Quyết định 148/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 148/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2002/QĐ-BTC về việc ban hành mã số danh mục Mục - Tiểu mục phí và lệ phí của Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2002/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2002/QĐ-BTC Hà N i, ngày 06 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 148/2002/QĐ-BTC NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH MÃ S DANH M C M C - TI U M C PHÍ VÀ L PHÍ C A H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh đ nh s 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh đ nh s 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét đ ngh c a ông V trư ng V Ngân sách nhà nư c. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành mã s danh m c M c - Ti u m c phí và l phí c a h th ng M c l c Ngân sách nhà nư c, kèm theo Quy t đ nh này đ s d ng cho công tác l p d toán, ch p hành ngân sách và báo cáo quy t toán các kho n phí và l phí thu c ngân sách nhà nư c (ngân sách trung ương, ngân sách t nh, ngân sách huy n và ngân sách xã). Mã s ban hành kèm theo Quy t đ nh này thay th mã s danh m c M c - Ti u m c phí và l phí (t M c 032 đ n M c 050) c a h th ng M c l c Ngân sách nhà nư c đã ban hành theo Quy t đ nh s 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và h th ng M c l c Ngân sách nhà nư c áp d ng cho ngân sách c p xã đã ban hành theo Quy t đ nh s 209/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2003. Các kho n thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c phát sinh t ngày 01/01/2002 đ n 31/12/2002 (k c các kho n phí, l phí đã có văn b n hư ng d n m i) v n th c hi n h ch toán và quy t toán các M c - Ti u m c phí và l phí c a h th ng M c l c ngân sách nhà nư c quy đ nh t i Quy t đ nh s 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997 và h
 2. th ng M c l c ngân sách nhà nư c áp d ng cho ngân sách c p xã quy đ nh t i Quy t đ nh s 209/2000/QĐ-BTC ngày 25/12/2000 c a B trư ng B Tài chính. Nh ng quy đ nh và hư ng d n trư c đây v M c l c ngân sách nhà nư c và M c l c ngân sách nhà nư c áp d ng cho ngân sách c p xã trái v i quy t đ nh này t ngày 01/01/2003 đ u bãi b . Đi u 3: Cơ quan thu c Qu c h i, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan Đ ng, đoàn th thu c trung ương và y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch đ o, tri n khai và hư ng d n th c hi n theo Quy t đ nh này. Đi u 4: V trư ng V Ngân sách nhà nư c, Chánh Văn phòng B , Th trư ng các đơn v thu c và tr c thu c B ch u trách nhi m, hư ng d n và t ch c thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Sinh Hùng (Đã ký) MÃ S DANH M C M C - TI U M C PHÍ VÀ L PHÍ C A H TH NG M C L C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 148/2002/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) 1/ M c 032: Phí xăng d u - Ti u m c 01: Phí xăng các lo i; - Ti u m c 02: Phí d u Diezel. 2/ M c 033: Phí thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, th y s n - Ti u m c 01: Th y l i phí; - Ti u m c 02: Phí s d ng nư c (ti n nư c); - Ti u m c 03: Phí ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; - Ti u m c 04: Phí ki m d ch th c v t; - Ti u m c 05: Phí giám sát kh trùng v t th thu c di n ki m d ch th c v t; - Ti u m c 06: Phí ki m soát gi t m đ ng v t;
