Quyết định 148/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2004/QĐ-TTg về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 148/2004/Q -TTG NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2004 V PHƯƠNG HƯ NG CH Y U PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i Công văn s 7349/BKH- CLPT ngày 01 tháng 12 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m (KTT ) mi n Trung n năm 2010 và t m nhìn n năm 2020 th c hi n i v i 5 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, bao g m: à N ng, Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Qu ng Ngãi và Bình nh nh m phát huy ti m năng, v trí a lý và các l i th so sánh c a vùng, t ng bư c phát tri n vùng KTT mi n Trung thành m t trong nh ng vùng phát tri n năng ng c a c nư c, b o m vai trò h t nhân tăng trư ng và thúc Ny phát tri n khu v c mi n Trung và Tây Nguyên. i u 2. M c tiêu phát tri n ch y u. 1. T c tăng trư ng GDP bình quân hàng năm giai o n 2006 - 2010 t kho ng 1,2 l n, giai o n 2011 - 2020 t kho ng 1,25 l n t c tăng trư ng bình quân c nư c. Tăng t l óng góp c a vùng trong GDP c a c nư c t 5% hi n nay lên kho ng 5,5% vào năm 2010 và 6,5% vào năm 2020. 2. Tăng giá tr xu t khNu bình quân u ngư i/năm t 149 ô la M năm 2005 lên 375 ô la M năm 2010 và 2.530 ô la M năm 2020. 3. Tăng m c óng góp c a vùng trong thu ngân sách c a c nư c t 4,6% năm 2005 lên 6% năm 2010 và 7% năm 2020. 4. Ny nhanh t c i m i công ngh t bình quân 20%/năm trong ti n trình hi n i hoá, nâng cao d n t l lao ng qua ào t o n năm 2010 t kho ng 50%. 5. Ph n u n năm 2010 t t l ô th hoá c a vùng KTT mi n Trung là 40%. Gi m và gi không tăng t l lao ng không có vi c làm xu ng 5% và ti p t c ki m
  2. soát dư i m c an toàn cho phép là 4% n năm 2020, ph n u m i năm gi i quy t hơn 60 - 70 nghìn ch làm vi c m i. 6. Gi m t l h nghèo t 15,5% năm 2005 xu ng dư i 8,8% năm 2010 và kho ng 2% năm 2020. 7. m b o an ninh chính tr , tr t t xã h i và môi trư ng b n v ng ô th và nông thôn. i u 3. Nhi m v và các gi i pháp ch y u thúc Ny phát tri n các ngành và lĩnh v c then ch t. 1. Nhi m v m i có tính t phá. - Ny nhanh t c u tư xây d ng các Khu kinh t m Chu Lai (t nh Qu ng Nam), khu kinh t Dung Qu t (t nh Qu ng Ngãi) và khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây (t nh Th a Thiên Hu ), quy ho ch xây d ng khu kinh t Nhơn H i (t nh Bình nh) sau năm 2010 các khu kinh t này t ng bư c tr thành nh ng h t nhân, trung tâm phát tri n c a vùng. - Ny m nh vai trò trung tâm thương m i, d ch v và giao d ch qu c t c a thành ph à N ng, Hu , Quy Nhơn m nh n ch c năng thương m i, d ch v và giao d ch, trung tâm du l ch c a c khu v c mi n Trung và Tây Nguyên. - Hình thành các trung tâm du l ch là: Hu , à N ng, Quy Nhơn và vùng ph c n mi n Trung và Tây Nguyên. - Hoàn thành vi c xây d ng các công trình l n v k t c u h t ng g n k t khu v c này v i các vùng lân c n, góp ph n th c hi n chương trình hành lang ông - Tây c a ti u vùng Mê Kông m r ng, g n v i nhi m v phát tri n khu tam giác biên gi i ba nư c Vi t Nam - Lào - Cămpuchia; trong ó, à N ng có vai trò là i m trung tâm c a khu v c. Hoàn thành xây d ng ư ng h m qua èo H i Vân và ư ng tránh phía Tây qua thành ph Hu ; hoàn thành trư c năm 2007 tuy n ư ng cao t c à N ng - Chu Lai - Qu ng Ngãi, à N ng - Hu - Qu ng Tr (trong ư ng cao t c B c Nam). - Hình thành trung tâm ào t o a ngành ch t lư ng cao Hu . i v i thành ph à N ng: t ng bư c u tư xây d ng và phát tri n thành ph à N ng tr thành thành ph bi n - trung tâm c a mi n Trung có quy mô dân s kho ng 1 tri u ngư i vào năm 2010 và g n 2 tri u ngư i vào năm 2020, v i các nhi m v cơ b n như: trung tâm công nghi p, thương m i, du l ch và d ch v c a mi n Trung; thành ph c ng, u m i giao thông quan tr ng (c ng bi n, sân bay qu c t , giao thông xuyên Vi t, xuyên á) v trung chuy n và v n t i qu c t c a mi n Trung, Tây Nguyên và các nư c khu v c sông Mê Kông; xây d ng khu sinh dư ng công nghi p (nghiên c u c i ti n k thu t, công ngh cho các xí nghi p công nghi p) trung tâm tài chính, ngân hàng, ch ng khoán và bưu chính vi n thông c a khu v c mi n Trung; m t trong nh ng trung tâm văn hoá, giáo d c, ào t o, trung tâm khoa h c công ngh c a mi n Trung; m t trong nh ng a bàn gi v trí quan tr ng v an ninh, qu c phòng khu v c mi n Trung, Tây Nguyên và c nư c.
