intTypePromotion=1

Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
167
lượt xem
11
download

Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Thể lệ Tín dụng thuê mua

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 149/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  149/Q§­N H 5 H N N G µ Y  27 T H¸ N G  5 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  B A N  H µ N H  T H Ó  L Ö  T Ý N   ô N G  T H Uª   U A D M T H è N G   è C  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C ® ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc c«ng  è  ¹  Önh  è    cø  l Ng h Nh n   b ti L s 37/LCT­ H§NN8;  Ph¸p  Önh  ©n  µng,Hîp      Ýn  ông  µ  l Ng h   t¸cx∙t d v c«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  bè theo  Önh  è  L s 38/LCT­ H§NN8   µy  5­ ng 24­ 1990  ña  ñ   Þch  éi  ng   c Ch t H ®å Nhµ   ícnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam, n    ho x∙h   ngh Vi   ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé, ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh:   ®Ò ngh c V tr V c¸c§ ch t   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  Ó  Ö  Ýn  ông      ®Þ n "Th l t d thuªmua". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 3: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô     Þnh  Õ   µi Th ®è   tr V c¸c § ch t   chÝnh, Thñ   ëng    tr c¸c  n   Þ     ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v ë Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   ícTØnh,  µnh  è, Tæng  h Nh n   Th ph   gi¸m  c, Gi¸m  c    ©n   ®è   ®è c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh,Ng ©n  µng  ªndoanh,Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ     h li     h th m  phÇn, C«ng    µichÝnh  Þu    tyt   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n T H Ó  L Ö T Ý N  D ô N G  T H U ª M U A (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 149/Q§­NH5   µy  th¸ng5  ng 27    n¨m  1995 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n I­Nh÷ng     quy  nh  ®Þ chung §i Ò u 1: TÝn  ông    d thuªmua  µho¹t®éng  l    cho    thuªm¸y  ãc  ÕtbÞ  µ    ng  m thi   v c¸c®é s¶n kh¸c phôc  ô    v cho  s¶n  Êt kinh  xu   doanh  îc c¸c tæ  ®     chøc  Ýn  ông  td mua   theo yªu  Çu  ña  c c bªn  thuª.Bªn    thuª thanh    to¸n tiÒn    thuª cho  chøc  Ýn    tæ  t dông trong suètthêih¹n    ∙  îchaibªn        thuª® ®     tho¶ thuËn  µ   v kh«ng  îchuû  á. ®  b  Khi kÕt  óc thêih¹n    th     thuª,bªn    îcquyÒn  ë  ÷u  µis¶n    thuª®   s h t  thuª,hoÆc   îc   ®  mua  ¹ tµis¶n  l    i thuª,hay  Õp tôc thuªtµis¶n      ti         thuªtheo    iÒu  Ön  ∙  c¸c ® ki ® tho¶  thuËn tronghîp ®ång  Ýn  ông       td thuªmua. §i Ò u 2:
