intTypePromotion=1

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:38

0
135
lượt xem
16
download

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a b é  tr n g  B é  T µi ch Ý n h  S è 149/2001/Q§­B T C   ë n g µ y  31 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  v µ  c«n g  b è V b è n  (04) c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n Vi Ö t N a m   ®ît   (  1) B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng      cø  l K to¸nv Th kª c«ng  è  b theo  Önh  è  LCT/ L s 06­ H§NN   µy  ng 20/5/1988  ña  éi  ng  µ   íc vµ  Òu  Ö  chøc  Õ     c H ®å Nh n   §i l tæ  k to¸n Nhµ   íc ban  µnh  n  h theo NghÞ   nh   è  H§BT   µy  ®Þ s 25­ ng 18/3/1989  ña  éi c H  ®ång  é  ëng  B tr (nay lµChÝnh  ñ);    ph ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ § Ó   ¸p    ® øng  cÇu  æi  íic¬  Õ   yªu  ® m   ch qu¶n  ýkinh tÕ,tµichÝnh, n©ng  l         cao  Êt l ng th«ng    Õ     ch  î   tink to¸ncung  Êp  c trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n  µ      qu d v ®Ó kiÓm    Óm    Êtl ng c«ng    Õ   tra, ki so¸tch  î   t¸ck to¸n; Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n vµ    Ch¸nh V¨n phßng  Bé  µichÝnh, T  quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  èn    Èn  ùc  Õ     Öt Nam   ®ît1)  ã  h b (04)chu m k to¸nVi   ( c sè  Öu  µ    äisau  y: hi v tªng   ®© 1   ­ChuÈn  ùc  è  ­Hµng  ån kho; m s 02   t  2   ­ChuÈn  ùc  è  ­Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh; m s 03     c ®Þ hh 3   ­ChuÈn  ùc  è  ­Tµis¶n  è  nh  h×nh; m s 04     c ®Þ v«  4   ­ChuÈn  ùc  è  ­Doanh    µ    Ëp  m s 14   thu v thu nh kh¸c. §i Ò u    èn    Èn  ùc  Õ     Öt Nam   2: B (04)Chu m k to¸nVi   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   µy  îc ¸p  ông  i  íitÊt c¶  ®Þ n ® d ®è v     c¸c  doanh nghiÖp  éc    thu c¸c ngµnh,c¸cthµnh  Çn     ph kinhtÕ    trong c¶  íc.  n §i Ò u 3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ®Þ n c hi l     t  01/01/2002.   C¸c  Õ     Õ     ô  Ó  ch ®é k to¸nc th ph¶ic¨n cø  µo  èn  Èn  ùc  Õ     îcban      v b chu m k to¸n®   hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  µy    öa  æi,bæ     ®Þ n ®Ó s ®   sung  cho  ïhîp. ph  
 2. 2 §i Ò u 4:  ô   ëng  ô   Õ     Õ   V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   µ  ñ  B v Th tr ng  ë c¸c  n   Þ   ªnquan  éc  µ  ùc thuéc  é   µi  Ýnh  Þu  ®¬ v li   thu v tr   B T ch ch tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    µ    µnh  h    trav thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 H Ö  th è ng c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n Vi Ö t N a m   C h u È n  m ù c  s è  0 2 h µ n g  t å n k h o (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 149/2001/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q u y  ® Þ n h  c h u n g 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn  t¾c  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ     µng  ån  k to¸n h t kho, gå m:    X¸c  nh    Þ vµ  Õ     ®Þ gi¸tr   k to¸n hµng  ån kho  µo    Ý; Ghi gi¶m    Þhµng  ån kho  t  v chiph     gi¸tr   t  cho  ïhîp víi   Þ ph       tr   gi¸ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îcvµ  ¬ng  c th th   ®   ph ph¸p  Ýnh    Þ hµng  ån kho  µm  ¬  t gi¸tr   t  lc së      Õ     µ  Ëp b¸o    µichÝnh. ghisæ k to¸nv l   c¸o t   02. ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Õ     µng  ån kho  k to¸nh t  theo  nguyªn t¾c    gi¸gèc  õkhicã  Èn  ùc  Õ       tr     chu m k to¸nkh¸cquy  nh    ®Þ cho  Ðp    ông  ¬ng  ph ¸p d ph ph¸p kÕ       to¸nkh¸ccho  µng  ån kho.   h t  03.C¸c  Ëtng÷    thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: Hµng  ån kho:Lµ  ÷ng  µi t    nh t  s¶n: (a)§îcgi÷®Ó           b¸n trongkú    s¶n  Êt,kinhdoanh  ×nh  êng; xu     b th (b)§ang    trong qu¸ tr×nh s¶n  Êt,kinh doanh  ë       xu     d dang; (c)Nguyªn  Öu,vËt liÖu,c«ng  ô,dông  ô    ö  ông    li       c  c ®Ó s d trong qu¸ tr×nh      s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     hoÆc  cung  Êp  Þch  ô. cd v Hµng  ån kho  t  bao  å m: g ­ Hµng  ãa    h mua   Ò       µng  ãa  ån kho,hµng  v ®Ó b¸n:H h t    mua   ang  i    ® ® trªn ® êng,hµng  öi®i    µng  ãa  öi®i      g   b¸n,h h g   giac«ng  Õ   Õn; ch bi ­Thµnh  È m   ån kho  µ  µnh  È m   öi®i    ph t  v th ph g   b¸n; ­ S¶n  È m   ë  ph d dang: S¶n  È m   a  µn  µnh  µ    ph ch ho th v s¶n  È m   µn  ph ho thµnh  a  µm  ñ tôcnhËp  ch l th     kho  µnh  È m; th ph ­ Nguyªn  Öu,vËt liÖu,c«ng  ô, dông  ô  ån kho, göi®i      li       c  ct      gia c«ng  Õ   ch biÕn  µ  ∙  v ® mua  ang  i    êng; ® ® trªn® ­Chi phÝ  Þch  ô  ë     d v d dang. Gi¸trÞ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc:Lµ    íctÝnh  ña  µng  ån kho     c th th   ®   gi¸b¸n    ch t  trong  ú  k s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ×nh  êng  õ (­ chi phÝ   c tÝnh    µn  b th tr   )    í  ®Ó ho thµnh s¶n  È m   µ    Ý  ctÝnh  Çn  Õtcho  Öc    ô chóng. ph v chiph í   c thi   vi tiªuth  
 4. 4 Gi¸ hiÖn  µnh: Lµ    h   kho¶n  Òn  ti ph¶itr¶®Ó      mua   ét  ¹  µng  ån kho  ­ m lo i h t  t ¬ng  ùt¹ ngµy  Ëp b¶ng  ©n  i kÕ   t    i l  c ®è   to¸n. N é i d u n g  c h u È n  m ù c X¸c ® Þ n h  gi¸ Þ h µ n g   å n  h o  tr t k 04. Hµng  ån kho  îctÝnh    t  ®  theo    èc.Trêng  îp gi¸trÞ thuÇn  ã  Ó  gi¸g   h    c th thùc hiÖn  îc thÊp  ¬n    èc  ×    ®  h gi¸g th ph¶itÝnh    theo    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc gi¸tr   c th th   hiÖn  îc. ® gi¸ è c  µ n g  t å n k h o  g h 05. Gi¸ gèc  µng  ån kho     h t  bao  å m:    Ý   g Chi ph mua,    Ý   Õ   Õn  µ  chiph ch bi v c¸c chiphÝ  ªnquan  ùctiÕp kh¸c ph¸tsinh ®Ó   ã  îchµng  ån kho    a      li   tr          c®  t  ë ®Þ ®iÓ m   µ  ¹ngth¸i Ön  ¹ . v tr     hi t i Chi  Ý   ph mua 06. Chi  Ý   ph mua   ña  µng  ån  c h t kho  bao  å m     g gi¸ mua,  c¸c  ¹  Õ  lo ithu kh«ng  îc hoµn  ¹     Ý  Ën  ®  l ichiph v chuyÓn, bèc  Õp,  ,   x b¶o  qu¶n trong qu¸ tr×nh      mua  µng  µ      Ý  h v c¸c chiph kh¸c cã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc    li   tr     vi mua  µng  ån  h t kho. C¸c    kho¶n  Õt khÊu  ¬ng  ¹i vµ  chi   th m   gi¶m    µng  gi¸h mua   hµng  do  mua   kh«ng  ng  ®ó quy  c¸ch,phÈ m   Êt® îctrõ(­  áichiphÝ    ch       )kh     mua. Chi  Ý   Õ   Õn ph ch bi 07. Chi  Ý   Õ   Õn  µng  ån  ph ch bi h t kho  bao  å m   ÷ng    Ý   ã  ªn g nh chi ph c li   quan  ùctiÕp ®Õ n   tr     s¶n  È m   ph s¶n  Êt,nh    Ý  ©n  xu   chiph nh c«ng  ùctiÕp,chi tr      phÝ s¶n  Êt chung  è  nh  µ    Ý  xu   c ®Þ v chiph s¶n  Êt chung  Õn  æi    xu   bi ® ph¸tsinh  trongqu¸ tr×nh chuyÓn  ãa       h nguyªn liÖu,vËtliÖu thµnh  µnh  È m.       th ph Chi phÝ     s¶n  Êt chung  è  nh  µ nh÷ng    Ý   xu   c ®Þ l  chiph s¶n  Êt gi¸ntiÕp, xu       th ng  ê kh«ng  thay ® æi    theo  è îng s¶n  È m   sl   ph s¶n  Êt,nh    Ý  Êu  xu   chiph kh hao,   chi phÝ     b¶o  ìng  d m¸y  ãc   ÕtbÞ,  µ  ëng,.   µ    Ý   m thi   nh x . v chi ph qu¶n  ý hµnh  . l  chÝnh      ©n  ëng  ë c¸cph x s¶n  Êt. xu Chi phÝ    s¶n  Êt chung  Õn  æi  µ nh÷ng    Ý  xu   bi ® l  chiph s¶n  Êt gi¸ntiÕp, xu       th ng  ê thay ® æi  ùctiÕp    tr   hoÆc   Çn    ùctiÕp  g nh tr   theo  è îng  s l s¶n  È m     ph s¶n xuÊt,nh    Ý    chiph nguyªn liÖu,vËtliÖu gi¸ntiÕp,chiphÝ  ©n            nh c«ng    Õp. gi¸nti 08. Chi phÝ      s¶n  Êt chung  è  nh  ©n    µo    Ý   Õ   Õn  xu   c ®Þ ph bæ v chiph ch bi cho  çi  n  Þ  m ®¬ v s¶n  È m   îc dùa    ph ®  trªnc«ng  Êt b×nh  êng  ña  su   th c m¸y  ãc   m s¶n  Êt.C«ng  Êt b×nh  êng  µ sè îng  xu   su   th l   l s¶n  È m   t ® îc ë  ph ®¹     møc  trung  b×nh trongc¸c®iÒu  Ön     ki s¶n  Êtb×nh  êng. xu   th ­ Trêng  îp møc    h  s¶n  È m   ùc tÕ  ph th   s¶n  Êt ra cao  ¬n  xu     h c«ng  Êt b×nh  su   th ng  × chiphÝ  ê th     s¶n  Êtchung  è  nh  îcph©n    xu   c ®Þ ®  bæ cho  çi ®¬n  Þ    m  v s¶n phÈ m   theo chiphÝ  ùc tÕ       th   ph¸tsinh. ­  êng  îp  Tr h møc  s¶n  È m   ùc  Õ  ph th t s¶n  Êt  thÊp  ¬n  xu ra  h c«ng  Êt su   b×nh  êng  ×    Ý   th th chiph s¶n  Êt chung  è  nh  xu   c ®Þ chØ  îc ph©n    µo    ®  bæ v chi