  3. Ngoài à N ng th c hi n u tư phát tri n các ô th khác như xây d ng Hu tr thành thành ph Festival, thành ph Quy Nhơn thành ô th trung tâm phía Nam c a vùng và các ô th H i An, Tam Kỳ, Qu ng Ngãi theo hư ng hình thành các trung tâm ô th hi n i, văn minh. i v i khu kinh t m Chu Lai (t nh Qu ng Nam): xây d ng và phát tri n khu kinh t m Chu Lai nh m th nghi m các th ch , chính sách m i, t o môi trư ng u tư, phù h p các thông l qu c t cho các lo i hình kinh doanh c a các t ch c kinh t trong và ngoài nư c, qua ó có thêm kinh nghi m cho h i nh p kinh t qu c t và khu v c. Áp d ng các mô hình ng l c m i cho phát tri n kinh t , kh c ph c nh ng y u kém và ách t c trong chính sách và cơ ch qu n lý kinh t hi n hành trong khi chưa có i u ki n th c hi n trên ph m vi c nư c. Phát tri n khu kinh t m Chu Lai theo mô hình "khu trong khu" bao g m các khu v c ch y u là: Khu thương m i t do g n v i m t ph n c ng Kỳ Hà. Ho t ng c a khu này g m các ho t ng s n xu t hàng xu t khNu và hàng ph c v t i ch , thương m i hàng hoá, các ho t ng d ch v , xúc ti n thương m i; các khu công nghi p; các khu gi i trí c bi t, khu v c dành cho du l ch; khu dân cư hành chính. i v i khu kinh t Dung Qu t (t nh Qu ng Ngãi): ã ư c quy ho ch trên di n tích 10.300 ha, m b o v n hành có hi u qu t h p l c hóa d u, hoàn ch nh các h ng m c h t ng căn b n. Ny nhanh s hình thành và phát tri n khu kinh t làm ng l c thúc Ny s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá mi n Trung và c nư c. Xây d ng và phát tri n khu kinh t Dung Qu t tr thành m t khu kinh t t ng h p a ngành v i các chính sách ưu ãi, khuy n khích, n nh lâu dài, t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài yên tâm u tư v n vào phát tri n s n xu t kinh doanh trong khung pháp lý hi n hành và ngày càng hoàn thi n. Phát tri n công nghi p l c d u - hoá d u - hoá ch t. T ng bư c phát tri n các ngành công nghi p cơ khí, óng s a ch a tàu bi n, luy n cán thép, s n xu t xi măng, s n xu t container...; s n xu t hàng tiêu dùng. Thu hút u tư và các doanh nghi p vào kinh doanh, s n xu t trong các khu công nghi p Bình Chánh, Bình ông. Ny nhanh các h ng m c trong d án c ng Dung Qu t v i 10 b n c ng d u khí, khu c ng t ng h p, ê ch n sóng, ê ch n cát. Phát tri n h th ng giao thông liên khu, giao thông liên vùng phát huy vai trò c a c ng Dung Qu t. T ch c gi i phóng m t b ng, s p x p l i các khu dân cư, khu tái nh cư. T p trung u tư công trình thu l i l n h ch a nư c, cung ng nư c cho khu công nghi p Dung Qu t. Xây d ng trung tâm thương m i, phát tri n du l ch. Phát tri n các lĩnh v c xã h i, công c ng: xây d ng b nh vi n 300 giư ng. Hoàn thành trư ng ào t o lao ng k thu t 1.000 h c viên/năm. Xây d ng trư ng m u giáo, nhà tr , trư ng ph thông cơ s , trư ng trung h c ph thông V n Tư ng. Xây d ng các cơ s ph c v cho văn hoá, th thao. Hình thành và phát tri n ô th V n Tư ng và ô th D c S i. Xây d ng ô th V n Tư ng có quy mô 12 v n dân v i các ch c năng là ô th công nghi p, d ch v , du l ch. ô th D c S i gi vai trò ph tr cho c m công nghi p phía Tây và là m t trong nh ng i m nút giao thông ( ư ng b , ư ng s t ra c ng và nhà máy l c d u). i v i khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây (t nh Th a Thiên Hu ); trư c m t, t p trung phát tri n khu v c thương m i Chân Mây có di n tích