  2. 2 Tæ  chøc  Ýn  ông  Õtt¾t lµ TCTD)  ùc  Ön  td (vi       th hi nghiÖp  ô  Ýn  ông  vt d thuªmua     bao  å m:    ©n   µng  ¬ng  ¹iquèc  g c¸c Ng h th m  doanh,Ng ©n   µng  ¬ng    h th m¹icæ   Çn, Ng ©n  µng  ªndoanh,C«ng    µichÝnh.   ph   h li     tyt   §i Ò u 3: TCTD   ùc  Ön  th hi nghiÖp  ô  Ýn  ông  vt d thuª mua   îc thµnh  Ëp    ®  l C«ng   ty cho thuªtrùcthuéc hoÆc        phßng  Ýn  ông  td thuªmua       ®Ó qu¶n  ý,gi¸m    Ò   l  s¸tv ho¹t®éng    nghiÖp  ô  µy. vn §i Ò u 4: Bªn    µc¸c ph¸p  ©n, ® îcthµnh  Ëp  thuªl     nh    l theo  Ët ph¸p  Öt Nam,  Ó  Lu   Vi   th nh©n, hé    s¶n  ÊttrùctiÕp sö  ông  µis¶n    ña  chøc  Ýn  ông. xu      d t  thuªc tæ  td §i Ò u 5: Tµis¶n    cho    µc¸c m¸y  ãc  ÕtbÞ   µ    ng  thuªl     m thi   v c¸c ®é s¶n kh¸c ®¸p      øng yªu cÇu  æi  íic«ng  Ö   ña  thuª, ã    Þsö  ông  ÷u  ch    ét    ® m  ngh c bªn    gi¸tr   d c h Ý trªnm n¨m, ® îcs¶n  Êt vµ     xu   mua  t¹ ViÖt Nam,  Ëp  Èu  µ  Êt khÈu    ái b¸n  i     nh kh v xu   ra kh   ViÖtNam.   §i Ò u 6: Thêi h¹n    cho thuª:lµ thêigian  îc Tæ        ®  chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn thuª tho¶     thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông       td thuªmua. §i Ò u 7: M ét giao  Þch  Ýn  ông  d td thuª mua     ph¶i ®¸p    øng  t  Êt  ét  Ý nh m trong  nh÷ng    Çu  yªu c sau: 7.1.Khi kÕt  óc thêih¹n       th     thuªtheo  îp ®ång  Ýn  ông    h  td thuªmua,  Òn  quy së  ÷u  µis¶n  h t  thuª ® îc chuyÓn     cho bªn thuª hoÆc     Bªn thuª cã  Òn  ùa   quy l  chän mua   µis¶n  t  thuªtheo  ét    m møc     gi¸danh  Üa  îc tho¶  Ën  õ tr c, ngh ®  thu t   í   thÊp  ¬n    Þthùc tÕ  ña  µis¶n    µo  µy  h gi¸tr     c t  thuªv ng mua  ¹ tµis¶n  l    i hay  Õp tôc ti     thuªtµis¶n  .    ®ã 7.2.Thêi h¹n      cho thuª Ýt  Êt    nh ph¶i b»ng    60%   êigian  Çn  Õt®Ó   th   c thi   khÊu  hao  µi t  s¶n thuª. 7.3.Tæng   è  Òn    s ti thuª do    bªn thuª thanh    to¸n cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td trong thêih¹n    t  Êt ph¶it ng  ¬ng  íi   ÞthÞ  êng  ña  µis¶n        thuªÝ nh    ¬ ® v   tr   tr gi¸ c t  thuª vµo  êi®iÓ m   ý  îp ®ång. th   kh  §i Ò u 8: PhÝ  cho thuª:C¨n  vµo  Çn    Êt cho    cø  tr l∙ su   i vay  ïng  ú  ¹n  µ      c k h v c¸c chi phÝ  cho thuª,Tæ     chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ®Þ møc  Ý  ph cho  thuªphï hîp víithÞ         tr ng,® îcbªn    Êp  Ën. ê     thuªch nh
  3. 3 II­Nh÷ng     quy  nh  ô  Ó ®Þ c th §i Ò u 9: §iÒu  Ön    îcthuªm¸y  ãc  ÕtbÞ  µ    ng  ki ®Ó ®     m thi   v c¸c®é s¶n  kh¸cdïng cho      s¶n  Êtkinhdoanh  íi ×nh  xu     d  h thøc tÝn  ông     d thuªmua: 9.1.§èivíiph¸p  ©n  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng       nh ®  l v ho   theo  Ët ph¸p  Ön  Lu   hi hµnh  ña  ÖtNam: c Vi   9.1.1. ã   ×nh  ¹ngtµichÝnh  µnh m¹nh;  t C tr     l  9.1.2.Cã     nhu  Çu  æi  íitrang thiÕtbÞ,  c ® m      m¸y  ãc  m nh»m   Ön  iho¸ hi ®¹     vµ  îp lýho¸ s¶n  Êt; h      xu 9.1.3.Cã   ÷ng  ¶m     nh ® b¶o  Ých  îp cho  µis¶n  th h  t  thuª,khiTCTD   cÇu     yªu  (tµi  s¶n  Õ  Êp,cÇ m   è,b¶o  th ch   c  l∙nh. . . .) 9.2.§èivíi Ó  ©n, hé       th nh   s¶n  Êt,ngoµim ét  è  iÒu  Ön  xu     s® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     9.1 ph¶icã  é  Èu  ïng ®Þa  µn  íi   h kh c   b v  TCTD. §i Ò u 10: TCTD  chØ   îc dïng  èn  ù cã  µ  ü  ù  ÷,vèn  ®  v t   v qu d tr   trung vµ  µi h¹n      d  vay trongnícvµ  ícngoµi®Ó   ùc hiÖn      n    th   nghiÖp  ô  Ýn  ông    vt d thuªmua. §i Ò u 11: Tæng    Þtµis¶n  gi¸tr     cho    i víi ét  thuª®è    m kh¸ch hµng    kh«ng  îcqu¸ 10%   ®   vèn  ù cã  µ  ü  ù  ÷;Tæng     Þ tµis¶n  t   v qu d tr   gi¸tr     cho thuª®èi  íi10    v   kh¸ch hµng    línnhÊt kh«ng  îcqu¸ 30%       ®   tæng    îcña  dn  TCTD. Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc giµnh  ®  quyªn  ®∙icho  u    thuª ®èi  íikh¸ch   v    hµng quy  nh   ¹  iÒu  Ph¸p  Önh  ©n   µng, hîp      Ýn  ông  µ  ®Þ t i® 30  l Ng h   t¸c x∙ t d v C«ng    µichÝnh. tyt   §i Ò u 12: Quy Òn  µ  Üa  ô  ña  v ngh v c TCTD. 12.1. ChÞu     tr¸ch nhiÖm   Ò   ÷ng    v nh cam   Õt  ña  × nh   i  íikh¸ch kc m ®è v     hµng. 12.2.Yªu  Çu    c bªn  i  ® thuª xuÊt  ×nh    µiliÖu,hå  ¬  µ    tr c¸c t     s v cung  Êp  c th«ng    Ò   ×nh  ×nh  tinv t h s¶n  Êtkh¶  xu   n¨ng  µichÝnh  µ    µiliÖu kh¸c. t  v c¸ct     12.3.Tõ  èiquan  Ö   íikh¸ch hµng  Õu  Êy  Öc    ch   h v    n th vi thuªtµis¶n     kh«ng  cã  Öu  hi qu¶,bªn      thuªkh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thanh    Òn thuª®óng  ¹n hoÆc   to¸nti     h  kh«ng  trung thùc trong viÖc        cung  Êp  è  Öu. c s li 12.4.§îc quyÒn  nh     ®Ý tem    Ën  Òn  ë  ÷u  ña  x¸c nh quy s h c TCTD   i  íi ®è v   m¸y  ãc, thiÕtbÞ, tµis¶n  m        cho  thuª. 12.5.§îc quyÒn  Óm     ×nh  ×nh     ki trat h s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c bªn thuª   tr ckhithuªvµ  í       trong thêih¹n thuª.    
