m     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña    trat h     c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh ®∙      ghi trªnchøng  õkÕ     t   to¸n. ­KiÓ m     Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu ghitrªnchøng  õkÕ     trat ch x¸cc s li       t   to¸n. ­ KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h quy  Õ   ch qu¶n  ýnéibé  ña  ÷ng  êilËp, l     c nh ng     kiÓm    Ðt duyÖt chøng  õ®èi víi õng lo¹ nghiÖp  ô  tra,   x   t      t  i   v kinhtÕ.   Khi kiÓm      trachøng  õ kÕ     Õu    Ön  ã  µnh      ¹m  Ýnh  t   to¸nn ph¸thi c h viviph ch s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö    ®é th l kinh tÕ   µichÝnh  ña  µ   ícvµ  ÷ng    ­t   c Nh n   nh quy  nh  ña  ®Þ c Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ×  õ chèiviÖc  Êp  th t     c ph¸t,cho    vay,thanh    to¸n,xuÊt vËt thµng  ãa, ®ång  êib¸o    íithñ tr ng  n  Þ  Õt®Ó   ö         h  th   c¸o v     ë ®¬ v bi   x lý.
 15. 15 §èivíi ÷ng     nh chøng  õ kÕ     Ëp kh«ng  ng  ñ tôc,néidung  µ    t   to¸nl   ®ó th       v con sè,ch÷  Õtkh«ng  â rµng  × ngêikiÓm      vi   r  th     trahoÆc   êighisæ     ¹ cho  ­ ng     tr¶l   i ng êi lËp,n¬i lËp  Õt ®Ó   µm  ¹ hoÆc          bi   l li   bæ sung thªm  ñ  ôc vµ  iÒu  th t   ® chØnh,  sau    íilµm    ®Ó       Õ   ®ã m   c¨n cø  ghisæ k to¸n. §i Ò u 30:  u  ÷chøng  õkÕ   L tr   t   to¸n: ­ Chøng  õ kÕ     ∙  ö  ông    t   to¸n ® s d ph¶i® îc s ¾p  Õp,  ©n  ¹      x ph lo i b¶o  , qu¶n  vµ u  ÷theo quy  nh  ña  Õ    u  ÷tµiliÖu kÕ     ña  µ   íc. l tr     ®Þ c ch ®é l tr       to¸nc Nh n ­M äi  êng  îp m Êt,thÊtl¹cchøng  õkÕ     u     tr h       t   to¸n®Ò ph¶ib¸o c¸o víi ñ tr          ­th ëng  n  Þ  µ  Õ     ëng    ã  Ön  ®¬ v v k to¸ntr ®Ó c bi ph¸p  ö  ýkÞp  êi. x l  th  Riªng tr ng  îp  ê h   m Êt  Ðc  ¾ng, Ên  s tr   chØ   ã    c gi¸kh¸c ph¶i b¸o  ¬      c quan  c«ng  biÕt sè îng an   l  chøng  õ bÞ   Êt, hoµn  t  m   c¶nh  Þ   Êt    ã  Ön  bm ®Ó c bi ph¸p  ö  ý,x¸c minh  x l    theo  ph¸p  Ët,®ång  êi®Ó   ím  ã  Ön  lu   th   s c bi ph¸p  th«ng b¸o  µ  hiÖu  ãa    v v«  h c¸c chøng  õbÞ  Êt. t  m §i Ò u      µ    µnh  Óu  É u   31: Inv ph¸th bi m chøng  õ: t ­ TÊt  c¸c ®¬n  Þ      Óu  É u     c¶    v khiin bi m chøng  õ kÕ   t   to¸n cña    Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ph¶itheo ®óng  éidung  ÕtkÕ   Óu  É u       n  thi   bi m chøng  õ t  quy  nh. ®Þ   BiÓu  É u     ¹ biªnlai   Òn,biÓu  É u   m c¸clo i     ti     thu m chøng  õkÕ     éc néi t   to¸nthu     dung    ép  ©n  thu n Ng s¸ch do  é  µichÝnh  èng  Êt ph¸thµnh.   