  4. kho ng 1.000 ha g n v i phát tri n c ng Chân Mây theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v khu khuy n khích phát tri n kinh t -thương m i. Trong giai o n 2006 - 2010 xây d ng trung tâm thông tin qu c t , cùng h th ng d ch v như d ch v thương m i, du l ch, tài chính, ngân hàng và các ngành ngh khác v i trình và văn minh thương m i cao. T ng bư c phát tri n khu công nghi p Chân Mây và thành ph m i Chân Mây. Khu kinh t t ng h p Nhơn H i (t nh Bình nh): v i di n tích kho ng 10 nghìn ha n m c l p v i t li n, trong tương lai s phát tri n thành khu kinh t t ng h p Nhơn H i, t o thêm ng l c v i v trí h t nhân làm ng l c thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i vùng KTT mi n Trung. Di n tích xây d ng kho ng 5.000 ha ư c quy ho ch như sau: khu công nghi p t p trung kho ng 1.000 ha v i các ngành công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n, công nghi p v t li u xây d ng, cơ khí óng m i và s a ch a tàu thuy n, hoá d u, i n t và v t li u i n, công nghi p d t, da, may m c xu t khNu, xây d ng t ng kho trung chuy n... Khu ô th m i Nhơn H i v i di n tích kho ng 500 ha, d ki n quy mô dân s vào năm 2010 kho ng 80 nghìn dân. Khu ô th m i này ư c xây d ng theo hư ng ô th hi n i hư ng bi n. Khu c ng nư c sâu và các công trình d ch v c ng kho ng 450 ha. Khu du l ch Nhơn H i ư c xây d ng kho ng 500 ha. Di n tích còn l i là xây d ng công trình k t c u h t ng ph c v phát tri n khu kinh t t ng h p. 2. V i u ch nh quy ho ch. a) V công nghi p. - Chuy n i cơ c u s n phNm công nghi p theo hư ng hình thành nh ng s n phNm công nghi p ch bi n ch l c: công nghi p l c hóa d u; công nghi p ch bi n th y s n; công nghi p cơ khí, i n t ; công nghi p hàng tiêu dùng, công nghi p v t li u xây d ng... v i trình công ngh hi n i, năng su t và ch t lư ng cao m b o năng l c c nh tranh c a s n phNm... Phát tri n công nghi p b tr nâng cao giá tr qu c gia trong các s n phNm th m nh trong vùng. - T nay n 2010, t p trung u tư hoàn ch nh và khai thác có hi u qu các khu công nghi p ã và ang ư c tri n khai xây d ng v i t ng di n tích kho ng 2.200 ha. b) V du l ch và các d ch v khác. - Tăng cư ng u tư và qu ng bá phát tri n du l ch. Phát huy l i th v i u ki n t nhiên, sinh thái, các i m giàu tính l ch s , văn hóa phát tri n du l ch thành m t trong nh ng ngành kinh t ch l c. S m hình thành các khu du l ch t ng h p gi i trí th thao bi n C nh Dương - H i Vân - Non Nư c làm tr ng i m phát tri n du l ch trong khu v c góp ph n hình thành trung tâm d ch v l n c a khu v c và c nư c. Ph i h p gi a các t nh trong vùng nh m hình thành m t m ng lư i không gian du l ch trong vùng du l ch mi n Trung và c nư c, g n du l ch trong vùng v i các tuy n du l ch c a hành lang ông - Tây và c a c nư c. - Ny m nh vai trò trung tâm thương m i và giao d ch qu c t c a thành ph à N ng, Hu , Quy Nhơn m nh n ch c năng d ch v thương m i c a c khu v c mi n Trung và Tây Nguyên và là c a ngõ cho phát tri n hành lang ông - Tây.
