Quyết định 148/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định 148/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mã số danh mục Mục - Tiểu mục phí và lệ phí của Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  bé  tµi ën  ch Ý n h  S è  148/2002/Q§­B T C   n g µ y 06 th¸ng 12 n¨ m   2002 V Ò  viÖc  a n  h µ n h  m∙  sè  b da n h  m ô c  M ô c  ­ Ti Ó u  m ô c  p h Ý  vµ lÖ p h Ý   cña  Ö  thèng M ô c  lôc n g © n  s¸ch n h µ  n íc h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T ­C¨n  LuËtNg©n    cø    s¸chnhµ    níc; ­ C¨n  NghÞ  ®Þnh  sè  cø  87/CP  ngµy  19/12/1996  vµ NghÞ   ®Þnh  51/1998/N§­   sè  CP ngµy 18/7/1998 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh   chitiÕtviÖc ph©n        cÊp  qu¶n      lý,lËp,chÊp  hµnh  quyÕt to¸nng©n   vµ      s¸chnhµ    níc; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  57/2002/N§­   sè  CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy  05/11/2002 cña  ChÝnh  phñ  quy  vÒ  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    quan  Bé,c¬  ngang  Bé; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  tr Vô  Vô  ëng  Ng©n  s¸chnhµ    níc. Q uy Õt §Þnh §iÒu 1:  Ban hµnh  sè  m∙  danh  môc  Môc    ­ TiÓu môc  phÝ  vµ  lÖ phÝ  cña    hÖ thèng  Môc    lôcNg©n  s¸ch nhµ      níc,kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy    dông  ®Ó sö  cho  c«ng    t¸clËp  to¸n,chÊp  dù    hµnh  ng©n  s¸ch  b¸o  vµ  c¸o quyÕt  to¸n c¸c kho¶n      phÝ  lÖ  vµ  phÝ  thuéc  ng©n  s¸ch nhµ    níc (ng©n  s¸ch trung  ¬ng, ng©n    s¸ch  tØnh, ng©n    s¸ch  huyÖn  ng©n  vµ  s¸chx∙)   . M∙  ban  sè  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy thaythÕ  sè    m∙  danh  môc  Môc  ­TiÓu môc  phÝ  lÖ  vµ  phÝ   (tõMôc  032 ®Õn  Môc 050)cña    hÖ  thèng  Môc     lôc Ng©n  s¸ch nhµ    ban  níc ®∙  hµnh theo QuyÕt  ®Þnh  280  sè  TC/Q§/NSNN   ngµy 15/4/1997  hÖ   vµ  thèng  Môc    lôc Ng©n  s¸ch nhµ        níc¸p dông  cho ng©n  s¸ch cÊp    ban    x∙®∙  hµnh theo  QuyÕt  ®Þnh  209/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy  25/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Bé    TµichÝnh.
 2. 2 §iÒu  2: QuyÕt ®Þnh  nµy cã hiÖu lùc thi  hµnh tõ ngµy  01/01/2003. C¸c kho¶n    thu phÝ, lÖ    phÝ  thuéc ng©n    s¸ch nhµ        nícph¸tsinh  tõ ngµy    01/01/2002 ®Õn     31/12/2002 (kÓ  c¸ckho¶n    c¶    phÝ, lÖ    phÝ  ®∙  v¨nb¶n  cã    híng dÉn      míi)vÉn thùchiÖn    h¹ch to¸nvµ      quyÕt to¸në      c¸cMôc     ­TiÓu môc  phÝ  lÖ  vµ  phÝ  cña  thèng Môc    hÖ    lôcng©n  s¸ch  nhµ níc quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 280 TC/Q§/NSNN  ngµy  i 15/4/1997  hÖ   vµ  thèng  Môc    lôc ng©n  s¸ch nhµ    dông  níc ¸p  cho  ng©n  s¸ch cÊp      x∙ quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt  ®Þnh  209/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  25/12/2000 cña  tr Bé      Bé  ëng  TµichÝnh. Nh÷ng  quy ®Þnh  híng dÉn  íc®©y  Môc    vµ    tr   vÒ  lôcng©n  s¸ch  nhµ    Môc    nícvµ  lôcng©n s¸chnhµ        níc¸p dông  cho ng©n  s¸chcÊp      x∙ tr¸víi     i quyÕt ®Þnh    nµy    tõngµy  01/01/2003 ®Òu       b∙ibá. §iÒu    quan  3: C¬  thuéc Quèc        quan    héi,c¸cBé, c¬  ngang    Bé, c¬  quan  thuéc ChÝnh    phñ,c¸cc¬      quan  §¶ng,®oµn    thÓ thuéc trung     ¬ng  ñy  vµ  ban  Nh©n  d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng      cã tr¸ch nhiÖm     chØ  ®¹o, tr     iÓn khai vµ    híng  dÉn thùc hiÖn  theo  QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu 4:  Vô  ëng  Ng©n    tr Vô  s¸ch nhµ      níc,Ch¸nh V¨n phßng  Bé, Thñ  ëng      tr c¸c®¬n  thuéc vµ    vÞ    trùcthuéc Bé    chÞu  tr¸chnhiÖm,    híngdÉn  tæ    vµ  chøc    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 3. 3 M ∙ s è d a n h  m ô c M ô c  ­ Ti Ó u  m ô c  p h Ý  v µ lÖ p h Ý  c ñ a h Ö  thèng  m ô c  lôc n g © n  s¸ch n h µ  n íc (Ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  148/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng12   06     n¨m  2002 cña  tr Bé    Bé  ëng  TµichÝnh) 1/Môc    032:PhÝ    x¨ng dÇu ­TiÓu    môc    01:PhÝ  x¨ng c¸clo¹ ;     i ­TiÓu    môc    02:PhÝ  dÇu  Diezel. 2/ Môc     033: PhÝ     thuéc  lÜnh  vùc  n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp,  thñy  s¶n ­TiÓu    môc    01:Thñy   lîphÝ; i ­TiÓu    môc    02:PhÝ  dông    iÒnníc); sö  níc(t   ­TiÓu    môc    03:PhÝ  kiÓm  dÞch  ®éng   vËt,s¶n phÈm   ®éng  vËt; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  kiÓm  dÞch  thùcvËt;   ­ TiÓu    môc   05: PhÝ  gi¸m  tkhö  ï     thuécdiÖn  s¸  tr ngvËtthÓ    kiÓm dÞch  thùcvËt;   ­TiÓu    môc    06:PhÝ  kiÓm      æ   so¸tgiÕtm ®éng  vËt; ­TiÓu    môc    07:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  l   d îng thuèc b¶o  thùcvËtvµ    vÖ      s¶n phÈm   thùcvËt;   ­TiÓu    môc    08:PhÝ  kiÓm    sinhthóy; travÖ      ­TiÓu    môc    09:PhÝ  b¶o  nguån    vÖ  lîthñys¶n; i   ­TiÓu    môc    10:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  thuècthóy;     ­ TiÓu    môc    11:PhÝ  kiÓm  ®Þnh, kh¶o    nghiÖm  thuèc b¶o  thùc   vÖ    vËt. 3/Môc    034:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  c«ng  nghiÖp,x©y    dùng ­TiÓu    môc    01:PhÝ  kiÓm   traNhµ    chÊtl   nícvÒ   înghµng  ho¸; ­TiÓu    môc    02:PhÝ   thö nghiÖm  chÊtl    îng s¶n phÈm,   ,nguyªn vËtt    vËtliÖu;   ­TiÓu    môc    03:PhÝ  x©y  dùng; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  ®¹c,lËp b¶n  ®Þa  ®o      ®å  chÝnh; ­TiÓu    môc    05:PhÝ  thÈm  ®Þnh  cÊp  quyÒn  dông  sö  ®Êt. 4/Môc    035:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  ¬ng    th m¹i,®Çu   t ­TiÓu    môc    01:PhÝ  chøng  nhËn xuÊtxø    hµng    ho¸(C/O); ­TiÓu    môc    02:PhÝ  chî; ­ TiÓu    môc    03: PhÝ   thÈm   ®Þnh  kinh doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  v¨nho¸;   vùc    ­ TiÓu    môc    04: PhÝ   thÈm   ®Þnh  kinh doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  thñys¶n;   vùc    ­ TiÓu    môc    05: PhÝ   thÈm   ®Þnh  kinh doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  n«ng    vùc  nghiÖp,l©m    nghiÖp; ­ TiÓu    môc    06: PhÝ   thÈm   ®Þnh  kinh doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã 
 4. 4 kiÖn thuéclÜnh  x©y    vùc  dùng; ­ TiÓu    môc    07: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  th   vùc  ¬ng  m¹i; ­ TiÓu    môc    08: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  an    vùc  ninh,quèc    phßng; ­ TiÓu    môc    09: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  tµi   vùc    chÝnh,ng©n    hµng; ­ TiÓu    môc    10: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  y    vùc  tÕ; ­ TiÓu    môc    11: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  c«ng    vùc  nghiÖp; ­ TiÓu    môc    12: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  khoa    vùc  häc,c«ng    nghÖ  m«i  êng; vµ  tr ­ TiÓu    môc    13: PhÝ  thÈm   ®Þnh  kinh  doanh  ¬ng    ®iÒu  th m¹i cã  kiÖn thuéclÜnh  gi¸odôc;   vùc    ­TiÓu    môc    14:PhÝ  thÈm  ®Þnh  s¬  hå  mua      b¸n tµu,thuyÒn; ­TiÓu    môc    15:PhÝ  thÈm  ®Þnh  s¬  hå  mua      b¸n tµu bay; ­TiÓu    môc    16:PhÝ  thÈm  ®Þnh  ¸n®Çu ; dù    t ­TiÓu    môc    17:PhÝ  thÈm  ®Þnh  thiÕtkÕ  thuËt;   kü  ­TiÓu    môc    18:PhÝ  thÈm  ®Þnh  tæng  to¸n; dù  ­TiÓu    môc    19:PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®¸nh     îngkho¸ng s¶n; gi¸tr÷l     ­TiÓu    môc    20:PhÝ  thÈm  ®Þnh, ph©n    h¹ng c¬  l tródu    së u    lÞch; ­TiÓu    môc    21:PhÝ  ®Êu  thÇu,®Êu    gi¸; ­TiÓu    môc    22:PhÝ  thÈm  ®Þnh   kÕt qu¶  ®Êu  thÇu; ­TiÓu    môc    23:PhÝ  gi¸m  ®Þnh  hµng   ho¸xuÊtnhËp    khÈu. 5/Môc    036:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  giao  th«ng  vËn  t¶i ­TiÓu    môc    01:PhÝ  dông  êng  sö  ® bé; ­ TiÓu    môc    02:PhÝ  dông  êng      sö  ® thñy néi®Þa  (phÝ  b¶o ®¶m  hµng  giang); ­TiÓu    môc    03:PhÝ  dông  êng  sö  ® biÓn; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  qua  cÇu; ­TiÓu    môc    05:PhÝ  qua  ®ß; ­TiÓu    môc    06:PhÝ  qua  phµ; ­ TiÓu    môc    07: PhÝ  dông  sö  cÇu, bÕn,    phao  neo  thuéc khu    vùc  c¶ng biÓn; ­TiÓu    môc    08:PhÝ  dông  sö  cÇu,bÕn, phao      neo  thuécc¶ng,bÕn      thñynéi®Þa;     ­TiÓu    môc    09:PhÝ  dông  sö  c¶ng  hµng  kh«ng; ­TiÓu    môc   PhÝ  dông  trÝneo,®Ëu  10:  sö  vÞ      ngoµiph¹m      vic¶ng; ­TiÓu    môc    11:PhÝ  b¶o  ®¶m   hµng  h¶i; ­TiÓu    môc    12:PhÝ  hoa  , tiªu dÉn  êng  ® tronglÜnh  ® êng    vùc  biÓn; ­ TiÓu    môc    13:PhÝ  hoa  , tiªu dÉn  êng  ® trong lÜnh    vùc  êng  ® thñy   néi®Þa;  