BT  th nh     ­ C¸c  µ      nh inkh«ng  îctù ®éng  ®    thay ® æi  éidung    Óu  É u     n  c¸c bi m chøng  tõ  Õ   k to¸n,kh«ng  îc nhËn      ®  in c¸c  É u   Óu  m bi chøng  õ  Õ   t k to¸n tr¸ víiquy   i    ®Þnh  trongchÕ     µy.   ®é n §i Ò u 32:  ö  ýviph¹m  Ò   X l    v chøng  õkÕ   t   to¸n. ­ M äi  µnh      ¹m  Ò     h viviph v chøng  õ kÕ   t   to¸n,tïytheo  Ýnh  Êt vµ     t ch   møc   ®é     ¹m  îcxö  ýtheo  ng  viph ®   l   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ       èng    l K to¸n­ Th kª, NghÞ   nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ   ®Þ v x ph     h ch v k to¸n,thèng    µ        kª v c¸c v¨n b¶n ph¸p quy    kh¸ccña  µ   íc.   Nh n ­ Trêng  îp cã  µnh    î dông  µm    h  h vil   i l chøng  õ gi¶ ®Ó   t    tham    «, hoÆc   µm  l ¨n    phiph¸p,th×  ïytheo  Ýnh  Êt vµ    t  t ch   møc       ¹m  ã  Ó  Þ   ¹thoÆc   ®é viph c th b ph   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s §i Ò u    Ö   èng  Óu  É u   33: H th bi m chøng  õ kÕ     ö  ông  t   to¸ns d cho Tæng   côc  §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG  bao  å m: g ­ Chøng  õ kÕ   t   to¸n dïng    riªng cho  Ö   èng    h th Tæng   ôc  c §TPT   µ  ü   v Qu HT§TQG. ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n chung    kh¸c dïng    cho  Ö   èng  h th Tæng   ôc  c §TPT  µ  v Quü   HT§TQG. (Danh  ôc  m chøng  õë  Çn  hai). t   ph thø 
 16. 16 c h ¬ n g  III h Ö  th è ng t µi kh o¶ n  k Õ  to¸n §i Ò u 34: Tµi kho¶n  Õ     µ ph¬ng    k to¸n l   ph¸p  Õ   k to¸n dïng    ©n     ®Ó ph lo¹  µ  Ö   èng  ãa    iv h th h c¸c nghiÖp  ô  v kinh  Õ  tµichÝnh  t ­    ph¸tsinh    theo  éi n  dung kinh tÕ. Tµi kho¶n  Õ         k to¸nph¶n  ¸nh  µ  Óm     êng  v ki so¸tth xuyªn,li   ôc   ªnt   cã  Ö   èng  ×nh  ×nh  Ën  ng  ña  ån  èn  µ  ö  ông  èn      n   h th t h v ®é c ngu v v s d v ë c¸c ®¬ vÞ  ña  c Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG. §i Ò u    µikho¶n  Õ     îcm ë   35: T   k to¸n®   cho  õng  i t ng kÕ     ã  éi t ®è  î   to¸nc n   dung  kinh tÕ    riªngbiÖt.Toµn  é    µikho¶n  Õ     ö  ông      b c¸c t   k to¸ns d trong kÕ       to¸n h×nh  µnh  Ö   èng  µikho¶n  Õ   th H th t  k to¸n.H Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n cña    Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   µ bé  Ën  Êu  µnh  l   ph c th quan  äng cña  Õ   tr   k to¸nbao  å m   ÷ng    g nh quy  nh  èng  Êt vÒ   ¹ tµikho¶n,sè îng tµikho¶n, ®Þ th nh   lo i       l      ký  Öu  µ  éidung    Ðp  ña  õng tµikho¶n. hi v n   ghich c t     §i Ò u 36:  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  H th t  k to¸n c Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   îc x©y  ùng  ®  d theo nguyªn  ¾c  ùa  µo  t d v b¶n  Êt vµ  éidung  ¹t ch   n   ho   ®éng  ña    c c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    trong lÜnh  ùc  u     ã  Ën  ông    v ®Ç t c v d nguyªn  t¾c  ©n  ¹ m∙  ãa  ña  Ö   èng  µikho¶n  Õ     èng  Êt,nh»m: ph lo i h c h th   t  k to¸nth nh   ­ §¸p    øng  y       cÇu  ®Ç ®ñ c¸c yªu  qu¶n  ývµ  Óm       èn  u      l   ki so¸tchiv ®Ç t ph¸t tr Ón,vèn  ü   i  Qu HT§TQG,  èn  ü  v qu c«ng  kh¸c  ng  êitháa  ®å th   m∙n yªu  Çu  c qu¶n  ýc¸c kho¶n    Ëp  µ    Ý   ña  õng  n  Þ  l    thu nh v chiph c t ®¬ v Tæng  ôc  c §TPT  µ v Quü  HT§TQG. ­ Ph¶n    ¸nh  y       ¹t®éng  ®Ç ®ñ c¸c ho   kinh tÕ    µichÝnh      ­t   ph¸tsinh cña      c¸c ®¬n  Þ   ña  v c Tæng   ôc c §TPT,  ü   Qu HT§TQG   éc  äi  ¹  ×nh, m äi  Ünh  thu m lo ih   l vùc,phïhîp víi   ×nh  chøc  µ  Ýnh  Êtho¹t®éng  ña  ã.        h m« tæ  vt ch     cn ­ §¸p    øng  cÇu  ö  ýth«ng    yªu  x l  tinb»ng    ¬ng  Ön kü  ËthiÖn  i, c¸cph ti   thu   ®¹   tháa m∙n  y     ®Ç ®ñ nhu  Çu    c c¸c th«ng    tincho    ¬  c¸c c quan qu¶n  ýchøc  l  n¨ng  cña  µ   íc. Nh n §i Ò u 37:  Ö   èng  µikho¶n  Õ     ña  H th t  k to¸n c Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   å m     µikho¶n  g c¸c t   trong b¶ng  ©n  i  µikho¶n  µ    µikho¶n  c ®è t   v c¸c t   ngoµib¶ng  ©n  i tµikho¶n;   c ®è     C¸c  µikho¶n  t  trong b¶ng  ©n  i  µikho¶n    c ®è t   ph¶n ¸nh  µn  é    to b c¸c chØ   tiªukinh tÕ        ph¸tsinh ë  n  Þ    ®¬ v Tæng   ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG.  ¹ch    H to¸n c¸ctµi    kho¶n trong b¶ng  îcthùc hiÖn    ®    theo ph¬ng    ph¸p "ghisæ   Ðp".   k C¸c  µikho¶n  ¹ib¶ng  ©n  i  µikho¶n  t  ngo   c ®è t   ph¶n  ¸nh  ÷ng  nh chØ     tiªu kinh tÕ  ax   ® ph¶n  ë    µikho¶n  ¸nh  c¸c t   trong b¶ng  ©n  i,nhng  Çn    c ®è   c theo  âi d  ®Ó   ôc  ô  ph v cho  yªu  Çu  c qu¶n  ý,nh÷ng  µis¶n  Ön  ã    n   Þ   ng  l  t  hi c ë ®¬ v nh kh«ng  éc  thu quyÒn  ë  ÷u  ña  n   Þ   µi s¶n  s h c ®¬ v (T   thuª ngoµi,nhËn  ÷ hé,     gi     nhËn    giac«ng,t¹m  ÷.. )   gi . . H¹ch to¸n tµi kho¶n     ngoµi b¶ng  îc thùc hiÖn  ®  theo  ¬ng  ph ph¸p    ghi "®¬n" nghÜa  µ khighivµo  ét  µikho¶n  ×    l      m t  th kh«ng ph¶ighi®èi     øng  íic¸c v    tµikho¶n    kh¸c,sè    ña    µi   d c c¸ct   kho¶n  µy  n kh«ng  n»m   trong b¶ng  ©n  i.   c ®è
 17. 17 §i Ò u 38: Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   kh«ng  îctù ý  ë   ®     m thªm  tµikho¶n  Êp  (tµikho¶n  sè) ngoµi h Ö   èng  µikho¶n  Õ     c 1    3      th t  k to¸n chung.     ViÖc  ë   m thªm    µikho¶n  Êp  nhÊt thiÕtph¶icã    Õn  Êp  Ën  ña  c¸c t   c 1        ý ki ch thu c Bé  µichÝnh  T  b»ng    v¨n b¶n. C¨n  vµo  Ö   èng  µikho¶n  Õ   cø  H th t  k to¸n trong chÕ     µy, Tæng   ôc      ®é n   c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  ö  ông  ÷ng  µikho¶n  Õ   h  th   vi s d nh t  k to¸n cÊp    Êp    Êp  phï hîp  íi® Æc   iÓ m,  éi dung    ¹t®éng  µ    1, c 2, c 3    v   ® n  c¸c ho   v yªu  Çu  c qu¶n  ýcña  n  Þ  µ  ã  Ó  l  ®¬ v v c th quy  nh  ®Þ thªm  ét  è  µikho¶n  Êp  m s t  c 2, cÊp  cã  Ýnh  Êt riªng cña  ¹  ×nh  Õ     3  t ch     lo ih k to¸n nghiÖp  ô    v §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   trong qu¸ tr×nh tæ       chøc  iÓnkhai. tr   (Danh  ôc  µi m t  kho¶n    Çn  ba). ë ph thø      ch¬ng  IV s æ  k Õ  to¸n v µ  h × n h  thøc s æ  k Õ  to¸n §i Ò u 39:    Õ     µ nh÷ng  Ón    Sæ k to¸n l   quy sæ hoÆc   ê sæ   t  theo  É u   m nhÊt  nh,  ã  ªnh Ö   ®Þ c li   chÆt  Ï víinhau  ïng      Ðp    ch     d ®Ó ghi ch c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh theo  ng  ¬ng    ®ó ph ph¸p  Õ       ¬  ë  è  Öu cña  k to¸ntrªnc s s li   chøng  tõkÕ     to¸n. TÊt  c¸c ®¬n  Þ  éc Tæng  ôc  c¶    v thu   c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   ph¶im ë       sæ kÕ  to¸n,ghi chÐp,     qu¶n  ý,b¶o  l  qu¶n, l tr÷sæ   Õ    u    k to¸n theo  ng        ®ó c¸c quy ®Þnh  ña  Õ       Õ   c ch ®é sæ k to¸n. §i Ò u      Õ     å m   lo¹i 40: Sæ k to¸ng 2  ­ Sæ   ña  Çn  Õ     c ph k to¸n tæng  îp  äi lµ sæ   Õ       h g     k to¸n tæng  îp  å m:    hg sæ c¸i sæ     , tæng  îp ®iÖn      ¨ng  ý  h  b¸o,sæ ® k chøng  õghisæ. t    ­Sæ   ña  Çn  Õ       Õtgäilµsæ,  ÎkÕ       Õtgå m     ¹    c ph k to¸nchiti       th  to¸nchiti   c¸clo i sæ  theo  õng  ¹  t lo inghiÖp  ô: tiÒn  Æt,  Òn  öi,cho  v  m ti g   vay, cÊp    ph¸t,thanh    to¸n,   ån  èn. ngu v a/ Sæ   : ïng      Ðp      c¸i d ®Ó ghi ch c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh      t  ph¸tsinh  theo  éi dung  n  kinh tÕ    (theo tµikho¶n  Õ      k to¸n). è   Öu trªnsæ       li     c¸iph¶n    S ¸nh m ét c¸ch tæng  îp t×nh  ×nh  µis¶n,nguån    h  h t    kinh phÝ   µ  ×nh  ×nh  ö  ông    vt h sd c¸cnguån    kinhphÝ  .   ®ã Cã   Ó  Õt  îp viÖc    Ðp  th k h   ghich theo  ×nh tù thêigian ph¸tsinh cña  ¹t tr            ho   ®éng kinhtÕ        Õ     trªnsæ c¸i to¸n. k Sæ     c¸iph¶n  ®Çy      Õu  èsau: ¸nh  ®ñ c¸cy t  1­ Ngµy,th¸ngghisæ.        2­ Sè   Öu,ngµy,th¸ng cña    hi       chøng  õ dïng  µm    ghisæ   µy    t  l c¨n cø    (ng ph¸t sinhcña    nghiÖp  ô  v kinh tÕ).   3­ Néi dung  ñ  Õu  ña     ch y c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  ∙      ® ph¸tsinh.
 18. 18 4­  è   Òn  ña  S ti c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh theo  õng  éi dung    t n  kinh tÕ    (ghivµo  Nî,bªn  ã     µikho¶n)   bªn    C c¸ct   b/ Sæ,  ÎkÕ       Õtdïng      Ðp    Õtc¸c®èi t ng kÕ       th  to¸nchiti   ®Ó ghich chiti      î   to¸n theo  cÇu  yªu  qu¶n  ý.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtcung  Êp    l   li     k to¸nchiti   c c¸c th«ng    tin phôc  ô  v cho  Öc  vi qu¶n  ýtrong néibé  ¬  l      c quan,phôc  ô    v cho  Öc  Ýnh  µ  Ëp  vi t vl c¸cchØ      tiªutrong b¸o c¸o quyÕt to¸n.       §i Ò u 41:  Öc      Õ     Êt  Õtph¶ic¨n  vµo  Vi ghisæ k to¸n nh thi     cø  chøng  õ t  kÕ  to¸n.M äi  è  Öu ghi trªnsæ   Õ     s li       k to¸n buéc    ph¶icã    chøng  õ kÕ   t   to¸n hîp    ph¸p,hîp lÖ,hîp lýchøng           minh;ph¶iph¶n  ®Çy  ,      ¸nh  ®ñ trung thùc,chÝnh        x¸c, kÞp  êi  ã  Ö   èng  ×nh  ×nh  Ën  ån  èn, cÊp  th ,c h th t h nh ngu v   ph¸t,cho    vay  èn  v §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG,    c¸c kho¶n    Ëp      Ý  thu nh ­ chiph nh»m   cung  Êp  c th«ng  tincÇn  Õt®Ó   Ëp b¸o c¸o kÕ     µ  c¸o quyÕt to¸n.   thi   l       to¸nv b¸o      §i Ò u 42:    Õ       îcqu¶n  ýchÆt  Ï,ph©n  Sæ k to¸nph¶i®   l  ch   c«ng  â rµng  r  tr¸chnhiÖm     ©n  ÷ sæ   µ      c¸ nh gi   v ghi sæ.    Õ     Sæ k to¸n giao cho  ©n    µo  nh viªnn th×  ©n      nh viªn®ã ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   ÷ng  iÒu      v nh ® ghitrong sæ   µ  ÷   v gi   sæ  trong suètthêigian dïng sæ.          Khi cã  ù    s thay ® æi  ©n    ÷ sæ   µ      nh viªngi   v ghisæ,  êiphô  ng   tr¸chph¶itæ      chøc  µn  b giao tr¸chnhiÖm       qu¶n  ývµ      Õ     ÷a nh©n    Õ     l   ghisæ k to¸ngi   viªnk to¸n cò  íi ©n    Õ     íi.Nh ©n     Õ     ò  v  nh viªnk to¸nm   viªnk to¸nc ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò     v toµn  é  ÷ng  iÒu    b nh ® ghi trong sæ     trong suèt thêigian  ÷ vµ         gi   ghi sæ.  ©n   Nh viªnkÕ     íichÞu    to¸nm   tr¸chnhiÖ m   õ ngµy  Ën  µn    t  nh b giao.Biªn b¶n  µn      b giao   ph¶i® îckÕ     ëng      to¸ntr hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ       Ën.   to¸nx¸cnh §i Ò u 43:    Õ       îcm ë   u       Õ     Sæ k to¸nph¶i®   ®Ç niªn®é k to¸nhoÆc   µy  ng sau    ã  Õt  nh  µnh  Ëp,khib ¾t  u   ¹t®éng. Thñ  ëng  n  Þ  khic quy ®Þ th l   ®Ç ho     tr ®¬ v vµ  Õ     ëng  k to¸ntr (hoÆc  êi phô  ng   tr¸chkÕ     to¸n)cã    tr¸chnhiÖ m   ý  Öt      k duy c¸c sæ   Õ     íckhisö  ông. k to¸ntr     d §i Ò u 44: Sæ   Õ     k to¸n ph¶i dïng  É u     ½n     m in s hoÆc   Î s ½n   ã  Ó  k  c th ®ãng  µnh   th quyÓn hoÆc     ê rêi  ®Ó t   .C¸c  ê      t sæ khi dung xong ph¶i ®ãng    thµnh  Òn   u  ÷. quy ®Ó l tr Tríckhidïng sæ   Õ          k to¸nph¶ihoµn  Ön c¸cthñ tôcsau:   thi         §èivíi   Õ     ¹ng  Ón:     k to¸nd sæ quy Trang  u     ®Ç sæ ph¶ighirâ tªn®¬n  Þ, tªnsæ,  µy  ë          v   ng m sæ,      Õ   niªn®é k to¸n,hä,tªnngêigi÷sæ   µ            v ghisæ,  µy  Õt  óc ghisæ   ng k th     hoÆc   µy  ng chuyÓn  giao cho  êikh¸c.   ng   Ph¶i®¸nh  è    s trang vµ  ÷a haitrang sæ     gi       ph¶i®ãng  Êu  ña  n  Þ  äi   d c ®¬ v (g   lµ®ãng  Êu    )   d gi¸plai . Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v (hoÆc  ô  ph tr¸chkÕ     to¸n)ph¶iký    Ën  µo      x¸c nh v trang  ®Ç u   µ  v trang cuèicña    Õ       sæ k to¸n. §èivíi   êrêi:     t  sæ §Çu  çi    ê rêiph¶ighirâ    n  Þ, sè  m sæ t         tªn®¬ v   thø  ù cña  õng  ê sæ,    t  t t  tªn sæ,  µy  ng th¸ngsö  ông,hä,tªnngêigi÷sæ   µ     d         v ghisæ.
 19. 19 C¸c  êrêitr ckhidïng  t    í    ph¶i® îcthñ tr ng  n  Þ  ý    Ën, ®ãng  Êu        ë ®¬ v k x¸cnh   d vµ    µo    ghiv Sæ §¨ng  ý  ö  ông    êrêi. ksd sæ t   C¸c    êirêiph¶i ® îc s ¾p   Õp  sæ t        x theo  ét  Ëttù  Êt  nh   µ  m tr   nh ®Þ v ph¶i   ®¶m   b¶o  ù  toµn,d Ô   ×m  Õm. s an    t ki Trêng  îp ghisæ   Õ     h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh: vit Sæ   Õ     Ëp    k to¸nl trªnm¸y    Ýnh  vit ph¶ithÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c chØ      tiªuquy ®Þnh cho  õng  É u     µ  t m sæ v quy  nh  ®Þ riªngcho  ¹ sæ   ê rêi. èikú  Õ       lo i t       Cu   k to¸n sau    ∙  µn  ÊtviÖc  ãa    khi® ho t   kh sæ theo quy  nh  ®Þ cho  õng  ¹  t lo isæ, ph¶itiÕn    hµnh    µn  é    Õ       Õt. into b sæ k to¸nchiti   Sau    µm  ñ tôc x¸c nhËn  µ  ¨ng  ý  ®ã l th       v® k vµo    ¨ng  ý  ö  ông  êrêi sæ ® ksd t  . ChØ   ÷ng    Õ     nh sæ k to¸nsau    µm  y    ñ tôctrªnmíicoilµhîp lÖ. khil ®Ç ®ñ th               §i Ò u 45:  ×nh  H thøc kÕ       ông    to¸n¸p d cho    n  Þ  c¸c®¬ v trong h Ö   èng    th Tæng  ôc  c §TPT  µ  ü   v Qu HT§TQG   µh×nh  l  thøc kÕ       to¸n"Chøng  õghisæ". t    * §Æc   ng  ¬    tr c b¶n: ­ C¨n  trùc tiÕp        Õ     cø    ®Ó ghi sæ k to¸n tæng  îp  µ "Chøng  õ ghi sæ",   h l  t      viÖc      Õ     ghisæ k to¸ntæng  îp bao  å m: h  g +    Ghi theo tr×nh tùthêigian trªnsæ   ¨ng  ý           ® k Chøng  õghisæ t    +    Ghi theo néidung     kinhtÕ      .   trªnSæ c¸i ­ Chøng  õ ghi sæ   kÕ     t    do  to¸n lËp    ¬  ë  õng    trªnc s t chøng  õ gèc  t  hoÆc   b¶ng  tæng  îp Chøng  õgèc  ïng lo¹ cã  ïng néidung  h  t  c  c   i kinh tÕ.   ­ Chøng  õ ghi sæ   îc ®¸nh  è  ªntôc trong  õng    t    ®  s li     t th¸ng hoÆc   n¨m    c¶  (theo thø  ù ®¨ng  ý) vµ  ã    t  k   c chøng  õ gèc  nh  Ìm, ph¶i® îc kÕ   t  ®Ý k      to¸n tr ng   ë duyÖt tr ckhighisæ   Õ     í       k to¸n. * C¸c  ¹ sæ   ñ  Õu:   lo i ch y   ­Sæ   ¨ng  ý   ® k chøng  õghisæ t    ­Sæ     c¸i ­C¸c    sæ,  ÎkÕ       Õt th  to¸nchiti (Danh  ôc    Õ       Çn  t m sæ k to¸në ph thø ) * Néi dung  ×nh tùghisæ   Õ        tr       k to¸ntheo h×nh    thøc Chøng  õghisæ:   t    a/H¹ch    µng  µy:   to¸nh ng +  µng  µy  é  Ën  Óm     H ng b ph ki so¸tchøng  õ (kÕ  t  to¸n tr ng    ë hay  Õ     k to¸n tæng  îp) thùc  Ön  Óm     h  hi ki so¸tchøng  õ.C¨n  vµo  t  cø  chøng  õ kÕ   t   to¸n hay    b¶ng    ©n  ¹ chøng  õ gèc  ®îclËp tõ c¸cchøng  õ gèc  ïng lo¹     Ëp  kª ph lo i   t  (        t  c   i ®Ó l ) chøng  õghisæ.  èingµy  Õ     t    Cu   k to¸ntæng  îp ®¸nh  è  tùcña  h  s thø    chøng  õghi t    sæ   µ  ¨ng  ý  µo    ¨ng  ý  v® k v sæ ® k chøng  õghisæ     t     ®Ó qu¶n  ýchøng  õghisæ.  l  t    C¨n  vµo  cø  tæng  è  Òn trªnchøng  õ ghisæ,  Õ     s ti     t    k to¸ntæng  îp sè  Öu theo  h   li   thø  ùtµikho¶n  õnhá  n   ín®Ó     µo    . èingµy  ótsè      Ëp t    t  ®Õ l   ghiv sæ c¸i Cu     r   d ®Ó l   b¶ng  ©n  i tµikho¶n  µy. c ®è     ng + Sau    é  Ën  Óm     khib ph ki so¸tchøng  õ ®∙  Óm       t   ki so¸tc¸c chøng  õ,kÕ   t  to¸nchitiÕtgi÷c¸c sæ   ÎchitiÕtc¨n cø  µo            th        v chøng  õ kÕ     t   to¸nhoÆc   b¶ng    kª
 20. 20 ph©n  ¹  lo ichøng  õ kÕ       Ðp  µo  õng  t   to¸nghich v t sæ,  ÎchitiÕt. th     C¸c  sæ,  Îchi th    tiÕt® îclËp riªngbiÖttítõng tµi         i    kho¶n  Ëc  b 3. +  èi giê giao dÞch  µng  µy,kÕ       Õtgi÷ c¸c thÎ,     Õt, Cu       h ng   to¸nchiti         chiti   sæ céng  Î,     Õtx¸c®Þnh  è    th   chiti     sæ s ph¸tsinh lËp b¶ng  Õt  îp ngµy.    k h  KhilËp c¸cthÎ,     ÕtcÇn  ó  :TÊt  c¸ctµikho¶n  Êp  , Êp  I         chiti   sæ ch ý   c¶      c II  c II  thuéc  ét  µikho¶n  m t  ph¶itËp  îp  µo  ét    h v m hoÆc   ét  è  ê riªngbiÖt,kh«ng  m s t      ® îckÕt  îp nhiÒu  µikho¶n    h  t  chung  µo  ét  ê.Trêng  îp c¸c thÎ,     Õt v m t  h       chiti   sæ thuéc  ét  µikho¶n  nhiÒu  Õ       ÷ th×  m t  do  k to¸nviªngi   ph¶itæng  îp nh÷ng  Óu   h  ti   kho¶n  m × nh   ô  do  ph tr¸ch,sau      ®ã giao cho  Õ   k to¸n viªn ® îc kÕ         to¸n tr ng   ë giao cho  Ö m  ô    nhi v tæng  îp l¹®Ó   Ëp b¶ng  Õt  îp tµikho¶n  µy. h    l   i k h   ng +  C¸c  Õ   k to¸n chi tiÕtgiao      b¶ng  Õt  îp  µikho¶n  µy  k h t  ng cho  Õ   k to¸n   tæng  îp  Óm     i  Õu  íib¶ng  ©n  i  µikho¶n  µy  kÕ   h ki tra ®è chi v   c ®è t   ng do  to¸n   tæng  îp  Ëp  µo  èi ngµy. C¨n  vµo  h l v cu     cø  ph¸t sinh    bªn  î, bªn  ã   ña  µi N  C c t  kho¶n,kÕ       to¸ntæng  îp rótsè    µng  µy  ña  õng tµikho¶n      . h     dh ng c t     trªnSæ c¸i +  C¸c  b¶ng  Õt  îp tµikho¶n  µy  îcs ¾p  Õp  k h   ng ®   x theo  tùtµikho¶n  õ thø      t  bËc  á  n   ínphïhîp víi Ëttùc¸ctµikho¶n      . nh ®Õ l                 tr trªnSæ c¸i b/Tæng  îp kiÓm    i chiÕu  èith¸ng:   h  tra®è   cu   +  èi th¸ng kÕ       Õtgi÷ sæ,  ÎchitiÕttiÕn  µnh  éng    Î Cu     to¸n chiti     th       h c sæ th  chitiÕt®Ó   Ëp b¶ng      l  tæng  îp chitiÕt. h   +  èi th¸ng kÕ   Cu     to¸n tæng  îp  éng  è    hc s ph¸tsinh      ,rótsè      trªnSæ c¸i    d tõng  µikho¶n,tiÓu  t    kho¶n  µ  Ëp  v l B¶ng  ©n  i  µikho¶n  c ®è t   th¸ng.C¨n  vµo    cø  sæ   Öu    li trªn B¶ng  tæng  îp    Õt do  Õ   h chi ti   k to¸n chi tiÕtchuyÓn      sang  i  ®è chiÕu  íp ®óng  íi   Öu trªnB¶ng  ©n  i tµikho¶n  kh   v   li     sæ c ®è     th¸ng,kÕ       to¸ntæng  hîp tiÕn hµnh  Ëp c¸cb¸o    Õ       l     c¸o k to¸n. Tr × nh  t ù g hi  æ  k Õ   s to¸n theo h × n h  thøc c h ø n g  t õ  hi s æ g   høng õ  Õ   C tk t n  o¸   B¶ng    © n o¹  kª ph li chøng õ  Õ  o¸ tk tn     ¨ ký  Sæ ® ng    høng  C   B¶ng  Õ thî   k   p TK     hΠ   Sæ t  chi chøng õ    t ghi t    õ ghi ngµy tÕ t i sæ   o  o  Õ  o¸   B¸ c¸ k t n,    B¶ng æ ng  t     i Gèi  µèiB¶ng t n  èi  Sæ c¸   hih Õ   h¸quy© tt n TK  §  cu ng cung h¸ ®   chi u h¸ i Õ ng tt ng   èc o¸ hî chitÕ t p   i  
Đồng bộ tài khoản