  5. - Phát tri n các d ch v ch t lư ng cao như tài chính, ngân hàng, b o hi m, y t , giáo d c... vùng KTT mi n Trung tr thành m t trong nh ng trung tâm d ch v l n c a c nư c và qu c t . c) V nông, lâm, thu s n. - Ti p t c Ny m nh chuy n i cơ c u nông nghi p và th y s n theo hư ng tăng cư ng kh năng phòng tránh thiên tai, phát tri n nông nghi p b n v ng, phát tri n nông nghi p k t h p v i lâm nghi p vư n i t o c nh quan, môi trư ng cho du l ch. - B trí l i cơ c u cây tr ng, v t nuôi cho phù h p t nhiên, a hình nâng cao hi u qu trên ơn v di n tích canh tác, tăng kh năng c nh tranh c a hàng hóa nông s n. - Rà soát quy ho ch và u tư khai thác ti m năng t ai, nư c ng m m t cách h p lý trong xây d ng các vùng nuôi tr ng th y s n trên vùng t cát ven bi n, b o m phát tri n s n xu t b n v ng g n v i b o v môi trư ng. Nâng cao năng l c ánh b t xa b , phát tri n nuôi tr ng th y s n vùng có i u ki n ph c v nhu c u s n xu t, i s ng và xu t khNu. d) Phát tri n k t c u h t ng. Ny m nh u tư k t c u h t ng theo hư ng hình thành b khung k t c u h t ng phát tri n kinh t - xã h i, s m hoàn thành xây d ng các công trình ư ng b , c ng bi n. - Giao thông ư ng b , m b o thông su t, thu n l i trong m i tình hu ng, g n k t vùng KTT mi n Trung v i các vùng, các a phương trong c nư c, gi a các t nh trong vùng; ư ng n i li n các c ng bi n, sân bay, ô th ven bi n v i các huy n phía Tây và v i ư ng H Chí Minh. m b o k t n i giao thông ư ng b gi a vùng KTT mi n Trung v i các qu c gia trong khu v c trong chương trình phát tri n ti u vùng sông Mê Kông m r ng (GMS). Nâng c p ư ng 19 và các tuy n ư ng ngang t ư ng 19 n i v i các khu công nghi p, các vùng nông nghi p và khu d ch v . Trư c m t, c i t o nâng c p o n Km 5 + 500 n Km 11 (ngã ba Ông Th - th tr n Tuy Phư c) thành ư ng c p III ng b ng. Xây d ng hoàn ch nh trư c năm 2007 tuy n ư ng ngang n i t ư ng H Chí Minh xu ng qu c l 1A, qua Trà My (Qu ng Nam), xu ng Tam Kỳ và qua Trà B ng (Qu ng Ngãi) xu ng khu kinh t Dung Qu t. Xây d ng hoàn ch nh trư c năm 2010 tuy n ư ng ven bi n t à N ng qua H i An, khu kinh t m Chu Lai, khu kinh t Dung Qu t n Sa Huỳnh (Qu ng Ngãi) v a phát tri n kinh t - xã h i vùng d c ven bi n, v a g n v i qu c phòng - an ninh, ng th i nâng cao i s ng ngư i dân. Hoàn thành D án xây d ng ư ng h m qua èo H i Vân vào năm 2005 và hoàn ch nh h th ng giao thông ư ng b trư c năm 2007. Ti p t c xây d ng m ng lư i ư ng nông thôn liên huy n, liên xã, liên thôn xóm b ng nhi u ngu n v n ngân sách k t h p v i huy ng trong dân. Ph n u n năm 2005, 100% s huy n có ư ng bê tông tr i nh a n trung tâm huy n l ; n năm 2008, 100% xã mi n núi có ư ng ô tô n trung tâm xã. - ư ng s t: nâng c p và ưa các o n ư ng s t Th ng Nh t ch y qua các th xã, thành ph ra bên ngoài song song v i các ư ng b . Xây d ng các c u vư t, c u dân
  6. sinh các o n có ư ng b c t ngang ư ng s t. u tư, hi n i hóa h th ng ga ư ng s t trên a bàn. u tư các tuy n ư ng s t chuyên d ng g n các c ng bi n v i h th ng ư ng s t qu c gia. - C ng bi n: phát tri n h th ng c ng bi n cùng v i h th ng h t ng khác trong vùng KTT mi n Trung. C i t o nâng c p c ng Tiên Sa, ưa năng l c thông qua lên 4 tri u t n/năm vào năm 2010. T nay n 2010, xây d ng m i c ng nư c sâu Liên Chi u (giai o n I) có công su t 2 tri u t n/năm và ti p t c giai o n II nâng công su t lên 8,5 tri u t n/năm cho th i kỳ ti p theo. Ny nhanh ti n xây d ng các c ng Dung Qu t, Kỳ Hà, Quy Nhơn s m i vào khai thác quy mô l n vào năm 2005 là i u ki n quan tr ng m b o phát tri n khu kinh t Dung Qu t, Khu kinh t m Chu Lai, khu kinh t Nhơn H i. C ng Quy Nhơn (Bình nh) công su t hi n t i t trên 2,5 tri u t n. D ki n n năm 2010 tăng thêm b n b o m lư ng hàng thông qua kho ng 4 tri u t n/năm. Ph n u n 2010 hoàn ch nh xây d ng các c ng này m b o cho s phát tri n m nh c a các khu kinh t trong giai o n ti p theo. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n c ng Chân Mây, Quy Nhơn m b o phát tri n thành công khu khuy n khích phát tri n thương m i Chân Mây, khu kinh t Nhơn H i là nh ng h t nhân quan tr ng thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a Th a Thiên Hu , Bình nh nói riêng và toàn vùng nói chung. - Sân bay: u tư ph c h i và nâng c p sân bay Chu Lai giai o n I ph c v kho ng 0,5 tri u lư t hành khách và kho ng 500 t n hàng hóa/năm áp ng nhu c u giao thương cho phát tri n c a các khu kinh t m Chu Lai và khu kinh t Dung Qu t. Hư ng lâu dài xây d ng thành sân bay qu c t trung chuy n c a vùng và khu v c. Ti p t c u tư xây d ng, nâng c p và m r ng sân bay à N ng th c s x ng áng là sân bay qu c t c a mi n Trung. Nâng c p và khai thác có hi u qu các sân bay ang ho t ng thư ng xuyên như sân bay à N ng, Phú Bài, Phù Cát. - Bưu chính - vi n thông: Ny m nh hơn n a vi c xây d ng và phát tri n cơ s h t ng thông tin c a khu v c có công ngh hi n i, thông lư ng l n, t c và ch t lư ng cao, ho t ng hi u qu , an toàn t o i u ki n Ny m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i cũng như an ninh qu c phòng c a khu v c. M t i n tho i bình quân t 5,64 máy/100 dân hi n nay (năm 2002) lên 20 - 22 máy/100 dân vào năm 2010. H th ng truy n d n ti p t c ư c cáp quang hoá và ng m hoá các tuy n còn l i, gi m t i a dây cáp ng. - C p i n: trong giai o n t nay n năm 2010 ti p t c u tư nâng c p h th ng truy n t i i n, m b o cung c p năng lư ng i n cho các ho t ng kinh t - xã h i c a vùng. Xây d ng và nâng cao ch t lư ng c a m ng 220 KV trên a bàn bao g m c ư ng dây và h th ng các tr m bi n áp. u tư xây d ng các tuy n tr c 220 KV à N ng - Dung Qu t, à N ng - Thành M . Xây d ng ư ng dây 500 KV à N ng - Dung Qu t - Plâyku. Tri n khai u tư xây d ng thu i n Dakring 100 MW; thu i n Dakre 30 MW, thu i n Nư c Trong 10 MW. Tri n khai xây d ng m t s nhà máy thu i n c l p n m trên thư ng ngu n sông Trà Khúc. C i t o và m r ng m ng lư i i n phân ph i trong vùng. - C p, thoát nư c và thu l i: t nay n 2010 hoàn thành d t i m các d án c p nư c ô th . ChuNn b giai o n II các d án thoát nư c à N ng, Hu , Quy Nhơn và th xã Qu ng Ngãi. Hoàn thành úng ti n các d án c p nư c cho các khu công