  4. 4 12.6.§ Õn  êih¹n    th   thanh to¸n,n Õu    bªn thuªkh«ng    thanh    Òn  to¸nti thuª,   TCTD   ã  Òn  Ých tµikho¶n  Òn  öi cña  c quy tr     ti g   bªn thuª t¹   i TCTD       Òn  ®Ó tr¶ti thuª®Õ n   ¹n cho    h  TCTD. 12.7.TCTD   îc xÐt    ®  cho    ¹n  gia h thanh  to¸n tiÒn    thuª,khi bªn     thuª t¹m    thêigÆp   ã    kh kh¨n  nguyªn  ©n  do  nh kh¸ch quan, kh«ng      thanh to¸n ®óng  ¹n    h m ét  ú,nhng  thuªph¶icam   Õt  k  bªn      k thanh    ïvµo  ú  to¸nb   k sau. 12.8.N Õ u     kh«ng  îc gia h¹n  µ   ®   m bªn thuª vÉn    ¹m    vi ph tho¶  Ën  Ò   thu v thanh    Òn thuª,hoÆc   to¸nti     sau    îcgia h¹n  khi®     thanh    Òn thuª,bªn  to¸nti     thuª  vÉn kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh to¸n,TCTD   ã  Òn    c quy chuyÓn  sang  î qu¸ h¹n n      ®èi  íisè  Òn  v   ti thuªcha      åitoµn  é  µis¶n    tr¶,thu h   b t  cho  thuª,ph¸tm¹i tµis¶n         thÕ  Êp,yªu cÇu  êib¶o    ùc hiÖn  Üa  ô. ch     ng   l∙nhth   ngh v II   îp  ng  Ýn  ông    I H ®å t d ­ thuªmua M ôc    îp  ng  Ýn  ông    I­H ®å t d thuªmua §i Ò u 13: Hîp  ng  Ýn  ông  ®å td thuªmua     (sau  y   äit¾t lµ Hîp  ng)  µ m ét  îp  ®© g       ®å l  h ®ång  îcký  Õt  ÷a TCTD   µ  ®   k gi   v bªn  thuªvµ  µ c¬  ë    l   s ph¸p  ýx¸c ®Þnh  Òn  l    quy h¹n  µ  v tr¸chnhiÖm   ña    c TCTD   µ  v bªn    thuªtrong m ét    giao dÞch  Ýn  ông      td thuª mua. §i Ò u 14: Hîp  ng  ®å ph¶i thÓ  Ön  â  ét    hi r m trong  ÷ng  nh nguyªn  ¾c  ¬  t c b¶n  ña  c nghiÖp  ô  Ýn  ông    vt d thuªmua  îcnªu  ¹ §iÒu  Th Ó   Ö  µy. ®   t  i 7  ln §i Ò u 15: Hîp  ng  Çn  ®å c bao  å m     éidung  ¬  g c¸cn   c b¶n  sau: 15.1.Sè  îp ®ång; ngµy,th¸ng,n¨m  ý  îp ®ång;   h        kh  15.2.Tªn    TCTD   µ  êi®¹idiÖn,bªn  i    µ  êi®¹idiÖn; v ng       ® thuªv ng     15.3.Tµi s¶n     thuª:Tªn,® Æc   Ýnh  ü  Ët,n¬i s¶n  Êt,quy      t k thu     xu   c¸ch,sè    Seri,  c«ng  ông,sè îng tµis¶n  d   l    thuª; 15.4.Thêih¹n      thuª; 15.5.§Þa  iÓ m   ¾p  Æt;   ® l® 15.6.Gi¸mua  µis¶n;    t  15.7.Thêigian sö  ông  ÷u  ch  ña  µi      d h Ý c t  s¶n; 15.8.Tµis¶n  Õ  Êp     th ch hoÆc   êib¶o  ng   l∙nh; 15.9.Quy Òn  ¹n vµ    h   tr¸chnhiÖ m  ña    trongHîp  ng;   c c¸cbªn    ®å 15.10.C¸c    cam   Õt  k tho¶ thuËn  ña      c c¸cbªn; 15.11.Tæng   è  Òn    s ti thuª ph¶i tr¶ (gèc,phÝ);thêih¹n            thanh to¸n tiÒn    thuª;
  5. 5 15.12.Ngµy  Öu  ùccña  îp  ng;   hi l   H ®å 15.13.ViÖc  Ê m     îp ®ång  íckhikÕt  óc thêih¹n thuª;   ch døth   tr     th       15.14.Xö  ýkhiHîp  ng  Þ  Ê m     íckhikÕt  óc thêih¹n thuª;   l    ®å b ch døttr     th       15.15.Xö  ýtµis¶n    l    cho      Õt  óc hîp ®ång    µi thuªkhik th     thuªt   s¶n. §i Ò u 16: 16.1.Hîp  ng    ®å ph¶i® îcc«ng     chøng  ¹ c¬  t i quan    c«ng  chøng  µ  ¨ng  ý  v® k t¹ ng©n  µng  µ   ícn¬iTCTD     i h Nh n     cho    ng  ôsë. thuª®ã tr   16.2. TCTD     cho thuª chÞu    tr¸ch nhiÖm     c«ng chøng  µ  ¨ng  ý  îp v® kh  ®ång. Bªn    Þu  äi    Ý    thuªch m chiph c«ng  chøng  µ  ¨ng  ý  îp ®ång. v® kh  §i Ò u 17: Hîp  ng  ã  Öu  ùctõngµy  îcc¸cbªn  ®å c hi l     ®     tho¶ thuËn    trong hîp ®ång.    M ôc     II­Quy Òn  ¹n vµ  h   tr¸chnhiÖm   ña    trong hîp ®ång   c c¸cbªn     §i Ò u    Òn  ¹n  µ  18: Quy h v tr¸chnhiÖm  ña    c TCTD. 18.1.TCTD   ã    c tr¸ch nhiÖ m   ý  Õt  îp  ng,    k k h ®å thanh to¸n tiÒn    mua   µi t  s¶n thuª víibªn     cung øng  theo    iÒu  Ön  ∙  îc tho¶  Ën  c¸c ® ki ® ®   thu trong  îph  ®ång  mua  µng. h 18.2.TCTD   ã    c tr¸chnhiÖ m     gi¸m    Óm    Öc  s¸t,ki travi giao,nhËn  µng  ña    h c bªn  cung  øng  µ  thuªtheo ®óng    iÒu  Ön  ∙  v bªn      c¸c® ki ® cam   Õt. k 18.3.TCTD     kh«ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öc  µis¶n    v vi t   kh«ng  îc giao ®    hoÆc  giao kh«ng  ng  íic¸c ®iÒu  Ön  ∙  îc bªn  ®ó v    ki ® ®   thuªtho¶  Ën  íibªn    thu v   cung  øng. 18.4. Trêng  îp    h bªn  cung øng    ¹m  îp  ng  vi ph h ®å b¸n  µng, TCTD   ã  h   c quyÒn  yªu  Çu  c bªn cung øng  ùc hiÖn  Üa  ô  ña  ä  th   ngh v c h hoÆc   ßi  ¹ tiÒn  ® li  mua  µis¶n  ∙  t  ® thanh    µ  ïng víi to¸nv c     thuªtuyªnbè  Ê m     îp  ng  µ  bªn      ch døt H ®å v yªu cÇu  cung    bªn  øng  åith ng  µn  é  Öth¹i b   ê to b thi   . 18.5.Trong  ètthêih¹n    su     thuª,quyÒn  ë  ÷u  µis¶n    s h t  cho thuªthuéc  Ò     v TCTD. 18.6.TCTD   ã  Òn  cÇu    c quy yªu  bªn    åith ng  äi  Öth¹iph¸tsinh thuªb   ê m thi         do  thuªkh«ng  ùc hiÖn  bªn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    ®Ç ®ñ tr¸chnhiÖ m       b¶o qu¶n,söa  ÷a,b¶o  Ó m   µi   ch   hi t  s¶n    thuªhoÆc   ñiro trongsuètthêih¹n thuª. r         18.7.TCTD   îc quyÒn    ®  chuyÓn  îng    nh c¸c quyÒn  ña  × nh   cm trong  îp h  ®ång cho thuª cho  ét    m TCTD  kh¸c  ng  nh ph¶i th«ng    b¸o  íc cho  tr   bªn thuª,   b»ng    v¨n b¶n. 18.8.TCTD   ã  Üa  ô  åi th ng    c ngh v b   ê cho bªn thuªm äi  Öth¹iph¸tsinh   thi         do  TCTD     ¹m  îp ®ång. viph h   §i Ò u 19:
  6. 6 Q uy Òn  ¹n  µ  h v tr¸chnhiÖ m  ña  thuª.   c bªn  19.1.Bªn    thuªtù chän     bªn cung øng  µng, th ng îng  µ  h   ¬ l v tho¶  Ën  íi thu v   bªn cung øng  µng  Ò   Æc   Ýnh  ü  Ët,chñng  ¹       Öc  h v® t k thu   lo igi¸c¶,vi b¶o  Ó m,  , hi c¸ch thøc  µ  êih¹n  v th   giao  µng, viÖc  ¾p  Æt,  h   l® b¶o    µ  ÷ng  Ên    l∙nh v nh v ®Ò kh¸cli     ªnquan  n   µi ®Õ t   s¶n thuª. 19.2.Bªn    ùctiÕp nhËn  µis¶n  ña  cung    thuªtr     t  c bªn  øng. 19.3.Trêng  îp  îp  ng  Þ   û  á  íc khitµis¶n    h H ®å b hu b tr       thuª ® îc giao       cho bªn    lçi ña  thuª, thuªdo    c bªn    thuªsÏhoµn  ¹cho  bªn      l i TCTD   µn  é    Ý  µ   to b chiph m TCTD   ∙  á    µ  îp ®ång  Ïhuû  á. ® b ra v h   s  b 19.4.Bªn    thuª cã    quyÒn yªu  Çu  c TCTD   ùc  Ön  th hi c¸c  nghÜa  ô  ña  vc m × nh hoÆc   Ê m     îp ®ång, trong tr ng  îp tµis¶n  ch døt h      ê h     thuªkh«ng  îcgiao   ®    ®óng  ¹n cho  thuªdo  h  bªn    TCTD     ¹m  îp  ng  viph H ®å mua  µng. h 19.5.Bªn    thuªcã  Üa  ô  ö  ông  µis¶n    ngh vsd t  thuªtheo  ng  ôc  ch     ®ó m ®Ý ®∙  tho¶ thuËn    trong hîp ®ång;    19.6.Bªn    thuª cã  Üa  ô    ngh v mua  b¶o  Ó m   hi cho  µis¶n  t  thuª theo    tho¶  thuËn  ña      êithô hëng  c haibªn,ng     b¶o  Ó m   µTCTD. hi l  19.7. Bªn    thuª chÞu  äi  ñiro  Ò   Êt,  áng  i  íitµis¶n    m r  v m h ®è v     thuª vµ    nh÷ng  ñiro m µ   µis¶n    ©y    r   t  thuªg ra cho  thø  bªn  ba. 19.8.Bªn    Þu    thuªch tr¸chnhiÖm     b¶o  ×, tr  b¶o  ìng,söa  ÷a  µis¶n    d   ch t   thuª trongthêih¹n      thuª. 19.9.Bªn    thuª kh«ng  îc chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  µis¶n  ang    ®  nh quy sd t  ® thuªcho  ét  thø    m bªn  ba. 19.10.Bªn    ã  Üa  ô  µn    µis¶n      thuªc ngh v ho tr¶t   thuªcho  TCTD     Õt  êi khih th   h¹n thuª,trõ tr ng  îp  îc quyÒn  ë  ÷u  µis¶n     ê h ®   s h t  thuª hoÆc     mua   ¹ tµis¶n  li     thuªtheo quy  nh      ®Þ trongHîp  ng.   ®å §i Ò u 20: Ch Ê m     îp ®ång  íckhikÕt  óc thêih¹n thuª. døth   tr     th       20.1.TCTD   ã  Ó  Ê m     c th ch døt  îp  ng  íc khi kÕt  óc  êih¹n  H ®å tr     th th   thuª   trongtr ng  îp:  ê h 20.1.1.Bªn    thuª kh«ng    Òn    tr¶ ti thuª theo  ng    ®ó tho¶  Ën  thu trong  îp  H ®ång. 20.1.2.  Bªn      ¹m  ét  thuªviph m trong c¸ctho¶ thuËn  ña  îp  ng.      c H ®å 20.1.3.  Bªn    Þ  Êt  thuªb m kh¶  n¨ng  thanh  to¸n,     s¶n,thanh  ý,   Ó. ph¸   l   th gi¶i 20.1.4.Ng êib¶o    ña      l∙nhc bªn    Þ   Êt  thuªb m kh¶  n¨ng  thanh  to¸n,ph¸ s¶n,      thanh  ý,gi¶ithÓ, nhng  l      bªn thuª kh«ng  ×m  îc m ét  êi b¶o      t ®  ng   l∙nh kh¸c ® îc    TCTD   Êp  Ën. ch nh 20.2.Bªn    thuªcã  Ó  Ê m     îp  ng  íckhikÕt  óc thêih¹n      th ch døt H ®å tr     th     thuª n Õu  TCTD     ¹m  îp ®ång. viph h   20.3.Hîp  ng  Þ   Ê m     íc khikÕt  óc thêih¹n    ®å b ch døt tr     th     thuª trong tr ng     ê hîp tµis¶n    Þ  Êt,háng,kh«ng  ôc  åi, öa  ÷a  îc.    thuªb m     ph h   s ch ®
  7. 7 §i Ò u 21: Xö  ýhîp ®ång  Ê m     íckhikÕt  óc thêih¹n thuª l    ch døttr     th       21.1.Trong  êng  îp  îp  ng  Ê m     íc thêih¹n    tr h H ®å ch døt tr     theo  iÒu  ® 20.1,   bªn thuª ph¶i thanh      to¸n toµn  é   è  Òn    b s ti thuª ph¶i tr¶ theo  îp  ng         h ®å cho TCTD.  TCTD   ã  Òn    åingay  µis¶n  c quy thu h   t  cho thuª. 21.2.Quy Òn   ë  ÷u  ña    s h c TCTD   i  íitµis¶n  ®è v     thuªkh«ng  Þ     b ¶nh  ëng  h trong tr ng  îp bªn   ê h   thuªbÞ       ph¸ s¶n,gi¶ithÓ, m Êt       kh¶ n¨ng thanh    to¸nhoÆc   thanh  ý.Tµi s¶n  l    thuªkh«ng  îc coilµ tµis¶n  ña  êi thuªkhixö  ýtµis¶n    ®        c ng       l    cña  thuª®Ó     îcho    ñ  îkh¸c. bªn    tr¶n   c¸cch n   21.3.Trong  êng  îp Hîp  ng  Ê m       tr h  ®å ch døt theo  Òu  §i 20.3,bªn      thuªph¶i  tr¶ngay  µn  é  è  Òn thuªph¶itr¶theo  îp  ng  µ    Þ cßn  ¹ cña  µi   to b s ti        H ®å v gi¸tr   l  i t  s¶n thuªcho    TCTD.  TCTD   Ïhoµn    s  tr¶cho  bªn thuªsè  Òn b¶o  Ó m   µis¶n    ti   hi t  khi® îc c¬      quan  b¶o  Ó m   hi thanh to¸n,n Õu    bªn  thuª ®∙        tr¶®ñ cho  TCTD   è  s tiÒn ph¶itr¶.     IV   ¹ch    µ    ­H to¸nv b¸o c¸o §i Ò u 22: TCTD   ùc  Ön  ¹ch  th hi h to¸n vÒ     nghiÖp  ô  Ýn  ông  vt d thuª mua     theo  Ö   h thèng  µikho¶n  Õ     Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh. t  k to¸ndo  h Nh n   h §i Ò u 23: Hµng th¸ng TCTD     ph¶i b¸o    c¸o cho  ©n   µng  µ   íc vÒ   ¹t®éng  Ng h Nh n   ho   nghiÖp  ô  Ýn  ông    vt d thuªmua  theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ hi h c Ng h Nh níc. V   Òu  ­§i kho¶n    µnh thih §i Ò u 24: C¨n  vµo  Ó  Ö  µy,c¸c TCTD   ã  cø  th l n     c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  chøc    h  v tæ  thùc hiÖn    trong h Ö   èng  ña  ×nh.   th cm §i Ò u 25: Thñ  ëng    n  Þ  tr c¸c ®¬ v chøc n¨ng  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è  ã  Ng h Nh n   th ph c tr¸ch nhiÖ m     kiÓm    µ  trav gi¸m    Öc    µnh  Ó   Ö  µy. s¸tvi thih Th l n §i Ò u 26: ViÖc  öa  æi, bæ   s®   sung  Ó   Ö  µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc Th l n do  ®è Ng h Nh n   quyÕt ®Þnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2