 5. 5 ­ TiÓu  môc   14: PhÝ   hoa  ,dÉn  êng  tiªu  ® trong  lÜnh  vùc hµng  kh«ng; ­TiÓu    môc    15:PhÝ  trängt¶i       tµu,thuyÒn; ­TiÓu    môc    16:PhÝ  luång,l¹ch® êng      thñynéi®Þa;     ­TiÓu    môc    17:PhÝ  dông  ® êng,bÕn, b∙i m Æt  sö  lÒ        , níc; ­ TiÓu  môc   18: PhÝ   kiÓm   ®Þnh  toµn  thuËt vµ  an  kü    chÊt îngl   thiÕtbÞ,   , ph¬ng    vËt t  tiÖn  giao  th«ng  vËn  , t¶i ph¬ng  tiÖn ®¸nh  b¾t thñys¶n.   6/Môc    037:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  th«ng      tin, liªnl¹c ­TiÓu    môc    01:PhÝ  dông  sè  tuyÕn  sö  tÇn  v«  ®iÖn; ­TiÓu    môc    02:PhÝ  b¶o  tÇn  v«  vÖ  sè  tuyÕn  ®iÖn; ­ TiÓu môc  03: PhÝ  cÊp tªn  miÒn, ®Þa  chØ, sè hiÖu m¹ng  Internet ; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  dông  sö  kho  viÔn  sè  th«ng; ­TiÓu    môc    05:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông      tµi liÖudÇu  khÝ; ­TiÓu    môc    06:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông      tµi liÖu®Êt  ®ai; ­TiÓu    môc   07:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông      tµiliÖu th¨m  ®iÒu    dß  tra ®Þa  chÊtvµ        khaith¸cmá; ­TiÓu    môc    08:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông        tµi liÖutµinguyªnkho¸ng     s¶n kh¸c; ­TiÓu    môc    09:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông      tµi liÖukhÝ îng thñyv¨n, t       m«i  êng    kh«ng  tr nícvµ  khÝ; ­TiÓu    môc    10:PhÝ   thviÖn; ­ TiÓu    môc   11: PhÝ  khaith¸ct liÖu t¹           i B¶o  c¸c tµng,khu      di tÝch   lÞch sö,v¨nho¸;       ­TiÓu    môc    12:PhÝ      sö  khaith¸cvµ  dông     u  tµi liÖul tr÷; ­TiÓu    môc    13:PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn    ho¹t®éng  chÝnh; bu    ­TiÓu    môc    14:PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn    ho¹t®éng  viÔn th«ng; ­TiÓu    môc    15:PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn    ho¹t®éng  Internet. 7/Môc    038:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  ninh,trËttù,an  an        toµn    x∙héi ­ TiÓu    môc   01:PhÝ  kiÓm  ®Þnh  thuËtm¸y  kü    mãc, thiÕtbÞ, vËt t         vµ    c¸cchÊtcã      yªu cÇu  nghiªm  ngÆt  an  vÒ  toµn; ­TiÓu    môc    02:PhÝ  ninh,trËttù; an      ­TiÓu    môc    03:PhÝ  phßng  ch¸y,   ch÷a  ch¸y; ­TiÓu    môc   04:PhÝ   x¸cminh  giÊy tê,tµiliÖutheo yªu cÇu              cña    c¸c tæ chøc,c¸nh©n      trongníc;   ­ TiÓu    môc   05:PhÝ   x¸cminh  giÊy tê,tµiliÖu theo yªu cÇu              cña  c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña    nícngoµi; ­TiÓu    môc    06:PhÝ  tr«nggi÷xe      ®¹p,xe    m¸y,«    t«. 8/Môc    039:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  ho¸,x∙héi v¨n      ­TiÓu    môc    01:PhÝ  gi¸m  ®Þnh    divËt; ­TiÓu    môc    02:PhÝ  gi¸m  ®Þnh    cæ vËt; ­TiÓu    môc    03:PhÝ  gi¸m  ®Þnh  b¶o    vËtquèc  gia;
 6. 6 ­TiÓu    môc    04:PhÝ  tham  quan  danh  lam  th¾ng  c¶nh; ­TiÓu    môc    05:PhÝ  tham  quan   ditÝch lÞch sö;     ­TiÓu    môc    06:PhÝ  tham  quan  c«ng  tr×nhv¨nho¸;     ­ TiÓu  môc   07: PhÝ   thÈm   ®Þnh    néi dung  v¨n  ho¸ phÈm   xuÊt   khÈu,nhËp    khÈu; ­TiÓu    môc    08:PhÝ  thÈm  ®Þnh  kÞch  b¶n  phim  phim; vµ  ­ TiÓu  môc    09: PhÝ   thÈm   ®Þnh  ch¬ng  tr×nh  nghÖ   thuËt biÓu    diÔn; ­ TiÓu    môc    10: PhÝ  thÈm  ®Þnh   néidung  xuÊt b¶n    phÈm;  ch¬ng  tr×nhtrªnb¨ng,®Üa,        phÇn  m   trªnc¸cvËtliÖukh¸c; mÒ vµ          ­TiÓu    môc    11:PhÝ   giíthiÖu viÖc lµm. i     9/Môc    040:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc    gi¸odôc  ®µo  vµ  t¹o ­TiÓu    môc    01:Häc  phÝ    gi¸odôc  m   mÇ non; ­TiÓu    môc    02:Häc  phÝ    gi¸odôc  phæ   th«ng; ­TiÓu    môc    03:Häc  phÝ    gi¸odôc  nghÒ  nghiÖp; ­TiÓu    môc    04:Häc  phÝ    gi¸odôc   ®¹ihäc  sau    vµ  ®¹ihäc; ­TiÓu    môc    05:Häc  phÝ    