  7. nghi p, khu kinh t . Ki m soát ch t ch vi c u tư xây d ng các công trình thoát nư c công nghi p và x lý nư c th i công nghi p các khu công nghi p, khu kinh t . Trong giai o n t nay n năm 2020, chú tr ng phát tri n thu l i, xây d ng các h ch a l n, v a và nh , g n v i b trí l i cơ c u mùa v , cây tr ng, kh c ph c cơ b n h n hán v mùa khô. Hoàn thành các d án khôi ph c h th ng thu l i ch ng lũ; phát tri n các công trình thu l i k t h p v i phòng tránh lũ như h T Tr ch (Th a Thiên Hu ); A Vương, Phú Ninh (Qu ng Nam); Nư c Trong, Th ch Nham, m r ng thêm h Chóp Vung, Núi Ngang và ch ng ng p úng lưu v c sông Thoa (Qu ng Ngãi); h nh Bình (Bình nh)... Ngoài ra, ti p t c nghiên c u gi i quy t h n hán vùng sông Hương 12.000 ha; vùng Qu Sơn (Qu ng Nam) 3.000 ha; vùng c Ph (Qu ng Ngãi) 2.000 ha; B c Bình nh 2.000 ha, Nam Bình nh 8.000 ha. - B o v môi trư ng: xây d ng chính sách và bi n pháp ng b gi i quy t v n ô nhi m môi trư ng m t cách ch ng và có hi u qu . Thành l p quĩ h tr ngăn ng a và gi m thi u ô nhi m. Xây d ng quy ch và ki m tra nghiêm ng t b o v môi trư ng và gi gìn c nh quan thiên nhiên. c bi t chú ý b o v môi trư ng khu công nghi p, ô th ; b o v môi trư ng ven bi n. Chú tr ng t i vi c phòng tránh, gi m nh thiên tai. ) Phát tri n lĩnh v c văn hoá - xã h i và y t . Phát huy giá tr các ho t ng văn hoá truy n th ng trong vùng, ti p t c u tư nh m b o v các di tích l ch s , văn hoá và cách m ng, trư c h t là nh ng di s n văn hoá th gi i như Hu , H i An, M Sơn. Xây d ng Hu tr thành thành ph Festival, mang b n s c l h i truy n th ng, g n v i sinh ho t văn hoá c ng ng c a Vi t Nam và t o i u ki n h i nh p v i các dân t c trên th gi i. Nâng c p các nhà văn hoá khu v c, ph c v nhu c u văn hoá ngày càng nâng cao c a c ng ng. Th c hi n các chương trình chăm sóc s c kho ban u; th c hi n có hi u qu các m c tiêu c a chương trình qu c gia v phòng, ch ng b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. Tăng cư ng trang, thi t b k thu t cho h th ng phòng b nh, khám ch a b nh t c p xã, phư ng n tuy n t nh theo hư ng chăm sóc y t c p xã, huy n và t ng bư c chuyên sâu y t c p t nh. M r ng ào t o cán b y t và có chính sách khuy n khích bác sĩ và cán b v cơ s (tuy n xã). 3. Cơ ch , chính sách phát tri n. a) V u tư: th c hi n t t các cơ ch , chính sách ưu tiên ã ban hành và áp d ng cho các khu kinh t m Chu Lai (ban hành theo Quy t nh s 108/2003/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003); áp d ng thêm nh ng chính sách ưu ãi cho khu kinh t Dung Qu t và khu kinh t Nhơn H i. Áp d ng các cơ ch , chính sách ưu tiên cho khu khuy n khích phát tri n kinh t - thương m i Chân Mây. Nghiên c u nh ng chính sách c th v qu n lý t ai ( m b o s d ng h p lý) cho vi c i t l y h t ng. Nghiên c u v n d ng và hoàn thi n h th ng chính sách tài chính nh m xúc ti n và thu hút u tư cho phát tri n các khu công nghi p trên cơ s Quy ch qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t ban hành theo Ngh nh s 36/N -CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph .
  8. b) Cơ ch , chính sách phát tri n doanh nghi p. Ny m nh c i cách hành chính t o i u ki n thông thoáng nh m h tr s phát tri n c a các doanh nghi p trên a bàn; t o d ng môi trư ng s n xu t kinh doanh rõ ràng, th ng nh t, c nh tranh bình ng không phân bi t thành ph n kinh t . Ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ương l n th 3 v s p x p, i m i và nâng cao hi u qu c a các doanh nghi p nhà nư c trên a bàn. Ny m nh công tác xúc ti n doanh nghi p v a và nh theo tinh th n Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p v a và nh . Nghiên c u quy ho ch và h tr u tư hình thành nh ng c m công nghi p t o i u ki n cho các doanh nghi p v a và nh có i u ki n s d ng t và h t ng k thu t t p trung nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. c) Chính sách phát tri n khoa h c công ngh . S p x p và c ng c ( u tư chi u sâu) h th ng các trư ng i h c, các cơ s nghiên c u khoa h c trên a bàn theo hư ng cơ c u l i h th ng ngành ngh ào t o, nghiên c u. Hình thành nh ng t ch c k t n i gi a các trư ng ào t o, các trung tâm nghiên c u v i các ho t ng kinh t trên a bàn, c bi t là trong nghiên c u chuy n giao công ngh . G n các ho t ng nghiên c u v i các ho t ng c a các doanh nghi p trên a bàn. Ph i h p v i các cơ s nghiên c u khoa h c công ngh , ào t o Hà N i và thành ph H Chí Minh trong vi c nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh . i u 4. Phát tri n ngu n nhân l c. 1. ào t o ngu n nhân l c có trình cao. u tư theo các bư c i thích h p các i h c vùng à N ng, Hu tr thành cơ s ào t o a ngành, trung tâm nghiên c u khoa h c hư ng vào ph c v cho s phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c mi n Trung. T ng bư c nâng c p các trư ng i h c c a vùng theo quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Xây d ng trư ng i h c Ph m Văn ng (Qu ng Ngãi) vào năm 2010. 2. ào t o l c lư ng lao ng lành ngh . Ph n u n năm 2005, t l s lao ng trong tu i ư c ào t o ngh và hư ng nghi p là 13 - 15% và n năm 2010 t 18 - 20%. M r ng quy mô và ch t lư ng giáo d c chuyên nghi p theo 2 hư ng: m r ng quy mô ngành ngh ph c p áp ng nhu c u h c ngh trong xã h i; ào t o ch t lư ng cán b k thu t có trình cao, ào t o công nhân lành ngh b c cao trong các trư ng tr ng i m; k t h p ch t ch gi a ph thông và chuyên nghi p, d y ngh ào t o i ngũ công nhân lành ngh . Ti n hành quy ho ch, s p x p h th ng m ng lư i trư ng trung h c chuyên nghi p, d y ngh trên a bàn phù h p v i yêu c u cơ c u nhân l c và phát tri n kinh t vùng. Xây d ng m t s trung tâm d y ngh k thu t cao nh m ào t o công nhân k thu t cho các khu công nghi p. Trư c m t, xây d ng trư ng d y ngh Dung Qu t, trư ng d y ngh k thu t cao do Chính ph Hàn Qu c tài tr t i Qu ng Ngãi. i u 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân thu c các t nh, thành ph vùng KTT mi n Trung có trách nhi m ki m tra, theo dõi th c
  9. hi n phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i vùng KTT mi n Trung m t cách ch t ch , xây d ng k ho ch 5 năm, hàng năm, chương trình và d án u tư phát tri n phù h p. Ban i u ph i phát tri n các vùng KTT ch o B K ho ch và u tư k t h p các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân các a phương ti n hành rà soát l i quy ho ch phát tri n trên toàn a bàn m t cách thi t th c và có hi u l c cao. Trư c h t, t p trung s c rà soát l i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c vùng KTT , c bi t là rà soát quy ho ch phát tri n ô th , các hành lang kinh t , các khu công nghi p, h th ng c ng bi n... Rà soát quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các t nh nh m i u ch nh quy ho ch phù h p v i tình hình phát tri n m i. Sau khi ti n hành rà soát các quy ho ch t ng th , các ngành, các a phương c n tri n khai s m các quy ho ch chi ti t, m b o thông báo k p th i các quy ho ch các c p và m i ngư i dân. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan tri n khai các chương trình, d án u tư tr ng i m. Các B , ngành Trung ương có trách nhi m ph i h p, giúp các t nh, thành ph thu c vùng KTT mi n Trung trong quá trình rà soát, t ch c th c hi n các chương trình và d án ã ra, m b o s th ng nh t gi a quy ho ch t ng t nh, thành ph v i quy ho ch vùng và c nư c. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1018/1997/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng kinh t tr ng i m mi n Trung giai o n t nay n năm 2010. i u 7. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph thu c vùng KTT mi n Trung và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản