Quyết định 1477/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 1477/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1477/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2007 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1477/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ TRUY N THÔNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1477/Q -BTTTT Hà n i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T K HO CH TRUY N THÔNG ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH C A B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG GIAI O N 2007- 2010 B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG - Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; - Căn c Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ph duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 - 2010; - Căn c Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; - Căn c Quy t nh 632/Q -VPCP ngày 29/5/2009 c a Văn phòng Chính phê duy t k ho ch truy n thông án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010; - Theo ngh c a Chánh văn phòng B - T trư ng T công tác th c hi n án 30; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch truy n thông án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B Thông tin và Truy n thông giai o n 2007 – 2010. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. T công tác ơn gi n hóa th t c hành chính c a B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , K ho ch-Tài chính, Pháp ch , C c trư ng các C c: Báo chí, Phát thanh Truy n hình và Thông tin i n t và các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: Như i u 3; B trư ng ( báo cáo); Trung tâm Thông tin; Phòng K toán Văn phòng B ; Lưu: VT, VP,TCT30. Quý Doãn K HO CH TRUY N THÔNG ÁN ƠN GI N HÓA TH T C HÀNH CHÍNH B THÔNG TIN TRUY N THÔNG GIAI O N 2007-2010 (Ph l c g i kèm Quy t nh s : 1477 /Q -BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2009) I. Công tác chuNn b STT N i dung công vi c Th i gian Th i gian Cơ quan th c K t qu b t u hoàn thành hi n 1 Thi t l p b ph n T9/2009 T10/2009 TCT30 ch trì Danh sách thành truy n thông c a ph i h p v i viên tham gia b TCT C c Báo chí, ph n truy n thông C c QLý PTTH (g m có thành viên TCT30, cán b c a C c) 2 Xây d ng k ho ch T9/2009 T10/2009 TCT30; C c K ho ch tài chính tài chính th c hi n Báo chí; C c chi ti t các ho t ng truy n QL PTTH thông 3 Hoàn t t b thông T10/2009 T11/2009 TCT30; Trung B thông i p hoàn i p chính s d ng tâm thông tin thi n và ư c phê cho các giai o n (TTTT) chuNn khác nhau c a án 30 II. Nh ng ho t ng truy n thông ư c ti n hành thư ng xuyên trong quá trình th c hi n án 30 STT N i dung công vi c Th i gian Th i gian Cơ quan th c K t qu b t u hoàn thành hi n 1 C i ti n n i dung T8/2009 Liên t c TCT30; TTTT - Giao di n ti n ích, thông tin chuyên d s d ng; m c th t c hành chính trên Website - N i dung chính B c v giao di n xác, y ; và n i dung: b sung thêm n i dung, - S lư ng ngư i duy trì và c p nh t truy c p và nh ng CSDL…. Tuyên câu h i th c m c truy n, qu ng bá hay óng góp tăng
  3. m c ích, ý nghĩa, lên k t qu ho t ng c a án 30 trên Website B 2 Liên k t Website T10/2009 T02/2009 TCT30, TTTT, S Website liên k t c a B (chuyên m c S TTTT,cơ th t c hành chính) quan thông t n, v i Website án báo chí liên 30 và vWebsite c a quan Chính ph , a phương và m t s cơ quan, báo chí truy n thông ư c l a ch n 3 Ph i h p v i các cơ T10/2009 Liên t c C c Báo chí; Các n phNm truy n quan thông t n báo C c Qu n lý thông; Ư c tính s chí t ch c th c PTTH &TT T; lư ng khán thính gi hi n các chương ti p c n thông tin v trình tuyên truy n và án 30 qu ng bá k t qu th c hi n án 30 trên ài, TV, báo in, báo i n t , các phương ti n truy n thông khác 4 T ch c h i th o T10/2009 K t thúc C c Báo Danh sách các gi i thi u các n i án 30 chí;C c Qu nlý phóng viên, biên t p dung c n tuyên (theo k PTTH&TT T; viên chuyên trách. truy n v án 30 ho ch) Báo cáo k t qu cho nhóm báo chí th c hi n án 30. (bao g m phóng Các nhà báo n m rõ viên, thành viên ban v m c tiêu, ý biên t p) ư c ch n nghĩa, k t qu , ph m l a, cung c p các vi, m c nh thông tin chính xác hư ng c a án và các m c quan chuy n t i trong các tr ng c n lưu ý bài báo, chương trong công tác vi t trình phát sóng. bài, biên t p 5 T ch c h i th o, T8/2008 Liên t c TCT30, các cơ án 30 ư c tuyên t p hu n thúc Ny quan, ơn v truy n, nh n di n nh n di n án 30 thu c B t t c các cơ quan, trong n i b b ng ơn v thu c B , các các tài li u tuyên doanh nghi p thu c truy n và hình nh lĩnh v c thông tin và v án 30 (các tài truy n thông, các cá li u t p hu n, n nhân quan tâm. S phNm, pano, tranh nh n bi t và quen
  4. nh, áp phích…) thu c v án (thông qua logo, khNu hi u tuyên truy n trên Website, báo chí vi t, báo hình, tài li u…) 6 Xây d ng cơ ch T8/2009 T9/2009 TCT30, các cơ a ch liên l c ( thông tin ph n h i quan, ơn v ư ng dây nóng, t cơ s , khuy n thu c B mail) c a TCT30 và khích cơ ch ph n c a các cơ quan, h i t nhóm i ơn v ư c ăng t i tư ng m c tiêu c trên Website c a bi t là kh i công B . S lư ng ý ki n ch c ph n h i th c m c, óng góp t a phương, cá nhân, t ch c v th t c hành chính 7 Công tác truy n T8/2008 K t thúc TCT30 Tài li u, n phNm thông ư c l ng án 30 tuyên truy n, hư ng ghép trong công tác (theo kê d n. Báo cáo chuy n ki m tra vi c th c ho ch) i v i các phân tích, hi n án 30 t i xu t c th v các cơ quan, ơn v vi c ôn c, ki m thu c B tra ơn v 8 H p báo nh kỳ T10/2009 K t thúc C c Báo chí, nh m chia s báo án 30 C c Qu n lý cáo, thông tin v (theo k PTTH&TT T án 30. ho ch) III. Nh ng ho t ng truy n thông trong giai o n th ng kê th t c hành chính STT N i dung công vi c Th i gian Th i gian Cơ quan th c K t qu b t u hoàn thành hi n 9 Tri n khai các T8/2008 Liên t c TCT30;TTTT chương trình truy n thông cho các i tư ng, c bi t là cán b , công ch c h tr , tuyên truy n, thúc Ny và quán tri t các n i dung c a án 30 10 H tr công tác T8/2009 T8/2009 TCT30 CNm nang tra c u truy n thông cho h i b th t c hành th o công b b th chính c a B ; các t c hành chính c a bài báo, tư li u hình B nh, tin truy n hình
  5. v s ki n 11 H tr công tác T9/2009 T10/2009 TCT30 Các bài báo, phóng truy n thông cho L s , tin truy n hình ra m t CSDL qu c v s ki n gia v th t c hành chính IV. Ho t ng truy n thông trong giai o n rà soát th t c hành chính 12 Tri n khai các T9/2009 T5/2010 TCT30; B Tài li u tuyên chương trình truy n Thông tin và truy n, n i dung thông cho các i Truy n thông; tuyên truy n, trưng tư ng khác nhau C c Báo chí; c u ý ki n qua (cán b , công ch c, C c Qu n lý Website, S lư ng doanh nghi p, cá PTTH & TT T các bài báo và nhân, t ch c trong phóng s truy n và ngoài ngành) hình H tr truy n thông T9/2009 T5/2010 TCT30;TTTT Tài li u t p hu n, tài cho vi c t ch c (theo k li u h i th o, s n tri n khai t p hu n, ho ch) phNm truy n thông h i th o v i các cơ hoàn t t quan, ơn v H tr truy n thông T9/2009 T5/2010 TCT30;TTTT Nâng cao nh n th c t i các m c quan (theo k v n i dung, chương tr ng như công b ho ch) trình và t m quan ti n và k t qu tr ng c a án này t ư c trong giai t i các nhóm i o n này (s lư ng tư ng m c tiêu các th t c hành chính ư c rà soát và lư c b ) V. Ho t ng truy n thông trong giai o n th c thi các khuy n ngh H tr ph i h p v T9/2009 T12/2009 TCT30;TTTT Công b ban hành truy n thông trong ư c bao nhiêu văn các h i th o công b b n th c thi các các k t qu c a giai khuy n ngh ã o n rà soát ư c c p có thNm quy n thông qua VI. Công tác giám sát, ánh giá tác ng ánh giá n i dung T8/2009 K t thúc TCT30;TTTT Báo cáo ánh giá và hình th c c a án 30 chuyên m c; chuyên m c th t c xu t thay i thi t hành chính trên k , b sung, ch nh Website c a B s a n i dung (n u c n thi t) nh m m c ích h u d ng, tiên ích, ơn gi n, minh
  6. b ch Xây d ng các Báo T9/2009 K t thúc TCT30 Các báo cáo nghiên cáo giám sát, các i án c uv i tư ng tư ng truy n thông truy n thông. Cung (doanh nghi p, t c p d li u và thông ch c) v th t c tin v hi u bi t và hành chính và ho t ng h v án 30. ng ơn gi n hóa i u ch nh ho t th t c hành chính ng truy n thông ( ư ng công văn, d a trên ph n h i và email, website, h i ti n c a chương th o..) trình
Đồng bộ tài khoản