intTypePromotion=1

Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ngày 27/10/2000 qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA.

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
84
lượt xem
2
download

Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ngày 27/10/2000 qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ngày 27/10/2000 qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1477/2000/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ Thương mại ngày 27/10/2000 qui định việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của các nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA.

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  th¬ n g   ¹i  è  1477/2000/Q§/BT M   b ën m S n g µy  27 th¸ng 10 n¨ m  2000  ui ® Þ n h  viÖc m u a, b¸n «t«  Q t¹m n h Ë p  kh È u  cña c¸c n h µ  thÇ u  n íc n g o µi p h ô c  v ô   thi  c«n g  c¸c d ù  ¸n thuéc vèn O D A B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy 04/12/93 cña    ChÝnh  phñ    qui ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; C¨n  vµo  cø  NghÞ ®Þnh  87/CP  sè  ngµy 05/08/1997 cña ChÝnh phñ    vÒ viÖc ban  hµnh Quy chÕ  qu¶n    sö  lý vµ  dông  nguån  trîph¸ttr   hç      iÓn chÝnh  thøc (gäit¾tlµODA);         Thùc hiÖn ChØ  thÞ cña Phã   íng NguyÔn  thñ t   M¹nh CÇm   i   t¹  b¶n  v¨n sè  3469/VPCP­KTTH   ngµy  18/08/2000 cña V¨n phßng ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  "xö  lýviÖc  l¹xe    nhËp    b¸n    «t« t¹m  i cña    c¸cnhµ  thÇu ODA"; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1. Nay ban hµnh kÌm  theo quyÕt ®Þnh  nµy    qui ®Þnh  viÖc  mua,  «t« t¹m  b¸n    nhËp  khÈu  cña    c¸c nhµ thÇu    nícngoµiphôc  thic«ng      vô    c¸c dù    ¸n thuéc vèn    ODA; §iÒu    c¬  2. C¸c  quan  chøc  n¨ng cña  Th¬ng      Bé  m¹i,c¸cdoanh  nghiÖp  ViÖtNam   c¸cnhµ    vµ    thÇu    thic«ng    ¸n thuéc vèn  c¸cdù      ODA  thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu  3. QuyÕt ®Þnh  nµy thay cho v¨n b¶n  4583  sè  TM§T  ngµy  16/10/2000 cña  Th¬ng    cã    Bé  m¹ivµ  hiÖu    tõngµy  lùckÓ    ký.
  2. 2 Q UI  N H   §Þ Vi Ö C  M U A ,   N  ¤T¤  M  N H Ë P   H È U   ñ A  C¸ C  N H µ   H Ç U  N¦íC N G O µI  B¸ T¹ K C T P H ô C  V ô  T HI C ¤ N G  C¸ C  D ù  ¸N T H U é C  V è N  O D A (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  1477/2000/Q§/BTM  sè  ngµy  27/10/2000) Sau    khithèng  nhÊt víi TµichÝnh,Tæng      Bé      côc    H¶i quan,Bé    Th¬ng    m¹i qui®Þnh    viÖc  mua,      trªnnh  b¸n «t« nªu    sau: 1. ViÖc    mua,  «t« t¹m  b¸n    nhËp  cña    c¸c nhµ  thÇu    nícngoµi®Ó     phôc vô  thic«ng    ¸n    c¸c dù  thuéc nguån    vèn ODA  chØ  îcthùc hiÖn  ®     sau    hoµn  khi®∙  thµnh    thic«ng  c«ng tr×nh  tu©n  vµ  thñ theo      c¸c qui ®Þnh    vÒ qu¶n    lý xuÊt,   nhËp  khÈu. 2. ¤t« t¹m      nhËp  khÈu thuéc quyÒn  h÷u    së  cña nhµ  thÇu    nícngoµi;chñ    ®Çu   , ban  t  qu¶n    ¸n  lý dù  (hoÆc   ®¬n   ® îc uû    vÞ     th¸c t¹m  nhËp) kh«ng cã  quyÒn  h÷u  kh«ng  quyÒn  së  nªn  cã  nhîng b¸n.   3.Chñ    ®Çu  ,ban  t  qu¶n    ¸n (hoÆc  lýdù    ®¬n  ® îcuû    nhËp) ®∙  vÞ    th¸ct¹m    thay  Æt   m nhµ thÇu lµm thñ    tôc t¹m nhËp    îc uû  «t«,®   quyÒn  b»ng v¨n b¶n  cña  nhµ  thÇu ph¶icã      v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i cho nhµ thÇu b¸n    «t« t¹ ViÖtNam.   i   4. Sau    îc Bé    khi®   Th¬ng    m¹i chÊp thuËn cho b¸n  t¹  «t«  iViÖt nam,    chñ  ®Çu  ,ban  t  qu¶n    ¸n (hoÆc  lýdù    ®¬n  ® îcuû    nhËp) thay m Æt   vÞ    th¸ct¹m      nhµ  thÇu lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      t¹ chç      i ®Ó gi¶iquyÕt c¸cnghÜa  vÒ      vô  thuÕ. 5. C¸c    doanh nghiÖp ViÖt Nam   nhu    cã  cÇu mua     «t« ph¶itu©n      thñ theo  qui ®Þnh      vÒ qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¶i ® îc Bé  vµ      Th¬ng    m¹i cho  phÐp: a. NÕu  viÖc mua  s¾m  b»ng  nguån  vèn nhµ    níc,phôc  ®Çu    x©y  vô  t dùng ®iÒu  chØnh    bëi c¸c    qui ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   52/1999/N§­   CP ngµy  08/07/1999, NghÞ  ®Þnh  88/1999/N§­  ngµy  1/9/1999, NghÞ  ®Þnh  CP 14/2000/N§­   CP ngµy  5/5/2000 cña ChÝnh  phñ  th× ph¶i tu©n    thñ nh÷ng    qui ®Þnh cña    c¸cNghÞ  ®Þnh  nµy. b.NÕu     viÖc mua s¾m   b»ng  vèn ngoµinguån    vèn  nhµ      nícth× ph¶itu©n    thñ theo c¸c    qui ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh  57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 cña  ChÝnh  phñ  Th«ng  sè  vµ  t 18/1998/TT­BTM  ngµy 28/8/1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2