 3. - Ti u m c 07: Phí ki m nghi m dư lư ng thu c b o v th c v t và s n ph m th c v t; - Ti u m c 08: Phí ki m tra v sinh thú y; - Ti u m c 09: Phí b o v ngu n l i th y s n; - Ti u m c 10: Phí ki m nghi m thu c thú y; - Ti u m c 11: Phí ki m đ nh, kh o nghi m thu c b o v th c v t. 3/ M c 034: Phí thu c lĩnh v c công nghi p, xây d ng - Ti u m c 01: Phí ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; - Ti u m c 02: Phí th nghi m ch t lư ng s n ph m, v t tư, nguyên v t li u; - Ti u m c 03: Phí xây d ng; - Ti u m c 04: Phí đo đ c, l p b n đ đ a chính; - Ti u m c 05: Phí th m đ nh c p quy n s d ng đ t. 4/ M c 035: Phí thu c lĩnh v c thương m i, đ u tư - Ti u m c 01: Phí ch ng nh n xu t x hàng hoá (C/O); - Ti u m c 02: Phí ch ; - Ti u m c 03: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c văn hoá; - Ti u m c 04: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c th y s n; - Ti u m c 05: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p; - Ti u m c 06: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c xây d ng; - Ti u m c 07: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c thương m i; - Ti u m c 08: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng; - Ti u m c 09: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng; - Ti u m c 10: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c y t ; - Ti u m c 11: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c công nghi p; - Ti u m c 12: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c khoa
 4. h c, công ngh và môi trư ng; - Ti u m c 13: Phí th m đ nh kinh doanh thương m i có đi u ki n thu c lĩnh v c giáo d c; - Ti u m c 14: Phí th m đ nh h sơ mua bán tàu, thuy n; - Ti u m c 15: Phí th m đ nh h sơ mua bán tàu bay; - Ti u m c 16: Phí th m đ nh d án đ u tư; - Ti u m c 17: Phí th m đ nh thi t k k thu t; - Ti u m c 18: Phí th m đ nh t ng d toán; - Ti u m c 19: Phí th m đ nh đánh giá tr lư ng khoáng s n; - Ti u m c 20: Phí th m đ nh, phân h ng cơ s lưu trú du l ch; - Ti u m c 21: Phí đ u th u, đ u giá; - Ti u m c 22: Phí th m đ nh k t qu đ u th u; - Ti u m c 23: Phí giám đ nh hàng hoá xu t nh p kh u. 5/ M c 036: Phí thu c lĩnh v c giao thông v n t i - Ti u m c 01: Phí s d ng đư ng b ; - Ti u m c 02: Phí s d ng đư ng th y n i đ a (phí b o đ m hàng giang); - Ti u m c 03: Phí s d ng đư ng bi n; - Ti u m c 04: Phí qua c u; - Ti u m c 05: Phí qua đò; - Ti u m c 06: Phí qua phà; - Ti u m c 07: Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c khu v c c ng bi n; - Ti u m c 08: Phí s d ng c u, b n, phao neo thu c c ng, b n th y n i đ a; - Ti u m c 09: Phí s d ng c ng hàng không; - Ti u m c 10: Phí s d ng v trí neo, đ u ngoài ph m vi c ng; - Ti u m c 11: Phí b o đ m hàng h i; - Ti u m c 12: Phí hoa tiêu, d n đư ng trong lĩnh v c đư ng bi n; - Ti u m c 13: Phí hoa tiêu, d n đư ng trong lĩnh v c đư ng th y n i đ a; - Ti u m c 14: Phí hoa tiêu, d n đư ng trong lĩnh v c hàng không; - Ti u m c 15: Phí tr ng t i tàu, thuy n;
 5. - Ti u m c 16: Phí lu ng, l ch đư ng th y n i đ a; - Ti u m c 17: Phí s d ng l đư ng, b n, bãi, m t nư c; - Ti u m c 18: Phí ki m đ nh an toàn k thu t và ch t lư ng thi t b , v t tư, phương ti n giao thông v n t i, phương ti n đánh b t th y s n. 6/ M c 037: Phí thu c lĩnh v c thông tin, liên l c - Ti u m c 01: Phí s d ng t n s vô tuy n đi n; - Ti u m c 02: Phí b o v t n s vô tuy n đi n; - Ti u m c 03: Phí c p tên mi n, đ a ch , s hi u m ng Internet; - Ti u m c 04: Phí s d ng kho s vi n thông; - Ti u m c 05: Phí khai thác và s d ng tài li u d u khí; - Ti u m c 06: Phí khai thác và s d ng tài li u đ t đai; - Ti u m c 07: Phí khai thác và s d ng tài li u thăm dò đi u tra đ a ch t và khai thác m ; - Ti u m c 08: Phí khai thác và s d ng tài li u tài nguyên khoáng s n khác; - Ti u m c 09: Phí khai thác và s d ng tài li u khí tư ng th y văn, môi trư ng nư c và không khí; - Ti u m c 10: Phí thư vi n; - Ti u m c 11: Phí khai thác tư li u t i các B o tàng, khu di tích l ch s , văn hoá; - Ti u m c 12: Phí khai thác và s d ng tài li u lưu tr ; - Ti u m c 13: Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng bưu chính; - Ti u m c 14: Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng vi n thông; - Ti u m c 15: Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng Internet. 7/ M c 038: Phí thu c lĩnh v c an ninh, tr t t , an toàn xã h i - Ti u m c 01: Phí ki m đ nh k thu t máy móc, thi t b , v t tư và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn; - Ti u m c 02: Phí an ninh, tr t t ; - Ti u m c 03: Phí phòng cháy, ch a cháy; - Ti u m c 04: Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân trong nư c; - Ti u m c 05: Phí xác minh gi y t , tài li u theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n c a
 6. nư c ngoài; - Ti u m c 06: Phí trông gi xe đ p, xe máy, ô tô. 8/ M c 039: Phí thu c lĩnh v c văn hoá, xã h i - Ti u m c 01: Phí giám đ nh di v t; - Ti u m c 02: Phí giám đ nh c v t; - Ti u m c 03: Phí giám đ nh b o v t qu c gia; - Ti u m c 04: Phí tham quan danh lam th ng c nh; - Ti u m c 05: Phí tham quan di tích l ch s ; - Ti u m c 06: Phí tham quan công trình văn hoá; - Ti u m c 07: Phí th m đ nh n i dung văn hoá ph m xu t kh u, nh p kh u; - Ti u m c 08: Phí th m đ nh k ch b n phim và phim; - Ti u m c 09: Phí th m đ nh chương trình ngh thu t bi u di n; - Ti u m c 10: Phí th m đ nh n i dung xu t b n ph m; chương trình trên băng, đĩa, ph n m m và trên các v t li u khác; - Ti u m c 11: Phí gi i thi u vi c làm. 9/ M c 040: Phí thu c lĩnh v c giáo d c và đào t o - Ti u m c 01: H c phí giáo d c m m non; - Ti u m c 02: H c phí giáo d c ph thông; - Ti u m c 03: H c phí giáo d c ngh nghi p; - Ti u m c 04: H c phí giáo d c đ i h c và sau đ i h c; - Ti u m c 05: H c phí giáo d c không chính quy; - Ti u m c 06: Phí sát h ch đ đi u ki n c p văn b ng, ch ng ch , gi y phép hành ngh ; - Ti u m c 07: Phí d thi, d tuy n. 10/ M c 041: Phí thu c lĩnh v c y t - Ti u m c 01: Vi n phí và các lo i phí khám ch a b nh; - Ti u m c 02: Phí phòng, ch ng d ch b nh cho đ ng v t; - Ti u m c 03: Phí ch n đoán thú y; - Ti u m c 04: Phí y t d phòng; - Ti u m c 05: Phí giám đ nh y khoa;
 7. - Ti u m c 06: Phí ki m nghi m m u thu c; - Ti u m c 07: Phí ki m nghi m nguyên li u làm thu c; - Ti u m c 08: Phí ki m nghi m thu c; - Ti u m c 09: Phí ki m nghi m m ph m; - Ti u m c 10: Phí ki m d ch y t ; - Ti u m c 11: Phí ki m nghi m trang thi t b y t ; - Ti u m c 12: Phí ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m; - Ti u m c 13: Phí ki m tra, ki m nghi m ch t lư ng th c ăn chăn nuôi; - Ti u m c 14: Phí th m đ nh tiêu chu n và đi u ki n hành ngh y, dư c. 11/ M c 042: Phí thu c lĩnh v c khoa h c, công ngh và môi trư ng - Ti u m c 01: Phí b o v môi trư ng đ i v i nư c th i; - Ti u m c 02: Phí b o v môi trư ng đ i v i: khí th i t vi c s d ng than đá và các lo i nhiên li u đ t khác; - Ti u m c 03: Phí b o v môi trư ng đ i v i ch t th i r n; - Ti u m c 04: Phí b o v môi trư ng v ti ng n; - Ti u m c 05: Phí b o v môi trư ng đ i v i sân bay, nhà ga, b n c ng; - Ti u m c 06: Phí b o v môi trư ng đ i v i khai thác d u m , khí đ t và khoáng s n khác; - Ti u m c 07: Phí l p và th m đ nh báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng; - Ti u m c 08: Phí v sinh; - Ti u m c 09: Phí phòng, ch ng thiên tai; - Ti u m c 10: Phí xét nghi m, th m đ nh, giám đ nh v s h u công nghi p; - Ti u m c 11: Phí tra c u, cung c p thông tin v s h u công nghi p; - Ti u m c 12: Phí c p các lo i b n sao, phó b n, b n c p l i các tài li u s h u công nghi p; - Ti u m c 13: Phí l p và g i đơn đăng ký qu c t v s h u công nghi p; - Ti u m c 14: Phí cung c p d ch v đ gi i quy t khi u n i v s h u công nghi p; - Ti u m c 15: Phí th m đ nh, cung c p thông tin, d ch v v văn b ng b o h gi ng cây tr ng m i; - Ti u m c 16: Phí c p và hư ng d n s d ng mã s , mã v ch;
 8. - Ti u m c 17: Phí duy trì s d ng mã s , mã v ch; - Ti u m c 18: Phí s d ng d ch v an toàn b c x ; - Ti u m c 19: Phí th m đ nh an toàn b c x ; - Ti u m c 20: Phí th m đ nh đi u ki n ho t đ ng khoa h c, công ngh và môi trư ng; - Ti u m c 21: Phí th m đ nh h p đ ng chuy n giao công ngh ; - Ti u m c 22: Phí ki m đ nh phương ti n đo lư ng. 12/ M c 043: Phí thu c lĩnh v c tài chính, ngân hàng, h i quan - Ti u m c 01: Phí cung c p thông tin v tài chính doanh nghi p; - Ti u m c 02: Phí phát hành, thanh toán tín phi u kho b c; - Ti u m c 03: Phí phát hành, thanh toán trái phi u kho b c; - Ti u m c 04: Phí t ch c phát hành, thanh toán trái phi u đ u tư huy đ ng v n cho công trình do ngân sách nhà nư c đ m b o; - Ti u m c 05: Phí phát hành trái phi u đ u tư đ huy đ ng v n cho Qu h tr phát tri n theo k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; - Ti u m c 06: Phí b o qu n, c t gi các lo i tài s n quý hi m và ch ng ch có giá t i Kho b c Nhà nư c; - Ti u m c 07: Phí c p b o lãnh c a Chính ph (do B Tài chính ho c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p); - Ti u m c 08: Phí c p b o lãnh c a Qu h tr phát tri n; - Ti u m c 09: Phí s d ng thi t b , cơ s h t ng ch ng khoán; - Ti u m c 10: Phí ho t đ ng ch ng khoán; - Ti u m c 11: Phí niêm phong, k p chì, lưu kho h i quan. 13/ M c 044: Phí thu c lĩnh v c tư pháp - Ti u m c 01: Án phí hình s ; - Ti u m c 02: Án phí dân s ; - Ti u m c 03: Án phí kinh t ; - Ti u m c 04: Án phí lao đ ng; - Ti u m c 05: Án phí hành chính; - Ti u m c 06: Phí giám đ nh tư pháp; - Ti u m c 07: Phí cung c p thông tin v c m c tài s n đăng ký giao d ch b o đ m;
 9. - Ti u m c 08: Phí cung c p thông tin v th ch p tài s n đăng ký giao d ch b o đ m; - Ti u m c 09: Phí cung c p thông tin v b o lãnh tài s n đăng ký giao d ch b o đ m; - Ti u m c 10: Phí cung c p thông tin v tài s n cho thuê tài chính; - Ti u m c 11: Phí c p b n sao trích l c b n án, quy t đ nh; - Ti u m c 12: Phí c p b n sao b n án, quy t đ nh; - Ti u m c 13: Phí c p b n sao gi y ch ng nh n xoá án; - Ti u m c 14: Phí thi hành án; - Ti u m c 15: Phí tr ng tài; - Ti u m c 16: Phí t ng đ t, u thác tư pháp theo yêu c u c a cơ quan có th m quy n c a nư c ngoài. 14/ M c 045: L phí qu n lý nhà nư c liên quan đ n quy n và nghĩa v c a công dân - Ti u m c 01: L phí qu c t ch; - Ti u m c 02: L phí h t ch, h kh u, ch ng minh nhân dân; - Ti u m c 03: L phí c p h chi u, th th c xu t c nh, nh p c nh, qua l i c a kh u biên gi i; - Ti u m c 04: L phí áp d ng t i cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s Vi t Nam nư c ngoài; - Ti u m c 05: L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam b n án, quy t đ nh dân s c a Toà án nư c ngoài; - Ti u m c 06: L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam không công nh n b n án, quy t đ nh dân s c a Toà án nư c ngoài không có yêu c u thi hành t i Vi t Nam; - Ti u m c 07: L phí n p đơn yêu c u Toà án Vi t Nam công nh n và cho thi hành t i Vi t Nam quy t đ nh c a Tr ng tài nư c ngoài; - Ti u m c 08: L phí gi i quy t vi c phá s n doanh nghi p; - Ti u m c 09: L phí n p đơn yêu c u Toà án k t lu n cu c đình công h p pháp ho c b t h p pháp; - Ti u m c 10: L phí c p gi y phép lao đ ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam; - Ti u m c 11: L phí c p phi u lý l ch tư pháp. 15/ M c 046: L phí qu n lý nhà nư c liên quan đ n quy n s h u, quy n s d ng tài s n
 10. - Ti u m c 01: L phí trư c b nhà đ t; - Ti u m c 02: L phí trư c b tài s n khác (ô tô, xe máy, tàu thuy n..) - Ti u m c 16: L phí đ a chính - Ti u m c 03: L phí đăng ký giao d ch b o đ m; - Ti u m c 04: L phí c p gi y ch ng nh n quy n tác gi ; - Ti u m c 05: L phí n p đơn yêu c u c p văn b ng b o h , đăng ký h p đ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; - Ti u m c 06: L phí c p văn b ng b o h , c p ch ng nh n đăng ký h p đ ng chuy n giao quy n s h u công nghi p; - Ti u m c 07: L phí duy trì, gia h n hi u l c văn b ng b o h quy n s h u công nghi p; - Ti u m c 08: L phí công b thông tin s h u công nghi p; - Ti u m c 09: L phí c p th ngư i đ i di n s h u công nghi p; - Ti u m c 10: L phí đăng ký, c p, công b , duy trì hi u l c văn b ng b o h gi ng cây tr ng m i; - Ti u m c 11: L phí c p gi y phép xây d ng; - Ti u m c 12: L phí đăng ký, c p bi n phương ti n giao thông; - Ti u m c 13: L phí đăng ký, c p bi n phương ti n thi công; - Ti u m c 14: L phí c p ch ng ch cho tàu bay; - Ti u m c 15: L phí c p bi n s nhà. 16/ M c 047: L phí qu n lý nhà nư c liên quan đ n s n xu t, kinh doanh - Ti u m c 01: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i h kinh doanh cá th ; - Ti u m c 02: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i doanh nghi p tư nhân; - Ti u m c 03: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i công ty trách nhi m h u h n; - Ti u m c 04: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i công ty c ph n; - Ti u m c 05: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i công ty h p danh;
 11. - Ti u m c 06: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i doanh nghi p nhà nư c; - Ti u m c 07: 7 L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i h p tác xã, liên hi p h p tác xã; - Ti u m c 08: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v đăng ký kinh doanh, đ i v i cơ s giáo d c, đào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hóa thông tin; - Ti u m c 09: L phí c p ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y; - Ti u m c 10: L phí c p ch ng nh n k t qu giám sát kh trùng v t th thu c di n ki m d ch th c v t; - Ti u m c 11: L phí c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; - Ti u m c 12: L phí c p phép s n xu t kinh doanh thu c thú y; - Ti u m c 13: L phí c p ch ng ch hành ngh d ch v thú y; - Ti u m c 14: L phí c p phép kh o nghi m thu c và nguyên li u làm thu c b o v th c v t m i; - Ti u m c 15: L phí c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v th c v t Vi t Nam; - Ti u m c 16: L phí c p ch ng ch hành ngh s n xu t kinh doanh thu c b o v th c v t; - Ti u m c 17: L phí c p gi p phép ho t đ ng ngh cá đ i v i t u nư c ngoài t i Vi t Nam; - Ti u m c 18: L phí c p gi y phép khai thác g và lâm s n; - Ti u m c 19: L phí c p phép ho t đ ng đi u tra đ a ch t và khai thác m ; - Ti u m c 20: L phí c p phép ho t đ ng khoáng s n; - Ti u m c 21: L phí c p gi y phép hành ngh khoan đi u tra, kh o sát đ a ch t, thăm dò, thi công công trình khai thác nư c dư i đ t; - Ti u m c 22: L phí c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng; - Ti u m c 23: L phí c p gi y phép th u tư v n và xây d ng cho nhà th u nư c ngoài; - Ti u m c 24: L phí c p gi y phép ho t đ ng đi n l c; - Ti u m c 25: L phí c p phép th c hi n qu ng cáo; - Ti u m c 26: L phí c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n kinh doanh thương m i; - Ti u m c 27: L phí c p gi y phép kinh doanh l hành qu c t ;
 12. - Ti u m c 28: L phí c p th hư ng d n viên du l ch; - Ti u m c 29: L phí c p phép hành ngh lu t sư; - Ti u m c 30: L phí c p gi y phép ho t đ ng b n th y n i đ a; - Ti u m c 31: L phí c p gi y phép v n t i liên v n; - Ti u m c 32: L phí ki m tra và công b b n, c ng; - Ti u m c 33: L phí c p phép, ch ng nh n v k thu t, an toàn, v n chuy n hàng không; - Ti u m c 34: L phí c p gi y phép s d ng máy phát t n s vô tuy n đi n; - Ti u m c 35: L phí c p gi y phép in tem bưu chính; - Ti u m c 36: L phí c p gi y phép s d ng, v n chuy n, mua và s a ch a các lo i vũ khí, v t li u n và công c h tr ; - Ti u m c 37: L phí c p phép ho t đ ng cho cơ s b c x ; - Ti u m c 38: L phí c p gi y phép ti n hành công vi c b c x ; - Ti u m c 39: L phí c p gi y phép cho nhân viên làm công vi c b c x đ c bi t; - Ti u m c 40: L phí c p phép ho t đ ng chuyên doanh đưa ngư i lao đ ng đi làm vi c có th i h n nư c ngoài; - Ti u m c 41: L phí c p phép xu t kh u, nh p kh u văn hoá ph m; - Ti u m c 42: L phí c p th , c p phép hành ngh , ho t đ ng văn hoá thông tin; - Ti u m c 43: L phí c p phép nh p kh u thu c và nguyên li u làm thu c vào Vi t Nam đ i v i công ty nư c ngoài; - Ti u m c 44: L phí c p phép ho t đ ng khoa h c và công ngh ; - Ti u m c 45: L phí c p phép s n xu t phương ti n đo; - Ti u m c 46: L phí đăng ký u quy n ki m đ nh phương ti n đo; - Ti u m c 47: L phí c p gi y phép thành l p và ho t đ ng đ i v i t ch c tín d ng; - Ti u m c 48: L phí c p gi y phép ho t đ ng ngân hàng đ i v i các t ch c không ph i là t ch c tín d ng; - Ti u m c 49: L phí c p gi y phép thành l p và ho t đ ng công ty cho thuê tài chính; - Ti u m c 50: L phí c p gi y phép thành l p và ho t đ ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; - Ti u m c 51: L phí xét đơn và c p b o lãnh c a Chính ph (do B Tài chính ho c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p);
 13. - Ti u m c 52: L phí đ t chi nhánh, văn phòng đ i di n c a các t ch c kinh t nư c ngoài t i Vi t Nam; - Ti u m c 53: L phí c p gi y ch ng nh n đ đi u ki n đ kinh doanh d ch v b o v ; - Ti u m c 54: L phí c p b ng, ch ng ch đư c ho t đ ng trên các lo i phương ti n; - Ti u m c 55: L phí c p gi y phép s d ng đ i v i thi t b , phương ti n, phương ti n n , ch t n , vũ khí, khí tài theo quy đ nh c a pháp lu t; - Ti u m c 56: L phí c p gi y ch ng nh n b o đ m ch t lư ng, an toàn k thu t đ i v i máy móc, thi t b , v t tư, phương ti n và các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn; - Ti u m c 57: L phí c p gi y phép l p đ t các công trình ng m; - Ti u m c 58: L phí c p h n ng ch xu t kh u, nh p kh u; - Ti u m c 59: L phí c p gi y phép xu t kh u, nh p kh u; - Ti u m c 60: L phí đăng ký nh p kh u phương ti n đo; - Ti u m c 61: L phí c p gi y phép v n chuy n đ c bi t đ i v i đ ng v t quý hi m và s n ph m c a chúng; - Ti u m c 62: L phí c p gi y phép v n chuy n đ c bi t đ i v i th c v t r ng quý hi m và s n ph m c a chúng; - Ti u m c 63: L phí đóng d u búa ki m lâm; - Ti u m c 64: L phí c p gi y ch ng nh n h p chu n thi t b , v t tư bưu chính vi n thông; - Ti u m c 65: L phí c p gi y ch ng nh n, đăng ký ch t lư ng d ch v bưu chính vi n thông; - Ti u m c 66: L phí c p gi y ch ng nh n, đăng ký ch t lư ng m ng vi n thông; - Ti u m c 67: L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng m ng vi n thông dùng riêng trư c khi đ u n i vào m ng vi n thông công c ng; - Ti u m c 68: L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng h th ng thi t b bưu chính vi n thông thu c công trình trư c khi đưa vào s d ng; - Ti u m c 69: L phí c p gi y phép thi t l p m ng; - Ti u m c 70: L phí c p gi y phép cung c p d ch v bưu chính vi n thông và Internet; - Ti u m c 71: L phí c p gi y phép s n xu t máy phát t n s vô tuy n đi n và t ng đài đi n t ; - Ti u m c 72: L phí c p phép s d ng kho s trong đánh s m ng, thuê bao liên l c trong vi n thông; tên, mi n, đ a ch , s hi u m ng internet; mã s bưu chính;
 14. - Ti u m c 73: L phí c p và dán tem ki m soát băng, đĩa có chương trình; - Ti u m c 74: L phí dán tem ki m soát xu t b n ph m; - Ti u m c 75: L phí c p gi y phép thăm dò, khai thác, s d ng nư c dư i đ t; - Ti u m c 76: L phí c p gi y phép khai thác, s d ng nư c m t; - Ti u m c 77: L phí c p gi y phép x nư c th i vào ngu n nư c; - Ti u m c 78: L phí c p gi y phép x nư c th i vào công trình th y l i; - Ti u m c 79: L phí c p gi y ch ng nh n ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; - Ti u m c 80: L phí c p phép ho t đ ng kinh doanh, hành ngh và phát hành ch ng khoán. - Ti u m c 81: L phí đ c quy n ho t đ ng trong ngành d u khí; - Ti u m c 82: L phí đ c quy n ho t đ ng trong m t s ngành, ngh tài nguyên khoáng s n khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 17/ M c 048: L phí qu n lý nhà nư c đ c bi t v ch quy n qu c gia - Ti u m c 01: L phí ra, vào c ng bi n; - Ti u m c 02: L phí ra, vào c ng, b n th y n i đ a; - Ti u m c 03: L phí ra, vào c ng hàng không, sân bay; - Ti u m c 04: L phí c p phép bay; - Ti u m c 05: L phí hàng hoá, hành lý, phương ti n v n t i quá c nh; - Ti u m c 06: L phí c p phép ho t đ ng kh o sát, thi t k , l p đ t, s a ch a, b o dư ng các công trình thông tin bưu đi n, d u khí, giao thông v n t i đi qua vùng đ t, vùng bi n c a Vi t Nam; - Ti u m c 07: L phí hoa h ng ch ký; - Ti u m c 08: L phí hoa h ng s n xu t. 18/ M c 049: L phí qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c khác - Ti u m c 01: L phí c p phép s d ng con d u; - Ti u m c 02: L phí làm th t c h i quan; - Ti u m c 03: L phí áp t i h i quan; - Ti u m c 04: L phí c p gi y đăng ký ngu n phóng x , máy phát b c x ; - Ti u m c 05: L phí c p gi y đăng ký đ a đi m c t gi ch t th i phóng x ; - Ti u m c 06: L phí c p văn b ng, ch ng ch ;
 15. - Ti u m c 07: L phí ch ng th c theo yêu c u ho c theo quy đ nh c a pháp lu t; - Ti u m c 08: L phí h p pháp hoá và ch ng nh n lãnh s ; - Ti u m c 09: L phí xác nh n l i ch ng t h i quan; - Ti u m c 10: L phí công ch ng.
Đồng bộ tài khoản