Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC về giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1481/1998/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1998 QUYẾT ĐNNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1481/1998/QĐ-BTC NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIÁ MUA TỐI THIỂU TẠI CỬA KHẨU ĐỂ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU TẠI BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐNN H SỐ 590A/1998/QĐ/BTC N GÀY 29-04-1998 CỦA BỘ TRƯỞN G BỘ TÀI CHÍN H BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc định giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số 54/CP ngày 28-08-1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ phần II, Thông tư số 72A TC/TCT ngày 30-8-1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28-8-1993 của Chính phủ; và công văn số 3696 TC/TCT ngày 23-09-1998 của Bộ Tài chính; Sau khi đã trao đổi ý kiến với Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khNu của mặt hàng quy định dưới đây, để các cơ quan thu thuế làm căn cứ xác định giá tính thuế nhập khNu của mặt hàng cùng loại tại Bảng giá mua tối thiểu tại cửa khNu để tính thuế nhập khNu ban hành kèm theo Quyết định số 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29-4-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: STT Tên hàng Đơn vị tính Giá tính thuế (USD) 1 Xe ô tô tải IFA-W50. Đức sản xuất từ năm 1990 trở về trước (loại có trọng tải từ 4,5 tấn Chiếc 5.500,000 đến dưới 5,5 tấn) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực và áp dụng đối với tất cả các lô hàng nhập khNu có tờ khai hàng hoá nhập khNu đăng ký với cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01-11- 1998. Phạm Văn Trọng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản