intTypePromotion=1

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
89
lượt xem
1
download

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  S è  148/2000/Q§­B T C   ë n g µ y  19 th¸ng 9 n¨ m  2000 V Ò   Ö c th µ nh l Ë p B a n   u ¶ n  lý  vi q dù  ¸n t µi î ¬ n g  tr× nh  Ó m  to¸n   tr  ch ki 100 d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc B é  tr ng B é  T µi ch Ý nh  ë C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ö m   c Ch ph v nhi vô,quyÒn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 62/1999/Q§­BTC   µy  ng 12/6/1999  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  T  ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ých¬ng  ×nh,dù    ícngoµitµitrî l  tr   ¸n n       cho  é  µichÝnh; BT  C¨n  ý  Õn  cø  ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ¹ t¹ C«ng    è  ®¹ c Th t   ph t i i    v¨n s 205/ VPCP­QHQT   µy  ng 3/6/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÓn khai Ch ph v vi tr     thùc  Ön  hi cam   Õt  Óm   k ki to¸n 100    doanh nghiÖp  µ  íc theo  ¬ng  ×nh  nh n   ch tr Quü   Ýn  ông  td Miyazawa  ña  Ýnh  ñ  Ët  c Ch ph Nh B¶n; X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µichÝnh  ®Ò ngh c C tr C T  doanh  nghiÖp,Vô  ëng  ô     tr V Tæ   chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1.  µnh  Ëp  Th l Ban Qu¶n  ýdù  tµitrîch¬ng  ×nh  Óm     l   ¸n      tr ki to¸n 100 doanh  nghiÖp  µ  íc(sau  y   äilµ Ban  nh n   ®© g     Qu¶n  ýdù    Óm   l   ¸n ki to¸n)do    «ng  ¹m  ×nh  ¹n    ôc  ëng  ôc  µichÝnh  Ph § So ­ C tr C T  doanh  nghiÖp  µm  l Gi¸m  c  ®è dù    µ  å m     ¸n v g c¸c«ng,bµ  ã      c tªnsau  y: ®© 1. Hoµng    Nguyªn  äc    ã   ôc  ëng  ôc  µi chÝnh  H ­ Ph C tr C T  doanh nghiÖp,   Phã  Gi¸m  c  ù  ®è d ¸n. 2. Nguy Ôn    §øc TÆng     ëng  ­ Tr ban  Ýnh  ch s¸ch tæng  îp,Côc  µichÝnh    h  T  doanh  nghiÖp,Phã    Gi¸m  c  ù  ®è d ¸n. 3. Nguy Ôn    §øc  Õn    Ti ­ Chuyªn    viªnBan  Ýnh  Ch s¸ch tæng  îp,Côc  µi h  T  chÝnh  doanh  nghiÖp,Th  ý  ù    k d ¸n. 4. Nguy Ôn  Þ   Öt H ¬ng      Th Vi   ­ Chuyªn    viªnBan  ©y  ùng,Côc  µichÝnh  X d   T  doanh  nghiÖp,kÕ     ù    to¸nd ¸n. 5.Hµ   Þ   äc  µ    ã  ëng    Th Ng H ­Ph tr phßng,Vô  Õ     Õ     Ch ®é k to¸n. 6.NguyÔn  äc  ng     Ng H ­Chuyªn    ô  µichÝnh  i ngo¹i viªnV T   ®è   . Gi¸m  c  ù  quyÕt  nh   Öc  Ón  ông  ®è d ¸n  ®Þ vi tuy d c¸n  é  µm  b l phiªn dÞch    cña  ù    d ¸n sau    ã    Õn  ña  ô    khic ý ki c V Tæ chøc    é  µ  o  ¹o. c¸n b v ®µ t
  2. 2 §i Ò u    2. Ban qu¶n  ýdù  kiÓm     ã  l   ¸n  to¸nc tr¸chnhiÖ m   iÓn khaithùc   tr       hiÖn  ÷ng  nh cam   Õt  k trong v¨n  Ön  ù  kiÓm       ki d ¸n  to¸n 100 doanh nghiÖp  µ  nh níc;qu¶n  ýkinh phÝ  ña  ù      l    c d ¸n theo ®óng  Õ     Ön  µnh  ña  µ   ícvµ    ch ®é hi h c Nh n   tho¶  Ën  ña    µ  µitrî thùc hiÖn  Öm   ô  thu c c¸c nh t     ;   nhi v quy  nh  ¹  ®Þ tiquy  Õ   µm  ch l viÖc  ña  c Ban  Qu¶n  ýdù    Óm    l   ¸n ki to¸nban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    3. Ban Qu¶n  ýdù    Óm    îcm ë   µikho¶n  l   ¸n ki to¸n®   t   giao dÞch  ¹   t  i Kho  ¹c  µ   íc vµ  ©n   µng    Õp  Ën  b Nh n   Ng h ®Ó ti nh kinh  Ý   ña  ù    îc sö  ph c d ¸n,®   dông con  Êu  ña  ôc  µichÝnh  d c C T  doanh  nghiÖp trong giao dÞch      c«ng  t¸c. Gi¸m  c  ù  lµ chñ  µikho¶n. Gi¸m  c  ®è d ¸n    t    ®è quyÕt  nh   êi ® îc uû  ®Þ ng     quyÒn  ùc hiÖn  Öc  th   vi thanh    to¸ncho    ¹t®éng  ña  ù  c¸cho   c d ¸n. Ban  Qu¶n  ýdù    Óm      Ó  l   ¸n ki to¸ngi¶ith sau    µn  µnh  Öm  ô. khiho th nhi v §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õ ngµy  ý.Côc  ëng  4. Quy ®Þ n c hi l     t  k  tr Côc  µi  Ýnh  T ch doanh nghiÖp, Vô   ëng  ô       tr V Tæ chøc  c¸n  é   µ  o   ¹o, b v ®µ t   Ch¸nh V¨n phßng  é, Thñ  ëng    n  Þ  µ      ©n  ã    ¹  Ó m     B  tr c¸c ®¬ v v c¸c c¸ nh c tªnt i§i 1 chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 Q uy   Õ   ch l µ m  vi Ö c c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý d ù  ¸n t µi î h ¬ n g  tr × nh ki Ó m  to¸n  tr  C   1 0 0 d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh    ®Þ 148/2000/Q§­BTC   µy  ng 19/9/2000) I. hi Ö m  v ô  B a n  Q u ¶ n  l ý d ù  ¸n ki Ó m  to¸n:  N 1.Tæ     chøc  u  Çu  ®Ê th theo quy  nh  ña  ÖtNam     ®Þ c Vi   hoÆc     µ  µitrî c¸cnh t     lùachän    c«ng    Óm    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh kiÓm    tyki to¸nth   ch tr   to¸ntrongdù    ¸n. 2.Ký  Õt  îp ®ång  íi   k h  v  c«ng    Óm    ¾ng  Çu  tyki to¸nth th trong c¸ccuéc  u      ®Ê thÇu. 3. Ký   n     ótvèn  öi cho  µ  µiTrî/ chøc  èc  Õ      ®¬ xin r   g  nh t   tæ  Qu t ®Ó thanh  to¸ncho    îp ®ång   Ên.   c¸ch   tv 4. Lµ m   Öc  íi     vi v   doanh  c¸c nghiÖp  îckiÓm      Èn  Þ   ®  to¸n®Ó chu b cho  Öc  vi thùc hiÖn  Óm     ki to¸n cña      c¸c c«ng    Óm     ¾ng  Çu; xö  ývíng  ¾ c   ty ki to¸n th th   l   m gi÷a c«ng    Óm   ty ki to¸n vµ    doanh  nghiÖp    ®Ó b¶o  ¶m   Õt  ® k qu¶  ña  éc  c cu kiÓm  to¸n. 5.Gi¸m      ×nh kiÓm    ña      s¸tqu¸ tr   to¸nc c¸cc«ng    Óm  tyki to¸n; 6. NhËn  Ðt,®¸nh        x  gi¸c¸c b¸o c¸o ban  u,  ®Ç b¸o c¸o  Õt  k qu¶  èicïng cu     cña    c¸c c«ng    Óm  tyki to¸n,nghiÖ m     Õt    thu k qu¶  Óm    µ  ki to¸nv thanh  ýc¸c hîp  l    ®ång  Óm  ki to¸n. 7.Tæ     chøc    éc  éith¶o ®¸nh    iÓnkhaikÕt  c¸ccu h     gi¸,tr     qu¶  Óm  ki to¸n. 8. Tæ     chøc  qu¶n  ýc¸c nguån  l    kinh phÝ  ña  ù    µ    c d ¸n v kinh phÝ  ña    c Ban  Qu¶n  ý dù  theo  ng  l   ¸n  ®ó quy  Õ   ña    µ  µitrîvµ  Õ     ña  Öt ch c c¸c nh t     ch ®é c Vi   Nam.  Ëp      µichÝnh  ña  ù    L b¸o c¸o t   c d ¸n theo ®Þnh  ú  µ    Õt  óc dù    k v khik th   ¸n. 9. LËp  c¸o theo  nh  ú  µ    Õt  óc dù      c¸o Ban    b¸o    ®Þ k v khik th   ¸n ®Ó b¸o    chØ   ®¹o  Óm    ki to¸n100  doanh  nghiÖp  µ   ícvµ    µ  µitrî Nh n   c¸cnh t   . 10. Thùc  Ön  ÷ng    hi nh quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýdù  theo  l   ¸n  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. II. u y Ò n  h ¹ n c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý d ù  ¸n ki Ó m  to¸n:  Q 1.  ùc  Õp  µm  Öc  íic¸c nhµ  µitrî c¸c c«ng    Óm   Tr ti l vi v     t  ,    ty ki to¸n vµ      c¸c doanh nghiÖp    ùc hiÖn  Ö m  ô  ña  ®Ó th   nhi v c Ban. 2. Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  u   Çu  îc ký  îp  ng  íic¸c c«ng    Óm   ®Ê th ®   h ®å v    ty ki to¸n th¾ng  Çu, c¸c nhµ    Ên    iÓn khaithùc  Ön  ù      th     tv ®Ó tr     hi d ¸n,nghiÖ m     thu kÕt qu¶  Óm    µ  ki to¸nv thanh  ýc¸chîp ®ång  ∙  ý. l      ®k
  4. 4 3.§îctiÕp nhËn    ån       c¸cngu kinh phÝ  ña  é  µichÝnh  Êp,cña    µ    c BT  c  c¸cnh tµitrî   ö  ông     ®Ó s d cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  Qu¶n  ýdù  kiÓm     µ  l   ¸n  to¸n v c«ng  t¸ckiÓm      to¸ntheo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ    µ  µitrî   ®Þ c BT  v c¸cnh t   . III.Gi¸ m  ® è c  d ù  ¸n:   Gi¸m  c  ù  lµ ngêiqu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ®è d ¸n      l  ® h Ban Qu¶n  ýdù    Þu  l   ¸n,ch tr¸chnhiÖ m  ícBé  ëng  é  µichÝnh  Ò   µn  é  ¹t®éng  ña  ù    tr   tr BT  v to b ho   c d ¸n. Gi¸m  c  ù  lµ ngêi ký  îp  ng, thanh  ýhîp  ng  íic¸c c«ng    ®è d ¸n      h ®å   l  ®å v    ty kiÓm    ¾ng  Çu  ùc hiÖn  Óm      to¸nth th th   ki to¸nc¸cdoanh nghiÖp. Gi¸m  c  ù    ã  Ó  y  Òn  ®è d ¸n c th ñ quy cho  ã  Ph Gi¸m  c  ù    ý  îp ®ång  ®è d ¸n k h   vµ  thanh  ýhîp ®ång  íi   µ   Ên  ña  ù  l    v   nh tv c d ¸n. c¸c IV. Ò  l èi µ m  vi Ö c c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý d ù  ¸n ki Ó m  to¸n:  L  l 1. Ban    Qu¶n  ý dù  chÞu  ù  l   ¸n  s chØ   o  ña  ®¹ c Ban  chØ   o  ù  kiÓm   ®¹ d ¸n  to¸n 100    DNNN,  ùc  Ön  Õ   ¹ch  Óm   th hi k ho ki to¸n theo  ¬ng  ×nh  ña    ch tr c Ban  chØ  o  ù    Óm    µ      Ön  ù  ®¹ d ¸n ki to¸nv c¸cv¨n ki d ¸n. 2. Gi¸m  c  ù  vµ    µnh      ®è d ¸n  c¸c th viªnkh¸c cña  ù  lµm  Öc    d ¸n  vi theo  Õ   ch ®é  kiªm  Ö m.  nhi Gi¸m  c  ù  ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ®è d ¸n  h ho   c Ban. C¸c  µnh  th viªnchÞu    tr¸chnhiÖ m  ícGi¸m  c  i víi     tr   ®è ®è     c«ng  Öc  îcgiao. c¸c vi ®   3. §èivíim ét  è       s c«ng  Öc  Çn  vi c chuyªn m«n   ©u    s Ban Qu¶n  ýdù  cã  l   ¸n  thÓ  êi    m c¸c chuyªn gia trong vµ  µiBé   µi chÝnh       ngo   T   tham      gia ®Ó b¶o  ¶m   ® chÊtl ng c«ng  Öc.  î   vi V. Kinh p h Ý  h o ¹t ® é n g  c ñ a B a n  Q u ¶ n  l ý d ù  ¸n:   Nguån  kinh phÝ  ¹t®éng  ña    ho   c Ban  Qu¶n  ýdù    Bé  µichÝnh  Êp  l   ¸n do  T   c hoÆc   Êy trong Ng ©n  l    s¸ch cña  ù    Õu  îcc¸cnhµ  µitrî ng  .   d ¸n n ®   t   ®å ý Néi dung    ña  chic Ban  Qu¶n  ýdù  thùc  Ön  l   ¸n  hi theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB TµichÝnh    hoÆc   ña  µ  µitrî êng  îp sö  ông  ©n  c nh t     (tr h   d ng s¸ch cña  ù    d ¸n). Hµng n¨m  µ    Õt  óc dù  Ban  v khik th   ¸n  Qu¶n  ýdù  ph¶ib¸o  quyÕt  l   ¸n    c¸o  to¸nvíi é  µichÝnh  µ    µ  µitrî Õu  ö  ông  ©n     T  B v c¸cnh t     (n s d ng s¸ch cña  ù    d ¸n).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2