 5. 5 phÝ   Õ   Õn  ch bi cho  çi  n  Þ  m ®¬ v s¶n  È m   ph theo møc  c«ng  Êt b×nh  êng. su   th   Kho¶n    Ý  chiph s¶n  Êt chung  xu   kh«ng  ©n    îcghinhËn  µ chiphÝ     ph bæ ®     l    s¶n xuÊt,kinhdoanh      trong kú.   Chi phÝ     s¶n  Êt chung  Õn  æi  îc ph©n    Õt  µo    Ý   Õ   xu   bi ® ®  bæ h v chiph ch biÕn  cho  çi ®¬n  Þ  m  v s¶n  È m   ph theo chiphÝ  ùc tÕ       th   ph¸tsinh. 09.Trêng  îp m ét    h  quy  ×nh s¶n  Êt ra nhiÒu  ¹  tr   xu     lo is¶n  È m   ph trong cïng     m ét  kho¶ng  êigian m µ     Ý  Õ   Õn  ña  çi  ¹  th     chiph ch bi c m lo i s¶n  È m   ph kh«ng  îc ®  ph¶n  ¸nh  ét  m c¸ch t¸chbiÖt,th×    Ý   Õ   Õn  îcph©n         chiph ch bi ®   bæ cho    ¹ c¸c lo i   s¶n  È m   ph theo tiªuthøc phïhîp vµ  Êt qu¸n gi÷a c¸ckú  Õ            nh         k to¸n. Trêng  îp cã  h   s¶n  È m   ô,th× gi¸trÞs¶n  È m   ô  îctÝnh  ph ph         ph ph ®   theo    gi¸ trÞ thuÇn  ã  Ó  ùc  Ön  îc vµ    Þ nµy  îc trõ (­  ái chi phÝ   Õ     c th th hi ®   gi¸tr   ®     ) kh     ch biÕn  ∙  Ëp  îp chung  ®t h  cho s¶n  È m   Ýnh. ph ch Chi  Ý     ph liªnquan  ùc tiÕp  tr   kh¸c 10. Chi phÝ   ªnquan  ùctiÕp     li   tr   kh¸c tÝnh  µo    èc  µng  ån kho      v gi¸g h t  bao gå m     c¸c kho¶n    Ý   chiph kh¸c ngoµi chiphÝ        mua   µ    Ý   Õ   Õn  µng  v chiph ch bi h tån kho. VÝ   ô, trong gi¸gèc  µnh  È m   ã  Ó    d     th ph c th bao  å m     Ý   ÕtkÕ   g chiph thi   s¶n  È m   ph cho  ét  n  Æt  µng  ô  Ó. m ®¬ ® h c th Chi  Ý   ph kh«ng  Ýnh  µo    èc  µng  ån  t v gi¸g h t kho 11.Chi phÝ     kh«ng  îctÝnh  µo    èc  µng  ån kho,gå m: ®  v gi¸g h t    (a)Chi phÝ     nguyªn liÖu,vËt liÖu,chiphÝ  ©n          nh c«ng  µ      Ý    v c¸cchiph s¶n xuÊt,kinhdoanh      kh¸cph¸tsinhtrªnmøc  ×nh  êng;       b th (b) Chi  Ý     ph b¶o  qu¶n  µng  ån  h t kho  õ c¸c  tr   kho¶n    Ý   chi ph b¶o qu¶n  hµng  ån kho  Çn  Õtcho    ×nh s¶n  ÊttiÕp theo vµ    Ý  t  c thi   qu¸ tr   xu       chiph b¶o  qu¶n  quy  nh    o¹n  ®Þ ë® 06; (c)Chi phÝ    µng;    b¸n h (d)Chi phÝ     qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp. Chi  Ý   ph cung  Êp  Þch  ô c d v 12. Chi  Ý     ph cung  Êp  Þch  ô  c d v bao  å m     Ý   ©n    µ      g chiph nh viªn v c¸c chi phÝ  kh¸c li     ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc  tr     vi cung  Êp  Þch  ô,nh    Ý  cd v   chiph gi¸m    s¸t vµ      Ý  c¸cchiph chung  ã  ªnquan. c li   Chi  Ý   ©n  ph nh viªn,chi phÝ      kh¸c li     ªnquan  n   ®Õ b¸n  µng  µ  h v qu¶n  ý l  doanh  nghiÖp kh«ng  îctÝnh  µo    Ý  ®  v chiph cung  Êp  Þch  ô. cd v p h ¬ n g   h¸p t Ý nh   tr Þ h µ n g  tå n kh o p gi¸ 13.ViÖc  Ýnh    Þhµng  ån kho  îc¸p dông    t gi¸tr   t  ®    theo m ét    trong c¸cph¬ng     ph¸p sau:   (a)Ph¬ng    ph¸p tÝnh    theo gi¸®Ých     danh; (b)Ph¬ng    ph¸p b×nh  ©n    Òn;   qu giaquy
 6. 6 (c)Ph¬ng    ph¸p nhËp  íc,xuÊttr c;   tr    í (d)Ph¬ng    ph¸p nhËp    sau,xuÊttr c.    í 14.  ¬ng  Ph ph¸p  Ýnh  t theo    ch  gi¸ ®Ý danh  îc ¸p  ông  i  íidoanh  ® d ®è v   nghiÖp  ã  t  ¹ m Æt   µng  c Ý lo i   h hoÆc   Æt   µng    nh  µ  Ën  Ön  îc. m h æn ®Þ v nh di ® 15. Theo  ¬ng    ph ph¸p  ×nh  ©n    Òn,    Þ cña  õng  ¹  µng  b qu gia quy gi¸tr   t lo ih tån kho  îc tÝnh  ®  theo    Þ trung b×nh  ña  õng  ¹  µng  ån  gi¸tr     ct lo ih t kho ¬ng  ù t t  ®Ç u   ú  µ    Þtõng lo¹ hµng  ån kho  îcmua  k v gi¸tr    i   t  ®  hoÆc  s¶n  Êttrong kú.Gi¸ xu       trÞ trung b×nh  ã  Ó  îc tÝnh      c th ®   theo  êikú  th   hoÆc   µo  çi    Ëp  ét    v m khinh m l« hµng  Ò,  ô  éc vµo  ×nh  ×nh  ña  v ph thu   t h c doanh  nghiÖp. 16. Ph¬ng    ph¸p  Ëp  íc,xuÊt tr c ¸p  ông  ùa      nh  µ hµng  nh tr     í  d d trªngi¶ ®Þ l  tån kho  îc mua   íc hoÆc   ®  tr   s¶n  Êt tr c th×  îc xuÊt tr c,vµ  µng  ån    xu   í   ®   í   h t kho cßn  ¹ cuèikú  µ hµng  ån  l  i   l  t kho  îc mua   ®  hoÆc   s¶n  Êt gÇn  êi®iÓ m   èi xu   th   cu   kú. Theo  ¬ng    ph ph¸p  µy  ×    Þ hµng  Êt kho  îc tÝnh  n th gi¸tr   xu   ®  theo    ña    gi¸c l« hµng  Ëp  nh kho    êi®iÓ m   u   ú  ë th   ®Ç k hoÆc   Çn  u   ú,gi¸trÞ cña  µng  ån  g ®Ç k       h t kho  îctÝnh  ®  theo gi¸cña  µng  Ëp     h nh kho    êi®iÓ m   èikú  ë th   cu   hoÆc   Çn  èi g cu   kú cßn  ån kho. t  17. Ph¬ng    ph¸p  Ëp  nh sau, xuÊt tr c ¸p  ông  ùa      nh  µ hµng      í  d d trªngi¶ ®Þ l  tån kho  îc mua   ®  sau hoÆc   s¶n  Êt sau  ×  îc xuÊt tr c,vµ  µng  ån    xu   th ®    í   h t kho cßn  ¹ cuèikú  µ   µng  ån kho  îcmua  l i   l  h t  ®  hoÆc   s¶n  Êt tr c®ã.  xu   í   Theo  ¬ng  ph ph¸p  µy  ×    Þ hµng  Êt kho  îc tÝnh  n th gi¸tr   xu   ®  theo    ña    µng  Ëp    gi¸c l« h nh sau hoÆc   Çn  g sau  ïng,gi¸trÞ cña  µng  ån  c     h t kho  îc tÝnh  ®  theo    ña  µng  gi¸c h nhËp  kho  u   ú  ®Ç k hoÆc   Çn  u   ú  g ®Ç k cßn  ån kho. t  gi¸ tr Þ    thu Ç n  c ã  th Ó  th ù c hi Ö n  ® îc v µ  l Ë p  ù   d p h ß n g  gi¶ m  gi¸ µ n g  tå n kh o  h 18. Gi¸trÞ hµng  ån kho      t  kh«ng    åi®ñ     µng  ån kho  Þ     áng, thu h   khih t  b hh   lçi êi,   bÞ   th   b¸n  gi¶m, hoÆc     Ý  µn  Ön,chiphÝ    hµng    gi¸   chiph ho thi     ®Ó b¸n  t¨ng lªn. Öc     Vi ghigi¶m    èc  µng  ån kho  gi¸g h t  cho b»ng  íi   ÞthuÇn  ã  Ó  ùc v   tr   gi¸ c th th   hiÖn  îc lµ phï hîp víinguyªn t¾c  µis¶n  ®            t  kh«ng  îc ph¶n  ®  ¸nh  ính¬n    Þ l  gi¸tr   thùc hiÖn  ctÝnh  õviÖc      í  t  b¸n hay  ö  ông  óng. sd ch 19. Cuèi  ú  Õ     k k to¸n n¨m,      Þ thuÇn  ã  Ó  ùc  Ön  îc cña    khi gi¸tr   c th th hi ®   hµng  ån kho  á  ¬n    èc  ×  t  nh h gi¸g th ph¶ilËp  ù   d phßng  gi¶m    µng  ån kho. gi¸h t    Sè   ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho  îclËp lµsè  gi¸h t  ®       chªnh  Öch  ÷a gi¸gèc  ña  l gi     c hµng  ån kho  ính¬n    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  óng.ViÖc  Ëp t  l  gi¸tr   c th th   ®  ch   l  dù phßng  gi¶m    µng  ån kho  îcthùc hiÖn    ¬  ë  õng  Æt   µng  ån gi¸h t  ®    trªnc s t m h t  kho.§èivíi Þch  ô       d v cung  Êp  ë  c d dang,viÖc  Ëp  ù    l d phßng  gi¶m    µng  ån gi¸h t  kho  îctÝnh  ®  theo tõng lo¹ dÞch  ô  ã     i   v c møc    gi¸riªngbiÖt.   20. ViÖc  c tÝnh    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc cña  µng  ån      í  gi¸tr   c th th   ®  h t kho ph¶idùa      trªnb»ng  chøng    Ëy    Ëp  îc t¹  êi®iÓ m   c tÝnh.ViÖc  c tinc thu th ®   i   th í    í  tÝnh  µy  n ph¶itÝnh  n   ù  Õn  ng  ña    hoÆc     Ý  ùctiÕp li     ®Õ s bi ®é c gi¸c¶  chiph tr     ªn quan  n     ù  Ön  Ôn  sau  µy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, m µ     ù  ®Õ c¸c s ki di ra  ng k th   t    c¸c s kiÖn  µy  îcx¸cnhËn  íi   iÒu  Ön  Ön  ã    êi®iÓ m   ctÝnh. n ®   v  ® c¸c ki hi c ë th   í  21. Khi  c tÝnh    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc ph¶itÝnh  n   ôc     í  gi¸tr   c th th   ®    ®Õ m ®Ých  ña  Öc  ù  ÷hµng  ån kho.VÝ   ô,gi¸trÞthuÇn  ã  Ó thùc hiÖn  ­ c vi d tr   t    d    c th     ®
 7. 7 îc cña îng  µng  ån    lh t kho  ù  ÷ ®Ó   ¶m   d tr   ® b¶o cho  c¸c  îp  ng  h ®å b¸n  µng  h hoÆc   cung  Êp  Þch  ô  c d v kh«ng  Ó  ñy  á  th h b ph¶i dùa  µo    Þ trong  îp    v gi¸tr   h ®ång. N Õ u   è  µng  ang  ån kho  ính¬n  è  µng  Çn    sh ® t  l  sh c cho  îp ®ång  ×    h  th gi¸ trÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  è    c th th   ®  s chªnh  Öch  ÷a hµng  ang  ån kho  ín l gi   ® t  l  h¬n  è  µng  Çn  sh c cho  îp ®ång  îc®¸nh      ¬  ë    íctÝnh. h  ®  gi¸trªnc s gi¸b¸n    22. Nguyªn  Öu,vËt liÖu vµ    li       c«ng  ô, dông  ô  ù  ÷®Ó   ö  ông    c  c d tr   sd cho m ôc  ch  ®Ý s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph kh«ng  îc®¸nh    Êp  ¬n    èc  Õu    ®  gi¸th h gi¸g n s¶n phÈ m   chóng  ãp  Çn  Êu  ¹o nªn  Ï ® îc b¸n  do  g ph c t  s    b»ng hoÆc  cao  ¬n    h gi¸ thµnh s¶n  Êt cña  xu   s¶n  È m.    ã  ù  ph Khi c s gi¶m    ña  gi¸c nguyªn  Öu,vËt liÖu, li       c«ng  ô,dông  ô  µ     µnh  c  c m gi¸th s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph cao  ¬n    Þ thuÇn  ã  h gi¸tr   c thÓ  ùc  Ön  îc,th×  th hi ®   nguyªn  Öu,vËt liÖu,c«ng  ô, dông  ô  ån  li       c  c t kho  îc ®  ®¸nh    gi¸gi¶m  èng  xu b»ng  íi   ÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  óng. v   tr   gi¸ c th th   ®  ch 23.Cuèi kú  Õ         k to¸nn¨m  Õp theo  ti   ph¶ithùc hiÖn  ¸nh    íivÒ     Þ     ® gi¸m   gi¸tr   thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îccña  µng  ån kho  èin¨m  .  êng  îp cuèikú  c th th   ®  h t  cu   ®ã Tr h    kÕ     to¸n n¨m  nay, n Õu    kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho  ph¶ilËp  Êp    th h¬n  kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp    èikú  Õ     gi¸h t  ® l ë cu   k to¸nn¨m  íc tr   th×  è  s chªnh  Öch  ính¬n  l l  ph¶i ® îc hoµn  Ëp     nh (Theo quy  nh    o¹n    ®Þ ë® 24) ®Ó   ¶m   ® b¶o  cho    Þ cña  µng  ån kho  gi¸tr   h t  ph¶n  trªnb¸o    µichÝnh  µ ¸nh    c¸o t   l  theo    èc  Õu    èc  á  ¬n    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc)hoÆc   gi¸g (n gi¸g nh h gi¸tr   c th th   ®  theo    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc(nÕu    èc  ính¬n    Þ thuÇn  ã  gi¸tr   c th th   ®  gi¸g l   gi¸tr   c thÓ  ùc hiÖn  îc). th   ® g hi n h Ë n  chi p h Ý 24. Khi b¸n  µng  ån kho,gi¸gèc  ña  µng  ån kho  ∙  ® îcghinhËn    h t     ch t  ® b¸n      lµchiphÝ     s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong kú  ï hîp víidoanh    ªnquan  n     ph       thu li   ®Õ chóng  îcghinhËn. TÊt  c¸c kho¶n  ®     c¶    chªnh  Öch  ÷a kho¶n  ù  l gi   d phßng  gi¶m  gi¸hµng  ån    t kho  ph¶ilËp    èiniªn ®é   Õ     ë cu     k to¸n n¨m    nay  ính¬n  l  kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp ë  èiniªn®é   Õ     gi¸h t  ® l   cu     k to¸nn¨m  íc,c¸ckho¶n  tr     hao  ôt,m Êt  h  m¸t  ña  µng  ån  ch t kho, sau    õ (­  Çn  åi th ng  tr¸ch   khi tr   ) ph b   ê do    nhiÖ m     ©n  ©y    µ    Ý   c¸ nh g ra,v chiph s¶n  Êt chung  xu   kh«ng  ©n  ph bæ,  îc ghi ®   nhËn  µ chiphÝ   l    s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong kú. Trêng  îp     h kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho  îclËp ë  èiniªn®é   Õ     gi¸h t  ®     cu     k to¸nn¨m  nay  á  ¬n  nh h kho¶n  dù phßng  gi¶m    µng  ån kho  ∙  Ëp ë  èiniªn®é   Õ     gi¸h t  ® l   cu     k to¸nn¨m  íc,th× sè  tr     chªnh  Öch  ín h¬n  l l  ph¶i ® îc hoµn  Ëp       nh ghi gi¶m    Ý   chi ph s¶n  Êt, kinh xu     doanh. 25.Ghi  Ën    Þhµng  ån kho  ∙  vµo    Ý    nh gi¸tr   t  ® b¸n  chiph trong kú    ph¶i®¶m     b¶o  nguyªn t¾c  ïhîp gi÷a chiphÝ  µ    ph        v doanh  thu. 26. Trêng  îp m ét  è  ¹  µng  ån kho  îc sö  ông      h  s lo ih t  ® d ®Ó s¶n  Êt ra  µi xu   t   s¶n  è  nh  c ®Þ hoÆc   ö  ông    µ  ëng,m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ù s¶n  Êt th×  sd nh nh x   m thi   t   xu   gi¸gèc  µng  ån kho  µy  îch¹ch to¸nvµo    Þtµi   h t  n ®     gi¸tr    s¶n  è  nh. c ®Þ Tr × n h b µ y b¸o c¸o t µi h Ý n h  c 27.Trong      µichÝnh,doanh    b¸o c¸o t     nghiÖp  ph¶itr×nh bµy:    
 8. 8 (a)C¸c  Ýnh    ch s¸ch  Õ   k to¸n ¸p  ông   d trong viÖc  ¸nh    µng  ån    ® gi¸h t kho,   gå m   ph¬ng  c¶  ph¸p tÝnh    Þhµng  ån kho;   gi¸tr   t  (b)Gi¸ gèc  ña     c tæng  è  µng  ån kho  µ    èc  ña  õng  ¹  µng  ån sh t  v gi¸g c t lo ih t  kho  îcph©n  ¹ phïhîp víi ®  lo i         doanh  nghiÖp; (c)Gi¸trÞdù        phßng  gi¶m    µng  ån kho; gi¸h t  (d)Gi¸trÞhoµn  Ëp  ù      nh d phßng  gi¶m    µng  ån kho; gi¸h t    (e) Nh÷ng  êng  îp    tr h hay  ù  Ön  Én  n   Öc  Ých  Ëp  s ki d ®Õ vi tr l thªm hoÆc   hoµn  Ëp  ù  nh d phßng  gi¶m    µng  ån kho; gi¸h t  (f)Gi¸ trÞ ghi sæ   ña  µng  ån       ch t kho    èc  õ (­  ù  (Gi¸g tr   ) d phßng  gi¶m    gi¸ hµng  ån kho) ®∙  ïng    Õ  Êp, cÇ m   è  ¶m   t   d ®Ó th ch   c® b¶o cho    c¸c kho¶n  î ph¶i n    tr¶. 28. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  Ýnh    Þ hµng  ån kho  t gi¸tr   t  theo  ¬ng  ph ph¸p  nhËp sau,xuÊttr cth× b¸o    µichÝnh      í     c¸o t   ph¶iph¶n    è    ¸nh s chªnh  Öch  ÷a gi¸ l gi     trÞhµng  ån kho  ×nh bµy    t  tr   trongb¶ng  ©n  i kÕ     íi   c ®è   to¸nv : (a) Gi¸ trÞ hµng  ån      t kho  èi kú  îc tÝnh  cu   ®   theo  ¬ng  ph ph¸p  Ëp  íc, nh tr   xuÊt tr c (nÕu    Þ hµng  ån    í  gi¸tr   t kho  èikú  Ýnh  cu   t theo  ¬ng  ph ph¸p  Ëp  íc, nh tr   xuÊt tr c nhá  ¬n    Þ hµng  ån    í  h gi¸tr   t kho  èi kú  Ýnh  cu   t theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  b qu©n    Òn  µ    ÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc); giaquy v gi¸tr   c th th   ®  hoÆc Víigi¸trÞ hµng  ån      t kho  èikú  îc tÝnh  cu   ®   theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  ©n  b qu gia quyÒn  Õu    Þ  µng  ån  (n gi¸tr h t kho  èi kú  Ýnh  cu   t theo  ¬ng  ph ph¸p  ×nh  b qu©n    Òn  á  ¬n    Þ hµng  ån kho  èikú  Ýnh  gia quy nh h gi¸tr   t  cu   t theo  ¬ng  ph ph¸p  nhËp  íc,xuÊttr cvµ    ÞthuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc); tr     í   gi¸tr   c th th   ®  hoÆc Víigi¸trÞ hµng  ån kho  èikú  îctÝnh      t  cu   ®   theo    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc gi¸tr   c th th   hiÖn  îc (nÕu    Þ hµng  ån  ®  gi¸tr   t kho  èi kú  Ýnh  cu   t theo    Þ thuÇn  ã  Ó  gi¸tr   c th thùc hiÖn  îc nhá  ¬n    Þ hµng  ån kho  Ýnh    ®  h gi¸tr   t  t theo  ¬ng  ph ph¸p  Ëp  íc, nh tr   xuÊttr cvµ  ¬ng    í   ph ph¸p b×nh  ©n    Òn);hoÆc   qu giaquy   (b)Gi¸ trÞ hiÖn  µnh  ña  µng  ån      h ch t kho  èikú  ¹  µy  Ëp  cu   t i ng l b¶ng  ©n  c ®èi  Õ     Õu    Þ hiÖn  µnh  ña  µng  ån  k to¸n(n gi¸tr   h ch t kho  ¹  µy  Ëp  ting l b¶ng  ©n   c ®èi  Õ   k to¸n nhá  ¬n    Þ thuÇn  ã  Ó  ùc  Ön  îc);hoÆc   íigi¸trÞ   h gi¸tr   c th th hi ®   v      thuÇn  ã  Ó  ùc hiÖn  îc (nÕu    Þ hµng  ån  c th th   ®  gi¸tr   t kho  èikú  Ýnh  cu   t theo    gi¸ trÞ thuÇn  ã  Ó  ùc  Ön  îc nhá  ¬n    Þ hµng  ån    c th th hi ®   h gi¸tr   t kho  èi kú  Ýnh  cu   t theo gi¸trÞhiÖn  µnh  ¹ ngµy  Ëp b¶ng  ©n  i kÕ       h t i l  c ®è   to¸n). 29. Tr×nh  µy    Ý   Ò   µng  ån    b chiph v h t kho    trªnb¸o  kÕt  c¸o  qu¶ s¶n  Êt, xu   kinhdoanh  îcph©n  ¹ chiphÝ    ®  lo i     theo chøc    n¨ng. Ph ©n   ¹    Ý   lo i ph theo  chi chøc n¨ng  µ hµng  ån  l  t kho  îc tr×nh  µy  ®  b trong   kho¶n  ôc    èn  µng  m “Gi¸v h b¸n”trong b¸o    Õt      c¸o k qu¶  kinh doanh,gå m     èc      gi¸g cña  µng  ån  h t kho  ∙    ® b¸n,kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, c¸c kho¶n     hao  ôt m Êt  h  m¸t  ña  µng  ån  ch t kho  sau    õ (­ phÇn  åi th ng  tr¸ch khi tr   )  b  ê do    nhiÖ m    ©n  ©y      Ý  c¸nh g ra,chiph s¶n  Êtchung  xu   kh«ng  îcph©n  ®  bæ.
 9. 9 H Ö  th è ng c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n Vi Ö t N a m   C h u È n  m ù c  s è  03 t µi ¶ n c è  ® Þ n h  h ÷ u  h × n h  s (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 149/2001/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  q U Y  § Þ N H  C H U N G 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn   t¾c  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ   k to¸n ®èi  íitµis¶n  è  nh    v    c ®Þ (TSC§)  ÷u  ×nh, gå m:  hh   Tiªu chuÈn    TSC§   ÷u  ×nh, thêi®iÓ m     Ën, x¸c ®Þnh    Þ ban  u,  hh    ghinh     gi¸tr   ®Ç chiphÝ       ph¸tsinh sau    Ën    ghinh ban  u,    nh    Þ sau    Ën    ®Ç x¸c ®Þ gi¸tr   ghinh ban ®Ç u,  Êu  kh hao,thanh  ýTSC§  ÷u  ×nh  µ  ét  è    l  hh v m s quy  nh  ®Þ kh¸clµm  ¬  ë    cs ghisæ   Õ     µ  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh.   k to¸nv l         02. ChuÈn  ùc   µy  dông    m n ¸p  cho  Õ   k to¸n TSC§   ÷u  ×nh, trõ khi cã    hh     chuÈn  ùc  Õ     m k to¸n kh¸c quy  nh    ®Þ cho  Ðp  dông  ph ¸p  nguyªn  ¾c  µ  ¬ng  t v ph ph¸p kÕ       to¸nkh¸ccho    TSC§  ÷u  ×nh. hh 03. Trêng  îp chuÈn  ùc  Õ       h  m k to¸nkh¸c quy  nh  ¬ng    ®Þ ph ph¸p    nh   x¸c ®Þ vµ    Ën    Þ ban  u   ña  ghi nh gi¸tr   ®Ç c TSC§   ÷u  ×nh  hh kh¸c víiph¬ng     ph¸p    quy ®Þnh  trong  Èn  ùc   µy  ×  chu m n th c¸c  éi dung  n  kh¸c  ña  Õ   c k to¸n TSC§   ÷u    h h×nh  Én  ùc hiÖn  v th   theo c¸cquy  nh  ña  Èn  ùc  µy.    ®Þ c chu m n 04. Doanh    nghiÖp ph¶i¸p  ông  Èn  ùc  µy   d chu m n ngay  khicã  c¶    ¶nh  ­ h ëng  thay ® æi      õkhicã  do    gi¸c¶, tr     quy  nh  ªnquan  n   Öc  ¸nh    ¹ ®Þ li   ®Õ vi ® gi¸l   i TSC§  ÷u  ×nh  hh theo quyÕt ®Þnh  ña  µ   íc.     c Nh n 05.C¸c  Ëtng÷    thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: Tµi s¶n  è  nh  ÷u  ×nh: Lµ  ÷ng  µis¶n  ã  ×nh  i Ët chÊt do    c ®Þ hh   nh t  ch th¸    v   doanh  nghiÖp  ¾ m   ÷ ®Ó   ö  ông  n gi   sd cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh doanh  ï xu     ph   hîp víi   Èn    Ën      chu ghinh TSC§  ÷u  ×nh. tiªu hh Nguyªn    µ  µn  é      Ý  µ   gi¸: to b c¸c chiph m doanh  L nghiÖp ph¶ibá      ã    ra ®Ó c ® îc TSC§   ÷u  ×nh  Ýnh  n   êi®iÓ m   a  µis¶n    µo  ¹ng th¸  ½n     hh t ®Õ th   ® t  ®ã v tr   is sµng  ö  ông. sd KhÊu hao: Lµ  ù  ©n    ét    s ph bæ m c¸ch cã  Ö   èng    Þ ph¶ikhÊu      h th gi¸tr     hao cña  TSC§  ÷u  ×nh  hh trong suètthêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n  .       d h Ý c t  ®ã Gi¸trÞph¶ikhÊu       hao:Lµ    nguyªn gi¸cña     TSC§  ÷u  ×nh          hh ghitrªnb¸o c¸o tµichÝnh,trõ(­    Þthanh  ýíctÝnh  ña  µi       )gi¸tr   l    c t  s¶n  . ®ã Thêigian sö  ông  ÷u  ch:Lµ  êigian m µ      d h Ý   th     TSC§  ÷u  ×nh    hh ph¸thuy  ­ ® îct¸cdông     cho  s¶n  Êt,kinh doanh,® îctÝnh  xu        b»ng: (a) êi gian m µ  doanh nghiÖp dù  tÝnh sö  dông TSC§  h÷u h×nh,  Th   hoÆc:
 10. 10 (b)Sè îng s¶n  È m,   l  ph hoÆc     n  Þ  Ýnh ¬ng  ù m µ   c¸c ®¬ v t t t   doanh nghiÖp  dù  Ýnh    îctõviÖc  ö  ông  µi t thu ®     sd t  s¶n. Gi¸trÞ thanh  ý:Lµ    Þ íctÝnh    îckhih Õt  êigian sö  ông  ÷u     l   gi¸tr     thu ®     th    d h Ých  ña  µis¶n,sau    õ(­    Ý  c t    khitr   )chiph thanh  ýíctÝnh. l    Gi¸trÞhîp lý: µ    Þ tµis¶n  ã  Ó  îctrao® æi  ÷a c¸c bªn  ã  y           gi¸tr     L c th ®     gi     c ®Ç ®ñ   Óu  Õttrongsù    æi  hi bi     trao® ngang  gi¸. Gi¸trÞ cßn  ¹   µ     l iL nguyªn gi¸cña  :    TSC§  ÷u  ×nh  hh sau    õ(­  è  Êu  khitr   ) s kh hao  ükÕ   ña  µis¶n  . lu   c t   ®ã Gi¸trÞcã  Ó    åi:Lµ    Þ íctÝnh    îctrong t ng    õ viÖc  ö      th thu h   gi¸tr     thu ®    ¬ lai   t s dông  µi t  s¶n,bao  å m   gi¸trÞthanh  ýcña  óng.   g c¶      l  ch n éi  u n g  ch u È n  m ù c d G hi n h Ë n  T S C §  h ÷ u  h × n h 06.TiªuchuÈn    Ën     ghinh TSC§  ÷u  ×nh: hh C¸c  µis¶n  îcghinhËn  µTSC§  ÷u  ×nh  t  ®   l  hh ph¶itháa    m∙n  ng  êitÊt ®å th     c¶  èn      Èn    Ën  b (4)tiªuchu ghinh sau: (a)Ch ¾c   ¾n    îclîÝch    ch thu ®     i kinh tÕ    trong t ng    õ viÖc  ö  ông  µi  ¬ lai   t sd t  s¶n  ; ®ã (b)Nguyªn    µis¶n    gi¸t   ph¶i® îcx¸c®Þnh  ét      m c¸ch ®¸ng    Ëy;   tinc (c)Thêigian sö  ông  ctÝnh    n¨m;      d í  trªn1  (d)Cã       Èn    Þtheo quy  nh  Ön  µnh.   ®ñ tiªuchu gi¸tr     ®Þ hi h 07. K Õ     to¸n TSC§   ÷u  ×nh  îc ph©n  ¹    hh ®  lo itheo  ã m   µis¶n  ã  ïng nh t  cc   tÝnh  Êt vµ  m ôc  ch  ö  ông  ch     ®Ý sd trong ho¹t®éng     s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp,gå m:   (a)Nhµ   öa,vËtkiÕn  óc;   c   tr (b)M¸y  ãc, thiÕtbÞ;   m     (c)Ph¬ng  Ön vËn    ÕtbÞ    ti   t¶i thi   truyÒn  Én; , d (d)ThiÕtbÞ, dông  ô       c qu¶n  ý; l (e)V ên  ©y  ©u    c l n¨m, sóc  Ëtlµm  Öc  µ    v  vi v cho s¶n  È m; ph (f)  TSC§  ÷u  ×nh  hh kh¸c. 08. TSC§  ÷u  ×nh  êng  µbé  Ën  ñ  Õu    hh th l   ph ch y trong tæng  è  µis¶n  µ    s t  v ®ãng      vaitrßquan  äng trong viÖc  Ó  Ön  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  tr     th hi t h t  c doanh  nghiÖp, v×  Ëy, viÖc    nh   ét  µis¶n  ã  îc ghi nhËn  µ TSC§   ÷u   v  x¸c ®Þ m t  c®    l  h h×nh hay  µm ét  l  kho¶n    Ý  chiph s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong kú  Ïcã    s   ¶nh  ëng  h ®¸ng  Ó   n       Õt  k ®Õ b¸o c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. 09. Khi x¸c ®Þnh    Èn  nhÊt (quy ®Þnh  ¹  ôc  ®o¹n    ña      tiªuchu thø      tim a  06) c m çi TSC§   ÷u  ×nh, doanh  hh   nghiÖp ph¶ix¸c ®Þnh     møc     ¾c  ¾n  ña  ®é ch ch c viÖc    îclîÝch  thu ®     i kinh tÕ    trong t ng    ùa       ¬ lai d trªnc¸cb»ng  , chøng  Ön  ã  ¹  hi c t i thêi®iÓ m     Ën    ghinh ban  u   µ  ®Ç v ph¶ichÞu  äi  ñiro li     m r     ªnquan.
 11. 11 Nh÷ng  µis¶n  ö  ông  t  sd cho  ôc  ch  ¶m   m ®Ý ® b¶o  toµn  an  s¶n  Êt,kinh xu     doanh  hoÆc   b¶o  Ö   v m«i  êng  Æc   ïkh«ng  ùctiÕp ®em   ¹ lîÝch  tr m d  tr     l    ii kinh tÕ    nh    c¸c TSC§  kh¸c nhng  óng  ¹ cÇn  Õtcho    ch l i thi   doanh nghiÖp trong viÖc  t   ®¹   ® îcc¸clîÝch       i kinh tÕ  Òu  ¬n  õc¸ctµi   nhi h t       s¶n  kh¸c.Tuy    nhiªn,   µis¶n  µy    t  c¸c n chØ  îcghinhËn  µTSC§  ÷u  ×nh  Õu  ®   l  hh n nguyªn gi¸cña  óng  µ    µis¶n     ch v c¸ct   cã  ªnquan  li   kh«ng  îtqu¸ tæng    Þ cã  Ó    åitõ c¸c tµis¶n    µ    v    gi¸tr   th thu h         ®ã v c¸c tµis¶n    kh¸c cã  ªnquan.V Ý   ô, m ét  µ    li     d  nh m¸y  ãa  Êt cã  Ó  h ch   th ph¶il¾p  Æt     ® c¸c thiÕtbÞ   µ  ùc hiÖn      v th   quy  ×nh chøa  µ  tr   v b¶o  qu¶n  ãa  Êt míi®Ó   ©n  h ch     tu thñ  yªu  Çu  Ò     c v b¶o  Ö   v m«i  êng  i  íiviÖc  tr ®è v   s¶n  Êt vµ u  ÷hãa  Êt xu   l tr   ch   ®éc.  C¸c  µis¶n  ¾p  Æt   ªnquan  i  Ìm  t  l® li   ® k chØ   îc h¹ch  ®  to¸n lµ TSC§   ÷u     h h×nh  Õu  n kh«ng  ã  óng  c ch doanh  nghiÖp  Ïkh«ng  Ó  ¹t®éng  µ      s  th ho   v b¸n s¶n phÈ m   ãa  Êtcña  × nh. h ch   m 10. TiªuchuÈn  hai(quy ®Þnh  ¹ m ôc  ®o¹n       thø      ti   b  06) cho  Öc    Ën  vi ghinh TSC§   ÷u  ×nh  êng  ∙  îc tháa  hh th ®®  m∙n  ×  v nguyªn    µis¶n  îc x¸c ®Þnh   gi¸t   ®   th«ng qua mua  ¾ m,    æi,hoÆc   ùx©y  ùng. s trao®   t  d 11.Khix¸c®Þnh    é  Ën  Êu  µnh      c¸cb ph c th TSC§  ÷u  ×nh,doanh  hh   nghiÖp  ph¶i¸p dông      Èn     c¸ctiªuchu TSC§  ÷u  ×nh  hh cho  õng tr ng  îp cô  Ó.Doanh  t   ê h   th   nghiÖp  ã  Ó  îp  Êt    é  Ën  c th h nh c¸c b ph riªng biÖt kh«ng  ñ  Õu,   khu«n      ch y nh ®óc, c«ng  ô,khu«n  Ëp  µ    ông      Èn    c  d v ¸p d c¸ctiªuchu TSC§  ÷u  ×nh  µo  hh v tæng  gi¸trÞ®ã.     C¸c  ô  ïngvµ  ÕtbÞ  ô  î êng  îccoilµtµis¶n u  ng  µ  ph t   thi   ph tr  th ®        l ®é v ® îch¹ch    µo    Ý    ö  ông. C¸c  ô  ïngchñ  Õu  µ    ÕtbÞ     to¸nv chiph khis d   ph t   y v c¸c thi   b¶o  ×® îc x¸c ®Þnh  µ TSC§   ÷u  ×nh    tr       l  hh khidoanh  nghiÖp  c tÝnh  êigian í  th     sö  ông  óng  Òu  ¬n  ét  d ch nhi h m n¨m. N Õ u   ô  ïngvµ  ÕtbÞ     ph t   thi   b¶o  ×chØ  ­ tr   ® îc dïng  ¾n   Òn víiTSC§   ÷u  ×nh  µ  Öc  ö  ông  óng  µ kh«ng  êng    g li     hh v vi s d ch l  th xuyªn th×  óng  îch¹ch    µ TSC§  ÷u  ×nh    ch ®  to¸nl   hh riªngbiÖtvµ  îckhÊu       ®  hao trong  êigian  t  ¬n  êigian  ö  ông  ÷u  ch  ña  th   Ýh th   sd hÝ c TSC§   ÷u  ×nh  ªn hh li   quan. 12. Trong  õng  êng  îp cô  Ó, cã  Ó  ©n      t tr h   th   th ph bæ tæng    Ý  ña  µi chiph c t   s¶n cho    é  Ën  Êu  µnh  ña  ã  µ  ¹ch  c¸c b ph c th c nvh to¸n riªng biÖt cho  çi  é        mb phËn  Êu  µnh.Trêng  îp  µy  îc ¸p  ông    õng  é  Ën  Êu  µnh  µi c th   hn ® d khit b ph c th t  s¶n  ã  êigian  ö  ông  ÷u  ch  c th   sd h Ý kh¸c nhau, hoÆc   ãp  Çn  ¹ora  î Ých      g ph t   l  i kinh tÕ    cho  doanh  nghiÖp theo  ÷ng    Èn  nh tiªuchu quy  nh  ®Þ kh¸cnhau  ® ­   nªn  îcsö  ông    û lÖ  µ    ¬ng   d c¸c t   v c¸cph ph¸p khÊu    hao  kh¸cnhau.V Ý   ô,m ét  ©n      d  th m¸y bay  µ  ng  ¬  ña  ã  Çn  îch¹ch to¸nthµnh    v ®é c c n c ®      haiTSC§  ÷u  ×nh  hh riªng   biÖt,cã  û lÖ  Êu    t   kh hao  kh¸c nhau, n Õu  óng  ã  êigian sö  ông  ÷u  ch      ch c th    d hÝ kh¸cnhau.   X¸c ® Þ n h  gi¸ Þ ba n  ® Ç u  tr 13.TSC§  ÷u  ×nh    hh ph¶i® îcx¸c®Þnh    Þban  u       gi¸tr   ®Ç theo nguyªn gi¸.     x¸c ® Þ n h  n g u yªn gi¸ T S C §  h ÷ u  h × n h  trong t õ ng  ê n g  h î p   tr TSC§  ÷u  ×nh  hh mua   ¾ m s 14. Nguyªn      gi¸TSC§   ÷u  ×nh  hh mua   ¾ m   s bao  å m     g gi¸mua   õ(­    (tr   ) c¸c kho¶n  îcchiÕtkhÊu  ¬ng  ¹i hoÆc   ®    th m  gi¶m  ,   gi¸) c¸c kho¶n  Õ    thu (kh«ng   bao
 12. 12 gå m     c¸ckho¶n  Õ  îchoµn  ¹   µ      Ý  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   Öc  thu ®   l iv c¸cchiph li   ) tr     vi ® a  µis¶n  µo  ¹ng th¸  ½n   µng  ö  ông, nh: Chi  Ý   Èn  Þ   Æt   t  v tr   is s sd    ph chu bm b»ng;Chi phÝ  Ën     v chuyÓn  µ  èc  Õp  vb x ban  u;    Ý  ¾p  Æt,  ¹y thö  ®Ç Chi ph l ® ch   (trõ (­ c¸c    )  kho¶n thu  åi vÒ   h  s¶n  È m,  Õ   Öu  ch¹y  ö);Chi  Ý  ph ph li do  th   ph chuyªn giavµ      Ý  ªnquan  ùctiÕp kh¸c.     c¸cchiph li   tr     §èivíi    TSC§  ÷u  ×nh  ×nh  µnh  ®Ç u    ©y  ùng  hh h th do  tx d theo  ¬ng  ph thøc  giao  Çu, nguyªn    µ gi¸quyÕt  th   gi¸l     to¸n c«ng  ×nh  u    ©y  ùng, c¸c chi   tr ®Ç t x d     phÝ  ªnquan  ùctiÕp kh¸cvµ  Ö  Ý  ícb¹ (nÕu  ã). li   tr       l ph tr     c 15. Trêng  îp    h mua   TSC§   ÷u  ×nh  µ nhµ  öa, vËt kiÕn  ócg ¾n   Òn hh l  c   tr   li   víi   Òn  ö  ông  t  × gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  quy sd ®Ê th       sd ®Ê ph¶i® îcx¸c®Þnh      riªng   biÖtvµ    Ën  µTSC§  h×nh.   ghinh l   v«  16.Trêng  îp TSC§  ÷u  ×nh    h  hh mua  ¾ m   îcthanh    s ®  to¸ntheo ph¬ng    thøc  tr¶ chË m,    nguyªn    gi¸TSC§     îc ph¶n  ®ã ®   ¸nh theo    gi¸mua     tr¶ ngay  ¹  êi t ith   ®iÓ m  mua. Kho¶n  chªnh  Öch  ÷a tæng  è  Òn  l gi   s ti ph¶ithanh    µ      to¸nv gi¸mua   tr¶ngay  îc h¹ch    ®  to¸n vµo    Ý     chiph theo  ú  ¹n  k h thanh  to¸n,trõ khisè        chªnh  lÖch    îc tÝnh  µo  ®ã ®   v nguyªn    gi¸TSC§   ÷u  ×nh  èn  ãa) theo  hh (v h   quy  nh   ®Þ cña  Èn  ùc  Õ     chu m k to¸n“ChiphÝ  i    ® vay”. 17. C¸c    kho¶n    Ý   chiph ph¸tsinh,nh: Chi  Ý        ph qu¶n  ýhµnh  Ýnh, chi l  ch    phÝ  s¶n  Êt chung, chiphÝ   ¹y thö  µ      Ý   xu      ch   v c¸c chiph kh¸c.. n Õu    . kh«ng  ªn li   quan  ùctiÕp  n   Öc  tr   ®Õ vi mua   ¾ m   µ  a  s v ® TSC§   µo  ¹ngth¸i ½n  µng  ö  v tr     s s s dông  ×  th kh«ng  îc tÝnh  µo  ®  v nguyªn    gi¸TSC§   ÷u  ×nh. C¸c  hh   kho¶n  çban  l  ®Ç u   m¸y  ãc  do  m kh«ng  ¹t®éng  ng   dù  Ýnh  îc h¹ch  ho   ®ó nh t ®  to¸n vµo      chi phÝ  s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     trongkú.   TSC§  ÷u  ×nh  ù  ©y  ùng  hh tx d hoÆc   ù  Õ t ch 18. Nguyªn      gi¸TSC§   ÷u  ×nh  ù x©y  ùng  hh t  d hoÆc   ù chÕ   µ gi¸thµnh  t  l    thùc tÕ  ña    c TSC§  ùx©y  ùng,hoÆc   ùchÕ   éng      Ý  ¾p  Æt,  ¹y t  d   t  c (+)chiph l ® ch   thö. êng hîp doanh nghiÖp dïng s¶n phÈ m  do m ×nh  s¶n xuÊt ra ®Ó    Tr chuyÓn  µnh  th TSC§   ×  th nguyªn    µ chiphÝ   gi¸l     s¶n  Êt s¶n  È m     éng  xu   ph ®ã c (+) c¸c chi phÝ   ùc tiÕp  ªnquan  n   Öc  a      tr   li   ®Õ vi ® TSC§    µo  ¹ng th¸  ½n   v tr   is sµng  ö  ông. Trong    êng  îp  sd   c¸c tr h trªn,m äi    kho¶n    éi bé  l∙ n   kh«ng  îc tÝnh  i ®  vµo  nguyªn gi¸cña    µis¶n  .     c¸c t   ®ã C¸c    Ý   chiph kh«ng  îp lý,nh  h     nguyªn liÖu,     vËtliÖu l∙ngphÝ, lao®éng         hoÆc     c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸csö  ông  îtqu¸ møc    d v    b×nh  êng  th trong qu¸  ×nh  ù x©y  ùng  tr t  d hoÆc   ù chÕ   t  kh«ng  îc tÝnh  µo  ®  v nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh.    hh TSC§  ÷u  ×nh  hh thuª tµichÝnh    19. Trêng  îp  i    h ® thuª TSC§   ÷u  ×nh    hh theo  ×nh  h thøc thuª tµichÝnh,      nguyªn gi¸TSC§  îcx¸c ®Þnh     ®   theo quy  nh  ña  Èn  ùc  Õ     ®Þ c chu m k to¸n“Thuª   tµis¶n”.   TSC§  ÷u  ×nh  hh mua   íih×nh  d  thøc  trao ® æi   20.Nguyªn      gi¸TSC§  ÷u  ×nh  hh mua  íi ×nh  d h thøc trao® æi  íi ét     v  m TSC§   h÷u  ×nh  h kh«ng ¬ng  ù hoÆc   µis¶n  t t  t  kh¸c ® îc x¸c ®Þnh      theo    Þ hîp  ý gi¸tr   l  cña  TSC§  ÷u  ×nh  Ën  Ò,  hh nh v hoÆc     Þ hîp lýcña  µis¶n  em     æi, gi¸tr       t  ® trao ®  
 13. 13 sau    iÒu  khi® chØnh    c¸c kho¶n  Òn hoÆc  ¬ng  ¬ng  Òn tr¶thªm  ti   t ® ti     hoÆc     thu vÒ. 21.Nguyªn      gi¸TSC§  ÷u  ×nh  hh mua  íi ×nh  d  h thøc trao® æi  íi ét     v  m TSC§   h÷u  ×nh ¬ng  ù,hoÆc   ã  Ó  ×nh  µnh  ® îcb¸n    æi  Êy quyÒn  ë  h t t  c th h th do    ®Ó ® l  s h÷u  ét  µis¶n ¬ng  ù (tµi m t  t t    s¶n ¬ng  ù lµtµis¶n  ã  t t      c c«ng  ông ¬ng  ù,trong d t t    cïng  Ünh  ùc  l v kinh  doanh  µ  ã    Þ t ng  ¬ng).Trong  hai tr ng  îp v c gi¸tr   ¬ ®   c¶    ê h   kh«ng  ã  Êt  ú  c b k kho¶n    l∙ hay  çnµo  îc ghinhËn  i l  ®   trong qu¸ tr×nh trao ® æi.         Nguyªn    gi¸TSC§   Ën  Ò   îc tÝnh  nh v®  b»ng    Þ cßn  ¹ cña  gi¸tr   l i TSC§   em     ® trao ® æi.V Ý   ô:ViÖc    æi      d  trao® c¸cTSC§  ÷u  ×nh ¬ng  ù nh    æi  hh t t   trao® m¸y  ãc, m   thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön vËn      ¬  ë  Þch  ô     ti   t¶i c¸cc s d , v hoÆc   TSC§  ÷u  ×nh  hh kh¸c. TSC§  ÷u  ×nh  hh t¨ng  õ  nguån  t c¸c  kh¸c 22. Nguyªn      gi¸TSC§  ÷u  ×nh  îctµitrî ® îcbiÕu  hh ®      , tÆng, ® îcghinhËn      ban  u   ®Ç theo    Þ hîp lýban  u.  êng  îp kh«ng    Ën  gi¸tr       ®Ç Tr h  ghinh theo    Þ gi¸tr   hîp lýban  u   × doanh     ®Ç th   nghiÖp    Ën  ghinh theo    Þdanh  Üa  éng    gi¸tr   ngh c (+) c¸c chiphÝ   ªnquan  ùctiÕp  n   Öc  a  µis¶n  µo  ¹ngth¸i ½n  µng     li   tr   ®Õ vi ® t   v tr     s s sö  ông. d C hi p h Ý  p h¸t sinh sau g hi n h Ë n  b a n  ® Ç u 23.C¸c    Ý      chiph ph¸tsinh sau    Ën    ghinh ban  u   ®Ç TSC§  ÷u  ×nh  îcghi hh ®   t¨ng nguyªn    ña  µis¶n  Õu      Ý   µy  ¾c  ¾n  µm    î Ých    gi¸c t   n c¸c chiph n ch ch l t¨ng l   i kinh tÕ    trong t ng    sö  ông  µis¶n  .   ¬ lai do  d t  ®ã C¸c    Ý    chiph ph¸tsinh kh«ng  áa    th m∙n  iÒu  Ön    ® ki trªnph¶i® îc ghinhËn  µ chiphÝ       l    s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong  kú. 24.C¸c    Ý      chiph ph¸tsinh sau    Ën    ghinh ban  u   ®Ç TSC§  ÷u  ×nh  îcghi hh ®   t¨ng nguyªn    ña  µis¶n  Õu  óng  ùc sù    Ön  ¹ngth¸  Ön  ¹      gi¸c t   n ch th   c¶ithi tr   i hi t iso víi ¹ngth¸    Èn   tr   i chu ban  u   ña  µi tiªu ®Ç c t   s¶n  ,  : ®ã nh (a)Thay  æi  é  Ën  ña    ® b ph c TSC§   ÷u  ×nh  µm    êigian  ö  ông  hh l t¨ng th   sd h÷u  ch,hoÆc   µm    Ý  l t¨ngc«ng  Êtsö  ông  ña  óng; su   d c ch (b) C¶i  Õn  é  Ën  ña    ti b ph c TSC§   ÷u  ×nh  µm  hh l t¨ng ®¸ng  Ó   Êt l ng   k ch  î   s¶n  È m   ph s¶n  Êtra; xu   (c)¸ dông   p  quy  ×nh  tr c«ng nghÖ  s¶n  Êt míi lµm  xu     gi¶m    Ý   ¹t chi ph ho   ®éng  ña  µis¶n  víi íc. c t  so    tr 25. Chi phÝ  Ò   öa  ÷a  µ     v s ch v b¶o  ìng TSC§  ÷u  ×nh  d  hh nh»m   ôc  ch  m ®Ý kh«iphôc    hoÆc   duy  ×kh¶  tr   n¨ng  em   ¹ lîÝch  ® l    ii kinh tÕ  ña  µis¶n    c t  theo  ¹ng tr   th¸  ¹t®éng    Èn  i  ho tiªuchu ban  u   îctÝnh  µo    Ý  ®Ç ®   v chiph s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trongkú.   26. ViÖc  ¹ch    h to¸n c¸c chiphÝ       ph¸tsinh sau    Ën      ghi nh ban  u   ®Ç TSC§   h÷u  ×nh  h ph¶ic¨n  vµo  õng  êng  îp  ô  Ó  µ    cø  t tr h c th v kh¶  n¨ng  håi c¸c chi thu        phÝ  ph¸tsinh    sau. Khi gi¸trÞ cßn  ¹  ña        lic TSC§   ÷u  ×nh  ∙  hh ® bao  å m     g c¸c kho¶n  gi¶m  Ò   îÝch  v l  i kinh tÕ  × c¸cchiphÝ      th       ph¸tsinh sau      ®Ó kh«iphôc      c¸c lîÝch    i kinh tÕ  õ tµis¶n    Ï® îctÝnh  µo    t    ®ã s     v nguyªn gi¸TSC§  Õu    Þ cßn     n gi¸tr   l¹cña    i TSC§  kh«ng  îtqu¸ gi¸trÞcã  Ó    åitõtµis¶n  .  êng  îp trong v         th thu h       ®ã Tr h    gi¸mua     TSC§   ÷u  ×nh  ∙  hh ® bao  å m   g nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp  ph¶i bá    thªm    c¸c kho¶n    Ý     a  µis¶n  µo  ¹ng th¸  ½n  µng  ö  ông  × chiph ®Ó ® t   v tr   i s s sd th   viÖc  èn  ãa      Ý    v h c¸cchiph ph¸tsinh sau  òng    c ph¶ic¨n cø  µo      v kh¶  n¨ng    åi thu h  
 14. 14 chiphÝ. VÝ   ô        d khimua  ét  m ng«inhµ  ßi  áidoanh    ® h  nghiÖp ph¶isöa  ÷a  ­   ch tr íckhisö  ông  × chiphÝ  ÷a  ÷a    d th     s ch ng«inhµ  îctÝnh  µo    ®  v nguyªn gi¸cña  µi    t  s¶n  Õu    Þ®ã   ã  Ó    åi® îctõviÖc  ö  ông  n gi¸tr   c th thu h       sd ng«inhµ    trongt ng  .  ¬ lai 27.Trêng  îp m ét  è  é  Ën  ña    h  s b ph c TSC§  ÷u  ×nh  ßi  áiph¶i® îcthay hh ® h       thÕ  êng  th xuyªn,® îch¹ch to¸nlµc¸cTSC§  c  Ëp n Õu    é  Ën    áa            ®é l   c¸cb ph ®ã th m∙n    èn      Èn  ®ñ b (4)tiªuchu quy  nh  ®Þ cho TSC§   ÷u  ×nh. VÝ   ô  hh   d m¸y  iÒu  ® hßa  Öt®é   nhi   trong m ét    ng«inhµ  ã  Ó    c th ph¶ithay thÕ  Òu  Çn      nhi l trong suèt     thêigian  ö  ông  ÷u  ch  ña    sd h Ý c ng«inhµ    ×      ®ã th c¸c kho¶n    Ý     chiph ph¸tsinh  trong viÖc    thay thÕ    hay kh«iphôc    m¸y  iÒu  ® hßa  îch¹ch    µnh  ét  µi ®  to¸nth m t  s¶n  c  Ëp vµ    Þm¸y  iÒu  µ    îcthay thÕ  Ï® îcghigi¶m. ®é l   gi¸tr   ® ho khi®     s      X¸c ® Þ n h  gi¸ Þ sau  hi n h Ë n  b a n  ® Ç u  tr g 28.Sau      Ën    khighinh ban  u, ®Ç trong qu¸ tr×nh sö  ông,TSC§  ÷u  ×nh      d   hh ® îc x¸c ®Þnh     theo nguyªn    Êu  gi¸,kh hao  ü kÕ   µ    Þ cßn  ¹   êng  îp lu   v gi¸tr   l iTr . h  TSC§   ÷u  ×nh  îc ®¸nh    ¹ theo  hh ®  gi¸l i  quy  nh  ña  µ   íc th×  ®Þ c Nh n   nguyªn    gi¸, khÊu  hao  ü kÕ   µ    Þcßn  ¹ ph¶i® îc®iÒu  lu   v gi¸tr   l i    chØnh  theo  Õt  k qu¶  ¸nh    ® gi¸ l¹   iChªnh  Öch  ®¸nh    ¹ TSC§   ÷u  ×nh  îc xö  ývµ  Õ     . l do  gi¸l   i hh ®   l   k to¸n theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n K h Ê u  h a o 29.Gi¸trÞph¶ikhÊu        hao  ña  c TSC§  ÷u  ×nh  îcph©n    ét  hh ®  bæ m c¸ch cã    h Ö   èng  th trong thêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  óng.Ph ¬ng      d h Ý c ch   ph¸p  Êu    kh hao ph¶iphïhîp víi îÝch           li kinh tÕ  µ   µis¶n  em   ¹ cho    m t  ® l i doanh  nghiÖp.Sè  Êu    kh hao  ña  õng  ú  îch¹ch    µo    Ý  ct k®  to¸nv chiph s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong kú,trõ     khichóng  îctÝnh  µo    Þ cña    µis¶n    ®  v gi¸tr   c¸c t   kh¸c,nh:KhÊu     hao TSC§  ÷u  h h×nh  ïng  d cho    ¹t®éng  c¸c ho   trong    o¹n  iÓn khai lµ m ét  é  Ën    giai® tr      b ph chi phÝ   Êu  µnh  c th nguyªn    gi¸TSC§   h×nh  v«  (theo  quy  nh   ña  Èn  ùc   ®Þ c chu m TSC§  h×nh),hoÆc     Ý  Êu  v«    chiph kh hao  TSC§  ÷u  ×nh  ïng  hh d cho    ×nh qu¸ tr   tùx©y  ùng    d hoÆc   ùchÕ     µi t  c¸ct   s¶n kh¸c. 30. LîiÝch     kinh tÕ  TSC§   ÷u  ×nh  em   ¹ ® îc doanh    do  hh ® li     nghiÖp khai  th¸cdÇn    b»ng c¸ch sö  ông    µis¶n  .   d c¸c t   ®ã Tuy  nhiªn,c¸c nh©n  è kh¸c,nh:    t     Sù  ¹chËu  Ò   ü  Ët,sù  l  v k thu   hao  mßn   ña  µis¶n  chóng  c t  do  kh«ng  îcsö  ông  ® d th ng  Én  n   ù  êd ®Õ s suy  gi¶m  î Ých  l i kinh tÕ  µ     m doanh  nghiÖp  ctÝnh    µi í  c¸c t   s¶n    Ï®em   ¹   ®ã,      nh  êigian sö  ông  ÷u  ch  ña  ®ã s   l iDo  . khix¸c ®Þ th    d h Ý c TSC§   h÷u  ×nh  h ph¶ixem   Ðt c¸cyÕu  èsau:   x   t  (a)Møc     ö  ông  c tÝnh  ña    ®é s d í  c doanh  nghiÖp  i  íitµis¶n  .  ®è v     ®ã Møc   ®é   ö  ông  îc®¸nh    sd ®  gi¸th«ng qua c«ng  ÊthoÆc   su   s¶n îng dù  Ýnh; l t (b) Møc       ®é hao mßn   ô  éc  µo  ph thu v c¸c  ©n  è  ªnquan  nh t li   trong    qu¸ tr×nh  ö  ông  µis¶n, nh: Sè   lµm  Öc,viÖc  öa  ÷a  µ  sd t      ca  vi   s ch v b¶o  ìng  ña  d c doanh nghiÖp  i víi µis¶n,còng    Öc  ®è       t   nh vi b¶o qu¶n  óng  ch trong nh÷ng  êi   th   kú kh«ng  ¹t®éng; ho   (c) Hao     mßn   h×nh  v«  ph¸t sinh  viÖc    do  thay  æi  ® hay    Õn  ©y   c¶i ti d truyÒn c«ng  Ö   ngh hay  sù  do  thay ® æi nhu  Çu  ña  Þ  êng  Ò       c c th tr v s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  tµis¶n    d v do    ®ã s¶n  Êtra; xu  
 15. 15 (d)Giíi ¹n  ã  Ýnh      ct h ph¸p  ýtrong viÖc  ö  ông  µis¶n,nh  µy  Õt  ¹n  l    sd t    ng h h hîp ®ång  ña  µis¶n    µichÝnh.   c t  thuªt   31. Thêi gian  ö  ông  ÷u  ch  ña      sd hÝ c TSC§   ÷u  ×nh  doanh  hh do  nghiÖp  x¸c ®Þnh  ñ  Õu  ùa      ch y d trªnmøc     ö  ông  c tÝnh  ña  µis¶n. Tuy  ®é s d í  c t    nhiªn,   do  Ýnh  ch s¸ch qu¶n  ýtµis¶n  ña  l    c doanh  nghiÖp  µ   êigian  ö  ông  ÷u  m th   sd h Ých  ctÝnh  ña  µis¶n  ã  Ó  ¾n  ¬n  êigian sö  ông  ÷u  ch  ùc tÕ  í  c t  c th ng h th    d h Ý th   cña  ã. V×   Ëy, viÖc  c tÝnh  êigian  ö  ông  ÷u  ch  ña  ét  n  v   í  th   sd h Ý c m TSC§   ÷u  h h×nh  cßn  ph¶i dùa      trªnkinh nghiÖm   ña  c doanh  nghiÖp  i  íic¸c tµis¶n  ®è v       cïng lo¹ .  i 32.Ba  ¬ng    ph ph¸p khÊu    hao  TSC§  ÷u  ×nh,gå m: hh   ­Ph¬ng    ph¸p khÊu    hao  êng  ¼ng; ® th ­Ph¬ng    ph¸p khÊu    hao  theo sè      d gi¶m  Çn; vµ d   ­Ph¬ng    ph¸p khÊu    hao  theo sè îng s¶n  È m.  l  ph Theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  kh hao  êng  ¼ng, sè  Êu  ® th   kh hao  µng  h n¨m  kh«ng  thay ® æi    trong suètthêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n.Theo  ¬ng        d h Ý c t    ph ph¸p   khÊu  hao  theo  è    s d gi¶m  Çn,  è  Êu  d s kh hao  µng  h n¨m gi¶m  Çn  d trong suèt     thêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n.Ph ¬ng     d h Ý c t    ph¸p khÊu    hao theo sè îng s¶n   l  phÈ m   ùa    d trªntæng  è  n  Þ  s ®¬ v s¶n  È m   c tÝnh  µis¶n  ã  Ó  ¹ora.Ph­ ph í  t  c th t     ¬ng ph¸p  Êu  kh hao  doanh  do  nghiÖp    nh    dông  x¸c ®Þ ®Ó ¸p  cho  õng  t TSC§   h÷u  ×nh  h ph¶i ® îc thùc  Ön  Êt     hi nh qu¸n, trõ khi cã  ù        s thay  æi  ® trong  c¸ch  thøc sö  ông  µis¶n  .  d t  ®ã Doanh nghiÖp kh«ng  îc tiÕp  ôc tÝnh  Êu  ®  t  kh hao  i  íinh÷ng  ®è v   TSC§   h÷u  ×nh  ∙  Êu  h ® kh hao  Õt    Þ nhng  Én  h gi¸tr   v cßn  ö  ông  µo  ¹t®éng    sd v ho   s¶n xuÊt,kinhdoanh.     X e m  x Ð t l¹i êi  th  gian s ö  d ô n g  h ÷ u  Ý c h 33.Thêigian sö  ông  ÷u  ch  ña       d h Ý c TSC§  ÷u  ×nh  hh ph¶i® îcxem   Ðt l¹    x    i theo  nh  ú, th ng  µ cuèi n¨m  µichÝnh. N Õ u   ã  ù  ®Þ k   ê l    t    c s thay  æi  ¸ng  Ó   ® ® k trong  Öc  ¸nh    êigian  ö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n  ×  vi ® gi¸ th   sd h Ý c t  th ph¶i ®iÒu    chØnh  møc  Êu  kh hao. 34. Trong    ×nh sö  ông    qu¸ tr   d TSC§,    ∙    nh  ¾c  ¾n  µ thêi khi® x¸c ®Þ ch ch l    gian  ö  ông  ÷u  ch  sd h Ý kh«ng  cßn  ï hîp  ×  ph   th ph¶i®iÒu    chØnh  êigian  ö  th   s dông  ÷u  ch  µ  û lÖ  Êu  h Ý v t   kh hao  cho n¨m  Ön  µnh  µ    hi h v c¸c n¨m  Õp theo  µ  ti   v ® îc thuyÕt minh      trong b¸o  tµichÝnh. V Ý   ô: Thêi gian  ö  ông  ÷u  ch    c¸o      d    sd hÝ cã  Ó  îc kÐo  µi thªm  viÖc    Ön  ¹ngth¸  ña  µis¶n  îttrªntr¹ng th ®   d  do  c¶ithi tr   i c t  v      th¸    Èn  i chu ban  u   ña  ã,hoÆc     tiªu ®Ç c n   c¸cthay ® æi  Ò   ü  Ëthay    v k thu   thay ® æi    nhu  Çu  Ò   c v s¶n  È m   m ét  ph do  m¸y  ãc  m s¶n  Êtra cã  Ó  µm  xu     th l gi¶m  êigian th     sö  ông  ÷u  ch  ña  ã. d hÝcn 35. Ch Õ     öa  ÷a  µ    ®é s ch v b¶o  ìng TSC§   ÷u  ×nh  ã  Ó  Ðo  µithêi d  hh c th k d    gian  ö  ông  ÷u  ch  ùc tÕ  sd h Ý th   hoÆc   µm      Þ thanh  ýíc tÝnh  ña  µi l t¨ng gi¸tr   l    c t  s¶n  ng  nh doanh  nghiÖp  kh«ng  îcthay ® æi  ®    møc  Êu  kh hao  ña  µi c t  s¶n. X e m  x Ð t  ¹ip h ¬ n g  p h¸p  h Ê u   a o l  k h
 16. 16 36.  ¬ng  Ph ph¸p  Êu  kh hao TSC§   ÷u  ×nh  h h ph¶i ® îc xem   Ðt  ¹     x l itheo  ®Þnh  ú, th ng  µ cuèi n¨m  µichÝnh, n Õu   ã  ù  k   ê l    t    c s thay  æi  ¸ng  Ó   ® ® k trong   c¸ch thøc  ö  ông  µis¶n    em   ¹ lî Ých    sd t  ®Ó ® l    ii cho  doanh  nghiÖp  ×  îcthay th ®     ® æi  ¬ng  ph ph¸p  Êu  kh hao  µ v møc  Êu  kh hao  Ýnh  t cho n¨m  Ön  µnh  µ    hi h v c¸c n¨m  Õp theo. ti   N h î ng b¸n  µ  thanh lý T S C §  h ÷ u  h × n h v 37.TSC§  ÷u  ×nh  îcghigi¶m      hh ®   khithanh  ý, îng b¸n. l  nh   38. L∙ihay  ç ph¸tsinh do     l      thanh  ý,nhîng  l  b¸n TSC§   ÷u  ×nh  îc x¸c hh ®   ®Þnh  b»ng  è  s chªnh  Öch  ÷a thu nhËp  íi   Ý  l gi     v   ph thanh  ý,nhîng b¸n  éng  chi l   c (+)gi¸trÞcßn  ¹ cña      l  i TSC§  ÷u  ×nh.Sè  ilçnµy  îcghinhËn  µm ét  hh   l∙    , ®   l  kho¶n  thu nhËp    hay    Ý        Õt  chiph trªnb¸o c¸o k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh    trong kú.   Tr × nh  b µ y b¸o c¸o  µi h Ý n h t  c 39.Trong  c¸o tµichÝnh,doanh    b¸o        nghiÖp  ph¶itr×nh bµy      theo  õng  ¹ t lo i   TSC§  ÷u  ×nh  Ò   ÷ng  hh v nh th«ng    tinsau: (a)Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh     nguyªn gi¸TSC§  ÷u  ×nh;    hh (b)Ph¬ng    ph¸p  Êu  kh hao;Thêigian sö  ông  ÷u  ch       d h Ý hoÆc   û lÖ  Êu  t   kh hao; (c)Nguyªn    Êu    gi¸,kh hao  ü kÕ   µ    Þ cßn  ¹ vµo  u   lu   v gi¸tr   l i ®Ç n¨m  µ  èi v cu   kú; (d) B¶n    ThuyÕt minh b¸o c¸o  µichÝnh  Çn  t  (Ph TSC§   ÷u  ×nh)  h h ph¶i   tr×nh bµy      c¸cth«ng  tin: ­Nguyªn      gi¸TSC§  ÷u  ×nh  hh t¨ng,gi¶m    trong kú;    ­Sè  Êu    kh hao  trong kú,t¨ng,gi¶m  µ  ükÕ   n   èikú;      v lu   ®Õ cu   ­ Gi¸trÞ cßn  ¹ cña      l  i TSC§  ÷u  ×nh  ∙  ïng    Õ  Êp, cÇ m   è    hh ®d ®Ó th ch   c cho c¸ckho¶n    vay; ­Chi phÝ  u    ©y  ùng  ¬     ®Ç tx d c b¶n  ë  d dang; ­ C¸c    cam   Õt  Ò   Öc  k v vi mua,  TSC§  ÷u  ×nh  ã    Þlíntrong t ng  b¸n  hh c gi¸tr      ¬ lai. ­Gi¸trÞcßn  ¹cña      l  i TSC§  ÷u  ×nh t¹m  êikh«ng  îcsö  ông; hh   th   ® d ­ Nguyªn    ña  gi¸c TSC§   ÷u  ×nh  ∙  Êu  hh ® kh hao  Õt  ng  Én  h nh v cßn  ö  s dông; ­Gi¸trÞcßn  ¹cña      l  i TSC§  ÷u  ×nh  ang  ê  hh ® ch thanh  ý; l ­C¸c    thay ® æi    kh¸cvÒ     TSC§  ÷u  ×nh. hh 40. ViÖc    nh  ¬ng    x¸c ®Þ ph ph¸p  Êu  kh hao  µ  c tÝnh  êigian  ö  ông  v í  th   sd h÷u  ch  ña  Ý c TSC§  ÷u  ×nh  µvÊn    µn  µn  hh l  ®Ò ho to mang  Ýnh  ÊtxÐt ®o¸n. t ch       V×   Ëy, viÖc  ×nh  µy    ¬ng  v  tr b c¸c ph ph¸p  Êu  kh hao  dông  µ  êigian  ö  ¸p  v th   s
 17. 17 dông  ÷u  ch  ctÝnh  ña  h Ý í  c TSC§  ÷u  ×nh  hh cho  Ðp  êisö  ông  c¸o tµi ph ng   d b¸o      chÝnh xem   Ðt  x møc     ng  n   ña  ®é ®ó ®¾ c c¸c  Ýnh  ch s¸ch  ban  do  l∙nh ®¹o    doanh nghiÖp      µ  ã  ¬  ë    s¸nh víi   ®Ò ra v c c s ®Ó so      doanh  c¸c nghiÖp  kh¸c. 41. Doanh    nghiÖp ph¶i tr×nh  µy    b b¶n  Êt  µ  ch v ¶nh  ëng  ña  ù  h c s thay   ® æi  c tÝnh  Õ   í  k to¸n cã    ¶nh  ëng  äng yÕu  í kú  Õ   h tr   t i k to¸n hiÖn  µnh      h hoÆc   c¸ckú  Õp theo.C¸c    ti     th«ng    tinph¶i® îctr×nh bµy    ã  ù       khic s thay ® æi    trong c¸c    íc tÝnh  Õ     k to¸n li     ªnquan  í gi¸trÞ TSC§   ÷u  ×nh  ∙  ti       hh ® thanh  ýhoÆc   ang   l  ® chê thanh  ý, êigian sö  ông  ÷u  ch  µ  ¬ng  l    th  d h Ý v ph ph¸p khÊu    hao.
 18. 18 H Ö  th è ng c h u È n  m ù c  k Õ  to¸n Vi Ö t N a m   C h u È n  m ù c  s è  04 T µ i s ¶ n c è  ® Þ n h  v « h × n h (Ban  µnh  µ  h v c«ng  è  b theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 149/2001/Q§­BTC ngµy  th¸ng12  31    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q u y  ® Þ n h  c h u n g 01.M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh  µ  íng dÉn      ®Ý c chu m n l  ®Þ vh   c¸cnguyªn   t¾c  µ  ¬ng  v ph ph¸p  Õ   k to¸n tµis¶n  è  nh      c ®Þ (TSC§)  h×nh,  å m:  v«  g Tiªu  chuÈn  TSC§   h×nh, thêi®iÓ m     Ën,    nh     Þ ban  u,    v«     ghi nh x¸c ®Þ gi¸tr   ®Ç chi phÝ  ph¸tsinh    sau    Ën  ghi nh ban  u,  ®Ç x¸c  nh     Þ sau    Ën    ®Þ gi¸tr   ghi nh ban ®Ç u,  Êu  kh hao, thanh  ýTSC§  h×nh  µ  ét  è    l  v«  v m s quy  nh  ®Þ kh¸c lµm  ¬  ë    cs ghisæ   Õ     µ  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh.   k to¸nv l         02. ChuÈn   ùc   µy  dông  m n ¸p  cho  Õ   k to¸n TSC§   h×nh, trõ khi cã    v«      chuÈn  ùc  Õ     m k to¸n kh¸c quy  nh    ®Þ cho  Ðp  dông  ph ¸p  nguyªn  ¾c  µ  ¬ng  t v ph ph¸p kÕ       to¸nkh¸ccho    TSC§  h×nh. v«  03. M ét  è    s TSC§   h×nh  ã  Ó  v«  c th chøa  ng ®ù trong hoÆc     ùc thÓ    trªnth   vËt chÊt.V Ý   ô    a       d nh ®Ü compact (trong tr ng  îp  Çn  Ò m       ê h ph m m¸y  Ýnh  îc t ®  ghi trong  a     ®Ü compact),v¨n    b¶n  ph¸p  ý (trong tr ng  îp  Êy  Ðp  l    ê h gi ph hoÆc   b»ng  s¸ng  Õ).§ Ó   Õt  nh  ét  µis¶n  ch   quy ®Þ m t  bao  å m   yÕu  è v«  ×nh  µ  g c¶  t  h v h÷u  ×nh  îc h¹ch    h ®  to¸ntheo  quy  nh  ña  Èn  ùc  ®Þ c chu m TSC§   ÷u  ×nh    hh hay chuÈn  ùc   m TSC§   h×nh, doanh  v«    nghiÖp  ph¶i c¨n  vµo  Öc    cø  vi x¸c  nh   ®Þ yÕu  è nµo  µ quan  äng.V Ý   ô  Çn  Ò m   ña  t  l  tr   d ph m c m¸y    Ýnh  Õu  µ m ét  é  vit n l  b phËn  kh«ng  Ó    êivíi Çn  th t¸chr     ph cøng  ña  c m¸y      ®ã ®Ó m¸y  ã  Ó  ¹t®éng  c th ho   ® îc,th×  Çn  Ò m   µy  µ m ét  é  Ën  ña    ph m n l  b ph c m¸y  µ  ã  îc coi lµ m ét  é  v n ®      b phËn  ña  c TSC§   ÷u  ×nh. Trêng  îp  Çn  Ò m   µ bé  Ën  ã  Ó    êi hh   h ph m l   ph c th t¸chr   víi Çn    ph cøng  ã  ªnquan  × phÇn  Ò m     µm ét  c li   th   m ®ã l   TSC§  h×nh. v«  04. ChuÈn  ùc  µy    m n quy  nh  Ò       Ý  ªnquan  n   ¹t®éng  ®Þ v c¸c chiph li   ®Õ ho   qu¶ng    o  ¹onh©n  c¸o,®µ t   viªn,thµnh  Ëp    l doanh  nghiÖp, nghiªncøu  µ  iÓn     v tr   khai.C¸c  ¹t®éng    ho   nghiªncøu  µ  iÓn khaihíng  í viÖc    iÓn tr    v tr     t i ph¸ttr   i thøc,  cã  Ó  ¹othµnh  ét  µis¶n  éc d¹ng  Ët chÊt (vÝ  ô  Ët m É u),nhng  Õu  th t   m t  thu   v    dv    y tè vËt chÊt chØ  ã           c vaitrß thø  Õu  víithµnh  Çn  h×nh  µ tr  y so    ph v«  l  ithøc  n   È chøa  trong tµis¶n  .    ®ã 05. TSC§   h×nh    v«  thuª tµichÝnh     sau    îc ghi nhËn  khi ®     ban  u,    ®Ç bªn thuª ph¶i kÕ       to¸n TSC§   h×nh    v«  trong  îp  ng  h ®å thuª tµichÝnh     theo  Èn  chu m ùc  µy.C¸c  Òn  n  quy trong hîp ®ång  Êp  Ðp  i víi    c ph ®è     phim ¶nh,ch¬ng  ×nh   tr   thu b¨ng    video,t¸cphÈ m   Þch,b¶n     k   th¶o,b»ng    s¸ng  Õ   µ  ch v b¶n  Òn  éc quy thu   ph¹m    ña  Èn  ùc  µy. vic chu m n 06.C¸c  Ëtng÷    thu   trongchuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: Tµis¶n:Lµ  ét  ån  ùc:     m ngu l
 19. 19 (a)Doanh    nghiÖp  Óm    îc;vµ ki so¸t®   (b)Dù   Ýnh  em   ¹lîÝch   t ® l    ii kinh tÕ    trong t ng     ¬ lai cho  doanh  nghiÖp. Tµi s¶n  è  nh  h×nh: Lµ  µis¶n    c ®Þ v«    t  kh«ng  ã  ×nh    Ët chÊt nhng  ch th¸i   v   x¸c ®Þnh  îc gi¸trÞ vµ  doanh    ®       do  nghiÖp  ¾ m   ÷,sö  ông  n gi   d trong s¶n  Êt,   xu   kinh doanh,cung  Êp  Þch  ô      cd v hoÆc  cho    i t ng kh¸cthuªphïhîp víi   c¸c®è  î            tiªu chuÈn    Ën  ghinh TSC§  h×nh. v«  Nghiªn cøu: Lµ  ¹t®éng  ×m  Õm       ho   t ki ban  u   µ  ã  Õ   ¹ch  îc tiÕn ®Ç v c k ho ®    hµnh  nh»m   t® îcsù  Óu  Õtvµ    ®¹     hi bi   tr thøc khoa  äc  i   h hoÆc   ü  Ëtmíi. k thu   TriÓn khai:Lµ  ¹t®éng    ho   øng  ông  ÷ng  Õt  d nh k qu¶ nghiªncøu    hoÆc   i tr  thøc khoa  äc  µo  ét  Õ   ¹ch  h v m k ho hoÆc   ÕtkÕ     thi   ®Ó s¶n  Êt s¶n  È m   íi xu   ph m  hoÆc   îcc¶itiÕn m ét  ®     c¸ch c¬    b¶n  íckhib ¾t  u   tr     ®Ç s¶n  Êt hoÆc   ö  ông  xu   sd mang   Ýnh  ¬ng  ¹i c¸c  Ët  Öu,dông  ô, s¶n  È m,  t th m  v li   c  ph c¸c quy  ×nh, h Ö   tr   thèng hoÆc   Þch  ô  íi. d vm Nguyªn    µ  µn  é      Ý  µ   gi¸: to b c¸c chiph m doanh  L nghiÖp ph¶ibá      ã    ra ®Ó c ® îc TSC§   h×nh  Ýnh  n   êi®iÓ m   a  µis¶n    µo  ö  ông    v«  t ®Õ th   ® t  ®ã v s d theo  ù  d tÝnh. KhÊu hao: Lµ   Öc  ©n    ã  Ö   èng    Þ ph¶i khÊu    vi ph bæ c h th gi¸tr     hao  ña  c TSC§  h×nh  v«  trong suètthêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  µis¶n  .       d h Ý c t  ®ã Gi¸trÞ ph¶ikhÊu       hao: Lµ    nguyªn gi¸cña     TSC§  h×nh      c¸o v«  ghitrªnb¸o    tµichÝnh,trõ(­    Þthanh  ýíctÝnh  ña  µi       )gi¸tr   l    c t  s¶n  . ®ã Thêigian sö  ông  ÷u  ch:Lµ  êigian m µ      d h Ý   th     TSC§  h×nh    v«  ph¸thuy  îc ®  t¸cdông    cho  s¶n  Êt,kinhdoanh,® îctÝnh  xu        b»ng: (a)Thêigian m µ         doanh  nghiÖp  ù  Ýnh  ö  ông  dt sd TSC§  h×nh;hoÆc v«    (b)Sè îng s¶n  È m,   l  ph hoÆc     n  Þ  Ýnh ¬ng  ù m µ   c¸c ®¬ v t t t   doanh nghiÖp  dù  Ýnh    îctõviÖc  ö  ông  µi t thu ®     sd t  s¶n. Gi¸trÞ thanh  ý:Lµ    Þ íctÝnh    îckhih Õt  êigian sö  ông  ÷u     l   gi¸tr     thu ®     th    d h Ých  ña  µis¶n,sau    õ(­    Ý  c t    khitr   )chiph thanh  ýíctÝnh. l    Gi¸ trÞ cßn  ¹   µ     l iL nguyªn    ña  : gi¸c TSC§   h×nh  v«  sau    õ(­  è  Êu  khitr   ) s kh hao  ükÕ   ña  µis¶n  . lu   c t   ®ã Gi¸trÞhîp lý: µ    Þ tµis¶n  ã  Ó  îctrao® æi  ÷a c¸c bªn  ã  y           gi¸tr     L c th ®     gi     c ®Ç ®ñ   Óu  Õttrongsù    æi  hi bi     trao® ngang  gi¸. ThÞ   êng  ¹t®éng: Lµ  Þ  êng  áa  tr ho     th tr th m∙n  ng  êiba    iÒu  Ön  ®å th   (3)® ki sau: (a)C¸c    s¶n  È m   îcb¸n trªnthÞ  êng  ã  Ýnh ¬ng  ng; ph ®       tr ct t ®å (b)Ng êimua  µ  êib¸n cã  Ó  ×m  Êy      v ng     th t th nhau  µo  Êt kú  ócnµo; v b   l  (c)Gi¸c¶  îcc«ng    ®  khai. T µ i  n c è  ® Þ n h   s¶ v« h × n h 07. C¸c    doanh nghiÖp  êng  u      ã    ån  ùc v«  ×nh, nh: th ®Ç t ®Ó c c¸c ngu l   h    Quy Òn  ö  ông  t  ã  êih¹n,phÇn  Ò m   sd ®Ê c th     m m¸y    Ýnh,b»ng  vit   s¸ng  Õ,    ch b¶n quyÒn,  Êy  Ðp  gi ph khaith¸cthuû     s¶n, h¹n  ¹ch  Êt khÈu, h¹n  ¹ch  Ëp    ng xu     ng nh
 20. 20 khÈu,giÊy phÐp  îng quyÒn, quan  Ö       nh     h kinhdoanh  íi   v  kh¸ch hµng    hoÆc   µ  nh cung  Êp,sù  c   trung thµnh  ña    c kh¸ch hµng,thÞ  Çn  µ  Òn  Õp thÞ..     ph v quy ti   . 08. § Ó     nh  ån  ùc v«  ×nh    x¸c ®Þ ngu l   h quy  nh  ®Þ trong  o¹n  è  tháa  ® s 07  m∙n  nh  Üa  ®Þ ngh TSC§   h×nh  Çn  v«  c ph¶ixem   Ðt c¸c yÕu  è:TÝnh  ã  Ó    x   t  c th x¸c ®Þnh  îc,kh¶    ®  n¨ng  Óm     ån  ùc vµ  Ýnh  ¾c  ¾n  ña  î Ých  ki so¸tngu l   t ch ch c l  i kinh  Õ  t trong  ¬ng  .N Õ u   ét  ån  ùc v«  ×nh  t lai  m ngu l   h kh«ng  tho¶ m∙n  nh   ®Þ nghÜa  TSC§  h×nh  ×    Ý    v«  th chiph ph¸tsinh ®Ó   ¹ora  ån  ùc v«  ×nh      t   ngu l   h ®ã ph¶ighinhËn  µchiphÝ     l    s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trong kú    hoÆc     Ý    íc. chiph tr¶tr   Riªng  nguån  ùc v«  ×nh  l  h doanh  nghiÖp  ã  îc th«ng  c®  qua  Öc  vi s¸p  Ëp  nh doanh  nghiÖp  ã  Ýnh  Êtmua  ¹ ® îcghinhËn  µlîthÕ  ¬ng  ¹ivµo  µy  ct ch   l      i l    i th m  ng ph¸tsinh nghiÖp  ô      v mua  (Theo quy  nh  ¹ §o¹n 46). ®Þ t i   TÝnh  ã  Ó  ®Þ nh   îc c th x¸c  ® 09.TSC§  h×nh    v«  ph¶ilµtµis¶n  ã  Ó    nh  îc®Ó   ã  Ó  ©n       c th x¸c ®Þ ®  c th ph biÖt m ét    c¸ch  â  µng  µis¶n    íilî thÕ  ¬ng  ¹i.LîithÕ  ¬ng  ¹i ph¸t rr t  ®ã v     i th m    th m    sinh tõ viÖc    Ëp     s¸p nh doanh  nghiÖp  ã  Ýnh  Êt mua   ¹ ® îcthÓ  Ön  ct ch   l    i hi b»ng  m ét kho¶n  thanh    bªn  i  to¸ndo  ® mua   µis¶n  ùc hiÖn    ã  Ó  ® îc lî t  th   ®Ó c th thu      i Ých kinhtÕ    trong t ng  .  ¬ lai 10. M ét    TSC§  h×nh  ã  Ó    nh  v«  c th x¸c ®Þ riªngbiÖtkhidoanh       nghiÖp  ã  c thÓ  em   ® TSC§  h×nh    v«  ®ã cho thuª,b¸n,trao® æi      hoÆc     îclîÝch  thu ®     i kinh  tÕ  ô  Ó  õtµis¶n    c th t     ®ã trong t ng    ÷ng  µis¶n   ¬ lai Nh . t  chØ  ¹ora lîÝch  t      i kinh tÕ    trong t ng      Õt  îp  íic¸c tµis¶n   ¬ laikhik h v       kh¸c nhng  Én  îc coilµ tµis¶n  ã    v ®        c thÓ    nh  x¸c ®Þ riªngbiÖtn Õu      doanh nghiÖp    nh  îcch ¾c  ¾n  îÝch  x¸c ®Þ ®  ch l i kinhtÕ    trong t ng    tµis¶n    em   ¹   ¬ lai do    ®ã ® li . Kh¶  n¨ng  Ó m   ki so¸t 11. Doanh  nghiÖp n ¾ m  quyÒn  kiÓm  so¸t ét tµi  m  s¶n n Õu  doanh  nghiÖp  ã  Òn  c quy thu  î Ých  l i kinh  Õ  t trong  ¬ng    µ   µis¶n    em   ¹  t laim t   ®ã ® li, ®ång  êicòng  ã  th   c kh¶  n¨ng  ¹n  Õ   ù  Õp cËn  ña    i t ng kh¸c®èi víi h ch s ti   c c¸c®è  î        lîÝch  .    i ®ã Kh¶ n¨ng  Óm    ña  ki so¸tc doanh  nghiÖp  i víi îÝch  ®è       li kinh tÕ    trong   t ng    õTSC§  h×nh,th«ng  êng  ã  ån  èc  õquyÒn  ¬ lai  t v«    th c ngu g t   ph¸p lý.   12. Trithøc  Ò   Þ  êng  µ  Óu  Õt chuyªn     v th tr v hi bi   m«n   ã  Ó  c th mang  ¹ lî li    i kinh tÕ    trong t ng  .  ¬ lai Doanh    nghiÖp  ã  Ó  Óm    îÝch      ã  µng  c th ki so¸tl   i ®ã khic r buéc  b»ng  Òn  quy ph¸p lý, Ý  ô:B¶n  Òn, giÊy phÐp     d  v quy     khaith¸cthuû s¶n.      13. Doanh    nghiÖp  ã  i  ò  ©n    µnh  Ò   µ  c ®é ng nh viªnl ngh v th«ng  qua  Öc  vi ®µo   ¹o,doanh  t  nghiÖp  ã  Ó  c th x¸c  nh   îc sù  ©ng  ®Þ ® n cao  Õn  ki thøc  ña  c nh©n    Ïmang  ¹ lîÝch  viªns   l    ii kinh tÕ    trong t ng    ng   ¬ lai nh doanh  , nghiÖp kh«ng  ®ñ  kh¶  n¨ng  Óm   ki so¸tlî Ých   i  kinh  Õ  ,  ×  Ëy  t ®ã v v kh«ng  îc ghi nhËn  µ ®   l  TSC§  h×nh.Tµin¨ng    o  µ  ü  Ëtchuyªn m«n  òng  v«     l∙nh®¹ v k thu     c kh«ng  îcghi ®   nhËn  µTSC§  h×nh  õkhitµis¶n  µy  îcb¶o  ¶m   l  v«  tr       n ®  ® b»ng    Òn  c¸c quy ph¸p  lý®Ó   ö  ông  ã  µ      îclîÝch    sd n v ®Ó thu ®     i kinh tÕ    trong t ng    ng  êitho¶  ¬ lai ®å th     m∙n    c¸c quy  nh   Ò   nh  ®Þ v ®Þ nghÜa  TSC§   h×nh  µ    Èn    Ën  v«  v tiªuchu ghi nh TSC§  h×nh. v«  14. Doanh    nghiÖp  ã  c danh  s¸ch kh¸ch  µng  h hoÆc   Þ  Çn  ng    th ph nh do kh«ng  ã  Òn  c quy ph¸p  ýhoÆc   Ön  l  bi ph¸p  kh¸c ®Ó     b¶o  Ö   v hoÆc   Óm     ki so¸t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2