gi¸odôc  kh«ng  chÝnh  quy; ­ TiÓu    môc   06: PhÝ    s¸th¹ch ®ñ    ®iÒu  kiÖn  cÊp    v¨n b»ng, chøng    chØ, giÊy phÐp      hµnh  nghÒ; ­TiÓu    môc    07:PhÝ  thi dù  dù    tuyÓn. , 10/Môc    041:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  tÕ y  ­TiÓu    môc    01:ViÖn  phÝ  c¸clo¹ phÝ  vµ      i kh¸m  ch÷a  bÖnh; ­TiÓu    môc    02:PhÝ  phßng,chèng    dÞch  bÖnh  cho  ®éng  vËt; ­TiÓu    môc    03:PhÝ  chÈn  ®o¸n   thóy; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  tÕ  phßng; y  dù  ­TiÓu    môc    05:PhÝ  gi¸m  ®Þnh  khoa; y  ­TiÓu    môc    06:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  mÉu   thuèc; ­TiÓu    môc    07:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  nguyªnliÖulµm      thuèc; ­TiÓu    môc    08:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  thuèc; ­TiÓu    môc    09:PhÝ  kiÓm  nghiÖm   mü phÈm; ­TiÓu    môc    10:PhÝ  kiÓm  dÞch  tÕ; y  ­TiÓu    môc    11:PhÝ  kiÓm  nghiÖm  trangthiÕtbÞ  tÕ;     y  ­ TiÓu    môc    12: PhÝ  kiÓm   tra,kiÓm  nghiÖm  sinh an  vÖ    toµn  thùc  phÈm; ­ TiÓu    môc    13: PhÝ  kiÓm    tra,kiÓm  nghiÖm  chÊt l    îng thøc ¨n ch¨n       nu«i; ­TiÓu    môc    14:PhÝ  thÈm  ®Þnh i u t ª chuÈn  ®iÒu    vµ  kiÖn hµnh nghÒ   y,d­ îc. 11/Môc    042:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  khoa  häc,c«ng    nghÖ   m«i  vµ  trêng ­TiÓu    môc    01:PhÝ  b¶o  m«i  êng        vÖ  tr ®èi víi th¶iníc ; ­ TiÓu    môc    02: PhÝ  b¶o  m«i  êng      vÖ  tr ®èi víi khÝ      : th¶itõ viÖc  sö  dông  than ®¸  c¸clo¹ nhiªnliÖu®èt kh¸c;   vµ      i      
 7. 7 ­TiÓu    môc    03:PhÝ  b¶o  m«i  êng      vÖ  tr ®èi víi chÊtth¶i     r¾n; ­TiÓu    môc    04:PhÝ  b¶o  m«i  êng  tiÕng ån; vÖ  tr vÒ    ­TiÓu    môc    05:PhÝ b¶o  m«i  êng    i   vÖ  tr ®èi ví  s©n    bay,nhµ    ga,bÕn  c¶ng; ­ TiÓu    môc    06: PhÝ  b¶o  m«i  êng  vÖ  tr ®èi    víikhaith¸cdÇu      má,  khÝ    kho¸ng s¶n  ®èt vµ    kh¸c; ­ TiÓu    môc    07: PhÝ  vµ  lËp  thÈm  ®Þnh  c¸o ®¸nh      b¸o    gi¸t¸c®éng  m«i  êng; tr ­TiÓu    môc    08:PhÝ  sinh; vÖ  ­TiÓu    môc    09:PhÝ  phßng,chèng    thiªntai   ; ­TiÓu    môc    10:PhÝ   xÐtnghiÖm,thÈm    ®Þnh,gi     ¸m ®Þnh  së  c«ng  vÒ  h÷u  nghiÖp; ­TiÓu  11:PhÝ ra     môc    t  cøu,cung  th«ngt n së  c«ng  cÊp   i  vÒ  h÷u  nghiÖp; ­ TiÓu    môc    12:PhÝ  cÊp    i c¸clo¹ b¶n    sao,phã    b¶n,b¶n    cÊp      l¹ c¸c i tµi    h÷u  liÖusë  c«ng  nghiÖp; ­ TiÓu    môc    13: PhÝ  lËp  göi ®¬n  vµ    ®¨ng  quèc  vÒ  h÷u  ký  tÕ  së  c«ng  nghiÖp; ­TiÓu    môc    14:PhÝ  cung  cÊp  dÞch  ®Ó     vô  gi¶i quyÕt khiÕu      n¹ivÒ  së h÷u  c«ng  nghiÖp; ­ TiÓu    môc    15: PhÝ  thÈm  ®Þnh, cung    cÊp  th«ng   tin,dÞch  vÒ  vô  v¨nb»ng    b¶o  gièng c©y  hé    trångmíi;   ­TiÓu    môc    16:PhÝ  cÊp  híngdÉn  dông  sè,m∙  vµ    sö  m∙    v¹ch; ­TiÓu    môc    17:PhÝ  duy    dông  sè,m∙  tr×sö  m∙    v¹ch; ­TiÓu    môc    18:PhÝ  dông  sö  dÞch  an  vô  toµn bøc    x¹; ­TiÓu    môc    19:PhÝ  thÈm  ®Þnh  toµn bøc  an    x¹; ­ TiÓu    môc    20: PhÝ  thÈm  ®Þnh  ®iÒu  kiÖn    ho¹t®éng  khoa  häc,  c«ng  nghÖ  m«i  êng; vµ  tr ­ TiÓu  môc  21:  PhÝ   thÈm  ®Þnh   hîp  ®ång  chuyÓn  giao  c«ng  nghÖ; ­TiÓu    môc    22:PhÝ  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng    l tiÖn®o êng. 12/ Môc     043: PhÝ     thuéc  lÜnh  vùc    tµichÝnh,  ng©n   hµng,   h¶i quan ­ TiÓu môc   01: PhÝ   cung cÊp th«ng tin  tµi vÒ  chÝnh doanh  nghiÖp; ­TiÓu    môc    02:PhÝ    ph¸thµnh,thanh to¸ntÝn        phiÕu  kho  b¹c; ­TiÓu    môc    03:PhÝ    ph¸thµnh,thanh to¸ntr¸phiÕu          i kho b¹c; ­ TiÓu    môc    04:PhÝ  chøc    tæ  ph¸thµnh,thanh        to¸ntr¸phiÕu  i ®Çu   thuy    ®éng  vèn  cho  c«ng  tr×nhdo    ng©n  s¸chnhµ      níc®¶m   b¶o; ­ TiÓu    môc    05:PhÝ    ph¸thµnh    tr¸phiÕu  i ®Çu      t®Ó huy  ®éng  vèn  cho  Quü  trî   iÓntheo kÕ  hç    ph¸ttr     ho¹ch tÝn   dông  ®Çu      iÓn tph¸ttr   cña  Nhµ  níc; ­TiÓu    môc    06:PhÝ  b¶o  qu¶n,cÊtgi÷c¸clo¹ tµis¶n          i     quý  hiÕm  vµ  chøng  chØ  gi¸    cã   t¹ Kho    i b¹cNhµ  níc;
 8. 8 ­ TiÓu  môc   07: PhÝ   cÊp  b¶o    l∙nh cña  ChÝnh  phñ  (do      Bé Tµi chÝnh  hoÆc  Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     cÊp); ­TiÓu    môc    08:PhÝ  cÊp  b¶o    l∙nhcña  Quü  tr    iÓn; hç  î ph¸ttr ­TiÓu    môc    09:PhÝ  dông  sö  thiÕtbÞ, c¬  h¹ tÇng      së    chøng  kho¸n; ­TiÓu    môc    10:PhÝ   ho¹t®éng  chøng  kho¸n; ­TiÓu    môc    11:PhÝ  niªm  phong,kÑp    ch×,l kho     u  h¶iquan. 13/Môc    044:PhÝ    thuéc  lÜnh  vùc  tph¸p ­TiÓu    môc   n  01:¸ phÝ  h×nh  sù; ­TiÓu    môc   n  02:¸ phÝ  d©n  sù; ­TiÓu    môc   n  03:¸ phÝ    kinhtÕ; ­TiÓu    môc   n  04:¸ phÝ    lao®éng; ­TiÓu    môc   n  05:¸ phÝ  hµnh  chÝnh; ­TiÓu    môc    06:PhÝ  gi¸m  ®Þnh   tph¸p; ­TiÓu    môc    07:PhÝ  cung  cÊp  th«ng tinvÒ      cÇm   tµi cè    s¶n  ®¨ng ký  giaodÞch    b¶o  ®¶m; ­ TiÓu    môc    08:PhÝ  cung  cÊp  th«ng    thÕ  tinvÒ  chÊp    tµis¶n  ®¨ng  ký giaodÞch    b¶o ®¶m; ­ TiÓu    môc    09: PhÝ  cung  cÊp  th«ng    b¶o      tinvÒ  l∙nhtµis¶n  ®¨ng  ký giaodÞch    b¶o ®¶m; ­ TiÓu    môc   10: PhÝ   cung  cÊp  th«ng        tinvÒ tµis¶n  cho  thuª tµi     chÝnh; ­TiÓu    môc    11:PhÝ  cÊp  b¶n  sao  trÝchlôcb¶n        ¸n,quyÕt ®Þnh;   ­TiÓu    môc    12:PhÝ  cÊp  b¶n  sao  b¶n    ¸n,quyÕt ®Þnh;   ­TiÓu    môc    13:PhÝ  cÊp  b¶n  sao  giÊy chøng    nhËn   xo¸¸n; ­TiÓu    môc    14:PhÝ   thi hµnh  ¸n; ­TiÓu    môc    15:PhÝ  trängtµi   ; ­ TiÓu    môc    PhÝ  16:   tèng    th¸ctph¸p theo    ®¹t,uû       yªu cÇu  cña c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn  cña    nícngoµi. 14/Môc    045: LÖ     phÝ  qu¶n    lýnhµ      níc liªnquan  ®Õn   quyÒn  vµ  nghÜa  cña  vô  c«ng  d©n ­TiÓu    môc    phÝ  01:LÖ  quèc  tÞch; ­TiÓu    môc    phÝ  tÞch,hé  02:LÖ  hé    khÈu,chøng    minh  nh©n  d©n; ­ TiÓu    môc      03: LÖ phÝ  cÊp  chiÕu,thÞ  hé    thùc xuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh,qua      l¹cöa  i khÈu    ibiªngií ; ­TiÓu    môc    phÝ    04:LÖ  ¸p dông    quan    t¹ c¬  i ®¹idiÖn  ngo¹igiao,c¬      quan    ViÖtNam   nícngoµi; l∙nhsù    ë    ­ TiÓu    môc      05: LÖ phÝ  nép  ®¬n  cÇu  yªu  Toµ    ¸n ViÖt Nam     c«ng  nhËn  cho    vµ  thihµnh    t¹ ViÖtNam   i   b¶n    ¸n,quyÕt ®Þnh    d©n  cña  sù  Toµ      ¸nnícngoµi; ­ TiÓu    môc    phÝ  06:LÖ  nép  ®¬n    yªu cÇu  Toµ    ¸n ViÖt Nam     kh«ng  c«ng  nhËn  b¶n    ¸n, quyÕt  ®Þnh   d©n   cña  sù  Toµ  níc ngoµi ¸n      kh«ng  yªu cÇu    cã    thihµnh   t¹ ViÖtNam; i   ­ TiÓu    môc      07: LÖ phÝ  nép  ®¬n  cÇu  yªu  Toµ    ¸n ViÖt Nam     c«ng 
 9. 9 nhËn  cho    vµ  thihµnh  i t¹  ViÖt Nam     quyÕt ®Þnh    cña  Träng      tµiníc ngoµi; ­TiÓu    môc    phÝ    08:LÖ  gi¶i quyÕt viÖc ph¸s¶n        doanh  nghiÖp; ­ TiÓu    môc      09: LÖ phÝ  nép ®¬n  yªu  cÇu  Toµ  kÕt  ¸n  luËn  cuéc  ®×nh  c«ng    hîpph¸p hoÆc        bÊthîpph¸p; ­ TiÓu  môc      10: LÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp  lao ®éng  cho  ngêi níc     ngoµilµm    viÖc t¹ ViÖtNam;     i   ­TiÓu    môc    phÝ  11:LÖ  cÊp  phiÕu    lýlÞch tph¸p.    15/Môc    046: LÖ     phÝ  qu¶n    lýnhµ      nícliªnquan  ®Õn   quyÒn  së  h÷u,quyÒn  dông      sö  tµis¶n ­TiÓu    môc    phÝ  ícb¹nhµ  01:LÖ  tr     ®Êt; ­ TiÓu  môc  02:    LÖ phÝ  íc b¹    tr   tµis¶n  kh¸c («    m¸y, tµu   t«, xe      thuyÒn..) ­TiÓu    môc    phÝ  16:LÖ  ®Þa  chÝnh ­TiÓu    môc    phÝ  03:LÖ  ®¨ng  giaodÞch  ký    b¶o  ®¶m; ­TiÓu    môc    phÝ  04:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  quyÒn   t¸cgi¶; ­ TiÓu    môc      05: LÖ phÝ  nép ®¬n  yªu cÇu  cÊp  b»ng  v¨n  b¶o    hé, ®¨ng  hîp®ång  ký    chuyÓn  giaoquyÒn  h÷u    së  c«ng  nghiÖp; ­ TiÓu    môc      06: LÖ phÝ  cÊp  v¨n b»ng  b¶o    hé, cÊp  chøng  nhËn  ®¨ng  hîp®ång  ký    chuyÓn  giaoquyÒn  h÷u    së  c«ng  nghiÖp; ­ TiÓu    môc      07: LÖ phÝ  duy      hiÖu      tr×,gia h¹n  lùcv¨n b»ng  b¶o hé  quyÒn  h÷u  së  c«ng nghiÖp; ­TiÓu    môc    phÝ  08:LÖ  c«ng  th«ng tinsë  bè      h÷u  c«ng  nghiÖp; ­TiÓu    môc    phÝ  09:LÖ  cÊp    thÎngêi®¹idiÖn  h÷u      së  c«ng  nghiÖp; ­TiÓu    môc    phÝ  10:LÖ  ®¨ng    ký,cÊp,c«ng      bè,duy   tr×hiÖu      lùcv¨n b»ng  b¶o  gièng c©y  hé    trångmíi;   ­TiÓu    môc    phÝ  11:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    x©y  dùng; ­TiÓu    môc    phÝ  12:LÖ  ®¨ng    ký,cÊp  biÓn  ph¬ng   tiÖngiaoth«ng;   ­TiÓu    môc    phÝ  13:LÖ  ®¨ng    ký,cÊp  biÓn  ph¬ng      tiÖnthi c«ng; ­TiÓu    môc    phÝ  14:LÖ  cÊp  chøng  chØ  cho    tµu bay; ­TiÓu    môc    phÝ  15:LÖ  cÊp  biÓn  nhµ. sè  16/Môc    047: LÖ     phÝ  qu¶n    lý nhµ      níc liªnquan  ®Õn   s¶n  xuÊt,   kinh doanh ­ TiÓu    môc    phÝ  01:LÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung cÊp  th«ng tinvÒ      ®¨ng  kinhdoanh,®èi víi kinhdoanh    ký          hé    c¸ thÓ; ­ TiÓu    môc    phÝ  02:LÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung cÊp  th«ng    ®¨ng  kinh doanh,®èi víidoanh  tinvÒ  ký          nghiÖp  t nh©n; ­ TiÓu    môc    phÝ  03:LÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung  cÊp  th«ng    ®¨ng  kinh doanh, ®èi   c«ng    tinvÒ  ký      víi ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n;
 10. 10 ­ TiÓu    môc    phÝ  04:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung  cÊp  th«ng tinvÒ      ®¨ng  kinhdoanh,®èivíi ký          c«ng      tycæ phÇn; ­ TiÓu    môc    phÝ  05:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung  cÊp  th«ng tinvÒ      ®¨ng  kinhdoanh,®èivíi ký          c«ng      tyhîpdanh; ­ TiÓu    môc      06: LÖ phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung  cÊp  th«ng    ®¨ng  kinh doanh, ®èi   doanh  tinvÒ  ký      víi nghiÖp  nhµ  níc; ­TiÓu    môc    LÖ  07:7  phÝ  cÊp  giÊychøng    nhËn  ®¨ng  kinhdoanh, ký      cung  cÊp  th«ng    ®¨ng  kinh doanh, ®èi     tinvÒ  ký      víi hîp      ªn t¸cx∙,li   hiÖp      hîpt¸cx∙; ­ TiÓu    môc      08: LÖ phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  kinh doanh, ký      cung  cÊp th«ng    ®¨ng  kinh doanh,®èi víic¬  gi¸odôc, tinvÒ  ký          së      ®µo     t¹otthôc,d©n    c«ng;c¬  y  tnh©n, d©n      lËp,b¸n    së  tÕ     lËp;c¬  së    v¨nhãa  th«ng tin;   ­ TiÓu    môc      09: LÖ phÝ  cÊp  chøng  nhËn  kiÓm   dÞch  ®éng   vËt, kiÓm      æ,  so¸tgiÕtm kiÓm    sinhthóy; travÖ      ­TiÓu    môc    phÝ  10:LÖ  cÊp  chøng  nhËn    kÕt qu¶  gi¸m   s¸tkhö  ïng tr   vËtthÓ    thuécdiÖn    kiÓm  dÞch  thùcvËt;   ­ TiÓu    môc      11: LÖ phÝ  cÊp  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  x«ng    h¬ikhö  trïng; ­ TiÓu    môc      12: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  s¶n  xuÊt kinh doanh      thuèc thó     y; ­TiÓu    môc    phÝ  13:LÖ  cÊp  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  dÞch  thóy; vô    ­ TiÓu    môc      14: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  kh¶o  nghiÖm  thuèc vµ    nguyªn   liÖulµm    thuècb¶o  thùcvËtmíi;   vÖ      ­ TiÓu    môc      15: LÖ phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®¨ng  thuèc b¶o  ký    vÖ  thùcvËtë      ViÖtNam;   ­ TiÓu    môc    phÝ  16:LÖ  cÊp  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  s¶n  xuÊt kinh     doanh  thuècb¶o  thùcvËt;   vÖ    ­ TiÓu    môc      17:LÖ phÝ  cÊp  giÊp  phÐp    ho¹t®éng  nghÒ        c¸ ®èi víi tÇu    nícngoµit¹ ViÖtNam;    i   ­TiÓu    môc    phÝ  18:LÖ  cÊp  giÊy phÐp      vµ    khaith¸cgç  l©m  s¶n; ­TiÓu    môc    phÝ  19:LÖ  cÊp  phÐp    ho¹t®éng  ®iÒu    tra®Þa  chÊtvµ    khaith¸cmá;     ­TiÓu    môc    phÝ  20:LÖ  cÊp  phÐp   ho¹t®éng  kho¸ng s¶n;   ­ TiÓu    môc      21: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  hµnh  nghÒ   khoan  ®iÒu  tra,kh¶o      s¸t®Þa  chÊt,th¨m        dß, thic«ng  c«ng  tr×nh khaith¸cníc         díi  ®Êt; ­ TiÓu    môc    phÝ  22:LÖ  cÊp  chøng  chØ  hµnh  nghÒ  thiÕtkÕ    c«ng  tr×nhx©y    dùng; ­ TiÓu    môc      23: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  thÇu   t vÊn  x©y  vµ  dùng  cho  nhµ  thÇu   nícngoµi; ­TiÓu    môc    phÝ  24:LÖ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  ®iÖn  lùc;
 11. 11 ­TiÓu    môc    phÝ  25:LÖ  cÊp  phÐp  thùchiÖn    qu¶ng  c¸o; ­ TiÓu    môc      26: LÖ phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  kinh  doanh  ¬ng  th m¹i; ­ TiÓu    môc      27: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  kinh doanh      l÷ hµnh  quèc  tÕ; ­TiÓu    môc    phÝ  28:LÖ  cÊp   thÎhíngdÉn    lÞch;   viªndu  ­TiÓu    môc    phÝ  29:LÖ  cÊp  phÐp  hµnh  nghÒ   luËts; ­ TiÓu    môc      30: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  ho¹t®éng    bÕn  thñy néi     ®Þa; ­TiÓu    môc    phÝ  31:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    vËn    ªn t¶i   li vËn; ­TiÓu    môc    phÝ  32:LÖ  kiÓm    c«ng  bÕn, c¶ng; travµ  bè    ­ TiÓu    môc      33: LÖ phÝ  cÊp  phÐp, chøng    nhËn  kü  vÒ  thuËt,an    toµn,vËn    chuyÓn  hµng  kh«ng; ­TiÓu    môc    phÝ  34:LÖ  cÊp  giÊy phÐp  dông    sö  m¸y    sè  ph¸ttÇn  v«  tuyÕn  ®iÖn; ­TiÓu    môc    phÝ  35:LÖ  cÊp  giÊy phÐp      intem  chÝnh; bu  ­ TiÓu    môc    phÝ  36:LÖ  cÊp  giÊy phÐp  dông,vËn    sö    chuyÓn, mua    vµ  ch÷a      khÝ,vËtl     c«ng  hç  î söa  c¸clo¹vò  i     iÖunæ vµ  cô  tr ; ­TiÓu    môc    phÝ  37:LÖ  cÊp  phÐp   ho¹t®éng  cho  së  c¬  bøc  x¹; ­ TiÓu    môc      38: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  tiÕn hµnh    c«ng  viÖc  bøc  x¹; ­ TiÓu    môc      39: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  cho  nh©n    viªnlµm  c«ng  viÖc bøc    Æc     x¹® biÖt; ­TiÓu    môc    phÝ  40:LÖ  cÊp  phÐp   ho¹t®éng  chuyªndoanh  a    ® ng­ êilao®éng  lµm      ®i  viÖc cã      nícngoµi;   thêih¹n ë    ­ TiÓu    môc      41: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      v¨n ho¸ phÈm; ­ TiÓu    môc      42: LÖ phÝ  cÊp   thÎ,cÊp  phÐp  hµnh  nghÒ,    ho¹t®éng  v¨nho¸th«ng tin;       ­TiÓu    môc    phÝ  43:LÖ  cÊp  phÐp  nhËp  khÈu  thuècvµ   nguyªnliÖu     lµm  thuècvµo    ViÖtNam         ®èi víi c«ng      tynícngoµi; ­ TiÓu    môc      44: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  ho¹t®éng    khoa  häc  c«ng  vµ  nghÖ; ­TiÓu    môc    phÝ  45:LÖ  cÊp  phÐp  s¶n  xuÊtph¬ng      tiÖn®o; ­TiÓu    môc    phÝ  46:LÖ  ®¨ng  uû  ký  quyÒn  kiÓm  ®Þnh  ph¬ng    tiÖn ®o; ­TiÓu    môc    phÝ  47:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    thµnh lËp vµ        ho¹t®éng    ®èi víi chøc  dông;   tæ  tÝn  ­ TiÓu    môc      48:LÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp      ho¹t®éng  ng©n  hµng   ®èi víi   chøc    tæ  c¸c kh«ng  ph¶ilµtæ      chøc  dông; tÝn  ­ TiÓu    môc      49: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  thµnh  lËp  ho¹t®éng  vµ    c«ng    tycho      thuªtµi chÝnh; ­ TiÓu    môc      50: LÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp    thµnh  vµ    lËp  ho¹t®éng  cña 
 12. 12 doanh  nghiÖp  hiÓm,doanh  b¶o    nghiÖp      hiÓm; m«igiíb¶o  i ­ TiÓu    môc      51: LÖ phÝ    xÐt ®¬n  cÊp  vµ  b¶o    l∙nhcña  ChÝnh  phñ  (do Bé      TµichÝnh  hoÆc  Ng©n  hµng  Nhµ   nícViÖtNam     cÊp); ­TiÓu    môc    phÝ  Æt    52:LÖ  ® chinh¸nh,v¨nphßng        ®¹idiÖn  cña    c¸c tæ  chøc    nícngoµit¹ ViÖtNam; kinhtÕ        i   ­ TiÓu    môc      53: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ®Ó kinhdoanh    dÞch  b¶o  vô  vÖ; ­ TiÓu    môc      54: LÖ phÝ  cÊp  b»ng, chøng    chØ  îcho¹t®éng    ®     trªn c¸clo¹ ph¬ng      i tiÖn; ­ TiÓu    môc      55: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  dông  sö  ®èi    víithiÕtbÞ,     ph¬ng  tiÖn,ph¬ng    tiÖn  næ,  chÊt næ,  khÝ, khÝ      vò    tµitheo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   ­ TiÓu    môc    phÝ  56:LÖ  cÊp giÊy chøng    nhËn  b¶o  ®¶m   chÊt l    îng, an  toµn kü    thuËt®èi víi       m¸y mãc, thiÕtbÞ,vËtt         ,ph¬ng    c¸c tiÖnvµ    chÊtcã      yªu cÇu  nghiªm  ngÆt  an  vÒ  toµn; ­ TiÓu    môc      57: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  l¾p  Æt    ® c¸c c«ng  tr×nh   ngÇm; ­TiÓu    môc    phÝ  58:LÖ  cÊp    h¹n ng¹chxuÊtkhÈu,nhËp        khÈu; ­TiÓu    môc    phÝ  59:LÖ  cÊp giÊy phÐp    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; ­TiÓu    môc    phÝ  60:LÖ  ®¨ng  nhËp  ký  khÈu  ph¬ng   tiÖn®o; ­TiÓu    môc    phÝ  61:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    vËn  chuyÓn  Æc   ® biÖt®èi     víi  ®éng    vËtquý  hiÕm  s¶n  vµ  phÈm   cña  chóng; ­TiÓu    môc    phÝ  62:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    vËn  chuyÓn  Æc   ® biÖt®èi     víi  thùcvËtrõng quý        hiÕm  s¶n  vµ  phÈm   cña  chóng; ­TiÓu    môc    phÝ  63:LÖ  ®ãng  dÊu  bóa  kiÓm  l©m; ­ TiÓu    môc    phÝ  64:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn   hîp chuÈn  thiÕtbÞ,     vËttbu     chÝnh  viÔn  th«ng; ­ TiÓu    môc      65: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn, ®¨ng  chÊt l     ký   îng dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng; ­ TiÓu    môc      66: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  chøng  nhËn, ®¨ng  chÊt l     ký   îng m¹ng  viÔn  th«ng; ­TiÓu    môc    phÝ  67:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  chÊtl    îng m¹ng  viÔn  th«ng dïng riªngtr           íckhi®Êu    nèivµo  m¹ng  viÔn  th«ng c«ng    céng; ­ TiÓu    môc      68: LÖ phÝ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  chÊt l      îng hÖ thèng   thiÕtbÞ  chÝnh    bu  viÔn  th«ng  thuéc c«ng    tr×nh tr     a    íckhi® vµo  sö  dông; ­TiÓu    môc    phÝ  69:LÖ  cÊp giÊy phÐp    thiÕtlËp m¹ng;     ­ TiÓu  môc      70: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  phÐp  cung  cÊp  dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng vµ    Internet ; ­ TiÓu    môc      71: LÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp    s¶n  xuÊt m¸y      ph¸ttÇn  sè  v«  tuyÕn  ®iÖn  tæng    vµ  ®µi ®iÖn  tö; ­ TiÓu    môc      72: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  dông  sö  kho  trong ®¸nh  sè    sè  m¹ng, thuªbao  ªnl¹ctrong viÔn      li       th«ng;tªn,miÒn,      ®Þa   chØ,  sè 
 13. 13 hiÖu  m¹ng  internet m∙  bu    sè  chÝnh; ; ­TiÓu    môc    phÝ  73:LÖ  cÊp  d¸n tem  vµ    kiÓm   so¸t b¨ng,®Üa  ch­   cã  ¬ng  tr×nh; ­TiÓu    môc    phÝ    74:LÖ  d¸n tem  kiÓm   so¸txuÊtb¶n    phÈm; ­TiÓu    môc    phÝ  75:LÖ  cÊp  giÊy phÐp    th¨m      dß,khaith¸c, dông   sö  nícdíi     ®Êt; ­TiÓu    môc    phÝ  76:LÖ  cÊp  giÊy phÐp      khaith¸c, dông    Æt;   sö  nícm ­TiÓu    môc    phÝ  77:LÖ  cÊp  giÊy phÐp  nícth¶i   x¶      vµo  nguån  níc; ­ TiÓu    môc    phÝ  78:LÖ  cÊp  giÊy phÐp  nícth¶ivµo    x¶      c«ng  tr×nh  thñylî ;   i ­TiÓu    môc    phÝ  79:LÖ  cÊp  giÊy chøng    nhËn  chÊtl    îng s¶n  phÈm,  hµng  ho¸; ­ TiÓu  môc      80: LÖ phÝ  cÊp  phÐp  ho¹t®éng    kinh  doanh, hµnh    nghÒ  ph¸thµnh  vµ    chøng  kho¸n. ­ TiÓu    môc      81: LÖ phÝ  ®éc  quyÒn  ho¹t®éng    trong ngµnh    dÇu  khÝ; ­TiÓu    môc    phÝ  82:LÖ  ®éc  quyÒn   ho¹t®éng  trongmét  ngµnh,   sè    nghÒ   tµinguyªnkho¸ng s¶n      kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   17/Môc    048:LÖ     phÝ  qu¶n   lýnhµ    Æc   níc® biÖt vÒ    chñ  quyÒn  quèc  gia ­TiÓu    môc    phÝ    01:LÖ  ra,vµo  c¶ng  biÓn; ­TiÓu    môc    phÝ    02:LÖ  ra,vµo  c¶ng,bÕn    thñynéi®Þa;     ­TiÓu    môc    phÝ    03:LÖ  ra,vµo  c¶ng  hµng  kh«ng,s©n    bay; ­TiÓu    môc    phÝ  04:LÖ  cÊp  phÐp  bay; ­ TiÓu    môc    phÝ  05:LÖ  hµng   ho¸,hµnh    lý,ph¬ng  tiÖn vËn        t¶iqu¸ c¶nh; ­ TiÓu    môc      06: LÖ phÝ  cÊp  phÐp   ho¹t®éng  kh¶o  ,thiÕtkÕ, s¸t      l¾p  Æt,  ® söa  ch÷a, b¶o    dìng    c¸c c«ng  tr×nh th«ng    ®iÖn,   tinbu    dÇu  khÝ, giao th«ng      vËn    qua  t¶i®i  vïng ®Êt,vïng biÓn        cña  ViÖt  Nam; ­TiÓu    môc    phÝ  07:LÖ  hoa  hång  ch÷  ký; ­TiÓu    môc    phÝ  08:LÖ  hoa  hång  s¶n  xuÊt. 18/Môc    049:LÖ     phÝ  qu¶n   lýnhµ   níctrong    c¸c lÜnh  vùc  kh¸c ­TiÓu    môc    phÝ  01:LÖ  cÊp  phÐp  dông  sö  con dÊu; ­TiÓu    môc    phÝ  02:LÖ  lµm        thñtôch¶iquan; ­TiÓu    môc    phÝ        03:LÖ  ¸pt¶i quan; h¶i ­ TiÓu    môc      04: LÖ phÝ  cÊp  giÊy  ®¨ng  nguån  ký  phãng    x¹,m¸y  ph¸tbøc    x¹; ­ TiÓu    môc    phÝ  05:LÖ  cÊp  giÊy ®¨ng  ®Þa    ký  ®iÓm       cÊt gi÷ chÊt   th¶i  phãng  x¹; ­TiÓu    môc    phÝ  06:LÖ  cÊp    v¨nb»ng,chøng    chØ; ­ TiÓu    môc      07: LÖ phÝ  chøng  thùc theo  cÇu    yªu  hoÆc   theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt;  
 14. 14 ­TiÓu    môc    phÝ    08:LÖ  hîpph¸p ho¸vµ      chøng  nhËn    l∙nhsù; ­TiÓu    môc    phÝ    09:LÖ  x¸cnhËn    l¹chøng      i tõh¶iquan; ­TiÓu    môc    phÝ  10:LÖ  c«ng  chøng.
Đồng bộ tài khoản